hemden Pyama's Pyama's Pyama's <T KORTING! ispirin Bayer Ass. Apotheker, Goes AG - Goes icinale Levertraan Tweede Blad Du roman va» Robert Haftings irocent korting procent korting 7 - Telef. 475 Hypotheekbank MEUR GOES (ZEELAND) JWSCKE COURANT ZATERDAG 7 OCTOBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT is verkocht met en Ledikanten Kapstokken »dkoopste adres LBURG. f 21.350.000 I 21.150.000,— f 581.052,92 EVEN tegen beurskoers LEFOON 335 KREUKELMARKT 7-9 SCHULTE THIEME, FEUILLETON ONTSPANNINGSLECTUUR &r: f 500,— en f 100,— ie Directie: MINNE. Mr. G. W. A. DE VEER raad strekt, geven j> van een koker sen leerrijk gezel- het Aspirin A. B. C.) 'OON 415 iad 30.000 fl. wijn. ROODE WIJNEN 30 Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 00 St. Juliën p. 12 fl. 115,00 00 Margeaux p. 12 fl. H®,20 60 Chat. Bellevué p. 12 fl. f 16,20 80 Chat. Lafitte p. 12 fl. f 16,20 80 Petit Bourgogne p. 12 fl. f 16,80 jn Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 wit of rood per 12 fl. f 18,00 Franco huis door gshesl Nederland. :i idstoffen voor 'n gezonden groei vertraan bevat de voor de voeding Vitaminen A en D in de juiste iche Medicinale Levertraan van één dezer Vitaminen een te Noorsche Medicinale Lever- natuurlijke bron. toode Pilaren, Middelburg, jt in Noorwegen de beste en èvertraan, dié aan de hoogs :ent. ikend en teruggenomen voor 15 ct. Een blik op Duitschland. I. J I: "tV lij sdfca altijd .gieïntereaseerd bïf hieit wel e® wee van Duijtsichland. Het laud is te groot ,oim daarvoor geheel iorrvett"^c)liilliig\ of daarvan, totaal onafhankelijk te k'un!- nen zijn. Gaat he* hij de DuifecbeMl gjedl, dan zullen wij ook niet zooi te klagen hebban. Goed is het er nog niet in Duitsidhlapld, evenmin als in welk ander land'. Rond de 25 milliard R.M. 'bedraagt, da schuld der geallieerden hij Amerika. Dat is alleen nog maar de zoogenaamde dor- logschuld. boyeudien zitteen, ze jmoigf voor zWare lasften. Bij den aanvang 1933 bedroegen de bin nen- en buiteinlalndlslche elclhiul'dem, bleraWetad volgens de Duiiteche Rijkamiark, ,in mil- lioenen1 Duitechland 11704 millioen. Belgie 43 S3 Engeland 1347321 Frankrijk 44594 Japan 4258 S - Italic 20550 Amerika 70565 Denemarken 1425 I Nederland 4860 Zweden 20831 Zwitlserland 1695 Spanje 14831 L Oosfenrijik 1529 Met zulke schulden in een tijd] van malaise k'an het in geen 'enkel' laind goed gaan. I Vergelijken wij! de getallen dan zien' wij' dat Duitschland ,er in vergelijiking met do andere nog nieiü. zooi slecht (voorstaat. Frankrijk zou daaroM gaarnei zien, dlat liet wak meer en spoediger betaalde, vooral! omdat Duitschland volgens den Franisch- mm meer uitvoer heelft da,n invoer, .du'S jaarlijks geld overlegt. Tot .1931 was dit ook zoo, m»,ar sindsdien nam heit uitvoier- overschqt öterk af, omdat del Wereid'hiandel st,erk is verminderd en bijna, alle landeln door hoogei invoerreidhten of dontinigenitee- ringsWeitten 'den Duitlslcihen WartM beperk ten. i Naituiuirlijik! Leemt dei Diuitsiehe regeering alia maatregelen om Raar uitvoer den in voer zoover ntagelijik .t.e laten oivlertref- fen omdat zij: daarin een middel heeft .om aan geld ,t,e kohien. De wereldhandel' vermindert, sterk. In 1929 werd er nog vqor 218 milliard R.M. omlgeizqt, in 1930 ma,ar vopr 191 m'il- liardd en in 1931 werd er nog jyoior 160 milliard verhandeld. Amerika, Engeland, Frankrijk, Belgie en Nederland zetten te zamen de heffilf der wereldhandel om of schoon deze «halten. slechte 1/s der wereld bevolking uitmaken. Het Diuitlslche rijk' heeft een tiende v.a,n de igdhleiellei wferéldhan;- del en van de uitvoerende lamidein! wordt het alleen door Engeland' overtroffen. De Duiifsiöhe hiandel wordt steeds elapi- "fer. Aan .goederen werd in 1932 van uit Europa maar eventjes 1,3 milliard R.M. minder ingevoerd dan in 1931 eml in dat zelfde tijdperk was de uitvoer van Duitslch- Duitschland naiar de verSdhillelnde Eiuro- pieesche landen 3.1 milliard1 R|.M. minder. De uitvoer van Duitschland naiar .oVerzee- schei landen was 700 millioem R.M. lager, terwijl de invoer van daaruit 800 mill. R.M. wa;s gedaald. RuslLand is op .het oogenblik het ©enigste land dat mieer uit Duitsohland betrekt dan voor den oorlog. Ons land is onder de ElurojHeiesahe state1» in zekeren zin een' der beste; laifnleptensi d|ea' Duitsche productie. Op Zwitserland) Jia zijn wij per hoofd genome» de baslfei kfaoi- pier van Duitsohe goederen. Per hoofd klocpit in Duitsohland) jPter 'jttfir:! I 1 1 De Hollander vopr 40 ELM. De Deen 25 E.M. De Noor 18, R.M. De Belg 18' R.M. De Oostenrijker 13 R.M. De Fnanschiman w/i R.M. De Engelscfaaan 5 R.M. De Italiaan 2ll/2 R.M. Do Pool 1 R.M. Zoo zijn de cijfers v,an den laatsteini tijd, maar hierin zal binnen zeer korten tijd verandering komen, daar laÜle lanidgreinziein voor den handel hermetisch gesloten Wor- dclen; en daar Duitschland hiermee irjfet «na-ohter komt, z'al het pok spoedig on dervinden dat zijn invoer wordt gelweerd. Do onmogelijkheid torn te kunne® vertóooi- pen lo.olph vanzelf uit op werkloosheid. Na,ar schatting zijn er op da wereld 25 millioen menschen zonder werk. De werkloosheid heeft in het Duihslch© rijk een groots omvang genomen. Dat hrsnlpt onder het volk' een armoede en ellende, oia het nog nooit gekend heeft'; en! als 40 HOOFDSTUK XVI. Nadat hij1 van dr. Myers aflslciheiid had genoiaen, slenterde Robert mieter,ooistijgj te- n,a.ar zijn club. Zijn besluit om maar het buitenland te gaan, bleef onwrikbaar; hij had genoeg1 yan Londen, ein' te veel van he]t buitenleven. Hij1 koe zoiah) met meer voorstellen dat er «n nog maar zoo kort geleden een tijd' waisi gelweeslt daif hij bevrediging gevonden had in het leven der Londen,sch© (society en, de .kost bars buitensporigheden van dat leven Nu had hij' meer geld dan hiji eouI (lurven opmaken terwijl haji vroeger nög wel eens moeilijkheden, ermee had gehad, Haar het feit dat hij inia,ar onuitputtelijk! cheques kbn mtpidhrijven, scheen geien he- Wing voor hetm fa hebben; da h«ele We" Jdd leek' hem stom-, oneindig stom-verve- knd Af e.n toe vroeg hij: jjijj, ^eh niet veel gelukkiger zou hebben ge loeid mat zijn derde .Masse-passage naar jtUïtraRë, die hij toen in zijn eerste oplwel- -"gl had afbesteld. i men bedenkt, dat z'estig .millioen meail- sohen oaaronder leiden, dan znRelu' wij wel begrijpen, dat dit ook zijn funeste, uit werking zal hebben over geheel de wereld. In het eerste kwartaal van.'1930 waren er in Duitsichland 3.160.000 menschen zon der werk in eenzelfde tijdperk in 1931 bij1 de vijlf-millioen en, in i 932 wa,s idit cijfer gestegen tot 6.067.000. Voor ieder vader is het 'h|ard, zonder werk te gera ken maar voor de jeugd schuilt daarin net grootste gevaar. Jaarlijks verlaten in het land 'n millioem. de schpiolbainkan voor een-derde hunner is ier geen moge lijkheid om a,an werk' te komen; gelukkig bemoeit de regeiering zich sterk met de jeugdverzorging en opient zij cursussen w,a,ar gelegenheid Iwordt gegeven am gratis onderricht te krijgen in verschillen die am bachten. Ken derde der fabriekten kan. nog jnat volle kracht, werken; de anderen liggen stil of hebben maar half werk. Opi het einde van 1929 vonden. 531000 main hun kostwinning hij de steenkoolmijnen, ma,ar met Nieuwjaar 1932 hudd'den 200.000 hunner gedaan gekregen. In' die andere arbeidsvakken gaat hef al niet bietier in de schoenindustrie1 zijn 36 o/o zonder werk. bij de timmerlieden 38 °/o, metaal bewerkers 20 o/o, hakkers 10 o/o en hij da horlogemakers 42 o/o. Het sluiten, der grenzen kam tijdelijk voordeel brengen, maar Zal toch steeds schade brengen ,a,an de wereldoeconioinie. De wereldhandel w!a,s in 1930 ongleveier 28 o/o teruglgeloopen en was toen gelijk a,an den stand van, 1913, ofschoon, zij iin 1929 ruim 70 o/0 s,tpnd bpven het la,afete vooroorlo'gsjaar. Dat', was in dezen korten tijd een achteruitgang, die de wereld handel nog nooit, heeft meegemaakt. Algemeen wordt aangenomen, dat over- plroduetia éen der oorzaken is v.a,n de crisis. Zoo zachtjes aan verdwijnen de voorraden der overplroduotie. De werceld- piroduetie staat o|p| het oiog'enblik1 7 o/0 boven het peil van Vóór den oorlog. DLI; is niets te hoog, want de bevolking eer aarde is na 1913 met 10 o/o toegeno men. In geen enkel laind is! het pirodud- tievermogen zon gedaald als in Duitsch land, waar men evenhoog staat aliSin 1908. Dat het geld te veel aan één zijde is, heeft niet weinig bijgedragen aan- de thains bestaande wereldiellende. Voor den oorlog wa,s het, geld! tamelijk evenredig over de verschillende landen verdeeld en alle sitaten hadden minsten 40 o/o van het. in omloop zijnde papieren geld gedekt. In 1932 is heb geheel anders, iimeiika, Frankrijk, Engeland hebban met Zwitserland en Nederland meer dan 2/? va,n al het geld der wereld. Daar tegen over staat de rest der wereld, 6/G van alle menschen, met slechts -een derde va,n 'hef geheele wereldkia.piifaal. Frankrijk' alleen bezit bijna Ve der g'eheel© goudvoorraad der wereld, en bijna de helft van geheel Europla. Het heheerscht o|p| het oogen blik de geldmiarkt van Europa. De Scan dinavische landen, Nederland ear Italië zijn de eenigste landen die in Frankrijk' gaem g'elü hebben geleend. STEPH. LODJEiRS, O.Cisf. (Wiordt vervolgd.) Lourdes een geluksloterij. (Peris'Cooplje). p|e verschijningen te Lourdes habtbten in den l,oop| yap. 'Hei jaren bijl .allerlei men- pchem, geloovig en onlgleloolvig, de ge- plachten aan heit werk! geilet. DaugZalmerhand izij'n. er hteplaaldia typen lOntstaan, waarmee m'eh dp houding der manschen tegenover da Lourdtes-vprschij;- ningen vrijwel khp onidei-sWheidem. Als eerste kiafs kunnen wq bijv1, noembn (de menschen, die er heelean)a,al niets Van Igielooven. Die zijh er in'eer, dhn men denkthun optreden. ïs verschillend. Sommigen verwerpen Van tevoren zei f te pi de topgelijkheid wat wel 'n beatjie Jkiettersch is, al bedoelen zlijt, heti niet zoo kwaad. Hun optred'en heeft meer yan een gewilde ppse, dan w-el van een (overtuiging. 'D|e toon is Volstrekt weg werpen, wp.t ongeveer wil zegigten: dié verhaten k|oimfin Voor m'ijh aandacht zieffis niet in pjanm'erkmg. Bijlnaidcre k'emnis- mlaking. blijkt in dien regel, dat Ha ttteiben niet eens pnder)zbcht hWbjbeai; d,af z:e ^elfs de fieitein niet Hcnnen. Botf ge wicht yaju hun argiunimtiatte Jigt tuis1- s'chen hun oogeta: het zwaarwichtig fron sen van hun 'wejik|brau.wen; yterder in hot spitsen yan hun- )ipp»n; 'en verder in die min off (meer nldadielnial'ei kraakfstelm1, wparmea -de nietigheddsVerklaring wordt juit.gesp roken. i I 'D|ezla lui re'klenen wijl djan ook! niet tot onz!o tegenstanders, plf e'elfs niet tlof bieu, dio mc,t ons eventueel v|an mleening ver- Een jia'ar heeren, die lusteloos in. gMat'e stoelen bij het vuur weggedoken ziaiten. kaken op -toen Rob binnenkwam en knik ten. Ze waren juisf tjot de doncluisia ge komen dart Rob „raar" deed den laaitslten tijd en schreven dit foe aan de verloving van Lilian. Rob ging zititem, nam eenkrant op ca bestelde een whisfcey-,andrisoda. Hij ,had Ireelemiaal geen trek' in whiskey jen liet hef glas onaangeroerd staan. Hij spielde dei krant van begin tot eind, maar toen hij klaar was zon hiji niet in staat geweest zijn om één letter na ite vertellen van wat hij gelezen had. Een blik op de klok deed hem echter tot de aangename ontdekking komen, dal de middag tenminste voorbij was; net was zes uur. Iemand die bij: hat vuur had zitten slapen, werd wakker, kW'aan gapend over eind en slenterde, noar Rob toe. - Hallo, oua jongen! Rob keek dan jongenman tamelijk [onver schillig aan- Hij was niet zoo bijster ge steld op Halsham: bat was een personage dat leefde van geleend geld, dat hij met da grootste vrijmoedigheid en zonder «enig excuus nimmer teruggaf. Halsham zag er verboemeld uit; hij had bleekte, ingevallen wangen emi holte opgein. schillenze hetbibten geen mteeming; vWa hebben alleen oen dir. Annderen meienen ernstig© beweegrede nen en. webenSdhiappelij'ke argumenten te hebben, w|a,arolp zijl do tusstehenk'omst van dien hemel bietwüjïfelen. Aï zijh zte' te overtuigen, or w/ilt mtet hen to piraten •en diapr niemand verplicht is, om' die won- lieren van Lourdes te gelooven, iiieea.t niemand Kat rodht zo hun o-pinie kwai- ijle te nemen. lW,ü1 is het jaardig oiü to (blestudeeren, lioe sotolmigeu o:pi 'n han- !digo mianier aan de moeilijkheden trachi- ten' te ontkomen. 'Hel valt namelijk! aan slojnlnige mienschen leslist mbeillijk; om m Wionidleren te gelooven. Ze hebben er een ziekeren afkeer van en het lijkt wel, of Ze heit 'n bteotje minderw,aiardig, wat erg naïef vinden out eenwonder te aa.nvaa.r7 Idon 't Sta,at nie'.ti! ?t S|ta,at beter, er nam te twijfelen, 't Geeft een ftir van wejtefa- dclliappelijkhedd, van hoogstaand denken. En 't is wiaar, een wonder geeft fljliij(d &en leelijke kna,uw aam de mtensbheliijfko "wijsheid, 't Is nu eemnjaial niet aardig, als je hebt uitgcic5jïterd, hoe de wlereld Jprelcj.es in elkaar zit, zoodal je van te voren ,al kunt peggen, hoe het mbjefc filf'iloiopen 't is niet aardig, als dan huiten ,do berekening yan je mtenSchelijk verstand olm, pllotseling iets gebeurt, wa, jo heelem|a,ail niet hebt voorZiien. Ejat is 'n leelijke streepi do,or je rekening, 't Zijn er dian ookl maar „sOtoJnigen,", V,an d'cn anderen khnt zien velem van hen wel 'in, dat '11 volslagen ontkenning ni'et heeletnlaal tc verantwoorden is. Het is ook niet prettig om' er nlt'ijld; rupiei over te mlaklen, en ze Vonden du,s| eteji jpra'c'htige oplossing: „I'k neem het won der in beginsel aan. 1 Ze ontkennen a.ll'erin,, dlat in dit 'en dat geval een wonder iS 'gebeurddaarmede zijn zte veilig, en alle ruzie is v,an de baan. Intusslcihen blijft de; uiterste1 voorzich tigheid geraden. Die een® Massa van men,s|chle.n züjlft dus zij,, die er heal«n!a,al niet gteliooveh, en zich mbeilij'k' Ibtjl, dei feiten kunnen neer leggen. D;e tweede ld,asse zijn zjjf, die er wel in gelooven -en djat gelioolf! ooit niet 'beschou wen jals een prestige-vermindtoring van imziiidht. D'e derde klasse zijn zijl die- té veel ge looven. Ze 'gaan nog verder dan een ge loof dat bergen verzet. Hun geloof ziet do bergen 't onderste IhloVen of ntaakt er Eijtetebiiei-bergen van. 't Ka.n geen kwaad -er even op' te wij zen. Eien onbekende stuurt me ondier- staande nonsens Geluk' van Lourdl,eis ,,Eien persoon Schrijft, ikr ziend .liet verder. Opdat het niet tot stilstand komt Schrijft hij' 'f driemaal over cn geeft' ,'t verder aan vier perstenen die mteu geluk kig wenddht. Maar het mloet binnen vier en twintig uur geschreven zlijh. Dit werk is begonnen den twaalfden J;anuari en heeft een rondreis te makten, ter ee(,iel van de Moeder Gods van Lonirdes. Maar men mla'g de 'brief niet ztelf' 'ibehonden, daar men anders geen geluk! lieteft. Men mag ,de brielf ook niet verbranden, ma,ar aan vier perstenen verder ziendien die U het naaste staan. Bid' .driemaal hot iWjees ge- (groet Maria, in honderd veertien nu.r ziu.lt U onverwacht geluk hebben. Geeft U, FLu.W. de 'brief, verder, onder a.angeg.elv'ea) fbepteilingeii-'i' i Hiermede is Lourdes herleid tot een 'gelukisloterij en de hemel] tot een onfeil baar werkende .automaat en de, hemelScho isclhjatkist kunnen we; dan gerust Zondags |h|uiten den winkel hangen, om1 tegen (beta ling van een zeker bedrag, een onver;, Wnic'ht geluk' in het laatje te krijgen. Mis schien wil Heek zich we jL' in. zijn Auto matiek' 'belasten m'et de exploitatie. Het eerbiedwaardig geschrift 'draagt alle kenmerken van een „Gebruikteaanwiji- zing'®. 'jt Kan opgenomen worden in een kookhoek; \t kan ook dienst 'doien als inleiding hij! goptehciLaar't heeft even eens voel weg v,an een pecept: driepiaal 'dja,aigs een lepel en 'fc meen 'd^t de uitleg van ,ecn hoetograïteer-miachine in d^elfdc stijl is gesteld. Met een beetje :goede(ii wil kjan het late lejddr.aad dienen Iblij; het Giahze.- Hord. D|it ifr,a,ai document cjpcpkjerde en on- dergetetektende werd luitgenoodigd zich in den m,agischen kring te laten opnenj!611- Misschien valt mei wel in honderd-Veep/ tien:-.uio® het geluk' ten jleel dat' ik' me nooit meer biehotef te scheren. En als we het naw den Molkenhlond oip- iSturen zlij'n we in honderd-veertien'-uirten va», de crisis af. Misschien doen We ,er (nu honderd yejertien jaar ovea-. Hangt de lautomlaat mlaar uit'. Dlei En gelen vullen telkens (Je ledige vakjes. II. D'E GREEVK, a j. Hij sliep, te weinig en dronk te veel. De uitdrukking op zijp gezicht Verried dat hij overwoog of met eenige Jeans op srucceis dein tegenwoordig-onnitputteiijken Haf1- ti»gis zoiu kunnen laiampompein voor itiep pond. Wie) had hij nog geen uur geleden zijn geluk beproefd en met slulcaes hij een nieuw lid der ajuib' dat zijn repu tatie nog niet kende en oogst van. vijf tie» pond bmeMgehmld, maiar dat was geen bezwaar om als het moment gunstig was. te trachten zijp heizit te vermeerde- re». Robert sneed hem «hfer den pias af docr te vragen .wa,t hij' dien av,o,ni) ging doen. r i Halsham h aaltee de schouders op. - Niets bijzonders. Ik' heb een pitnoodiginig voor de piartij hij! Fane om tien iu»t, maar ik heb Djets geen zin. Ga jij er he©nf, Neen, spuwde Rob. Wiat een kalf van een vent om zooieta te v'ragein. La ten we. samen gaan eten. )k den regel ont week hij Halsham, maar hij: 'Was op het oogenblik i» een stemming om èlk gezel schap voor lief' fa nemen. Rob bestelde de diners en een glas chain pagne. Hij hield niet zoo heel yeel van chiamflagne, maar hij wiLda ziolil in zijn verlatenheid iets feestelijks suggeraemen. En Halsman had' niet het minste bezwaar. Het gestolen kindje. Helt was een groote opluchting voor id© .bewoners van Hiüeinrodev Wanneer ze den 7.igeunerstpoep! zagen vertrokken. Weer werden de z'wiervers ovlelral nienjwlsi- giei'ig aahgek'eklen. Dfo menteclhen stoindlen ■echter niet mteer schuw ©u wantroulwig ialcihter de gprdijtatjee, inlaiar zie hoiopben ,siameni in kleine groieipljee, aan de hoeken der strafen. Het was die tweede, dag van de kermis', niemjand werkte opt het ve)d en d,a,ar de Hülenrodenaars' niets te Ver tellen hadden, Hieven, zlo nog een tijtel staan praten over dieongewone gebeur tenis wellie het anders zteo vreedziaiha kermisbiedrijï' kw,am storen. Van waar k'wam Hat zlWervend vo,lk .en wiaiar iging het naar toe 2 Die soep werd kond op de tafel, de suiker sm'otLt opi de rijstepap en de mens&hen waren Imlat geen stokken binnen te krijigen. Pirrewit.je vooral had het druk achter zijn 'kraamken. Hij' wist er meer over dan iemland! En 'hiji vertelde en fantaseerde zooveel dat hiji ton langen laatste z'ijfh eigen leugens beiglon te gelooven. D|e kin deren luisterden met .wijd open 'mond en hunne glinster,oogjes k'ek'en Pirrewitjje bewonderend a,an. Had bijl pelkeren flag niet gevochten tegen drie .zigeuners' !f j|a., ja, drie, drie ineens, d-r-i-© in> eens. En ze mleeniden mtet hunne helsche truclcen te biegjnnien, m[a,ap ik wlas ze rap kien bhios. Ik' Zei izloio, iets, Waarnjlee fne» den duivel wegjaagt en ze konden niets meer tegen mie. Ze ginigten loopten, maar ik! .liet ze, fijn sta,an! Een luide lach ging op. D|o menschen hadden er leute in. E,en tenger knaapje trolW Pirrerwitje aan Z'n vest. Pirrewitje:, k'undp gijl duivels ver- jagen? iJla,, snotterke. Die eerste duiv'el dio in 't dorp ktemt, stamp ik een paar 'blau we schenen. Sinotterke, haal me nui b'ij „pere'' een glas ©KtereLY, Een oogenblik' daarna kwam. het ventjo terug zonder hier. .Va,der zegt, dat ge nteg vier pinten moet 'betalen. Uw vader mag voor jn'ijh part van den duivel 'gehaald Worden! Bleek en ontdaan liepl bat ventje weg. De dike ba.zin kwam1 Woedend buiten, recht op Pirrewitje toe. Met de handten in de heupen ging ze uitdaigend! voor hem staan. *■- Gaat ge au Zwijgen, 'groote leiugte'- naar! Ge doet onZe kinderen stuipen kyiji- gen van Scihrik'. Ons Fonsken zit te beven dichter de tafel, 't Is nog niet erg genoeg dlat ik voor een hoop kleine kinderen tooet Zorgen, 'Zonder 'dat' de gr-ootclren me dan nog Zooveel last aandoen. Pirrewitje kroop' onder .Zijh regen Bcherm ten sloeg een groot kruis. D'e om standers lachteen weer. 'D:e b'aizin gaf hom die volle Hading. J|a,. ja, hangt gijl het Zot-tokten m'aar uit. Ge mioesit verLegen Zijh. die armfe idoinpelaa rs van Zwervers IzioiO' Zw.ai't to maken. Hebben Ze het al niet erg genoeg, och arm». /Wat weet :gijl er yan af wa,fc Zulke vrouwen moeteen afzien. Pirrewitjia danst© van woede onder Zijin scherm. Hij1 vreesde de Bterke Vuisten -der b,a«in en Iblselil daarom' Voorzichtig achter Zijh tafel staan. Hij' snaaiwde haar echter toe: Trek' er mia,a.r pairtij voor, trek' ©r maar partij! voor, ige Zult '<eir -ver mieo komen, ge zult er nog over hooren! (Diehzelfden namiddag liepen de vier oudste kinderen yan de baZin gandch het |do,rp ,af, om' in aUe huizen te vragen jof Ze hun Drieskten somls hadiden geZien. jDriesben was een bolleken "van een jongentje, 3 'jiaiar oud, blnZeud gaz'ichttj'e^ dohkerbrhine, 'geestige oogjes en slim'Voor twee. Van den inOrgen af was het kindje niet meer te zien geWeest. Eerst had dei moeder er weinig, acht op geslagen, mlaar toen het ventje rond dten jniddpg nog niet thuis kwam', toen stpiurd© ze na het eten hare kinderen rond om hem te Zoeken. Ze> zóchten en Ze 'bleveh Zoeken. I I Op verschillende piaatslen was D'i'iesken nog te Zien geweest. Rloos ya-n den meester had heih e©n duit gegevpn en Pirrewitje kon 't zich Zeer goed herinneren, Jat 'it baasken daar voor:) 'bij: hem een suikerstokje had gekocht. Blaas (Jian en bazin wapen niet erg onge rust. Het gebeurde meer dan eens dat ©en d'er twaplf achterbleef, e|n niïtiooiS was het verloren schaapi naar dten scha,apstall teruggekeerd. Wanneer dp avond stilaan peglon to vaRen ,en Pirrewitje zij» koekjes en bob Hjj zou zeker geen aanstalten mlakeim om Rob de betaling yan zijn aandeel in het festijn ia,an te bieden! Het was ruim! a,oht uur toen ze Maar waren met eten. Rob's eetlust jwlas' niet buitengewoon groot geweest: en hij was blij' dat hjj kou opstaan. Hij! stelde voor om een loge te nenjen voor de nieuwste opierette en Halsman had alweder niet het minste bezwaar. Ze verlieten de club. Toen ze die stoep afgingen), kwam een krantenjongen opi hein af met een extra-blad. Halsman kocht een arant en bleef onder de eerste de bteste lantaarn stilstaan om hem in t.e kijketo: hij had ziyaar gdw'ed' opi een paard in de drie- n.ur-raoe, zoodot hij zijn nienwsgieirigheid nauwelijks kon bedwingen, Hij sloeg met zenuwachtige yingerz de bladen om en keek vluchtig naar d'e hoof den van de verschillende berichten. Ik heb zoo,'» idee dot ik verloren heb. Allemachtig, Haftings', kjjk dat eens. Zijn stem verried groote ontsteltenis; hij' duwde Haftings het blad onder den paus. Met één oogopslag was het fatale bericht ■tot hem doorgedrongen: Bij een heftige aanrijding tussohten twee auto's werd hedenavond He, be kende Amerika,ansche financier mr. lekens zlorgvuldig in doolztekens plakte, omi zie ©p te bergen, toen kon 'de bazin hare tranen niet meer Weexhoudlen. Z© Rep •Zelf het dorp1 rond en liet de kermis-, klanten aan hun lot oVer. Blaas J|aln kou het huis ook niet koeren en toien het don ker Was stond ganseh het dorpl in re|p en rioer. Pirrewitje stelde Voor Ue grachten van den «mtrelc te ipieilen. Blaas J,an Sprong er in, Zonder pok mlaar even zijte. bnoieh op te rollen. 'btezin vergezdL'dte do Zoiekende ptoag, bletek' en ointdaian ein Map® plerta-nddei van anglst telkens als haar m'an een 10'f ian.der luit de grachten pptrok. Ga naar Qiiuis, Zeg ik ui! [kleef1 de baas. Jfc kan niet thuisHijlven, Jkl mloet; ntlijh kind vinden. I En ge la,at de anderen alleen- I Ik heb ,e.r mi maar één, ons Dlries- ken. Ik ga, niet naar huis terug vóór 'ik hem gevonden heb. Ons Fiente Zal hot thuis wel beredderen. 1 J Alle grachten werden doorzocht, maar zionder uitslag, In !de velden werd er Ituida geroepen„DiieskenDriesken 11' Hij is misschien verdwaald geraakt z'ei de ongelukkige vader, miet tranen in :de stem'. Rteep het drie keeren achtereen ath luistert dian. AlZooi w-erd gedaau. Na «IK „Driesken! Driesken! Driesiken!'r viel «ar ©en luisterploos in. Geen kinderstemknieUr'en Ibteantwoordde echter hun roeplen. Bbs- teohen wei-den afgetrapt, weiden doorloo- Ipen ,en telliens klomlk het in den donlk(erein naicht: „Drieskten li® Akelig riep de iweergialiai terug' „Dries ken t'!»! i In de verte tingeltangedde .een orgeltje in ©en der 'buitenwijken van het dorp! ein de honden bfaiften met dubbel gewtell'd in de afgelegen boerenhuisjjes. Dio zloieke(ndü groep werd voortdurend grlootea-. Slapende jm'enSchen werden opgeklopt ont blij hen lantaarns te vragen. Een kind geZiein?, - Neen, mens'chen, we hebben geen kind gezien 1 I j Blond midderaalcht vitel de Wazin in ibe- zwijiming en w-erd ee 'binnengedragen in -'t ■huis van hoer Seis Heel het huis w»s seffens te beien en daar kregen Ze ook' de eerstol inlichtingen nopens het kleintje. Toontje, het jongste zloonijje v,an den boer, had Dlriesk'en gezien pp den Mo,ten- berg, 'tien minuten aichter het dorpl, toert Hie vreemde m'ensichen or voorbij kwanten. Toen ging er voor Pirrewitje een lioht |o(pl. En hebt ge gezien dat z'a het' kind (alansfprak'en Z jl'lai, ja,, want hiji ga/ff ©en han'dfje aan ©en va» dio zwarte Meanei Wantjes en het zigeunertje sloeg, Zijne) prmlpjjoa rond den hals va» Dlrieisken en kuiste hetl i Ziet ge wel! Ziet ga wel! riapl 't kraamVentj© nit. Ge hebt me niet' willen gelooven ails ik ra; Zei, dat list dltecht Vollr is. D'e zigeuners heblbten uw kindje ge stolen! E11 uw vrouw heeft m© "bijna, bttlgeranseld pmdat ili zei, dat het deug nieten Zijh. 1 Zonder verder paar de bawusteteo|z© vrotuw om' te zien, liepen fctei a®en die straat op.1 f iWaar zijh Ze heen'?, riepi 'n bteih iWaar zijh z'e, «R© schurken?, iWe mloeten ze vinden en wee hun! Vliegen kunnen Ze niet, riepl Eirri's- wietje. Met al hu» klein gespuis ztul'- len Za niet zloo, ver gevorderd Zijh. 5Vp moeten den steenweg volgen en Zo zk» ga,uw nrogeRjk'inhalen. Zoo, ze eigens ge- kfempieerd Zijn, ZuRen wijl ;ze yell spoe dig vinden. De mannen Repen zloo ha,rd' ze kbn- den den steenweg over. Nietmlamd kbn eich- ter hh,as dlan yolgen. Haji vteogL door den niaicht, op zloek naa,r zijh kindl ©n hlijfgde De weg was verlaten, ehkelei keimis- vierders keerden naar huis terug en kejkfan verbaas'd, naar die voo-nblijhoRende men schen. Het was nog geen één uM,r 'geslagen te Ra,ndeloveen, toen haas J(an de eqrst Va» ial, aan do plaats kwam', waar de zi geuners voorloppig hunnen tent haldiden opgeslagen. 1 I llij sloeg met zijlu stjok op| de wajgenè dn riepl uit: Mijh kind', geef! mijl tajij'n kind terug! Kinderstemtaietjes güden yan ahgbt. Pb vrouwen spraken sussend© woorden tegje» 'hiinnp kleinjes en da Iniamnen kwamen half gekiend buitengedprongen. Z© riepen woest© woorden in een onverstaa.nbiuila taial. 1 j Mij'n kind! mïjh kind! oins Djries- ken mbet ik hebben! 1 i 1 jJla» spirong de" wagens op en ziocht jondor de tent, doior een p|aar geburen "geholpleu, tqrwijl dertig armen de zigeu- normannen in bedwang hielden. pai'tett p. Querne gedood. Zijn ver loofde, miss Lilian Fane, die zich in zijn gezelschap bevond, kteéf onge deerd. i 1 Rob zei de eerste oogenbHkken niets. Hij kbn heit. schokkende nieuws niet zoo gauw verwerken. Eindelijk zei hij- heesick; Verschrikkelijk; ,arme kerel! Hij kende Querne oppervlakkig ,en af gezien van zijn mededingen naar de hand van Lilian, had hij hem altijd! een ge schikte vent gevonden met zijn eeinivjoudige manieren en prettige eerlijkheid. Verschrikkelijk, herhaalde hij. Beroerd vo,or Lilian, merkte Hals- ha,m! op, Merkwaardig; daaraan had Hafltinga in da eersta ontsteltenis heelemaal niet gedacht. Ja,, da,t is waar ook'; daar had ik zoo gauw geen erg in. Beroerd voor haar. Opi heit gezicht van Halsjham kw,am ©en 'flauwe glimlach: stelde Rob ziöch nu aReen maar aan, of liepi heit met die ver liefdheid) opi Lilian niet zo,o'n vaart, a,ls de; lui beweerden'.? I (.Wordt vervolgd.)' 1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5