EIJN'S F I E HEIJN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND NKORF, GOES I DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS .1. flsae/assy»;^WSBBfl lil DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerst® Blad n binnenland n fl uit zeeland buitenland kerkëlIjk leven UWSCKE COURANT ID ALS DE ALLERFIJNSTE! dspakja 22 32'/*, 50 en 55 cent. uitend onze verpak- irten, U heeft dan ikerheid, de echte IN'S KOFFIE, voi van i smaak te ontvangen in ZATERDAG t4 OCTOBER 1933 v«« OVER DE GRENZEN |j AZIË MIDDELBURG VLISSINGEN GOES "j de Rbméinen kenden. e|ven|een3 pgravingen in Pompéi hebben bronzen lepelïa aan het. daglicht met rechte, gave stielen, dia I een paardenhoef, soms in een figuur uitliepen. 1 middeleeuwen paste men over pen de antieke! -toadeitllen toe, die ge Wjijlze geïmiteerd werden. Ar,' fiWerkte lep'eilla .dienden op hlat de verschillende wijnsoorten ha l of om! de hostie uit den schrijn. |i. Dte steel van die! altaarlepjais en recht, de schaal was van ziï- l'tiai of half-edelsteen, gewoonlijk 1 plat van vorm'. brtiende en Vijftiende eenrwt maak ten lepel', 2o» ook van het mes, luxe voorwerpen. Goudsmeden, Is en ivoiordraaiems van groote re- pielden zich mat heb vervaardi, bezig. Dte 'grondvorm; bleef, op plc uitzlonderingna., Zooalë die» loopi der eeuwen heen oltjijdl (was. Eerst de, achttiende eeuw lepels m&t langen, min of meey I steel en ovale, vrjj| diepe schlapp zooials wijl die tegenwoordig 1 In .dien tjij'd beginnen de fabi-ie- te miaken van hout, hoorn, Iiouid, puarteinéer, glas en alle nn- Iteriaal, dat ervooir in aanmerking, jen. langste lid v,an het drietal', dat ons |ek voltooit, is de v|oirk. iWel' ken* haar lang geleden reeidsi in den [indexen vorm, m!aar in de meeste had zijl alleen de taak, heb stuk dat gebraden moest worden, bd.-- Ivuiur te houden of aha hulpmiddel leren bjijl het trancheeren van ge* J)ie vorken waren groot en had- Ie tanden, zlonder b'jjlzonderet ver-, [van gpedkoopmateriaalgemaakt IzWiaiar, dat ze onhandig genoemd I Worden. 'J den maaltijd zelf gebruikte men 1 na de Renaissance eenvoudig, zijn I bfj het naar den mond brengen, lechten. De eerste vorkjen, die aan bruikt Werden, waren, evenals Be akelijke modellen, JWeetaradig etn stuk gemaakt. Éérst langzam'er- Jerden vorken in den handel ge ldia 'een aparten steel hadden. vroege middeleeuwen werd mtet bn geschrift' gestreden teg'eln het v,an Vorken diei als ongekend®- 'rden beschouwd. Eerst in de acht- 1 eeuw raakte men etra.am gewtend, J te gebruiken met vier tamde|n, m*>- Izoools wjiji die nu nag k'euuem t ksiraat 6, Tel. 340 in B 263 igenlijk niets anders dan het an op zaken, inplaats van te hten tot men tot U zal komen t succes op zaken af!! wormpoeders CI II en wormolie made- en maagwormen, zoowei •en. Wormpoeders f 0,85 per dooa. •krijgb. bij Apoth. en Drogist, of rma Jacoba Maria Wortalboer. Oude-Pekela. eft geen recht op succes. NUMMER 122 29»™ JAAR8AN6 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT I Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 J'l' DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'l'L Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend (ager j Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager IfiROOTE WAARDE IVAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN lOit nummer bestaat uit twee bladen W,eek rev ie. Neen aan nieuws opi het Westelijk wa- reMfronfc. onfbiretefafc hat toomamteal niafc. Onder hoogspanning wordt to Geneve ge werkt ,a;a,n de voorberend'ing Tan da nieuwe Oubwiapeuingseonferetatd©., welkte Maandag? begint. Mat man en macht zwoegt men onder de gronde mogendheden otm één lijln to trekken tegen. Duitsöhland, dait gelijk netoht eisdit, zidh. beraaptend .op) een eer der gevallen uibslplraak'. De toestand in Duitschland is echter grondig gewijzigd, en 'bij- .alle veroardeeiing van dte FransAe im!ilit,airi'9ten, moet men wel toegaven dat Frankrijk's vrees voor 'n bewapend Duitschla.nd giieifc onredelijk' is. Wel spra ken Hitler ,ein Göring af en toe Zachtmoe dige redevoeringen uif, doiöh. ieder goed ingelichte Weet, 'dat de nat.-^oöialiisiten dan vechtkust verhaerlijben ©n iedere vhectes- j.roplagian.da molt zware straffen tegetaueil; treden. Tientallen plataifiistein' worden' nog afgebeuld in de1 coneeuteatódk'aan.pten. Be halve Frankrijk voelen daarom noch' En geland, noch Italië en naak Amerika iets voor inwilliging dien DuifjSch© eiSchan, Wannteer de taelbenen iniieifc Wedrijeglein zullen dïe partijen elkaar wel vinden en dan zal Duiteehlaad wel moeten inbinden. Elet weet Wait hat zeggen wil 'n gehteeto wexteld tegen zich te hébben. Heit 'iis; natuurlijk uiterst zuiuir voor de Nazi's, d'eiz'e hinder- nisSen op hun weg te vinden; des' te zuurder omdat tenslotte hlun tegenstanders ook allesbehalve „zoete jongens" zijn. De ltalia.an.sehe1 piers bijv. is tegenover Zuid- Slavië an Erankrijk weinig minder krijlgs- hafijg dan dte Duiitsicha leiders in eigen kring. Wanneer zij wijken zal het zijn meit 'n wrok, waaruit weinig-,goeds' kan Vo.trtikteen. 1 I I blindheid zijn de volkan m hun regeerders; gjpsil.niWBn De nieuwe Spia,anSche xiagieeringt hlaeft heb verstandig bteluiit' genojnien om do Cortes te lOntbinden en miauwe verldiezin;- Igan uit te schrijven tegen 19 Novetnibfer. Er is nu tenminste kans, dat da schel men die thans opl dia .zetels zitten, -wegge- ifcuzeand worden maar plaatsen ivvaar zie minder kwiaiad kunnen uitroeren. Viermoe- dtelgk zal het Siplaansohie volk, voorzoovlar het uog fatspen en menSohjelijk gevoel Ihieellt 'grondig genoeg heblbem van de Socialis tische pla.tb'ran'd'ai's :en kerkvervol'giar'S. Da katholieken althans.'hebiben aan dte ver splintering van hun groeplein 'n eind ga- jutaaAt en zullen geimielanslchapplelijk op trekken. Dat kan hun niet anders dian tot' voordeel Strejkken. Uitpiuittend en moesten zij' bloeden v,oor hun verdteeld- heid. De roodei beulen spla;arden hen niet leiafden zich in wreiadlheid uit, ztender dat ■U9 Voikteuhomd, die zich 'h'et lot der Duit- flche,; Joden zapi vlug ,en teiedter aantrok, ©en veTwij't tot hen richtte., 'ifc Is eigen aardig! Dei taalstrijd in België laaide- deze week weer op, .door de schuld der regteeiring, die aan de Gembsche Hoogeistehool een Franfich- gezindeu reictpir ia;anstelde, hoewel er epn geschikte Vlaming, n.l. dr. Frans Daelb, vo-r te vinden was. Hevige ptroiesten deze week, tpen pirof. BeigSamians geïnstalleerd wera. Geen Vlaamsck student :was er bij aanwezig. Prof, Soenen, die togen, den nieuwen rector getuigd had', wlerd ,cxp staanden voet door minister Liplplems' oin't- slagem. Het optreden van dr. Sasnan ver- diemdie dait, rniaar de rcigeerins; heeft, dat- in ha.ar starre, Waialisicbgezindlheidi .uitgelokt. Over heit. proces omtrent den B'ijkisdlag- lbramd Zwijgen iwiji aigeoiijlk li'ewer. Heb' tweede toonael spftelt thams te Berlijn. On- 'daniks wekenlang vergaderen ein uibplud- aen weet men nog niets meer dam in Fehr j.l., naBuelijik' dak v. d'. Lmhbe den Iteel in brand stalk. De .hoiofdpensaon Ward't met den dag zieliger. De Duiteche dege lijkheid, die di't wrak maandenlang in ké tenen klonk, is nu' .opeens degelijk' goed hartig geworden. Oim de tkou'wielijikhead van den bleklaiagda tie verlichten, heeft mien hem in 'een bbntjas gas token .en 'u spiccialte politieagent is aangeislteld om zijn neus af ta veegen! Ook de laatste weck .bracht geien opheldering inzake die vraag, wiaarte da -drie Bulgaren en 'Tiörgler in de zan- daarshlank' ziften. Het Oostelijk front is zwaar b'eWloigen door helt zioh toeeiplitisende conflict tuB- eehien Kusland en Japlan. De periode der wtederzijdsohe verwlijifem duurt uog Vfflort ten de ruzie om den Oioist'-Ohinielesdhieln BploiorWeig, w!aar Japan, grenzeloos btrulaal als altijd, de Bussische «genaiars tracht af tg dringen, wordt aneifj den dag heviger. Nu liehtoeu dreigementen in het Oosten Wel me(f dezelfde beteekenig. als in heb Wiep- ten, maar dat dit conflict om Mandslj'ote- rijia nogeens iap wapengeweld nitjloiopt, is heel goed mogelijk. Aan het Japlanaohhte département van Oorlog sfaat 'n man, ge nieraat Araki, die oorlog wil. Haf is ©en gevaarlijk fantast die niet -alleen droomt van 'n Japansoh wlereldrijk', maar d'aar ook aanhondiend' -over spireekt en sohrijft. Hij hleoioigt in zijn dolle bel2ietenbeid nieit-s meer of minder dan een verovering v'ala Arië. Europla en Amerika. Men kan .om zoo'n „ideaal" lachen; niet vergeten poiag men, dat Araki v-eel aanhang heeft', idle hef nationaal -en godsdienstig teemltimient op gieraflinteerde wijze, gébruikt tegenover 'n volk, dait in mieierderhed-d nog van een slaaf- scha volgzaamheid is en in dopdsveraicb;- tjing uj-ttaiunt. Èiusland oratie,rsdhaifc zijn zwaar gewa pende tegenstander dan ook' niet'. Hot heief'f door '11 sierie mietcaanvalsverdragen needs zijn Wiestersdbe grenzen veilig ge steld. Het wieeit-, dait het ,al zijn kraohit noodig heeft in hat Oiosten, waintoieer hét daar, wat dte hemel verhoede, tot een .uit barsting Jcomt. Noodig is dit, conflict nipt. Japan heeft alles wat bet hebben Wilde in Mandsljoe- rije. Het hoeft sletehitei den invloed te bre ken van Araki en zijn kli-ek. De grootste vijand heeft hét Japianstehe volk, avénals zoo menig ander, binnepi eigen grenzen. VOLKENBOND Dte bënaeming van den hooge huogc-csnimis.saris vaar Dlanlzjg. De geruchtten ials zou j'hr. van Karno- beek morgen door den Volkenbiondsraiad tot hooge-cpnimissaris over Dlantzig be- uoiem'dl worden, kunnen, naar tt'era uit betrouwbare bron méldt, ciategoa'isch te- ,geingesp,roken worden. 'W'el is aanVaiukteïijlkl zlij'n naam onder de mbgeliijkc candidafen genoemid, doch talen heeft hiervan ten slotte afgezien. Het staat nogi steeds niet vast, wie- morgen door den raad benoeimd zlal worden. De Iersche permanente ge delegeerde Wij, den Wnllkéttbond Lestelr sc'hijnt de meeste k'a-nsen te hebben. Bij wordt gesteund door Engeland en D.hifecih- landjd och van Ppol'sche zijlde schlijlnen n.og, ib.ezwiaren te komen. ÏDIe Poolsch'e minister van b'uitenlandsche zlakén, Béofe kbmt zelf voor de behandelingVan deze aangelegenheid in den raad naar Genève over, Miliiaire afstand in Si am. In Siam is een militairen opistaud1 uit gebroken. Generaal Bovaradey, die lid is van de Kjonink'l'ijlke familie, rukt' aan het hoofd van een gewapende macht te gen >de hoofdstad op. Gistermiddag k'walml het reeds op een afstand van '12 Jk-M. van Bangkok, tot een vuurgevecht tusschen de muiters en de regeeringstroepen. Alle verbindingen z'ijra verbroken en de censur is afgekondigd. Dien biuiten- InndscUen legaties is medegedeeld, dat voer de buitenlanders geen enkel gevaar ta vreezien Is. Tweede Kamer Overzliciht. Dlonderd(ag is 'de zitting der Tweede Kkmér weer begonnen. Een gMote ageu- 'dla; is afgewerkt. D|e nieuwe Kjatoer vaiart in dé -goede richting, die sinds aenigfe maanden-is ingeslagen. Die debatten b&j1- avn z|akél'ijk en praatzucht Valit niet meer te constateeren. Het is alsof de heegelp 'vteelen d|a,t z'ij' iets aan de d-emtecxatie Vicrplicht zijh in d'eze dagen van op luikend radicalisme. Een goed begin was het verwerpen van hét regeeringsroorstel, 'dut dê Ver strekking van ruim 'n prillMra1 inhield voor d'en blou-w van -een destructor, ta Woierden, die- niet Zoo geheel noodigi is. H'et w,as 'n onvergeeflijke fout d!at dit b'cguinigingskalbinet met zoo'n voorstel kjwam. Sléchts 19 leden vond zit .aan. haar z'ijlde. L Die Kamer nam' ook' aan het wetsont- wferp tot w"ij:aiging van de btegl'optmigl van socialé zaken in dien zin, dat de bezuinigingen opi den Keuringsdienst vara Waren op 1 jJlan. ajs; via 'n reorganisatie ingaan. Aan die, loo tien zlal' nog niet ge raakt worden; die kunnen zéo maai? niet geregeld worden, buiten 'n herzie ning der bezoldiging van het geheel© ge- moenteplersonee) Over het wetsontwerp Idiafc het alge- meene aanvangsuiur voor bakkerijfen ap 5 uur stelt, (de moeste bakkers hebben dit „Vioorreloht" reeds) is de eindstemming tof ■.Vrijldag uitgesteld. Het z|al 'n meerderheid krijgen, temeer otaldat de minister .yer- zekerde den naAtarbteid niet to-e tel wil len staan en de actie Voor het versche da.detje langs zich heen zul1 laten Gister heeft de Tweede Kamer hte(t ontwerp inzake het aanvangsuur van den [blaikkersarbeid toet 52» tegen 21 stemtoen jalanganomén. Alleen communisten em so- eiailisten stem'den tegen. Z.h.s. werd hetl wetsontwerp to,t wettelijke regaling dér huis-industria laangenomten. Steeds nieer lasten. Bij' Kon. besluit is thante de reeds aan- Igekondigde icrisidheffingop rundvlcesch m-et ingaing van mprgen 'iugiesteld. Z'ij! is door den minister van aeconoinjmche zaken bjeplaald op 200 pet. van de thans ge heven geslachtsaec'ijlns. Maandag verhooging van den suikerprijs. iWjait telkens door tegenspraken is weer sproken, is thans toch een feit geworden. Mét ingang van Maandag ia.s. komt er een drisisbef'l'ing op, de suiker. Het bedrag ervan is hooger dan Wen aanvankelijk h;ad verwacht. D:e bestaande aocijhs van f'22i50 wordt n.l. krachtens ministerieel besluit van 16 October tot 31 December 1933 met 40 opcenten verhoogd, zaoldaf da heffing, neerkomt op eera bedrag van f 9 pier 100 Kg. 1 Een dienst die niet wordt ingekrampen. Hiet aantal komimiezen zal', als gevolg van den toenemenden Stookkelhandéi', wor den .uitgebreid met rijkéMerken. De daar door ontstane yaCatures zullen .wterden aangevuld door schrijvers opl .airbeidscon- traict. Ook zulten de in 1928 .geslaagde kjotatmieizen, die niet voor plaatsing in aanmerking zijn gek,oimten, alsnog in ttjide-, Tijken dienst aangesteüd worden om! uit- eluitend in den veHdienst in ,de zuide,- lïjfcé provinciën dienst te dioen. I D« MTnkelsiuiting. In een vergadering v:an den Midden- standsraad heelt de minister van 0,econo mische, zaken medegedeeld, dat binnen kort een Wijziging van de Winhelsliui- tingswet zal worden voorgesteld, Waar door, uitsluitend voor den duur der Cri sis ,aan bepaalde branches meer gelegen heid tot verkoop op Zondag zal worden gegeven. Opli' zal rekening worden ge houden met de belangen van dte Jfcwxlsche winkeliers. Dé muiterij' op dc „Zeven Provinci;:»'/. B. e- lubberde b ij: z 10, n d e r li e da n AneU, meldt, uit Batavia: Dte dagvaar dingen inzake de muiterij aan bloord van ■de. Zeven Provinciën zotl-en Maandag 16 October ,aan dé eerste groep der mluitelte worden bëteekend. Aan den vooravond van de behandeling van de zaken der mui ters door den Zeekrijlgsraad' te Sjoaralbaja pluMiceert de Java Bode mededeelinglepi over de houding der officieren Het plan tot muiterij onder leiding .van korporaal Boschart werd te Subang aan den wal en aan boord tusschen Sa- blang en Oleh-Leh giemaakt. .Voor k«t signaal tot muitegij weerklonk', meld'de da wgiéant ,c,onstabiel van S,. in de, tonigroom1, dat .uit d© yarlaat-roil-kist ffluniitie, was ontvreemd. Dit bericht word een oogeniblik' later dioor luitenant tier zee !R. bevestigd. Hij voegde .a,an deze mededealing bxf dat da officieren de pistolen mtaesten laden. Hoe veel munitie er gestolen w,as kén niet worden nagegaan, daar de inventarislijbj niet bijl do hand was. De officieren snelden .naar hun hut ten, idioch aangezien de patronen voor da pistolen gpbiorgen wjaren in diehtgeaél'- dearde doosjes, kon dé bewapening niet Zoo snel geschieden. Daarop' klonk het fluitsignaal, waar mede de muiters in actie werden 'gebracht cn da,t van tevoren was afgesproken. Dén officieren werd door de muiters aangezegd dat zijl zich rustig hadden te houden en z'ich na,ar het achterschip, kadiden te be geven, w,a,ar zijl moesten bllijven. Het blad gaat dan voort; Geen der officieren heeft zich ver- Zet, en hoewel z'ij vo,or 's nachts één Uur, lieifc t'ijldstipi Wiai&no'p' liati sc'hip' wegvoer, Wél over geladen pistolen bös'chik'ten, is ook geen enkele poging beproefd oto te genover de muiters op te treden. Nadat de biom bijna 50 douden en gewonden h,ad gemaaksprongen de offi cieren dreigend met de revolver1 in da 'hand te voorschijh, waarop kbrppraal Bi, met ongewilde ironie Zeide: Het is hu nieit meer noodig. Voorts is gebleken, dat luitenant ter zee derde klasse de Vos van iSt. en Bl. jv'ap E. ,o;en paar malen onder clollega'sl het denkbeeld opperden een overval op do munters te doen. Anderen vonden, dit nutteloos. Toch deden de muiters niet erg bloed dorstig. Toen een jong ,mja,traos mét! een tgélaiden geweer zlat te spelen ela door een verkeerde beweging heft schot af ging, ontstond onder de muiters een vol slagen paniék'. Géd'urend/e de reis ging het onder offi cieren z|eer gemoedelijk toe. Soim!mig|e(n .gaten voortdurend .te bridgen. 'Op een da;g dat het schip! langs Sumatra' voer namen de muiters den voorraad geweren cn munitie op, waarbij bleek' dat een tPlaiar geweren ontbraken. Die muiters zei lden, da,t de officieren die wel zpuden hebben genomen, jaarna bïj hen visitatie wewl .gehouden. Enkele officiereu haddein hiertegen bez!wanen, rniaar and'eiren zeiditto; Laat ge miaar." 1 Begraféttis mr. SjVcnger. G isitleirmorgen. had iopi d© algemeena bte- graafiilaats de fier aardelbeatielling. .piaato van heit «Itofflelijik oveiBlchoit vlam wijlen mr, F. J. S'pnemger, oud-lid v.an Ged. Sibaiten. Onder de aanwijzigen mérkiten (wij op den Commislsariis der Kontogin,, verschil- lende leden van Gad. Stajten, dan wnd. griffijeir- en vterbegemwoomdigeirs van vlar- schillende ooBegies' «n veraeniigingieln;, waar in die, overledene werkzaam is' gfeiwiaeat. Anlo'tius-cnmrssie. Ged. Stoten hehben vergunnilnig verleend aan de n.v. Stoomtram „Walcheren" te yiissingeu tof hst in werkin|gi brengén van fl'Ultpbtosdiensten opl Zondagen van' Vliislsin- .gen naar Koudekerka .an om|gekeierd en van Koudekerk® over Biggefceriké en Zoiu- telande naar Westkapellte en verder langs den Schelpiwag-naar-Dombiung naiar Dom burg. Jeugdige li|.!ji|elaars. Gistermorgen maakte men zich te Vlis. slngan ongerusit over eten "4-jiari|g en eetn 2-jarig kind, dié vermislt werden. Zé w!a- rein nergéns te viindeim. Des middagls heeft een agent van politie za in dé Zandstraat to Middelburg laiangeihouden. Ze haddein dte reis van Vlissingiem naar Middelblurg ■tei voet afgelegd. „Kunstvrienden". Wij verwijzen naar dte anmomioe van- liovengenoemde vereeniganig, waarin aen „bonte avond" wiordt jaangaktonidigd, ter gelegenheid van haar tien-jiarig bestaan. Kerbfoncecrt. Het concert dat gisteravond' in de Groote Kerk déor déi so-plraianzangeireis Jo Vincent >en den organist Ant. van der Horst wérd 'gegeven, heeft zeer ve|el ble- langsteHing geitrokklen, die ook .verdaein'd was. Die zangeineisl bfaekfie heb me;esit« suc ces met de verklanking v,an de Sekubert- en Bachliedaren. Hieltl 'instrumtentala ge deelte dat v. d. Hordt! 'verzorgde, stond? den geheelen avond! ,op hloog pteil. Boud van aniossel'kweékërs. In de Donderdag pillier onder voor zatte,vachap, van mr. A. jT|. v. d. Hioövén, burgemeester van Tholen, gehouden ver gadering van de ftfd. Zeeland van den Ned. Bond van taosselkweekens werden herdacht de overleden leden van den raad v,a,n toezdeht de heeren A. v'. 3'. iWéy;den ta Zierik'Zee en L. v. ,W|aiesbergihe| tie H|ulslt. !D|e voorziitter ;gpf een overzicht v!an die in het afgeloopen japr verrichte werk zaamheid, O'.a. de verdéeling van het Zuiderzee-jnios'selaaad, het verbod Van den invoer van groote Zuiderzéc-noJosselen in Zéeland en de bevordering .van het fvle)rbod van vissctoen op' Zondag. Dé pogingen om mossielen uit te voeren alleen meit cbn- stent v,an de regeering! "hebben gefaald. 'Helaas heeft het ook nu weer a.a.n de noo- digé samenwerking onder da lub ss elk wee- klers ontbroken. D|ei aftredende bestuiuodeden S. Hage, ta Briunissa ,en iJloh. Paidmos van 'Ierselto "WlPlDfl'fiD Ol'lsloiZlöTl 1 Besloten werd er bij' da regeefcingkrach- tig op man te dringen, dat het' iniosselvis- frihen op Zondag verboden wordt. D)at dit |m!o@eJ!ijfc is, is blijj het kreeftenviascheu gebleken. O,ok het personeel van del vis,- scjherijlpolitie Zou dan weer Zondagsrust krijgen. Ten slotte is besloten dbor middel' van te vneirew Voioir toosselen in het binnenland. Het hoofdbestuur kreeg daar voor een crediet vpn f500. Kiootinge. De gcmieeoiienaad zou hedeaj- miorgen 'n vergadaring houdan, waarto on" dev meer behandield wordf een voorsibel «n in verhand met de daling van het leerlin gen-aantal met ingang van 1 Jan. 1934 eervol ontslag te yerleonen als onider- wifZeres ,aan d© o.l. school aan merj. J. Begberg en met ingang van 1 April 1934 als onderwijzer aan de o.l. sohioioi ,aan den heer .T. A. Bijnberg.' Iersekc. De ontworpl-bégrooting' dezer gemeente voor 1934 wijst aian in inklom- stea cn uitgaven van den gewonen, di'enst «en beidrag van f148.340, idem' van den kaplitaaldienst f16.873. De> begroeting is sluitend ,gemaakt zon der hélaisjmgverhoioging, Salarisverlaging of andere buitengewone middeleln. Fv,eraals vorigie jaren 'kan meit 15 oip- centrn op de gemletente-fogdsjblHaetiing worden volsta,an. i an het biatig sjaldo' van den vorigcin dionst, ia,d £26.212, is hïjna f! 12.000 ge'rei- isérveera voor de volgende jaren. in vergelïjiïng meifc de meeste gemiaentleq is de financdeefe toestand' dezer gemlefanitla nog aiunisitig te noornen. Ilillainl üaih. Elecgiislternadhit! bevonden de rijlkisVeldwaohters Van, Buul en De Jonge zich in het jaökhtveld in den Öioat- polde'r, onder da gemeente Krabbendijkle, waar z'ij leien perspon bazig zagen om metj geweer en lichtbak wild te bemaóhtiigen. Het gelukte hun da verdachte, zakera A. K.. woraemde ia,an dan, Lainlgemi dijk pl- hieir, to piaikkén te krijgen. 'Gewiqer, haaa en lichtbak! wierden in beslag ganomemi, terwijl tqgen verdaAta plroceicisi-vteirhiaal wterd opgemiaiakt •wiegen,? pvertreiling dar jachtwet, vuuiiwlapfenlwieifc en ejp|oior#'ieig- wet'. 's-IIecrenhoek. Do storm, di© ppl Wpeua- dag ook over onze .gemeente wloadlde, nam' van vele perceelen dakpannen media maan beneden; terwijl deze brute kracht, mlgni- gein boom ontwortelde, kwamen pérsoiom1- lijkei ong'elukken niet voor. Hoofdplaat. Dezer ,da,glen zijn uiit 'aan schuur v,an ,e,en land!bb|uiwier lalhier dopr fjqlfl nog toe, onbekeiniden> omitvreamd 'n zest,ai zaklacn geidorsohte tarwe, inihpuidande ruian 500 Kg. De, politie stelt e«n onderzoek in, Te S lijkpilaat, gemeente Hoofdplaat, ia de openbare lagere lachiqal op|geihleven ,en is in hetzelfde geibbuW «en B,;.-K. school geopend. Hat personeel is, bij, heit overgaan diier inrichitinig gebleven. In deze gameanta is thans g.een gelegenheid mleer voor het ontvangen van lopienbiaar oimderwijs. Zaanislag. Dia Tiern. Crt, schrijft: Uit overlevierimg is bekend, dait tijdend den 80-jarigen oorlog pien groot gedeelte van Zeeuwsoh-Vlaanderen, 'dloior hlet, door steken der 'dijken aan de zee wlerd pptjls ge geven, en da,t dieizé pbldergrondem ongeveeir 60 jaar mielt, die, Zee zijn eengabtevlen. Ed divn tijd lag in de buurtschap! Poonha- ven een doiplje, dat den naam droeg van „Aan- en Gendérdijfce," welken naam lar ter ,aan een .aamgrenzenden polder is, gege ven. Er bestaat echter 'bij sommigen een Verschil van meening omtrent die ligging van dit ggmeenltetjie, omdat de een blewtelart dat het bij Poonlhiaven lag, terwijl weer anderen helt verderaf zoeken. D|o©ir heÜ ■graven van een sloot nabij' vlaornoieinide buurtschap en ojpl het boawland van J. da K., stiet mien dezer dlagen op 14 «nensiche- li'.ke skel'atoen, waaruit nog gave daods- noofdem met tanden te voorschijn kwamcan, waardoor 'wél zal komen vas|t te Staan, dat Zij ,die beweren dait die gemeente, lag hij Poonhaven ,keh wel bij 'het rechte eind hadden. Dit wais dus de begraafplaats'. Die: brandstoftenkwesjtie. De Fedcraitie van Comité',s inzakte ka- lenprijzcn in Zeedand heeft, leen adires ge zonden ,aan de Kolenooinven'tie te 's-Gra.- venhage, waarin heit er op Iwijisf, dait dia aangeislate.n vere|eni|gjnglein e|n ooapier-aitiea 20.000 leiden tellen,, waf bij tpetrteding ook van de vereemiiglinlgen in Z.eeu!wSah!-Ylaaairi deren, nog zeer z,al taenemlen'. Dat .tot hiertoe vrijwel ,ajla branidstoffen aan ttef vereenigiugen zijn geteVerd: dtooir hSjl da Conventie aiangesloiten handelaren eh dat in die 'toekiotoat da leveringen ,a,an deze ver- aenigingen everaeaas im ooöpera,tiie|vla rich ting zullen worden, geleid'; dait piogmgeffl in helt werk .Worden gestiejld bij' da r,egee- ring ,en de volks|ve®tieganw|qordi|ginjg jtieto- eindo te verkrijgen, da|t hun vereeniigiinlgefa zullen worden 'blestehefflmldl ijegon de con ventie. dia het belang der leden tien Zeerste schaadt; dat zij dia.venaenigimlgen aal advi- s.eoren hun branidisltp®©n te htetrefkkétn bui- tan .de Conventie iuidien deze haar ingenof toen stand|p|unlfc niet wijzigt etn, dait zij zioh bereid venklaarij haar sltandpunlfc nader toe te lichten in .eten© flotnferetnitie, iradieW de 00oventje, dit wenischelijk mocilit voor komen. Anfobusdienslen. Ged. Sfaten van Zeeland hebben aan J1,. Maas te Sit. Jansteen v erg urm i ug ver - 'le,enid voor een a,utóbusdienst over B/b, Jjansteen naar de Belgische grens1 in, da richting van St. Nioolaas aJteen op Djon* 'dlerdtagen.. Nog hebben rij; goedgekeurd een ■njjjlzi, ging in de vergunning aan L. Leen'dbrtsla ta Hansweert voor een dienst van daar over Schore, K.a.pelle en Kloetingte naar Goes, zOodat. deze dienst niet ,qp Zondag plaats hééft. WEEKLIJST vaii 15—25 Oct. ZONDAG, Mis Viaox 19 en Zondia^g1 ipiaj Pinksteren, Gloria, 2a gebl H. Terteskia, Credo, Pra,ef. Drieëenheid. MAANDAG, Mis H. Hedwig, wed., Gloria, 2e geb. a ouractLs, 3 naar eogfe-a keuze. DINSDAG, Mis H. Margareitha Maria Alaooqiue. Gloria. WOENSDAG, Mis H. Lucais, Hvange- lisit, Gloria, Credo, Praef. ApoHtelén. DONDEKDAG, Mis H. Petrus van Alcantara, Gloria. VEIJDAG, Mis H. Joannes C'aatius, Belijder, Gloria. ZATEPDAG, Mis H. Ewaldiisi, Marte laar. Gloria, 2s geW. H. Hlaadon, 3 H>. Ursula, en Ge ze.! linnen, Martelaars, 4 Paras. GOES. (Parochie H. Maaia, Magdalena.) ZONDAG, uitreiking. Hl. Communie om hall 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 uur, Algemeene. H. Communie der gehaele pa rochie. Uitstelling H. Sacrament 7 uur, half de Vroeg-, 10 uur1 de Hoogmis,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1