J Woon- en MIRCURIUS HAVERMOUT Woensdag 18 Oei 18 Oct ZATERDAG 14 OCTOBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCKE COURANT flfEUWE ZEE GEMENGD NIEUWS Letteren en Kunst. nSPORTËNSPEL,1 [j RECHTSZAKEN Adverter H, S, G. HU li blijft iederen van 10 tot 3 spreekuur te Goes, Pa peg ten huize Wed. openbaar te vei Het Huis n en Wei «WJ,mm publiek verkt H©t gunstig Wleubilaire 0< i it i* t [V 0 p d (C 1 Heel den dag aanbidding. Nam. 3 uur luide aanbidding, 's Av. 7 ,u|ur pfechibig Lof me>t. predikatie, processie en Te Deum. MAANDAG, slechts één H. Mis om 7 uur; ook te 8 reur Cómmunieuitreiking. Alle avonden dezer week te 7 uur kort Lof met Oetobergebeden. DONDERDAG, 'e av. half 8 Congre gatie dier H. Familie. ZATERDAG, vanaf 4 upr biechtge legenheid. KJnostcrbranil tc Arren. Donderdag.'ivoivd .omstreeks zes uur is Ibrand uitgebroken in imizo „Rjo.ojbeek' te Arcen, waarin gevestigd is het juve naat „Mater Dolorosa" der E/erw. (B/roe- Iders van O. L. Vrouw van Zev'en Smar ten. Het vuur brak uit in dja biakkerijl, gelegen in den Zuidelijken zl:jlvle|ugel v.au het groote gebouw. Spoedigdeelde» de vlammen ziiclh aan de bovenverdiepingen Imede, waardoor de daar ondergebrachte t'eekenkiamer, linnenkamer e» kleermakerij in hellen vuurgloed kwamen te stagn. Toen de brand werd ontdekt begonnen de broeders met bet aanwezige person/efol |en de 74 studenten, die in het juvenaat verblijven, terstond met het blussichings'- werk. Langs de voorzijde van het gebouw loopt, de Rpobeek, aoodat men over voü.'- klo'ende water kan /beschikken. Weig/ens gebrek aan brandlblusehmiddelen echter kon men het vuur slechts toet em'mierS •water, die snel van hand tot hand gingen, bestrijden. D'e overste, riepi bovendien onmiddel lijk de .assistentie in van de Vienfljoiselbq 'brandweer, die te ongeveer half' Ze/v/en /ar'- triveerde. Uit den diepen vijver, waardoor de Ibeek strooJnt, kon de brandweer water krijgen doch dit had tengeyolge, dat men de brandslangen dwars over den rijksweg VenLoNijinegen moest leggen wat voor het verkeer ©en leielijk oibsta|k(el beitel- kiende. Diank z'ij' het doortastend optreden der [talrijke bewoners van hetJuvenaat was ©en grootere uitbreiding van het vuur tot dusver voorkomen en toen nu de [brandweer den strijd .aanving, was hot [pleit vrij spoedig 'beslecht, zlijf bet dan ook, dat het ook nu nog mioöite kosttte den brand tot den zijvleugel te bepierkeln. Dia schade in liet binnengedeelte van klit zij' gebouw is zeer aanzienlijk. De totale schade wordt op f' 20.000 a f' 30.000 geschat/ Boerderij verbrand. Eergisteravond om Zes uur is tlooi" on bekende oorzja.ak een ernstige brand uitge broken in de boerderij van den landbou wer jJ|a.gers, gelegen aan den rijk'ssbraat-t weg blij' Gefï'en. Die bewoners., eten groot gezin, konden zich slechts met mOeitei in veiligheid istellen. i Het vee kon worden gered. Meubilair en landbouw-inventaris werden vernield. Kien aantal kippen kwam in de vlammen om. Die brandweer kon niets uitrichten )en keerde pnverriohtei'Z'ake terug. D|e scha lde- w.ordt door verzekering gedekt. De maftrd in den groeten I.Jpioldcr tc Amsterdam. Die losse werktaian, dien de politie van biet bureau Marnixst.ra.at te Amsterdam! heeft aangehouden, verdacht van den Snoord in den Groeten Ujpölder in den nacht van 27 September, is ter 'beschik-, king van da justitie .gesteld. Hij' blEj|f'f) hij zfijjn ontklentenis. De politie heeft .teehter verschillende aanwijzingen legen hem. Zoo het feit, dat het meisje van den vtermteorde, rij' het dan ook weifelend, hem meent te herkennen en voorts dfe KSimstandigkieid, dat hlij' in den Grouten TJlpolder ongunstig IBckend staat, en er al een olf meer diattetallen hfe.eïlt 'gepleegd. iVierder een tegenspraak in Zijn eigen Verklaringen: Zoo heeft hij' gezegd, nooit in het bezit van een revolver to rijh ge weest, terwijl 'het tegendielel is koïnjen vast te staan. Verder getuigt tegen helm' het feit, dat het hem niet mogelijk' is te Zeg gen, w,a.ar h'ij in icten beWuisten nacht heeft Vertoefd. 1) oadgpvahrn. Die 64-j,arige Th. P., technische ambtte naar van die P.T.K., is eergisteravond/, terwijl hiij| herig w,a,9 met het spannen van .dradien voor electrisation vloerZicning wp .die jij&biaan te Ubbergen uit oen tfar masten gevallen. Hjij werd Zwaar inlwtendig gekneusd ,en is gisteren overleden. Nog een slacliloffer van den storm. Die 26-jarige mej. M. Dato to Dedemst- Vaart beiga fzich tjijdens den storm' bui ten haar woning o-p1 het oogenblik! dat een Idler groote eiken vóór de woning mfet wortel en ,al uit d,en grond werd geirujkt). Z|ij' werd doorde ze boom in den ru.g ge raakt, viel eu bleef' liggen. Aanvankelijk (klaagde rij over plij'in in den rug. Genees kundige hulp constateerde ©en 'beenbreuk ten vermlaedelSjk een nierscheur. b Avonds laat is rij' tengevolge van inwendig» kneuzingen overleden. TussHien twfc® aula's verpletterd. Gistel/avond was de 25-jarig© Chauffeur K. Zwart aan dien Verlengden Heereiweg te Groningen bezig met het repiaiiëarlen van het achterlicht van ztij'n vfadhtaiufjoi. (Hij1 werd daarblijl door een luxe a,uto in volte Vaart .aangereden. Hlij werd tussdhem bieide auto's verpletterd en was pnmid- Idelljijk dood. Verschrikkelijk vliegongeluk. Die groote reeks rampen welke aan de (Niederlandsöhe legiervliegelrs is oiverkoinfeii, werd Dlonderdag m,et 'n verschrikkelijk ongeval uitgebreid. Twee legervliegtuigen kwamen tijdens "n oefening boven Lie-nden met elkaar in [botsing ten stortten te1' aarde. D|© vier inzittenden werden letterlijk uit elkander gerukt. D'e machines versplinterden ge heel. D|e namen der slachtoffers zlijn: jhr 'Ascli van Wyck, jhr Van Gashoiorn (bei- kien luitenant), serg.-majoor Vermeulen po sergeant Van Haxdeveld; de twee laat- etien w,aren gehuwd en resp-. vader van negen en. twee kinderen. Onder leiding van burgemeester Hout- koioper is het lugubere werk van liet verzamelen der stofffeffijke ove(rb[lJij|flselten der verongelukten verricht. Om Ihalï'-l iirrive-erden nog vïj'f vliegoilficieiren. Kfij (be/gaven zich naar de plaats, waar het stoffelijk overschot van liuu kameraden /onder lakens lagen en brachten daar het militair saluut. i D|e (belang-stelling was Zeer groot; lanigfi het ismiall'e landweggetje stonden auto's met .all'e p'ro.vincic-nuxnmers.rijen fiet sers begaven Zicih naar het terrein van Ida r.amp, D|ie o f'f'idi-eelte (Lezlin g. Kapitein Van Weerden Poelman was Donderdagmorgen mtet een escladrilliel van Idria Kokkers C.V. uit Sioasterbeirg ver trokken na,ar Rlhenen om 3e gewone teBclaidrillte-oefeninngen te houden. Links in het escadrille Zat met de 325 03 leersterluitenant Van Asck vjan iWRjtek met den opzichter derde-klasse 6erge)nnt-m;ajj. .Vtermteulen als waarnemer. Rechts Van van den oiunriii-la.nt Zat in de 304 ser geant-vlieger W. C. van Hai-devcüd, bij wien jhr. v. Cioehaorn als waarnemen' fun geerde. Roven Lienden deed een vierde C. V.v blBstuurd door jhr Siandb;ea-g, 'n aanval Op den commjandant van bet escadrille, dat daarop met Immelimemns uiteenviel', pia beide toestellen, die naast den com mandant hadden gevlogen, keerden zich da.arna eveneens tegen dan aanvaller, cm Hij' die manoeuvre moeten de toetstelfen tegen .elkander rijn gebotst. Het eienji is, vle/uigellam, in ©en Vrille omlaag, ge komen, het /andere in een steilen duik. iViandaar, dat heit éene toestel zwaarder dan het andere beschadigd is. AUef vlie gers hadden valschermen Hij1 zich, mlaar 'geen van de .vier heeft blijkbaar ge legenheid gevonden uit hettoestel ta Isjp'ringen. Die commandant, van het escadrille, khipl. Wan Weerden Poelman, heeft het on geluk' niet Zien gebeuren, wél) zfn waar nemer, de luit. Rözfendaal. Hoe snelr het geval zich Voltrokken heeft, kan afge leid worden uil het feit, da.t kapitein V,a,n Weerden Poelman de toestellen pp (den igr.ond reeds zla.g liggen toen Mi| omkeek, na door rijn waarnemer te izlijfn jgleiwiaarsehuwd. Die veenbrand Mij iEfmlmen. Djondierdag is de brandweer erin ge slaagd, het brandende gebied geheel in te sluiten in een breedte strook' natge spoten ve-en. Daardoor is voorshands Ver dere uitbreiding niet meer te! virejeZen- Met het oog ojr de weersgesteldheid zlijn er .echter velerlei imiogeffijlkhetlcn. waar om da brandweer in haar geheel in actie, (blijfft en alle spuiten het blusschings- werk nog regelmaitig voiortzletten. (Dp inbraak ie ücnrnc. In verband met de Woiensdagïnbrgen in h©t Gasthuis werkzaam is geweest, (braak, waarbij uit een ladie van die moeder Ipve-rste f 3000 is gestolen, is dioor de (politie laanngehouiden de 32-jarige T.Wp tuit Einndlioven, "die vroeger als knecht in hat GGasthuis werkzaam is geweest. Die aangehoudene heeft bekend, dien dief stal te hebben gepleegd- Opi rijn aan- wïj'zlng is hef geld in den tuin wan van zijn woning gevonden. i W. is n,a.ar de strafgevangenis te Roer mond overgebracht ©n opgesloten. Toss'tlwn ©en pers Meldeend geraakt. Eea-giisltermiddag omstreeks 5 uur wa.s dia 24-jarige werkman J. P. aan de kalk- fabriek van de n.v. Yan Dijk Co. te Dordrecht werkzaam aan een tegetpigrs'. Vermoedelijk wilde hij wiait spteoie uit de pers verwijderen en tegen die voorschriften in hoog hij daarbij; helt bovenlichaam tus" schien twee deielen va,n de piers. Ben in. de buurt bezig >zijnde ba,asi hoorde .plotseling leen knal ,e,n bemerkte, dat P. in de pers bekneld zat. Hij heeft hein bevrijd, maar P. bleek reeds bewusteloos en e: (i zwa.i-p hoofdwond te hebben opgeloqpen. D© di- r.eiotour va,n den .genieieskundigcin dienst haeft slechte den dood kunnen oonishatiee- rnna tengevolge van Verbrijzeling van de hersiepian. Volksgericht te Rcrlicum (N.-Br.l Donderdagavond heeft zidh, in heit Era- lianteche dorp Eerlicuim het oude volksge bruik va,n heit z.g. „tafelen" opi 'gewel- daidige wijze geopenbaard. Meies'tal wordt daarbij de, plartij, die ©en verloving heeft verbroken dioior vrienden va.n de. gedupeerde gestraft. Nu echter was net «en ander geval. Een 80-jiarige .man ..een ziekei-e van G., kon hef met zijn vrouw ,en dochter niet meer vinden. De toestand in heit huisgezin van het aoMipaiar werd van dien aard, dat de oude mian Maandagavond de Vlucht nam doior het raam en naar zijn zoon giug blij wiien hij introk. De buren, van dien ouden van G. namen het, voor heim' opi, en besloten de t-weie vrouwen te straffen. Omstreeks, 8 uur Donderdagavond werd da strafoefening ingeluid door het gebrui kelijke blazen opi lampieniglaz-an, bet trom melen op blikken 'busisien en liet maken Van ander lawaai. Zoo trokken die dorpelingen rond hat 'hiuis van Van G., dat daarna met steeisen werd gefamibardeerd ©n smet slUei- gerpialen gexameid. Van deuren, namen ,e|n binten bleef geen stuik heel. E,en achoor- steen Weid "\,an het dak gebeukt ,en de dakpannen warden stakgestoetein. Mat een paal stak m'en door de raimien alles1 ahik, wait in huis te vernielen wa,s. Zelfs 6en 1 innenmuur werd op t|wee plaateen dlo,or- boerd. Van bet gahieel© huisraad 'bleven slechts een piaiar stoelen, tafels, een enkel jblord en een bieeld gesplaard. Toen men mat het „beleg" begon, vluichit- l,en de vrouwen in een least, zoadat zij er heelhuids afkwamen. Telkens. opnieuW werden onder het, geroffel de, aanvallen, dia door een menigte van honderdein wer- ceni per pondspak NEDERLANDSCH FABRIKAAT den gadegeslagen, hernieuwd, totdat te kwart ov,er negen eerst de veldwiaehtjer verscheen. Toe werd de vernieling ge staakt en Iconden de vro,uwen uit huln Schuilplaats Icomen. Vian da bïjna nog nieuwe Wioning zijn alleen de buitenmuren onbeschadigd ge bleven. Erand in da gasfabriek te Alkmaar. Giste,Tochtend lotm kwart voor negen is door onbekende (oiorza,ak brand ontetaan in de Oimmoniakf abHek ,van de geniteeiniti'e- lijkc gasfabriek ita Allernaar. Het gebouw waarin een van de employe's bezig wjas met- bet aftappen van teer, stond onmiddel lijk in lichte laaie. De eigen brandweer van de gasfabriek begon direct; mat het blusschen, dooh hef gelukte haar nieit het geitouw to behouden. Dit is geheel uitge brand. De Alkmaarsche brandweer, die maf groot materiaal w.a.s uitgerukt, kon zich slechts tot hhet nablussclhingswerk bepalen. Het bedrijf ondervindt geen stag- ratte Uit het na, den b'rand op hef terrein van de gasfabriek ingesteld© onderzoek is ge bleken, dat; bij het .aftappen van teer uit ©en verwarmd reservoir in ©en blikken bus door onbeikenda oorzaak de ver war- mingsvlam met de teer in d'e blikken bus iu. aanraking is gekomen. Door het o,pf slaan van de vla,mmen uit de buts was de werkman, die regelmatig met dit Werk is bela,st, niet in staat de kraan af te sluiten. Het; reservoir liep leeg, waardoor het vuur opnieuw voedsel kreeg en de kaploon- Sitruiotia van het ,a.Ueenstajand& gebouw vlam vatte. Men slaat er op los] In lief Ullstein. Ha,us 'te Berlijn is de Hitler-groet ingevoerd. Onder de brieven mag niet meer staan: Hoogachtend, maar: Met Duitsichen groet. Eli' is ie:en vergadering v,an de .bedrijfscel gehouden, waarin de voprman hieeft, ver klaard dat iemand die op 'diem Hitlerjgroielt zou antwoorden meit „goeden dag"-met ©en verbonden hoofd niit; het huis moieit worden verwijderd. Opigep(asf to/urist,en iDlc droogte. De, D,aily Telegraplh meldt, dat tot (dusver zes miliioen pohapen ten offer zlijn gevallen aan die 'droogte, die in uit gestrekte gebieden van Zuid-Afrik'a heeri sclben. In sominige streken is sedert drie j.aar geen regen gevuEen. Siominigja dis tricten van den voormaligen Oranje Viïj- Btaat, Transvaal sen Limpopo, rijn gedeel telijk uitgedroogd. In het district Heil bron dreigt 75 pet. der boerenbevolking gpheel te verarmen en is gedwongfen haar ibieizlittingen te verlaten pmldat er _geen water meer is. Tengevolge van die sterfte pnder de schapen z'ai de wolproductie ten minste 90.000 bialen minder rijn daii het vorige jaar. Ex-Keizerin Zil-i if Ram©. Ex-keizerin Zita is, naar Vazi Dfas meldt, te Rloime aangekomen. In haar ho tel heeft zij' ©en deputatie van Oostenrijk- scha monarchisten onder leiding van den (hertog van Hohenberg, den zioon 'van aartshertog Frans Ferdinand, ontvangen. Dm ex-keiz'erin verleende audiëntie aan 75 monarchistische aristocraten die haai in de volgorde van hun rang werden voorgesteld volgens het streng© cteremio- nieel van 'het voormalige Weeinschs Habs- 'liiurgsc'lis hof. Men is van m'eening', dat (dit ble'zloek van ex-keizerin Zita eefn p'oli tinken achtergomd heeft; ofschoon naar bfuitien als reden v»or het biezioek! van Ho ex-keizerin aan 'Italië het Heilige Jiaar genoemd wordt, m'eent men toclh, da,t da langdurige geda.ohten'wisselin'gi met Mus solini len het bezoek aan het Italiaansohs koninklijke, echtpaar' een politieke betele- kluis hebben gehad. Ongeluk onder liet hotel! Savoy. Eergisteren is er in het hotel Savoy be L,pinden een ernstig ongeluk gebeurd. iWlerklieden z|ouden ©en wie'Jput van 180 M. diepte in orde brengen, een van de drie putten, welke het hotel van wa ter voorzien. Een hunuer werd neerge laten in een korf en deed opimetingen, waarvan hij het resultaat naar bloven i'iepi Die korf was nog slechts weinig geZakt, toien men niets meer v,a,n den man hoorde. H'ij bleeK in de diepte gevlaileli te rijjn. Een dadelijk ingesteld onderzoek bracht aan het licht, dat de man dood was ge vallen. Pogingen om he.t ïij'k1 boven te brengen mislukten echter. Tenslotte riep men een duiker te lmlp. Het Ibleak jacht^1, dat krachtige lichten noodig waren dm den duiker liet werk mlogelijk ,'te maken. Die werden gisteren geïnstaËeerd. Eindfe- lijk', in den loop van den avond, Vtond hlijl ■het lijk. Twee mannen werden in een mand neergelaten en eindelijk Kon het lijk omhoog ge/bracht worden. Men was (dertig uur met het lugubere werk baZig geweest. Intusschen was b'oven in het groote hotel, met rij'n restaurants en bar, het mondaine le-ven doorgegaan alsof er niets be;:r was. Voor Zoover de gasten er niets van in de couranten gelezen had den, bleven rij v,an de tragedie in de, ge welven van het hotel onkundig. Stakersterrenr in Pennsylvania Stakende mijnwerker-s hebben bij! Pitts1- burg ©en brug door dynamiet, iu de lu-cht laten vliegen ©n oov een ■mijnschacht in brand gestoken. Ook in Pennsylvania wer den verschillende terroristische daden 'be dreven. De stak'ngsbeweging breidt zich ook tot andere groepen van arbeiders uit. Neger gelyncht. Te Labiadisville (Louisiana) is pen ver bitterde volksmenigte de gevangenis bin nengedrongen. D© bewakers werden over rompeld en de 'neger Brota/o "J|a(ckson, die een 15-jarig. blank meisje Zou hebben /aangerand, werd naar buiten gesleept en lolpgehangen aan een brug over de B.ayou- la.-Pmirchc-rivier, een der mondingen van de Mississippi. Het licha,am van den ne ger werd omspannen [het ©en carton, waarop, geschreven stond: Negers, laat pn'Ze, vrouwen met rust. Dit is het lot van .alle, moordende negers. Een trein iu de golven. D'e Zware Noordwesterstoirm, die Woens dag langs d'e: Sieesw'ijk-Holsteinsehe W©bb- k'ust gewoed heeff't, heeft Vel© wheijdiers in levensgevaar gebracht. Een trein met (arbeiders, die over een d'ijk reed. Iron nie£ verder komen ,en bleef' staan. Golven islae- gen voortdurend over den trein, die heeln en weer slingerde. Tijdens den storm! was h'et niet mogelijk de arbeiders te hullpl te ltom'en. D|o,or bet water werd ook. bet vuur in d'e loc'imlotief gebluscht. Zoiodat deae later niet verder Joon. Met v'«ett moeite gelukte het eeniga zw.arei locioimlo- ti'eyen over de diep onder water staande rails naar dón bedreigden trein te zen den en dezen naar bet vasteland terug !ta brengen. Te Diagebuell is ,een motorZeiil- schip, dooi- den storm over d© stcenen fo'e- sdhioeiing over den d'ijk geslagen. Men- schenlevens rijn niet te betreuren. Brutale overval ,o],t een Parij-clicn kassier. In bat centrum; van Parijs is Do'ndeir- diag een brutale roofoverval göpleagd op den k'aieeier van een bank, torn deze zich voor een oogenblik1 in 'n ben&denverteek van de bank' ophield. Een ongeveer 30- j'arige. mian trad b'innen ein/, na, de deur achter zich te hebben gesloten, eislehte hij, met de revolver in de hand, dat de kassier hem bet contante geld z,ou (Over handigen. Da.ar de aangevallene vreesde, dat de roover inderdaad van zijn revlolveir gebruik zou maken, reikte bij hem 'twee btanrzten over, waarin zich een vrij grooite som gelds, htuitanlauidisiehe waardepapieren en verscheidene loten der Fransche staats loterij bevonden. De dader kon ongehin derd ontkomen. Groot© brand maakt negentig men" schril dakloos. Te Vliasy bij Landeck brak in den nacht van Donderdag opi Vrijdag, kort na 12 uur een brand uit, waardoor tien hui zen en we l acht boerenwoningen, een café en de kerk, in de aseh. werden gelegd. Ne gentig menschen zijn dakloos en een 3-j.arig kind is in de vlammen omgekomen. Me®, vermoedt dat brandstichting de oorzaak is. Heit dak van de kerk is geheel af gebrand en de klokken in den vernielden, kerktoren zijn gesmolten.. Ben Anierifcaausck „Djitivclseiiand." Het Amarikaausch© dept. van justitie heeft besloten, naiar het voorbeeld van het door Frankrijk' ingericht© „Duivels eiland" een geïsoleerde plaats in te rich ten voor het onderbrengen van zeshonderd der gevaarlijkst© Amerika.ansche bandie ten. Hiervoor is de kous gevallen op1 Alcla- tnas-eiland, een eilandje in de baai van San Francisco. Het is omgeven door zeer gevaarlijke draaikolken en stroomingen, Zood/at pogingen tot ontvluchten van da.ar in het algemeen .als onbegonnen werk be schouwd kunnen worden. Onlusten te Jcrns/aliein'. Da Britselie hoogiei jöclommisisaris in Pa lestina, luiitiemant-genieiraiajl Sir Arthur Ma.ucbof, is Donderdag plotseling van zijn vacantia it© Jerusalem teruggekeerd. In die Jooidsebe wijk pialfcrouiilieierden sedert Donderdag versterkte politie-platrouiles, die de uitdrukkelijke blevcpgdheid hadden gekregen, zoo- noiodig v.an de wapien/ein gebruik te maken. In aansluiting opi he,t bovenstaande bericht werd nu gisteravond gemeld Ofschoon dei hoio/ge-roimmislslaris mek het oog op den reeds gaspiaunen toestand .alle optochten ,of plr«ces|si«s te Jeruzalem ver boden had, hebben Vrijdag .toe"1 ongeveer 6000 Joden gedemonstreerd,, waarschijnlijk tegen da behandeling hunner geloofsgeinioio- ten in Duitschland. De Arabisiöhei bevol king heeft dit echter niet zoo opgevat, ptf heeft een aontra-depnons/txatie tegen die/ toier lating van nog meer Joden opi touw willen zetten. Hoe dit zij (de eerste a,an- pen heblben elkaar ontmoet ©n bat is .tot leiding ligt nog in het duister), Heide troe- een ernstige vechtpartij gekomen, .waarbij .ook de! politie betrokken werd. T'wee aigen- ten en 3 betooigers zijn gedood cm er zijn acht zwaar gewonden, 's Avomidsi 'wlais da ord.e hersteld, maar all,e pplitieverljowen rijn ingetrokken en de 'toestand blijft nog :ge- sjpa-nniem. BOEK EN BLAD Mimiiciiadcl cu VrariweueCi'. In rijpe beschiouwingen over het Nieuw- Feminisme zet Pater Keulers uiteen dat het .eerste middel da/t Falmike aangeeffhi pm haar doel nl. het huwelijk te louterdu :e,n te hervormen is de opleiding de(r 'jeugd tot den liuwelijk's-taat. Het buiseÖijlk leven moet door de (moeders zpo, (gelzelllg e|n pret tig worden ingericht, .dat de kinderen het vanzelf als ©en ideaal g,aa,n beschou,- wen, in hun latex teven pok zloio'n ge lukkig thuis te stichten. Oolk tot eenvoud van laven dient dc moeder haar kinderen op te voeden: eenvoud Vooral in de klieie- ding. Een nog Zeer voorname taak1 is bovendien voor de moeders gelegen iu het „op innige w'ij'Ze inwTij|den in de Jief- dies-ethiek"'. Die moeder imloelt er haar 'dochter opi wijizen, dat rij) 'slechtsi door volledige en innig© toewijding /aai. man en kinderen er uiting aan Kan geven da.t z'ij' last voorrecht van haar nieuwe positie hmiseft. Ook de splort ©n de omgang.tas- fcchen jongelui van verschillend geslacht binnen den huiselijken kring rijln faeloreu om dia jeug'd van eien te vroeg- e/n ontijdig liefdeleven verre bei houden. P. v. d. Markt wijist 'in „Het 'Narii gevaar II" er opi 'dat h©t nationaiai scy cinlism© heel die sam'enleving opi .ïj'Zefren ciolmnfando-van-ibiovieu-af wü laten jn&r- clbe,aren. lü|a,artie@enover moet Van katholieke rijt de, als norm worden vastgehouden dat dc inmenging rya,n h©t geza/g den uitgroei va,n de, persoonlijke vrijheid hiet eterkeir mag onderdrukken dan noodzajkeljijk is in het lalgemeen (belang. Bpvan /alles wordt wordt dan gesold het gezlag van den Staat, doch alaen Van den N/ari^-staak Katholiek Nederland mlag er wel op he^ (dacht zijn, dat niet de eerlijk© buit Van liientelfen van jaren strijd door een en kel gab/aar van h©t nationaaiE-socialislna w.ordt wieggeroof'd. Die oud-missionaris van Zuid-Nieuw- Guinaa. Pater H. Geurtjens Wejgint in dit nulmlmler ©en belangwekkende/ studio «ver ctanyentioneele moraal. Hij! wïj^t er opi dat men pui den «orslpiioinlfdijken mensch te blestudeeren Ijelfst ztaoveel rnloi- igeüijli! terug wilna,ar h©t oertype, den niatuurmensdli, maar dat hot Zeer moeilijk is in die gebruiken ©n gewoonten dezter volkeren ©en duidelijk 'en Zuiver inzicht te verkrijgen. Jjuist rijjn verblijf onder die Kaj.a-Kaja's gaf Pat,er Geurtjjens ruimj- schoots gelegenheid um' te constat eeren da,t hij de Marinin.eezen hoevqel misbruiken op zledelijt gebied er ook blijr hen .aangetrof fen worden inderdaad schaamtegevoel Ha- istaal. Op de^e wijlze weerlegt Pater Gie/urtjens de onjuiste opvattingen die er pp dit gebied best/aan bijl ontdekkingsreis- gers, die slechts Korten tijid ondier een n/a.tuurvolk vertoeven ©n dan meeniejn een volklotaien gefundeerd oordeel ta kunnen vellen over de moraalbiegriplpen vlan dazte niaitiuurnnenschen. Diczc drie artikelen vormen oen uitste kenden inzet voor den nieuwen jaargang va,n „Mannenadel en Vrouweneer." Dr. Jules Pcrsijii f Te Broechie/m bij Ant(werpian is in den ouderdom van 55 jaar op tmagisichie wijze om heit leven gekoomen de ook in Neder land welbiekenide profesisor, dr. Jules Peir- efjn. Dr. Persijn, die hoogleer,aar in de letter kunde was aan de hoiogeschoiol van -Geuit, was ,al sedert langen tijd nie(t in!e,er in fnn0ti'6..,omdait hij in hopigen graad lijdende was ,aa,n z«nn!w!ziekil|e,. De iaflitate iwiekien wa.si zjjn toestand 'zpo. .slecht, dat indien ion ihlem pou heblben. Din s/dag had 'hij blooit/slboiof ds cn opi pan toffels zijn huis te Braeiabeim verlatten. Niemand vond daar iepsi bijzonders1 in, omdat hij zoo wel maer in de ojn-oCvirig ging wandelen. Doeli tpen hij 's avotnids' ian ook de" volgen,db dagen nileit, /thuis was gekomen, viieiesdie men, dait, he/m ©en onge luk, w'ais overkomen of' 'dait, hij zich in ©en vraag van 'kr.ankzininighiedd om het le ven zou hebiben igebrachit,. OnmiddleUijk werd daarom naar ham gazpichlt, Dondeaidagavond werd door ©len van rijm zonen zijn lijk in ©ein naaisit; .rijn huisi ge legen regenput, ontdekt. Onmiddellijk werd he/t; jianke/fc verwittigd dait ©e,n onder zoiek heeft ingesteld. 1 1 Dr. Pcrsjjn, die een groote Jt©nniex was v.a,n de' Europieesiche lat;terkuindie,, was, lid va,n dei koninklijke Vlaamrsehe aicadiemiei. Tijdens den oorlog heeft hij mat zijn gezin in Nederland' gewoond in de oimlgeving van Bnarn, wiaar hij o.m. ,a,an rijn B[fa)n- daardwerk over dr. Sehaejplmlau haeft ge werkt. Zoo/als Hekonid, is dit 'Werk nog s'teiedsi niet voltooid. Koning,kul ven. De; sinds jaren te Goes bestaande Kolf- club „De Prins van Oranje", "hield Don derdagavond haar jaarlijksChan wedstjrijd koningkolven. „Koning" werd dhr. H. J. Molhoiejb! met 129 p., terwijl dlir. D. Breen de titel „Prins" wist 'te' behalen möt 125 pt. Vrijspiraak. Die rechtbank te Middelburg deed Vrij dagmorgen uitkpiraak in de .Zaak te/gen A. O. O.E.R. die1 Th., 34 j., directeur van de Stoomtramweg Mij. BraslkeneMaldeghem, tegen wien op' 29 September een jiaar ge vangenisstraf was g/evorderd wegenis het ve/rvalschen v|an een kwi/taa'fcie, door deza f 2000 liooger te maken. Ito rechtbank lachtte het ten laste gelegT d© niet bewezen en sprak verdacht.© vrij. goiEd-pro Jucli© in den loop der wereldgeschiedenis. Waar de gegevens er algemeen «pi wijzen, diat er een daling is te öonsta-1 teeren in de gpudprodnctie, is het wel licht interessant in h©t kórt de geschiede nis van het goud na te gaan, waaruit dan (mógelijk' z(on kunnen blljkten, dat ©en dergelijk! vria/agstuk Zoo go,ed rite een uni cum is in id© geschiedenis van de goud- produetieIn de pudheid Kwam het gond betrekkelijk overvloedig voor. Het we|cd voornamelijk te voorsehlijjn gehaald luit de beddingen van de rivieren in Klein-Azië, waarvan de verhalen Van de verovering v,an het Gulden .Vlies door de Argtonauten, het goud van Opkir en jle fabel van koning Midas duidelijk sprekende HewSjj- zen mogen worden genoemd. Wanneelr w!ii cle latere geschiedschrijvers der- Rlotttei- nen ,a,an het woord laten, dan zullen wij hen hoeren verhalen van Cyrus, die met rij'n 'expedities na,ar het westen trok om rijh koninkrijk Pei'zië uit te breiden. Op, ©en dezer expedities zou hij 34.000 R.o- meinsche ponden, heblben aneegébracht, het geen ©en bedrag vertegenwoordig!! van 24 .^jllioen gulden. Ala rijn verorveringsl jnaakte, móet daar- I tóhten hebben gehoil 350.000 talenten (een P I milliard gulden) 1 m,a,akt. [Wanneer irijl vaI1 d© Rómeinen v# jattend© hoeveelhede" ^en vervloeid, dan /uitgaven werden ged W©1 de overtuiging I Idjt volk een pVervl metaal ntoet rijl jren in Spanje ©n dl leverden ©veneens go.vP in het centrum! vad kón men heden moig een vinden, w.aar d| yoor eeuwen terug, dolven. Natuurlijk gtreken de rivieren het goud uit het Zal ,/gens de. verhalen, weT (over heeft nagelaten, /al deze landen het Idanlra Velt®, in Piorl gedenktetecn met. een I (Titus Clapdius Riuf'nl (die hem 130 pond I De Grieksche 'gesehl Itus verhaalt van ii /afkioinstig uit Midden I gers .zónden volgens I d© van den Atlas (sl goud hebben gevonileil van Egypte goud b| [pië. Overigens neemiP 'rijkó plaats in in gondl/roducti©ztoo fcel v.an de kóningir_ reusachtige solrat nal |S[ailMnon bracht. In dl d© vraag na.ar goud el tuige liet groot. a,anl pnvermoeid pioogden na te mak'.en. D;e Edrisi verhaalt dat ktwiam te Souiala, kjoistbaarder metaal het er veel zeldzame sis spreekt van goucf Bij vonnis van sements-Rechtbank burg, Eerste Kar negenden October dertig is Pieter Rel aanzoon, laatstelijk hebbende te Nieil meente 's-Heeral docb thans verpleij de in het Geneesl sticht voor Knl „Reinier van Arkel'l togenboseb, ter zakej. zinnigheid gesteld teele. Goes, 13 Octobel De Pi Mr. PH. R. I OOGAR1 opvolger van dr. Notaris A. TH. Goes is voornemeij des namiddags om bet café bewoond beer J. Nolet te krachtens art. 1223 groot 13,60 Are, at teweg te Yerseke woond door dhr. C Aanvaarding bij der kooppenninge 15 December 1933 .Notaris D. C. VAN zal op v.m. 1-2 uuri ju het v- d. Bulck te 's-Heere zoeke van de Erven nol e A e b' met erve, gemerkt nol renhoek, kad. sectie 1 A. 54 e.A. Op gebruik bij de b' I bjk 18 Nov a.s. Te bezichtigen alle I van 10 tot 4 uur. Onmiddellijk na aflo kooping zullen aan °tn contant geld worder Sals: Kabinet, Kast, 1 bangklok, Naaimachin. ~®dden, Stoelen, Gord goederen enz. -t© bezichtigen 's uen verkoop. Jaaere inlichtingen ter .=euoernden Notaris.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2