NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Sola-Silver Bieten rooien PUROL DE KLEINE BAZAR Be (oman van Robert Baitings DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering ÏWSCHE COURANT DINSDAG 10 OCTOBER 1933 KE GESPREKKEN j roote waarde /an publiciteit wordt gelezen in alle kringen Jaarboek 1933 der St.-Radboudstichling fl BUITENLAND FEUILLETON vertreedt, daar anders de reini- ■crzoenimlg vani het dorp viextra- Irvindem zal. praten sommige „verlichte"- lie ver het) „gelukkige heidendoimi". Tegen de bedelarij). lid der Berlijnsche pioliti» heeft ling verzocht, niet meer aan te geven. Het geldl dat' aan I vermorst wordt, kan men veel |eorganiseerde armehhulp stopen. de politieman, bedelaars plegen Iveel biedroig. Er zijn veel asociale onder, gelegenheidisdiieviBn, alco- inbrekers. Als voorbeeld wordt een vader, die met zijn drie "bepaald gebied van Berlijn Öe. De familie had wetrkloozen .vrouw had ,a]n werkster vol len. Andera bedelaars wer- [„geleendef kinderen, vellei bede- spionnan, dia weten) wflletn, Ii huis! is, en dergelijke. Ook r .gewaarschuwd' voor de indi- ie aanbieden op «cn ante its .rt, 361 van het Wetboek v,opr verbiedt de bedelarij' en 'b'e- overtreder met hechtenis. ln- Iras den vorigen Winter het ga. meer te verdragen. Menig) huis- alleen thuis Iwias, maakte hij Jellen niet open, want „het is een bedelaar, mijn kennissen ze tweemaal moeten hteUen". ^lijk alle gehel na liep, iwsrd mie- zoo. tuisschen tien eni twee iu|ur, |er van haar Iwerk geihaiald. .Voor pe veiligheid is het weren van en 'belangrijk ding. In een nor huis kent de portier, die da I moet maken, alle bewoners vaD In een z.g. open huis kennen ge le btejwlonersj elkaar. Treft men 1 reemde in hetj tr.ap|p|enhuis, dan i zee iemand in de gaten. Ver- n hem niet, vreest men b.v. dat en zolder z'al doorloopen, om itueel zijn slag te slaan, dan ft men .anderen. V,an politie- is er daarom' enorm veel Voor liing der bedelarij te NUMMER 120 298TS JAARGANG MENIGEEN NIET .WEET. pnate rijkdom van U/apnn Wordt tien milliard (10.000 jniH) pld. sfc-d de na,tioinail|ei schuld ongeveer da hel'ft. 'en Brakiliaansdhen staat Mi- zijn in de bedding van de !r .geweLdigie diajmiantWundstein werd 'p diamant van 2000 vonden. Etaats-Klreeitenkwieekerij te No- etetieut, worden thans kreeft ld, die hamelSWljanw' v-an klejur worden ©phter g©l|ij|k de andere rood' in de kopk. i ing. Eoaad van Eigy-Pftfei is door Sche Universiteit tot eer©-doctor I I. eiland Haïti, de Amlerikajan- r-nepiuMiek, is herdjoppt en heet ispjaaiola". "lagijisdh© taxi's worden van ch«- sigaretten-auitomaten vwrzjien. Q(E|N. i [JU i I ^ie waakhond goed.?,'!1 Als wiji iets ylelnduielhts hopren ven wij. hem! maar wakker te Idan blaffc.-ie als .een bezetene. VESEMDIHNJEjN. r, djat je tegen bekenden van gezegd, diajt ik' zoo. oud/ was, moeder wel kon zijn,"-) cHj'jri I& heb alleen maar go-. ik zoo. jong ben, dat ikr je dorf);- zijn kionl'i f. w. 1 f. mijn nieuwe avondjapon moet een stoif. hebben, die bij mljh verklaart mevrouw Romper, mevrouw 's avonds 'dezelfde tnu,3" informeert de gedienstige r. e IN 1933. len, de fcoopmap, gaat n,ooit ouwburg. i Let als er een drama |len knort; M een drama wil zien, dan boel |eld maar te tellen Ni).. adat bijl den kleinen Frits pm- I heeft„Wat wil je hebben, rif staal?;" J 1 („HjoogteztenA i „Waar-om?" 1 |„Die k.un je gemakkelijk in- i i SLAGER,, BJU 'T STATION. In pok bloedVorst.?;" I i 11- :J «rworsU'' I I u dan misschien ham!/?/'- u som, dat het hier het' inffor- >au isH |i i DIGEi VRAGEN- wordt hier voor dien man kteeken opgericht.?'1 vroeg de |ig nieuwsgierig, pidelijh omd.at hij" er hog geen erklpardle do dorpeling. i ÏBEifhe. I k lees hier in de krant, dat een i jaren lang inet zijn vrofuW proken heeft." Viaarschlijhlfijlk w«ui hij haar niet e vallen."- GEHOUDEN. jrige weejk" heb ik' je tien gul end I tte zei, dat 'je,, ze inaar en tijd) noodig had!'1) Binnen het (kwartier waren S'-'4 I ,1fI - 1 I IEUWE ZEEUWSCHE COURANT uu.eaux vari Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; I 11 j Mil Rl AM VERSwIlIJNla DES DINSDAGS I I Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; .1. Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Ml m Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Bijkantoor MIDDELBURG, M^rkt 1 en 2; Telefoon No. 474. Ml' I" hflMnrDH AfïC FW Hr 7ATFRMARS Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager '|l Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager Een voorl(!.aplcr van het luslriim der R.-K. Universiteit. Aan dein vooravond Vani hot tweede jnstruim der Keizer-Karei-Universiteit vten- Eheen het tiernde jaarhbek dier Siat-Rad- jbondstjcht.ing. Die verschijning valt ua- heaoeg samen mot het afsdheid .van éein pa meesit verdienistielijke on voortvarende Jpbniers der stichting1, don aflgetredietai ■ecretaris Jhr. Wi E. Bosch yan Ou,d- Bmelisweerd. Het, is wel vanzelfslFrekenid, dat pi de als hoofdartikel afgedrukte., .ge degen en ,diieiplgia.ande rede va ndan huldi gen reotior-magnifieus Prof. Mr. E, v. d. Heijden, geititeld „Hjeit Godsdienstig Le ven" de Jfliarhloetk-redacbejur Prof. Mgtr. Dr. J. Hoogveld die Weide fejten, lustrum en afc'cheid, herdenkt in ,Een bladzijde uit de geschiedenis dar Universiteit.". De schrijver schetst, als een ooggetuigle pan nabij ,de» rol van Jhr. BoSch, die tan innigste verweven w,ag miet het historisch tijdvak van de, vbiorbereiding, de wording, eerste bfestaanspieriode der Universiteit. „Het leeuwendeel van de arblaid, alius vangt hat herdenkingsartikel aan - die, sinds de oprichting van de Sint AadWoudistïeht-ing op den 31sten Juli 1905, is verricht voor de katholieke .Universiteit-, is gedragen door de-sekref lia-ria dier stichting, die op de geriste Sepitemlber zijn funktie .heeft naergjelejgd. Hij heeft gewerkt eersit- a.an dei verwij- i, derde voorbereiding, daarna aan de I naaste, verder aan de stichting en sinds d« oprichting drukten de Werkzaamhe den van het Beheer voor het overgrote deel op zijn schouders. In al die Sta dia heeft hij m'eit ongeëvenaarde werk kracht en onverploosde toewijding .zijn faak vervuld. Wie met de a,ard en om vang van -die taak niet geheel ombekend is en enige kennis draagt van de wijze waarop) zij is vervuld, Zal b'egrij[pjs.n, hoe de Voorzitter der Stichting, da Aartsbisschop!, zonder gelegenheid rhefprica, tot da scheidende sekreltari kon zeggen: „d« wio.ordieai schieten mij te kort om uw verdiensten te schetsen.'" Du maadiale figuur van Jhr. Bosch! teei't geheel in 'deze karakteristiek':; „En al zijn werk beeft, hij, Willen do,en' pro Deo. Dit eerstens in de sekWdlaire zin vajn „om niet". En ®u ztegge mem nief-, zooials ik wel eens hoorde,, dat kan iemand gemakkelijk doen, die andere bronnen van 'beslaan, beeftwiant de voorb!e,elden vian Zoi'n belangeloze ziware arbeid zijn zeer zeldzaam. Maar ik ■wil piro Deo hier vooral verstaan in zijn «wtp betekenister ere Gods. Iets anders werd niet. gezocht, vooral nitóti eigen eer. Als hij van iemand bemerkte, dat 'eerzucht hem dreef', dan had zo'n persoon hij hem, voorgoed afgedaan. Dat. hij „gemakkelik", „soepiel" w.as', zal nie mand zijner omgeving Weweo&n, maar altijd was hij- in hoge, mate objectief en volstrekt eerlik. Gtekonkel was zijn doodsvijand. Hij) stelde zich zelf hioige eisen en daarom mocht men van hiem verdragen, dat hij stond opt wat recht en voorschrift w,as, fob in heit minutieuze. •Van alle „a pcu-tprès" had hij een taf" k'eer. Slapheid en slordighfeid, schip|pe ren en toegefelikheid in bestuur waren voor hem grote fouten. Hij hield yan die straffe teugel, 'maar altijd Winnen het kader van de voorschriften en de var- leendel macht, alle beers- en bemoeizucht weerstond hij tot het uiterste. Kind'er- lk onderdanig aan gezag, bevreesd ornj aan tdtulaar of vormen te kort te doen, wilde hij ook in anderen eerbied en fcor- rektheid. Zo heeft d|eze edelman .van karakter Sint BadWoud meehesfuturd als Uitgave van het Oentraal Comité der St- R.a,dbondstichtin,g. „lel pet.it general" met grote kennis van zaken, met. zeldzame nauwgezetheid e,n voorbeeldige toewijding. Zo valt het te begrijpen, dat Mgr. de Aartsbisschop, die! hem zolang van nabij kende, ook als zoon van zijn piarochic in Utrecht, op, de vergadering van heb Bestuur der S.R.S. met liet centraal comité en bestuursleden dier diocesane oomité's op 10 Mei j.l., ojplenlij'k .wild'e getuigen „de S. R. S. heeft in hem een man gevonden zoals er geen tweede ie." Prof. Hoogveld werpt voorts e«n terug blik' op het m'eit eere vervulde 10-jarig tijdperk, en la.a,t he,n, die gingen en kwa men in het machtig verhand van Stichting en Universiteit, da revue passeeren. De statistieken van de, vergelijkender wijze m'et andere Universiteiten .gegroe peerde, aantallen docenten ein' sjtjudeinteli, alsimede de afgelegde examens' en die pro moties, bewijzen da,t de Kitholieke Univer siteit rijkelijk baten gaat afwer(p|en en, haar jeugd in aanimerkinjg gelnwnein', een waardig aamde'el vertegenWbordilgt in ons nationale universitaire leven. De onvermoeide piioniOtipr duw Universi teit-, de Limblurgische vo.o-rvechtier Mgk- Dr. P. J. M. van Gils, dr.aagti een vrucht van zijn historischlen speurzin bij: 'heit bisschoppelijke 'Schrijven, dat het BÓlgisIch epwri/nat tot- de gelocvigen richtte,, een peuw geleden, over de hersfiehting. der Leluvensche Ahna, Mater. Alleen de spelling is, gelijk heb een historische document bietiaamt, oiuidërwie.bstelh! overigens k-on het. mandement Voor dCn dag van helden gelden. De argum©nte|ni en voorgeschreven mlaaitregelen zijn nog .al tijd actueel. De, toumst van collepbeeren. is van .alle tjjden. Na dit omvangrijke en blelangWek)këin(d voorwerk v,angen de gchruikclij'ke ruibrie- ken aan. Het verslag over de Bibliotheek laai o.m. heit volgende bevredigend gleluid hloo- rein „Al doelt zich nok hier de invloed van de crisis gevoelen en uioetpn helaas ver schillende plannen tot "betere tijdle® blij - van liggen, en a'l kan iedere wettisch' nog nic!t verwezenlijkt wlorden:, omdat de daarvoor noodzakelijke géldelïjke middelen momenteel niet btaachikbianr zijn, deze crisisgevolgen kunn-ep met) meer gelijkmoedigheid' aanvaard worden, nu daarnaa^I geconstateerd kan wordein ook voor heit afgeloopcn j.a,ar een helainig- rijke verm'aei'dering van het hbekein- en tijdschriftenbezit en een niet geringe groei van het. a,ant|al beiZockers en van he>t( gebruik/ dat van de1 Bibliotheek ge- miaiakjt werd.lil) ln het Ohronicon vraagt bijzondere aan dacht de ontroerende gódachtenisa-ede,die Prof. Dr. Tituis Brandama wijdde, aan zijn tja .vroeg' gevallen qoufrater Prof. Mr. van der Grintom 1 I Blijkens de St(a,tistieik eteeg het aanbal ingeschreven student'011 bet aflgjelooplen jaar van 479 tpt 504. In heit tweede deal van hlet Jaarboek, dat speciaal gewijd is aan he,t propaganda werk der St. Badbbudstichting, Wlordt uit voerig vermeld hei, afscheid vfan Jhr. Bo^ch van Oud-Amelisweerd met de daar bij gewisseld© redevoeringen. Ook' -een ander afscheid vindt woorden1 v,an herdenking en; /bulder, 'heib heieingiaan van den Utreohtschen Diotfesiainein Pen ningmeester. den heer Th. Biamdhi. Wlat ge,vree ad werd, een terugslag van de crisis opi de opbrengst der jiaar-colledte, werd helaas blelwaarheid en vindt zijn con stellatie in het, als' steeds overzichtelijk' en gedocumenteerd financieel verslag van Mr. II. P. M. Staenblerghe. „De, totale netto-opklrengst o.vcr liet 'tijdvak 1 Apiril 19321 April 1933 be draagt feittslobte f 174.274,53 tegen 188.675,371/2 over heb tijdvak 1 April 19311 April 1932 zbodat de inz'ame- ling dit jiaar i! 14;400,84IJ (7.632 °/oj minder opgebtaaicht, heeft dan 't vorige jaar." Ildt Sint Riadbbuid-J.aarbbek' is als steeds ean monnmient van massale kra,chteimsp|an- ning en volharding, eetti getuigenis van of-, te'rzin en een prikkel voor Verderen oiavlelr- ppcisden arhleid'. Er is een remedie togen achteruitgang, v'v'fo bosiuit|ein mat de slotsom van het f'inantieel veirslag. I i I „Uit, de ingakbmen verslagen bleek, dat, opi veüe pla.atoem dbor a;lle krachten in te. s'plan^n, aan de, sleolrtc tijdlsioml- stja-ndighed'eb weerstand kon Viordep gle- b'odein. I Dit feit goeiflt hodpl. M»gto deze lioop alle léden der Dioce sane en Paroohialei Cöimité's bij hun) ongetwijfeld zeer zlwiara taajk vopr de volgende jaarooilieete sterken!" een bevoorrechte Masse, terwijl' somknigie iarb,eiders heethoofden zSjh- Alle „wilde jpiaardlen'', zfao ging hij voort, zfullen met d© lasso gevangen wbrden, maar het stond wel vast, dat degenen, die zldh verzietben aan 'beide kanten slechts een kliein dei)l van het totaal vormen van patroons on werklieden, die geleidelijk van ganscher harte oprukken in den strijd tegen de 'depressie. KORTE BERICHTEN In een onderhond te Genève hebben Eden en Boncöur geconstateerd dat cr in zake de ontwiapieningskweistie overeen stemming v,an inzicht bestaat tusschen Engeland, Frankrijk: en de Ver. Staten. InZake -de hulp aan Dfuitsche vluch telingen heeift de D|uitsche délegtattb te Genève thans krachtens nieluwe instruc ties nit Berlijn toegelsttem'd in de benoe ming van een "hoogen cototmissaris door den Volk'enbondsraiad. Het bureau der ontwapeningsconfe rentie is gister wqer bij'eengekotmlenHjen- derson verzekert, dat zSjh besprekingep met verschiWënda regeeringen niet als mislukt beschouwd kunnen worden. Kloven, ontvellingen, sohrathmJen; en andere huidverwwndingen ver zacht cn geneest men snel met Doos 30 en 60 ct. De Ontwapeningsconferentie Wat Buitschland wiï. Over den inhoud van de besprekingen tusSc/hieJi S-imon cn den Dlujtsohen zaakge lastigde Bismarck' zegt de Eyemng-Stajri dard te hebben vernomen, dat Djuitsehland 'btereid is, de ontwapcningsresolutie van MiacDional'd' al's basis voor die verdere on derhandelingen te btesc'houwen. Bismarck beeft de Diuitóche opvatting in de on|L wjapemingskwestie ,als volgt geformuleerd; niMMTKII «kin 1. Uuitschland Verlangt geen der wa- LJ I IN IN 1.1N LAIN L/ Ipjenen, die up grond v,ajn het EpgelScke —J vc|orst|el vterhpiden Zqudcn worden. 2. Op grond van dia gelijkgerechtigd hieidsVerMiaring van Dieicëmber 1932' ver langt Dluitschland "bet recht tot f'abri- óage van 'de Wapenenen tot aanleg van versterkingen, die het op hot «ogenblik Verboden züj/n cn in een hoerveelhifpd en de sterkte, die in overeenstemming Zijjn miet de D|uitsohe verdedigingsibeboeften. 3. Diuitsdhland Venl'arpfa .verder het aucht .41 ben volgenden morgen stemden de krau- vol van het seusiaitiiOTiéale. nieuws. Zij vijlkn kolommen aan het leven vam den lieiendcin milionair eu schreven semtimein- teel over de arme Lilian Enne. Eenige Haden brachten een groot, geflateerd portret van haar in avondtoilet. Rob be- trapt© zich er opi, dat hij be,t zander Veiel «motje, bekeeik; hij vroeg zich af of! z© al op <1© hoogte z'ou zijn van helt tweede testament ©n 2jj zj0h wel voelen Zou als zte tot besef kwam hoe 'dubbel falikanj haar vernuftijgie spiaculatie met den milionair w.a,si uitigekomein I Langzamerhand wia® in zijn geest het fewustzijn van haar bantelooz© wuftheid a egoïstisch© oppervlakkigheid' gerijpt,- ol licit d e herinnering aan haar schoonheid lam nog niet altijd los maar foiéb! over trof heit geparfumeerde briefje, dat hem hen middag gebracht werd, zijn stoutste Verwachtingen. Fterme. Rob's bediende, kende, de parfum W het exemtriek-krullige handschrift op flen brief dien hij op een zilveren blad zijn meester binnenbracht. Hij wist natuurlijk -al Van Querne's dramiaitisehein dood en was ook' overigens, zooals het een goeden ka merdienaar betaamt, volledig op da hoogte van alle détails' Van die liefdeshistorie Van mr. Haftinjgs Jr. Hij had dan ook ver wacht dat deze door dit briefje zeer aangenaam verrast zou zijn en heit ver baasde hem ni'eitj weinig dat mr. Haftings een poosje zat te Staren naar de violette enveloplpla zonder aanstalten te m aken haar van het. blad te nemen. Moet er opi antwoord gieWacht wbr den, mijnheer'.?, Heit was alsof Robert Wakker wci'd werktuigelijk napi' hij, dein brief en las dien met langzame aandacht. Er was niets ■dat herinnerde aan het vurige ongeduld waarmee hij vroeger «en epistel van deZa jonge dame placht, te verslinden. Mijn' liefs|ije Rob! Natuurlijk heb je al getioohd van den tragisch-en dood van den armen goeden Querne. Je kumtj niet van me Verwach ten, dat ik' tege® i«u verdriet zal hui chelen, j« weet immers da,t ik höt alleen deed berwille v.an moeder. Ik voel dat ik j,e dadelijk maat schrijven om j, vergiffenis te vragen. Ik Weet dat je heel leelijke dinigen van me gadaohl 'J- (X-^IUIWOiUllicirJ-'U; V|I-AU|WI ^IU - - - - tot vergrooting IderjJJn enVoouraden, van de wapenen, die 'het ufj! het Verdrag Van .Versailles in beperkte hoeveelheid zlijn tlo|e- 'gestaan, in overeenstemming m'et de reor ganisatie der R'iijksweer t,ot ©en militjie van 200.000 manl i i SPANJE Bic kabinetscrisis. Nadat bet -prof. Maranon evenmin lukt wlas, teen nieuwe x'egeering te Vor- m|en, en ook' de vierde dandidaat ivjooir hje.t 'presidentsobap p'nof. Pioisada geen kabi net kon Vormen, heeft 'dte etaatspresidenlt! dien leider der radidale p'ai"l£j, De Bar rios, belast m'et de Vorming van oen nieuw© regeering, die er in gJeslaagd is. H©t bestaat hoofdzakelijk uit leden van h©t oud© kabinet. Alleen Üe socialisten Zijln droit, j AMERIKA .Weer een beroepvan Rjoosevclt 'i op „kapitaal en arbeid". Bij die onthulling yan ©en g^denk'teek'en voor wijlen Sfem!ue!l' Gotopcrs, den vroege- ren voorzitter van het AmerikaansdhiB VakVertoMl, heeft president Bnoservelt lOipnicuw een beroep gedaan op de onzelf zuchtige vaderlandliefde ztoowel ,van kapi- :ta,al als arbeid om: hot programma van D,ationaaI herstel te steunen. Enkele Werk gevers, Zaoale -de reg-eering, zei hij', Waren lrebt, maar dat is1 nu allemaal voorhij, niettw.aar.?, In mijn hart heb ik nooit iielmand andars' dan jou liefgehad, Rob:; Ik vind helt beter, dial je mie nu niet direct temt opzoekencm praaitjeis te voorkomen, maiar «ohrijf me, lieve Rob... ik leief op een brief van je. Bob liet h©t gelparfulmeerde, viole(bte briefje mieif de sierlijke letters, Met eten huivering uit de hiand' vallen was -h©t van walging? Hij kon heifniet realiseerein. Geien antwoord, F,erne. De bediende verdween. De jong© Haf- Itoo9 b'leiefwieiggedokein in zijn stoel, in het vnui' zitten staren. Een v-erhijslteïlenide angst voor dé toekomst greep hem aan. E,ein uul' later hielde hij Ferae. Pak «en koffer. Ik ga naar „Four Winds". Je kunt,' mieclgaanLonden hangt me de kleiel uit. Uiittetekeud, mijnheer. F,erne was in d« wolken; hij 'had' ecu goed oogje op ©en van de aardige dienstmeisjes op jbet land goed. Toen hij zich pmkeerde om d© kamer te verlaten, riep Bob' 'hem terug. Laat dit, briefje «ven bij miss .Fame brenjgem. Het was maar een kort kattebelletje, ma,ar Rob had het toch wel zes kelcr over geschreven Ik ontving je brief. Natuurlijk is Die wijziging in dto steunregeling. In verband met het verzoek, door ette lijke gemeenten, andere dan de vier groofe gemeenten, aan bet deportepient van so ciale zaken gedaan omi eenztelfde uitstel v,an inwerkingtreding v'an de nieuwe bepa lingen der steunregeling toe te et'aan, als aan de vier groote gemeenten is verleiend, heeft het oo-rr. bureau den minister van sociale zaken, den heer Sfotcmiaker de Bruine, yCTZoeht zijn standpunt ten dege te WiÉen medodeielen. Dte (minister heeft geantwoord, gieen aan leiding te kunnen vinden om' aan het ver zoek vian genoemde gemeenten te- voldo|en. Bij het nemen van deze beslissing heeft de minister zidh laten leiden door twlea BVerw'eging-en. A De eerste dezier overW&gingie(n is, dat liet uitstel alleen k'an wte-rden toegestaan aan de vier groote gemeenten, aangezien zidh -alteen voo-r dezten techniddhe kweis'- ties voordoen, wlaarvlan dte oplossing eeni- gen tïjid vergt. In dez© groot© gemeent|ein namelijk kan m'en niet onmiddellijk ajle kaarten nagaan olml uit te mjajk-en, of -de desbetreffende ipterso-nen enkel of dribbel uitgetrokken zijn, waardoor een admini- stratiteve. moeilijkheid ontstaat, We'llke cenig. uitstel recihtv;aarcligtf. Deze mloeil'ijk- heidd echter doet zich in de andere dan de vier groote gem'e-enten niet voor, om dat daar de duibbel-uitgetrokkenen reeds lang in dezelfde positie verkeeren, als ■Wlaarin zij' nu in de vier groote gemeenten iwterden gébr,a|cht./ De tweede overweging, waardoor de minister zich blij dei 'bepaling van z|ij' standpunt 'heeift laten leiden, is, daj de mbeilijkhteid, welke volgens de andere dan ■de vier groote gesteenten voor haar ont staat, doordat voort-aan de verdiensten van do vronwi tot ©en bepaald bedrag van den steun moet worden pf'gtetpakkeh, niet kan Ibcstaan, daar dq vraag', of de vnouiW in een beptaalde week verdiend hjceft, reeds tot dusver per week is moeten wordlen beslist. (Sieuuiuaafrcgcleii vaar den middenstand iDle maatregelen, diet de rege(ering. hieiefft toegaziegd, in het belang Van den midden stand moeten, naar ,,D)e Teleigraaïp? heeft vernomen, in een veirge-Vorderrd stadium het niet geiweuscht om j® op| te zoe ken. Vandaag vertrek ik naar „Four Winds".... Rob. En Ferne Ja. mijnheer Bestel eten hbs rozen neeln', lelies, en geef' die m'ee. Uitstekend mijnheer. Vroeger zou hij het; .aan niemand anders, la,at dtaan aan eien knecht, hehbten toever trouwd, haar te voorzien van dte hloeimten wiea- lieflijke naaim zij. droeg. Deze devote bezigheid verrich|t(te hij altijd in hoogst eigen jjersaon. Toen Ferne we-g ,Was stond hij op etn rekte de armen uilt. „Pour Winds". Er Was toch ielta prettigs in terug te koeren naar heit vader lijke landgoed. Hiji had dan toch nog een eigen plaats in de wereld'. Hij dacht aan Scott, de ruige vriendelijke hond, en aan Blunt, .den kaïknem, vriendelijkan en toegte- wijden butler. Hij' floot zaïchtjes toen 'hij zich weer a.an zijn schrijftafel ztett'a om eeniige uitnoodiginigeu- af te nchrijvem' van moeders miet huwbare dochters pm „eeaxs geheel iuformccl (e k'oinen dineeréU, hje(;l- maal onder ons begrijpt u'?," Zou hij nog tjjd h'ebb'en om' even hij den ouden Fergersion aan te laopein om hem te vertellen dat hij naar het landgoed v.an voorbereiding verk'ee|iien en reefls tot' in onderdjeelen zijn .uitgdwcrk't, D'e hoofdmb,a.tr|egtel mteet zïj'n een ore- tlietv|erlecning. D|aarna.ast Worden nog ani den© mlaatregelefi, o.m'. tier zake van het n!flb^etalingssyst|etem,, onder do oogten 'gte- zien. Epn deïinitieve beslissing in Üezeul is .echter nog niet genomen. Intusschea tec'htjht het vijij/wlH zeker, dat dei beslis sing niet al tplang meer op zich z'al laten Wachten. f Uit het B|rnkkcrsb!eilriij!'. Omtrent de ai' te sluiten niefuW© col lectieve larbeidigotveiTeeukbm'st in het ibo«{ri Idrukkersibiedrijf vernemen wiijl nader, dat als voornaamste bepalingen ean verlaging Zal worden ingevoerd Van 4 ctent per uur voor vtelWiassen 'gezallen Van 24 jaar en O.uder, terwijl Voor maclhintezetteicsi 5 cent per -uur weriaging zal. worden ingèvoeird. .Voor de jongeren zal een aSooiptenda 'flclh/aal wbrden ingevoerd. Het etvtentucél nicuW ja-f te sfuiten contract zjal voor 21/2 jaar Worden gjesloten van 4 Nptvtem- her af tot April 1936. Cioli'. arbeidscontract bouwvakken. Dei R.-K|. BouWVakarbeidersbond heeft na langdurige; besprekingen besloten, het nie,nWe lanndéfijke Collectieve afbeidtecta- tract niet te aanvaarden.: i Hpt voorstel, olm! dit c'pritnact, dat o.ai ©en loonsverlaging v-a/n' 5 a 6 p(c(t. inhouidt aian te gaan w©rd verworpen miet 70£J tejgen 550 stem!m,en. Naar dien heer iW. Andrijesen, /voott'zdts ter van den B|.-K|. jbhuMvtekadbeidlersfojond1,, mededealdc, bestaat de mbgeüjkheid, dat pa overleg met bet bonctóbbsfuiur den bondsraad zSjln Veto otVer dit besluit zfzf uitspreken, w/aardoor de (beslissing, onge daan Zou wbrden gemaakt. Hierover zijh do besprekin-gien thans nog Gister heeft ook de alg. hbnd het Con tract verwbrpten. Crisislief'fing op suiker. In suikerkringen verwlacht men een crisis/heffing op sujk|er van f'6.75 a tf 8.il2s per 100 Kj.G.t; Ida suiker zal 'daardoonl Iw'ederom 4 a 5 Cent p©r pond duurdeï Wbrden. Besprekingen tusschen Japan en Nederlands chTndië. Anefe m'eldt nit Batavia: Die Jlava-Bodte meldt, dat als resultaat van de besprekin gen tusstehen (Ja-plansche en Ned.-Indisch© (belanghiebbenden een regelin'g is getrof fen Waarbij! d© aanvoer van J|a,piansehg /cement n,aiar Ned.-Indië tusschen Ne-dete landsehe ©n J/apiansche schepen zal' Wor den verdeeld op| "b!a(s.is Wan 50/50. Dit is de eerste vap een eerie (mende maatregelen in dezen gelekt. Die berechting van de muiterij1. Anjefa meldt uit Bat'avia: Dte behan deling van de mluiterijl aan boord van De Eteven Provinciën door den Eeekrijlgsraad te Soerabiaja vangt 31 October a..s. aian. Alsdan zullen terechtstaan. 19, IriLandseho Imofdmluitiers. liIq 'berechting Wordt geheel beheeirscht door lartiktel 119 van.hat Militair [Wetboek van Strafrcfcht, waarin ffeitelijk' insujbor- idiiuati© door ÏWee Jof hfeer veree/nigdo militairen 'ate muiterij/ strafïlbiaar Wkxrdö Verklaard. .Voorts Zullen artikel 132' (het nalatien van het Waarschuwen van de Overheid), artikel 144 (opZettelSj/k nalatten pm! pen 'daim'enspanning of jniHtair oproier aan ta igoven 'bij 1de Overheid) en artikel 129, (omtrent het verlaten van tten pfost; JiM'bij! een rol Splelen. Het besluit van de rmidr'ee-ce'Urai1©. Naar sommig|e 'burgjtem'eesters ter ken nis 'brengen va.11 de hoofden Van gezinnen, dite steun of onderstand genieten ofwel in dq werkverschaffing Hijlri geplaatst/ zal' voor hen met ihgiapgi van c.en najder hlek/etncl te maken datum' gekook|t rundvleesch in teruggin/g'?. Het zou,' -deu 0|U(d'en mian bje- pn.ald .plezier doen. Hij h'edde weer. Wielken trein moeten wei nemen Alleen 6,35 is een sneltrein, mijnheier. Bob keek' op zijn hortoge. Al over vijven. Dan moesih hij, pergerson maar eion briefje schrijven. Telegrafeer naar „Four .Winds". Be richt) dat we, om! .8 uur komen eten. Bob -schreef inmiddtels een briefje naar de'n ou'den ladvaaaktj. „Ik hejbl genoeg van Londen", scheef hij onder andere1, „ik ga terug paar „Foiur Winds". Hij was hlijjkbaar vergete® dat' hij den vorigen dag nog mcitj d© gïflofet© stellig heid aan Myeto had' verklaai'd, dat nooit -meier naar het buiten zou) .temujgjgaan. Ma.ar Roh' was nu eenmaal iemand vajn spbntan.© invallen, di© .s(po|ntaan werden uitgevoerd ook. Hij' vervolgde„Als u er den tjj'd voor leunt viindein, koinit ju ma dian cans bpzbieken. Latter vraag ik misschien nog wel 'wat meer mensehen om den hloiel daar wat op ta vrolijken. (Wordt verviolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1