Kom met het recept van uw BRIL bij Fa. WED. B. Faberij de Jonge. Dr.J.G.NASSY KERKCONCERT HAWEKO-BAZAR KLOKKEN MANTELS EN COSTUMES T. Faberij de Jonge NEDERLANDSCH CORSET HULST Dr. J. G. KINDERMANN 1.74 J. BOER, IJZERHANDEL De beste Brillenmakers in Zeeland. S. WIENER Co. Woon- en Winkelhuis Hst Woon- en Winkelhuis Een Woon- en Winkelhuis EEN GULDEN TERUG! echtszakenR port enspelH Hef goedkoopst en oudst adres. Goes - Groote Kerk. Haarden Haardkachels Kook- en Vulkachels Keukenfornuizen, enz. „E L L Y" prima uurwerk 4,75 „MONTO" pracht monteering 5,75 „SARTI" moderne klok 8,75 „R I N O" met slagwerk 12,50 ELEGANT MODERN CHIQUE Verlovingsringen Fa. D. BAKKER PROPAGANDA VOOR HET Vrouwen van Nederland!! Tot U roepen wij: „DENKT AAN UW PLICHT" f3.90 f5.50 GOE uwsche courant 3e staatsloterij jrgerl1jke stand nieuwe zeeuwsche courant ZATERDAG 7 OCTOBER 1933 ^marktberichten GEVESTIGD TE GOES houdt Dinsdags SPREEKUUR te Goes van 10 tot 3 uur in de Dinsdag 10 October 1933, ii. Het Woonhuis en Erf 2. Het Pakhuis en Erf Het Woonhuis en Erf i aan de M. Smallegangebuurt nr. 17, |in huur bij den heer D. B. Geluk. Aanvaarding bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen Iten kantore van den Notaris. Woensdag 11 October 1933 Weiland met Watergang Woensdag 18 October 1933, I des namiddags om 2 uur, in Ihet café bewoond door den [beer J. Nolet te Yerseke, I krachtens art. 1223 B. W., in het Het Huis met Erf en Weg, CONCERTBUREAU REDDINGIUS - HILVERSUM »ELD °nderlin- VRIJDAG 13 OCTOBER 1933 - 8 UUR PRECIES Mevrouw JO VINCENT den Heer ANTHON VAN DER HORST Fa. DE MUYNCK MIDDELBURG, L. Burg 102-103 GOES, Lange Kerkstraat 9 TIJDELIJKE AANBIEDING Woensdag 18 October 1933, Meubilaire Goederen, Admtoeren doet verkoopen Bij inschrijving te koop Lange kerkstraat 30 - Goes TE KOOP: ZEEUWSCH TARWEBROOD. Uw plicht is het om Nederl. fabrikaat te koopen en te dragen. Velen uwer zullen een corset dragen van buitenlandsch fabrikaat. Waarom zult gij uw eigen land te kort doen Uw eigen land, waar corsetten ge fabriceerd worden door uw eigen landge- nooten, wier bestaan van U afhangt. Wij stellen U in staat op zeer voordeelige wijze een corset te koopen van Nederlandsch fabrikaat! Voor elk gedragen corset van buitenlandsch fabrikaat betalen wij bij aankoop van onderstaande CORSETTEN van Nederlandsch fabrikaat Grijpt deze gelegenheid om uw eigen land te steunen met beide handen aan Hooge bijverdienste. f2.90 f 3.5C blelkr.aWhtigcte. D|at was 19 jaar) toen kW,aim de flroolgtle-vloieidN the®. Thans is haar kracht uitrei echts vier dróge staten behoe* glaan en het dtoankWrb'tods-améii|4 an uit de grondwet worden ges aking in de streek! van Charleroi. nWerkersstaking, Dinsdag j.l. in* de schachten van de Chail-j dm Trien K'aisin, blij! Charleroi,, ic'h geleidelijk uit te brefdjeft, heblben de arbeidérs in veiri schachten geweigerd affl te dai stakingsactie blijkt hoofdlzlalktet it tie zlijto tegen een (nieuwe Werki welkte reeds in een ipfcar mpjtoeiq age|p|ast en, binnen veertien da-s taieen tal worden. De stakers,, lintmistische elelmfenten opgeruid,, naar die leiders dier Bocialisfecbq ligingen, waaribgl zijl motehtans z|rj|qj. en, te luisteren. Gisteren WBq ie blulurt viajn Charleroi, ineekls Jnleejs- stakers. Moordenares gearresteerd, irlijnsdhe handelsreiziger, die metj. op weg naar huis was, werd. gavond op den straatweg bijl Pots* r een vrouw aangehouden, diet eg te mogen ta'eerijlden en helm), vertelde, dat zfij» wilde prajbieia* .Wialdeiulblurg in Silezië te kamen* 5 herkende de reiziger de vfrouwi m (door een overal aangeplakt'eaj. ■oiefp: met ïbto) late de dnor Ida gezoichte moordenares PauJinq uit Potsdlata', die dezer dagepf 'Wijl haar man doodsloeg. De rein ad m'et izlij'n wagen naar Sorau! leverdfej haar idver pan de ipblitie* identiteit vaststelde en haar najait igenis te Potsdaim overbracht..' stakingsonlusten in de Vereenign de Staten. ittsburgh wordt gemeld, dat om ondexteek'ening van de nieuwq dour president Bbosevalt, dal- in het stakingsgabied' van fla lijnen, in Pennsylvania toog stee,da- stig is. Pr izijh 100.000 tnÜjhwetrH talcing, die de ondernemers willen) hun vakviereeniging te erkennen* abridge overvielen postende sta,* honderdtal werkwiHigten. D|a ;ie greep in en trachtte de stakers urgas terug te dringen. Toen zij nen werden getbothbaxdeerd unlaafe ulpia,genten jachter van hun vuur* gebruik, waarop fêen gevecht ont+ aarbijl twee personen werden gea een tiental gewlond. iVolgens dq Zouden de stakers van dunn-dutaft a ige(bruik hebben gelm!a;akt. arrisbluxg in den stapt Illinois, ver+ stak'ers mlet behulpvan boimtóeni ïingen van werkwilligen. Een toog kend' ajantal personen werd hierbij uliivan in den staat Indi.ana, werd ïwiexk'er ibïjl toen geivecht tusss'ohen d!4. en werkwilligen gedood, te Peaibody-mlijtoen te Harrisjburg,, ois, is het, naar Rfemter mtoQ!d£, to# incidenten .gekbm'en. Er werdtent relletjes tusschegi stjakfers en werk* twee bommen geworpen, wlaar* hevig tvuiurgéwlecht vbl'gfcfe. Tied 3n werdén gewond. p|e pblitiq het gevelde hla.jonet de| prde her* I' ilitissemejit lonws te Gilles. ens „Pnov. BisHjang'' hedranlgt heÜ passief in bovengenoemd faillisséi+ 4148.29. De hiaten zijn niet vol'* :kend. OP VEBK00PINGEN, ENZ. oor notarissen Blaupiot ten Cate tq rórg en Jonkers te Goes is .Wjoens- .Mercuriuöi" te Middelb|ur.g p|uMieü it. een hofstede met landen en Rij der Arneimviden m Nieuw en St. id. tei zamen groot 39.9672' H.A. oil 255 R|. In massa toegeweizen voor] .aan den heer A. P. van Niejii jzen te Oostkapielle q.q. en in privé',. Trekking van 5 October, isse 12 e lijst*. 4684 8842: 15559 16662 98 3063 6939 12967 1513 2565 5598 8521 T7232T 18759 20516 45 311 2884 3653 512,1' 6617 7477 12837 14037 14432 15903 17591 19943 It.-K. Z. V, B. Bolnr Koekoeken I. jenmiddag om 3 uur spelen ojp heti ^errein a,an den Polderschewqg ibb-, oemde elftallen een wedstrijd votorf mpietitie van den E.-K. Z. V. B« it een Spannende strijd zal worden] b geen betoiog, als men weiet, dat ploegen tegen 'elkaar opiwegen. Vqioit h. sportvrienden een mo|oie gelegemi- n ook eens Jbij' de eigen voetballer» ïen kijken. 8FKE. Gehuwd: Jan Wiesitstrate. jm. te Wemeldinge en Elizabeth eer, 24 j. jd. ABDE. Geboren: Janna Keeltje, Jan .Wlesitsatrate en Helena Bloks Tunneltje, d. v. Leendert Traas! emt ia V erburg. i Yeilingsvercten. Zuid-Beveland te Goes Gro^e veiling van 5 October. ftiW Kroetaplpiels f 3,10-3,30 p. 100 Kg. Kleine vei'limg. Peren: Doyenne du Cornice extra f36. A. 131, B f-24, O f 19, Bonne Louissa 4'Avrancheis extra 126, A f 23, B f8, Nouveau Poiteaiui A f 910, BI 8, Of7, Beurré Clairgeau A f1316, B f 15, 0 f 12. Maagdepeer A f 8, B. I 7, jElmile d'Heyst B f 9, Herzogin Elza f'10, Fran- sche Maagdepeer f 46, Br. Wulhelmina f 57, le Cure 46, Br. Lebrun f 8, Conferance f 14, Br. Supérfin fl 12, Br. Alex. Lucas f 412, Jodenpieren 48, Cons, a la CCour £5—10, Comiteisse da Paris f7—13, Zaplherin Gregoixe £4, S,ol- dalt Lab'oretur 6, G'ieser LWtildetaian 58, AVhiterrietpieren f 4—5, Fop|p«pteren £4, Pondsperen f 4—5, Schellebéllen 6, Klei- pieren £47, Wlinterlouwtjes 68, Gr. Chaiumontel f 5, Bruine id. 4, Boem van "Vlaanderen f5, Sit- Bemy f 56, Winter Bergamotten f5,, Afval- en Kroetpieren £0,504, alle pier 100 Kg.; AplP®ls: Cox Oranje Pi'p|pin extra f 2732, A f 2628, B, 11824, O £10, Sferaplpiels extra 120, A 114—18, B £12—15, O 8—11, Nota- risappiels extra 1415, A 12, B f 8, C f 6. .Gnoudreinetten A f 14, B f 10, C if 6, Groninger Kroon extra, f 14, A 12, B 8, Zura Bellefleur 48, diuiblb. id. f 57, Oranje, Bteinatten f6, Fransche G'oudrei- netten f 58, Baumans Bieinettemi f 4, Burcbarts Biednetten f 45, Gumes' Golden Pippin f15, Blenheims Pippin f 6, Trainslp. da Croncel f 10, Remhiour Mortier £4, Jacqrres Lebel 15, Hondsmuil £45, Gan- Zerodes £57, Pepterapipel £5, Wlesltl'. BellefLeur £6, Bramley Seedling f 58, Prinoesse Noïla f410, Eng. Winter Gold Perifiain f4, Adams Permain £46, "W'arnersking £47, Lanes Prince Albert f 8. Landsberger Reinetten 45, groene Reinetten f 45, Present van Lumteretn £8. Koolappiels £46, Tante Dora £46, Court. Pendui £46, aoeta Oampiagner £4 '5 zöate Arm'giaard' £9, ziaete Riuster f'45, HusmianSzoet f 6p, Tuinzuet 4, Gelder- schei Holaart £5, Paarskopplen £5, Pbanme u'Oranjei £8, Afval- en Kroetappiels f'0,50 -4 alle pier 100 Kg.; Diversen: Blauwe druiven f 21-24, Tomaten 3, Oio,ten 14 24, Dublb. Prinaessébpionen f 3, lalles per 100 Kg.Meloenen 'f 27, Noten f 0,171,17, Perziken 13, .Dhalia's f 0,40, alle pier 100 stuks; -GèneirSiufm! pluimen f 1315, Chrysanten £.1617, ATenskelken f 1228, Sierpapius 10, alle per '100 hbs; Plumiosa £3 pier 100 jwit; Hazen f 1,891,95, Patrijzen 0,35, bei den pier stjuk. MIDDELBURG, 5 October. Op da fruitveiling deden: Appelen: Bramley seedling 4, transpiarente de Cronsel 714, Zomerbloemzoab 28, eellini 12, oodlin keswick 27, hondislmjuil 24, jacques 'leibél 118, tuinzoet 67, gr,a[U]Wz|ae(i 59, Groninger troon "29, lemoianappiel 5, Rabbiuwappiel 113, prisoesse nobel 5, Fr. van Baden 4, dantziger kant 510, pierziklaippel 2, ganzebbiut 7, zure bellefleiUT 12; tïstaafck' 24, campagne zoet 14, notarisappiel .8, pipdn cox oranje 38, goudreinetten 112, reinette b'auinans 3, wij vervaardigen stalen patent eggen ned. octrooy 19326, schuddend 4-, 5- en 6-balks en niet schuddend 10-, 12-, 14-, 16- en 20-balks. jjrma izak cappon heinkenszand. (RAVELIJN 1) OOG-, KEEL-, NEUS- en 00RARTS. SPREEKUUR 11-2 - TELEF. 395 OOGARTS, De Notaris H. JONKERS te Goes zal op des avonds 8 uur te Goes, in de „Prins van Oranje", ten verzoeke ran de familie I. MELSE-REYERSE publiek verkoopen te Goes, aan de Stoofstraat no. 1, I gioot 95 c.A., in huur bij den heer I L. Vemeule 32185-28 J achter de Schilderswerkplaats van den heet Bruggeman, groot 46 c.A. Notaris D. C. VAN WERKUM te Heinkenszand zal op I nam. 1 uur in het Café van dhr. De Punder te s'-Heer-Abtskerke, f krachtens artikel 1223 B. W. publiek verkoopen 1 25 78 H A te 's-Heer-Abtskerke, Kad. Sectie E hob. 63, 64, 332. en 333. Eigendom van dhr. Corng. de Winter te 's-Hee- renhoek en verpacht aan dhr. Jan j de Baar te Lewedorp, tot 25 Nov. 1 1933. Betaling uiterlijk 11 November 11933. 82200-22 Notaris A. TH. VERBIST te IGoes is voornemens op openbaar te verkoopen poot 13,60 Are, aan den Zou- «weg te Yerseke, thans be loond door dhr. Corn. Rijk Az. Aanvaarding bij de betaling ?®r kooppenningen uiterlijk [15 December 1933. 32171-24 WELKE GELDBELEGGER fil tegen billijke rente, iemand Bet goedloopende zaak, helpen aan een klein bedrag. Waandelijksche aflossing. Voor inlichtingen omtrent Persoon en zaak wendde men |ich tot dhr. L. A. v. OPSTAL, assuranties, te Goes, die ook Wedingen in deze afwacht, vanaf fl00,-t. e.lTe- L. drag;. 6 nnir I «taankoop vee. Iedereen schrijft ren'a1^00?611 Bernard benzine moto- I Pk ?£225,<Plden' 6 Pk 285 galden, 505 gulden, firm ne J°rschmachines 520 g. a 'wk cappon heinkenszand. te geven door (SOPRAAN) en (ORGEL) Het Programma bevat o.a. werken van J. S. Bach; Dietrich Buxtehude; F. Schubert; C. FranckJ. W. Franck; Nederl. liederen van H. Andriesen en B. v. d. Sightenhorst Meyer. Kaarten a f 0,75 (plus 10 procent Stedelijke Belasting) dagelijds verkrijgbaar bij G. A. GOLDSCHMEDING'S Piano- en Orgel- handel, Lange Kerkstraat 41, Goes, en op den dag der uitvoering 's avonds aan de Kerk Tekstboekjes a f 0.25. Wegens den te verwachten grooten toeloop, raden wij ieder aan, zieh tijdig van plaatskaarten te voorzien! Vraagt prijscourant bij GANZEPOORTSTRAAT 24, GOES FOCUS elke klok één jaar garantie ZIJN ONZE TEGEN DEN LAAGSTEN PRIJS! GROOTE SORTEERING MIDDELBURG. Notaris D. C. VAN WERKUM te Heinkenszand zal op v.m. 12 uur, in het café der fam. v. d. Bulck te 's-Heerenhoek, ten ver zoeke van de Erven Mej. de Wed. A. L. DE MOOR geb. P. VAN WAAR- DENBURG, publiek verkoopen Het gunstig gelegen met erve, gemerkt no. 4, te 's-Hee renhoek, kad. sectie A no. 689, groot 1 A. 54 c.A. Op gebruik hij de betaling, uiter lijk 18 Nov a.s. Te bezichtigen alle werkdagen van 10 tot 4 uur. Onmiddellijk na afloop dezer ver- kooping zullen aan gemeld pand om contant geld worden verkocht, de alsKabinet, Kast, Tafel, Spiegel, Hangklok, Naaimachine met Tafeltje Bedden, Stoelen, Gordijnen, linnen goederen enz. Te bezichtigen 's morgens voor den verkoop. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. 32245-37 B 57a met het erfpachtsrecht van den grond te Kwadendamme, groot 1 Are 45 c.A. Bewoond door dhr. Adr. Steen bakker Jzn. Op gebruik bij de betaling, uiter lijk 1 Nov. a.s. Zeer ruime hypotheek beschik baar. 32244-18 Briefjes in te leveren uiterlijk 20 Oct. a s. ten kantore van den Notaris D. C. VAN WERKUM te Heinkens- Dinsdags Korte Kerkstr. 8 Goes. in 14 en 18 karaats goud van f 5,tot f 25, wij vervaardigen wendploegen met vast voorstel, wendploegen met draai baar voorstel en wendploegen met voorstel om kanten af te ploegen, firma izak cappon heinkenszand. op besten stand, zeer goed in te richten voor Slagerij of Bakkerij, op een groot dorp in Zuid-Beveland. Brieven onder letter M, Z. 580 Bureau van dit blad. PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ - GOES wij vervaardigen boerenwagens met 10 cm breed beslag met 3500 kg draagvermogen en vallende schotten voor den prijs van 325 gulden, firma izak cappon heinkenszand. Hoog 't Nederlandsch Fabrikaat Financieele instelling wensebt voor uitbreiding harer organisatie nog enkele R.-K. Heeren aan te stellen. Flinke positie, terwijl bij gebleken geschiktheid er goede kans is op vaste aanstelling. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad. -éÜfe. .,>„5 Model „WILHELMINA" corset met zij sluiting rose satijn Model „JULIAN A" corset m. zij sluiting rose-wit broché Model „EMMA" corset met binnen band en zijsluiting rose satijn Model „ORANJE" corset met extra breede binnenband Uiterst geeeh.v.zw. figuren WILKING

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3