Maison A. GEENSEN GOEiWIAIV'S Lr. GOEMAN voor MEUBELS, enz. is naar KLOKSTRAftï 7, Telnloon 475, HH. Automobilisten! E.A.SPEUER BONTE AVOND HAARD-KEUKENKACHELS A. TILROE, St. Adriaanstraat 17, GOES. FOCUS Woon- en Winkelhuis Het Wood- en Winkelhuis DE JUISTE WEG 1923 „KUNSTVRIENDEN" 1933 C. VAN DE KREEKE De beste Brillenmakers in Zeeland. WSCKE COURANT ZATERDAG 14 OCTOBER 1933 ?ren en Kunst. 3RT en SPÈCH HTSZAKEN ALLERLEI DRAlSItlAvANVALKEMBURQ'S- fs\ A mLEVERTR/ BURGERLIJKE STAND 463^~ST AATS LOT E R i J MARKTBERICHTEN Advertentiën IS. C. HUUSMAN blijft iederen Dinsdag van 10 tot 3 uur zijn spreekuur houden Ie Goes, Papegaaistraat ten huize Wed. VISSER. Woensdag 18 October 1933, openbaar te verkoopen Het Huis met Erf en Weg, 18 October 1933, publiek verkoopen: Het gunstig gelegen Meubilaire Goederen, Banketletters 1 20 cent Borstplaat j t c Spoorbanket half pond Borstplaatjes Amandelspritsletters Suikerbeestjes p-2°"s 2 voor 25 ct. Taaitaaipoppen p. st. Boterspeculaas 25c. ip. Marsep.-noten 14 c. p. ons Speculaas 15 ct. P. 3 ons MelkTutti-FruttilSc.ons Sonfwerkerij Tevensgoedkoopste adres DAMES- en fKINDERHOEDEN. Lange Vorststraat 32, Goes Bij inschrijving te koop „FOCUS" Fa. A. R. de Muynck Eigen Ateliers - Aparte Paskamer. Agenten gevraagd Tuin-, Bloem- en Landbouwzaad. hoogste belooning net Dagmeisje ZEEUWSCH TARWEBROOD. Fa. D. BAKKER DAMES! M. CROïN, Goes KOOPT U 25 cent per Half pond. Aanbevelend, J. DE GRAAG Adverteerers doet verkoopen* Garage De Ruijterlaan 12, GOES, Telefoon 154 HET VOORDEELIGSTE ADRES VOOR OPRIL 'S-HEER-HENDRIKSKINDERENSTRAAT 63, GOES DEZE WEEK GRATIS WIJN Fa. DE MUYNCK MIDDELBURG, L. Burg 102-103 GOES, Lange Kerkstraat 9 Adve^teeren Markt wïjbt ïn „Bet er op!. dat h©t nationaal soi< al die saïnfenleving opi Jijfoefren an-ibloivien-af wil Jofen rn&r* wver mioet Van katholieke ziij!i m worden v.astgeliauiden dat yan het gezaigf den uitgroei ioonlijik'e asriiij/h.eiii biet sterker rukken dan noodzakelijk is leen Maag. Lpven piles wordt gestoeld het geizfag wan den .alfcen wan den Nfltzd-staak federüand mlag er weJj opi he, dat'niet die eerffijpfe buit van an jaren rijd door ein e ne wan he-t nationaat-soaialisïn'a eroof'd. ïissionaris van Zuid-Nieuw-i ;er H. Geurtjens Hegint in 1 ieen belangwekkendei studie .tioneiele mioraaï'. Hij wfijjst er oan' dien oorslp'joinkekjken (est-ndeeren Helst zJoovefeOi m|oi- wil!naar het oertype, den li, blaar dat het -geer moeilijk jbrniken en gewoonten dejzler dmdeüijlk -'en Zuiver inzicht n. tJjuist zjijfn verblijf ondier a's gaf' Pat,er Geurtljens nuim|- jenheid pm' te consbateeren dat ineezien hoevejel misbruiken op ied er ookblijf hen ,aangie.troi'- inderdaad schaamtegevoel to- die'Zje wijfee weerlegt Pater ,e onjuiste opvattingen die er d beslaan bijl bntdekMngsreizji-i ledhts korten tijld ondier .een vertoeven en dan mieanejn qan lefumdeerd oordeel! te kunnen de mloraalibteigriplpen wlain Heide hen. I artikelen vormen een uitste- t voor den nieuwen jaargang enadel en .Vrouweneer." )'r. Jules Persijii f ueim hij Aait(werplein is in den a.n 55 jaar op taagislohe wijze n gakomein die oiok 'in Neidier- emdie professor, dr. Jjujfes Psr- .jn, die hoqgleemar in d'e lettar- aaa die haogiaadhioiol van -Genlt, lert langen tijd niejt mleer in dat hij in hiopgien graad: lijtdanid» itje-. De laatste .'wtekem oelsifcand zjpp .slecht, dat indien opirtgiaclulurd hebben, men hiean nkzinpigemigeisitjoht £ou ihjehlben. Ilefblrengem. had 'hij biloioitisihioiofds' en op p|an- i huis ifcè Bitoisiahelm verlaten. .7o:nd daar iefe bijzondere in, zoo wel meer in die opgavinig Jen. Dpch t(aen hij 's avonds' Em. Igendtei dagen niet thuis was reeste men, diaib. hepi een onge- verkamen of 'dait, hij zich in wan krankzininigheid om' het le- lebjblem gtejbnachlt. Onmiddlellijk m naai' hem gteftqdhlt, g'avcmd werd doiur elan van zijn lijk in een maast, .zijn huAsi'ge- Lpuit ontdekt. Onjnididieffijik werd verwittigd dat een onderzoek teld. ijn, die eien groove kenner wias ropieesiche lattterknmdie., was 'lid niüklijke Vla.amsche; aoademie. oorlog heeft hij met zijn gezin nd glewoond in de 'omigeving waar hij o.m. ia,an zijn etjain- over dr. Schaapman heeft ge niale beklemd, is dit 'w'erk' nog, voltooid. KoningikiolvMi. jaren te.Goes 'bestaande kolf- 'ri'iis van Oranje", hield Don- haar ja-arlijksdhen wedstirijd werd dhr. B. J: Molhjcwejk! t, terwijl dhr. D. Breen de titel latte) behalen met 125 pt. Cl Vrijspraak, .bank te Middelburg de,ed Vrij- itslpraak in de Zaak teigen A. 1 Th., 34 j., diraclbeiur van de weg Mij. BrasjkeneMaldeghem, op! 29 Sepitember oen jaar ge- caf was gevorderd Wegenis het n v|an een kwitantie, •door cbza giar -fc© maike». iblaulk lach'bti© !het /fee®. lasffce ivezen ©n sjpfnaik verdlaehfee vrij. :d-pro:luctie in den loop, der wereldgeschiedenis. Ie gegevens er aj,gemeen op ,t er een daling is te domsta-i de goudproduetie, is het wek issant in het kort de geschiede-' t gornd na te gaan, waaruit dam zjou kjinnen bSEjjken, dat een raagstuk z!oo goed ad's een uni-< de geschiedenis van de goud-t ,In de pndheid kw.aan het goud k overvJnedig vpor. Bet weird jk' te voorschijln geihaailid .luit de van de rivieren in Klein-Azië, .-a verhalen kan de verovering ilden Vlies door de Argonaiuten, van Ophir en jie fabel vam das duidelijk sprekende bewïj- worden genaemid. Wanneer wji geschiedsohijijivers dea- Eiomiei-- et woord laten, dan zuilen wïj i verhalen van Cyrus, die met ities na,ar het westen trok om kmjlk Perzië -uit te breiden. Op expedities zou jhljl -'34.000 iRo- i'onden hebben meegebracht, het-i wdrag vertegelnw;oordig|l van .jmjlioen gulden. 'Alexander de Groote, j;e züj'n veroveringstochten in Perme knaallitimbet 'daar geweldig!© pEiuiider^ jjchtem hebben gehouden, waarbij' hij SOOO talenten (.een bedrag van ongeveer j milliard gulden) z(ou hebben traitge- jjMkt. [Wanneer wijl. eenige 'jar^ vaa de KkJmeinen wernelmten, welklei omt- «ttende hoeveelheden goud nu Ejens wer- ien vervioerd, dan weer vioor luxiueuiz.e uigaven werden gespendeerd, dan jnioet Vef de overtuiging rijpen, d.a,t er blij gjt volk een pv&rvft»cl vian het' kfest- faar metaal m|oet Zijn gew,eesit. Die rivie ren in Spanje en de bergen van Diaodë leverden eveneens goud op. TTjeü Alb'nndlHania in het centrum' van Pra.nsch Sylvlanië, ton men heden noig de gangen in de rot sen vinden, waar de Rpmleinsteke slajven Voor epuwen terug, het goud hebben ge dolven. Nflitniuiïijk werden ook in deze streken de rivieren pndeffjZodht feu werd het 'goud uit het Zand gewassohen. Vol gens da verhalen, welke Plinius ons daar over heeft nagelaten, bracht Astrajrië vian tl deze landen het nfeeste goud op. In Jdanha Velta in Portugal) vond In'en een gedenksteen met een diankhleituiging1 Van jKtus Oliapdins Rlufte ,aan god Jiupliter, ijie hem' 130 pond goud liet vindent Be Grieksclhe geschiedschrijver Benodo- tus verhaalt van fabelachtige sohatjten, Bjtfomstig uit Midden-Af'rika. D'e Clartha.- ,gers Zouden volgens hem aan gene zij de van den Atlas (straat van Gibraltar), goud hebben gevonden, terwijl de kjojningen van Egypte goud betrokken nit Eithio- jpdë. Overigens neemt Eithiicupië een bejang- 'rfjkë plaats in in de geschiedienisj der gpiudprodnetieZoo verhaalt b.v. de B'ij1- hel v,an de koningin Van Saba, die een reiusachtigê sohat naar den tempel van Salomon 'bracht. In 'de Middeleeuwen wag Je vraag naar goud een ware obsessie, ge tuige het groot aantal Afehimlislten, die pnvermoeid ploogden het kostbare in'etaal na te mak.en. D|e Arabische geograaf' Edrisi verhaalt dat het goud veel poor- klwiaml te Souf'ala, waar koper ajfe ;een kiostb'aardex metaal gold dan goiud, oin'dat het er veelZeldzamer werd gezieh. Eidri- mis spreekt van goud, dat de streek Nan-' 'gtara opleverde en ook' de door den. Pans 'gedoopte Moor Deo. Afripanus, die het binnenland had doortrokken, maakt mel ding van het goud van Nangara en- Van Timhoektoe. Intussdhen hebben de Mid deleeuwers den Steen der iWiijiZeh wiaar- imeide Zij mbenden het goud te kunnen miaken uit willekeurige stoffen, nooit ge- vmnden en bleef hun op 'den duur niets tanders over dan de goudmijnen v,an Bo- hemen, Silezië, Tirol en eenige strejkdn in Italië en Sipianje. Maar omstreeks het midden van de vorige peuw werden nietu- we ïn'ijh'en ontdekt in andere Werelddetefjein in Noord-Amerikja opilstreeks 1849, in Australië jn 1851 en 'in Transvaall in 1886. De wereldproductie v,an goud vanaf de ontdekking, van Amerika bedraagt naar schatting 42' milliard'. Vooral in de laatste jaren is de productie van goud, tenge volge van de sterke rationalisatie Buiteni- igeiwoon toegenomen. Volgens de gpdbale berekeningen bedraagt Zij: de 'helft van de Productie vanaf 1492'. 'Wanneer wijl nauw- kWrig de oUrve vian de ptaoduictie Van igwud over de laatste .jaren opmhk'en, dan Zien Wij1, dia,t de opbrengst in 1915 een maximum bereikte ter waarde van 400 mi 11 iaën gulden. Tijldens den oorlog naim' zijl «enigszins af, welke dading duurde tet 1922, wiaarhljl een stlijjging w6rd genoteerd van 319 tot 394 millioen gulden. Voor Üen oorlog bedroegen de cijfers der we reldproductie voor Natal en Transvaal 31 o/o, iVereenigde Staten 19 °/o en Au stralië 11.4 o/o. Bet Britsieh Imperium! leverde in Zij'n geheel1 62 °/o. In 1925 leverden de Vereenigde Staten '12' °/o, Canada 9 o/o, Zuid-Amerika 4 o/o en Transvaal 50 Den ülaatsten ttjldl is de wereldgouidmjaVkt aan geweldige sclioimlme- ling.cn onderhevig, en vooral' in Zuid- Aïrika w.ordt met koorbsachtigen jijVar •aan de rationalisatie der mijnen gewerkt. In dit land doet Zich hierbij' nog het ge- Val voor, dat enkele nieuwe goudvjelden Zijn ontdekt, welke echter blijr nader on- 'derzloek geen buitengewone rijkdom' han 'glouderst bleken te hebben, hetgeeo niet wegnam', diat er Zich honderden en lion- iderden o.pl de ontginning van deze Velden hebben geworpen. 1 Kruimkens voor verstand en liart. Een traan tersluiks in het nog! .wegge pinkt heeft yaak .groofcer kpacht dan' isWlineiien. Vierstahieiden mensohen sprekein van' grondbeginselen, die zijl Zouden kbnnen hebben. 'W|a.t -mien van geen ander zou aan nemen, mlaakt men vaak ziehzelven wij's. Er vallen meer slaiohtoffors Van veel (ten goed dan van weinig, en schraal! ielbeu. Mensbhen van smaak Zij!n te herken nen aan de mlodes', waaraan Zij! hiet mtea-' Idtaen. GOES. Gëibbren: Johannels Prederik', z'. v. Jacob van Anrpoij en Belana Paase. Dirk, z. v. Marinns Ohristiaan O'livietr ein Martina Verhaaigen.Mien, d. v. Pdefer Cornells Quant en .Neeltje Be.uizeiniblerg. Tre(kking van 12 OdtjphleV. 5 d'e hLaigfile 16e! flijstti. f 1000 m'elt pgemie van f 30.000 16495 f1000 11974 14539 18093 f 400 4283 5654 8392 11800 12347 18623 I f f I I f 200 919 16119 16387 19346 f 100 1091 1468 1846 2916 3200 4798 7099 13799 17183 Aeilingsverern. Zuid-Beveland te Goes Groote veiling van 12 Odtobler. Zure Kroefcappiels f2,502,70 j>. 100 Kg. Peren: Doyenne du Qopaisia estrai f35, A f32; Br. Alex. Duw «aqiara f1 22, A f20, B i' 16, C fll, Comibeese 'de -Pfliria lextea f 18, A f116, B f 12, Jodempleren A fll, B 1'9, f7, Winterlouiwltjeisj A if'lS, B f'7, Br. Clairgeau f411, Br. d'Bair- deaipont f 11, Br. d'Arembl&rg f 6, Jasepjhi- neB -de Molinës f16, Oonferen'o© f'16, .Sol'- flait Dahbreiur f 1318, Will. Duichieislsie i' 6 11, 'Zwïjmdr. Wijniperen f 6, Pres. Bétee- veltj f 5, la Cluré' f'5, Biefeyvlan Siohonaui- wen f 12, Ma.agldepleran f 6, Groen© Ohau- monite'l f37, Npfuvetaiu Poitieau f'311, WinltierbergBmö'ttien f 35, Splekjperem f' 5, Gieser Wildeman f511, Kdcipieren f'3- 6, Braderode f 8—12, Winter Kfetpterep. f 4 7, St ffiemy f46, Pondspleiren f'45, Kweeperen f 6, Kroe|ijp|enein f 0,503, pi" Iels pier 100 Kg.; A|p|pielB: Sferalppellis A f 1621, B fll—16, O f12—14, Bres. van Dunteren pirim'a f 16, A f14, B' f'10, O f8, Groninger Kroion A f'13, B; f'9, O f7, Newtnn Wonder A fll, B f8, B'isl- marok extra f 10, A ff9,. B f7, ï15, Ghudrainetten I f918, jd. DC f48, Framsehe id. f 612, Zure BieBefllejur f 3 9. Court piendu f 48, Noitaniisaipjpeis f 5 13. Eemhlour Morljer f46, Blenheims Piplpjn f' 7, Wieistpiandslcha .Biefflefleiur f 5, Pr,eis. va,n Engediand ,f7, ,Salioime| f47, Mr. Trotheroi f35, Lamas Primas Alblert f 5, Baldwin f 5, Lemtsche rooide f 4. Bram- ley SeedEnig f 47, BorumamsiRednehte® f 5, Kjoo'laplpleta f 6, 'Zioie|tiel Armigaard f' 37, Zoelte Campaigner f 57, zoelte BfelMH'eiur f 3, Potnme id'Ommjie ïl 5, Gelet. IJoiaartb f 3 4, Tuinzbielt f5, Lindena|p(p|els| 'f 7, Af val- «n Kroertjappel's f0,503, ajlleis' pier 100 Kg-> Diiverslam: bHauwe Drujlvan f2'l 30 pleir 100 Kg.; duibtb. Priinoeslslebio.oinen f3—10 per 100 Kg.; Nptjen 10,27—0,66', id. idubbela f 1,80, Maioamen f 24, lajla pjer 100 BifuksJ; Asters f3 ffymeriu|m|p|l|ui- men f910, (bleide pier 100 hbs; Hazen fl,47 per is(tuk. Groemfenveajling van 13 October, dulb. PjieOTasiseibOiCfnen f 38, Stamper- fecittioonien i' 915, Smjlbloioiiiietn f' 1421, Spruiten f510, Spinazie f56, alias pier 100 Kg.Bloemkool le soort f 48, id. 21e soort f' 1,504, Saytoye kool f' 2,20 2,30. 'Snode kool fl,50, Kropjlai 0,70 1, Andijvie f 1,10—2, jd. krul fl',70, Knolselderij f' 1,10, laülei pier 100 atuikb; kroten f3,10—3,90, 'Prai f7, W,ort0l«n f3, alles per 100 hbsl; Divarsten: blauwe Drui ven f 2034 pier 100 Kg.Mieloemen fi 1 6, Dhalia's 10,30, hielde pier 100 atuks; Chrysanten f 1323 pier 100 pb-t. MIDDELBUSG, 12 .Oatober. Opi da jCruitveiling deden: Peren: p|etite miargluie- xita 38, blepgaimotte 36, b&urré .Alex- smder lueasi 8, id. Bord&au 3, id. Arelm.- berg 711, id. dnrande.au 10, id. dair- geiau 1216, djuehesisa Wdlliams "39, comiteisise da Paris 612, jodenpper 34, maagdeneer 411, nouveau piodtaaiui 28, xooaaveibl 421, slol'daf lahloureiur 8, aooenne de ooimice 1926, dndhesls© d'an- gonlême 11, Jps'éiphina de Malines 812, piaSsa piartifle 25, Zwijndrechtedhb iwijn- pleer 48, kleipleer 23, hisi van Sehonau- pieor 1011, üfeisier Wildamian 49, ip©nd- wlen 7, foppiepeier 5 cent, lalle pier kg.; iappiels: cox piomlono. 2-3, hondismuil 24, Jacq. labiel 2'10, tante Dora 13,'grauw- zoet 6,pi epteralpplel 23, lane's prinide Al- hiert 3—4, larmgaard 4, roiode 'biakikeir 3, tninzoet 8, 'gnoningier Knoion 7-13, piomlple pietten 2—4, dorothaa royal 4, zoete bel lefleur 3, zure bleSefieiur 14, bistmarok 24, campagne zoet 14, noitarisaplp'al 1—2, pippin blenhedm.' 34, pipin cox oranje 6, gondreinette 39, reinette lands berger 3, rednatte d'orl2, .^oate ribbeir 312, staraplpiels 515 cent, lafflee' per Kg. ;t omafen 59 oent, blaok allklante 21' 31, franekienthaler 3537, kaapsclin druiven 17, ,aSes p(er Kg.; .noitën 2374' oent pier 100 stuks; netmteLoemen 2—6', ananas meloenen: 1215, suiktemetoemein 48 oentya, Hes pier stuk. Aardappelen: blauwe eigenhteimfers 50 dent, Zaeuws'che bLaiulwfe 75 oent, beide pier 25 Kg. VERK00PINGEN EN VERPACHTINGEN October: 18 's-Heerenhoiek, woon- en wimkelhuia )6n mlenbSlaire goederen, Vian Wlerkum!. 118. Ierseikë, huis met erf en Weg, Verbist. Bij vonnis van de Arrondis- sements-Kechtbank te Middel burg, Eerste Kamer van den negenden October 1900 drie en dertig is Pieter Remijn, Basti- aanzoon, laatstelijk gewoond hebbende te Nieuwdorp, ge meente 's-Heerarendskerke, doch thans verpleegd worden de in het Geneeskundig' Ge sticht voor Krankzinnigen „fieinier van Arkel" te 's Her- togenboscb, ter zake van krank zinnigheid gesteld onder cura- Goes, 13 October 1933 De Procureur Mr. PH. R. Hugenholtz. OOGARTS, opvolger van dr. H. REILINGH, Notaris A. TH. VERBIST te does is voornemens op des namiddags om 2 uur, in het café bewoond door den heer J. Nolet te Yerseke, krachtens art. 1223 B. W., in bet groot 13,60 Are, aan den Zou- teweg te Yerseke, thans be woond door dhr. Corn. Rijk Az. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen uiterlijk 15 December 1933. 32171-24 Notaris D. C. VAN WERKUM te «aszand zal op v,Ir' 12 uur, in het café der fam. v' d- Bdlck te 's-Heerenhoek, ten ver zoeke van de Erven Mej. de Wed. flJr.OE MOOR geb. P. VAN WAAR DENBURG, i ®et erve, gemerkt no. 4, te 's-Hee- I enhoek, lead, sectie A no. 689, groot i A. 54 c.A. I ii:i0p. Struik bij de betaling, uiter- I Iö Nov a.s. T® bezichtigen alle werkdagen pan 10 tot 4 uur. Onmiddellijk na afloop dezer ver- I om°PIn? zu"en aan gemeld pdnd llCon n': worden verkocht, de I B»I3:.??binet' Kast' Tafel, Spiegel, I Cf hmaimachine met Tafeltje Z?a' Stoelen. Gordijnen, linnen- «"Weren enz. i.' 6 bezichtigen 's morgens voor verkoop. I mhchtingen ten kantore van I «'noemden Notaris. 32245-37 Natuurboter, Amandelen, Bloem, Suiker en Eieren, beter kan het niet 3Guitdg vetpaLI te.Roodjeé, '-V;. Amandelpoppen 20c.lp. Luchtballons 10 ct. p. ons Choc. Artisl5 ct. p. IJ ons Choc. Potpourri 15 c.ons voor B 57a met het erfpachtsrecht van den grond te Kwadendamme, groot 1 Are 45 c.A. Bewoond door dhr. Adr. Steen bakker Jzn. Op gebruik bij de betaling, uiter lijk 1 Nov. a.s. Zeer ruime hypotheek beschik baar. 32244-18 Briefjes in te leveren uiterlijk 20 Oct. a s. ten kantore van den Notaris D. C. VAN WERKUM te Heinkens- zand. Dinsdags Korte Kerkstr. 8 Goes. BUIKBANDEN CORSETTEN RECHTHOUDERS ELAST. KOUSEN 00k naar maat. thansiederen dag gelegenheid tot maatnemen VROUWELIJKE BEDIENING. LANGE KERKSTR. 9, GOES, TEL. 473 voor verkoop van Ie KLAS Wij geven de van alle zaken. Succes ver zekerd Vakkennis onnoodig. Vraagt condities bij STRUIK Co. - ENKHUIZEN Te Goes, in klein gezin, een gevraagd. Aanbiedingen onder letter D. M. bureau v. d. blad. KAPITAAL in bedragen boven f 1000 voor Credieten, Hypotheek, Solide- posten. Inl. kostel. Br. met porto voor antwoord POSTBOX 403, ROTTERDAM, TE KOOP: WITTE LEGHORN HENNEN stam welleman. Eierproductie 240 k 270 stuks. Allen ingeënt en op pullorum onder zocht en geselecteerd. J. ROTTIER, zilvervosfarm heinkenszand. PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ GOES EXPOSITIE van gegarneerde DAMES HOEDEN en CHAPELLERIES, een genre wat zich in model en prijs geheel aanpast aan de tijdsomstandigheden. Beleefd aanbevelend, ook voor BONT en BONTREPARATIES L. P. v. cl. Spiegelstraat 19 (tegenover keuringsdienst van waren) Dat is eerst een echt stukje SPECULAAS en kost slechts M. A. DE RUIJTERLAAN 34 GOES De donkere dagen zijn er weer. Zorg tijdig voor Uw verlichting. Laat tijdig uw ACCU's nazien of zoo noodig vernieuwen. Wij leveren U een prima ACCU tegen 'n prijs van f 15 geladen. Eerste klas KOPLAMPEN vanaf 25 gulden en dito SCHIJNWERPERS vanaf 12,50 gulden. ter gelegenheid van bet 10-jarig bestaan van de MONDHARMONICA-VEREENIGING op Dinsdag 17 en Zaterdag 21 October in de Schouw burgzaal De Prins van Oranje" te Goes des avonds 8 uur. ENTREE 55 CENT (ALLES INBEGREPEN) Donateurs hebben vrije toegang op vertoon van hun kaart. ZIE VERDER BILJETTEN SIERLIJKE MODELLEN LAGE PRIJZEN IS EN BLIJFT BIJ Een Literpot BOERENJONGENS (een flesch Vruchtenwijn gratis f 1,00 Een flesch prima SAMOS (een flesch Vruchtenwijn gratisf 1,00 Een flesch ZOETE SPAANSCHE WIJN (een fl. Vruchtenwijn gratis) f 1,00 Een flesch ROODE of WITTE PORT (een fl. Vruchtenwijn gratis) f 1,25 Een flesch ADVOCAAT, merk „De Kip" (een fl. Vruchtenwijn gratis) f 1,40 Een pond fijn gekruid Bruin SPECULAAS 25 cent Een pond Wit SPECULAAS30 cent is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te Wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!!

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3