DONDERDAG 12 OCTOBER 1933 NIEUWS ZSEUWSCHE COURANT f| UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES UIT DE PERS Crisispublicaties KOLONIËN GEMENGD NIEUWS r IN HET KRAAIENNEST fJIEUWE ZEEI welke heffing moet dienen tot delging van bat verlias, dat z|aï geleden worden, op de in verband mfet do inkrimping van den veestapel af te slachten runderen, in werking treden. Daartoe z|al een accijns van 30 plet. van bat levtendl gewicht wor den géhev'en. D|eZe fttócSJns bte.draa.gt thans .10 pet. Man rekent, da,t door de zie aiccijinsver'- hooging hiet vleeseh den slager Wij' inkoop ongeveer 15 ctent per *kilo duurder Zal komen. Aangezien, naar m'en ons nit sla- gerskringten mededeelt, hef Zeler moeilijk zal zijn dei prijken van bet goiedkbloipera vk'escb te verhoogan zlajï dei ze plrijWer- liooging voornamelijk' moeten. worden ge vonden op de duurdere soorten yjeascb, wa.arvau de prijsstijging dus belangrijk boven het bedrag van 15 cent pier kilo Zal uitgaan. Het moet in elk gevajll in de bedoeling liggen van de gorssiers de accijnsverboo- ging .af ta wentelen op hun afnemers» de; slager, die natuurlijk, op den consument da prïj'sverhoogmg zullen verhalen. pcii gouden bruiloft. Eergister wapperde de; driekleur van het Oude Mannen- en "Vrouwenhuis aa,n de Heerangr.a.cht, ,ter ee.re van de. gou den bruiloft v.a,n het echtplaar J. Lahr. Het vertrek van 'het echtpaar was1 feeste lijk versierd'. Tal van 'bloemstukken, W.'o. van het bestuur der Godshuizten en van regenten van het gesticht met een gje- schenk in enveloppe van de dajneisregen- tessenmanden met fruit enzl. waren toe gezonden. Djeis middags was er ©en drukbazloclita receptie. Hevige storm. Gistermorgen tegen elf uur nam! de toch reeds hevige wind nog in kracht toe en stelde de nog met bladeren volgeladen hoornen a,an een ernstigen aanval Moot, .Verschillende zijn gesneuveld. Onder hen was er een, die reeds aeuwlan een eiefcaad. dei' stad was, n.l. de fraaie, Zware linde- Hoorn, die gedurende eeuwen op de Boter markt aan de Korte Burg heeft gestaan en aan deze markt, vooral ook in de atoineirmaianden aulk een imlooi cachet gaf', waarvan stadgenoot, marktblezloeker en vreemdeling genoten. Ook elders moesten de bloomen het ont gelden. Op het Molenwater ligt er een op: heit dak van een wloning, die echter niat singel ien o.pi de, Londensctoa kade liggen gevelde reuzen en op vale plaatsten in. de sta,d leden daken .en schoorsteeuen van den wind. V.an persoonlijke ongelukken hoorden wij' gelukkig niet. Voor de werkbazen. De commissie voior ontwikkeling au ont spanning van werkloozein deelt ons made, dak bët ontspan,ninglsioikaal iim bet Mil. Hospitaal Dinsdag 17 dieizer weder zlal zijn opengesteld en diait in de wintermaan den op die eerste, vijf middagen van die week', dus van Maandag tot en met Vrij dag, telkens van half-2 tot half-6, ieder werklooze dia zieh vooraf bij den heer J. Lotjier jr. in het, 'hospitaal van een toegangskaart beeft voorzien, zich daar kan komiein verpiaozem. Bij de aanvrage van 'n toegangskaart moet de imsiehrij- vingOikaarf der arbeidsbeurs' worden vep- toond. I Estafette rond Middelburg. Zaterdagmiddag 4 uur hojudt de Mid- delburgsiche Afhleltiekverecniging E.M.M. ha.ar jaiarlijtocha estafette rond Mbbrg, waarvoor zeö ploegen zijn. ingeschreven, nameilijik van: „Wiïlhelmina", Middelburg; „Manaithon". .Vlisisingen„O'di'dais", Groe- de; combinatie „Olymipia," en „E.ust Roest, Zierikzee, en kwee ploegen v.an „Ei.M.M." zelve. Te kw.art-vóór-4 uur Vertrekken da loioipers van de.„Sociëteit de Vergenoe ging" naar den start, die tevens finish is, .nl. op. den 'Vaersehen-Singel. De roiijte die .verdeeld is in étappjes van 400, 800, 1500, 1500, 800 en 40O mater, is ©enigszins anders dan yorige jaren, tengevolge van de werkzaamheden aan dan Poelendaiaslinigel; zij gaat nu over de Singels k0^ d® Laageviefe buiten- brug en dan door de Zandstraalt, langs, dein Schoorsteenvege,rsisiingiel, te Teerpakhuizen- straat, Blauwendijk, Loskaide, Bateau port, Botterdamsche Kade, en Nederstraiait weer naar den Singel. Rijks pos tspaa r lia n b. Am bet postkantoor Goes werdl in den loop der maand September op kpkarbankboiekjes ingelegd f 37.661)12 en terugbetaald f 35.956.,72:.Nieuw uitgegeven spaarbankboekjes 17. Olp staatsschuld- boekjes werd n bedrag van i' 1500 afge schreven. V«<vr liet Crisiscamité. Die wek'el'ijksche collecte voor helt Cri- eisciomité alhier bracht Maandag f 64.55 op. De speldjesverkoopi leverde Dinsdag een Wait© op van f 374,48. Het Wjaterstraatje. 1 Maandag is men b'egonniein met het hoekhuis VismarktWaterstraatje te sloopien en gister was alles' reeds afge- ioo'pen; Zelfs van het ipiuin ,z;ag men niets meer. Met den nieuwbouw ga,at toen weldra, beginnen en wanneer die. voltooid is', komt de hoek BeestenmarktWa.tier- straatje aan de beurt. Die stormt i De. storm hoeft in Goes niet zoo hevig huisgehouden .als oip andere plaatsen. Allo boomen hebben den winddruk weerstaan slechts 'n enkele moest wat takken af staan. Dh betonnen schutting om helt Sportterrein is hier en daar 'n weinjig ontzet, doch groot is de schade, niet. Ern stige ongelukken bleven evepetens uit alle-en hoorden Wij dat 'n juffrouw aan den Westsingel getroffen is door 'n dui venhok dat van een afdak waaide, iWieimeldmge. Men meldt dat gister een •1300 ton metend kanaalSchip, schipper de EWij, 'geladen toet Zand, op de O-oster- schelde gezonken is. D|a opvarenden z'ijh gered. Verder is een in nood verk'eerend ien ernstig beschadigd schip te Wemeldingte door de fa;. Hioógenbloieizem en v. d. Tak. [binnengebracht lerseklc. De verzending van moslselen is zeer druk. Dagelijks gaan tal van vaar tuigen naar Blelgiië en Frankrijk. Ook he.t autoverkeer neemt meer en rae|er tjeg. De, prijs onder de wal is iels befor, maar de concurrentie te Parijs isi .hevig', daar tal va,n nieuwe mosselhandelaars clientele zoe ken le krijgen en de oude kverainailens zich niet gemakkelijk laten verdringen. Extra goede kwaliteit, grqot van stuk en mooi zwart is er niet veel. Men schat dat er wekelijks va,n hier alleen 78000 tonnen worden verzonden. Die stalen motorboot YE. 58, v.an de firma Pols, is pp' 'de Ooster-i Schelde gezonken. De schipper Wl. Diuyn- kerke en de schippersknecht P. Oetle zijp. gered tl|oor de bemanning van het stoom- vjaartuig van de. Oester-M'ij. Bona fides ;u,it 'Tholeri. HansWecrt. Tengevolge v,an den Zuid- Wte'ster storm hebben hier ook veirisCliil- lendo dakpannen, boomen, enz. het. moe ten ontgelden. Dei Prov. Bioiot kom des middags1, toeln de wind het hevigst Was, niat ,a,aji dien aanlegsteiger komen; na lang manoeiuvreeren en mei; assistentie van een sleepboot, is: .zij op.haar ipülaats gle'komen. '.s-Heerenlioek. Na lang gaspaard te zijn gebleven is thans pok dez'e- gemeente niet me'er vrij van de gevheesida mond- en ldauwzeierziekte oiwl'e rheb vae. Beeds bij vijf landbouwers werden eetn of meerdere gevallen gaoonstaheord lander koeien, runderen, varkens en .schapjan. Oppjassen is de bhodschap! ZieriKzec. Gistermiddag is de jeugdige Krijger in een in aanbouw ejijjud huis van den heer Olthof' a,an de Wandeling ;alhier, door de,n wind neergestmjakt. Met een p'a,ar gekneusde ribben is de j,ongen naar huis vervoerd'. Tholen. Maandagnaicht te 12 uur zijn de nieuwe tarieven dter Thoolsche btug in werking getreden. De rijwielen Zij'h ma verlaagd van 5 opl 21/2 'Oaafe, dei vracht auto's, weig.ende met vracht van 25000 K.G.. zijn verlaagld van f 0,60f'0,40, terwijl de maiand-abbnnementein vain pierso.- nen met een rijwiel komen vain f 3,50 op f' 3,121/2. Deze verlaging komt het h'rug- l'edrijf te staan op .ongeveer f' 6000 mindter inkomen per jiaar. Aardenburg. Den laatsten tijd kwam hef herhaialdeEjk voor, dat bijl ingezetenen! fruit uit dein tuin ontvreemd werd. De schuldigen triaden steeds brutaler opl eu vonden het geen bezwaar o<m! tevens ook nog waschgoeid mede te nemen, 't Is zelfs met de brutaliteit zoo.ver gegaan, dat bij een bloeimkwe.eker de, stokken van dahlias mede af te knuppelen in d'e a,nn da hof- werden 'weggenomen, oen er okkerpoitein stelde grenzende bdomlgjaiard van een laind- op| heiaterdaad' betrapt', waarna aangifte bouwer. Te.n «lot'te Werden ©enige jioinigeln'S bij' de: poEtie volgde. Bij' onderzoetk bleek er .een bende ,te bestaan yan jeugdige, veelal nog schoolgaand© jongens', die zich aan die, diefstallen bezondigden. Dat er echter ook' wel oudere fruit- liefhebbers zijn, i® gebleken, toen bij; een fruitkwcieker 50 a 60 k.g. gdudreinetten ble'ken t'e zijn gestolen. Biervliet. Dinsdag j.l. vergaderde de Eaiad. Medegedeeld werd dat een verpleegde op zijn verzoek is verplaatst v!an het gesticht Vrederust tie Bergen opi Zoom naar het gjdstieht te Ghieiel, B'eOgië, dat bovendien veel gbedkooiper is. Overp|laaitlsing zal overwogen worden ten opizichte, van andere verpleegden, uit financieels overwegingen. Elen nieuw contract Wordt aangegaan m'ef de P.Z.E.M. voor de straatverlichtiijng naar de regels van het vasfrechtrtariief. Met de Bank' voor Ned'erl. Gemeenten wierd een rebening-eouranhiovter'eankamst aangegaan tot een btedrag van f18000 mtet het oog cpi de: banoodigde gelden voor dlel verbouwing van de E.-K. sichotol en heb nieuwe gemeentehuis, Waarvoor f. z. fc eienr geldlaening zal worden -aangegaam tot de juist bestede bedragen. Da gemeente-rekening 1932 werd voor- loc,pig vastgesteld op f 72.672, uitgaven f 71.061, en de kapiitaaldienst, in ontvang eu. uitgaaf opi f 16.000, De begrooitiing 1934 werd aangebodiem. De voorzitter deelde, medie dat. daz'a niet slnitiend is te krij'gen, zonder blelaisting- verhooging. Op1 de plars|one,ele belasting zal he,t aantal opcenten verhoogd moeiten worden. Maatregelen gerst teelt. Overeenkomstig vroegere toezegging der Neiderlandsehei Graan-Cemtral'e heeft deze organisatie ons thans' in staat gesteld! ctnize lezers opi de hoogte te brengen van de maatregelen, welkte genomen worden ten1 behoeve van de felers van gerst (opgst 1933). Bij het ontwerpen daarvoor bleek, dat er te groot ei bezwaren waren om voor de gerst, eenzelfde regeling fa ma,fee,n ,als d'ie. welke opi .2' Qötpber j.l. voor de rogga in werking isj gatred'en. Daarom heeft, men deze plannen althans voor de oogst 1933 laten varen. Et wordt dus voor de gierst geen vergoeding na denatu- r.at(ie aan den handelaar betaald, doch de tteler ontvangt de vergoeding zelf, terwijl denaturatie daarbij overbodig wordt. De1 Nederlandscii© Graan-Centraje heeft ia,an do Gewestelijke Tarweorganisatie ,opl- gedragen heit verdere dorsohen van de gerst) te .controleeren- Verdeir verwijzen wij naar de Crisisiplublicatiie in dit nummer. En wa,ars(hnwpnde circulaire. Ged. Staten van Zeeland hebben aan het personeel van de Prov'. Stoomboot diensten, naar „Het Volk'' meldt een cir culaire uitgereikt, waarin is bepaald, dat ongevraagd eervol ontslag wordt verleend Wij', gedragingen, die, hoewel zijf gteen over tredingen of verzuimen vormen van de op den ambtenaar rustende verplichtingen, nochtans onvereenigbaar zlijn met da eisc'hen van die, diensten. In de circulair» wordt meegedeeld, dat onder „gedragin gen'* behooren te worden verstaan: „niet slechts pp zichzelf etaiande hande'-i lingen en feiten, die in meer oSmfnder direct verbiand staan met den dienst of die tijdens da dienstverrichting tot uiting komen, doch ook die handelingen, welk» hoezeer z'ij; wellicht met de dienstverrich ting van den ambtenaar niets hebben uit (e staan, desalniettemin uiting zijn van een geesteshouding, die Wij liet personnel in dienst van een overheidslichaam even min mag worden verwacht als toegelaten. Hieronder rekenen w'ij meer bepaaldfellijlk het lidmaatschap van die organisaties^ welke om het doel', dat zij nastreven of' do middelen, die zïjj aanwenden, de behoor lijke vervulling vian ziij|n plicht door den (ambtenaar in gevaar kunnen brengen pf sch|aden. In hetzelfde licht, dient te. wor den beschouwd h.e.t daadwerkelijk verlee- nen van medewerking of steun aan zoo danige organisatie of ,aan een van haar uitgaande actie. Wij' hebben hierblijl in de eerste plaats het oog ,op organisaties, wel ke langs anderen Aau den wettolaj'ken weg streven naar 'het brengen van w'ijizjging in de bestaiande maatschappelijke orde." Twee Eijnschci.lru gezanke 11. "V az Diais nnielddlei uit WiemeldingeVol gens) de hiier omtvaipg-qn beriohtani zijn gisteren tijdens den Storm tusschen Dinibel en Siteeubergseh© Vlieit) twtep Eij,nSöh|e.p|e|ni giezio,nikten. Hief eicine is' clia Rosalie, graoit 660 ton, van Eeligisohe, nationaliteit. De naam van heit «ndere schipl is nog biet ble kend. Men veironidlerstelt,, dat de opva renden 'gered zijn. uit Be.rgen-op-Zooim et Volken Men meldt 1 Te Dintelsias: zijn in het Volkter,aik! tiwiee Eijnschtpien geizanikan, hiet eeinie, die Eoisa,- lie', van 660 ton, was van Belgisch© natio naliteit en het andere is de Xsibia, van N,e- deirlandsche nationaliteit,. H,e,t Belgisch© vaartuig was opi W|e(g van Botterdam naar Antwerpien, geladen met! zauid; het la,g achter een eleeipjbbo|f) met de Hannover HI. Omstrieieka drie uu-r kwam een sterke zjnid- weatBrstorm' «platelk'en en kort daarna z'onk da Rosalie. Even fa voren waren twieie vrouwen aian boord gegaian van de Hainuo- ver Hl. Op helt moment dat dei Rosalie in de diep© verdween zijn schipper van Steen- hoven en zijn kneieht ap de Hannover III overgesip rongen. Kort. nadat da Rosalie wa,s' gezonken voer Opi ongeveer dezelfde plaats de Isiba achter de sleeplboqt Wialvisdh. De Iöba zonk daar en de sleepboot Wlalvisch heeft nog wait rondgevaren maar ontdekte nie mand van de I-ba. De sleepboot, is toen in de vlucbthaven te Dintelsaa binlnen- geloo'pen en men mia,akt(e zich over hiet lot van de. bemanning van de I-ba, ernstig be zorgd. Later werd uit OoltïgenSplaat bericht dat de bemanning van da Isba daar was .aangekomen. Zij bestond uit den kapitein, zijn vrouw, itjwiee kinderen en zijn knecht. Kort voordat da Isbia was gezonken, Wa ren zij in de roeabbpt gegaan en ma oen nur worstelen® met de, onsfuiimige golven, waren zij uitgeput te Ooltgenspjlaat bin nengeloop en. Gelukkig zijn er dus b'ij deze scheepson gevallen in het Volkerai geen menisehie®- levens te btetrenren. D© dijk val opi Noard'Bcvelaiid. Dinsdag is hat. werk b'ij den val aau den Nieuw Noord-Bevelandplalder aanbe steed. A. B,outers© t© Oohjnsplaiat was de hoogsip inschrijver voor f 2613M. v. d. Linde t(e Schareudijtó waa de laag stel voor £1786. Autotra-diensten. Ged. Staten van Zeieland' hebben: a. a,an J. Maas t,e| Sint'-Jamslteen ver gunning verleend fot het hm werking hou den v.a.n een autpbuedienist, uat'sluit,e|nd op Donderdagen, van Koewacht over Sint- Jansteien naar dei Belgische grens (richting Sint) Nieolaais) .en omge'kteierd; b. wijziging gebracht in de aan L. Leiein1- dertse te HausWeert (gemeentel KrniDin'- g,e,n) verleende, vergunning tot het' iu Wer king houden van een jaultob'uisdiesnst; yan Hansweiert naar Goes, in dien zin, dat, deze dienst, welke toti nu toe dagelijks, werd uitgeoefend, voortaan niet- meer zal rijden opi Zondag en eersten Kerstdag. Wh te rs c ha plsblesturen. Bij Kon. Besluit z|ij|n benoemd: 0. met ingang van 3 November 1933, tot dijk graaf1 van het waterschap' Die b'reede Wate- ring-bteiwesten-Ierseke, C. Dj Verciek'e, te Klapelle; b. tot raad van den polder Wal cheren, Mr. M. 'C. v,ar Minne, te Middel burg. Velksvcrwhderiug. H,et „Balaviaasch Nieuwsblad'* maakt bij1 de S. O. -artikelen van de „Avond* ptest'' over vialksverwildering, waaraan w'ij: 'destijds 'het een en ander ontleenden, o.ml.' da volgende ojunerkingen: „Of er geen overdrijving in 't spel is? Vermoedelijk' niet, want daarvoor kloppen ze te 'zeer met wat ieder ropi) eigen oogen ,a,an het strand én aan de plassen van Loosdrecht en .elders, kan waarnemen. Alleen de 'betrokken gemfaein- tieraden, die blijklbiaar voor geen gel'd ter wereld zouden willen dat hun strand ,of 'bad aan aanlokkellijikheid inlboetle, hou den zich doof' en blind of k'omen met het uit Zijn verband' genikte argument dat den reine alles rein is, waarmee do reinheid van een bordeelhouder laVemtuloldl ook ware aan te tooüen. Het HpllandSc'ha bad- ©n strandleven is verworden en Zakt; in tot oen steeds lager p'eil'. W-'elvoegiijk'- h'.eid en betamelijkheid kwamen er al ja renlang in 't gedrang, doch thans is da toestand Zoo, dat wie 'zijh kinderen voor ïnet fltecepteere-n en .gewoon-vinden van schandalige feiten en situaties wil 'behoe den, het strand mijdt, althans die gedeel ten waar de tiontróle ontbreekt ofl onvol doende is. Hot treurigste van de (heeïe ^esc'hjedlenis is, da,t ,ook weer bij' de stuitende tooneelen, welke zich in de 'Ka,agwaek hebben afge speeld, het initiatief van 'de, vrouw ien het jonge meisje schijnt te zljiii nitgegtaan, il«t haar raffinement, in houding, kleeding (het was er dan ook' de. kleeding naar!) en gebaren de uitspattingen uitlokten en aanmoedigden. Ze liepen toet, ziichz'elf te koop en verdienden grootende.els tofjet beter, meent een ooggetuige. D® „Avond post'' noemt dit een karakteristiek ver schijnsel van den tegenwoordigen tlijfd, volkomen terecht, want het manifesteert zich niet slechts in het biadseizben, maar te aEen fijlde en op' alle mogel'ijjk terrein. Excessen als hoven opgesomd 2Üju in bijna alle gevallen een uitvloeitel v'aii de gewijzigde houding van de, vrouw, en niet van den man, schrijft hijF ongeveer. Die vrouw verkleinde den afstand tot 'Jen ■man. maakte, den oanigang vrijer en los ser, z|aig er niets me.er in om man te wor den met de mannen, nam! de vericidersrol wan hem over, en bracht Zulke grondig© wijzigingen in haar heele 'levenswiijfete, aan, dat. in en buiten het hulwel'ijlk andere verhoudingen moesten bestaan, terwijl 't huwelijk zlel'f'f opi losse schroeven kwam- In deize l'ijh voortredeneerond, trekt 'dte hoofdredaicteur van „Die Aviondptjst'' dan met ,een Wijlna Fransche veitea van leer, Hoe. moeten we nn onze wederhelf'tlen. (de goeden niet, te na, gesproken!) en idaarmee onszelf opheffen uit dit ver val?, Een bekend theoloog en philosoof "beveelt voor den man tegen y'ronwen van het bovenbeschreven soort „Wij' hoadige zlakelijkte besprekingen een gohlccil' elo-r- .recte doch uiterst koele houding" aan, en wil de zondaressen verder vhl'slagen negeeren. Ma,ar dit is slechts een 'lalp- imlddelitje dat bovendien wat aïl te- erg na,ar de studeerkamer riekt. De wara re- totedie is natuurlijk' daarin gelegen, dat men de vrouw weer het besef van haar eigenfjke roeping bijbrengt, dat ze weer ,als vroeger de hooggeschatte gn verafirde „taaatress'e du foyer'' wordt, en daarin haar levensbevrediging Vindt, w'at he.usc'h niet zeggen wil, d,af ze tevreden moet ferijfn met de rol van huissQioof'. Ze moet terug naar het 'gezin, zoo als al jaren geleden de Jtaliaansche en thans ook' de Dluitsche vrouw dien terugweg hebben pf'gelögfd, zeker niet tot haar geestelijke scha, in tegendeel. De vraag is alleen maar of we dit saneeringswei'k, dat nog veel e.pi- ne'ujZer is dan het finaaeieele of eronami- sche, in ons democratische land met vrou- wen,arbeid in zoowat. alle 'beroepen b'innen lafzienbaren tijld zullen klaarspelen. Voor 'dit spipciale geval! z)oa eeta. dictator wel- "kloto z'ij'n om ons uit d« taisère te helpen!" (Z eer b1 e, 1 a, n g r ij k) Maatregelen gcrstteelt. Iedere land'bbuwer, die ongedorschije gerst) in voorraad heeft, moet. vamatf heden niet verder tot dorsohen ovemgaian zondei' ■tjoeistemming van en overlag imefc de .Tar- weorganisiatje van het Gelw'esit, wlaarin hij woent. Doot hij dit' toch', dan verbteurt hij1 zijn redhifc op de sfeunuiitkeering, welke op f 3,50 per 100 Kg. inhesm'sdha gerStj io vastgesteld. Deze vergoeding zial vports; Worden niit- gek'eerd iaan: 1. degenen, die voor 15 Auiguisfjusi "j.l. gers'th,ebben verkoiöBb en wier opgaven door het Bestuur van de GeW. Tiagwe- orglanisiatie's destijds zijn. goedgekeurd. 2'. degenen, wier voorraad' gedotrsohtp gierst pier 30 September door de Geweste lijkte Organisatie is vastgesteld. Geen vergoeding wordt) uitbetaald over de hoeveelheden, welke da tjetlarS gledu- rende het. tijdperk 16 Augustus30 Sep tember 1933, ondanks herhaalde waar schuwingen hebben verkbdhht. Natuurlijk wijz'en wij de gerstverbioujwer er dus opi om vanaf1 heden alleen jfce dorschcn na opgave em onder Cotnltfól'e van da Gewestelijke Tarweorganisafie, Waar onder hij ressorteert. De voorraden gerst, welke op 30 Sep tember door de Gew. Tarweergarisatie zijn vastgesteld kunnen vrij worden Verkocht. Ditzelfde geldt ook voor de piartijen gerst, dis onder controle van liet gewest zijn ge- dorseht. Voor verdere inlichtingen wordt de teler verwezen naar het bestuur der TakWe- organisatra van het Gewest, waarin hij woont. Gasontploffing in goiivcrninrntsstcen- katenndijjn in ZuidaSumutra. In de mijnschacht Soengei Pinang op heit B,oekit-Asam-terrei"n heeft eien gas- Ointploffing pCla-atsgehad. Die lift en ©en seinhuisje werden vernield. Eeln Beinfer werd gedood, twee ouderen gaw'ond, van wie één djoodellijk. Vermoedelijk' ziijln nog drie dooden oh- ider de puinhoopen bedolven. Bet op'halen van de eJl,acht,offers wordt zeer stern bemoeilijkt doordat birand is uitgebroken en door de rookoutwikjkeling. Erutale inbraak' in gesticht. Dtinsdagnaidht tussch-en 2' en 3 uur (heeft, gedurende, liet fcid-uur, in het LieïJ- de-gesticht te Deurne een brafaje dief stal plaatsgehad. Teen ide Moeder-Over ste in haar kaan er terugikeerrde, beim'qrk^ ze, dat er een ongenoiode gast w,as ge- Stuurlooze stunrders. Ten aanzien van menschen, die hum [Overtuigingen niet laten wortelen ©n onlt* spruiten uit de eeuwig-onveranderlijke bb-< ginselen van geloof 'en godsdienst, ge bruikt het Evangelie rake beelden. Zijl worden vergeleken met door den wind bewogen rietstengels en mat de onvfer- standigien die hun huis op drijfzand bon- wen. Treffend juist zijn die aanduidin gen. Tot op den dag van lieden 'bleven zla hun helderheid behouden. Even onver gankelijk b"Jij|kt de menseben|kënnis en le venswijsheid, die deze beeldspraak in houdt. Die grootste geesten, de scherpste intellecten kunnen aan de Waarheid eirvan niet ontkomen. Herbiaialdeïïjk komt het uit, d)a,t da stelligste uitspraken van de moderne heidenen, die nll'eien zwleiieu bij! leigen inzicht, bij! eigen gevoelens en biij| eigen belangen niets and'ers Zijn dan één- idlagsvlinders. Vandaag in schittering: le vend, anorgen verdoft en dood. Ein de pete van overlijden wordt vaak nog bet eerst get,eekend door deigenfe, die de fraai© beestjes fladderen liet. Daar heb je bijV- de geniale Ein stein. Discipel Van hen, die het eerste in hun devies, het: „geen god, geep. toets ter'' schreven. Geleerde van Wenieldnaamt» Als hij' sprak hing (Zinnebeeldig na tuurlijk') het halve menschdom aan zfijln lip'p'en. Die Einstein was mordicus tegen het militairisme. Prachtig! Hij1 'was Üe schutspatroon van de dienstweigeraars. Nohel! Als hiji sprak' over den vloek van oorlogsgeweld, keken de Einsteinia- ne,n zlijn sik voor 'n profetenbaard aan. N,u is Einstein echter door de Nazi's nit Buitschland gebonjourd vanwege de vreemde s4netten in Zijn bloed. Een anti- militairist schreef hem dez'er dagen orni 'n paar troostWoordeu vooir '11 paar Bel gische 'dienstweigeraars in voedselstaking. Dia bleven evenwel finaal uit. Dd groote man van de relativiteitstheorie Zond per omgaande het volgende onvriendelijk kat- tebelfetje„Er 'bevindt zich in Centraal- Eiuropja 'n macht (Diiitschland) die open lijk", met allerlei middelen, den oorlog voorbereidt. De La.tlij'nsclic landen, voor al België en Frankrijk, bevinden Zich, tengevolge daarvan, in groot gevaar en kjunnen slechts rekenen opi bunue We)er- ibja,arbeid. Speciaal voor België is het IJuidelijk dat dit kleine land geen mis bruik kan maken van z'ijne weefbaar-i beid welke het uaodig heeft, voor het handhaven van zijn bestaan. Stel u Bel gië voor, bezet door het huidige Duitsc'h- lanid. Het zou ongetwijfeld nog erger zlijn idan in 1914. In de, huidige .omstandig heden, ik z©g het .onomlWonden, zlan ik, (als Belg, geetn militairen dienst Wleigeren mlaar hem in mijn volle geWeten a.anvaarden tobt het gevoel pldus bijl te dragen tot de rad- ding yan de 'Europeesc'he besehavingfj" Daar gaat de opinie van dezen ge leerde- Ineengezakt afe 'n mislukte pud ding. De eerste onaangenaamheid die) haul trof, deed hem' teompleet oto'z|wla,aien. Vergeten alle imiooie woorden; verlaten da liooge standpunten. Sla er op' los jongens, cnnimjandeert de apostel der fweer- löols'heid. 1 'Wjat 'n stakkers eigenlijk, dat soort stervelingen. StuurlooZen die naar e.en stuur ferij'- ipen UITKUK. weest, die aldaar ,een bedrag van circa» f 300 had buitgemaakt. Vermoed wordt, dat de dief zic'h heeft laten insluiten. Na den diefstal heeft Hij het 'gebouw verlaten door 'n 'poort,jet b'ij: de sacristie, dat Hij'na nooit Wordt geopend. 1 Eien kind verdronken. Gistermorgen w;as schijitp'er Bekkér op reis van Ba-rendrecht naar Paptendrecht', toen z'ij'n schip tengevolge van den storm tegen een duicdalf werd geslagen. Het roer sloeg daardootr om en de sehipipie|rs- V rouw, die een kind van vier maanden op den arm had, sloeg overboord.: Da schipper is in z'ijh roeiboot gegaan en is het hem gelukt, rijn vrouw te gifj|p!en. Het kind is echter verdronken. Dte roei boot, met man en vrouw, is tegen een (anderen duedalf geslagen; Biekker en ZÏjh vrouw rijn in dien .duc'dalf geklommen, waar rij later door anderen ziijln afge haald. Htet lijkje van het kind is 'n uur later opgehaald. Circus Rniusch vernield. Het circus-Elausch, dat te Heemstede een standplaats had, is gisteren door des istorm groiohendeels vernield. Dtar den eersten windstoot werd ©en 20 M. langa voortent en liet groote geschilderde doek' gegrepen en in de lucht igieslinlgfrd, zjcwdat het ongeveer 50 M. verder neeiikWaim. Bij een volgenden stoot' ontstonden gro!ot|a scheuren in het Zeil, dat nu een prooi van den wind werd en binnen korten tijd ,aan flarden lag. Die wind kreeg nu) vrij spel Mjf rukte man de houten om heining, waarvan ©en groot deel vernield wierd. Het frontwerk ging stuik voor stuk die lucht in. Stevige bouten knapten afi en binnen he.t kwartier was er een ruïne geschapen dia voor den eigenaar onover komelijk is, want z|ij[n eigendom was niet verzekerd. Dlttor een auto overreden en gedood Eergisteravond reed op den rijksweg t.usschen Muiden en N,aarden ter hoogte van D|e 'Stolp een transport/auto met aan hangwagen van de firma Dluytst pit Bfearii^ geladen met toarktgoederen. In dei gtuur- iClabine Zaten de chauffeur S. en de 2.1- jarige expeditiekneeht 'L„ beiden iut Biaarn. Dte laatste begaf Zich, 'z'ooail's me.er gebeurt, ,op het platform1 tusschen beida wiagens. D'e chauffeur voelde jiBotseling een schok en toen li!ij! stopte 'bemerkte Wijl, diat L. onder een wiel Van den tweeden wagen lag. H[ijl was op' slag igjédood. Dte NiaardenSëhe politie beeft het lijk in be- genomen. L. laat (jijid vain 6 welken ad Transito-diefsta damsche haveei Dlezer dagen zag Je invoerrechten ©n Jeed op een terrein yf©strijde te Botteré jannen, zich nog al 1)(ij! ©en met twee paai ipierswagen, welke w: stond en welk'e wage (groote 'pakken. H!ij' lie zóó dat lilij aan de ach hjjj door ©en reet in kon kijiken. Toen Zag di© belast waren met paklcen uit de loods selmatig de pakken jiithiaalden en het g' dteden. Daarna naaide den Zak weer dicht den opl den sleepers! .zakken met den teu jna-ar bakfietsen gelac begreep, dat het hiei lite Was en Mjl ging nader onderZoiek in komst schrokken de- van hen sprongen ie en verdwenen haast Mjjkbaar de koetsier, van den steeperswag pver de paarden en lijk den ambtenaar o gereden, lals deze ni t© voorschjijh had 'j J)iai'd|pes de strengen doorgesneden, waard© tot stilstand kW,aan', koetsier te 'gijijlp'en. iwanrechuwd ©n een gesteld; dlaaruit Meel nen al geruimen tijk maakten oto! opi '11 d atogo«ideren te stele llit d© lading vaa halden rij! ongeveer gestolen, welke vellf komst ig ©n bestetnld land. D(e, kiobtsier, iW. van de El„ wi ■opgesloten. Ntog .dei politici er in gesSia,a, men mlannen ,a.an tei 53-jiarige L. A. en beiden losf-werkmiaai. .sloten: Tei Dordrecht zijn Eiotterdiam'sche winkt teerd, die den laatst) seheidene analen hun •Gistermiddag kwame magarijh der firma straat, waar het to der firmanten, de he hen te woord stond1, ©venwel te kennen, "wachten, temeer omit ook niog in den win De heer Bmsch tl rug, doch hij1 hield da gaten. Toen rij: geen K; te slaan, verlieten heer B. liet hen v dat zij', nadat nog e 1'egd (a,aai een lunchr Zaak, 'zich naar het De 'heer B. stelde ©n lander Dip de hoo( op het station aanhi) naar het bureau. Z'il 27-jarige G. C'. en b O. van :E|., geibl C'„ woonachtig. Blijkbaar hadden bekpied waren, wan lieten z'ij; een p|akj© nieuwe japonnen Zat Idaa.rvan bij!da f'a. hebben ,en de andere Bedde vrouwen rij igcsloten. Groote v 'Gistermorgen ie t» veen een veenbrand' is, aangewakkerd do even na twaalf' uur uitgebreid. Behalve turf zijn tot dhsVe den vervener B. de 1 A. Dljks en M. Mill) door twee gezinnen, vuur geworden. De burgemeester L. Boumia, die de lei' .strijding beeft, diri; spluiten naar het ba soonlijbe ongelukken sa'ede dank' zlijl het k marechaussees Bakk) het midden yan het ©en 'aldaar staande, v Pool d© vrouw en t te red'den, die door wusteloos waren ge De brand duurt Bloei Gistermiddag is 1 Haak brand uitgeibm te Engeium. Aangey vigen wind stond lichtelaaie. De moto hoewel spoedig ter p loos tegenover de v eigendom van den be Marssum, is tot dk y©irz;ekering dekt d Gistermorgen (gemeente Gendringei in die asch gelegd. E in d© boedekij' van Eten groot aantal vlianato'en olml. Door dend stroo heeft he staand© 'huis van Boa gevat. D|e eigenaar schcn van den eerst) naar huis kwam, sto m'en. Er kwamen 8 mien oan. Behalve de alles verzekerd. Die v

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2