NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND 3 DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS il Ou roman van Robert Haftings DONDERDAG 12 OCTOBER 1933 FEUILLETON BUITENLAND BINNENLAND NUMMER 121 293TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Büreaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elk© regel meer f .0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Een blik op Duitschland. H, De toestand van heit, Duitsöhe rijk wordt, vooral van Framsteh«| zijde, dikwijls ate tamelijk gmrejtSg afgeschilderd. Hierin, zal natuurlijk nieit vreemd z'ijta, dait ze gaarne zien. dat Duitstohlamd) zijn sldh|uldein betaalt. Engeland, Frankrijk en Buirtstehlawd hadden ate droevig restje van hlun vteicht- tm gïweldiga binnen-- m .biuitenlaindsteha <^rl«grichulden. De oorlog mat zijn droevige nasleep liad Duitschland alleenaan 'binnonlandisidhe schuld 'n pori; betzorgd van 130 milliard mnTk, maar door dei inflaitfo, isl dies terug- geUtwht- tot 10 milliard en zoodoende heeft hert, op het «ogenblik' heel wat minder bSn- nemlandsche swhuld' dan zijn overwinnaar, waarom dan ook' Frankrijk' betaling eiisicht. Hat Duiteche rijk is door de inflatie 100 milliard sohuld kwijlt, geraakt', maar dat ook is geweest ten koste van zijn eigep burgers, die hun taenmgten a,an he® rijik zien geannuleerd- en waarvan hun niets blijft dan waardeloos papier. De "burgerts in Duitschland zijn milliardlein minder rijk, geen wonder dak de Duiteehers er in da cpnterentie's opl wezen, dait ze van die- zteiTdo burgers geen geld kunnen etechem. Het inkomen van heit Duitsehe volk is sterk gedaald. Da ppibtemgst van arbeid levert d'e helft van allo inkomen. Maar nu er zulk een geweldige wlerkloosheid is zijn de inkomsten natuurlijk siberk gedaald. Ads gevolg, Tam da werkloosheid schart men de ojiblrengstt van hat eerste half jaar op 61/2 milliard mark. In da eerste zes maanden van 1931 was het nog ,8!/2 milliard en in 1932' ruim' 10 milliard'. Nadat dei inkomsiten van den arbeid hun hoogtepunt in 1929 hadden bereikt, is 'het daarna stieiedsl gedaald. j_l W'elk inkomen gemiet de Duirtscher? In 1928 bedroeg het inkomen van meer', dan s/,0 der bevolking geen 3000 R.M. per jia.ar. Ha dien hebben velen bij gebrek' aan werk ;geen inkomen, of is het sterk vexmindexd. i Het inkomen van heit Duitsehe volk be droeg in 1929 bij' de 75 milliard R.M., in 1931 was het veel minder n.l. 50 milliard. Per hoofd was er in 1929 een inkomen Van 1191 R.M., in 1930 bedroeg dit 1091 en in 1931 was ditj niet meer d'an 883 RlM. zoodaf het nu ongeveer nog 15 °/o hocger ligt als in 1913. Men kómt langzaam wel overal tot da overtuiging da,t dei crisis niet wordt opige- heven als da prijzen dalen en de inkomsten vermin-deren. Ook wordt men -er niet beter opi als men den goudstjandaard opgeeft. Ofschoon men niet; over alle gegevens, be schikt blijkt heit todhi dat in Duitschland aei loonen sneller en! meer zijp gedaald dan die der levensmiddelen. In 1932 waren da levensmiddelen zoowiait 20 0/0 in prijs gedaald, vergeleken met 1929. In dat zelfde fijdvak liepen de, loonen van 25 tot 30 0/0 terug, zoodat de Duitsoher -een vierde minder aan uitgave voor zijn huis gezin kan besteden als eenigfe jareini ge leden. Vele artikelen, die "bij ons als gewone huiselijke artikelen wórden be schouwd, worden in Duiteehland voor ltaxa aangezien. Zet de tering na,ar de nerin|g. Men hoort hen, die in Dultsohlamd ge reisd hebben, wel eens zegjgien, dat menl weinig biemerkt v,an de armoede. He® is da vnaia.g of ze goed gezien heblbem Nie mand loopt met zijn armoede te koop, in Nederland niet en in Duitschland evenmin. Het Duiteche volk' spaart en bezuinigt zich in vele dingen en velen komen daar ook! voor uit. Het is geen voordeel voor het land als de bewoners niet, kunnen koople® of ver koope-n. maiar als| er geen geld is, volgt dit; van zelf en gaan (te burgers hunne uitgaven verminderen. Da,t mien in Duitschland bezuinigt toont duidelijk uit het volgende: lijstje, .waarin 42 H**1 briefje bereikte mr. Fettgenspn p)|as Oen volgenden mengen. Hij' las de haasftg neergekrabbelde woordten m liet zijn opt- z vii w'OT^e'n direct Roib'a kamers oji te belten. Deze plotselinge verandering jn Biob's Plannen, die hem op zichzelf p;Vizi|M- deed omdat zij misschien de voorbhd-e Was van een kentering ini zijn karakter, veronrtrurtie den ouden heer tjoiohi oen beetje. Na, biet gesprek met Myers gisteren w,as toch mieer en meer de overtuiging JjSj hem oplgekor meu, dia,t hij- Robert maar moest vertellen dat de klein,9 Rosjalia nog leefde en daar namj dit onberekenbare, spontane ionge- memsch hem da leiding uitbanden en ijlde «t gevaarlijkste, jumfc tegemoet. Het duurde een tijdje eer de huisbe waarder aan de telefoon kwianr. Mr. Haftings thuis' N!en' Hij ft gisteravond uit Londen vertrokken. Ik mioetb a.lle brie ven en boodschappen doorzenden, mijnheer O, het is- niets bijzonders; zap wel schrijven, zei Fergerson. men kón zien hoeveel men in 1932 minder uitgaven deed dan in 1931: voor eleotr. kachels; strijkijzers, en 40 0/0, voor meubels 33 °/o vovr Meeding 23 0/0 voor aorresllondenitlia 22 °/o. voor schoenen 20 °/o voor levensmiddelen 16 0/0 Dat; er gebrek aan, geld is bemerkt men natuurlijk getoaklk'edijk aan koopi en ver. hooy, maar feitelijk 'toch nog Beter aan net ffeld d'at besteed wordt voor reizen en uilgaan. Het reizen zit den Duitecher in het bloed. Zijn uitgaven vojor buiteulamdscha reizen steeg van 1924 tot 1929; van 145 tot 300 millioien R,.M. Na, 1929 gaan de Duits,chers minder naar het buitenland. Werd in 1929 dóór Duitsehe 'toeristen 300 millioen R.M. daarvoor uitgegeven, i» 1930 nog ,210 millioein en in 1931, m-ieit mie-er dan 130 millioen. Men te slome gemedgld om, afgaande op sommige verschijnselen, t,e gelopvtem daifj eieuigw verbetering in Duifcsohlaind valt wa,ar te, nemen. Zoolang de 'wlerkkjosheid zoo groot ri, handel en nijverheid! voor da nelfit; stil liggen, mogen wij' ,aan een op leving niet denken. Van opleving valt weinig te merken, dit blijkt al voldoende uit heit goederen vervoer der Dui-teohe spoorwegen, "dart een 60 millioen t;on minder is dan de laatste jaren. In 1932 moesten 30000 wagons vaaj het goederenvervoer opj die emlpllaoemlenlan buiten dienst worden gezet, bil gebrek aan vraeht. Da Dnitiseher verliest niet spoedig, jjieu moed of gaat' moedeloos "bij gij'n z'aakjep nedei'zitten. Lukt het hem niet in zijn dierbare Heimat, dan probeert hij het el ders. Geien volk dait; z'oo gemakkelijk emi greert en zich overal thuis gevoelt als het Duitsehe volk. Al laanistomds na dien oorlog zag m,en z'e overal, in Beljgie, Frankrijk en Engeland evengoed1 als in Zwitserland en Nederland. Hierin is- na, 1929 ook veel verandering gekomen, vooral omdat de kans om een koatfwinniDg te vinden in het buitenland, zoo klein is geworden. Het zon anders een heelei uitkomst' voor Duitschland zijn als eenige duizenden van zijn millioememteger wexkloozen in het buitenland Werk kon den vinden. Amerika,, waarheen zoo, ve len in vroeger jaren zijn vertrokken, laat pier jaar maar een tiende meer toe van het aantal emigranten irn .1929. In 1931 verhuisden nog 'J3700 Duiit- sohers, waaronder 7700 vrouiwen, naar overzee,siche gewesten; in 1930 "bcdroieg hun geital nog 37400. STEPIT. LODIEiES, O.Cist. (Slo,t volgt.) BEL.GIE Een bcitjengewoon militair credict van 750 mihiocn gevraagd. Met het oog opl d«n Kalbinetsraaid, die Woensdag, ondre voox-zitliersohap! ,van den ■Koning ten pialeizte werd ge-houden, heeft da minister van landsverdediging, Dfcvêzaj DSnsdiag langdurig geconfereerd met, den Iministier-jpiresidient en den minister van fïnanc'iënfBpvestigd' wordt, dat minister [D|evèze om. een buitengewoon militair era- diet viaa 750 'milliioen francs z'al verzoeken, Die^e som lzb,ui dan door een stpieiciaal boi- mité wordien beheerd en over twee ble. grootingsjaren worden verdeeld. Z5j[ is be'- stetmd oan die voltooiing v,an het .defensie'- 'syst-eiem in het Oosten van dte provincie Luik', in Lintburg achter het Atbert'-ka- na.al en ook' blij de Blelgiscli'-Dluitsohe en Belgisch-Lusemburgsche grens mogteffijk' te maken. Die hoogvlakte, van Hervé zhtil in een reusachtig versterkte stejffimg Woa-, den herschiapten. -Eien deel van h«t sjpe'i Hij keerde, peinzend naar zijjn' .houd- worderad «ontbijt terug. Nu« iwlas er heele- maal geen twijfel meier aiam, dat hij! jEfiob^rti OJI do hoogte moieisit brengen en dat moöht ook ni'et lang meer wiorden uitlgesitelid!. An ders' zou hij het; wa,araidhijnlij!k' ponder veel omslag of Voorblereidimg wiel op „Four Winds" geiwiaax worden. Hij wist natuur lijk al, dat Queme dbod waswia,t "voor Luichtjkaftteeleu zou hij, zjch - misschien al glebouwd hebben De, oude Fergersou kwlam toit dte over tuiging. dat hij er verkeerd aan. gedaan had om Robert d'e waarheid te' verzwijgen hij' hiaid vooruit mbieiten bWffan, dat jhi| daanme© den «en of' anderen dag moestl va,silo,open. Hij liioio|p|tci nu maar, diaiti da jongen zijn gotedei hledbielingem.' zou be grijpen.^ Hïj; was te op|g(e|w|onden om' rustig te ontbijtenhij mloiest zonder verwijl zien- nat hij Robert te plakken kreteg. Hij stond op en duwde zijn sttel ach'j teruithij wilde belegra.fleeren, en beiml mertj den eerstvolgendlen tneiim achterna reizen. In zijn haast struikelde hiji ovter ecu omgiekrulden hoek van 'hief; dikkje k'arpct. Hij trachtte zich' nog ^taande te houden, m-a^r dat gelukte hem niiet: hij viel zwaar met zijn voorhoofd tegen een scherpen hoek van da tafel. Een uur later vond dte meid, dio ver- ciale crediet is bovendien bestemd oinl da bewapening van het veldleger te vlerfbefe- ren en de mOtorisa,tie van da divisie) Ar- densche ja.gers mogel5jkr te maken. RUSLAND Iftt geschil met IJjatptan. De steubbeclingen op 'den Oost'-Ohri neiesc'hen sp'oorweg, g|eef'fc da ofïicieélu „Iswestia,'' o.m. de volgende hartigte woor, lden in de pien: Die rapporten Van de Japiansdhe diplo'1 maiieke ambtenaren brengen da uitgebrlei', d« maatregelen tien aauziem van den Oost', öhinteesc'hen spoorweg in verhand! mat; het verlangen van jlhlplansch-MaiitsjioerSjh isebe zlijlde o-m' invloed' uit te oefenten op d«e onderhandelingen te Tokio over hert lafkioopcn van den spoorweg, mhar Ha offiwieele Jlaplansche stukken laten hert a,an igeen twijfel onderhevig, d!,at het plan, idat te Tokio is vjoorgesc!hr,e|ven, ter (plaafaei uitgewerkt en daarna nogmaals door de (Jlapanstehe regeering goed|g|eke,urd, niet an ders ten doel had, dan de hand te l'egjgon opl den spoorweg- Waar het op aankomt is da.t de of'fi- cieole Jjapiansohe stukken Op onwee-riteg-, bp,re wijze aantoonen, dat de uittarting op den Oost'-Chineeschen spoorweg voor-, bereid ,en uitgevoerd is volgens aanwij1- zingen der Jjapanstehe regeering en haar lugenten iu Mantsjioeiij'e. Het plan is een plan der Jjapansc'he regeering, de 'ge-, heele verantwoordelijkheid Voor de uit werking en de uitvoering erVan en. dus ook van rijn verwezenliijjking Valt de Jia- pjansche jegeoring ten deed. Die gjetpuWi- cieeïd© stukken lossen onbetwistbaar Üa vraag van de) verantwoordelijkheid op. De stukken bevestigen en pntbullan da jann-exionististehe politiek' ten' -aandien, van den Oost-Chineesohen spoorweg, Sch'ijln-i heilig 'bedekt door de legende van de onafhankelijkheid van Mantsjoekwo, mia,ar voorgtescbreven door Tokio, ter plaatse uitgevoerd door Jjaipansehe politie Zejf, idtoor Jiap'anscha ambtenaren, p,no f'orma in dienst van Mantsjoekwo. Die heele werdld k'ejnt thans den pn- !d|ergrond van de gebeurtenissen op den Oost-Cfhinceschen spoorweg en den autelur die 'dit pvlonkuiur tegen de sowjetunie leidt. Het is een gevaarlijke spell]eitje, gjeleid dtoor de hee-ren Jjaplansche ministers'. D'et verklaringen van de sowjetr-egeeiring Jvlan 21 en 28 September bevatten eien lernstiga wjaarstehuwing aan jla (Taponsche regee ring. Ble RL-K. .Werkgevers in Brabant vergjakteren. Opmerkelijke rede v;an dr. Klort-enho rst. Dinsdag vergaderde te Breda, de R.-K'. W-erkgeversVereeniging in de' dioteesfen Brodhi en den Bosch. 1 Op dteze bijbenkoimlst heeft 't Koinerlid dr. Kiortenhorst een zeeir Oiplm'ejrkteljijk'ö rede gehouidlen over Trooni-edte en Mil- lioenenuotai. Spr. ving zjij'u relde a,an met opi, te m-erken, dat da regeering bjijf.helt olpIsteK^n der troonrede zoo „bieiz'etenV Wlasi van bet idee ,0m1 de begrooting sluitend tg ünia- ken, dia.t de groot® staatkundigje en socialp problemen stilzWpjlgend wor&n voorb'ij1- gegaan. Spr. z)al zïj'n betoog, in vier 'deel,en splitsen, n.l. Ie. de staatkundige jmoble- m-en; 2e. de soioiale probleinen; 3e. de ^economische problemen en 4e. de re- geeringsimjaatregelen om' de helgrootinigi sluitend te mlaken. D(e 'gr.oote staatkundige inoeilijlkhcden 'Commiunisim)e', fascisme en nationaal- aocjalisme uiten zich in een streven naar omv-erhaling Van het plarlieto'eutai'rla stelsel', Wiaarmleide tevens' hc,t st'ervfensuui' v;an het lifoeralismfe intet rij'n „laisser faire1; baasid eens kwam kijken ,omdiatf mij'nheer nog ni-et gebeld had -om den o|htb'ijt|boel w,eigl te ruimen, hem hiewufeteloosi op ,den grond liggen. En zoo kw,am opl het. supreme moment heitj noodkufc tusSöhlenbeide en nam.1 dein ouden Fergersen hef roer vam RJobiert's levenstecheepje uit. handen. HOOFDSTUK XVH. Brenda Myers was buitengewoon nieuwsgierig. Veel emoties had ze niet meer ondervonden sinds den wedijveT tus- schen Eustace Myers en Ddmuind' Fer- ger&On met ha,ar huwelijk' voor goed een eind h,ad genomen en sinds 'Waar blaiby ge storven was. En toch wiaren 'emlotieis voor haiar een levensbóboefte. Haar houding tem -opizi'dhte van Rioisplia w,as totaal veranderd na dte ontdekking van den trouwring. Het wlaas van myste rie! en romantiek' had haar nieuwsgierig heid, .meer dan Waar medegevoel gtewakt ten zei zbu niet ruisten voor zte het gehteim ontsluierd had1. Haar berekeningen' wer den wel :een bleetjie, in de, Wtar geibradhf toen Ze hoorde dat Robert Haftings weer de „Four Windk" had betrojkken. Oji haar weg .naar Bedmund liejpj ze lingB heib buiten. Dei "laatste keer dat zie er langs gekomen was, Waren da bRndeu laisser aller'» is geslagen. Het is de ta,ak der roomsch'-k'athdlia- k|en om' de gcw'eldige gebelurtenissten van dielaen l'ijtd niet onbewogen aan zich tel laten voorbijgaan, doch zelf de leiding van deze gebeurtenissen, in handen te mie- men. l Het kattWicisme mloet aan die wereld toornen, dlat jaren van órganislatie haaf geleerd hebben dat de staatkundige om wenteling op vreedi^am'en weg k'an ge schieden. Verschillende leerstukken- viai) het Nederlandsch fascisme imknlers rijk) aan de katholieke staats- en maiafs'chajppfjl- leer ontleend. De katholieke staatskun-de heeft ,nim- mler geda'cht, dat met ons huidige kiesstel sel het volmaakte bereikt Waa-, evenmin ,a.ls die katholieke sociologie niminler heeft iplplgehouden" te waarschuwen tegen sta-ats- lajlnac'ht len staatssocialisme. Uit het tttjldvak van 1848, het' jaar der grond'wietswlij'zliging, tot heden, rijh les- sen over te vinden langs Wlelk'en Wejg| (vter- ibetering is te kijij'gen., 1 - Want verbetering mloet er komen. Wjij 'worden in Nederland o,p het opgeublik, Zoowel ttechnisch afe organisch, slecht ge negeerd en de voorbereiding van. gewicbi tige beslissingen geschiedt dikWerf met volkomjen ondesk|undigheid. (Applaus). D|a wjaai'djeschatting van het parlementarisme is daardoor ten zeerste gedaald. Die verWor ding vjan het par- liementa,ire stelsel. Parlementair overleg mlet de regeering Ijeidt tot parlementaire 'dualities en nsao- coa-tiies, die aok de r.-k. staatspiartlij! niet ten goede rijn gekomen. Het overleg tein- digt mjeiest met clotopTolmissen, zjoodet al'-i les verworden is. Hierdoor en mede dtaor de cultus vaU gie-w'eld, die de oorlog heeft achter'gieiaten, is die eerbied Voor het parlement gedaald. En toch heeft spr. nog liever een Verwor den parlement en openbaarheid, dan gen fftstoistisdhten raad' met geheimla fo'esjlisSjin-' g|en. Verdere verwtoading vin het parlemen tarisme is alleen tegen te gaan door een gnondwjetswij'rigingl, waarlblijl de Kamer v,ang)en w'ordt door een andere, mieep, or- ganisdh tot stand gelbrachfe insteffikg1. Spr. hoopt da,t die®e igrondWeitswEjfzi- gjng van da regeering, zlelve (zlajl uitgfean ten da,t tot het zitting nemen in dh cwm'-i missie v,an voorbereiding ook" wiorden hit'- gtenooidigd mannen als prof'. Gerretson en ir. Mussprt. (Appjlaius). D|e staatkundigs moejffijlijheden Worden bpter opgelost .a,an de cönferentietafel' dan op do barricade. Dlat de Troonrede geen enkele maat regel aankondigt om) te klonten tot' eien. meer orgianisC'he maatschappelijke orde ning, acht spr. ie,en ernstige fout., Wat in D|uitschlandl ten Italië is g^- beurd mbest de regeering een wjaarschu- Wing rij'n geweest dez'en welgj nieit te volgen en tSj'dig de koers oml te legjgtent Aan de- amibtelijlk'e heerschapplijl injoet een einde komen en het bfedrEjlfslfeivlen mblert bijl d,e te nemen 'beslissingen wtordlen inige- Bdhjajkeld. iD;e o.etionom'ise'he politiek dier regeering, D|e regeering is tn-et de 'drisistaiaat- regelen gljad opi den verkeerden wfag. P|a niaasa riet in de regeeringniet; mlaet dfa draagster van de van God gegeven sou- ver,einiteit, maar de instelster van. dia V'ar- kiensc'entrale, de graanoentrale enz). C|risis- qentralen, die het oieoonomisich leven nek- kien zbnder dat h®t hedrfijif er iets in t'e zeggen heeft. Al dieze CrisisJniaatregeSbn euilicv niet leiden tot sfaibilisatie in'aar tot verhooging v^n de kósten vlan levens onderhoud. D|e regeering dient m'eer imblcht tie Igjetvhn ,a,an de 'bedrijfsiorganisatiesi teneinde ge zamenlijk' genom'en 'besluiten o,ok bindend te verklaren voor hen, die er uit edgete bielang. buiten 'bClijlven. (Applaus)^- en de mrijpoort- gjesloiten gaweest-. Nu wait hert alspf er een jonge vroolijik'heicf over hert oude Iruis w,as gelromcnde kanten gordijn-en waaidieu in den berfbit- wind als vlaiggen voor de opfen ramem. Een v,an de grooite ploortem stond als uit- noodi'gend oplein, ten voor hert hujfi stoimd «en kleine a,uto. 1 Brenda,'s romantische gteeet was teleur gesteld. Robert's spjoediga tteruig|kjomst in het dorpi sloeg haar Verdenkingen grondig den bbdtem in. Als hij' annleix was aan dien (rouwring, zou, hij diajti Wel Zalig uif zijn lijf' hebben gelaten. Za mioesrt ha,ar 'heele tneorie over hert gav-al herzien en na 'die sleutel waar za zoo baker van wias ge weest, niet hleek te plaatsen, Wist ze niet waar za gau,wj een anderei vandaan, zout halen I En toen ze het kleinte landhuisje van mts. Fowler bereikt had, Kad haar andets zoo, levendige i'antariei haar nog, steeds in dien steek' gelaten. Rosalie ,die nog steedis op heit hted bij de sbfa uitgestrekt lag, zag) mrs. Myers het pad otpikomen en een uitdrukking van ontstemming en verveling kwam op haar gericht. Ze hield niafc van dia dokters- vrouw, z'e voelde bïj intuïtie dart er iets stak' achter haar tclklens-herhaald'e, dbor- ziehtig'a kruisverho-oreii. Ma,ar *^pi haar lijdelijke manier wist Rbsialie haar tocli Aün hiet ooaonomisch individualisme dient een einde te kómen, wil de industrid niet ten ion der gaan 1 - Met saneering lalfeen Komt mten er niet^ sjoolang dia ondernem'era niet oepstemmig 'rijln. In de oec|ono(misöh,e pólitiek der regeé'-- ring heeft epr. weinig vertnoiuwen., lEln aeker niet, wanneer do rinsudde, dat d,b negeering rich niet iz|al bezondigen aan gewaagde proefnemingen opi mlonetaar en oiOeoniomiedh gebied1, ztaoi uitgelegd moet worden als de he:er Versdhuw in een radiorede vóór de verkiezingen deed n.L dlat inflatie en actieve handelspolitiek' bei- da uit den ibooZe rijh. Wanneer die regeering de vtrïjle jplriijfevor'- ming in den landbouw blijft, tegenhouden en den ncdijins ttjjfft afwlenteüifttt ap| Üa industrie stiaan w)ij| naar spr.s oordeel spioe- 'dig voor een c|a,tartrate. Die regeering heeft ha,ar maatneigelea ta Cienrijldig genomen en diaarblijl niet in, hot oog gehouden de Igoh-eelet samenstelling der Niederlamltehe maatschappij'. Hst is niet wia,ar Wat 'die regeering Isteieds bëweert, 'diat de werkeloosheid in iNlederland igupstig af'fsteekt Wiji die van iandlere landen. In Dtenetolark'en, Bël!gi®i NoorWegen, Zweden, Polen is dit cjijjfer, 'a,anriien]|ijK minder. Ook hier dreigt do theorie ons ten gronde te richten. Do beli,a.stingje,!p- Uitvloierig, stond spr. vervndgfehs stil bïjl die eindrijPfers dier begraotihg en dei 'wïj- zie wiaaropi dezle sluitend is gemaakt. Hiet totaal der belastingen van. rijk', .gemeente en provincie zlal in 1934 onge veer 1 milliard bedragen, terwijl; het na tionale inkomen fen hoogrtei ,3 mdliard zlal bedragen. Niet minder dan 1/3 daar- yian zou dan moierten. iwlorden opgebracht Vx»r collectieve doeleinden, wia,arv|an da Jiaist tot in het oneindige is opgesöhroielfd'.-. Is dit lalfeen reeds niet voldoendel bewijla dat aan deze lamlgndigen toestand ten spoedigste e,en einde komei? Dte nieu'wte belastingen aife de omteert-: belasting, de verhoogde tabaksac'dij'us, do tecüj'ns op, koffie enzi. bteteekenen niet minder dan een ranlpi Voor de betfeokken bedrijjven. I Dte gevoerde crisispolitiek en heit ge voerde oeidonomisteh beleid, wlaardloor da direicte belastingen Verlaagd rijh m'aax da indirect-e hebben een tnndr,aagj|ijk'en last gelegd o,p de groorte 'gezinnen. 'Er (Zal daarom' mbteten klolmen een kinderbSjfelJaig- fbndls, da,t rijh ihkbm'sten krijgt .uit! een vrijgezellenbelasting en uit het aversteho,! van de omzetbelasijing, 'die Zeke.r 1-5; a 20 millioen meer opbrengt, dan do regeering geraamd heeft. Dte kinderbijslag zo>u niet beperkt moe ten worden tot de arbeiders, mn,ajr ook mderten worden gegeven ,aan de, midden standers en kleine boeren. Onder de middelen,wlaardoor minister Oud zich voorstelt het tekort V,an f267| millioen te overbruggen, komt opk V0.01' verlenging der 30 oplcenteu opi de invoer" rechten geheven opl goederen, die hier ta lande niet worden f gemaakt. Bet is ta verwachten, d-atfife Kjatiho- li'ek'e fractie Za® voorstellen de|Ze| pptoent|en ook te heffen opl goederen, die, wèl hier worden voOT%öbracht. Politiek' gesproken is de -positie vlan. da huidige regeering niet sterk, ook »I Zou -geen enkele piartjyl het op dit oogehblik! öp K|amterontbinding durven laten aankomen. Vast staat voor sptr. techter, dat do liaatste ronde is aangebroken en. dlat wan neer de regiering het vertrouw(enl fcfe- scihaamt, riji zelf de beste pTotpiagondisti voor fiascism'a is. I 'Er moet komen een regenemalie, waar aan ook de 'RI.'-KI. StaatepartSjT krachtig z|al moeten medewerken. Dje hoogpre helling apj ,hct rimdvleescli. N,a,ar wïji vexnemten zlal Maandag a-s1.-1 de hoiogere heffing, opi, hiert rundvlle^s'chj telkens wie-er meit eien kluitje iu hielt riet tel sturen. Toen Brenda, bmIJlelIl^k'w:am,, slaagde ze er toch in een glimlach te force,enen en op de vragen van dei dbkfexsMrouw anit)w)oioirdde za dait ze nie® zboveel pijn en ghad gesla pen had. Iu werkelijkheid hia,d' ze 'geien, ooig jliahrt geda.au, maar het leek haar 'eanvoudiiger en mindervermoeien-d' ,om maar ip zeggen wat ha,ar bezoekster ;gra,ag hiooirde. Brenda zeetel zich naast heit hhd en miaiakrte haar mantel' lös. Öp soheiiplen, bedrillerigen foon, inflormeetrdiei zij' bijl mrs. Fowler of het Wla,ar wlas wart Elosialie zei. En da goede vrouw beaamde, di® maar; z« t'cgreepi het mtefeje blertier dian die doktjeir en zijn vrouw. Met groort verfoioin s)ta,p|te mrs. Myers opl het raam rtoe «n optendte 'het, mie® die me- deideelinig, dart. het bhitien btepiaald worm- wiaa en de kam,er hier zoo, stoffig. Rosalie huiverde evfcn, maar zweteig. De dokter ,al hier geWeies®' vandaaigj? Nieit? O. hij kómt zeker nog. Hiji hoeft hot heel druk. „F«ur Winds" is weer fcieWoond. Ze natelde op een toom voort, Zoodot het leek ,alsof er op het; landgped minsrttens een •epidemie was nitgeibteokbn, die haar man volkomen in beslag nam. 1 (Wordt vervolgd.)!

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1