Vraagt het niet aan ons DOUWE EGBERTS OOK U D.W.DEN HERDER, Korte Kerkstraat, Goes PULLOVERS MAGAZIJN „DE HOOP" Daarna JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) ONS NOORDEN TAXI'S J. DE GRAAG ZOON aan goedkoope prijzen Tweei Dl roman va GOES Groote keuze Heeren- Mode-Artikelen Zie voorai onze Etalages! ZEEPVLOKKEN DROGISTERIJ SCHULTE THIEME een prima Uurwerk C. JOOSSE, UWE SCHI SUCCES HH. BILLARD-LIEFHEBBERSÜ f 125,- Wanneer Uw brood U soms niet smaakt Probeer het dan uit onze zaak!! M. VEENIS, KREUKELMARKT, GOES Heden ontvangen: de nieuwste modellen Bij ons vindt U de grootste keus, maar in prijs het laagst. FEUIl ZATERDAG 14 OCTOBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Vraagt het niet aan ons, maar wel aan onze Clientèle. zijn wij zeker ook U in ons magazijn te mo gen bedienen. De kleedingzaak bij uitnemendheid Ulsters Sportjekkers Demi-Saisons Regenjassen Ooi bert Costumes HORLOGES HORLOGES Door aankoop van een groote partij Vest- en Polshorloges hebben wij voor spotprijzen St. Adriaanstraat 11 - Goes ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI RECLAME A. VISSER Jz., Lange Kerkstraat 2,Tei. 474, Goes Vanaf tot on met compleet. Met P. Sluijs' Vogelzaden zingen uw vogels als in de vrije natuur Zoo van de fabriek. WOLLEN DAMES-PULLOVERS vanaf f 1,25. Ganzepoortstraat 23 - GOES - Telef. 459 Hooge bijverdienste. ZATERDAG i t n t it c P d I e B s 1 7eeifft/am In Ulsters brengen wij een sorteering in groote verscheidenheid. De nieuwste stoffen en dessins in elegante modellen met prachtigen pasvorm. Prijzen: 12,50, 15,17,50, 20,25, 30,— en hooger. Fantasie en donkergrijs. Prijzen: 10,50, 12,50, 16,50 en hooger. Onze Demi-Saisons munten uit door prima kwali teit en pasvorm. Groote keuze Loden, Gummi, Gabardine. Voor het najaar vestigen wij uw speciale aandacht op onze Costuums in de series. Prijzen: 25,27,50, 36,—. Prima stof en pasvorm. Hoeden, Petten, Overhemden, enz., enz. Onze vertegenwoordiger, de Heer M. J. KIMMEL is steeds aan huis te ontbieden. Hoog vet gehalte. Het beste, dat gemaakt wordt. Kilo 80 cent, pond 40 cent, 'l2 pond 25 cent. Veel voordeeliger in het gebruik dan verpakte zeepvlokken. In het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg Koopt bij ons, het is uw voordeel WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samoa supérieur p. 12 fl. f 12,00 Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 St. Croix du Mont p. 12 fl. f 16,80 Hout Souternes p. 12 fl. f 19,80 ROODE WIJNEN Bordeaux sup. St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chht. Lafitte Petit Bourgogne 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f!6,i p. 12 fl. f 16,80 Vermouth Martini en Rossi per 12 fl. f 18,00 Cinzano per 12 fl. f 18,00 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Eon keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. Hoe vlot mijn versje 't allerbest? Hoe krijg ik een idee? Een potlood en een stuk papter, Een pijp tabak D E Clinge Doorenbos, de rake dichter-journalist en radio-minstreel, thuis aan zijn bureau; Clinge Doorenbos aan den arbeid, waarmee hij ons gemoed weet te beroeren, tot een lach of tot een traan. Clinge Doorenbos rookt Douwe Egberts Echte Friesche Heeren-Baai! En hoe hij over DE denkt, vertelt het leuke rijmpje, geschreven door hemzelf, dat U hierboven leest. uit de oudste Friesche Tabaksfabriek, opgericht in 1753- Vanaf 10 ets per l/a ons - 20 ets per ons en 50 ets per Va pond. VERSCHAFT U WOLKEN VAN GENOT Zakenmenschen I Bslanghebbende ,nT Vraagt 1 advertsntiatenat on aflvartfiort tart saccu la Hoofdkantoor te GOES, Tel. Int 20? - z aki0nmen8cuen dib db Katholieke be volking van bit Noorden wbnsohbn tb bbbbikbn mouten benig e.-k. dagblad voor de noorde lijke provinciën voor dit doel ge bruiken en hebben advertentie-tarieven th vra gen, Administratie, Groninuen De .lUl is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! H.H.XU*r*! lÜtj heiUn Coebkoope ,avnm- horululioen «n (ook ieerjeic/iih. voor be huisJioubtn^ j JJro^i^y [Dm H qrmr ,(.V 3' kunt biiiard leeren spelen, maar NU in de huiskamer, op een R E X TAFEL- BILLARD, Ned. fa brikaat, dat in tech nisch opzicht even volmaakt is als zijn grooten broer en dan belastingvrij. Juist wat U zoekt We hebben er al verschillende ge leverd en allen zijn zeer tevredenDe duurdere soorten zijn met echt leiblad dus volmaakt. Vraagt U eens prijscourant en inlichtingen, kijkt U eens in de etalage en vergelijkt afwerking met andere merken. Allèènvertegenwoordiger voor Goes en Omstreken 15,- Aanbevelend, voor binnen- en buitenlandsche reizen. Goede wagens. Billijke tarieven. Rijdt veilig. Aanbevelend, Rijdt rustig. VOORSTAD GOES TELEFOON 416 HET ADRES VOOR VOGELZAAD. Zangzaad voor Kanariesper pakje 18 cent Kanarievoer (v. jonge en volw. Kan.) per pakje 14 cent Papegaaienvoerper pakje 32 cent Gemengd zaad (Volièrezaad)per pakje 18 cent Gemengd Zaad voor Tortelduiven per pakje 20 cent Parkietenzaad p. Ko. 18 et., p. 1 /2 Ko. 34 cent Siervogelzaad p. 'ƒ4 Ko. 18 et., p. 'ƒ2 Ko. 34 cent Tropische vogelzaadper pakje 18 cent Zomerraapzaadper pakje 25 cent Schelpenzandper pakje 10 cent Universeelvoer (Lijstervoer) Hoofdvoedsel voor alle insecten etende vogels. Onmisbaar dierlijk Bij voeder voor alle zaad- etende vogels, '/t ko. 19 ct. '/a k°- 36 ct. LOS VOGELZAAD Prima wit kanariezaad per '/2 Kilo 10 cent Prima wit en zwart zaadper 2 Kilo 10 cent Prima zwart zaad per '/2 Kilo 15 cent Witte gierstper 'ƒ2 kilo 18 cent Gele giertsper '/2 kilo 10 cent Negerzaadper '/2 kilo 15 cent Hennepzaadper 2 kilo 8 cent Zonnepittenper '/2 kilo 8 cent Kattenbrood „Felix"per pak 15 cent Hondenbrood „Bonzo"per pak 50 cent M. VEENIS, GOES. Fiuancieele instelling wenscht voor uitbreiding harer organisatie nog| enkele R.-K. Heeren aan te stellen. Flinke positie, terwijl bij gebleken geschiktheid er goede kans is op vas«| aanstelling. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad. Een blik Fclen in Niederj tW het in Diuito Ojibloei van Duill ook bieiter© dagen.| Duitechland is rust geitenen. Ol beroeringen hrengl deel. Het is nog I den lijdensweg, dil g.a,a,ii. Die politie! k«S)t het land m; tesit. bijv. de be.w Halllei Duitsiehlanl voert,?, wij weien i ring valt «r niet schiem zijn er ia veel nieit die van J ten voior Duitsoh wel niet ontpp|pi| Hal, Duiteehe vol meer da,n eens steld. inaar zulkd waarin heit nu le| meegemaakt. Wanneer het al zijn voliklsto'eisltjaiaji, L hek land niet zo,| maar geheel .de vechten voor zijnl gingen daarin vral beurt ten koste v,f elkander niet, mal de .gedachte-, „hol Dit, ondervindt «ctuen komt bij eens de gedacht, liever ziet iten üende hand uit zijn goede gevoeld ien na,ar het vroej van den Volkenhp Zoo werd op la in blaart 1921 inj afeimming .g,ehou_. bevolking n ietheg druk stemde voorj land verdeelde zie tusschen Duitl dia verdeeling wiel keu dat het bietsl I .toegewezen, n.l. cl kolenmijnen en dl liggen. Na den oorlog streven der regeg ve.el mogelijk .onal heit buitenland, \T vensmiddelen en geniet daarom in «gearing. Op de .aersfte der ontginning: wierklooz'en 'werk I mien 127000 heel dei krachtige piogil ,er ofi die manier i| hetereu voar del maakt. Ook van er ontginningen 1 omvang is dat nil weïk is «en maissial veel moeilijker .dia; Duitsehland gele" hypotheek <o®i lan som der hy,pio|t;hè 57 o/o minder dan Dei landbouw 'v gesteund, en als is, dan Sluit miei landsehe invoer kwantum, dat nog Onze landbouw g«n wil. In li] dier- maafregelen Duitsohland 3298.1 gaande jaren wT 4-7321 itpnam du! 37-o/o. - Daarlejgejl Duitsohland 19911 eu 4043 in 1931, ons was stprk ges| Men is tomelij, de voedlse'lvoiorzie| ken van het b! van de 100 R.J den voor levenso besteed a.an .artju tenland wanen niatis. wamt (gja norit worden, dal telfe altijd moei In 1932 had Duit&ehland 45 ml gebracht, ,da.t ruil was ,als iu 1931. I tegenwoordig zool Mrs. Fowler in. Is hetlj Wat is heit ;al we. oude heer gesnor J Da,t is weken geladen, ®l28'- Maan ik' i_ gedacht 'bad dat o.oit zou komen Ze Blo,eg Rjoiaa,, lp zien welke ui| °fl haar hadden I met gesloten Oioigj ken tegen het tl mrs. Myers ookl emotie verwacht uit. Ze fïoh'eierde Als je weer zol eens mei je lanJ nat is een praiölj vrouw zal daar if Het blccke mei] bewogen; maar ill reisseerd; Zijnl ^la,n to tïouwenl firenda aarzeldd

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4