GUTERMANN'S NAAIZIJDE in groote kleursorteering 5 ct. per rol - DE BIJENKORF, GOES Krachtig en Onvermoeid ALBERT HEIJN'S KOFFIE ALBERT HEIJN Fermitan rui allerlei in Noord-Hollandscii Dagblad Waterschap Haatland c,a. Maandag 16 October 1933 Woon- en Winkelhuis SCHOUWING Woensdag 18 October 1933, Noord-Holland ALGEMEEN ERKEND ALS DE ALLERFIJNSTE! Adverteeren DONDERDAG 12 OCTOBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCKE COURANT Slooten, Heulen en Dammen publiek verknopen: Het gunstig gelegen Meubilaire Goederen, iederendagweer Vl per half pondspakje 22 32 3745, 50 en 55 cent Vraagt uitsluitend onze verpak te Koffiesoorten, U heeft dan de volle zekerheid, de echte ALBERT HEIJN'S KOFFIE, vol van geurenfijnensmaakteontvangen 99 wormpoeders en wormolie Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. Dit nummer bestas VAN HIER EN DAAR =j Esperanto en dei Katholieken. Men schrijft ons: Wïji leven in eep in ternationale tijd. Ben verfijnde .teohmiiab meieft met haar iiibgebireid snelverkeer te land. ter Zee en in cte lucht; de afstanden doen vervallen, de landsgrenzen v'erdo.e- zield, de wereld omvatten vrij gelegd v'o.or dien t'lik en heit, hiairt en vooral voor het koel tellend verstand van den nieuwen, mjemsoh. Wianit. er isi een nieuwe tijd met een nieuwe miemsch. En in dezen nieutwia tfjd en döor diti nieuwe mensehdoim is onze H. Katholieke Kerk ineens voor nieuwe vraagstukken, moeilijkheden, maar ook mogelijkheden .gezet, Wij. zijn er ons van hieiwnsltj (dit is de e'cüoome gedaühtjei van 't Katlhiolicislm'e) dat zij dia vraagstukken oplossen, die moeilijkheden overwinnen, die mogelijk heden in dladen zal omzetten. Toch .edsichit dezei internationale tijd van allo menschen, maar in 't bijzonder van van ons, Katholieken, bielangisteUimg voor da Gemeenschap. En één der grootste hin derpalen, die de glemeenschapsgiedaöhite', do toenadering tusslehen imensöhlein en vol ken. het, toereiken va,n ,het grootte, k'atlhiO'- lieke ideaal: „De vrede en de Liefdlei van Christus in het Rijk van koning Chris tus", in den weg staat is abboluph da taaBnoeilijkheid. Wegneming dier moeilijk heid' zon een weldaad van allergrootste Vetetókenis en waarde zijn. Wlelnu, diifc ur gente vraagstuk kan zeer en zeier g|e- miakkelijk worden opgelost, door een ge- .ineen'SichajpIpielij'ke taal, een tweede, taal siaaist, de eigen sohoone moedertaal, ,eienl wereldhullptiaal, door htet Esperanto,, de 'geniale taalsohieppliing, die, niet ontstaan is uit roemzucht v,an 'n wetanseh'aptoaniaik, maai uit da vredelievende geest vlan eien no tel mensch„in wien, geen bedrog was" {Frater Wigtoertus van Zon). Wij 'Ka tholieken kunnen het waardeleren, dat met „nrao k'aj pat».", d.i. „met Helde en vrede" als wapenen, Dr. L. L. Zamenhof hoe (parodoxaal 't ,ook klinke een. oorljog htegon. voor vrede, en liefdé onder da' menschen. Wiant da liefde tot den even- nrensch, naast da' liefde tot; Cod, vormt aait «amen niet „het grootste gebod in do Weit van God"? En is onaa .Katholieke Kerk, steunend op dak maehtigie gehiod niet alle eeuwen door de „internationale" geweest.? Esperanto en Ka.tholimsmie staan vlak naast elkaar. Dit moeten alle .Ka tholieken, dia krachtig! em daadwerkelijk willen meevechten in den strijd voor Kerk en Maatschappij1 tenvolle erkennen em. waarde,eren. De eminentste onder oins,.gin gen daarin al voor: „Ik zie in esperanto een waardevol middel tot toehond van de éénhejd onder da KatthioBeken der gahaella wereld", erkende Z. H. Plans Pjuis X. Meer dergehjfca uitspraken zouden wijl als elven zooveel sprekende feiten kunmlep, a,ain- toomen. Evenwel is heit! een jammerlijke Waar heid1, diait nog zoovele Katholieken 1 de machtige1 waarde van 't esperanto niet willen beseften en Wiaardeeren, ondanks het feit, dat, andersdenkenden, vrijaneitisie- laars, socialisten en communisten d© hulpi- taial uitbuiten voor hun ideeën en bawe- gjngi an zelfs onze ,H. Kerk mieit' hiaiar Godsdienst en idealen bestrijden. Hoe verkeerd, boa bedroevend is die onverschilligheid! Wiant, wat geeft ons, Katholieken ;h©t Esperanto, ijiet een uinieke geletgemheid om' voloipl Katholiek, d.w.z. over heel de aardbol één te zijn in ge loof! Hoeveel gemakkelijker kunnen wij: met elkaar meeleven in heel de wtereld, in den ééneu, grootem, waren geest van Christus1, als we... elkaar verstaan! Daten wij, Katholieken, het Esperanto tpen tien goede .uittouiten! W|erp!en wij den strijd voor ,onztei beginselen, voor v'erdedi- gdng ,en verbreiding der Eenig'e Waarheid op int;ernationaal front! Hat Eisjpenatnijoi sitjelt ona daartoe ten volle in staalt. Katho lieken. leert Esperanto! 'Er zijn vele, zeer vela vdordëelien, die de kennis van Esperanto ons genten kan. Aan ieder afzonderlijk hrenigtt 't Ejspejr.an'tia nut en vaorde.elen, zoo niet stoffelijk, dan tpen Geestelijk. Katholieken, 'helpit mies in den strijd' voor de vrede en Liefde vlam Koning Christus; voor verdediging en Ver breiding der Waarheid, voor verweizenBj- king onzer Katholieke idealen met en door esperanto! Heit is een schitterende moge lijkheid en daad, dat wij met het kruis in de hand en het esperanto in de mond del Katholieke Kerk en Zaak willen die nen en onze onvergankelijke begins'e.len kunnen uitdragen over gansch de wereld. Katholieken, leert esperanto! .Ote strijd lussi'hcn Oost en Wesl. 'Er zijn geen hlftetanden meer, hoort' men tegenwoordig de (menschen. Zeggen, en zie wijzen je dan. pp da recordvluch ten van onze vBegeniers, die in 'n mini mum van tijkl na,ar Indië (vlogen om' Kerst geschenken pf' St. iNiooliaiaspiakjas pvea' te OntegjamZeggeLijk waar; mlogelSj'k 'z!al de 'K-L-M. in de toekomst ook goedkiojolp® vapantiekaarben naar Indië afgeven. Djoeh is met dat al dë toenaderingtfusHehteln lOpst en (West ook m'aar één sdhrpd!^ gevorderd? Is het hart van onze bruine broers warmer gaan kloppen voor dia Manke kolonisten? O'f' blijft er tussöhen den prac'tischen handelsman 'van het Westen en den myistieik' aangelegden Oos terling 'n gapende afgrond, waar gem vliegtuigen over heen kunnen en ge<<;i .radio, doordringt Onze voorouders hebben zich nooit voel moeite gegeven om in de zitfi.' van iiofc levende Oosten door te dringen. Ze beschouwden den inlander als '11 onlh'e- igrijpeliijk', onhandelbaar wieZen, dat 'men nu eenmaal niet missen kon, en waarmee mien 'rekening moest houden, 'doch. die voor geen toenadering, vatlbaar Was. Sindsdien is er veel veranderd. Steeds dieper dringt het Bewustzijn tot ons door, ■dat het rijke Insulinde daar niet Bgt om door hebzuchtige Europeanen lteeg- •geplunderd te worden, ma,ar dat koloni satie allleen dan gerechtvaardigd is, wan neer we den inlander in ruil voor zijjn Ipijnducten iets toeters (Wetten aan jja hi oden. Als Cultureel hooger ontwikkelden dra gen wie allen de plicht onze b'raederrf in het verre Oosten deelachtig te maken aan het 'beste, w'at onze iWesferslche Besloha.ving in zich draagt. Alleen dan, maar 'dan pok ontegen zeggelijk zek'er, Zuflem Oost en West el kaar Toegrijpen en toenaderen. In vergaderingen en geschriften, in wteord en beeld verkondigt men ajln op vatting over de, wijze, waarop Indië mloet gewlonn'en worden. En Wat zien we au lederen dag klinkt de dreigende revolu tiekreet de Europeanen de zem. in ydherper en dieper in onze ooren. P|e Ipessimisben onder ons bespeuren in de sluimerende krachten van het Oosten reeds een ontwakende grootmacht, die het! iWesten ga,at verpletteren. M,a,ar, Zijn wé dan ook' -wel opl den goeden 'Weg Kunnen w© nu werkelijk het Oosten niets beters aanbieden dan onz'e surrogaten van mtensclh'Waardigheid, ers,a,t)Zmdidde!en voor vertonen arbeids- 6n levensvreugde, ziooals: cinema, revue, jalziz- biand, bbksplartiji, sig[arette,n eu bedwel mende dranken, crimineel© romlaus en vtrij'e Befldlel? 'Die groot© nationalistische /agitator, Üe ondanks alles symplathiieke Gandhi dacht ©r anders over, toeoi hiji toet het Jlohan- ncs-evangelie in d® hand het Wfeisten verweet, da,t zlijj 'het beste van ha,ar cPltuur „de godsdienst der lieffde',' niet beleeft. Klinkt dit verwijf in dei. moud vlan 'n heiden niet beschamend voor ons? Maar ach, die moderne geluiksbbden van ,het ongeloof hebhen ons vdlk m'et den Chris tus ook' Zij'n vredei en Zlij[n liefde out nomen, ©in daarom' beseffen We niet, dat H'ij', die geboren Werd tuss'chen Oost en West, de eeuigie, en m|aiehtige sohakel is, die Oost «n Wiest klau vereenigem. ,W,anneer zuRen We allen ons geloof beleven, zooals die m'peder, toen Ze hcöj dierbiaiarste wla,t ze lïezlat, haa,r priestlep- jpngen, met de Llo-yld n,a,ar Indië zag (vertrekken „Ik zie je WteHiHdhtnooit 'weep opi deze wereld, tolaftr alls ledem'ateln v,an denZeffdten Christus putmoeten we elkaar iedere,n -dag pan het Eiudhatristi'-- ische Giastmaal, en ida.ajr bllïjlf ik met je verenigd in gelbfed voor Indië.V Lepjcl, mes en i-ock. Het heef'; altijd «en zekere b|efeo,ring, de voofwerpten, di© wij] dagellij(k's gehrui- zic'h te verdiepen in de geschiedenis van ken. Zoo 'hebben wdj| eiken dag lepel, im'es en vork noodig en het lijkt ons heelï na]- tu/urlljk, djat di© drie voorwea'pien, iver- eenigd in den naiam! ,,h'e®tek,i' stepds bij 'elkaar moeten hebben behoord' eu altijd het toodel hebben gehad, Waarmee! wij Zijn opgegroeid. Die geschiedenis leert eivenW|ell, da,t het heel anders: is. Het mes w|a,s sinds onheuglijk© tlijlden, wiaars'ehljuUijjk' zlool'ang er meuscheu be staan, in gebruik. E,en absolute noodzake lijkheid, wjiar het gpld, den jialcMbuit, het eenige voedsel uit helt tijdperk! dier Nomiaden, onderling te verdeeieu. Zoo kan nen wij' vuursteemmessen v]ap versdhilltelnd model en v,an vei'schiïleinde soort, .afkom stig uit het steenen tijdperk'. iVlau lateran datum zijn de messen van tjjzier eu brons, messen, die gietolaiakt zijh uit één stuk imei een houten heft of vlan metaal met eten heft van been. In hioiofdlzlaak kbmeu ze, wat hun toodel betreft, met elkaar over een. Ook do lepel' ivterd reeds in overoude tiijldten, Zijj het ookl iu /zleier primitieven vorm 'gebruikt om vloeibare en half-vlöei'blare levensmiddelen tot zich te neïn'e»i. Dë As- syriërs haiddten reads' in 1100 v. dhr. ko peren lepels in géb'ruik, ld© Eigyptelnarein toedienden zich van houten exemplaren pf van lepels, uit hoorn of bfeien gesneden, rijk Versierd mfet hbestenkteplpen ,en an dere, grillig, sn'jjlwlerk. Ook blijf dtei Grie kten vinden Wijl reedsi in de vroegste/ tlij!- dien kbpieren, Zelf'si gouden lepels', al ge bruikte men aian tafel ook gewoonlijk' schelpjes van uitgehold, stevig gekneed Wrooddeeg. D© oude Rlomeinen kenden efraojee.ns lêpfeökf." Opigpavingen in Pompei hebben pirachlig© bronzen lepels ,aan het daglicht giebtaaidht met rechte, gave stalen, dia sioim's in ©en paardenhoef', soms in een grappige figuur uitliepen. In da (middeleeuwen paste men over het algemeen de antieke! mlodeHen toe, dia opi kunstige wij:ze geïmiteerd werdetn. Ar tistiek be'Werkbe lepels .dienden op h'atJ altaar om da verschillende wijhsoorteu .te mengen ,of om de hostie uit den schrijn, te nemen. Die steel van dip altaariepjala wlas kort en recht, de schaal was van zil ver, kristal of half-edelsteen, gewoonlijk rond ©11 pla,t van vorm'. Die veertiende en viijftieinde ©ouW maak te van den lepel', zoo ook van het mos, kostbare luxe voorwerpen. Goudsmeden, émailleurs en ivoordraaiers van groot© re putatie hielden zich met het vervaardi gen ervan bezlig. Dte 'grondvonn bleef, ttpj een enkele uitzondering na, zooolsl diö door den loopi der eeuwen heen altijdl geweest was. Berst de, achttiend© «euw tracht lepels met langen, min of meer ■gebogen steel en ovajlë, vrjjl diep© selilap; miodiellen, ziooials wij! die tegenwoordig kennen. In 'dien tjjj'd beginneji do fabrie ken tepels te mlaken van hout, hoorn,, zilver, goud, paarlemoer, glas, en aüe an dere materiaal, dat ervoor in aanmerking kan komen. Hielt jongst® Bd v,an het drietal, dat ons talfe'l'bestek voltooit, is die v|oirk. iWel ken. d'a men haar lang geleiden reeds in den ten of anderen vorm, maar in de moeste gevallen had zijl alleen de taak, heti stuk vtaeseh, dat gebraden moest worden, bo ven het vuur te houden of als' hulpmiddel te fungeeren bjijl het t-ran'cheeiren van ge braad. Die vorken waren groot en had den twee tanden, Zonder bijzondere) ver siering v,atn goödikoop materiaal gemaakt en Zoo zlwia,ar, dat ze onhandig genoemd mioBsten worden. Aian den maaltijd zelf' .gebruikte' men tot ver na de Rienaissaucte eenvoudig zijn vingers bijl het na,ar dien mond brengen dier gerechten. Die eerste varkfem, die aan tafel gebruikt Werden, waren, evenals Bs pOirfipironkeRj'ke miadellen, fweetandig ela uit één stuk' gemaakt. Eerst langzamer hand werden vorken in den handel ge- Bracht, dia een laparten steel hadden. In de vroege middeleenwen werd mfet Woord ien geschrift' gestreden tagein het gebruik van Vorken diet als ongekende luxe werden beschouwd. 'Eerst in de acht tiende eeuw raakte men etraan geWend, vorken te gebruiken met vier tandefn, mo dellen ziooials wijl 'die nu nog kennen. OP OP Notaris D. C. VAN WERKUM te Heinkenszand zal op v.m. 12 uur, in het café der fam. v. d. Bulck te 's-Heerenhoek, ten ver zoeke van de Erven Mej. de Wed. A. L. DE iflOOR geb. P. VAN WAAR DENBURG, met erve, gemerkt no. 4, te 's-Hee- renhoek, kad. sectie A no. 689, groot 1 A. 54 c.A. Op gebruik bij de betaling, uiter lijk 18 Nov a.s. Te bezichtigen alle werkdagen van 10 tot 4 uur. Onmiddellijk na afloop dezer ver- kooping zullen aan gemeld pand om contant geld worden verkocht, de alsKabinet, Kast, Tafel, Spiegel, Hangklok, Naaimachine met Tafeltje Bedden, Stoelen, Gordijnen, linnen goederen enz. Te bezichtigen 's morgens voor den verkoop. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. 32245-37 Zoekt U een afdoende en succKielle reclame In Noord-Holland koven 't Plaatst u«e aanbiedingen, aanvragen, bekendmakingen, enz. In bet - - - let meest gelezen dagblad in Noord- Holland boren bet Y, eist editie's voor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur gerend en provincie - - - - Aanvragen voor advertentietarieven riekte men un de Administratie HOFPLEIN 6 ALKMAAR - Telefoon 433 en 633 - - Als gij lijdt aan: Zenuwachtigheid^ Gebrek aan eetlusr Spoedige vermoeid* <heid ^Bloedarmoede Algemcene Slapt» Slapeloosheid dan hebt gij Sanatogen sfm noodig 'ol opgewektheid en energie, lederen dag opnieuw. Zoo zoudt ge wenschen dat het was en zoo kan het ook zijn. Want Uw vermoeidheid en loom heid, dat gebrek aan lust tot werk of ontspanning is slechts een gevolg van het feit, dat er te veel van Uw zenuwkiacht is gevergd. Nieuwe krachl moet worden toegevoerd, extra kracht is noodig in lichaam en zenu wen, om vermoeid heid te overwinnen, om energiek en krachtig te blijven. Neem daarom eens enkele weken Sanatogen. Daarmede zult ge Uw lichaam juist die stoffen pfrosa phorus en geconcentreerd melk- eiwit toevoeren, die bloed, ze nuwen en spieren noodig hebben om nieuwekrachtuitopte bouwen, „Sanatogen ia Het beste verster kingsmiddel. Het wekt den eetlust op en doet zwakken en herstel- -= lenden in kracht toenemen," - schreef Dr. J. C. van E., te L. Reeds na een kortstondig gebruik van Sanatogen zult ge bemerken dat ge U krachtiger voelt, bet werk U minder in spant en 't gevoel van oververmoeidheid 's avonds U niet langer bekruipt, Het Zenuwsterkend Voedsel O Bij alle Apothekers en Drogisten vanaf I,— per bus GOES, Lange Kerkstraat 6, Tel. 340 IERSEKE, Kerkplein B 263 is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! verdrijven zeker en snel spoel-, made- en maagwormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. Wormpoeders f 0,85 per doos. Wormolie f 0.85 per flacon. Verkrijgb. bij Apoth. en Drogist, of n jontv. van het bedr. door Firma Jacoba Maria Wortelboer. Postgiro 17039 Oude-Pekela. Bureaux van Redacti Telefoon Interlocaal Bijkantoor MIDDEL GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Neien aan nieuws oj| leldfront, onütoreeikt 1 Onder Hoogspanning werkt ,aa,n de voorbere OnlwaipiKningisoonfereln' fae-ginit. Mat man ©n onider de grnortie moge! itja trekken tegen Duil mewliti eisc'ht, zich bier dier gevallen uitstp)raa| Dui,1®chland is eidbiber ten bij alle veroordeeli jniBfairisten, mo©t me,: Frankrij'k's vre,es Duiischland adelt oure^ iken Hitier .en Göring dig© redevoeringen uil iugelicBte wieet, dat d* vdoHtlust v ertoaeriijikei j.!ro]plaig!auda meifc, zwaï treden. Tientallen pa afgebeuld in de conc halve Frankrijk voelel (geland, noch Ittalië eJ voor inwilBging dieii (Wanneer de teeltenen die partijen elkaar we Duiteehland wel mo weet Wiait hek z'eggen i tegen zich te heblben uiterst zuoir voor de nissen op hun weg Huurder omdat, tensloitj ook all'eisibiehalve „zioe' Xtaliaansclie' pers Mjvj S'lavië an Frankrijk i haitig dan da Duitse kring. Wanneer zij mat 'n wrok, wa,arui voortkomen. blindheid zijn regeerders Da nieuwe Spa,ans hal verstandig bleslu Cortes te ontbinden (gen uit te schrijven Er is nu tenminste aiian die thans op dia j itouzeand worden naai™ irmndeir kwaiad knnnq •dëüjk zal het Splaan het nog fatsjoen ©n im grondig genoeg heb Itische plattoranders, katholieken althans .splintering van liun fflMLant. ie.n zullen trekken. Dat kan hv vooi'dieel strékken. heid. De roode b-eulie teelden zich in wreia •ua Volkenbond, die 2 ache Joden ZO|0 vlu oen verwijt tot hen aardig Dei taalstrijd in B« weer op, door de srii aan de Grenfcsiehe Hoio 'gezinden rector a,an geschikte Vla,niing, vo-r te vinden was. week, toen prof. Be ■wera. Geen Vlaams©! aanwezig. Prof. So> nieuwen reotor ,g©t| sljaanden voet do,o,r slagen. Hetj optreded diende dat, maar de I ha,ar starre, Waalscl Over het proces cl brand zwijgen wij I tweede tooneel speel] d'anlkjs wékenlang, \l Zen weet men noJ Febr. j.l., naimelijikl lëel jn brand stoik. ij taeit den dag zieligf lijkheid, 'die dit; wra tenen klonk, is nu hartig geworden. On I ■den bleklaiagde te veil in «en bbnitjiaisi geit] poUtteaiffent is aang| te veegen! Ook de| g'Sen oipiheldering inz del drie Bulgaren e ■daarsblank zitten. Het Oostelijk frcl do,or helt zich. Boes echen Rusland en wiederzijdsohe verw! én de ruzie om BifloiorWeig, wlaar Jan als altijd, de Russiis, te dringen, wordt m hablbem dreigement].' niah dezelfde toetee t(9n, maar dat dit rij© nogeens opi w heol goed mioig'eiBjk departement van O

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4