L 1 De roman van li ZATERDAG 7 OCTOBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT i. r IN HET KRAAIENNEST HISTORISCHE KRONIEK Apologetische Vragenbus ALLERLEI GEKKE GESPREKKEN BIJi DEN. SLAGER!, B®J: 'T STATION. OVERBODIGE vragen. broote waarde ^an publiciteit Jaarboek St.*Radboud^ FEUILL j j t a c ij ip k -3 3 IÉ P g n Is ie Ie Is |z re ie ln lb {v< id re 0 'pi d C 1 g Si g n k C u mui la,'bi ®- Over geen zaak' wordt tegenwoordig zooveel gesproken en gegohreivie® ;al® ofvfar ae cumulatie, de opeenhoioping van Unmet" ties, pensioentjes p® andere voio-rdaelm uit. de Jlulbliekei kas. Dit isi te begrij|p|e®. Nu tienduizenden gedoemd zijn tot werk loosheid moot heit wel tienmaal scherper optvalle®, dat enkelen zich overladen zien met betrekkingen. Hot euvel dateert al lerminst van den laatsitem tijd. Vroeger kwam heit in evengroote mate voor, doch toen had iedereen werk' en maakte me® er zich geen steen des aanstoots uit; botve®- aien was het aantal ontwikkelden toen ve.el geringer en kon mom voor de bij- baantjes moeilijker gegadigden vindon. Zoo hebben wij 'n burgemeester gekiend, die behalve .een compleet andier hlerqe(p| 'n tiental nevenbetrekkingen had, waaron der vele secretariaten. Het was een pu bliek geheim, dak de administratie, welke al deze ambten meebracht, door het secre tarie-personeel in zijn gewone® arbeidstijd' verricht werd en toch hoorde men nooit 'n woord van protest, het, heerschap tverd daarentegen hoogelijk vereerd. Dit is nu anders. Het scheelt weinig of degenen, die zich .aan cumulatie „steihluldig maken", worden meitj den vinger nage wezen. Van koogerhand wordt betweei'd dat bet met de cumulatie nog,al losloopt en dat het publiek overdrijft, Wianneer wij in iigen omgeving rondzien kunne® wij 4a,t optimisme niet deelen. Do cumulatie ia nog wèl erg en het meest funeste ervan is juist dat da regeering er nog te gemak kelijk over denkt. Herhaaldelijk komt het bijv. voior dat gepensioeneerden of Kamerledern tot bur gemeester worden benoemd, hoewel ,er een keur van sollicitanten aanwezig js. Ook onze politieke lichamen zijn van den mistoestand niet voldoende overtuigd. In enkele weken koos men in den Haag en te Amsterdam drie Kamerleden tot welh. en het w;as ook1 te Amsterdam dat da raad met ongeveer algemaene stammen iemand tot gem.secr. benoemde, .wiens Vrouw reeds 'n gemeentebatrekkingi vam f6000 had! Vele gemeenteraden willen ook nog immer niet besluiten de gehuwde vrouw niet-kostlwinster te ontslaan. De Morgen schreef' onlangs, dat er ten opzichte van de cumulatie schandelijk overdreven en zelfs gelasterd wordt. Dit is ons niet duidelijk. Wiah wijl er van hoorden en lazen, ging altijd over bekende feiten, die. nooit tegengesproken werden. Waar blijft de overdrijving ,en laslter dan.?. Vooral de leidende politici moeten in deze voorzichtig zijn, willen ze hun par tij niet hopeloos bena,deelen. Iedereen! is dit nog niet. Enkelen tijd geleden ontvin gen wij van 'n kath. Kamerlid nog een aanbieding om Kameroverzichten 'te schrij ven; hetzelfde Kamerlid deed ons nog later kond dat hij een persbureau had opgericht. Wanneer men nu weet dat deze persoon nog twee andere functies heeft, dan is men meteen op da hoogte met de omstandigheid dat dit Kamerlid de cumu latie zeker niet verfoeilijk vindt. Blijfitj dan nog het raadsel wat er Waar ia van „het; den geiheelen persoon o|p- eiscliende Kamerlidmaatschap." I DITKC31K. Jiésus Magie.... aye® Ipitié do nous! weenden de yro,uwen. Ze wierpen zich op Ide knieën voor de binnendnagers en ©takken hun kleinste Suigelingen omhoog. Df'iesken, mijn lief1 ventje, hier is ■uw vader! riep J|an.... Driesfeen! Dries- ken! Antwoord maar raipi! Niet bang we zen manneken, ize zuflen iu niets jneer Een voor een nam hij de kinderen op. Zijn Zoontje wias er niet bij'. Alle hoe ken werden doorzocht, alle koffers en manden omgeworpen. Eensklaps weerklonken buiten blijde Stemmen. Ze hebben hem, ffja.n! Ze hebben hem!.,+ Met een vreugdekreet 'sprong hij' ta midden van dei 'groep'. Dte zoon van den koster stond, dampend van het zweet, Hagend van Vermoeienis achter Zijn vela. .Waar is hij? Wiaar is hij?. Zonder op die vraag te antwlolorden begon de ma® met den vel/> hen uit ta Idoheldfcn. Gijl domme, domtóei lumlmlolsGij an -uw vrouw, ge trekt er samen uit, zon der naar uw huis om te Zien. D|e k'leina is ,al lang terug! Ik heb zoo moeten Zoe ken vooraleer ik u bad, Thuis-.? Waar.?.,. Toen ide '.burgemeester en Zijne tóneder thuis kwamen van Antwerppn, Imlet iden laatste® trein, hoorden z|e uwen Dirieis weemen. Hij W(as in hun .rnramielhokje op gesloten. Hoe hij er in geraakt is, dat moet ge hemzelf! maar vragen. („Av. Wi.>) EiLZA WOLF. Pompejus' daad. in den - strijd! om de ma-chtl tussoheh Juliu® Caesar en Pompejiuis, had de eerste eindelijk overwonnen .ein F.oimpejus was verplicht, te vluchten, na de geweldige, ne derlaag in de vlakte Van Enipieus. Hier hadden twee geweldige Romeinsdhe legers tegenover elkaar gestaan, hier hadden, landgenooiten tegen elkaar gestreden. P|om- pejus had', volgens, sommige schrijvers, 25000 man verloren en hij moest nu pogen uil, de handen van zijn tegenstander te ven. Hij ging met zijn vrouw en zoom naar Elgypta en vroeg daar aan den jongen vorst PMemaensi gastvrijheid. De jonge vorst had daar wel neiging koe, maar zijn raadgever (Theodofeus) zei, dat men heter deed Pompejus geen gastvrij heid te verleenen, w,ant dan zou mem Cae sar in het harnas jagen; en weigerde mem, dan zou men Pompej|U|S) vertoornen, ztopdah het maar het baste waal na,ar zijn ooraeel om Romptojusi .te laten landen in Eigypte en hem dan om ta brengen. Dan waren ze van alle moeit,e af. Do vorst- stemde toe. Men zond daarom1 Pom'piejus een klein vaartuig, met de mededeoling', dat de grooitc vaartuigen niet aan de kuist kom- den komen. O'pl heitj Egyptische sclhip bevonden zich twee Romeinen, ,die vroe ger onder Pom'piejius 'hadden gediend. Pompiajus stemde toei om van zijn schip, waarop hij' zich met. zijn achtge- noott» en zoon heivomd, met dit kleine vaartuig naar land.tel gaan. Hij nam (af scheid van vrouw en kind. Zijn vrouw; Cornelia, had hem verzocht niet te gaan, want zij wiantnouwdia- den Egyptische® vorst pn de lieden die hij met het, vaar tuigje had gezonden. Ga, niet, had zij gezegd. Maar Pom pejus had geantwoord met de versregels van Sophocles.: „Ja, wie naar de tyranne® zijn schreden richt, Wórdt hun slaaf!, zelfsi wanneer hij als een vrije ging." Hij besteeg het vaartuig. Toen het de Egyptische kust naderde, zei Pompejus, omi heit stilzwijgen te verbreken, dat om hem heersdhte, tot éen der K.omeinen die onder hem had gediend: Ik verheeld mij, u te kennen; zijin wij geen 'wapenbroeders geweest L3 Ma.ar de Romein zeide niets. Daaropi nam pompejus zonder verder een woord te spreken ©en papier, wlaarop hij ue, toespraak tot .den Egyptischs® koning had geschreven. Men kwam aan land. Pompejus stond op| om nit te staplpen. Tioen kreeg hij van den Romein een dolksteek in! den rug, en de andere soldaten, die zich in het vaartuig Jjeivonden, sloegen hem met hun zwaarden neer. Aan tegenstand viel niet ta denken. Zonder een wpoird te zeggen verborg Pompeju® zijn gelaat in zijn man tel, zooals later zijn tegenstander Caesar zou doen, toen dleze iopi zijn beurt werd vermoord. Zijn .gemalin Cornelia had van verre den moord' gezien en zij vluchtte met haar zoontje, ©ui dit iaan de slavernij in Egypte tei onttrekken. Zoo stierf iop| den 29,aten September van het jaar 48 vóór Cbr. Poanpiejus', in zijn 58ste levensjaar, na 35 jaar veldheer der Romeinen te zijn geweest. Zijn hoofd werd hem afgeslagen, zijn lichaam opi dei kust neergelegd. Men zond het hoofd na,ar Caesar. Tpen deze het zag, keerde hij zich diepi bedroefd om. Hij: liet Jiet hoof'd van Pompejus in ,een Jer voor steden van Alexandria, waar Juljuisi XIa©- sar zich juist bevond, begraven met vor stelijke praal. En opidit graf werd een tempel, gewijd aan de godin Nemeisjs, ge sticht. ■E'|e vpirijcMij'kci'. P|azla week was het 325 jaar geleden idiat de brilliensfijlper, Ha,ns Lipipei'hey, te Middelburg' blïjj dei Gaten-Generaal e©n .verzoekschrift indie.nde, waarb|ijl hij, te kennen gal' een 'instrument' te hebb-en luitgevonciien om „verre te zien", verzoe kende-, veimits deze (ontdekking niet al gemeen hakend behoorde ,te worden, e'en loetropi voor dertig japen, pfwel een jaar geld, om tinei kijkers alleen te mogen ver vaardigen ten dienste van den lande, iHoewiei Lipperhey algemeen erkend wordt ais de eigenlijk© uitvinder der .verreklijj- ker, is dit toc-h niet .gjphteel juist. Hjet was omstreeks 1590, ,dat die kinderen van den hrillensliij'pier Zacaharias Jjansfcn, ©ven- eens woonachtig tje Middelburg, met eeni- ge brilheglaizpn speelden, ©en bolrond en een holrond. Dezte glazen hielden zie ev©v- ■wiijdig van elkiaar ten bemerkten toen tot hun groote vierwondpring, Itlat de .kerk toren, waarnaar zij! staarden, allengs g-rop,- ier werd. Dit vertelden de kind-eren aan hun vader, dia toen pp het idee kwam. om twee briUegLaz'eu op den vereischte® lalstand ju een kokertje .bijl .elkaar te ■plaatsen, pie-z'e eerste verrekijker hooid (Jlansen ,a,an Prins Maurits aan; toen he- looning wilde die, man niet pntvangem, idoch wel vlertooht hlji den Prins did nieuwle uitvinding strikt geheim te hou- jden, da.ar hïji mleonde, dat zijn verrek(ij|. ker in de toekomlst van groot nut kon zijn in 's land's dienst. Evienwiel lekte da uitvinding der vlerrek|ij'k'er toch uit en ©enigen t'ij'd later vervoegde Zich een vreemdeling 'te Middelburg, om den .uit vinder tie spreken. Hïjl raakte evenwel te land Rij' Lipiperhley, die den man op slimm'e wijze wist uit tie hooren over het geval. Na het vlertrek van den vreemdeling toog Lipperhley u,an het werk en penige dagen later, namleüijk ,op 2 October 180.8, dien de hij hjij die Staten-Generaal .een ver zoekschrift in, waarin hiji ta kennen gaf eien instrument te hobibjen uitgevonden, waarmede men in d'e verfe kon zien. Hij gaf' hierbij' da wiensch te kennen, dat hij ,een 30-j.arig octrooi op zij'n nieuwe uitii vinding wilde hebben, ofwel ©en jaar geld, om die kijkers alleen te mogen ver vaardigen tien dienste van den lande. Lipperhley 'kreeg toestemming tot het ver- viaiardigen van ©en Zestal instrumenten. Intussehen w,as leehter gebleken, dat de uitvinding niet nieuw meer Wias, want 'pok Melius ha,d patiënt aangevraagd. Lip- jperbey -en J|adob M'etius kunnen daarom bijna, gelijke: rechten doen geld©n. V,aak 'wordt verondersteld, dat de vreemdeling die 6e Middelburg Jbij' Lipiperhey aan klopte, niemand anders was dan Melius zelf, die bij' den brLHeslijper enkele in lichtingen wlenschte, hoewel deze veron derstelling v,a,ag is. Hoe het ookl zij', Lipiperhiey moc'ht zlijn dioior de Stahen- Gemeraal bestelde kijkers leveren en spoe,- Idig daarop waren den nieuwe instm-1 mienten, welke eierst uit hout, daarna uit stalen huizen bestonden, ook buiten Ne derland blekend. Frankrijk, Engeland, jD]uitschl,a,nid en Italië interesgeerden zich bïjiZonder voor vlerrekijhers. Reeds in 1609 wicrdlen zij' in de Ëngelsche lioófidstad verkocht, terwijl Neurenberg, spoedig het middelpunt dier kijker-industrie werd. Galilei vroeg in de eerste bestaansjaren der verrekijkers niet minder dan f' 1000 voor zïj'n instrument. Zijn kijker werd door vellen nagebootst, doch Galilei lieelft de namakers nimlmer kunnen achterhalen. .Vragen worden ingewacht bij de redactie. Vraag. Ik' helb wel eens gehoord, dajfc God van vro,olijke menschen 'hloiudt. Hoe kan dan Thomas a Kempnia zeggen, dat we| altijd moeten treuren om onze ziomdemi Hoe; kan hij dan willen, dat we altijd ,aan den 'dood zouden danken?" Antw.Zeker, God heeft den blijden gever lief', zegt de, profeet. En da Roioph- scha blijdschap.is spreekwoordelijk. Maar dan beoefenen w« daarmee de echte vneiug- de, die een der vruchten des H. Geiesltes is, .de vreugde, die alleen slechts wonen kan hij een rein geweten. Alle .andere vreugde is slechte namaak', lijkt er alleen uitwendig een heel klein beetje op|. Eln gelukkige vre,ugidemenschen k|unneni toch best bedroefd zijn over hun vergeven zouden. Dia.t houdt hen klein en nederig en voorzichtig. Die droefheid maakt, dat hun vreugd nie.t overslaat in uitgelaten heid. W,e hebben in die droefheid lover da zonde een bron van liefde jegens] Goid, die zo ons Zoioi barmhartig yeirgaS, en daarin tevens, een waarborg van 'ee,uwïga vreugde, als we nu, voortaan maar Hem getrouw willen blijven. En is de gedachte aan den dood geen brom v,ain vreugde? God dank ,zei de H. Theresia vol hlijd- schia.pi als ze 'n klok hoioird© slaan, „alweer 'n uur diohter bij het graf', diclhhteir ibiij God!" Is dat niet de ideale katlipRafce opvatting? Dei do,oid is het, openen van de kooi, die: den gevangen vogel teruglho.uidt. „We treuren niet gelijk zij', dia geen hoop meer hebben," zegt. St. Pauluis. Voor ons is de' dood onzer dierbaren sleohto een korte, scheiding, die weldra, zal gev,c*l|gd worden door -een eeuwig yiederzien. Daiar- orn zjngt dei Kerk bij een lijkbaar, daarom juicht; Ze bij een open graf'. Da Banger Emiel Hulleibroeck stelt lonisi ©en maedeir voor bij .heit lijkje van haar kind en zegt dan: „Moederke alleen kan laichiem op kind en 'dood." En dan bedoelt hij zoo'® diepigeloiovige1 moieider, dia ha,ar kleine bij God weet. -Hoe pppveir staat naaisit dien Roomschen rijkdom de schamele armoe van het ongeloof met zijn wanhioiop! Dat zijn die wondere „Paradoxen van Katholicis me", door Robert Benson zoo, magnifiek beschreven. Het hóek staat hier voor me. Bestel heit ook eens, n zult ©r van smullen. Vraa'g. Wiaar kwamen de menschen vandaan, dia Columbus in 1492 in Ame rika, .aantrof, to,en hij da,t werelddeel Ont dekte.? Ant.w.Alle mensiche® stamanen iaf van één menschenpaar, Adam ein E,Va. Bij de uitbreiding ©n opschuivingen der vol keren is ©en 'gade,6% staeids noordo|osf|- waarts ge®tu;wd door Azië heen naar do Beringsatraait. Een of meer stammien heb ben die betrekkelijk smalle zaeëngte over- ge,sfoken en zo,o kwamen zie ijo, Jtf. Wl. Amerika,, .het geibied Aljasjka. Mislsohijen pak zijn ze door een westerstorm) per onge luk daarheen afgedreven. Wleigensi de ge brekkige verkeiensuniddielen was gepn communiaaitje met heit moederland, waar men de afgedrevenen als verongelukt) zal beschouwd hehb-en. Dezie kweekte® echter e,en nieuw gasla,ch't waarvan de yerr© naneven kennis maakten met Columbus, dio hij hen oudei traditiesi aantrof1 va® zondvloed en ziomdeivfll, wamt z'e- 'hadde® aifbeeldingen v,a.n ©epi man ein een vrouw onder een appelboom, wlaaiiomheen zich e©n slang kronkelde. i i l Inspectie «pi d|c roh'heremlcrneining. Opi de Indische: cultuuronderneming is hot bezoek v,an den directeur niet altïjld oen lonverdieelde vreugde. Het Alg. Land bouwweekblad van N..T- weet daarvan te vertellen „G^iat u gerujst uw gang, ik loop zelf! wel zoio'n heetj© rond?- D;eze vriendelljlk© woiorden werden ge ep,roken door den directeur, tot den ad ministrateur van de onderneming jX-..*.'.,, teamen waren z5j| naar da fabriek gewan deld cn werd da ia,dministratour voor oe® telefoon weggai'oepen. I Hen- Direktor slentert wat om over het fabrieksterrein cn komt zoo teiredht h(ij| heit xuhlbeiTookhuis. H[ij| bestijsgt het bordes ■en opent een v,an de rookkamers, eichter, juist die, waarin do beroerdste sheets hangen, welke de, laatste week warden gem,a,ak,t. Tot z'ij'n groot© ontsteltenis ziet de administrateur, die inmiddels uitge- telcfdneerd is, hoe des directeuren be langstelling nu juist moet uitgaan naar die verzameling mislukte ruhb-ervelletjcis Enfin, afwachten maar Wia.t «r van komt! Er kwam echter niets, allerlei z|aiken werden besproik-en, over het roekhuis werd niet -gerept ©n de haeren gingen naar huis voor de thee. Ple manager v-oelda zich echter no,g niet safe, hjij'l vertroiuwdje [de zaak niet en des nachts liet de achter- duchtige het minderwaardige rookkamer tje listig leeghalen en wederom vullen joaet -de meest flnaaie sheets, welke op ■de onderneming te vinden waren. Na gedanen -arbeid is het goed rusten en een opgelucht gemo-ed schooi' de slim merik in zjijh étui. Den volgenden morgen, na het ont- b|ij)t, zegt d© directeur, het roekhuis nog even te willen be!k|ij|k'en. .Waarom ook niet, denkt de beheerder, en h|ij| Vei'ht|ugli Zich ial -o-var id hjijlna geslaagde list, Bjij) liet borders gekomen biedt hij; vaor- kiomend ,aan: „Zal ik u maar even voor gaan, mjijhheer Hlijl gaat voor en met elegante onverschilligheid opent, hjij) de deur van d« extra behandelde Kamier. [Dl© dir.ecteiur, die gisteren dope den zrewilr©® f»|ok weinig, heeft 'gezien, verw,aiardig|t de kamc?- met geen blik en zegt:, „N,een, 'die heb ik >al gezien, dat is- in p,rde. Maar doiet u deze maar eens ppen.'l „Plazq is juist de kamer, waarin 's nacihtsl het minderwaardig product is ondergebracht. N,u is ©r toevallig weinig rook en meent de directeur ta mogen constataeren, da(t h(ij| wel eens batera sheets he^ft g|epien. (Die hingen dan Zek-ar in die kamer va® gisteren! i DisiZend maal feu huwlejijlk gevraagd. Een meisje uit Liverpool is didzend- maal ten huwejijlk gevraagd -en heeft er duizendmaal voor bedankt. Ze heet Pa tricia, jjPaddie", GHar-a en de ©er 'dei- duizend huwelijksaanzoeken haeft Ba ge noten nadat z« een week lang dfe rol van Iholbewoonstier in een Iflaes'tsijilel in haar iwoonplaats gespoeld had. Eien moderno holenmenseh, in een luipaardvel gehuld, sleeipitie haar aan haar lange hair over het hopneel ©n deed (uLsof1 h|jj| hapr sloeg. Aan het ©inde gooide hjijl haavr oVer een schouder ©n .droeg haar in zjij(n hol. 'Dlaar haar foto's Mb holbewoonster niet alleen in EngeLand, maa,r ook opi. heit vasteland', in de ,Vur. Staten e® ip. Zuid-Amerik|a gepiublice^rd wianen, kw-amen de hu,wfel|ijlks'- oanzoeken uit heel de wereld. Eien 1$jjdj;e probeerde Paddi© reriendel|ij|k te zïj'n je gens ha,a,r bewonderaars. Ze schreef! hun brieven, waarin ze ben bedankte voor hun belangstelling en vol tact het' aan zoek laf'wees. Maa,r elke post bracht nieuwe b,rieven van verliefden en ten slotte g,af' ze dat we,rkje maar opi. [Die kroon op het geval zatte de brie® van '©en Indischcn prins, die een toto va® zichzelf' e,r bijl Ideed en pronkte met zijid medailles en acn lange Zwarte snor. Als uitzondering kreeg hiji teen beleefd be dankje. En nu is Paddie, de Liverpool- ische schoonheid geëngagjeard. De geluk kige heet Jl. 'A. Lightowler en is onder- Wijzer in Londen. Mama 0'Har.a is ver- rukt. Ik hoop, zei ze, da,t dit den mannen uit heel de wereld Zal weerhouden nog verder ia,an roïj'n (docMer tte schrijven, ha,ar op; te 'beUen -en ons bedoeken te brengen. Eten pendant van M,oz|cs Hitlier. Het Parïjls'ch© Jloiurnal meldt uit Boe karest, dat in '1892 een zekere Adoil® Hitler, Oostenrijksc'h onderdaan, te Boe karest in liet Codtztea-ziekenhuis aan tu berculose is overleden. De vergunning tot teraardebestelling, welke door het ge meentebestuur van Boekarest werd ge geven, droeg nr. 5653. Er wordt pp ver meld, diat wijlen Hitier een zoon is van ISpmluel Hitler en 'diens vrouw Slara.." „Ik heb" - iaidus dte correspondent „begeleid ,door den bewaarder, een be zoek gebracht aan de begraafplaats voor Ide Jioiods'chte pi-men. Ik' heb graf nr. 9 gezien, van de 18 e iSjj. 'Deze af dealing (bevat dia graven van da armen. Op 'het ;graï staat op' teen bordje de naajnI viajn Adolf Hitler. Volgens de registers z'ijn de kostten voor de teraardebestelling en van het, grafschrift gedragen door de Joodsche vereeniging Boraeha. Sedert dertig jaren heeft niemand zich voor dit 'graf geïnteresseerd behalve den beheerder der .begraafplaats. Dp Opper rabbijn van Bpekanest, senator iNyami-- royer, -dien de borrespondent ©en belzloekj hoe'ft gahrateht, heeft liem! gezlegd: Indien men hiier niet de verwantschap van wijl- AdiOÏ'f Hitler kan vastst'ejllcn. is nochtans één ding zeker en wel da,t de Hitlers Oos tenrijkiers zijn, die jJ]oden zjijjn, in tegen stelling met hetgteep de Diuitsche, Made® Zeg'gen". Do ralblbïjn wees op de merk waardige omstandigheid, dat de voor naam eensluidend is met dien van de® „Hührerf. Bijgeloof ci11 Bali. De, bewoners van he.t eiland Boli, het westelijkste der Kleine Soenda-eilande®. zijn groatendeels 'Wiong-Modjopiahit, d.w.z'. menechen van Modjopahit, Iheit bekende n'indoerijk op Java, en belijders, van het Raliseh Hindoeïsme, dat echter tengevolge van den invloed v;a® het Ciwaïsma een weelaerigen voedingsbodem voior bijgeloio- vige h'egriinpien en denkbeelden is| gewor den. Daartoe behoprt in de eerste plaats het diepgewortelde geloof, dat de geboort© van 'tweelingen van verschillend geslacht ■als een groot ongeluk te hieadmuwen is ttaf heit oord dopr zulk een gebieiurlenis ©,en vervlockfei plaats wordt. Heeft een vrouw tweelingen ter Wereld geibkaoht, dan ziet men in dit feit een s'traf van Goa voor een verborgen zonde, die da inoeaer bega,an heeft. Maar hot ongeluk is nog grooher als het tweelingpaar nit een kna.ap en oen meisje bieakaat. Dat is net toppunt van verschrikking en de schande bepaalt; zich niet tot de ongeluk kige moeder, maar valt opi het gansche dorp. Dei tempels worden gesloten en de moeder met schimp en schande uit het aorp verdreven. D© gebruikelijke dier- ofl'ers en bidstonden, waarmee men an ders God verzoent, blij.ven -achterwege. Er zijn, veeleer, wekenlange verzoenings- oeremoniën noodig om he.fc dorpi em zijn be woners van den smaad' tei reinigen pn in genade en eer te herstellen. j.n vroegere tijden werden zulke twee lingen gedood, tegenwoordig ia mieu du'ld- zamer en vergenoegt- men zich ermee moeder en kinderen te verbannen. Men gelooft, dat de beide, tegelijk ontvangen kinderen, reeds vóór hun intrede in de wereld hun reinheid verloren hebben, -de® te eken, dat da moeder in een vroegere incarnatie een vreaselijke schuld op zich geladen moet hebb'ben. Zulk een onge lukkige ka® derhalve, nergens ruat duur of vrede vinden. Na de voorgeschreven gebeden en gtediirende de verzofaningsciere- moniën, mag zich overdag niemand' op straat laten zien. Er mag noch vuur ge maakt, uoch spijs toebereid en evenmin 's nachts licht aanngest-oken worden. Pen. paar ouden, die een bijzondere bosiplrenkfe- liug met gewijd Water hebben ondergaan eu die „sanbangan" genoemd! worden, heb ben er vo.or ta waken, dat niemand deze getioaen overtreedt, daar anders de reini ging en verzoening van het dorp Vertra ging ondervinden zal. En dan piraten sommige „verlichte" lie den nog over heit) „gelukkige heidendom". Tegen dei bedelarij. Hef hoofd der Berlijn,scihe pplitie heeft de bevolking verdocht, niet meer aan 1 femelaars te geven. Heb geld! dat) aan bedelaars vermorst; wordt, kan men veel bat,er de georganiseerd© armenbulp etugen. .Wiant, zegt de politieman, bedelaars (plegen ontzettend veel bedrog. Er zijn veel asociale elementen onder, gelegianh'eidsdieveni, alco holisten en inbrekers. Als voorbeeld wordt aangehaald een vader, dia mek zijn drie zoons een bepaald gebied van B.erlijin terroriseerde. Da flamilie had! warktoozen sfeiun en dei .vroulw had ,als werkster vol doende inkomen. Andere bedelaars wer ken met „geleende" kinderen, vela bede laars zijn spionnen, dia weten wille®, wie er in huig is, e® dergelijk©. Ook wordt zeer gelwlaarschuiwd1 voor da indi viduen ,die laanhieiden op «an auitpi >ta passen. Art, 361 van het Wletibbek vpol KUalrecht verhiadt da bedelarij «n 'be- ureigt den overtoeder met hechtenis1, in derdaad was den vorige® winter het ge bedel niet meer te verdragen. Menig huis vrouw, die- alleen thuis (was, maakte hij éénmaal bïellen mieit; opm, wan't „het is toch maar een bedelaar, mijn kennissen weten, dat za tweemaal moeten belle®". W ia werkelijk alle gebel na liep, W:erd mte- nigen dag, zoo tussahen tien en twee iu|ur, elk kwartier van haar Iwerk gehaald. Noor ds openbare veiligheid is hek weren van bedelaars een belangrijk' ding. In ©en nor maal woonhuis kent de pprtier, die de üe.ur opien moat mahen, all© bewoners van liet huis. In een z.g. opien huis kennen ge woonlijk de belwlonensi elkaar. Oheft m®n dan een vreemde in het trappenhuis, dan houdti men zqoi iemand in da gaten. y©r- trouwt men hem niet, vreest men b.v. dat hij tot den zolder z'al doiorloopen, om later eventueel ziju slag te slaan, dan waarschuwt men anderen. Va® politie- atandpunt ia er daarom enorm v-eiel voor da bestrijding der bedelarij te zeggen. -WAT MENIGEEN NIET .WEET. D|e nationale rijkdom van U)apan wordt geschat op, tien milliard] (10.000 ynffl.); Engeistehe. ipid. sts; Ide na,tio®ailie schuld bedraagt ongereeier de helft. In den BraBiiliaansdhe® staat Mi- nas Geraeis zlijn in dte bedding va® de Bentoi-xivicr geweldige djamantvandsten gediaa®; p. o|. werd -'® diamant va® 2000 karaat gevonden. In de Staats,-Kke'eftehkwBekerij' te Nor ank, Cónnectient, wordieln thans kreef, ten geteeld, die hem-elsblljaiuW' van kleiur ZijnIzïj] worden ©ahtc1 giel^jik: de andere klreieften r-ood in de kö,oik. Koning Foaa,d van Eigy.pt|e| is do,o-r do BlerlijhSc'he Universiteit tof eere-dootoa.' henaemd. Het eiland Hjaïti, de Amlerikajan- eche uager-repuhliek, is herdjoopt e® heet thans „HispianiolaJ'. Die P(a,rijisfelhei taxi'is worden van chp- ciolaide- ©n sigaretten-automate® voorzfen. BEEXHEIDEN. IJ- l „Is jullie waakhond go©d.?.'i;' „En ioB! Als wij' iets Verdachts haoren 'dia® behoeven wijl iheni maar wakker te mak-en ©n dan blajflfc-ie als .een bez'eteoe. 'ONDIER) 'VRliENDljNNiEN. „Ik hpor, diat je tegen bekenden van ons bekt gezegd, dia(t ik' zoo oud; was, dat ik je mo-eder wel kon zijn,'-5 „Belachelijk Ik heb alleen maar ge zegd, da,t i'k zoo- jong ben, dat ik je doiclh- ter wel zijn kio®!" ZAKELIPK. „Voor mijn nieuwe aivondjapp® moet ik beslist een stof! hebban, die bij m'ij® teint papt,"- verklaart mevrouw Pompeav ,fDa;aiagt mevrouw 'savonds dezelfde teint als nu?" informeert de gedienstige verkioopistcr. 1 I HET THEATER! INi 1933. Van Dlalen, de. k'^ïtoan, gaat pooit na,ar de schouwburg. i „Ook niet els er een drama gespeeld tsvordt.? 1 Van Dlalen knort: „Als ik een drama wil zien, da® hoef ik mijn geld maar te tellen H BEREKEND. I Arts, nadat hiji den kleinen Frits on, derzocht heeft„.Wjat wil je hebben, levertraan o!f' staal?" Prits: „Hooigtezon.'t Arts: „.Waarom?"-' 1 Prits: „Die kun j© gem,akktelijifc .in nemen.''- i „Hebt u pok bloedWorst.?''- „Nee," (I „Of leverworsÜ'1 1 H „Ne©;|J „Hebt u d|an missclhien ham'?"; „D'onkt u som, diat h«t hier het infor matie-bureau isj |j „Wa.arom wordt hier voor dien man een gedenkteeken opgericht.?" vroeg de vreemdeling nieuwsgierig. Vermoeidelijk omdat hïjr e:r Uog geen heeft", verklaardle de dorpeling. D]E BIEiLEEEDEl- 'Ml! Zij1: „Lk lees hier in de krant, dat ©en ma.n tien jaren lang biet zijn vxojuw, niet 'gesproken Jiejeiflt." Hij„Waarschijnlijk' w»u hij haar niet In de rede vallen."' WpORlDi GEHPDBEN. „Dte vorig© weeik heb ik je tien gul den geleend I Die -zei, dat 'je. ze miaar Voor körten tijidl noodig hadi'i „KloptBinnen het kwartier waren ■ze pi we-gi'l f i Bureaux van Redactil Telefoon Interlocaalf Bijkantoor MIDDEll Eien voorlcalj lustrum der IL-1 Aan de® vom-areiojwl [ustruim der Keizer-Kal scheen heit tiende jaauf baudisit.i'Cht.ing. Die vd genoeg .samen met be dei meest verdiensteli| jjonifeTS der sitiohtin ffiferetaxis Jhr. Wl, Amelisweerd. Het. is vel van-zej na de' als- hooifdlartjik degen en 'diieip|gia,ande gen retetor-miagnificus Heijden, getiteld „Hiein ven" de Jiaarhbetk-ri I Dr. J. Hoogveld die hif ©n la.tscheid, herdenkt uit de gesehiedlenis dier J De< schrijver 'schetst, van nabij ,dei rol v,an ,1 innigste verweven w.asl tijdvak van de, vbiorbexl de eerst-e bestaansjperioT „Het leeuwendeel iaidus vangt het herl die:, sincfë de opiril R'aidboudteta-chting '0]| 1905, i'S verricht; i| .Universiteit, is gtedrJ liaris dier stichting,! Sept,ember zijn fiinkll Hij heieft gewerkt el derd-e voiorbareidingl naaste, verder aan dl 'dei oprichting drukt.1 den van het beiheer I deel op' zijn sehoud'l dia, heeft hij mleifc of kracht -en onverplool t.a,ak vervuld. Wie 1 van,g yan dia ta,ak nl is ,en enig'e kennis dl w.aarop zij is vervf hoe de ViOiOrzit,ter Aartshlsschop!, zoi rheitori©a' tofc de sd bon zeggen: „dé vd tel kort om uw verdl Da martiale figuul lefeit geheel in deze „En al zijn werk pro Deo. Dit eierstel zin van ,,oml nieit". niet, zooials ik wel iemand gemakk-elijh bronnen van 'bestal voorbeelden v:an z:o,'| arhfeid zijn zeer wil p|ro Deio hier voo eiers'to betekenis: te anders werd' niet, g eigen eer. Als hij va diat 'eerzucht hem d persoon hij hem- voion hij „gemakkelik", „s mand zijner omgev Bltijd was hij- in 1 en volstrekt eerlik, doodsvijand. Hij: stj eisen en daarom m verdragen, dat hij at voorschrift wag, t|ot •V,an alle „a pieu-p'ri ke-er. Slapheid en ren en toegeflelikbeii vo,0T hem grote fóute straffe feugel, maai kader van de voorst leiendei maidit, aüe We w-eierstiond hij tot hc I lik! onderdanig a.an a,an titulaar of vorri wild© hij ook in and re-ktheid. Zo lïeef't karakter Sint Radhl Uitgave, van het St. Riaidhoudisti'cbtiiiig1. 41 Hen volgenden mor; ten vol van het seinsl: yijdlien kolommen a,a: 1 tekenden müionair ei teiel over de arm-e bladen brachten -eei portret van haar in trapt» zich er opi, Veiel -emotie bekeek; hi al opi -die h'o.oigto z'o® te-stament hoe zij als^ ze; tot het besef t'alikant haar veirnuf den miljonair wag ui- Lang zamerhand wia hawustzijn va® haar fen cg'oïabischte ftplpervl al liét -d e herinnering liem nog niet altijd los trof het gepiarfumeier 'dien middag gebracht ■verwachtingen. Pierne, Roh's htedien te® het exemtri'ek-krul den brief dien hij op e

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6