BAKHUIS' PILLEN I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND 'OUWoRUKWERKEN ONS OORDEN DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste B8ad Tl UIT ZEELAND [~1 'ELOEfiSCHE ROOKWORST DRUKKERIJJ.Z.C., GOES SUCCES WSCHE COURANT 1AAMVERPLEGING. Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen als: CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. RECLAME SCHT VOORAL MERK „GROOTENDORST" Dit nummer bestaat uit twee bladen I vah OVER DE GRENZEN ~bevSg. W n BUITENLAND 1"| CHINA BINNENLAND VLISSINGEN GOES eeds meer dan 100 jaar S prijkt ECHTE 'P DE MIDDAGTAFEL!! j OOK BIJ U??? ...ZOO NIET, 'raagt dan Uw winkelier aar deze delicatesse en op het loodje „OLBA" O L S T N.V. BAKHUIS' OLBAFABRIEKEN |r gedipl. Zieken- en Kraamver- jpgsters, die tevens de huisvrouw jen vervangen. Billijke condities» BUREAU AMSTERDAM, ERTOOM 278 - TELEF. 81432 's morgens, 's middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde, genees krachtige of i a 2 Beter en goedkooper huis middelen bestaan er nu een maal niet. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook U helpen. De Wortelboer's Kruiden en W ortelboers Pillen verdrijven gevatte koude, griep, influen za, gal, slijm, koortsigheid, verstopping, maag- en hoofd pijn, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen den stoelgang, huive ren het bloed, maag en inge wanden enz. Wortelboer's Kruiden 60 et. p. pakje, Wor telboer's Pillen 60 ct. p. doos, drie doozen f 1,70. Overal verkrijgbaar. Waar niet ver krijgbaar dan direct van Jacoba Maria Wortelboer, Postgiro 17039, Oudepekela. Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag. worden met den meesten spoed en tegen concur reerenden prijs recht streeks geleverd door de Nette uitvoering gegarandeerd. Vraagt volledig monsterboek. ZaKBNMBNSCHBN DIB DB Katholieke be volking VAN HBT Noorden wenschbn TB BEREIKEN MOFTBN BENIG R.-K. DAGBLAD VOOR DB NOORDE LIJKE PROVINCIËN VOOR DIT DOEL GE BRUIKEN EN HEBBBN iDVERTBNTIE-TARIEVBN TB vra TEN, Administratie, Groningbn ijmafdrijvenda Eischt dit Fabrieksmerk» an L. J. GROOTENDORST Apotheker, Utrecht. tiveren het bloed, verdrijven gat* _p «lijm en bevorderen den goeden Ioelgang. Bij hoofdpijn, zoo vaak n gevolg van trage ontlaating, innen z(j niet genoeg worden aan- volen. Zij munten uit door hunne chte werking, zonder kramp of enige nadeeiige gevolgen, zoodatr len in staat blijft zijne gewon© ezigheden te verrichten. Prijs per oos met gebruiksaanwijzing 271/» snt. 30242-30 Verkrijgbaar: te Goes bij GEBE. IULDEE. Wacht U voor namaak NUMMER 119 ZATERDAG 7 OCTOBER 1933 29*™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Wieeirevue. De Oosten rij&Wclie bondskanselier dr. IDMlfuss heeft deze "week helt lot ge deeld van zooveel :andere hoogs' jrfitiek'e personen en ook' van zijn Voorganger jngr. dr. Ign. Seipel: een heet- en war-' hoofd schoot, zijn revolvter leeg, 0:p' hetm, gelukkig zender den sytoplafhielken regeier- der ernstig te kwetsen. iW|as de aanvaller van dr. Seipel een opgejhitste socialist: tic Wiaigef van Plolïfuss Mijkt een uit Zijp 'lood geslagen aanhanger der nat.-so:cia(lisl- ten. Hu die lafumsLag zk» afliep', kan men hem! een buitenkansje noemen vo,or Oos tenrijks bestuurder. Het „wee den ver volger en heil d'en taliaagde'f werkt nog immer inlet onfeilbare zekerheid. Die po pulariteit van Dbli'fjuss is er weer dooi- verhoogd «a Dlertil heeft daarentegen zijta eigen partij heel w.at schaida berokkend. jDe maatregelen tegen de' O.ostenrijirisfclhe üftzi's getroffen, gullen er daherper dotór luitgevosrd' worden en de werfkMbht onder de kte»rlo,o>ze middenstof wordt dpioH' zulk 'n taisdlaad' ongetwijfeld verïatad'. Hitler noetode den Rijksdagbrand een ge schenk des Hemels; ook DIoJBuss zag in hetgeen hem overkWiajm! een hoogere b» echikkins:. f Het proces te Leipzig wordt met den dag vervtejender. Met echte Dlu-itsehe ge degenheid werkt het gerechtshof alles nf. .Tot in de kleinste bijzonderheden wordt Afgedaald; geen futiliteit wordt, over geslagen en de internationale peternen- sdhen, dloor de semsafieztaoht naar Siakj- sens hoofdstad gledreven, zitten zich etter,- li)k_ te vervelen en g|e;e|uwen. D|e suffe zwijgzaamheid' van iV.an dier Luiblbe werd eerst op de taicltiek! van Mosk|oui gestjof- k'en; Torgler echter piraat honderd,-uit en lijkt wel een wnordenmitreiUeiur. Die Soy- jefcvoorschriften Zijn zeker nogal r-dWblafljr. pte drie Bulgaren prijken ook dag aan dag in de beklaa'gden-lbanh!, hoewel hot iedfer uur raadselachtiger wordt, Waarom zij da-ar zitten. I We gelooven dat 'dit heele Rijksdag-, Ib'randproices .als 'n nachtkaars zal uit- doioven. Hfet res.ulta.at kan de Nazi's wel koud laten. H:o:ei of de uitspraak is: .het ïeit blijft da,t v. d. Lulbbei's' fakkelgang hen stevig in den z|adel geholplen heeft. D'eze week werd va® Cuba gezegd dat iedereen er tegein alleman vocht en die chaios daarom' groot. was. Te Geneve praat iedereen tegen alleman, waardoor de Ba bylonische spraakverwarring nagebootst wordt, met den bekenden negatieven uit slag als gevolg. iWht Ier z«m van de Ont wapeningsconferentie tegen .16 Octo ber is zijl uitgeschreven mloiet komen Ja,at zich hegrijlpiem. Mussolini is1 ongte- veer het «enige staatshoofd dab zich ern stig bewust is van hiet hierdoor ontstane [gevaar. 'Dleze w-eeif sldhre# hij in een Fransch blad hartige, waarschuwende Woorden. 1 j Men heeft gepoogd, ©en alglemeene lolvereienkoim'st op1 te is tellen, om' tot ont wapening te komen. Daarbij! w!as echter van werkelijke ontwiapleniHg geen epi-alkb, doch uitsluitend van 'beperking en ge lijkheid van bleiwapiening, Want er zijn grenzen aan de 'beperking van hcwa.pte- ning en men kan van een staat niet- ver langen, dat hijl voortdurend zijn bewape ning^ zjal inkrimpen Zonder dien staat daarbij aan ernstige 'gevaren ibljoot te stel len. „Potige van den Volkenbond heeft bij' dit alles ©chter in de laatste •W maanden harde Happen gekregen, ffius- fchen de beschermers der verdragen en Pegenen ,dio gedwongten Waren zich aan. TOza verdra'gien to onderwai-pien, bestond geen gunstige verhouding. Die overwonnen staten haidden redenen genoeg, een di/rgfe- jijke houding, p;an te nemen, aangerien m bet verdrag ^an VorsaiJlos deizeflfdle, otat- wap eningsma atregeljen Waren voorzien vaarde pyfeiwinnende 'sta,ten als die np! da werden toegepast! en verahchf! ^«rwinnen:<te statein Zelfs de d«r^vordiaS V®ein> Voor de uitvoering der verdragen zon-g fe dragen. b2! "MijÈh'eid te pver- weerde M^mi «"iet, Zonals m'en bte- docb 'i IP'Hn voorgiesteM, doch islechts vocursteien gedaan "Mie tot' hetZijl. het dan ooH mate, Konden leiden. Frankrijk bezit eeln toiliteif^'0011 ^^ridselemeait in zijn Mitaar apparaat, gijn traditie en het 'EWtsdiland heelft, «p.17 Mei officieel f4jh leider tefe^rpokto. dat het aan geen porlog kon pnngezren ^n porlog mTS teckehen. H©t natwuaal-sociaUstisch r^, gime wordt te: Zeer m door vraagstukken van femnlandschen »ard, dan dat (h-et Zoui kunmem debklen aan militair uvpntu|ur. glechts wanneer men de- moreele heleimlmteringen uit üeh weg zou ruimen, IzDu toen het Fransche en het iDiuitache «tandpunt op de biasis van de garanties Van het Viermioigendhedeiii- pia-ct met elkaar in overeenstemlming kun nen brengen. Om do volle Zwaarte van het ontwape- nings vraagstuk te beseffen moet toen zich eens e.en min idf meer Vergaande mis lukking van de ekxnïerenti© vb-orstelllen. Op' dien daig Zat de volkenbond plralctiscli hebben oplgehouden te bestaian. Niiejuw© stlalenlgroieipen zlullen 'zich vormen, die meeningsverschillen Zullen zioli toespitsien ©u een periode van. vreeseLijke onZcltóer heid Zal intreden. In Spianje wil liet no,g niet. Hoewel Lerroux zijn bieist had gedaan om de socia listen tot vriend te houden, doior v'opirjt- Zetting van do fcerkvervolgiiiig:' te annon- 'e&eren, ging hij: toch niet straf' 'genoegl.ita k'eer, wgaropi deZe vriendelijtae m'enschen hpui met Zijn kabinet lieten vallen. Dfê (president heeft toen Sanchez Roman aan het. werk gezet, doch hoe de ttfewbners v,an het Iberische schiereiland ook' o.pi roman tiek gesteld Zijn: de nieuwe jlorma,te|ur kreeg geen kans. Nu is de links-repuV 'blikein Pedregal in den faillieten boedel gehaald. Het Zoiu, heel wat 'beter wtatan w,anneer de president ©eins nieuwte vcp- Idezingen uitöchreielf1. Het woestr«ralutï<m- naire parlement waarmee Spanje thaps ge zegend- is, klopt niet m'eer op de gastel! nis der bevolking, die ondertusstehen wel de mlaag vol Zal hjelbbien Van dazfe fijha toeneertjes. Op Cuba nog geen klaarheid. -Van de week iw|as de gehaele president ztókl In middels w-eer boven Water geKoimein. .Vrienden of' vijanden hadden op zfijh auto geschoten. ,W|el verkljaarbhar da.t hijl zich eenigen lijd in het verborgene! hield Een ejursus in heldendom' mbet niet pi te snel Vierihojptau!; OOSTENRIJK Dc aanslag op dr. Biftiifln.s D;e politie-,aiuitoriteiten, die belast zijn met het onderzoek naar den moordaan slag oipi dr. Dlottluss, Zijn overgegaan tot arrestatie van (Diertil'ö rnoedeir en zijn otie'fvaid'f-x dr. Günther. Tevens werd een vriend van Biertil gearresteerd, die hem z|ijh revolver had afgestaan, Zaoda-t men laanneemt, dat hij1 van het voorneman van jD'ertil pp de hoogte w,a,s. Het blijkt mteler en meer, dat Hlertil Wjtoa witsliujtendl in nationaal-sociallistisohe kringein Verkeercte. D[at hijl d'en aanslag met .vaorgedjarihtea rpde pleegde, hejidt de' ptoiitie tèvjtjnsl af luit het feit, diati 'hij! van tevoren oUeirilei cCiinipTomitteerende papieren en docuïnien.- ten heeft verbrand., In totaal Zijn thans in verband met den aanslag, zerven plerspnem gleorrestefitd. De politie heeft thans vastgesteld, da,t de djad'er van den aanslag in het jaiar 1932 loffieieel tot de na,t. soo. plartiji is! toog©,- jreden en in het voorjaar vlan 1933 we(eir vaor de party! hee'ft bedankt. SPANJE Beperkte staat van beleg. De piresidenfc der replubliek h«ft den Jbetpprkten staat v,an $)eleig'* voo-r het' gehieelei stjaiategefbiadi afgekondigd. "Djit be- P'liuit is genomen in vedbland m'et de; vloiort- diurend groeiende nervositeit, die ontstaan is dioor de regeeringseïistó. AMERIKA He revolutie ,opl ('aha. De tuitenlandsohe inwoners van Havana diq tijdens de jongste- periode van onrust en terreur naar hotels waren gevlucht, keieren nu weder geleidelijk' ma,ar i-heitl Vedatb-district, waar de meeslts vreem delingen wönein, terug. Helt langdurige bbmibardement van h«fc Hotel N.ationel heeft «en groot deiel der bevolking met afschrik vervuld en ver soheiden moeders hebben hun kinderen in badkamers -en kasten verborgen. Tal van (pierspnen worden vermist en militaii'-en hetpien thans, hij het' opsporings werk. De hiurea,ux der dagbladen Worden bestormd door vrouwen, die inlichtingen trachten te verkrijgen over hun vermiste eehtgenooten of familieleden. President O ran S.an Martin heeft aan gekondigd, dait drastische maatregelen zul, ien worden genomen om de orde t.e hand haven en heit leven, en -eigendom' van da buitenlanders ta beschermen. Hij heeft ook' verklaard, dat de regee ring heit leven wa,arbbrgt van .alle ge- vangen-genomein: .officieren. Intusschen wordt beweerd, dat .acht oflïciexen van liet, Cablana-fort door mui tende soldaten zijn gedood. In heit militaire hoofdkwartier w.ord't dit evenwel ontkend. Volgens een bericht, uit Wiashingtojü zijn 543 manschafjpien aan bbord van het' slagschip! WJyoming gegaan, dat na-ar Cu ba, zal vertrekken, als de omstandigheden dit noodig maken. In de' marinehfesis te Quantioo in) Vir- ginië liggen 1500 mariniers gereed om na,ar Cuba itel vertrekken, terwijl in Haïti 100.0 man reisvaardig staan. Geen anti-oerlags-congrcs t,e Sjanghai. Lord Marley, de leider' van de §ocia- listen in het Eingelsohe .Hoi0|gem[h.ui® .epi voorzitter van het Aziatische: antiioiorlogs congres, is meit een aantal andere ge delegeerden a,an bbord van het Noorsehe Stoomschip „Askeladaa" uit Sjangahinaar .Wladiwositok .vertrokken. Hun vertrek is een gevolg y'an het ofii- cieele verblod ,om het anti-oorliogsoongrea te Sjanghai- te houden. Da China. Press, een Amerik'aaniscih'e courant, schrijft in verband hiermede dat de aanhangers van Marley het oongrea hebben willen beleggen zonder vooraf de Onineesche' regeering te raadplegen. Da- deelnemers a,an het congres in Sjang hai hebben een aantal dombheden- begaan, waarvan heit ergste wlais, dat zjj1 ondanks het verbod van da autoriteiten in het geheim een bijeenkomst 'habb'en belegd. Dit optraden heeft hun 'het la,atsite beet je waardigheid ontnomen. Deze geheime bijeenkomst van het .anti- oorlcgsoongreis werd gehouden ten huize van den Boedhisitis'chen priester Tsa,o- Loeng (alias Trebitisich Lincoln). Zooals men weet was Trebitisch Lincoln van geboorte -een Hongaarsche jopd in 1910 lid' ^an het Elngelsohe, Lagerhuis. Gedurende, den wereldoorlog werd hij door da Engelsche autoriteiten van Spionlnage verdacht. In 1920 werd hij Boeddhistisch priester en nam' den naam aan van Tsao- Loeng. Nieuwe Staatslecmng. D'e juistheid k'an bevestigd worden van de geruchten omtrent de ia.®. uitgüf|t(e van een 4 pfct. Staatsleening van 200 millioen guld'en tegen aankoers van 99i/a pWt. Het propeotus zial Maandag f) Oct. v'erscihïjinen. l Coileclieve ArbeidsoivereenKamst in het B arkdrr.kkersbeedr'ij't Onder voorzitterschap: van den hee|r Jl. H1. van LonkhUy-Zen te: Zeist hebben Vertegenwoordigers v,an de werkgevers- efa ■die werknemlersprgianisatiën in het boek- d'rukkersbleidrijlf «enige weken te Am'sten'- dlato ondefhandield over het afsluiten van een nieuwe ctolldotieve afbteidsoveeeën- kb-mst in verband m'et het eindigen van de thans geldende ovesrecnfcotnbt op! 7 Oct. Partijen ziijln gistermiddag tot voor- loopige overeenstemming 'glekbmen. Vóórts is besloten, het huidige eon- trajefc voor den duur van vien* wekfeu te verlengen, teneiin-de de redalctiel van de nieuwe overeeaikomist Vast te stellen. Nieuwe Collectieve arbeidsovereenkomst in het ba uw vak. In hun ledenvergaderingen hebben de platroonsbiond voor het bopwbeidiijitf in N«- iderla.nd em de Ned. Ri.-lv1. bond van bouw-! patroons het voorstel v.an hun .Jb'onidsfciesitjui- ren aanvaard' tot het aangaan van een nieuwe landelijke ooileetieve 'arWeidsölvie^i- ecnkbmst, waarin voor groote geimeeptein het loon mlet vier ctent per ,urar Zajl won den Verlaagd en v,o.or kleinere gemetintpn met drie Cent. D!e totstandkoming van de nieuwe lan delijke arbeidsovereenkomst is hiermede piwicltis'oh Verzlekerd) aange|zien verwacht wordt, da.t ookl de arbeidersbonden een en ander ,zullen aanvaarden. Inperking Onderwijzersfijileiding, C Na-ar .aanleiding van vragen, opgéwoiM Jien van vea-sohillende zijden, d«eilt men uit de hiesie bron mede, dat aan' hefi Pleplarbelm'ent van Onderwijfe-, Rjunsten en iWetensicihiappen de inperking van de on- Id'erwij'zerso-pleiding reeds eenigen tijd 'in Voorbereiding, is Het ontwerp yan de mwdige imaiatregelen is bijl de .verschiL lende insta,uties van advies. Gaedcrenrnil. N,a:ar „Ag. Ep. et Fiu.1' meldt, heetfli het syndicaat, van melk'pfpiducenten en inld'ustrieelen in Frankfijlk' een ovareeiL- Komst getroffen met de Nederla-ndsthe Iplroducenten voor den invher Va» eep Zpeciaal contingent bbter in Frankrijk' Itë- gen voorw1a,ar,dien, Welke het koopen door Nederland van een Zeker tonnage jFranstJr gr,aan mogelijk m'aikien. Minister D|e Graeri'f over Nationalisme, Te Geneve 'besloot oiizle minister van SBinnenlomdsehe Zaken zijjn re,de als ivpjjgt;' „IV e leven in tijdt wa:arin he,t woord is ,aan het nationalismfe. Ik 2)al 'geen kwaad van het nationalisme Zeggen. Ik' meen Zel'l's, dat 't inteniationalisimle jaicih islechts kjan ontwikkelen op üen grond slag y.an een gezomdi nationalisme Al' to Idakwijls misbruikt toen «Iclhter geVoielens van nationblistae om een zled'eSijkie- reciht- Vtalardiging te zlofiKen viojor taiaatreglelen, Üiq rechtstreeks indruisehen tegien de hoogste belangen van de intcrnationalei getaeeri-. sclhaPi en die sleohts de autarkiei van. dien staat b'eoiogen. De elultiiB' van 'n benepen nationalisme schijnt ons v«rderelïjk'. iWfij honden het g^lopïl in een gelukkiger toe- kfolmist, w,a,arin de internationale geest' zich lOjpnieuw 1 kiunne» ontwikjkelen.y ZOMERiTrJiP, rWUj1 lierlniiiereii er noigj eieais dat liedenniaioht de Zomertijd ledndig't. Zet van- lavond dus de kiLeldkien één uair actiternit! Bankjlapier in e.en blricvenbns. Op: 16 Septiembier j.I. is in ©en' brieven bus va,n den rijk'spiostdienst te Vlissingen een enveloppe ,a,angetroffen, wO'lke zoindier e'enige .aanwijzing b'ankpialpier 'bleek tv9 be vatten. Tot heden is die enveloppe niet opgevraagd. V ermoed wordt, ,dat iemand van elders in die brievenbus: oorre^pondentie heeft geworpen en 'daarbij' uit onbedachtzaam heid bedoelde -enveloppe met, bankpapier melde in d'e bus heeft gedaan. Indien: dit juist is. da,n heeft betrokkene vermoedelijk later -er geen oogenblik aan gedacht, dat ae enveloppe m-etj bankpapier in een brie venbus te Vlissingen is geworpien en heeft hij waars'ohïjnEjk' Hijl de politie elders aan gifte gedaan v.an de vermissing v!an deze enveloppe. Voor inlichtjngem «mtrentJ het voren- Staande kan men zich wenden tob den oommissaris van politie te Vlissingen. J. G. van Niï'triki f Opl 69-jarigen leeftijd is; te 'g-Gra- venha,ge overleden de heer J. G. v:ani Niiitrik, oud-direotenr den gasfabriek te Vlissingen. De gemeente .Vlissingen heeft hij in veie fundtjesl geidiend. Van: 1905 was hij lid van den Raad voor de V. D. partij, werd "wethouder van apenbare wer ken en bleef diif; tot 1913. Hij; waai lid dei Prov. Staten van Zeeland vlan 19131914 en v,an 19131917 lid van Ged. Staten; Afgetreden ialsi lid, van laatstgenoemd col lege, werd hij Weder gekozen tot li'd Van den Ra,a'd van Vlissingen elffl wethouder v:an linanciën. Brand. Hedennacht 12 uiur Werd brand ont dekt in de keiuken van het plas gerestau reerde: beursgebouw ,op het Beursplein. Da,ar del bfcanid' oen ernstig Karakter had werd de geheiela brandwleer gaalarmfclelrd, diei or ie uur hard heeft moeten- werken om heit vuur te doftve». Van bSn-nein1 i-s groote schade aangericht. Het dlak' ia uitgebrand opi he|t torentje} na,. Oorzaak onbekend. Klccpen-inzameling. Da volgende, week' Zaterdag gal de St, Viucentiusvereeniginig ha,ar gewone jaar-1 lijksche rondrit dloim' dc sta,d laten doen ter inzameling van gebruikte kleedinig en dek king. Alles is welkom. Da,t da huisvrou wen eens goed inspectie houden! De be hoefte is groot) nu heit koude jaargetijde nadert. Vorige jiaren heeft ,de St. Vino, ver. heel wat blijde meuschen kunnela mia,-- ken. j Helpl haar die traditie te handhaven! 1 Re verlichting van dc St. Adi-iaaustra.at. "Die week is een ia,anv:ajig giem'aakt met het sgapnen van het bovengnondsöh »e(t voor de ©leWtrische venlichting dep St, Adriaanstria,at. Tcien wijl gister piasseerdein Was het wlerk' zoio goed als gereed' en het' zal dju-s niet lang mte'er .duren pf| dei bbogi lajriip'cn Zulten hun zee van licht in da winkelstraat uitstorten. Kerkcmeert. .Vrijdagavond a.s'. z|ullen d'e blekende eoi-. plraian'zang'eres dio Vincent en da Drganisf Ant. v. d. Horst een kcrkconeert geven in de Groote: R^rk'. Het programma bteVat o.im'. werken van BiOch, Cesar Franck' en Sehubtert. Aanvang, precies acht uur. Nadere: ibij'zionderhed'an vindt men in fn annonce in dit nummer. 0ÜD:E| EN NIEUiWIE BLOED" KORALEN. Gropltei sjorteering. Lage prijzen. Adres: SIMONS, Goes, Lange l'orslistraat 82. (Adv.) I)e voctbalvcL-ecii. „Goes." Een igasbhil in de votetbalvereeniging „Go-es'f wa,s aanleiding dat de secretaris, dhr. jJ„ Meijlier, van de week' heenging eergister heelft ook de voorz'., dhr. P, Kbs- ter, zijn ontslag, genomen. Een- tegen Maandag uitgeschreven ledetaviergadering zal in de vacatures moeten vöprzien. Collecte crisiscsmitc. Die collecte voor het Crisis-jCbtoité heëftl deze week f 64.95 opgebracht^ Kloetinge. Donderdag heeft de Raad neit vootetel helhiandeld oml twee leerkraöbh- ten bij het opeiubiaar ond'erwnjis ta antslaa», wat door .den inspiectejur van onderwij's ge- advis|eerd' was. Perst, werd in comité hierover verga,- de-i'd. Na, heropening zegt de heer Konseima- ker,. dait hij! eerst graag een beislissinig van dein R:a,ad' wil of één leerkracht v.oor rekening v,an diej gemeente wordt gchpiu- dcn. De voorzitter meent, dat'dit voorstel niie't kan worden behandeld. De heer Sto,ub zou het voorstel' willen .aanhouden tot de volgende vergadering, Dhr. Buitenhuis is ook voor aanhou ding'. Hieilj zou' kunnen zijn ,da.t de Raad helsloot één leerkracht voior rekening deï giem-eenite te nemein,, en dat hij e|eini ondier- wijzeres zou willen. Dan zou door aanne ming van heit voorstel van B. en IVi, zulks ni«t kunnen. Op| voorstel van den vborzitfer wordt thans gfeen besluit genomen. V,an- de be sprekingen :a,zl -een ralaas ua» deui iax- spiecteur worden gezonden. Deza zal ver zocht worden d'e k'w'eisti-e nog eens! ta ko men hes'preken Jeenoods in eelnl verga dering van den R:a,ad. Ovezand. Majoor Ganseman ond©rvon<J Donderdag veel WelangSfellinig bij zijh zil veren jubilé ia!'® Rijbsveld'wiaehtier. Da Commianda-nt reikte hem met; eien waar- dieler-ende toespraialk' de zilveren miedaijlla wegens1 trou'wen -dienst namens H. M. de Koningin uit, Dei b'urgeqneesitens: van d©j betwakin-gskring huldigden zijn tfou'wem en vlijitigen dienst en gaVeini heml een Ib'oe- kenkaist. De Rijkls- en gemeentepolitie b'o- dein hem! na: een teeispraak yan delnl Rdjka- veldwachter Koopnan van 's-Gravenploldier een hureiaueloel aan -en- gavlen aain de echt- g'enooite eien mooi bloemiStuk. O'udeland©. Dezer dagen kwaml de ra,ad in sploeideisohesDide 'vergadering hSjeien; af-- wezig de beer I. da Bakker. De, Voorz. deelde mede, deze vergade ring belegd ta hebben wegens aan schrij ven van den inspecteur vlan de hélastin- glen, waarin giemleld werd, dat de gemeente over het ,afgeloo,plen jiaar L' 12.35 te veel' gemeientefbnds'ble'laisiting had ontvangen, welk bedrag de» 4eu Ödtoib'er terugbetaald moest worden benevensi nog f 112 en f46 tel veel genoten personeela bleiafltinig. Allen wanen verbaasd over deze ©ehro- melijk'e vergissing, waardoor B. en Wl, voorstelden opl vele plosten ta bezuinigen' totdat bedoeld bedrag uitgewonnen was. Icrscke. „Pr,oV. Belang,'? veirstoekt Ida volgende gegjaVesns omtrent het faillisse ment van A. Pik'aar, oesterkweielker en cjaf'éhouderFailliet verklaard op 26 S'ept, 1932 met benoeming van Mr. J'. !WJ. Gpedbloed te Goes, tot duijaitor en tof réchtleT-Oommis^aris den heer Mjr. 'dl- iW). Zijlstr,a te Middelburg, Hiet tota,al' p'assief 'b'edraiagit 'f 3680.23, waarvan pnefea^ent Ü'1469,'27, Heiiikenszaiid. In de j.I. gehouden! raadsvergadering wag de heer Boa met kennisgeving afwezig. De natolie» werden, gelezen en onveranderd vastgesteld. Me- dedieelinig v.an den vcjo-rzitter daif inivjoz- deren van schoolgelden in tcrmijlnen kan' plaats beiblhen em dat de beidoeliing ia een nieuwe wijziging inl d-e schoolgeld- heffing vo,or te stellen. Van NisSe en 's-Heerenhoek ie ingekomen da,f geen bet-, zwiare-n zijn tegen de begraoiting Keurings dienst voor vee en viaesch. Eien adrea van de kbffiiehuisbonders om de aanslag opl dei perspmeela .belasting te vermindereni volgens de nieuwe weit werd' yerdaiogd oml te samen meit de a.s. begroeting te 'behan delen. De vuilnispipihiaaldienst wordt voor- laopiig op fO,25 per kwartaal gehouden, in verband met het aantal deelnemers, ho^ meer -abonné's hoe goedkooper het kan •geschieden. H,u;urp!rijs consiultatiebur«a|u voor het „Groiene Kruis" wordt bepaald opl 135. Ver-huurprijs voor kleinei verga deringen of beistunrsvergaideringen.' wa:eht-> loka.al f 1 per avond. Aangenomen wordf voor verwarming electriseha kaehefe ta plaatsen, w,aarvoor vastrecht vierkregen kan worden. V,o,or grootera vergadetingep waehtlocaal f 22,50 p,eT jioar, v.opr hef groote lokaal f50 pier jaar. Da vergoe ding voor dei bijzondere scholen wordf vastgesteld o.pl.f 9,90 pier leerling, katho lieke söhaol g'emiddeld 181 leerlinge»,, de school met den bijbel gemiddeld 67 leer lingen. De pensioenigrondslag va» de» gemeenteontvanger wordt vaefgjesteld op f 590, van da gemeente-werkman op: f1000. .Wijziging ploliitieverordening werd 'a,angte4 nomëin, .also,,ok' wijziging verordenlnig yan den gemeente-veldwachter. Medediciaiinig dat de Oude-Kam'erscheWeg zal kbste» voor verbeteringi f: 8979,60, wa:arinfl330Q werkloon zit, w|ordt aangeno-men! onder voorbehoud van d'e vastgestelde ^ublsidia van het Rijk in h'et werkloon. Wordt aangenomen om te vragen aart Ged. St. om ontheffing ev-er het artikel aiohfeigevelro.oilijmenl. I De steunregeling wordt laangeinoimeinj vol gens de mini'Strieële edrculaire. De gje- mieentebegrooiting 1934 wiordt a,ongeboden! in ontvang emi uitjgaaf op 58516,19, on voorzien f 551,57, waarin is verwerkt hef batig saldo 1931 item bedrage van f4500. Het batig slot 1932 ten bedrage va» f 7000 is nog onaangeroerd. Volgens- da voorzitter zial de voorgenomen korting aff da uitkeermg uit het gemeentefonds Voor onz'e gemeente waiarslohijhlijk geen gevol gen hebben. Da rondvraag leverde Weinig bijzonders opi. jlaarna sluiting. 's-Heer-Arendskerke. Vafjldiagvoormiddag kwam de Raad d-eizler getoeente in open- !b|are Vergadering Jbïjtee». j Een verzoek' vlan JJ|. Slp'ruit 'e..a. om Uitibreidinglelectrische BtiiaatV'eirlichting voor hunne woningen, gelege» a.an den Noordweg in den 'Wlestk'ijafUwert-pol-c^Eij^

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1