IKORF, GOES HEIJN f NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND l|l 'k mijdt, ij tl tijd. rstplaat DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerst® Blad fSCKE COURANT J n als züj' jaen defect moetela. lis regel b£jij|v«n de beambten. I g opt zulk een eenzamen piest, I je miannm verkiezen dit een» 1 btjven het stadsverkeer. ZS| l ig; naar hun alf'gezien derd ver* ingen eh verpachtingen! fondant-borstplaat, F" POND 1NT-B0 RSTPLAAT NIEUWE OOGST! •DAAGSCHE laald uit den winkel. voor 31 ct. 60EDKOOPER nummer 116 ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1933 29stw jaargang groote waarde van publiciteit wordt gelezen in alle kringen Dit nummer bestaat uit twee bladen [i van OVER DE GRENZEN |j BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN SB—H-a»y Je beschadigingen geschieden) liK-n, gedurende de zestig jaren! beis^aat, zijn er echter nok Ire oorzaken v,an beschadiging I. In het begin Werden de pa* pend door witte mieren ver* boschlbranden ook; pntzagge* toebrachten. Knmeelkarava* heel palen ontvallen da,ar dei durend lang-s do palen liepen, st een lïjuwerker een afstand ifteggen, olm: een dier te ver* kortsluiting maakte door* op da 'beid® dijden bevond, da inboorlingen dikwlij|ls dn ngs. |t dag® Wordt de lijln door sta* gedragen, terW!ij|l ontvreem* llerdc.elen zOo- gloed als -o-nmoighi akt. Doch de lïj'nWerkers kun* nog onmogeKijlk Worden ge* Twte holle blode g-ij|zfen. lis een stoulhans van het eerstg ^rv-an houdt over die liefihjeib'-ï Itjes te vertellen. Da Petit ngt er één oveir. fdlus jRligOiUliot, in le Havre. 114 steld aan een reus uit Hol-. Wat 150 kilo weegt en m® weddenschiapt yoor een wei* Idisch a-anbiood. Ik' nam' aan', pen het eens dat de verlidfeeir ztou betalen. iZiejhier het memij. Tslakk|en, 1 kilo, 800 gr. paan- en heel® kip, een camje-mibjeir#. luen. Hlij| Weird verslagfen hlj| op een Hbllandsèh me* I nemen. Zoo zletten we ons deju lag wear pan tafel voor eert v-ctrwterkt in e-en -pannekcfekf |'en, een heel® kip, een chateau,* een. k'g., een kaas, alles me#, Eiroeid. Mj|n tegenstander gafi' rhate-aubriamt op en keek1 lea* Ine-u® toen hij1 Imij nog dienzelf* 172 slardSjtnen z|a.g verzwelgen. i tl, ld, Woon- en winkelhuis, Oela, k'fbrpaki Diet [Wilde. I 'li' jlurg, hofst-ed®, Blaupoft ten.) Jtonk-ers. hofstede „Bo,na Fide", .Vant huis met elf en Weg, Verbist, in al onze filialen ver- gaarne de prima kwaliteit iten beoordeelen en ver- Zaterdag 30 September lij aankoop van een half 5, 87 '/2 ct. of hooger per pond 9, 10 ct. H 8 ct. |ndspak 12, 15 ct. 10, 12 ct. 10, 12 ct. 16, 18 ct LBERT HE UN'S VERPAKTE d hebt dan zekerheid beslist en Erwten of Boonen te ontvangen VLEESCHWAREN per ons 'ongenworst 12 ct. 'lockworst 12 ct. aksische Worst 12 et. jrima Rookvleesch 12 ct. 1ST per pond 39 ct. Waschmiddel voor 25 ct. t 6 - Telefoon 340 IERSEKE NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager Wieek revue. Da belangrijke wereldgebeurtenissen schie ten als op' 'n film voorbij. Het proces te Leipzig over den brand dn den Rijksdag geeft heel wat minder K(|Oi' tot sensatie dan gedacht werd en naai ook 'n geheel anderen loopt Met, de; partij digheid van de "Deutsche rechters, waar men het, eerst zoo taai over had, loppit 't hogal los. Van de' verlakkerij, zoflal® men die kent uit de groote Russische proces sen. is geen spoor .te bespeuren. De 'be klaagden spieten hier geen rol, he,n door da een of andere mach-t opgedrongen, doch geven zich zoo-als- zie- zijn. Van der Lu'bbe bleef die zonderlinge "type, die hij altijd geweest is en houdt zich onn-opzel. De anaere beklaagden toonen meer tempera,- mant. Hoewel de Nazi's deze; menschen, geheel onnoodig' en alleen uit, de ontaarde neiging om waerloo-zen te'kwellen, vijf maanden lang geboeid gevangen hebben gezet, bleek "kun geestelijke kracht nog ongebroken. De onschuld va.n Törgjer ,aaiu den Rijksdagbrand ligt. er reeds zoo dik op. 'flat men veilig coneludieeren mag, dat het RijksgereohtShb'f 'hem vrij zal moeten splreken, al vinden d;e Nazi's dit tnog zooi onaangenaam. 0|o,k' van de mede plichtigheid der Nazi's, laat staan van Goring, is nog niets gebleken. Doordat Na,n der Lubbe een bijzonder soort kracht dadige vuurmakers (piarafine-blokken) ge bruikt heeft, is bek niet zooi onwaar- Eehijnlijk, dat, hij all-as alléén klaarspeelde [Blijft nog h-et raadsel van dei gereedlig 'gende arresttat-ie-bev-elen! •sp Da ontwap-enings-beeprebeningein te. Gé' nèvei zijn weer aangevangen, nadat Frank rijk, Engeland en ItaliëS de hoofden bijeen gestoken hadden om e:en redelijk beginsel program. op te stellen. Dit laatste .is nieb gelukt. Frankrijk wilde, naar ver luidt, .pas met de ontwapening beginnen wanneer na een vierjarige controle bleek dat Duit-schland niét in het geheim zioh bewapend had tegen het Verdrag yan Versailles in. Engeland had hier wel ooren naar, wanneer de controle uitging van den stand der zaken ogi dit pogen- blik, zoodat men zich neerleggen zou bij 'del thans reeds dooi' Duit-schland gepleegde ontduikingen. Italië wilde nog Weer iets verder ga,an en het beruchte verdrag w,at verzachten, voor sommige afweefWaplen®. 'Daarop liepen de besprekingen vast; en waar Duitschland-z-elf ook in oplppsitia is, 'zal heit niet gemakkelijk vallen, dei hoof den in een muts t.e krijgen. 'n Lichtpuntje is de rede die minister Hoebbels namens de Duitsche gelegatie te Geneve heeft uitgesproken. Zoo positie! mogelijk verklaarde hij' dat Duit-schland vredelievend is. Het jonge Duitschland heeft eerbied voor ieder ander volk en wenscht slechts dat de wereld dezelfde, mate van eerbied voor Duitschland betoont, inplaatS Van hot jonge Duitschland te verachten, dat geen offers schuwt om zijn huisholulden weer in orde te brengen. Wiat de vrees van het buitenland be treft, dat Duitschland naar revanche of oorlog zou -streven, verzekert Go-ebbelsi dat het) goed zou zijn wanneer die woorden geheel en al uit de conversatie tussehen de volkeren zouden verdwijnen. Bij een volgenden .oorlog „zouden dp overwinnaars zoo- goed als' de- overwon nenen uitsluitend verliez-ein. De gevolgen van den waanzin nemer herhaling van bet onheil van 1914 tot 1918 zijn te ondenk baar dan dat ©en -ernstig mensiob zicli daarmee zelfs maar kan bezig houden. De Duitsche regeering wil het volk arbeid geven. Duitschland heeft tot oplossing jter «economische crisis den vrede ineer noodig dan welk ander volk .ook. Goebbels wendde zich hierna, tegen hen, die wel aannemen willen ,dat Duitschland op het oogenblifc den yredei wenscht, doch dia a,an -een oorlogsverlangen vam Duitsch land in lateren tijd' gelooven. Goebbels protesteerde tegen de unfaire wijze om aldus een groot land' willens en Weteins in verdenking te brengen. Deze verontwaardiging klinkt oprecht; filechts zij opgemerkt, dat het de Nazi's zelf zijn geweest, die d-e achterdocht der wereld opgewekt hebben. Ied'er is echter voor verbetering Vatbaar. De. kleine kanselier Dollfuss heeft geluk gehad van de week. Tegen alle verwach ting in, heeft da krijgshaftige Starhem berg. de leider der fascistisch gezinde bur gerwachten zich verzoend -met 'bet, meer democratisch georiënteerde Vaderlandsehe [front en wat meer zegt; burgerwachten en 'genoemd front hebben zich aaneengesloten. Heb wankel staatsgezag - het heeft nog altijd de machtige Marxistische gr.oe- iP©n tegen zioh is hierdoor belangrijk' versterkt en heeft nu kans zich te hand haven en daardoor gelegenheid te krijgen- om' zijn ptachtig program uit te voeren. Als de -eendracht, nu maar achttien karaats is; Starhemberg is tamelijk veranderlijk van geest I In Azië is h-elv vrij rustig geweest dez-a w-e-ek. Even bleek het of een onwillig Chine-eseh genera.al den wapenstilstand zou verstoren. Een grimmige waarschuwing van Tokio -en 'n dringen-da Smeekbede vam Peking, bracht, dezen vermetele tot rede. Tusc-shen Japan en Rusland wil heit nog niet boteren. De Sovjets, die zich door ©en serie niet-aanvalsverdragen imi het Wiesten veilig gesteld hebben, schijnen d-e brutaliteiten van de Japianners niet meer voor zoete koek te willen oonsumeeren en grommen terug als' Japian leelijk doet. Ala da.t nog niet een^ opi 'n gewa-p-end conflict uitloopt, zal heit ons verbazen. Japan zelf rekent er o,ok óp. Met koortsachtige; haast bewapent het zich verder -en pro beert to-t eenheid te komen met China, dat ■echter ouk door den Volkenbond 'bewerkt wordt in tegenovergestelde richting. Wie zal het winnen?, Cuba kent, nog .geen rust. Wanorde is er troef. De Vereenigde Staten hebben, nla lange aarzeling, troepen aan wal gazet. Welkom zal deze „vreemdeling" niet we zen, maar men zal zich wel tienmaal be- denken om den grooten controleur aiaar te pakten. Bij alle vechtlust ontbreekt trou wens in die streken _d'e gemoedelijkheid niet. Zoo werd deze week', een „generaal" mlet zijn „leger", voor een opstandige groep gehouden en doior de regeeringstktaepl&n bestreden en vervolgd. Na, heel wat gepiaf', bleek de opstandige „generaal" een vriend van da regeering, die zijn vijanden voor rebellen versleet.! Verzoening volgde Sen om te bewijzen dat die -echt was liet de „generaal" zich met den president samen fotograveeren oip| het bordes van het huis, hetwelk otp dat moment voor regeeringis- paleis gold! Tiende Congres II.- R. Middenstaindsbond. 'n Bewogen vergadering. Donderdag werd te Breda, in aanslui ting Qp> da algemeene vergadering i.het tiende congres van den Nederlamdsehcai R.-K. Middenstandsbond gehouden. Nadat «en H. Mis was opgedragen door pastoor L. J. v. d'. Heijden, geestelijk adviseur van den Bond, in da Kathedrale Kerk va,n de II. Barbara, werd hat Con gres, d-aifc plaats vond in de- gro-ot® zaal van „Concordia.", geopend mat ©en rede v.am dan voorzitter van den Bond, den heer Jos, M-eyring, 's-Hertogenboech, die mat den meestan ernst en klem de-aan dacht -der regeering vroeg voor de nopden en behoeften va,n dan middenstand. Daarna kwamen aan de orde de pirae- adviezen uitgebracht door p'rof. Koen- raadt -en drs. H. L. Jansen, inzak© de wettelijke bescherming van het kleinbe- drijt. Deze prae-adviezen en voornamelijk de conclusies werden door de vergadering te slap gevonden en de -discussie, daarover was zeer tempieramentvol. Dhr. Dresmé uit den Haag, zei, te leurgesteld te zijn dioor dit congres. Er moeten daden komen door uitvoering van het urgentie-program. Aan de eeae zijde zieib men nog steed® ;ee-n o,plboioipin>g van functie® en pensioenen, terwijl de be langen van den middenstand verwaarloosd worden (applaus). Dhr. van Neerven, Roermond, consta teerde dat de regeering, opl grove wijze haar plicht, den midden-stand tei .bescher men, heeft verwaarloosd. Vandaag vra gen wij geen bescherming meer, Wij; eisch-en het (luid applaus). Uitvoerig bespreekt spa', de conclusies inzake de verhouding tussehen klein ©n groot bedrijf. Na 8 minuten moest spr. onder hevige pro testen der vergadering, zijn rede wegens het verstrijken van den spreektijd afbre ken. Dnr. Nooyen ,den Ha,ag, bepleit centra lisatie van den middenstand in ©en lande lijks bond in de plaats van de bestaande neutrale en christelijke bonden. Dhr. .Wfubbe, Rijswijk, beschouwde dit congres als een volkenbondsvergadering, die veel geld kost ,doeh weinig resultaat heeft (luid applaus). Waarom beeft baron van Wijnbergen den rhad, om ordenende bevoegdheid voor den middens'tandsraad te' vragen, niet eerder gegeven. Het bonds- bestuur moet eindelijk eens met daden komen, O.ok tegen de warenhuizen, die een gevaar voor de volkszedelijkheid zijn. Waarom neemt h-et prae-advies geen stel ling tegen de cumulatie van functies, waardoor de een een dikke boterham heeft en de andere niets? Dhr. Hendriks, Nijmegen, verzocht voortaan de prae-adviezen 3 dagen na de vergadering ta zenden, dan blijkt tetn minst© duidelijk dat de leden ni-efe te zeg gen hebben. Spr. betoogde dat de re geering geen inflatie wenscht om de macht van het grootbedrijf te breken, indien de hond de conclusies 8, 4 en 5 aanvaardt, komt hij volkomen in het schuitje, der re geering en binden wij ons het grootbedrijf niet dwars te zitten. Er moet thans van dei regeering gevraagd en geëiseht worden het paal en perk stellen aan uitbreiding van het warenhuikwezen. Dhr. Alders, Haarlem, vestigt de .aan dacht opi den moeilijken toestand vam den klein-industrieel. Dhr. Meyers, Leiden, zag in de prae- adviezen weinig heil. Er moeten daden komen tegen het machtsmisbruik van het ■groot kapitaal dat 300.000 middenstanders met afslachting dreigt-. Heeft, 'de; regee ring wel eens gedacht aan d-a vee? te hooge waarde van onzen gulden? Wlas inflatie niet beter dan dei deflatie va,n thans, die, de goederen waardeloos maakt. Dhr. Sassen, Geertruidenberg, zeid-a dat wanneer de conclusies inzake het be staansrecht der coöperaties worden ge handhaafd ,da eenheid in den R.-K. mid denstandsbond zal worden gebroken. De theorie van drs. Jansen is in ied'er opzicht in strijd me,t de praktijk. Slp-r. vraagt zich af wat de middenstander van de huidige structuur der R.-K. Staatspartij nog heeft f© wachten (luid applaus). Red-ding zal alle,en kunnen komen van den. corpioratie- ven staat die een andera sociale orde zal scheppen. Dhr. Oostermeyer, Almelo, vroeg scherper omlijnde conclusies. De tijd va.n vaagheid is voorhij. Het groot warenhuis is de vernietiger van onze volkswelvaart, van onze cultulur. Dhr. Pollimann uit Lei-den betoogde, dat zoolang.de middenstand vastgeklonken blijft aan de R.-K. Staatspartij1, niets' ta bereiken is. Alleen heb faacisme zou red ding kunnen brengen. Met de woorden: „Bb tijd dringt wacht niet lang,er" besloot spreker. Dhr. Wlolf', Purmer-end, vroeg e'en ver bod van inkoiopcoöperaties van ambtenaren. Bij uitzondering werd vervolgens noig het woord verleend' vaor d« tweede ma,al aan dein h-eer van Nee-rven uit Roermond, diei uitvoerig betoogde dat d-e strijd tus sehen het grootwarenhuis gn d'a eeniheids- p'i'ijzenwinkels 'wordt uitgevochten op de ruggen der middenstanders. Aan .alle kan ten komt de middenstand in het gedrang. De; nieuw voorgestelde- belas tinnen zullen de koopkracht verminderen en d'a prijzen op drijven. De omzetten zull-en nog meer dalen, terwijl, zij toch bij' 1930 vergeleken opi 1 Januari j.l. reeds 40 pet. gedaald waren. Spir. zou daarom .een status .q,ua wenschen inzake bestaan -en omvang der groote ondernemingen. Hij vroeg voorts wijziging v,an de conclusie dat teg-en ma tige opkomst van de groote ondernemingen ge-en bezwaar mag worden gemaakt. Ten slotte bracht hij verschillende wenschen te berde zooals gemakkelijker voorwaar den voor liet. verkrijgen van surséance van betaling -enz. Antwoord v. d. Prime-adviseurs. De praeadviseur ,drs. Jansen, z'eide uit de. debatten beluisterd te hebben dat men het over het algemeen met de sonelusiea weinig eens was. Hij stelde daartegenover dat de conclusies! niet bedoeld jaju als «en program van actie. Er is aan de praieadviseurs slechts een beginselproga'am gevraagd en dus konden geem concrete Feiten worden gesteld. Het vraagstuk der coöperaties achtte hij -persoonlijk van on dergeschikt b ela ng, zoo dat hij daarop niet zou ingaan (protesten). In het betoog van den heer van Neerv'en dat een groote onderneming niet .oecoinomischer zou wer ken ziet spa', een gevaar, omdat dan wet telijke bescherming v-au bet kleinbedrijf niet noodig zou zijn. Verscheiden® andere piunlen liet spr. onbeantwoord -aangezien zij buiten het praeiadvies omgaan. Verbete ring v.an den qeconoimisohen toestand zou alleen verkregen Icuimem'wordein door eetu g©li«el nieuwe -sociale ordening, welke vooralsnog wel geen Werkelijkheid zal worden. Ren d'oor Rotterdam voorgesteld amendement oim het coöperatiewezen als een oneerlijke concurrent te betitelen, molest spir. afwijzen, omdat dit in haar algemeen- beid onjuist is. Tegenover den heer Poll- mann stelt spa', dat. ook bij diadon vraagt} maar dan daden waarbij de middenstanid zelf mag meepraten en die niet van boven E-t worden o-pigedïonglen (applaus). Prol', dr. Ko-enraadt concludeerde uit het debat dat die middenstand-ers jneer «economisch zijn ingesteld dan opi de be ginselen. Vandaar waarschijnlijk, dat spi'.'s praie-advies, dat d© beginselen behandelt, weinig is -aangevochten. Men beeft hier blijk gegeven van ©en groepisindividuali-s- m-e, dat uit d-en booze is. Men heeft ver geten de belangien van dein middenstand te plaatsen in het raam van het algem-eeD welzijn. De groo-fce foiut is dat vel-en all-een de- conclusie-s .hebben gelezen en niet hetpiraeadvies, waarmede de-ze onver brekelijk verbonden zijn. In h-e.t p-ra,ead!vies worden de verbruikscoöperaties onvoor waardelijk afgdw'ezen. T-er wille van bet verschil van meening is ov'er dit plunt in bet p-raeadvies geen concrete omschrij ving gegeven. De eerste conclusies glévfen slechts de feitelijk© verhoudingen weer, terwijl eerst in conclusie 6 de ethische be oordeeling komt. Tegenover verscheidene sprekers ontkent prof. Koenraadt pertinent dat de middenstand alleen en met uitslui ting van ieder ander bet recht heeft op de oeconoaniscbe distributiefunctie. De heden behandelde p-raeadviezen zijn volkomen in overeenstemming met het gisteren aange nomen begin-sel- en werkprogram van dr. van Beurden. Tegenover een zich openba rend streven naar den eorp-orafcieven staat stelt «?p'r. een streven naar een corporatieve maatschappij. De corporatieve staat wordt ju Qua-dragesimo Anna p-nvaorwa-ardelijk afgekeurd. Ten-slotte wil sipir. erkennen dat de regeering togenov-er den midden stand in gebreke is gebleken -en dat bet tijd is om met daden te komen, want de nood dringt (lang aanhoudend applajis). Indiening van een- motie. Ba afdeelingen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dienden hierop een motie in. welke door mr. van Kallenberg .Hu'biar werd -toegelicht en Welke luidt als vol'gt; Ha Nederla-ndsche R.-K. middenstands bond, in 10de congres bijeen te Breda- o-p 28 September 1933; gehoord de discussie® over de p-raead viezen inzake wettelijke bescherming yan het kleinbedrijf; epreekt in aansluiting „daarop en gelet opi de bijzonder moeilijke sociale oeoono- misehe toestanden van dezen tijd, onder verwijzing naar het urgentiepirogram van den Ned. R.-K. Middenstandsbond de noodzakelijkheid uit dat onverwijld do-or de overheid maatregelen worden getroffen, welke gericht zijn op zoo-danige saneering en ordening van- het bedrijfsleven, dat met name het middenstandsbedrijf' wordt veilig gesteld tegenover het groot winkelbedrijf en de diverse vormen van coöperatie van andere groepien op- bet 'terrein van den middenstand; en dat vorenbedoeld© maat regelen worden genomen in d-e nauwste gemenwerking .met de vertegenwoordiging va,n alle groep-en van belanghebbenden in da betrokken takken van bedrijf; draagt het bondsbestuur op met groote kracht en energie voor de uitvo-ering der vorenontwikkelde -denkbeelden t© werken; en gaat over tot de orde van den dag. Na een kortei discussie, waarbij mr. Hellenberg Hubar uiteenzette dat de be slissing over de conclusies der praeadvi-e- zen door deze motie tot later werd uit gesteld, werd de motie .met -alg-eimeene stemmen -aangenomen. De bondisiadviseur, de zeere'erw. heeï L. J. van 3er Heiden, hield hierna een opiwekkende rede. De bi'Sji'rekiiigcn vaai minister CoRjln te L-.vndcn. Na-a-r aanleiding -van -bet omderho-ud, |dat dr. Coljijfn Dinadag! met d-en -EngeL- -sdhen minister van kloloniën, GnnliËfe, Lister beeft g-ehad, en waar 'in Verband met d-e, kloloniale pTohï-emen v,an beid© landen «o'b bat -vraagstuk' Van de rublber- 'ïestrictie- werd- behandeld vernemen wjijl, idat het resultaat van dit -onderhoud in 'den vorm van een officieel1© Verklaring, binnen -een of' twee wéken verwacht klan 'wlorden. Hierin zal nauweltjlk's een beslis sing ztjln vervat, doitlh vlo-lgens Fin Newls zo-u eruit b-Hijlklen, 'ho© het rubbervra-ag- istuik van beid© klanten wo.rdt aangepakt. De kwësticrDcys in de feYRA.B. De afd-eeling Den Haag 6 van de S.D.AjP. heeft eergisteravond vergaderd ter behandeling van de aangelegenheid betreffend© de uitgave vpn de broehupe- Duys. Na een uitvoerig© beraadslaging] werd d-e bespreking .geschorst. E-en voor stel tot roy-einent van Buys w'erd inge trokken. Afgestraft, Zoo-als bekend is, is- door ds. van Hoo- genhujse en eenig© Rijksambtenaren: aa-n verschillende gemeentebesturen dein- circu laire verzonden, waarin inliobt-irugein wor den gevra-ag-d over goederen in da Dood© Hand. B. en W-. va-n Veldhoven heb'b-en nu de-ze onbevoegde commissie 'bescheid ge geven met het volgende raik© antwo-o-rd „Uw vragenlijst betreffende goederen in da dooda hand is in -o-nz-a jo-ngste verga dering besproken. Ons collége stond ver- baasa over het absoluut gemis aan be scheidenheid en inzicht in eigen positie, waarvan het stuk blijk geeft. U sjert u met den naam „Commissie". Een commissie veronderstelt, naar de let terlijke en gewone beteek-e-ni® van 'bet woord, een -opdracht en 'n opdrachtgever. Wij vragen dus: Wie heeft u; een op dracht gegeven? M. a. w„ met welk recht bemoeit gij- u met deze. materie-?, D-e z.g. Commissie is imaners niets -anders, dan de vleeschgeworden gedachte van een spe ciaal de Roomsch-Katbolieik'en bestrijden de groep! Gij schijnt niet te vermoe den, dat gij slechts ©en gering percentage- va.n liet Ned'erl-and-sch© Volk' vertegen woordigt E-n zouden, wij ons uit die kleine minderheid ©en commissi© va-n on derzoek laten welgevallen Omtrent den inhoud va,n u.W geschrijf kunnen wij kort zijn. Wiaiar gijl spreekt van „verschillende" leden der Staten-Ge- sera.al, bedo-elt gij' natuurlijk' „eenige" leden; want v-erscbil bestond en tussehen. hen -absoluut niet, zij1 behoorden allen tot de straks bedo-elde groep. Verder l-ezen wij: „Het onderzoek zal onpartijdig zijn." Och, wie zou daar aan kunnen twijfel-en'? D© samenstelling van de z.g. Commissie is da,ar imon-ers borg voor! Maar, de aap komt uit de mouw bij vraag 2, als het over kloosters en zusterhuizen gaat. Wedden, dat 't hierom alleen ta doen is! Toch zijn wij bereid al'uw vragen volledig te beantwoorden, al® da .Commissie ook onderzoekt en publiJ ceert 1, wat de-ze kloosters en zusterhuizten ten dienst© dér arme en lijde,nde meinsch- beid verrichten; 2, welk' genot of profijt d-e betrokken religieusen er persoonlijk van hebben; 3, wat opl dit terrein in uwe kringen .aan onbaatzuchtigheid en lijf ©n goed offerende naastenliefde ta bewonderen valt Och, be-eren, doe nu ©ons een eerlijke poging om den offerzin en offermo-ed vain religieuzen te durven erkennen ©n waar- d-eeren, al mist gij- wellicht h-et. vermo gen om het offermotief t© begrijpen. Ma,ar houdt op- me-t neerhalen wat mijlenver bo ven u staat, doch tracht liever ffi to diezelfde hoogte o-pi te werken. Nederlandsclie :ia rtla fpel-Cenfrale «n Liefdadige instellingen. Door he-t Hoofdbestuur van den L. T. Bi. werd aan de Ne-derlandsche aardappel-Cen trale voorgesteld -om- aan liefdadige instel lingen toestemming te yerleenem, om bo venin aa-tsch-a a-ardaippelen te bestemmen tot consumptie-aardappelen, terwijl voor het vervoer Van deze voor genoemd doel be stemde aardappelen -een gratis vervoer- hewijs Wordt verstrekt. Naar aanleiding van bovensfaa-nide vra-ag deelt de Nederlnndsohe Aardappel-Centrale med-e, dat Vereenjgingen en- Instellingen, welke opi e-en vrijstelling „aanspraak 'Wen schen -t-e maken, zelf' een afzonderlijk ver zoek moeten richten a,an de Ne-d. Aardap pel-Centrale, Kazerne-straat 3, den Haag. Tegelijker-tijd' dienen daz® vereenigingeu em Instellingen o-p te geven, hoe graat het mannelijks te verbruiken kwantum 'be draagt en -eventueel of de aardappelen gratis verstrekt worden. Tegen het (fifkgest'hot. In de tedenmorgen gehouden vergad-a* ring van het Polderbestuur Van. iWial'che* ren W-as van een flink aantal gpomd-aig-ei* naren-verpachters van -grond-en in dien polder teen adres ingekomen, waarin het volgende voo-rkoontdat dao-r Üe hoiog|a lasten, die het W|a,tarS0hap- beft! en de» Werking van de crisispachtwet h-et netttoi* overschot van verschillend© perceel-en tot zoodanig bedrag is gedaald, dat van pacht redteiUijlkerwïjae ni-et meer kan warden ga- personen, daaruit trekken aan den vooravond staan van dezie alhe-heele inzinking; dat veter beat nog, bezwaard is mat hypotheek en in die gevallen hypothee!#* rente pin® lasten de paiöht, welke geïnd wordt, p-vertneftdatt ajj! beleefd verzoa* ken in de eerstvo-i-gende poldervergaderinjg te besluiten 'de kosten aanmerkelijk' niet -m'et enkele guldens te verlagen en indien verlaging niet kan plaats heb ben, zonder gevaar Voor calamiteiten, da regeering te verzoeken de waterstaatswlejt Zoo te Wlijlzigen, dat a,an de polders, dia zeeweringen te onderhouden hebben, aan hjijld-rage in bet onderhoud d-erzelve wördt verleend, Zond er dat to-t cialamiteus-verfl klaring behoefte te wlorden overgegaan. Ficn Oranjevcreenigimg. Eergisteravond was door de- afd. van i'a-trimonium een vergadering, belegd, dim onder leiding va,n den heer W. A. den' Hollander, zich zou uitspreken -over de al ol' hief o-piriohting van -een Oramje- vereeniging. In beginsel is er toe 'besloten* Verbauw - St. Joris. Aan ir. A. Rothuizen, architect' hier ter stede, is opgedragen plannen ta ont werpen voor den verbouw vian de, onder wijl in andere banden overgegane, Socië teit St. Joris. Deze plannen bevatten den bouw van een groote zaal met moderne tooneel- inrichting. Gemeenteraad. De gemeenteraad alhier vergaderd» gis termiddag onder voorzitterschapl van dhr. P. G. La-ernoes, die da hoo-pi uitsprak', dat de burgemeester, dhr. C. A. v.an Wbelde- ren. .die ongas-teld is, spoedig zijn werk zaamheden we-er zal kunnen hervatten. Na ©enigen tijdvergadering m©t. gesloten deuren te hebben gehad, veraenigd]© d-e raad zich ;z. h. s. mat het voorstel olm het- toegestane -ore-diet vo-or de onderhan delingen over -de overnam© der gasfiabriek! van de Imperial Goes Asgotation te v©r- hoogen van f 3000 op f 4000 en een cre- dieit te verleenen v,an f5000 voor het' manen van een projeat voor den bouw vian een nieuwe fabriek. De gemeenterekening 1932 steld® die raad voorlaopig vast vhor den gewonen diengt in ontvang op f' 1.895.412,54, ini uitg.a-af f 1.838.421,52, alzoo een goed slot a-vn f'56.991,02. Da kap4'taaldienst gaeflt aan in ontvang sten f 1.971,263, in uitg. f3.201.610,56,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1