fSCHE COURANT I tllEUWE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 12 OOTOBER 1933 KRAAIENNEST BOEK EN BLAD RECHTSZAKEN "I J b LAND- EN TUINBOUW^ MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND 463E STAATSLOTERIJ t u u r 1 o, o z stuurders. Jen van menschen, die hum In niet laten wortelen ©n onit- 1 de eieuwig-onveranderljijkte) We-i n geldof en godsdienst, ge- Evangelie rake heelden. Zijl J'gelek'en met door den wind. letstengels en met de onvér- lie hun huis op drijfzand faou- |nd juist zijn die nanduidin- 1 den dag van heden hieven 2e neid behouden. Even onVer- Jlij|kt de mensöbenjkennis en le- die deze beeldspraak! in- jjrootste geesten, de scherpste Funnen aan de Waarheid ervan pen. Herhaaldelijk k|omt het' stelligste uitspraken van de tdenen, die alléén Zwarten bij! It, bij1 eigen gevoelens en biij| én niets anders Zijn dan. één- Vandaag in schittering le ien verdoft ;en dood. En de rerlïjlden wlordt vaak nog het lend door de,geiife, die de fraaie llderen liet. Ib je Wijiv. 'da geniale Ein- lipel Van hen, die het eerste lies het: „geen god, geen métes- en. Geleerd© van Venieldnaami.» sprak hing (Zinnebeeldig na- halve menschidom aan. zfijln Einstein was mordicus tegen Irisme. Prachtig! Hij' Was de on van de dienstweigeraars, hliji sprak over den vloek JsgeWeld, keken de Einsteinia- Ik voor 'n profetenbaard aan. iinstein echter dioor de HaZi's pland gebonjourd vanwege 'da' petten in Zijn bloed. Een anti- schreef hem dezer dagen om! 'n oorden Votop 'n paar Eel- btweigeraars in voedselstaking, «vemvel finaal uit. Dd groote rei relativiteitstheorie Zond per Ihet volgende onvriendelijk' 'kat- 1 „Er bevindt zich in Centraal- mac'ht (Dkitschland) die open- I allerlei middelen, den oorlog IHe Lattj'nsche landen, voor- en Frankrijk, bevinden Zich, j daarvan, in groot gevaar en lechts rekenen op hunne w afer - 1 Speciaal voor België is het pat dit kleine land geen mis- ■mak'en van zijne weeribaar-i het naodigheeft voor het van zijn bestaan. Stel u Bei- bezet door het huidige Duitsc'h- zou ongetwjijlfel'd nog erger 1914. In de, huidige omtetandig- g, het Mwmlwtonden, Zou. ik, (als |milit(airen .dienst Weigeren mlaar volle geweten aanvaarden Imfet (aldus bijl te dragen tof de rad de 'Ejuropeesche besehavinglj'* |;aat 'dei opinie van dezen ge- leengezakt all's 'n mislukte pud- |eerste onaangenaamheid dia hem hem! compleet ota'zlwtaaien. |n alle mooie woorden; verlaten standpunten. Sla er op' los Irnrmjandeerfc de apostel der tvger- f stakkers eigenlijk, dat soort n. bzen die naar een stuur grij'-i f i UITKIJK. aldaar een bedrag van eircai buitgemaakt, wordt, dat de dief zich heeft luiten. Ka den diefstal heeft lbouw verlaten door 'n poortje! leristie, dat blij',na nooit wordt I i Eien kind verdronken. lorgen was schipper Bekk'er op Barendrecht naar Pap'end'recht, schip tengevolge van den storm a duiedalf werd geslagen- Het daardoor om en de sdhiptpfejrs- ie een kind van vier maanden urn' had, sloeg overboord., Ha is in rijh roeiboot gegjaan en n gelukt, Züj'n vrouw te 'grijjpten. is echter verdronken. Do roei- man en vrouw, is tegen een .ucdalf geslagen; Béttér en. zSjh jn in dien .duiedalf geklommen, later door anderen zlljln afge ef lijkje van het kind is 'n uur ehaalid. 1 Circus Bausch vernield. reus-Rlauscih, dat te Heemstbda Iplaats had, is gisteren door dein rootendeels vernield. Dlooa- den vindistoot werd een 20 M. langa en het groote geschilderde doek ■en in de lurfht gieslinlgprd, znodiatt reer 50 M. verder maeu-kWun. Bijl (enden stoot' ontstonden, grofetfe in hgt Zeil, dat nu een prooi wind werd en binnen korten. tijd den lag. Die wind kreeg nn tójf rukte aan de hoiuften om- waarvan een groot deel vernield t frontwerk ging stujk voor stuk in. Stevige bonten knapten af i het kwartier was er een ruïne die voor den eigenaar onover- is, w,ant zjijjn eigendom' was niet een auto overreden en gedood teravond reed op den rfjk'sweg Muiden en Kaarden ter hoogte Stolp een transtportauta toet aam-1 jen van de firma Dtüylst hit Bfearii,, met toarktgoederen. In dei stuur'- iaten de chauffeur S. en de 2.1'- ■xpeditiek'necht 'L., beiden uit Die laatste begaf Zich, 'Zooaife meer op het platform' tussohen beida De chauffeur voelde ptiotseling k en toen hlij! stopte bemerkte hij >iider een wiel van den tweeden ag. Hjijl was opi. slag gfedood. D'O Mie piolitie heeft het lijk in be- jug .genotoen. L. Iaat een vrouw, en een jjnd. vak 6 weken stchter. Transitw-diefstahen in de B|(iter" damsche haveen. Dezer dagen Zag ©en ambtenaar van fa invoerrechten en accljlnZen, did dienst leed op een terrein aan de, SdhiehaMan jfestzSjde te R|otterd|apm', dat een paar jaannen zich nog al vreemd gedroegiÖD [jij! een met twee p,aarden ibaspanneul bl|e|e- ipersw,agen, welke wagen bijl een loods stond en welké wagen w'as beladen! mfet groote plakken. Hij' liep om 'de 'loods' heen lóö, dat Mij' aan de achterzijde kwam', waar hljj door een reet in de deur naar binnen hou kijken. Toen Z,ag hlijf, dat de mannen, die belast waren met het lalden van ct» patten uit de loods op 'den wagen, stel' sclmjatig de pakken opensneden, eir w,a.t jiithiaalden en het gestofene in een zak deden. Daarna, naaiden zjiji de opengesne den Zak weer dicht en deze zaklkiein wer den op| den sleepersWagen gelkden. D(« natten met den .buit werden opi 'pen paar bakfietsen geladen. De ambtenaar begreep, dat het hier geen zuivere klof fie Was en hij' ging er op af om' eem nader onderzo,ek in te stellen. Op' Zijln komst schrokken de drie mannen; twioo vm hen sprongen ieder op een bakfiets tn verdwenen haastig; do derde map, blijkbaar de koetsier, sprong,op den bok van den sleeperswagen, fegde de zwleefp over de paarden en Zou heel waarschijn lijk den ambtenaar ónderstaboven hebbëp gereden, als ilaZe niet Kordaat rijk! rn'ea to voorschijn hadi 'gehaald en daarmeo pardipes de strengen van het tuig ha,d doorgesneden, waardoor de sleeparsw-agen tot stilstand kwaant Daarop'-wist hlij dein koetsier te 'giiijpen. De (politie Weirdi ga- «arechuwd en een onderzoek 'werd jn'- gfsteld; dlaiaruit bfeek', dat de drie m'an- «n lal 'geruimen tijld er hiui werkf Van naakten ota! opi 'n dergelijke wtjjaej tran'- atogoederen te stelen. fit de lading van den bleeperswajgen luiden zdijl ongeveer 100 schapehvefflen geiolen, welke vellen uit 'Engeland af komstig en bestemld waren voor Duifeeh- laord. De, klofetsier, de 29-jarige P... fl). iW. van die B|, wlerd nangehoudeni en Upgcslofen. Kog denzleüfden layond fs 'de politic er in godïnagd', de beide ontkb'- men mannen aan te, houjden. Dit waren de 52-jiarige L. A. en de -36-jarige J(. J., beiden losf-werkmian. Ook z&j( rijjn op'ge-' eloten.! WinkdMicvegJgen. Ta Dordrecht zijn W|o;ensda;gmidda,g 2 BotteTdiambche witteldieveggen gearres teerd, die den la-atsten tijld in D|ordt ver scheidene malen hun aliag hefclb'en geslalgenc Gistermi'ddag kwanten rij' in het taode- ntagnZijn dier firma Biupah aan de Visoh- str.aat, wtaar bet toeval wilde, dat een der firmanten, de heer Jj. P. M. Bunch, hen te woord' stond'. D|e vrouwen gaven evenwel te kennen, dia,t .zfijl wel konden "wachten, temeer omldat hun rnheder toch ook nog in dien winkel fobest komen. De heer Bnsrih trok zich w'ijselijjk te'- rug, doch hlij' hield ,het tweetal go,ed in dei gaten. Toen Zij; geen kins Zagen hun slag ta slaan, verlieten Zijl de zdak', doch lis heer B. liet hen volgen fcn hat bleek, da,t zij', nadat nog oen bezdek waZ pfgei legd nan een lunchroom' en een kappers- Zaak, 'ziclh naar het ptation begaven.' De heer EBU stelde da politie van een en landen op d© hoogte, die de vrouwen op het station aanhield en hen medenalm naar het bureau. Z'ijl bleken t© Zijh da 27-jarige G. C'. en haar 37Jjarige Zuster O. vangelbl. Cl., beiden te ElottardaJm WoonaOhti'gj Blijkbaar haidden 2jij| bembrkt, Jat zij bespied waren, want in de lunchroom lieten z'ij;, ean p|ak'je achter, waarin drie nieuwe japonnen Zaten. Zljf bek'emde(n: 2 daarvan bijbde fa. V. 3D|. gestolen te hdbben .en de a-ndere Wij jC'. A.' Beide vrouwen Zijh te D|ordrecht opj keslotem Groiote veenbrand Wijf Emmen. 'Gistermorgen is ha Bmtoemerfeeheiden- veen een veenbrand.' uitgejbroken. CJcizja is, aangewakkerd door den westerstorm', even na twaalf uur mtet enormtel abelheid uitgebreid. Behalve groote hóeveellhjcd'en turf zijn tot dujSver da woningen va mi de.n vervener Bi. da B,oer en 'de pihbleidta A. Dljks en M. Mille, de laaste bewoond door twee gezinnen, een prooi vain h'et vuur geworden. De burgemeester van Elmtnen, int. 'J|. L. Bouma, dia de leiding van de brandibe'- .strijding heeft, dirigeerde ne^en tootot- spluiten na,ar het brandend gebied. Per1- ■Éoonl'ijke ongellukfeen. hadden niet plaats, mede dank züj( het krachtig optreden det marechaussees Bakker en Veen, die jiit het midden van het brandend gebied uit «en aldaar staande woning van het' gezin Pool do vrouw en twee kindieren wisten te red'den, die door den rook' reedsl hé- ^osteloos waren geworden. He brand, duurt nog voort'. Hoerde rijen afgebrand. Gistermiddag is door onbekende oar'- j.13,- mtgebroken in de boerderij e Jtngelum. Aangewakkerd door den he- Vigen wind stond het huis weldra in fi laaie. ,6 ^Oforspuit uit Ma-rssuto', oewel spoedig ter plaatse, stond machte loos tegenover de vuurzee. D|a' boerdfeaSjf, «igendom van den heer K. K. Kuperus te arssum. is tot dien grond afgebrand. Verzekering dekt de schade. Gistermorgen rijn te Veldhuizen f!iu ^drmgten t,r«e boferenhoievcto ui dte asdh gelegd. Er was brand' ontstaan a de boederij van de gabrs. Sdhepars. Den groot aantal varkens kwam in de vlnmhfen Cto. Door wegwaaiend bran dend sta» heeft ttet 300 meter ven-der staande huis van Bouwman eveneens v'lanj gevat. De eigenaar hielp Wij het bllud- sclhen van den eersten brand en toeta Mi naar huis kwam', stond, dit pok in vlam men. Er k'wamen 8 varkens in de vlato'- mien om. Behalve deZe aclht varkend was verzekerd. De scihade is zeer iga-oot'. Gisterenavond is de groote boerde rij, bewoond door den landbouwer Stnen (aan dien Aalsmeerderweg in den Haarletai- mlermeerpolder een prooi dei- vlammlen ge worden. Twee schuren, welke nan het Woonhuis wiaren gebouwd en wlaarin een izieer groote hoeveelheid graan en hooi 'was igieborgen, werden eveneens in dte asclh 'gelegd. Die brandweer van Hoofddorp en Ajalsmeer was spioedig ter plaatse, .doch kbn weinig tegen het reusachtige vuur Uitrichtten. Tot ver in dien pm'trek w,aisl ide vtaintotenzee waarneembaar. Persoonllijke' ongelukken vonden niet plaats. De sdhalde loopt in d» duizenden. ëibh brandstichter. piinsdagnacht omstreeks half' één werd Ide pblitieibiiarid'waer fo Dlelllft gealarmdeii-dl voor ven uitsljaianden bi-and opi den Bbtterr- Idlalmychen weg naiblijl lie BJmfabriek'. Bij lalankomst bleek een groote hooiberg vani 'den landbluuwer KfepNijk in licht© laaie staan. Die windrichting was 'gunstig, zt>o'- dat de omliggende 'gebouwen geen ooimid'- 'dellHijk gevaar liepen. De politie washeit Vuur viftj! spioeidig meester. Teirwlijll' zfj belziig w,as met het naiblussehingswerk, idteelden eenige ptersanen 'dien coimknissaris van 'pwlitic medle, dat een ongunstig per soon Zich haid) uitgelaten dat hlij1 den ge beden Biottendiatolschen wegin brand Zou steken. De etamimissarik 'begaf' Ziclh da,ar- oip met Zijh autio op weg en Zag, weldra (dla.t ook verdfenolp de lucht r<yod werd' ge kleurd. H'ijl stopHe aan de üijfmf'albriek od Idirigelerde direct 'de groote Sp'uit nalalt den nieuwen brand, die ibLeek' te Zijh iu.it'- gdjb'roken op het erf van de weduwe i/. dl Bie'rg. Daar liepien de najbjij! staand© schiu!- h-en en dei woning ern'stig gevaar. Die bom'- Inissaris veaWolgde met den inspecteur dar recherche van Oerletnans ,z|ij!n Weg jan halbij lvet er fvan den landlbauwer Djuind'atml Za gen Zij een man, die aan het ojlgegelven signalement beantwoordde. 'De mkn werd 'aangehouden en bekende buide bhandlen t© 'hebben aangestoken en voornemens té Zijh geweest, dille woningen langs dien Weg in bnand te steken. Hjijf stelde d'en tleiaimlbte een doosj© lucifers ter hand, Waarmede hlij; de branden had gesticht. Hjj! zedde daarop, dat Blijf niet zoo gek' W|aB als 'Va,n der LuWbe. De man, de 26-jarige P. L., is adh?" ter slot en grendel gapet. 'Die iploilitie bleek op het juiste oogenlblik' op 'het erf va,n de weduwe v. d., Bergte Zijh gekomen. 'Deze kon mtet zevdn :kin- 'dcren, die in de woning sliepten', nog' bij tijds worden gewiekt. Die brand kon wlor'- den beperkt tot den hooiberg, doiolrdatl da andere gebouwen voortdurend nat wer'- iden gehouden. Ka," een piaar uur hard werken w:ais alle gevaar geweken en kon toen zich bepalen t©t de nafblussehing, waarmae mien gistermlorgen nog beZig( was. Bpitsehe chauffeur overvallen. Wolff verneemt uit Herzbgtenrath: 2 Keidlerlanders hadden in dftzte geJmejintfc teen auto gehuurd voor ©en tocht' naar' KeUiStrasZ, welk'e plaats aan !de Dudtsch- iKeiderlandsche grens is gelegen. Tpen d|e icfhiauffeiur hen had weggebracht en om Zijn gdd vroeg, werd jblijj door beide man nen neergeslagen. Hlij! riep. oiml hujjp, doch Werd daarop door de mannen toet inlessen (aangevallen en levenSgev'aarliij'k gewond. Op' het rumoer kwapien douanebleainfbten t© hulp'. Die beide mannen sloegen op de vlucht en verdwenen in de duistbeffnis over de grens. In zorwekkenden toestand is de chauf feur naar een ziekenhuis te Aken ge- bracht. De Duitsche grenspolitie heeft rich ninimidd'elilijk' telefonisch in verbinding ge"- ateld 'en lom aanhouding van de beide man'- nen verzocht. Omtrent het signalefnen(t van de mannen is tot dusver 'niets bekend'. D|c mi ftrd in den grooten II(ielder tc Amsterdam'. i I D|e piolitie t© Amsterdolm' verzoekt' op- nelming v,an het volgende bericht: In d-en nacht van 27 opi 28 Septëm'- ,ber 1.1»-, denzelfden nacht dat de nitaord in den Grooten IfJIpolder werd gepleegd, moet in dien polden een chauffeur van ©en vrachtauto zjijjn aangehouden door een ci,rca 30'-jarig persoon, die varZocht mede te mogen rijiden, Wat geweigerd' Zou Zijjn. Dieze lonhekend1 gelblevein chauffeur Wordt verzocht zich in verbinding te. wil len stellen met het politie-bureau Baaml- poort, (Marnixstraat 148), t© Amsterdam, tot hef verstrekken van. inlichtingen. Daar een autobus aangereden. Gistermiddag is de 2'3-jarige .M. Djoes- ihjuxgh uit Te'gelen op den weg naar T'e- tgelen door een passeerenden autobus aan gereden. De toan werd een eind] mteiegfe- sleurd en 'liep dajatbijf _een hersenschudding ernstige hoofdwonden en inwendige lk!ne|u'- Zingen op. Hlij' werd naar het ziekenhuis te Tegelen gebr;aicht. 'Zjijh toestand is Zorgwekkend.. 1 r Diefstal in een sigarenfabriek te Vemb. In den nacht van Maandag opi Dinsdag is ingebroken in de sigarenfabriek: Van den heer Offerman. gelegen aan den K|c(ër- miondschenweg te Tegelen. Eir worden on geveer drieduizend sigaren ven-mist. Het sctlij'nt dat de dieven hun speurtocht! nog verder uitgebreid hebben, want in del fa" briek lag alles overhoop en d© sigaren waren over den grond Vei-splreid.. De nrdeteekenen van Napoléon I. Del ordeteekienen van Hapiojesn I, welke na, den slag van "Waterloo; in Pruisische handen zijn gevallen ein is hfet Zeughaue werden helwlaard1, Werden in het jaar 1919 door „vaderlandseh gez'iaid©" ofiioiarein en studenten uit het Zeuighauis ontvreemd, ten einde: de uitlevering aan Erainlkrijk te verhinderen. Dte ordeheektenen waren sodlertdian spoor loos vend wenen. Thans heeft 'm anb©kemde de ordeteekenen toeigezionden aan "die(n Prui- siischen minister-president Goering ein' deze heeft ze weer na,ar het Zeughaus gazon den. Dinsdagmiddag, heeft in de „Blinmes'- hoila" van het Znughnus een kleine plaah- itigheid plaafo gevonden, waarhïj de direc teur-generaal der staaitsmmsea, 3r. Kuem- kel en de plaatsvervangende direote,nr Van hef Zeughauls, prof. Post, de geschiedenis der ordeteekenen vertelden. Opgesloten in een brandend huis. Te "Winchester werden de bewoners van Thurmond-Creseent uit hun slaap gtewlekt door angstig gillen, dat uit een huis k!w|am' en dat in lichter laaie stond. Toen mén de voordeur oplengebroken had, vond men in dé gang de heWonetr dood liggen. Kaast hém' lag, een pistool, ter- Iw'ijl het gas, dat uit !een beschadigd© jjijjp fetroomdc in groote vlamlm'en hem' om hulde. Het w'ias de 31-jarige loodgieter 'Evans, die, z'eiimooi'd gepleegd had. In de andere kamers had hïjl echter zfijln vroujw', tante, tWtee jongens en een balby opgeslo ten to'et de, bedoeling hun aan de vlam men over te leveren. 'Die buand'w'aéailiefdiÓD mtoest'en Wij' hun reddingspogingen Va,n 'Zuurst,bflapjpara,ten igebruik maken. De ba by, 'die mét groot gevaar door een mbediig brandweerman gered werd, had verwondin gen .aan het hoofd. Waaruit m'en meent op te tobigen ojplmlaken, dat Evans eerst nog getrateht heeft het' kind uit den w'ag te ruimen. 'Hloe. :de lm|an tot d©zte W!anhic|oIh- geklomen is, is onbegfilpeliijlk1. 1 Eén dipf'erc Wanklaopicr. De plogingen van b'andieiteai om' -<c(p klaarlichten dag 'n 'Wankl»opter te Gra nada te berooven, werden vex'jjldeld dooi den heldhaftigen moed van den aange vallene. Een bankloioper die een bedrag teJr waarde van 25.000 gulden naar Zijh bank mbast brengen, werd door drie handiételn «tvevvlalien. I I t Hij greep terstond zlijfn revolver, doch voordat hïjl nog, een sc'not had kunnen lossen, viel' hlij reeds door dri© kogels getroffen, gewond ter aarde. Op d'en grond liggende schoot hjij! echter z|ijn revolver opi de bandieten leëg, en nofjIdZaakha hen de vlucht te nemten, hi©t- ttejgenstaaiide. h'ijl zelf nog tweemaal ge troffen wend. Toen een dokter toesnelde löml d'en dapperen bankloopier te .onder zoeken, overhandigde hiijl 'delzen 't geld en gaf daarop den geest. 1 i Haloersehé lOiide vrijsters. Te Tasowa in Plowaklijee Werd den ïaat'J sten tiijid een ontstéllteüd aantal brand stichtingen geoonstateierd in woningen van ipias getrouwde panrtjes. .Voor het uithlrie- kén van den' brand ont'ving men een Idreigbrief'. Het gelukte de politie niet de daders tie laioh'terhalen, 'totda,t men ten sMit,e h'et schrift van ©en der brieven als dat Van een dienstbode herkende, die mfedtedfeieldé Idiat de branden werden gesticht doort een jgroep oude vrijsters, die jaloersclh 'wagen bp haar in den echt verbonden sexe- Igenooten, Politierechter te Middelburg. Da volgende pierlonen werdleni Din|slda|g gtedaigviaard: i i J. de Wj., 20 'jaar, koopman te Gloieis, wegtens verduidbering v;an een tiemzinisbiuis te Goes, nméfcreiekiS J,unii of J,uli 1933. Eisch f 15 b. of 10 d. h. Uitispir. vrijisplraiak. J. P. A., 37 jr., Werkman te Middlel- hjmr;g;, wegfens béieedigingl van Jacob Best. Eis'eh en uitspraakf'10 W. of .5 d. hl B., K., 30 jaar, lamdhbuwer te 'S-Hjeier Arendslklerke, wegen® mishandtelingl v,a(nl O. GoedegeWure. Eïsohf 15 b. of 10 d. h. Uitspraak f 12 hl. of 3 id,h. P. P., 2'3 jr., btediendia te Go"eS, wegeina mishandeling van A. A. vain Oosterhouit te Goes. Biisteh ©n ui|tspHra,akf 15 b. of 10 d. h. O. M. B., 27 jaar, schilder ijei St. Jan steen ,w0gtens verdufeterinig ypn eenige stoelen. Eisch ,ein uitiSpraiakvrijspraak. O. L. S., 28 jiaar, landbbuwie'rslknieohu ilel IJzandijkle, wegens verziet tegen dia marechaussee. Eisch en uitspraak f 15 b'. of 10 d. h. P. F. V., 21 ja,ar, chauffeur he IJZen- dijikle, wegens beleedigimgl van de mare- chanssée. Efeehi ©n jiiltspr- f 15 W. of 10 d. M. v. d. V., 41 jr., arbleiider te| Heim- kenszand, wegens' mishandeling van Hen drik! Slabblekooxn t,e .HeïnkénsZand. Efusch' 110 ib'. of 5 d. h. Uitspir. f 5 b. ,oif 5 A hl Smokkelarij. Voor dei rechtbank iel Middelburg héb ben terecht gestaan E,. L. L., 47 jaar «n M. v. B.. 43 jaar, Wedde skïhippler 'ite T,er- nleuzen, Weigenis heit smokkelen' v,aln vaten, inhoudende 5714 L. buitienlandsloh'gedis tilleerd (aiethylalcohol) Iter .sterkte van' 96 pet. Eterst|g|enoieimide zon icfpj 28 Juni 1931 de vaiten maar Dordrecht hebben ver voerd en laaitetgenoemdle, van Dordrecht naar Botterdam en terug. Verdaiohtien ontkiemden, geweten te heb ben ,da,t, er spiiriifcua in d© vaten Zat. De. Bijksaidvocaat Wee3 er op, da,t. die staat als de' feaudle niet was uitgekomen voor f 24.000 béniadeeld zou .zijn «n leisohi© voor iédere verdachte f120.681 blcete, waarop da officier van jusltitie zeis maan den gevangenisstraf eitehte. Ook werd verléurdver,klaring Van schepten gevarderrd. Da verdediger va,n den tweeden Ver dachte, mi'. Wj. K. H. Dieleman, béipOieittle, diat verdteicbta niet wist. Wlat er in de gatten zalf hij dacht benzine. Spr. vroag ontslag van rechtsvervolging, vrijapraak ,öf ©en voorwiaardeiijke veraiordeieling. Uiifcslpiraiak 23 October. SnikterfaWrielk tc Zevenbergen gaat werkien. Da coöplenaitjievè isuikérfabriek! te Zeven bergen, die ©enige jaren heeft stilgelegen, gaiat a.s. Zaterdag draaien, zoodat .er ge durende «enige m!a,anden wieer voor honder den miensohen werkten brood is. ,.De wandelaar." Zooeven Verscheen bïj! den uitgeVer A. G. Söhoonderbeek 'te Haren de Oetolber- aflevering van „Die Wandelaar'', maamfl- Mad, gelwïjjd aan natuurstudie, natuufbe- séiherming, heemschut, 'geologie, foiMare, buitenleven, en toerismle. ÏTian P. Strijlbios uit zlij|n opgetogen- heid over een vtegelfxllmi, die het levjen Van den visteharend 'tot onderwerp heeft en die: ook in Kederland wlordt Vertoond, P. dj. Schenk vraagt .aandacht voor de den- nenstehotziekte, die dioor de zlwlaim! Lo- pjhodermium' pinastri wordt veiwrZatt't en F. A. Brnnklaus w'ij|st erop, dat de dichter Potgieter tevens -een geestdriftig natuurminnaar was. Zoö'wel G. M. v. d. Molen alz dr. G'. Gosses zlij'n onder den indruk gekomen van dei lands'chappejllijk'e pracht der Lüne- blnrgerheide, het la,nd, dat vermaard is ge'wlorden door Hermann Hons'1 natuuii-- bloAen, .wiaiarvan o,ok Verddheideno in 't (Koderlandsch zlij'n vertaald. A. B'. IWig- man spreekt van een „VeluiWsche mo(vie- tone'», W'anneer hlij het in een artikel hebff over den bronsttijd der herten. Dr. A. O. 'de' Klodk publiceert "Sen interessant artikel, Waarvan de pndertiitel luidt: „Klook't met zon,'' P. L. Blusticluis ficheitst -de geneuchten van 'den Olcljobterftuin en het 25-jarig bestaan der Myciolo.gische 'Vereeniging is voor dr. J[. S. .Meulen- hof'f aanleiding bel'angstellihg' té vragen voor het geheimzinnige en boeiende feivlen der paddestoelen. 'Er is O'P'nieulW een uitgebreide rulbr|iek „Vun en voor de lezers" (natuurhisto risch allerlei), Waarin ïo.to'. A. J|oto!an ,aan t'wee m'aoie vertegenwoiordigeTs dar ïtungi-flora, dei krufzoom en de koperl- igxoenzWiam, recht laat wedervaren. Het behoeft nauwelijks vermelding, 'dat tus- istehen den tekst Weer tal van fraaie af beeldingen zijh opgenomen. .Veilingsvereen. Znid-Bevelajid te Gees Groot© veiling yan 10 October. Zure kroetaptpels f'2,502,80 p. 100 Kg. Klein© veiling. I Doyenne du Cornice prima f 3145, A f3033, B £25, Heghipont prima, f26, A f26, B £20, Br. 'Alex. Huaas extra f21, A f 17, B i' 8—15, Br. Snpierfïn A i 21, B F17, C f 15, Br. CClairgean prima 122, A f18—20, B £17, C f 13, Alexan drine Droillaxd' A f 15, B f'9, Zwijndr. WSjnpieren prima f' 19, 'A i' 17, B' f' 13, Kouvean Poiiteaue xtra f 12, A f 1012, B f911, C' f1710, Br. Sterkman A f 14, Maagdepieren extra f 912, A f 11, B f 11, Jodenpieren extra 11', A f' 9_B 6, Br. Harty f 12:16, Br. Bacheliar 48, Br. d'Hardenplont; f 5, Br. d'Aremhlerg f' 4 12, Br. Die! f' 7, Bonne Houise d'Avr. £619, Soldat Habloreur £1219, Dnoh. d'Anooulême f'5, Duch. William £314, Bezy van Schonauwen f312, Bezy ,de Chaumontel groen f 36, ld. bruin f 3, Generaal Totleihén f"7, Comte^e de Paris f 614, dublb'. Bergamotten £4, lel Dure f 5, Zepherin Gregpire £5, Gieser Wilde man f411, Kleiperen £37, Pondstpieren f35, St. Reimy £35, Foplpiepwren f'5 8, Winterbérgamotben f 37, Winter- louwt.jes £6, Wintersaiikérijen i'4, Boem van Vlaanderen £6, Brederode £12, Kwee- ■plea-eaii f 6, Fransche id. f 3, Afval- en Kroetp-eren f 0,50-3, alle pier 100 Kg. Appels: Cox Oranje Pippin extra f 27, Steraipipels extra f' 20, A f 1621, B, f 12 20, C f 813, Goudreinetten extra, f 16 —18, A f'13—16, B. £9—15, C f6—11, Hoharis,appel» .extra £1113, A £10, B f 8, C 6, zurel Bellefleur A 9, B f 7, O f 6. dublb. Bellefleur A f' 8, Gron. Kroion A f 13, B 9, O f' 6, Oranje Eeinat'ten A f 9, B £7, O'£5, Bramley Seedling) extra, f 9—13, A £7—13, B £5—12, O £6, Bismarck A 7 B fl 6, C £5, Dames Prince Albert; extra, f8, A £78, B f6, Fran sche Goudreinétiten £510, Annaaias Blei- natten f 6, Ba,unmans: Beinettleln: 45, Bei- nekt'e d'Or £47, Allington Pippin £8, Hineaus Pippin f 8, Salomé 7, Court pen- du f 38,. Wtesltlandsehe Bellefleur 5, Pomme du Bord f 4, Pres. van Engeland f 79, Koolapptels 56, Bemblour Mor tier £4, Pepierapjpels £4, Hondsmuil £4 7, Jacq. HeWel f 46, Eenfjscha rood® £4—7, Glashpjpte'ls £46, BeBe de Pon- tpira f 3, zoeta Armgaard 410, zloete Camplagner f 37, zoete' Bellefleur f 45. zaate Buster £35, zoete roode Bffiibe- lin'g 5—8, Hindenappels; f' 6, Eing- Piigvom f 4. B'ruinzodt 4, Pomme d'Oranj© f 39, Afval- ,en Kroetjalppiels f' 0,503, alle per 100 Kg.; Diversien: Blauw© 'druiven £25 28, Frambozen f 10, Tomafjea f' 4, dubb. Princcssiehbonen f 35, :alles per 100 Kg. Koten f0,200,62, dubb. mo,tien fl3, Kipieaeren f4,104,20, Meloenen £2, alle pier 100 stuks'; Gyneriatolpluiimen f 1014 Pier 100 bos; Cactussen f 122,7 jptar 100 piot; Hazen fl,51—2,37, Fazanten £0.51 —0,19, Patrijzen f 0'250,31, alle p. stuk. Groc-nténveiling v,an 11 October. Bloemkool £1,506, witte kool f'1 gr. Savoyakteol f 1,502,90, roode kool £1,50, Kropsla, £0,500,80, Andijvie $0,50 f 1,80, id. krul f 1,80, Knolselderij' f 1,40, witte komkommers f 0,90, :alle pter 100 st. dibb. Princessebbonem f 67, ,W!aige,iiiaaris- boonen f4, Stoksnijibcoheln' 4! 1522, Spu-ui- ten £27, Spinazie £37, Kroten f2,30, Veldsla £3, klein© Uien f'0,80, .allleisi pier 100 Kg.Wortelen fl6, Prei f'5, Kroten 14, alles pier 100 Bos'; Diversenblauwe Druiven £19—30, Tomaten f'28, Fram bozen 13, a,lle pier 100 Kg.; Meloenen f'2' —8, Perziken f' 1,10, Dhalia's £0,50, alle p,er 100 stuks." MIDDELBURG, 10 October. Opi de fruitveiling dedten: Aplpels: Transiparanfe da Cronsel 10, zotoerblomzoet 6, zömer- plaradijs 10, bordaan 1214, oodlin kes- wiek 18, cox pomona 14, hondsmu.il 2 5, Jacquets lehéï 37, keizer leoplold 14, lane's Prince Alblent, 18, grauwzoeb 81 11, damtzigar klant 510, gansehlorat 6, tuinzoeit 58, groninger kroon '310, HaitteWollen 3, zoete aplutels 2. framlWoioS apipiel 58, zoete Welfefleur 35, zure Itelieflenr 15, tósmarok 3, Wramley'a seedling 3, ©ampagna zoat, 17, notariaaipl- piel 3, pigeon Blenheim! 36, pipin cox Oranje 12'16, present van Lunierem! 15 reinette bkumans 35, giouldreineihte 2 13, reinette d'or 57, zoete ribbex 15, sign© tiilish 8, sberaplplel 414, zoete bë;enlo£ 7, von Hindenburg 6 ©emit, alle per Kg.; Peren: Loniss© 'hénne (d'avrancheis 14, Wesi van Sohonauen 58, beurrél Alexander Hucaw 1521, aid. durandieau 6, id. hardy 13, id. clairgeau 1016, id. AremWerg 414, golden ehaimpeau 35. winfersniklerij' 3, con®, a la cour 3, duich. williamk 210, tend, dei eharneus 915, foplpépeer 5. emil© d'Heijst 1013, maasr- dieplaer 79, nouveau. ,ploitea/Ui' 312, sol- dat labéreur 610, doyenne du commica 25, duch. diangoulêm© 711, bruine chlau- montell 5, Josephine de maiimes 7, MlDDEiI.BURC;. Op da veiling van 11 October dedten: veldsla 1 cemt, spinazie 3 10, pbslbeltein 713, waigenaarshbomen 2 4, nuikérWoonen 6, Stolcsnijbloonieh 15 17. stóWprindeiSSeDiHoiomen 218, roem vatm HnEand 819, spruiten 312, witliof 7 10. peen 2', uien 13, zilveruien 6, Zurinlg 1, witte kool 1 cent, allés per Kg.pleen 121/2 cent. raipen II/2'21/2', kroten 12, prei IV25, s'elderie "V21, k'nofeelderia 11/2, rammenas 1 oet ,alleis per bbs; ea- voye kftol 12 Cent, roods kool 23, bloemkool 26, andijvie V22, kropfela 1 IV2. k'omkomïnlers 4 oent, alles pier shuib! gladiolen 67 cent per bbs; colea's 7 cent per 'pot; chrysanten 3 cent, herfsitasters 3 cent. béide pier 10 slfcukSs. MIDDELBURG. Aanvoer op de graan markt ruim'. Kleine Prroene erwten f 9TO jSldhokkers 1314, Ronde bruine btoonen f 1214. Hange bruine boonén f910.50 Witte boionen £15.5017. Krconerwten f lil'1'2, Maanzla.ad 20.502'1. Aange voerd door WiaMiersche bbenrinnen (Boter £0.82, Kipeieren f'5f?5, poelje-eieren Iff3, eendeieren f5.25, kUkoendieqan £6. .Aan gevoerd door handelaren: bbter f 0.81, kipi- eieren f5, poelja-eigren f 2.50, .eendleklrén 'f4.50. Particuliere pxlijfs: boter £0.92, k'ipeieren f 6, poelje-eieren f' 3.50 eend,J •eieren f6. GOES. Gehuwd: Marinus Boraidewfita 30 j. jm. en Adriana Kboiplmlan., '25 j. jd.f; Marinus Haven, 23 j. jm. te Middelburg en Maatje Fokk'e, 21 j. jjdf: Marinus •Plotter, 28 j. jkn- te Kruiningen en Piet'erl- nalQla Coiota'ans, 23 j. jd. Hhw.-iaang;: Laures van 'E;enenna,alm', 29 j. jm. en Maria Gjnedegtefolwur, 25' !j|a,ar jd. I 52)87 8394 Trekking van 5 de klasSe £1000 19573 f 400 4046 f 200 8322 13229 f 100 4214 9101 10162 15466 Trekking van 5 a klasse f1000 2023 f 400 3730 14438 17482 f 200 535 5429 1 100 '3571 13321 20370 9749 4453 7402 14425 10 O'otybler. 14e lijst. 11479 17242 10222 10293 12127 4565 7885 8693 11806 13333 13980 11 O'ctebér. He. lijfafi. 16669 7224 9238 9478, 1 Q7R9 5754 17617 20049! 8600 8817 11241 16522 17272 17414 AFLOOP VERK00PINGEN, ENZ. GOES. Dinsdag werd' alhier door Ko- iairisi Jonkers plubliek verk'cnoht: 1. Een woonhuis en erf te Goes a,ain -da Steofstrnat groot 95 ê:A. aan Laendeih VeTmeule te Gore voor f1530. 2. Een pakhuis en erf aldaar, grooitl 36 te.A., aan Adriaan Joblsa fe Gjoaa voor f460. I 3. Een woonhuis en erf aam da Malb'thlaua Smallegaingesbunrt groot 61 c.A. aan Haiu- ruh Melse I.zn. te Amsterdam voor f 1750. Uitslag .Openbare Verkooplnig, gehou den te Sehore op| 11 October 1933 door notaris E. C. van Dissel te Goes van do Hofstede „Bona, (Fide" te Schone op heti dorpl 'a,an den Steenweg bestaande uit: Woonhuis, schuren en verdere gebotui- wen met erf en Boomgaard igiroat 29 A. 30 o.A. Kooper hiervan werd' de beer Jl Kievit, koemelker te Sehore, Voor f3300. MIDD'EHBUBG. De hoofdingenieur-di recteur van den rijks waterstaat te Middel- hurg heiefit aan'heëteed het onderhoud van heit kanaal door Zuid-Beveland gedurende da jaren 1934 en 1935. Raming f'25000 per jaar. Hoogste in schrijver W. de Bokx en A. Kerkaert ta Hoek en WieSbdorpie voor f 24500 en laag ste inschrijver K.V. A. v. d. Sitraiafcen Jr's. aannemersbiedrijf HanSweert voor £19850 alles per jaar. H'EIKKEKSZ AKD. Gister werd in hat café van dhr. J. dia. Pundert ta 's-Heer Ahtskerke, ten overstaan van den Kutaria D. C. van Wierkhm alhier, (krachitHSna art. 1223 B.W;. ptiib'liak .verkocht: E,en perceel weiland en iwaitergang aam den Oostweg ondier de gamaettte 's-Hteer Aï'tekerke, groot 1,25,78 H.A.©igendoim! v,a-n dhr Corn. dder Winter, 's-Heeoienjhioeik. Koopier hiervan werd dhr Adr. Bal Czn. ta Borsselen, voor f1112 per H.A. ofi voor de massa f 1398,67. VERK00PINGEN EN VERPACHTINGEN October 18; s-Heerenhoek', woon- iein .Winkelhuis ©n meubilair© goederen, Van Wlerkuml» 118, Ierseke, huis met erf en weg, Verbist,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3