NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Os roman van Robert Haftings Complete Sorteering KE GESPREKKEN j UWSCHE COURANT DINSDAG 3 OCTOBER 1933 De Jaarvergadering van den R.-K. Rijkskieskring Middelburg. ^FEUILLETON BUITENLAND iet schertsend, en 3us niet kwaad |mee ta plagen, zo,oali® dikwijls I f I i I ók'thead ie een Wonderbare eigen- dein omgangde opgewektheid I huidgemootl zal aanstekelijk wer- liet heele gezin. Opgewektheid is j k' heel' iets[ anders dan bufe|® lijk® .opgewondenheidopgeWeibt- -een harmonische zieletsifcaat, 3ie I werkt op ieder milieu. Jrzaak van veel onaangeuiiaajnhe- lls men er twee stel manieren op een voor hujtemshlutLs. M-enigeie® I ezelsohapp-en zeer galiöfti' is, en Isvian-rdeeu'd, is een lastige, grillige, :ige huisgenoot. loordje van lolf', een wóord'je van Jie opi zijn tijd, heeift meestal een ft uitwerking. likwijls gebeurt het niet, dial, ■iemand gestorven is, men opeen® poede eigenschappen, in hein of [dekt. Van de dopden wordt liets dan goeds gaspir.oken. iWlaar- In wo ons miet aanWenn-en dit ook Ivenden te doen-, ön er niet moe t|e lot het te laait isi?, Hot leven van Jvan wie wij1 houden, en die ons I staan, zal eindeloos voel aan-ge- |door worden, enons oigein dotte immers o.okji nd Wórdt het moeste getrouwd angs uitgemaakte statistiek wees jercentsgewijze het grootste aan- Èjken plaats heeft in: Hongarije 1 in Saksen. Pruisen .volgt daan- fcds in dalende lijn kojnen: Oioe- Rngeland, Denemarken, Italië, Nederland. Dan komt' Zwitser- ■gië en Noorwegen; minder weer land en Zweden. Doch het land allerminste Wórdt .gehnomlwÖ is I ra,ar op| de 1000 inwóners slechts ken plaatst vinden! Men ziet, [dat li inzake huwelijken nog zoo'n |;u.ur niet maakt! MENIGEEN NIET .WEET- Jjens de jongste gegevens zijn er Tfeijieoho^Slowakije 3000 Duit- htelingen. In Frankrijk zij|n -er heb Saargehied 500, in Nader en in Zwitserland 2000. Het liebbejingen, dat zich in Ein|gefa®d, en, Scandinavië, Oostenrijk en vindt, is gering en zou niet m-epr la.ar honderd bedragen, grootste Stuk1 keper, da,t destijds pereiland (Ka-m-sjatka) werd ga- oog zeven Russisch© ponden -en iet. museuim <pder Academie van ippen ta, Leningrad geplaatst. Is in dia grijze Oudheid maakte lik van postduiven, raspen kwamen gedurende da in ge)bi;uik'. De Romeinen Ifen- ree.ds een soo-rt onderbed, .dut ah" (ligbed) noemden. Later de Mooren de „matra-h" naai' inwa.ar de matras zijn Weg vond krijk Duitsohiaud, etc. OEFEN. i Izerbrand moet toch verschrik'- er de pantoffel zitten!" zeg jee?, Map, laat me niet ij knielt er onder!" LEI .WERKING. leeft gisteravond een magnifieke et café meegenomen." zit-ie gaedji" ngegbt-en. En Frits ookzoo ■•en muurachter de tralies!" NNING. man," zegt de dokter, terwijl hij k zijn grij® hoofd' schudt, tot den u helbt vóór alles rust noodig, ns een klein nest waar n opge- r vap de drukte en da besLoim- vap uw zaken1 rustig een dag n kunt doorbrengen." mt schiet in een haast onbedaar- en zegt: „Rust .dokter, vind ik >o veel en zo,o- goedkoop ala in él; da,ar komt heel den lieven sterveling." .eb ik1 alweer een valscha rijks- de oassa. .Wat 'n g-eimeenite-it' zop'n mensch! Frits, kom 'ps der." I j eb je 'n riks. Loop eens even sigarenwinkel en ha,al me een ibecs voor een kwartje!" TJE'S GE'STELSOHRIFT. de heerlijke ozoprijke lneht van mooie1 vaderstad bewerkt., dat tort,en tijd een hoogap leeftijd 1 i I i «EtRBLOEiMPJE. ooren, ik heb je al wel hen- gezegd, dat je niet zooveel moet ©antwoord me pu eens kortweg ,W-ie was Karei de Dikke?" met lijk' ja, of neen!"- £E. i >i i die corpulente Jansen t;ochi£" rader."- - n.n toch zeker een dulbbele!" !T H.AAR. ooit, nooit kom ik weter bij1 je i i la, en vergeet dan asjeblieft een paar bruine en! een paap hoen veters mee te brengen 1" ÏNTOONSTELLING. :ns, wa,t een werkwiaardig schil- weide is blauw, het beeikljiei 3 bdpmeu zijn rood' »emt de schilder hetü" - jeugdig groen!" I NUMMER 117 29STB JAARGANG IEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager IfiROOTE WAARDE ■VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Zondag vergaderde in „Slot Ostende" Go.es dei R.-K. Rijklskieakring Miiddel- llarg1, onder v-oiorzitterstohapl van dhr Tjrutf-1 lino. die in zijn ppieningswóiord zijln spijt ailarukte, dat Den Bosch .onlang® Zeeland lal losgelaten, waardoor Zeeland zijn letel verlopr. In do -tae-kómst zal dit Veer hersteld moeten wórden; nu alvast moeten wij 'werken, voio-r de® bloei der Ei-K. Staatspartij. fcr is hier nog heel wat te doen. Spr. vraagt zich aif, of (hit misschien komit -omdaf de Staatspartij zoover van ons Verwijderd is?, Verbete ring verwacht spa.'. van da keamvbrmilnig Siepwe frischheid hebben Wij noodig 'allerlei .gekleurde hemden kunnen wij best missen, omdat wij bezitten een vast fun dament in onze beigimseletn. Geen kracht moeten wij zoeken in het uiterlijke, ma,ai ja het innerlijkei. Het communisme werd poet door ©elvorminig; hen ntavofeeP1 kannen wij niet.; !wèl kuplnen wiijj ieita to hun ijver overnemen. Vier plaatsen zijn door de Staatspartij in Zeeland aangewezen voor kernvorming, wiet,en er vrijwillig volgen Heli geldgelbr ek balcmmient 'den Bijks- kieskring in Zijn bewegingen1. Spa', hooipte 'dat daal' verbetering in kb-mtl en dat 'da 'aij;eva,ardigden daar ieder in hun plaats voor zullen werken. Met een vurige opwekking .tot trouwi aan de Stjwispiartaj en een bede tot God om bijstand- eindigde spr. Zijn .inleiding. De notulen der vorige vergadering werden ongekeur d. Mej. Meijer (Vlissingen) plrotipisteertte fpeu teigen het te la,at uiitschrijven van Ueze vergadering, Do secretaris, mr. dr. Mep, deelde1 mede lat dit verband hield met' de Partijraads vergadering. Om onze voorstellen daar te doen behandelen, moest, heden vergaderd worden. Me>. Meijer verklaarde dat .alleen ge- Jiotesteerd wias opi zi-ch tegenover dia 'eden te veranitwocrden. Bij, de ingekbmen stpkken wanen ciemiga jicnnisgevingen van vërhindiering o.a. Van dö heeren Iz>ckiefter en Romplu en 'n bie? ikftt van de1 kiegver. Clinge, dat geep af gevaardigden waren gezCnd'en opidat heit geil mankeerde. Hierna bracht dr. Mes zijn uitgebreid jaarverslag uit. Herinnerd werd e-efrst aan da Kamerverkiezingen, die. tie teleurstel ling van den verloren, Zeienwschem zetel gaven, doek ander® niets zon pngulnBitiig waren Wat de andere resultaten betoëft. De Tweede-Kamer-verkiezingen zooi vervolgde het, V'erslaig hebbeu een dus danig belangrijk stuk werk' en tijd1 ver- tischt, dat over het afgeloopen jaar de werlizaainheden van heit, bestuur groctem- deels daardoor in beslag werden genomen:. Helaas was da invloed der crisis op .financiën van demi Bijkskieskiing pok merkbaar. De uiterste zuinigheid zal ge boden zijn, wil de Bijk'skie&ki'ing pp finan- tieel gebied zijn hoofd- boven waiter hon den; en daarnaast is noodig, dat 'de kias- vereenigingen hun verplichting naikómien. Jaarlijks kan deize klaichtj worden her haald: de kiesvereenigingen hetal-en vetel ie iaat en zijn dikwijls achterstallig. Ver- Leden jaar Stpnd' in mijn verslag: „De fi- nantiën zouden goed ïnunlnen zijn, indien de afdeelingen beter doordrongen w-arein van hun plicht, om op tijd d-a comtribuitio flf ie dragen. Er zijn afdeelingen, waarbij dit zeer veel te wensChen overlaat. Indien alle afdeelingen hun plicht begrepen, zou onzei penningmeester niet telkens- voor oen leege kas staan en zelfl aan zijn verplich tingen kunnen voldoen." Deze klacht ken ik ook nn weer her halen al begeeflh mij de hoop', dat zij eenige, uitwerking z-al hebben. 38 ,T" vrees, dait, ik ja vriendelijke! invi tatie met kan aannemen, Haftings; zei lyers. Ik heb om half vier een confe rentie met een collega, en vanavond gla ik' j h-eigerson 'eten. Ik heb o-ok blji hem gehn-cht. Roh's gezicht verried teleurstelling. Het gebeurt anders niet vaak dat- ik1 ui in- Hnden ontmoet Het spijt m6 heel erg. - Neen. ik kom1 hi-er niet va,ak. Een Ogenblik dacht Myers of hij den- longen* •on t r?^a van beiz'oek x'oti ^«tellen, miaar hij Reit het toch! maar toerwege. W;at zou zloo'n jongen egoïst, boemelaar, dat geval met het arme -musaeas]e raitereeseieren j. Ik sfpnd juist na,ar dat bontstel te J"1 a, zei de dokter. - Ik heb mijn Luw zoo, iets voor haar vietrjaandag he- ik Wn Du lk 111 Loa,dielQ ben, kan wei mielteen koopen. er w i is 'eel1 6erat,e ^La5 zaa'£ i U zult seerd slaigen, zei Rob onge-ïnteres- beke mannen liegen samen op-. Myera e' 2ijn metgezel met aandacht. De De ervaring welke Wij kebben ojlgódaan meit het 25-jiarig best,a,au heeft zi»hl ook tjhans bevestigd: Voor onze politieke orgia- nisaliei hebben wij niet veel te verwlach- ien. De oproep1 voor een verkiezingsffomds, waarvoor duizenden -circulaires1 werden verspreid, had1 praetiech geen -gevolg. Een opr.oep in de kranten had evenmin1 succes. Slechte een persoonlijk schrijven en be zoek mocht eenige giften -oipieveren, zoo dat de onkosten tewnin®te gedekt zijn1, al zijn alle p'ropiagandaikostea nog' geenszins betaald. In het bestuur kwam -dit jiaar verande ring door heik aftreden van den h-eei Gefii'tei onzen piennipglmee^ter. De heler G. Me® nam zijn funotje tijdelijk waar. Den lieer Geerts zij hier dank gebracht voor zijn werk' in het belang van den rijksk'ieskring. H,at ledental, dat in de laatste, jaren «teede was toegenomen, liep terug en be droeg opi 1 Jan. 1933: 8060, een achter uitgang van ruim 200 leden. Verheugend is echter, dat twee .afdeelin gen- wederom fot nieuW leven kwamen, n.l. Aardemburg en Tholeu. Helt 'bestuur besluit lieden zijn bestuiurs' periode van 4 jaren. Met, voldoening ,zij viaSijgiesteld, dat da sa-menwterking steeds van den meeslt a-angeniapien aard wasi cin d'alt iu -goede siamemwerfcing ,i® gew'eest voor den Rijfesikieisk'ring. Moge het nieru-wa besluiur in de taak welke hem vacht gesteund worden dootr alle besturen der kiiesvereenigingten-, j-adbor allen, dan kan zijn werk zagenrijik' zijn voor de Stoiaitspiarlij. Naar aanleiding van de opmerking over de „geldmiddelen, vroeg de voorz. aan d-e afgevaardigden om hun verecnigi-n|gip|n!aap te sporen -tot het verstrekken van rëteun voor deberooide ka,s. Desnoo-dis mo'ah 'den boer opgegaan worden om de beter •gesitu eerden opi fe wekken hun bijdrage iet® 'te verbolgen. Ingekomen voorstellen. Hiern-j. ving de behandeling der ingeko men voorstellen a,an. Aangenomen werd eerst heit yoiorStcl- Goes om er bij d® regeering op aan te dringen, dat. crediatverleening aan: midden- sta ndere. die wegens de, crisis iu moeilijk heden verke-eren, mogelijk gemankt worden. Een tweede voorsbel-Goies luidde„De kringvergadering neim'e bet besluit, dat in het, vervolg geen .Vergoedinglen, nitgelzon- derd ev. verblijfkosten, meier zullen wor- aen toegekend ,a,an spreker® pf Candida- tea., die direct of! indirect op aanwijzing van den Partijraad een spreekbeurt komen vervullen, aangezien belj juist di't, vrij algemeen bestpand gebruik ie, dat gelwoion- lfjk een flinkei bres slaat in de toch al niet erg "florissante finaatiën der plaatselijke kieisvereenigingen." Epètt bestuur van den Rijkskieskring was lieij met dit voorstel eens; en oen dier af gevaardigden van Goes gaf in 'n toelich ting de oorzaak' van indiening, -aan. Heit is' de kiesvereeniging Goes overkomen tij dens de laatste verkiezingscampagnie, dat ühr. v. Poll, een der Kamereandidaten, na zijn spireekheurtj ©en vergoeding .verlangde van f 25, hoewel hij geen reis- en verblijf kosten ha,d, zoogenaamd! op het motief, dat hij- dit geld' noodig ha,d voor den a-ankoo-p va-n boeken. Da afgevaardigde vpnd znlk 'n handelwijze funest. Het id-aa wordt er door gewekt, dat het -omzen vertegenwoor digers alleen om! de dubbeltjes: te doien is. Het- is ook pen sympitoon van het gebrek aan vechtlust, strijdgeest en offer vaardigheid. Zoolang dit gebrek bestaat, of aa,t eraan wordt gelopfd, zal men nooit bereiken, Ga.tj de jongenen warm gaa-n lop- pie-n voor de R.-K. S-taatsjrartij. Dei vergadering bleek heit hier -algem-eien mee eiens. Van de bestuurstafel werd' nog opgemerkt d-at het aangewezen spreker3 verboden is om geld te verlangen bavég hun reis- en verblijfkosten. jongen ziag er gedrukt uit, dat was een fCt. Hij vroeg zich ,af of hij! misschien tobdei over den dood vian zijn Vader en of -ue: praatjes .over een slechte verhouding tusschen hem -en den ould'en heer misschien laster waren geweest. Myers dacht opeens aan Roh's kleine, i-etwat-lichtzinnige móe der en bespeurd© een frappante gelijkenis in heit knapp© gezicht va nden jongen man. Wjaarom. wis't hij nieit, maar bijl voel" da opeens sympathie voor Bóbert Haftings bij zjch opikom-an. Wja,aroni kómt u vanavond -ook niet bij ons eten? vroeg Bijl ,oip zijn gewon», joviale manier. De oude T-eiddy Zal het ook leuk vinden; dia,ar durf ik vóór in staan. Dat kon u w-e-1 ©ens tegenvallen, zei Rob droog. Wie hebben juist va,noch- ten-a op een tamelijk energieke manier afscneid van -elkaar genomen. Ik ben overtuigd, dait bij me voor -een grooten lammeling, voor een kerel van niets houdt; hij is ialle-en te beleefd om- me heit in mijn gezicht te z'eggen. Trouwens, ik moet eerlijk bekennen, -dat hij! het niet zooi heiel erg mis heeft; maar voor den duivel, wat voor kans krijg ik om een ander mensch ta worden-? Als iemand zich om mij- bekommert-, is heit. om mijn geld. Ik verzeker n, daf alle invitatiekaarten plotseling uitbleven toen De voorzitter stelde vojor het Partijbe stuur -ervan in kennis te stell-elni em het gie- va.l ook aan den Partijraad mee te deelen. Vermoedelijk zal bet geld dan wel terug gegeven moeten worden. Dnr. Brants (Vlissingem) wee-s er op, dat ni-e-t alle Kamerleden zoo wanem. Mr. Teu- lings had beslistj honorarium geweigerd. Van minister Deckers werd hetzelfde gezegd. De k.iesver. Wiestdorpe had bet volgend© voorstel ingediend: „De R.-K. Kiesvereeniging Wlesitdorpie verzoekt de mogelijkheid te- willen ondier- zoeken. dat even als in België, de ledeto, dia bij een R.-K. V-ereeniging zij'n aamigec sloten, ztooals R.-K. W-erkliedenver-eenii- gingen. Wit Gele Krui®, enz. door dit lidmaatschap ook' automatisch lid worden van de- R.-K. KiesVere-eniging. D-e contri butie voor het lidmaatschap der Kiesver eeniging zon dan vervallen, maar de ver schillende R.-K. Vereenigingien zoudein dan voor hun leden een bijdrage betalen. To el i-c h ting: Wanneer iemand zijn pli-ch-h als katho liek' doet en derhalve katholiek .georgani seerd is en lid van katholieke veföenigin- gen is heb eigenlijk' niet juist om hem voor da ri-chtige uitoefening van zijn -stem- plicht nog len-tna, te doen betalen. Bovendien worden al deze contributie® voor velen een f'ina.nitieel bezwaar, terwijl bet -contact met de kiezers veel gyopter zal worden. De vereenigingen.z-oudemi dan -een bijdrage voor hun leden .mo-el.en be talen. - P i' a e-a d vi esp De gedachte van het voorstel komt h-e-t bestuur sympathiek! voor en het zal der halve gaarne zien, da,hdoo.r de Staats partij een onderzoek' naar de mogelijkheid en wen-schelijkheid werd ingesteld. Dei voorz. zeid-a niet) ve-el v!qor he.t voor stel in dien vorm'te Voelen, cmd-a-t toets er mee op 'n gevaarlijk terrein komt. Hoe zouden bijv. de katholieken er over den ken, die om die- een of and-era raden beslist niet tot de R.-K. Staatspartij willen be lmoren. Ook de atfgev. van droe® wee® op d-a groote bezwaren. Practisieh heeft het geen nut, omdat bedoeld© v.ereeniging hun eoln- tributies zouden moeiten verhoog-en. Meet men, daar zijn zelfstandigheid vo,or op geven Bovendien haalt mem tegen -dien wensch van heb Episcopaat de politiek binnen de stands- en eharitavie organisa ties. Spr. zou het 'n blamage v.oor Zeeland vinden, wanneer er egn: Voorstel Van uit ging dat de ondergang der Staatspartij zou worden als 'tj aangenoim'en Werd. Heit Statenlid Dei Mi-liano bestreed: even- een® liet voorstel. België moeten wij' maar niet tot voorbeeld nemen op dit terrein. De heeren Kalle en Go.ossens verdedig den bot. Bet was alleen da bedoeling p|mi de groslijst ta doen samenstellen doto-r het geheele katholiek© volk én Biet zojod'ocn-dlpi vast te houden. Lid' "der kiesvereeniging kunnen velen, werkloozen niet zijn «ml het geldelijk bezwaar en in ZeeuWsch-Vlaandei- ren komt het voor, dat werklieden^ pok niet durven om hun werkgever. Velen lieten hun m-eenilng over dieze zienswijze hooren. Dfe meeste tegenst,andiers bleken ©r niet door overtuigd. De voorz. gaf gelegenheid er even ojvfer ta discussie-eren -er opi wijzende dat mübi werkloozen, die Werkelijk onmachtig jzijn, vrij- kon sjteüen. da inhoud van hot eer®fe testament bekend was. J,a jongen, zoo is de wereld nu een maal. Jet moeit d© menseben nemen teioiala z'a zijn, .al zijn Ze soms allemachtig .be roerd. Dat goetf ik je direct toe. -Weet je wlat j© doen .moet?. Je moiet zjan dlat ja een .aardig vrouwtje krijgt; dan heb je iata om voor te leiven. Dat zal een ander m'eusch van jte majten. Hij zei h©b min of meer als ©an grap en was dan ook buitengélwoion verbaasd' door den -ernst waarmee Rob zijn boutade, op nam -en door d'e bitterheid die uit zijn stem klonk, toen hij antwoorddó: Als ooit eën vtouw betsluif om toet mii te 'trouwen, zal het om mijin'geld zij'n! Ni-Ct om mij-zélf, dr. My-ens. Ik heb1 al leen maar contante waarde. Ma,ar op hef moment dat hij deize grim mige verzuchting uitte, was Rob zich' toch bewust dat hij1 niet heel-eSnaal 'de waarheid sprak. Zijn woorden mochten waar zijn voor z,opive-r het, meisjes betrof uit zijn -eigen kring; er wa,s toch een meisje geweest dat niets had gevraagd dan hem-zelf, niets dan zijn liefde em die, toeln zij beseft© diaf hijl haar dat niet geven konal zijn rijkdom hadl hesehauwd -al® stof der aarde. Hij. zuchtte even ien dacht :a,an Lilian Fane; aan .deto. glans van haar oogen en del echoonheid' van' ,'ha.ar- Dhr. Sehuerman (Ovezand), merkte op, dait dit moeilijk uit te maken was. B'e- taalb Piet niet, dan wil J.an dit ook' ni-eit doen. Na, heropening had Wiestdorpie -een ((enigszins gewijzigd voorstel, d-a.t in prin cipe evenwel hetzelfde Wias. Na lang pra ten en weierpr.a.ten von:d -m-eln het goed dat hef Bestuur eien-s met de Staatspartij zoK praten over middelen om tegen te gaan, dat katholieken, alleien om 'financ. bezwaar buiten de partij1 blijven. D© kiesv-er. te Hulst ha,d het volgende voorstel ingediend: „De B.-K. Kiesvereeniging yoor de 2e Kamer en Prov. Staten te Hulst verzoekt het bestuur van den Rijkskieskring alle middelen ter hand te nemen om den Ka tholieken Zeeuwsehen 2en Kamerzetel vei lig .te- stellen." (Een soortgelijk v-aorstel is ingediend door G roede en Lewedorp). Het- bestuur stemde met de geda.chte in en stelde voor aan dó Staatspartij regle mentswijziging te verzoeken, teneinde elen z.g.n. gara-n-tieplaats mogelijk' te maken. De yerg. keiurde dit .goed, na, eerst heel wal critiek op Den Bosicli te hebben los gelaten, terwijl de overtuiging heerschte dat de Staatspartij had kunnen voorkomen, dab de Zeeuwscke zetel verloren is gegaan. De voorz. w,a® het hiermee niet eens; dhr. Stoo'plmian (Terneuz-en) verdedigde- te gen hem de andere zienswijze. Het, voorstel -om de eontributi© te ver- hoogen werd noodgedwongen, metj 20 tegem 9 st. -aangenomen. Dhr. Franse (Kwadendkmim-e)' bleek 'te gen, omdat hij veronderstelde dat de ver hooging noodig jwas, door het ingebr-eke blijven van Zeeuwsch-Vlaander-en. De p-enningm. omtjtend® dit en zei des gevraagd daf het kastekort 'n vierhonderd gulden bedraagt. De voorz. z-ei daf dit tekort gedelgd moet worden, ander® kan men. niet voort; verhooging der comtritratiei was een der middelen daartoe. De vaststelling van 'n nieuw regl-emenfi werd^ uitgesteld', omdat hoo-gere instanties meif 'n nieuw reglement bezig .gijn. De verkiezing voor het Dag. Bestuur had tot resultaat dat de heeren Trulffino en dr. Mes bij .acelamatia tot voorzitter en eecr. werden herkozen. Tot pienningm. werd geikozen dhr. G'. M. Mes; zijn t-egenciandidaten., war-emi dhr. Baart; en dhr. De Bont. Bij de verkiezing van drie leden en driei plaatsvervangers! vpor den Partijraad l'Topa,geerde dhr De Jonge uit! Le-wedorp del kandidatuur-Rentmeester, met het oog op da belangen der lanidbiouwend© be volking. Deze oandidlaituur kón volgen® liet. regie- mentj echter niet aanvaard worden, .omd-at' zei niet schriftelijk' voor den gostelden termijn ingediend' w.a®. Nu werden bijci ersfe stemtoing gekozen Ijotl leden de> heeren' Menbeeije. "<a®r-)é Stpopman (aiftr.) en G'ooisisenstot plaats vervangers da heeren mr. dé. Me®, Da Bont en Kalle. Slaande de vergadering jliende Goe® namens den Sfateinkieakrinigi het! voorstel in om a,an den Rijbskieslkring te verzoe ken, de gezamenlijke reis- en' yerblijifko®- -ten der afgevaardigden na,ar den Rijks- kieskring om te sla,an -aver de kiesvereeni gingen en om voor dei berekening der on kosten het reisbesluit, voor Rijksambte naren vierde klasjste toe-te plaislsen. Dit laatste werd Voorgesteld, wijl het voorkomt d,at spniJmiga afgevaardigden nog al eens hoogei onkosten in reketning bren gen, wait ruïneus voor .de1 kas "is. Goes wees eropi, dat,, er natuurlijk nieito tegen is, dat' 'iemand1, die dit pan, zich zelf of a,an zijn sfand verpliehtj meeiniS t-0 zijn, het er eerate-kia® van neemt, doch dien-t hij1 dit .dan maar uit eigen portemonuaie tq betalen. Aanvankelijk wasi er van de zijde v'an vorstelijke gestalte. Hij: lachte .he-esoh', ter wijl hij plotseling bleef atillltoan. Ik Zal iu niet langer ophoudelni dokter. Ik ben Mij dait ik u weer een® ontmoet heb. Komt u mei eens opzoteken al-s ik weer in de Stad' ben? Komt u nieit op „Eo,ur .Wind®" wonen: In dia schuur'?, 'En .alléén?, Myers lachte: Ziei je wel da(t ik ge lijk1 heb? Trouw, jongen; dan zal het' ge-en schuur meer zijnhef wordt een paradijs melt do ware! vrouw De beide mannen namen, met een hand druk -afscheid. Robert Haftings liep ver veeld in trieisite stemming terug: hij dacht -aan de pracht v;an zijn landgoed met 2ij|n schilderijen -en zijn eeitpfaid mieit het rijke beeldhouwwerk. Het zal een paradijs zijnmat da warei -vrouw! Hij moest erkennen dat dr. Myers gelijk had. Zijn diepst© verlangen was dat ietoand van hem houden zou, dat 'hij iemand had' om voor te leven. Hij- poogde weer aan Lilian Fan© ta aenken, najaar het was alsof haar mooi gezicht in ziju herinnering verbkiekjte ,eln verdrongen werd door het. lieve, tnou'we kopje v,an Rlois,alie. Juist -pa sis eer-Je hij d-en bbntwink-el, waarvoor hij met dr. Myers gei®taan had. den voorzitter èn van Terneuz-eu eenig verzet tegen het laatste, voorstel, doch nadat het nog-een® was verdedigd en o.m. toegelicht door dhr Van der Does (Go-es) werd het aanvaard. Het eerste vopnstel zal noig ^ens oyer- wogeu wórden. De-Zelfde voorstellen, doch dan geldend voor de gelie-ale Staatspartij1, werden in hun geheel -aanvaard en ZuRen aam de Sitoiaitóplartij overgelegd worden. Nadat aan* het bekende -adrea inzake het land'bóuw- vr-aagatuk adhaesia was betuigd1, sloof de voorzitter met een kort plankwcprdl de ge-animeerde bijeenkomst, DU ITS CH LAND Pftter (Straltmau in vrlijlbeid. De bekende strijder voor den Wen'e!di vrede, de Dóminic|an-erpater Si ratttniann, die kp-rt nadat het nationaal-so-eialism-ei in 'Djuitsdhland gezegevierd had, onder be-i sc(h|uldiging, v-an parifisme gevangen Werd genomen, is in het begin der afge-lop-pen! week in vrijheid gesteld. Rafer Stratttoan veilbllij|ft op het pojgeniblik te Rerllijjii, do-dh mioet z-ich van' -ajl.e openbare activiteit onthouden. Het eiegsffeiest. „Eert den D)uitschen bó-er''- is het pa^ rooi geweest voor d-en lsten October, de,n Oogstda.nkdag, welke Zondag! over ge.i heel D|uitsc'hJiandi is gevierd. Overal or-i gp-niseerden de p-la,atse)lij|ke prg;anisa,tie|a d-er NjS-.D^A.P. de Te-estellijjkiheden. Ta-, gellijjkerttjld w|a,s deze -eerste) Zondag aan de Winterhulpactie gewfij|d. H;e-t groots feest werd blijj Hfipi-ein gevierd. Nfiiar Soh(atting nam ,aan d-e plechtigheid' op d-en BüclkSb-erg ongeveer een hfilïi mil-i lioen mlensöhen deel. Vo-or het sprelek'ge-, stoelt© stonden tel van S. A.-afdae-linglen olpgesteld en l,angs telle hellingen v.ani de,n 'berg stond de miensehen dicht naast eilkiajan. 'liegen vier uur arriveerde aan den vóiet v,a,n den. BUcikeb-erg de extra-trein mjet yertegenwoordigers vian .23 toóiglen'dH he-den. I'as teigen kwart over 5 naderde Hit-Ier, geëscorteerd door Jeep regiment ruit;eriji. Hierna begonnen de ruiterdpej-en, T-o|en het geheel donker wa,s gefworden. wierden de Zoeklichten en d'e feestivólte lichting ontstok:en. Heftl feest wejid ben sloten met een vuurwerk'. FRANKRIJK I'l-ankrij"! en het Vatifa.an. In de Fiiansclk© pers Wprdt in d-en laat-i sten rijd hei'kaaldelïjllf d-e mpgeJijfcheid bei Óproken vjan het sluiten van een oonoor-i Raat tussdhen Er,ankrij(k! pn de H, Stoel', Zelfs in d'e linlkisch© pers Wordt z'o-o nu -en dan geweien op mde groote beteeikienis van geregelde betrekikingen tusddhen het iVafti-i Ójaian en ParijK In het We-dkiMiaid „Vi© C-athoIique" be-t tdpreekt mgr. Font-enelle deZ© kwestie pR'1 voerig. Tlijjdens de twfaalf 'jaren van bet Ponti-. ïïcla®!^1. wan Z. Hl. Pau® Pius 'XI, nMu|® mgr. Fontenelle, w-eiideii dertien do-nooir-i d|aten met Jen Hl. Sfoel geslotten. Franik-i rij|kl is een van dó Weinige landen, die zich! in deZen nog steeds afziijldig houden. Dó; iseciterischó 'geest echter, welk-a éénmaal tot de scheiding, v-an K'erfk! en Staat leidde-, is thans kla.arb]iij|k'el!ijlk! niet meer met heft staatsbelang ta y'ereenigen. Voor,al -de Franscbe dipiomati-e in Bóm-ei Zou zich op den grondslag, van een oonOor-, daat veel vrijer kinnn-en ontlwikkelen dan dit thans hét góval is. D|e id-ee Van hef sluiten van -elen' concordaat is Weliswaar nog niet in het stadium van diretote hesp-ren kiugen getred-en. mia,ar men kan toch eonn eteteer-en dat men thans ook!'in kringen, -welke- -b-uiten de Kerk staan^, van da politieke noodzakelijkheid ervan tolver-) tuigd- is. I Gelïikkige kerel dacht hij j.aloersah', om e-en vrouw t© hebben vqo-r wie .hij een laftentie kón bedienkeln, óetu vrouw in wier leven hij de voorna,am|®t® .pia,af|® innam. j Rob kende Brenda nauwelijks -en bijzon der sympathiek' vonidi hij haar nok niet, maar op- dat pogenhlik' Wa® zij- voor hem de- belichaming van d© Vrouw die liefde wekte en liefde gaf, zóoald hij Zelf had kunnen hebb-ern lala Lilian hem» niet uit laffe .geldzucht ontrouw wa® -geworden -als Rosalie niet geetórven was! En doel loos slenterde bij verder. HOOFDSTUK XV. Het onderhoud nieit den. beroemden Spe cialist was zeer tot genioegen van Myera afgeloopen. Hij was er in geslaa-gd dien grooten m!an Viojo-r het .geval te interes- seeren en déze, had: beloofd naar Badmupdl ta zullen kómen. Myers wian-delde in opgeMekta stemming te-rug. Hij besloot- het 'bónt-stel voor Brem- da te -kboplen en het maar matieen- jnieó na,ar huis te nemenmaar zeer tot zij® teleurstelling bleek' de winkel! al gesloten. Er w,a,s een gevoel van medelijden met den jongen Hajt-ing bij' helml oplgakoto-ein hij beteloot er straito ,eens met pergeraon 'over te spreken. (Wordt vervólgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1