Kom me Dr.J.G. Dr. J. G. KIN kerkelijk leven gemengd nieuws |~|rechtszaken]~| hsport en spel,1"] ZATERDAG 7 OCTOBER 1933 ingezonden stukken - IMERCU^iUS HAVEAMOUT 25 cent per pondspak [NEDERLANDSCH FABRIKAAT DRAlSftfAvANVALKEMBURQ'S- ft A mLEVERTEV marktbi I 12-, 14-, 16- en 20-ba I jjrma izak cappon GEVESTIGD (ravel! 00g-, keel en 00R 00gar houdt Di SPREEKUUR van 10 tot 3 Lange Vorststi Dinsdag 10 Ocy i. Het Woonhuis 12. Het Pakhuis Het Woonhuis 463staatslötë ru burgerlijke stand Woensdag 11 0( Weiland met [Woensdag 18 Oc Het Huis en W( welke geldb »ELD NIEUWE ZËEUWSCHE COURANT fllEUWE ZE wordt om advies i rillanden gesteld van ÏBfurg. en Wlebh- Daarna wordt naar aanleiding van een ingekomen verzoek van de\ lalfldeeling Zuid- BevetLanid van den Nienwei Ned. Bond v. Kioiïiehuishonders en Slijters „Nienebio- ikiosV vastgesteld een Verordening, wajuMji met ingang van 1 fJ'airuiari 1934 wordt Ibepiaald, dat kolffïehuizlen, restaurants of lander© inrichtingen tot het gebruikten Van spijzen en dranken tegen betaling voor da Personeels Beiaslting worden gelijkge steld inet de ^Ijlaondeijei regeling Voor gemeubeld verhuurd» kamers. -Overeenkomstig het voorstel van B. on Vwordt m. 'a. s. besloten, opi het verzoek van M. O. HJJIZermian, tot aan koop van eien sitiioiok'jei dorpjsistraalt te' 'is die e i; - A r e n dsk erke (jkjom), n iw'ij zend te Ibfesehikken. •Nadat nog enkele kleine wijzigingen zijn aangebracht in de in 1932' vastge stelde verordening, régelende de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging van de Veldwachters dezer gemeente^ 'w'or- Iden aangeboden de rekening van het Burgerlijk Armbestuur te 's Heer Arends- fcerke en die van helt Groot Armbestuur te 's Heer Hendrik'skinderen beiden pvefr 3-932. Diezie beide reikeningen worden in han- Iden gesteld van eeln Commissie uit de tTtaadsleden voor onderiBoek. Wegens vertrek uit dielZe gem©e(nte Van den heer Jl L.Bialek', wordt benoelmd tot lid der commissie tot wering van echoioll- verz'uim te 's Heer Héndrikskindeiren de heer K. L. iW. v-an der Maden, en tot [plaatsvervangend lid in liet stembureau in het stemdistrict 'sHeer Hendrrk'sldnd©- ren de heer IJl. Bouw® Daarna worden in .de in de vorige vergadering ^.vastgesteld bouwverordening dezer gemeente op verzoek via,n Ggd- Sta ten nog eenige (administratieve wijzigingen Biangobracht. Die begrooting van den ge- meenscliaip.'p'elijken Keuringsdienst van vee en vleesch. in den Kleuringskring Heinkienszand voor 1934 wordt vastge steld op een bedrag van 1'3114.30, waar van bet door deze gemeentel te beltlalen laiandeel zal bedragen f1604.45,.. Aangeboden wordt de begroeting dezer gemeente voor 1934, terwijl vooHooipig wordt vastgesteld de gemecnlerekëining pver 1932, op1 da volgende bedragen: Gewonen dienst ontv. f 110.728.40; uit gaven f' 95.202268, batig slot, f'15.525.72. Kiapita,aldienstontvangsten IE11410.444, uitgaven: nihil. Batig Slot f 1410j44. IWissiekerkc. Thans is besloten dien zee dijk die over een afstand van 50 mieter ia verzakt, niét te herstellen, doch eert nieuwen ringdijk', ter lengt» v.ain 500 Me ter. aian te leggen. Het .aanvankelijke plan om den (pioldier prijs te geven, heeift men weer laten varen. Da dijk zial opi bijzondere wijze tegen den golfslag worden beschermd. Zoo spoe dig mogelijk zal met den aanlag v,an jden ringdijk leien aanvang worden gemaakt. Groede. Alhier is de ruim ,80-jarig© weduwe J. L. van den zolder in hare wo ning gevallen. Bewusteloos; wérd de vrouiW olplg'enomen. terwijl spoedig geueeisfeundigie hulp aanwezig wias. Ze beeft een zlwlana hersenschudding 'f® inwendig» .kneuizingen Henomen. M'en vreest voor baar levien. Aardenburg. De smokkelhandel aan de Z»euwsich'-Vla,amE'Che zoowel als aan de Bratlantsobe grens" -tiert weder volop. Wlas het vroeger de tarwe waar w|at mede te verdienen Was, thans is het de rogge. Voor 40 a 45 f'rs". wordt dit landbloulw'- jpffoduct in België gekocht en per wagen of vrachtauto, nabij del grens gebracht, waar het door handlangers er over Wlolrdt gedragen, »n in schuur of stal wordt op geslagen. Per wagen of vrachtauto gaat hét da. nverder, daar het vervber vrij is. De Belgisch© rogge, die, te Eed© voor f3,50 pier 100 Kg. aangeboden wordt, wordt te Botterdam verhandeld. De steun, die de xegieering' baba,alt, komt zoodoende in han den van smokkelaars, voerlui en hande laars. „M. Crt." Sas-van-Geut. Onder groote belangstel- bad leiergisteirmiddagl door burgemeester Hoefnagels de' officieel© ©erste-stelenl'egjginig van het nieuwe gemeentehuis alhier plaat- Zceuvschc Crisis Pérscommissic. Dezer dagen is opgericht eien Zeeuw- eohe Grisis Perseommissie; zij bestaat uit die heeren: P. v. d. Grinten. Breda,; B„ Zuidlema, GoesP. van de Velde, Vlis- singteh: P. J. H. Bronswijk. Oostfourg; I. v. d. S,andei, Tiermeuzen; Nic. J. Kar- hoi', Gaas©n A. J. de Looze lie Ztorik- z©e; als secretaris is aan de oammissifl toegevoegd de heer H. van Bemthiem, ta |Goes. Doel dezer 'commissie is, de Verschillen de) crisisi-instanties voorloopig dius voor namelijk die opi lief. gebied! van landbouw-, tuinbouw-, veieteelt en zuivelbereiding, van voorlichting te dieinem inzake de biest» en juist® wijze, wiaiaropi zij, hun p|ufbliciteifi kunnen voeren, zonder diaiarbij inslttrijd té geraken met de goede pbrsgtahruikien. De verbinding tn&schcn Znid-Bcveland cn Z pen wscli-Vlaanderen. De rijkswaterstaat schijnt het plan te hebben de verbinding WalsoordenHans- weert ©enigszins te willen iwijzigen. In den Perkpolder ten N. Wi. van Walsoorden zou ©en inloop>ha,ven worden aangelegd voor da Prov. toot, terwijl de plaats v!an flianleg .aan den Zuid-Bevelandschen wal verlegd zou worden v.an Hansweert naar dei afwateringssluis te Kruiningen, waar eveneens ©en inloophaven ,tot stand Zou 'komen. Ook zou er een nieuwe weg moe ten worden aangelegd van de inloophaven aan oen Berkpolder naar den groote® weg naar Hulst. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Crisis-comitc. Zooals reeds algemeen bekend, zal in <1© week van 4 tot 11 October in alle plaatsen wa,ar afdeelingen van het Natio naal Crisis-Comité beistaan, «en extra-inza meling worden gehouden. Ook de Goes- s'che lafdeeling zal op! Dinsdag ,10 Oatp- 'tler de ingezetenen van Gioes i®> de gele genheid stellen om' !a,an deze nationale inzameling heit hunn© hij te dragen. De opbrengst daarvan zal .voor 90 °Jo ten .goette komen aan hef plaatselijk Oomité. Dia overige 10 °/o moeten worden gestort in de kas van het Natuionale Comité. Dit laatste wil niet zeggen dat die 10 °/o voor Goes verloren zijn. Integendeel. Iedere 'al'deieling mag, ,als hef naadig isl een be roep doen op| da kas van het Nationale Comité ,en kan zelfs fat ©en hooger be drag, -dan het zelf in die, .aJgemeene kas gestort heeft, in geld pf! goederen terug- ontvnagen. 'Ons comité heeft, daarvan reeds meerdere malen geprofiteerd. Die groote en nog .steeds toienamleinde werkloosheid en malais© maakt het werk van de1 Crisis-Oomifé'e dringend noodza kelijk. Niemand, die van zijn betrekkelijk ken overvloed nog iets daarvoor kan af zonderen. behoort, zich dan oiok' daaraan te onttrekken. In vele gezinnen ontstaat een niet in te halen .achterstand iini Meeding, schoeisel en deksel. Ook do,en zich ge vallen voor vlan bepaalde) .ondervoeding van moeders, die het voedsel uit hun mond sparen pm het hun kinderen te kunnen geven. Door persoonlijk bezoek bij _de steunvruigenden komen dez© zaken ter kennis v.a.n onsi Comité. Inderdaad is ook in onze gemeente reden te over voor lief beisfaan ©n het werk .van een Crisis- Comité. Helaas doen wij nog steeds de ervaring op dat velen onze wekelijkséhe bus-koi- leot,anten voorbijzenden. Dit i© zeer te betreuren. De macht van het kleine is zoo groot. Gelijk het blijkens de mededeelingten van de heeren, die opi den avond Van 3 October ,ons volk door de radio hebben toegesproken, in andere plaatsen gaat, zoo is hef ook hier. Maar al te dikwijls Wordt geloof geslagen aan verhalen als Zou er maar met volle handen gegeven worden a,an menschen, die het niet noodig hehlben. Niets is minder waar dan dat. In verga deringen die niet zelden tot na, midder nacht duren worden .alle aanvragen ernstig behandeld en na ptersoonlijk onderzoek door de Comité-leden wordt er beslist. De toestand van de beschikbare middelen dwingt ons trouwens wel er Zo® zuinig mogelijk mee, om te ga,an. O zoo graag zouden wij dikwijls meer willen doen, als het ma,ar mogelijk was. Wlij bevelen onze ,a,.s. inzameling dan ook dringend bij onze mede-burgers aan. Moge het resultaat daarvan onze stoutste verwachtingen over treffen. Namens het Comité A. L. VAN MELLE, Voorzitter. A. TH. VEEBIST, Secr.-penningm. .WiEiEKIIJST van 8—14 October. ZONDAG, Mis van 18e1 Zondag na Pi nksteren, Gloria, 2e .geb. Oct. H. Baivo. 3 H. Brigiitfa, Credo, Praef. Drie- eenheid. MAANDAG, Misi H. Dionysius en Ge zellen, Mart. Gloria,, 2e geb. a cunctis, 3 na,ar eigen keuze. DINSDAG, Mis H. Eraneiscus Borgias, Belijder. Gloria, 2e geb. ,a ounotisi, 3 naar eigen keuze. WOENSDAG, Mis Moederschap der H. Maagd, eigen Mis, Gloria, Credo. Praef. DONDEEDAG, Mis H. Wjlfridus, Bis- scnopi. Belijder. Gloria,. VEIJDAG, Mis H. EiduardiUs, Belijder, Gloria, 2© ,geb:. ,a cunctis, 3 naar eigen keuze. ZATEBDAG, Mis H. Gallisfu®, Paus, Martelaar, Gloria,, 2e geb'. Paus. GOEiS. (Parochie B. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking. Hl. Communie om half 7, 7 u|ur, na de Vroegmis en 9 uiur, half 8 de Vxoegr, 10 ,uiur de Hoogmis. Sobaalcollelcite voior dei St. Vincentiusver- eeniging. 2 u,u.r Catechismus, 3 uur Lof mieit Octobiergebeden, half 5 Maria-Con- g;reg,a,tie 2© :afd. grootere meisjes; 5 uur Patronaat. MAANDAG, slechts één H. Mis om 7 ,uurook ta 8 uur C,ommlu,nieuitreiking. Biechtgelegenheid voor de schoolkinderen om 12, 3 en 4 [ugx- All© avonden dezer week' te 7 uur kort Lof met Oetobergebeden. DINSDAG, 's; Av. 8 uur Maria-Congret- ga.tic voor de grootere jongens. ZATEBDAG, heel den dag, behu-lvs van 123 uur 'biechtgelegenheid. Nachtelijk avontuur. Gisternaidht werd de vrouw van dein sljager H. ,uit id» Zout^iedersti'aat fel Botterd|a,in wakker, doordat de hond aan ploeg. Zijl wekte haar Imian, die- dadlellfijfe naiar beneden, naar den winkel ging. D|a,ar [Ziag hij) een hem onbekenden tnan, die opi Zij n kioms't dadellijjk in deetalage sprang, 'Zlicli (omhoog werkt© tegen diep kbpleren K/pstaud en terstond pro|b©©idie| dooi' het tuimelraam boven de winkelruit naar bui ten te klimtoren. Die slage/r greep het uers'Ke het bieiste vaorwerp, d|a,t onder ziijin be reik Ikw&m, toieyallig Was dif ©en graot© Ijlzeren iplijlp en dia,armteei gaf! hij dien vluchtenden dief een geduchte ktapi, ojj dat gedeelte van zijn lichaam, dat nog in de etalage w,as. Maar deizle klap' Werkt© pis ©en aansporing, om nog meer haast achter de aa,a k te zetten en nog voor dat de verbolgen slager den tweede klap' haid kunnen geven, was de pnbielfcendiï be- i»ekier door het tuimelraam'. g©kLa|uteirdl en op straat gespi-ongen. Die slager wi©Tpi de pijp weg en beidé Zoo snel faiogeJjijjk het dichtsb'ij! gelegen plosthuis op, pifet hét klemniciLflc, verzoek' izloo vlraig plïs maar kon ©en pp,ar agenten tel sturen. Aan dit verz|o,©k heeft kliei politie uitergiard vol- da,an, maiar den iubijeker vond )pen niet. iW'el trof imien iu de buurt eed mieneer, die SjVorig aan het ziaekch w,as' naar; twee .ontsnapte dievep, en die kéunemjlk verheugd w,a;s assistentie vjan een piaar aigentien te z|nllen krljlgiejn. Het bleek, da,t dezfe mieneer langs dei Isljajgerij; w,as igekbmén, jiuist toen de in breker uit het tuimelraam naar benedein kwam. H5j had, meenend© zfijjn plicht ais' goed staatsburger te doen, den man gle- grepien, veronderstteliende, da,t hïjf met oen inbreker had te do»en. Maar d'e; dief had heel listig gezlajgld, dat mieneer Iden ver keerde v,oor hatd- Hljf moest hein niet grlijj- pien, mjaar die twee andere kerels, diel pluist op den hoek van de straat waren verdwenen. Die mieneer h;aid den die® toien los gel|aten en was toet hem' aan Idie achter volging v.an de beide imaginaire inbrekers begonnen. Al spioedig w,as bijl den onder kwijt genaakt en hïijl W;as nu nog alleen pan het achter volgen, toen hij' jda politie ar-ttoloette. Die agenten zljto daarop een onderztoekl bijl de slaigerljl gaan inst,ellen. Voor da Ideur vonden zlij! een ohbelheerde Ifklts, vai-mioeldelïjk ,de Belts van den dief. Deze! hald de fi«ts netjes pip', slot gédaan, omdat hïji blang was, dat het karretje anders ge stolen (Z|oiU worden 7 In de dlageiïji wordt niet vermist. Eir zijn «en p|aar ziakjes gevondéin, welke de .dief vermoedelijk hoeft meegebracht oini er ,de bluit in m'ee te kunnen nem'en. Dje kjilendanipvergiHiging ie Nljlmegen, D® dorde der driei gez|ustea:s Ei. te Nij'- megen die d«z|©r dagen slachtoffer wer den van kolendampvergiftiging is gas teren ook bijl jkennis gekomen. Haar toe stand was echter .zleer slacht en is kort daarna, in het 'Sit. Canisius ziekenhuis i0[v erleiden. Die beide .andere' patiënten gaan g'oed Vooruit. Dje Ibi-and in liet zgn. Makkerslinis te MedfiuMik'. In verba,nd met een bekenbelnis van den verdachte ,W,., jdie in het Makkfers- [huis te M-edemblik bij een poging tot jb(r,andstichting groote hoeveelheden hën- ■Zine heeft gébruikt, wiaaiidloior ©en ontplof fing is ontstaian ©n waardoor gnootei sna- terieele schade ontstond, heeft de Alkh |m|ani-slche Courant van die Zijde van de (justitie dia volgend© jfijZonderheden Ver nomen Nadat op 14 Augtuistuis j.l. te MjeldémlbJik' de ontploffing in heit Makkershuis was ('geschied, bleek dot Ba werklooiZei iWl-f 'die bij' die in het huis Wonende familie ter H,a,ar inwoonde, .ernstige bs-audwondèn had iop!geloiopen, Zoodat hij naar het zie^ henhuis moest worden vervoerd. Eien dlael van de pers heeft 'zich toet daZq .zlaak zéér druk bezig gehouden, daiar veo-moiad iwerd, d|at heit hier een piolitiekje. Zaak b'©- iuiof ,en da,t men hier, evenals in D|uitsto!h'- land, door middel van brandstichtingen aan revolutionnaire .politieke gevoieHejis ruit.ing wilde geven. i Die Alktoiaarsichl© Courant heeft thans van justitioneel© zijde de dcfinitiave ver zekering^ gekregen, dof dazle, ontploffing geen politieke betedkenis hedf't cn plfeéh ia,an ©en ongelukkigen samenloop van am- tstandigheden is te wijten. D|a,ar !W|» ern- istig gewond werd, heeft toen lang! mloetan Wiajdbten tot liij aan iaën .verhoor kion wor den onderworpen. Hij werd in het zie kenhuis to Hoorn (gehoord, talaar ont kend® hardnekkig alle Schuld aan het ge- Ibemd. Ook nadat hij' leien mlaand later naar het huis v,an bewaring te Alkmaar was Otvergehracht, Heef hij ,alfc ischuld ont kennen, totdat hij .Wp,ensdag.doior d© totad gevallen is en bekend heefft "de ^cHulld Vian de ontploffing tei dragen. Hij: w,as als werMiooiZei in den kost bij 'd© Üamilia ter Haar, die hem) steeds vriendelijk ©n gped biihinJchi^ zloodat Mj reads lang naar een gelegenheid Zoc'ht deZa menschen aan geld te. halpen. Toen Hij1 .steeds weer zjagi dat de vrouw des huizes in moeilijke ïinantejeele omstan digheden verkeerde, is hij- wellicht ge ïnspireerd door den 'briand in den Bijksdag Op de gedachte gekomen het huis in jbrand te steken om de familie typ délZa wijze het verzekeringsgeld ta verschaffen. W©ten jongemian, idie mloreel zeer onder z'ijn voortdurende werkloosheid heeft ge leden, hoéft ©en Zeer gering©' pmtwikkja- ling en hoéft de gevolgen van zijn daad niet overzien. Hiji heeft oiok geen dier hluisi- genooten met Zijn plannen im k'eünis ga. iételdl. b Dé justitie neemt ann, Haft; d'e outploB- (fing, geheel te wijten, is nian een on geluk kig© omstandigheid en dat hier v,an ©en iplolitieke misdaad geen sjprakle is. Die ben zine die W, ■voo-r 'de brandstichting noodig Shald, is op tot 'dusver onvferklaar(baii"e wijzig in aanraking, mét ontplofbar© stof gekb- men, waardioor dia ontploffing is ontstaan. W. Zal waarschijnlijk beschuldigd WiOiT- Öen van opzettelijk' ibrandsitichthcg mét het oogmerk diaiaruit geleidelijk voiordee! te trekken. Braml 1e Leiden. Donderdagavond half-a.cht uur werd er brand onutdekt in de magazijnen" vain da 'Electriciteite- ,en Gas-maatschappij;. voor heen Die Vries en Steven, pan de Bloem- markt 7 te Leiden. Weldra sloegen de vlammen het dak uit. E.r bestond groot gevaar voor het Blijk's ©thnoiga-a'fïsch Musleium, dat aan de aichterzïjdle vink pan dit mlagaziju grenst. Die brandlwcier was .spoed g mét ee,n motorspuit ter plaatse! heeft liet vmu' tot een dteel' der bovenverdieping wete'n te blepierken. E©n brand|pdklet dei- Ledd- sche universiteit was mede aanwezig om zoo noodig - de v©xz|amelingen uit het museum in veiligheid te brengen. De burgemeester, alsmede de seereltarig en de wethouder van Eabriekg©, waren iop' het terrein van dten brand aanwezig. Een ontzaglijke mens'chenm©nigte eloeg aann de overzijde van de Gra'cht de blus- Behing gade. De oorzaak' is .onbekend. (Verzekering dekt de schade. Belletjes te Liiimeker. N,a,ar aanleiding van ©en Wwenisdajgl- la.vond gehouden vergadering vgoi het zi.g. neutrale vrojrwencomité, verziamielden ziöli (Dlonderdagmorgea vel© hondarden vrou wen voor het gemeenntehuis vjan Lpuneker' om te probes,toeren tegen d® schorsing v,an ©en te-wierk-gesteldla 'in de weift|- verschiaffing. Toien de burgemeester van Lonnaker weigerde, de vrouwen te ont vangen, werd het zeer rumoerig. Hat geheel© ïiijiverk'eeir werld' gestrejnd en d'a politie stonid' voor de tooeilljkb taak' da groote menigte vrouwen te Verdsfjlvfein, die, ondanks all» aanmaningen, weigerdein .uiteen te gaian. Tien slotte mloest dei po litie tot hardhandig© middelen overgaan, waarop een ma,n de vrouwen aanspoorde, niet aan die bevelen der plolilie) gevolg te geven. Die man werd» daarop wegéns dpruiing gearresteerd en paai- het in de nabijheid gelegen pesthuis overgébraoht. Korten tijld lajter verzatoelden de vrou wen zich voor het posthuis, waar zlij ©en dreigende houding aannamen. Zij leischten, dat de politie den gearreistiaerdein man zou vrijlaten. Oiok leen aantal mannen bemoeide zich met de zaak', zoodat de Ipiolitie tenslotte genoodzaakt was, de me nigte ,opl hardhandige, wijize ,uiteen te 'drijven. Dien igeiheelen miorgen bleef1 het ze/er mumoierig in da binnenstad- Db vrouwen (v.erizialmleltlen 'zich steeds - weer op ver- isclhillendle jpnnten, o. ia,. Wijl het 'pölitie- Iburaau. Elerst tegen den middag keerda de rust terug. i v LEEU WARDEM Licht in. een mie Zaak. Naar wijl verniemlen, hebben 2 ver dachten in die za.ak, betreffende het ver- dwlijtoen van 'f' 37.000 uit hat postkantoor laan den Goolsingei1 te Blotterdam, ten na- deiele van een firma a,an den Zuidbl'aak, gistermiddag Ben voMedigb bekentenis af gelegd- Tot deze beide verdachten bo- hoort V., die voor de zaak' was uitgezbnf- den, om het geld te indaSseeren. Oiitsnapilc gevangenen g:cpaiJl. Diezer dagen hebben wij' 'geméld, dat uit verScliillenide gevangenissen, g'e van gei nen, viier in totaal, waren ontsnapt. Eien hunner heeft men thans, weer gevangen ien wiel de man, die iVrijdag uit, Cheltasi- Iflord had weten te ontkomén. Een vrouw hia.d iemand gazden, die éiich opi verdachte 'wijze ophield aan de rivier in de buurt van Eelstieud. Zijl waarschuwde d© po litie, idie den man aanhield'. Het bleek 'de ontsnapte 'gevangene te zijn. Dj© taan,, die Vijli' dagen ,als ,©en ppgejoaigd wild in de stre,ék' van Diunmlow heeflt rond- Igeziworvien, heeft in dien t'ijd' drie dief stellen en éen inbraak' gepleegd'. HijlWas Igekleied in een grijlsi piak mét 'n grijlZem 'daukhoieid en bruine schoenen, alles van diefstal (afkométig. I Later iwierd' gemeld, 'dat ook" ©en uit de "gevangenis te Norwich ontsnapte ge- la,rresteerd js. Viaduct ingcfilort te Milaan. T'a Milaan heeft gistermiddag omstreeks 12 uur 'eien out,zettend ,onigel;uk plaats gehad. Men is daar reeds! lang bezig met het sloopen van het oudé 'centraal station ©ini liet daarbij béhioioremde sppiorwegen-empla- ©ement, dat over 'n steenen dijk "door ean1 der drukste deelem der sifcad leidde. E,en spoorlijn, welk© bïj dit complex behoort en iin da nabijheid van hot vroe gere station over de straat voert door mid del Van eein uit twe© bb-gen besbaainld viaduct, .wordt ©veneemsi gasloioplt. Gister is plotseling dit viaduct, waar van nog slechte één hbolg over was, over de geheele hfeeidlhe van twintig „m!eit|er afgebroken en op .sltraa-t gestort. Tal van personen werden pnldier het neervallende piuin bedolven. Tot nog toe konden uit het puilt zes dooden worden tei voorschijn gehaald. ,Wiaarséhijnlijk «chter zal dit ,a,antal wor den vermeerderd. Een pBiStziak' bestolen. Een postzjak', met aangeteekenidei stuk- kén, uit Genève naar New-York vete zlonden, is daar aangekomen, beroofd van «en deel der stukken. Volgens Bouter heeft het onderzoek uitgemaakt) dat 3a diefstal waarschijnlijk is gepleegd na do lOfverhandi'ging Van d« postzakken door den Zwitsersdhbn dienst aan de IbudtenlandschG diensten- Dé gestolen brieven Zouden 100.00Q ZW. 'fpanken aan waardei bevatten! Cliiucesclie bandieten overvallen D|-trein. Naiar het telegraaf lagen tsehap' Sijimhoien Biengo tei Tokiio, mededeelt, h.ejbben Ohi- neeisthe benden in de nalhijihefd van InWoo een D- trein (aangehioiuden en 20 passa giers v,an Mantsjoierifsclhe, ffiapanische of CPiineesch© nationaliteit, ontVoerd. JEen blaudiet werd gedood en '27 gewond. Na- ld«rei bijzonderheden izSjn 'nog niet bé kend. Virginië wordt „nat". Het loopt nu rniet de „droogte" in de Ver. Staten snel opZij'n eind. Thans is ook Virginië voor de „natheid'f gewonnen. Virginië was oen d'er droogste staten; het w.as zelfs de twteede staat van dia Unie die het droige amendemiant op de grondwet bekrachtigde. D|at was 19 jaaij geleden; toen kW,am d© droiolgtle-vloeiN golf opzette®. Thans is haar kracht uit'gei ■werkt. Nog slechts vier droge staten behoei ven „om"' gaian en het drankverbods-amten^ detmlent kan uit de grondwet worden ges Sclhrapt. Dié mijnstaking in de streek' van Charleroi. Die mijnwterkers'staking, Dinsdag j.l. in- Igqzeit in de schachten van de Char!-! tonnages du Trieu K'aisin, bijl Charleroi,, begint zich geleideffijk' uit te breidlepa ■Gisteren hebben de arbeiders in vem eiclheidene schachten geweigerd af te dai len. D|e ftakingsaictie blijkt hoofdlzlalklei lijk gericht te Zijn tegen oen nieuwe werk-i regeling welkte readis in een paar mijnent wordt toageplaat en, binnen veertien da gen, algemeen Zal worden. De stakers,, door icemtatonistisehe elam'enten opgeruid, weigeren naar die leiders dteir BoiteialistSsohg vakvereienigingen, wa,a,rb(iji zijl moidhtans z|ij|qi aangesloten, te luisteren. Gistere® telldig men, in de blu|u,rt vap Charleroi, ineelds mfeefr dan 1500 etakers. i Moordenares grawesteerd. Een Bierlijnsche handielsreiziger, diei met Zijn opto op weg naar huis was, werd iVVloensdiaigavond op den straatweg bijl Pots dam door ©em vrouw aangehouden, dié- hem vroeg te mogen meerijden en heim) onderweg vertelde, dat Zij wilde prolbieie- ren naar ,W,aldeinb|urg in Silezië te kome®^ Plotseling herkend© da reiziger de vtrouvsi naast hem (door ©en overal aangeplakteij plolitiooproiep met foto) als da door da politie gezochte moordenares Pauling Zedschnier uit Potsdiam, die dezer dagen' met ©en 'bijl haar ma® doodsloeg. D» rei ziger reed met zijn wagen naar Sorap terug en leverd|e| ha-ar olvei" ®an de politie, die ha,ar identiteit vaststelde en haar najar! de gevangenis te Potsdam overblraclht,' Ernstige stahingsonlnstc® in de Vereenig-i de Staten. Uit Pittsburgh wordt gemeld, dat on danks de 'onderteekéning van de nieuwe» kolencted» door president Kioiosevelt, dd toostand in luet stakingsgehied van da 'vetkoolmljnen, in Pennsylvania, tog steedg zeer ernstig is. Er 'Zij® 100.000 mijnwer kers in staking, di© de ondernemers wille®! dwingen hun vakviereeniging" te erkennen- Te Ambridge overvielen postende sta kers »©n honderdtal werkwilligen. D|e| hulppolitie greep in en trachtte de staktera met traangas terug te dringen. Toen zij met steenen werden |gejb|otolbia,rdeerd inhak ten da hulpagenten jetehter van hun vuur- wiapiens gebruik, waarop ©en gevecht ont stond, waarbij! twe© personen, werden ge dood en (©en tiental gewond. Volgens dg politie Zou,d'e® 'de stakers van dimi-dumj- (piatronen ,gie|bruik' hebben gemiagM. Te Hjarx'isbuxg in den staat Illinois, ver hielden stakers met behulp van bomtoeh zes woningen van werkwilligen. Een toog niet blekend aantal personen werd hiebbif gewond. T© Sullivan in dien staat Indi.ana, wercf ©en mijnwerker ibij leen getvedht tuiss'ehen did stakers 'en werkwilligen gedood. Bij de Pcalboidy-mljhen te Harrislburg, in Illinois, is het, naar Kie|uter mtefdt, to|. 'ernstig© incidenten .gehouden. jEr werdled lijdens relletjes tu,seiche® etafcers en werk willigen twee b'ommien geworpen, wiaar- iopl ©en hevig VuiUrgteVecht vblgde. Tiert menschen werdén gewond. P|e p'olitig tooest toet gevelde bajonet de| orde lier- Blbelle®. ycilingsverccn. Z Gro,oite veiling ^ure Kroeta.pjp'els f Kléin) Peren: Doyenne A 131, B ±'24, Cj d'Avranclies extra I Nouveau Poiteaui Aj Beurré Clairgeau j O f 12. Maagdepeerl d'Heyst B f 9, Herl gchc Maagdepeer f| I wij vervaardigen stal I ned. octrooy 19326, I en 6-balks en niet SPREEKUUR 11-2 De Notaris H. JOl zal op des avonds 8 uur „Prins van Oranje' van de familie I. MEI publiek verk te Goes, aan de Stort groot 95 c.A., in huul L. Vemeule achter de Schildersvl den heet Bruggeman 3. aan de M. SmalleganJ in huur hij den heer] Aanvaarding bij del Nadere inlichtingen! ten kantore van den I Eaildssemcnt Lomws le Go,es. .Volgens „Prov. Belang'» bedraagt het totaal passief in bovengenoemd faiHisöe- ment 14148.29. Da 'blaten zijn niet vol ledig bekend. i AFLOOP VERKOQPINGEN, ENZ. Door notarissen Blaupiot ten Cat© ts Middelburg ©n Jonkers te Goes is .Woens dag in „Mercuriu'si" te Middelblurg j|uMieh verkocht een hofstede met landen en {lij ken onder Arnemuiden em Nieuiw ©n St. Joosland. tei zamen groiot 39.9672' H.A. of 101 G. 255 B;. In massia toegewezen voor i' 47.555 ,a.an den heer A. P. van Ni©u- wenhuijzen te Oostkaipielle q.q. en in privé'. Trekking van 5 October. 5da klasse 12e lijst,- 11000 4684 8842: 15559 16662 f 400 98 3063 6939 12967 1 200 1513 2565 5598 8521 17232 18759 20516 f 100 45 311 2884 3653 5121' 6617 7477 12837 14037 14432 15903 17591 '19943 B'.-K. Z. V. B. BoWur IKoekoeken I. Morgenmiddag om 3 uur spélen pjp hef oude. terrein a,an den Polderscheweg bo vengenoemde 'elftallen een wedstrijd voor da cornjpietitie van den B.-K. ZV, Ba Dait dit een spannende strijd zal wordeml behoeft gieen betpog, :ala men weiet, dat heide ploegen telgen elkaar opwegen. Voort ■de; k'aith. sportvrienden een mooie gelegen heid om ook eens .bij _de eigen voetballers te komen kijken. IEBSFiKE. Gehuwd: Jian Wieststrate, 23 j. jm. ta Wemeldinge en Eliza,hetih' Westveer, 24 j. jd. WAABDE. Geboren: Janna Neeltje, d.v. Jan Wleisteitrate en Helena Bloks Tona, Tannetje, d. v. Leendert Traas enl Cornelia V erburg. Notaris D. C. VAN I Heinkenszand zal op nam. 1 uur in het (I De Punder te s' krachtens artikel 122 publiek verk 1.25.78 te 's-Heer-Ahtskerke, nos. 63, 64, 332. en I van dhr. Corns, de W renhoek en verpacht de Baar te Lewedori 11933. 1 Betaling uiterlijk 1933. Notaris A. TH. Goes is voornemei des namiddags om het café bewoond I beer J. Nolbt ta krachtens art. 1223| openbaar te ve groot 13,60 Are, te weg te Yersekl woond door dhr. G Aanvaarding bij der kooppenning 15 December 1931 vil tegen billijke r net goedloopende aan een klein daandelijksche afl Voor inlichting persoon en zaak t F*eh tot dhr. L. A fh assuranties, te Aanbiedingen in d drag.1' L «or aankoop vee. Iec Ek" J"311 antw- „DI r^SCHIEDAll. t-^v®rk°open bernard Ipu spRk;225gulden-6 Siark;06t Stilden, 12 p 'Ktschoone dorschn "rma hak cappon

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2