GUTERMANN'S NAAIZIJDE in groote kleursorteering 5 ct. per rol - DE BIJENKORF, GOES C. v. STRIEN, Voorstad, Goes Fermitan GRATIS! ALBERT HEIJN 38 gave zachte OLMEN DeHofstede Thee met Borstplaat Bouwland b. Bouwland e. Bouwland Hoeveel ongemerkte boter per gezin? REIS NAAR ROTTERDAM, DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCKE COURANT ONDERWIJS bland- en tuinbouw^ F DAVERENDE DINGEN 1 rilll ALLERLEI 11 NV. Waterleiding Maatschappij Zaterdag 30 Septem ber a.s. is het kantoor gesloten wegens ver huizing. De Directie: VAN POELGEEST. Groote Afbraakveiling. a.s Zaterdag 30 September, verkoopen Een belangrijke partij schitterende AFBRAAK, afkomstig van de Indische Tentoonstelling te Scheveningen, Te koop bij inschrijving een Zit-Slaapkamer met Pension. Woensdag 4 October 1933, openbaar verkoopen: Te pachten bij inschrijving WERKPAARDEN. Adverteeren doet verkoopen Va 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1'/4 2 2'/4 2'/. 23/4 3 7i Denkt aan de AUTO-REIS naar het SPORTPALEIS te Antwerpen op a.s. Zondag. - Retour f1,50. Kaarten verkrijgbaar. Vertrek 9,30 uur. A.S. DONDERDAG 5 OCTOBER 99 55 wormpoeders en wormolie Adverteeren Die drukwerk mijdt, Miskent zijn tijd. r EEN HALF POND HEERLIJKE FONDANT-BORSTPLAAT ONZE BEKENDE 2-DAAGSCHE Vrijdag en Zaterdag. Afgehaald uit den winkel. 2 Pakken WASCHVLUG voor 31 ct. MAAKT U HET LEVEN G0EDK00PER iJlaairVoclv OndcrwjijL iVerschenen is 'wederom in vlijfi (feel-an het machtige „Jparboek! voor het pnder- iwlijjs en de opvoeding der Hl-K'. jeugd in [Nederland, Nedertandsch-In.dië, Suriname en Curasao. Deel 1 behandelt het Ri.-R. beiwiaar- school en lager onderwijs in Nederland. Het bevat, behalve de Spieghel Histo- riael met het even w|aarde|Volile als uit gebreide jaaroverzicht van dr. Cassianus Uentzen O.F.M. omtrent de politiek rond do financieel© gelijkstelling, de schitte rende statistiek waardoor men ons vpioal- hereidend- en lager onderwijl® in at ziijln geledingen kan beschouwen en waarin imen bijl het nasla,an nooit mistast. Dan volgen del „Herkellijjk'o voorschrif ten"; Lectuur; Personalia, en eenige Bij lagen. I Deel II is gewij|d aan het ffi.-fe. Mj(l verheids-, land- en tuinibtaulw!- en handels- londerwijls. Pastoor Möller schïe.elf! een instructief hoofdartikel en de statistiek is even gedegen als in deel I. t Deel IJl bestrijkt het geheeld terrein van het El.-IS. Middelbaar- voorbereidend hooger- en hooger onderwijl In dit deel nam drs Jl. de Boer de „Spieghel His to- riael" voor zijn rekening. j Deel IV, dat ooik! jaarllij[ka in drkto toeneemt, laat al de KL-KI jeugdorgani- •saties de revu;e paeseeren. Elen .jkleiur- korps deskundigen -schreef1 richtinggevend en verhelderend over de vpomaaimlst'e ver-, «lenigingen voor onze jeuigd1, zoriwtel do auiver-godsdienstige als de idealistische «n de, sportieve. Dejel V tenslotte brengt ons naar da Katholiek^. onderwijs- en jeugdorganisa.' ties in on^ei buitenland'sche bezittingen, Het is 't- gieringste in omvang1, m!a,ar niet' ■minder belangrijk! dan' de voorgaanda daelen. Dr. J|os. van Baal HL'J- na!m' het ondierwïjjs in Oost-'Inndië onder da loupe, ien 'f'r. Gerontinus dat op Curasao.. In .alle vijf dpeiLen klomt een1 belangi 'wekkende inleiding voor van dr. Th. Ver hoeven, de directeur >yan het Bttreau:, over het onderwerp: „W-at gewortlt pr van onze kinderen?" Diep gaat dia schrijver opi 'n zielstal (misstanden in; Mj| stalt zijh hliagnoeei en schrijft oolf geneesmiddel-en voor. Het is te wlen^Sien, dat Speciaal aan Idilj artikel da aandacht geschonken w'ordt) iVelkle het waardl is. Veel appelen maar Weinig pieren. Het onderstaand overzicht betrefflencta den stand van h-at- fruit -en de Warm'oel' zerij-g'CWassen opi 20 September 1933 is, onder medewerking der Kiijkstuinbouwcon- sulenten, samenngesteld na,ar gegevqus, verstrekt door de correspondenten; dei- directie van den Landbouw!. De droogte hoeft den groei van hot 'fruit geremd. De vruchten zlij'n dienten- Vo{ge -vroeg! ptulfrijtp: geworden en vrij) klein gvibleven. De. in den laatster, tijd gevallen regens heblben echt-ar tot nieu wen groei aanleiding, gegeven, aoodat 'da vooruitzichten weer verbetea-d rijn, Uit ■de provinncio Utrecht worden klachten vernomen over het in sterke mate vtaoo> homen van spreeuwienSchade. Da aplpiele|n v'ertoionen ©en stand, die eenigszius tov-eln het gemiddelde uitgaat; daarentegen bl|iji't de stand van da peren beneden hat ge middelde van de laatste tien jaren. Door den velen ^onu-eschlijn valt da oogst van de druiven a-anmerMliJk vroe ger dan in -andn-ere jaren. De kleur van de vruchten is zeer goed; het geWas .kjin goed genoemd worden. Verschillende groenten heb|ben qVen-, eenns van de droogte geleden. Del bloem kool en in mindere mate ook 'de sluitkool hebben in verschillende strekien met draai- hartigheid' te kajmpen. Bloemkool, Witte en «avoyekool staan vrlij! goed; de roode Stool staat matig tot vrij! goed. Dia stand van da spmittooil en die van de Boerenkop! tori goed tot vrij goed genoemd Wo,rden. De ischorscneeren vertoonen 'n v'iiijlw'efl normalen stand. Prtei staat vrlij goed. Sla en la-ndtjivie rijn op vochtige gronden heter ontwikkeld dan opi droge plaatsen. Het eerstgenoemd' geWas staaf .gloed Bot vrij goed, terwijl de andijvie een goiedeb stand vertoont. I Het gebruik van merktenvrlijt boter door veehouders. Omtrent helt gebruik' van merk'envilijle boter -door veehouders deelt men ons het volgende mede. Van het bepaalde in agt. 2 lid 1 van het Ni-e-u'w'-Crisisl-^uivelhesluit III 1932, Waarin wordt voiorgeschrelven dat het in een bexeidpiaats of1 een daarbij! behooreln- de bewaarplaats voorhanden hebben van boter in eenheden voor Ive-rtoo-pi off af levering gereed, slechts toegestaan i-sl pp voorwaarde dat 'z|ijl j.g vóórzien van een ictrisishotermërk', heeft het bestiuiul" der Cri- sis-Zluivel-Cent-rale, gelet op prt. 3 2e lid der Crisis-iZuivelwet 1932', Staatsblad 290, ontheffing verleend a,an veehauders- boterprodueenten voor een hoeveelheid van ten hoogst© 1/4 klg. (1/2 Ipond) per gezins lid per week! voor Zoover kan won-den aangetoond dat genoemde hoeveelheid boter voor eigen gebruik! bestemd is1. In een advertentie in dit Wjaid wordt medegedeeld hoe groot de bedoelde hoe veelheid bioter in elk' -gezin onder dé verschillende omstandigheden mjaig, zlijh. Indien 'blijf controle meer ibioter wordt aan getroffen d,an volgensl dat lijstje ,ge|- «orloofd is', kan 'proc'esi-vefb|aal Worden opgemaakt Wegens overtreding van art. 2 lid 1 van het Nieuw1 prisis-'Zujvelj-Bei- sluit U 1Ö32. Be cicd. 1 Over de „gebruikelijke vragen en for maliteiten", nadat de getuige door de veldwachters voor het lwkj.e geloodst is, Stappen de reclitbiank-verslaggevers ge- 'wlooinllijlk heen, tenzfij! het ,een geruchtma- kiondie zaak aangaat, die b|ijl gesloten deu ren behandeld wordt. En dat is toch! jammer, wlant zei blijken dikwijls heel© problemen te z|ijln. LWlij! Willen hierondiner om! deae reden een voorbleelld laten (vpUgtem van die proloig|en, welke het verhoor |dan voorafgaan. Het zlal 'd|en krantenlezer imetéén du,id|e!|ijik wórden, hoe het komt d,at ia,an de anderhalVe-kotam'-liannge rechts Verslagen di)k'w|ijlls een geheeld vóór- teq namiddag-Zitting, tezamlen v,an zee, zeven a acht uren ten grondslag k'an liggen. De president.: Bent in geen familie van deZo verdachte?, Getuige: Nee, 'eh, nee, dat geloof ik' niet. [Wilt ui dan den eed afleggen i— De leed! |J|a, -dat moet. Tpuz|ijl ui er uit gods dienstigs overwegingen bozlwaar tegeh hebt. Dan moet u een schriftei|ij|k'e, ver- Islaring onderteekenen en Zeggen: „Dat 'belóóf ik." Bpgrlijlpt ji het O, ja! Nee, maar ik' wil wel. Niets op tegen. Geen bezwiaren? Mooi! Steekt u 'dan m,a,ar de twlea voorsta vingers v'an 'de rechterhand op1 en zeg: „Zoo. Wlaar- llijlli) heïpei mij! God alinlachtig." Zoo waarlijk —1 Nee., uW rechterhand1. Zoo Waarlijk J,a, Maar nu moet u, leerst uW' hand schoen uittrekken. Zoo 'waarlijk1 helpei God mij lalïe- machtig v~ Neen. Zegt ui maar na, W|at ik vóórzeg: Zoo waarlijk' E-— Zoo. Waarlijk'I i— Helps mij! Holpe mijl.V God almachtig. - God allemachtig. Niet allèmjachtig, alknachtig! Meneer meneer -de president..,., edelagblare.... Ik' Zwëer toch ma,ar hiet.j'.i Kan ik' niet liever teeken'en!.... 'Neen, dat gaat niet, als u geen prin- icCfpieele bezwaren hebt. Zeg ui nu! tnlaiar almachtig en dian zlijh We klaar. f—Almachtig.... Almachtig! Juist. Ja, nu kunt u de hand wel weor laten Zakken. Toe maar, doe maar na,ar 'beneden...... Zoo'n twaalf maal iedere zitting her haalt zich deze samenspraak! om' 'de hei lige formulé', diafoog, wlaarin de presi dent d© „leidende" (phonetisph is liet in ieder geval goed) rol speelt. De publieke tribune, die beter weet want zlijl is steeds gevuld met vaste klanten, die heit klappen van de Zweelp kennen! heelft er ©en superieur amusement ,a.an. Me/ea' dan aan de getuigen-verklaring Zelf, die niet Zelden slechts hieruit bestaat, dat ge tuige direct het bewust.zjijln verloor en niets kan herinneren en ergo.: niets meldie- deelen.... (Waarna hlijl mag gaan Zitten, wat bijl achtereenvolgens probeert op de veir- dedigersbank, naast verdachte en op de perstribune, om tenslotte ziijln plaats te winden. In den Achterhoek is eeins het volgende gebeurd: In een ouderwfetsch, niet te 'overvloedig verlicht kantongerechtsz|aal- tjei moet een oud -boertje getuigen. Ihl de stukken kijkend doet de kantonrech ter litem de gewone vragem. Als bijl 'geko men is tot de eedsaiflegging, zögt hlijl: steek' de twtee voorste, vingers etoz. Dan klijkt Wij! op, ziet dat hét boertje zijn half lange Duitschei p|ij(p in deal mond' heeft gehouden en laat uiteraard volgen: „Neem1 die ptjlpl uit je mond," waarop het 'boertje plechtig zlijh vingers opsteekt en zegtNeml de piapl u,ut, Ide mond... Die Australische IlijlnWterb'er en adijta eenzaamheid. Een man, dia ©en v'an de eenzhaimsta werkkringen ter wereld had, heef't kort geleden zlijk Wterk' neergelejgd' na 52 jaren ver van do beschaving te hebben geleiefd'. H|ij| was Üjnwerker van de transa|ustra- lische telegra.afüijln, di-e het continet van Noord tot Zuid doprshlij|dt. Elke centimeter van de dubbele tele- .graafllijln, Weikei Adelaide in het Zuiden met Darwin in het Noorden over een af stand van 2000 tnïjllen verbindt, moet n.l. voortdurend geïnspecteerd wbrrden om eventueel© beschadigingen onmiddellijk, te kunnen herstellen. De I iij in werkers leven blijf twee óf drie man §amen in de, zich langs de lijp bevin dend© stations, dioc'h indien er een defect ontdekt wordt, zlijh zijLsom's dagen lang geheel alleen. De meest .apgelegten postep heetten 'hun eigen moestuin en eeln om heind stuk land voor koeien, schapen! en geiten. Het zich verplaatsen over de Zanderig© vlakten of door het dichte kreu pelhout ziou onmogelijk' zijn 2'onder de klameelen, "welke dieren de dijkwerkers al tijd gebruiken als zij' jjen defect moeteht ppsp|oren. Als regel blijven de beambten, drie jaar lang op zulk een eenzamen ptost, maar sommige mlannea verkiezen dit een zame leven haven het stadisvterkeer. Z!ij| gaan viiijiwillig naar hun afgezonderd ven 'blijf terug. De meeste beschadigingen gesehiei'den| door de stortoen, gedurende de zestig jaren dat de llijln beistaat, zijn er echter ooik allerlei andere oorzaken van beschadiging voorgekomen. In het begin werden de pa len voortdurend door witte mieren ver nield, terwijl 'boschlbranden ook pntzagge- llijike schade tpeb-rachten. Kameelkarava nen deden veel palen ontvallen daar da dieren voortdurend langs de palen liepen. Sourtlijldis mloest e.en Jijn'werker een afstand van 300 miijji lafleggen, oim. een dier te ven Wij'deren dat kortsluiting ma,akte door dat het zich op da beid© draden bevond, Oo'k' stalen da inboorlingen dik'wtjjls d^ koperen fittings. i i Heden ten dage wordt de llijfn. door sta len masten gedragen, terWljH ontvreem ding van onderdeelen zloo- gloed als onmoig©;- llijk is gemaakt. Doch da lïj'nwerkers kun nen ook' nu nog onmogeKij|k' Worden ge mist. Twtete: lioUe loile gijzfen. Eiigoulot is een smulhans van het eerstq water, die .ervan houdt over die lieflhiab- benijl verhaaltjes te vertellen. Da Petitf Parisien brengt er één ovea". Ik "w:as, aldus Elgoulot, in le Havre. Ik 'werd voorgesteld aan een reus uit Hol land, die zoo Wa,t 150 kilo' weegt en m$ pardoes een weddenschaipl yoor een wei- voorzlenen disch aanbood. Ik' nam aan en we werden het eens dat de. verliéfeei; de rekening zou betalen. Ziejhier het menuij drie dozijn slakkjen, 1 kilo: 800 gr. paar- devleesch, ©en heelet kip, een camjembte'rtt en 20 (bananen. H|ij| Ward' verslagen Toen wildlei hlj| op ©en Hólïandseh me nu irevanchiei nemen. Zoo Zetten W6 ons dep volgenden dag.Wtetelr pan tafel voor eexü kilo spek, vieirwërkt in een pannekofekf van 24 eieiren, een heiela kip', een chatieiau.- tiriant v.an een kg., een kaas, alles met koffie besproeid. Mtj|n tegenstander .gaf' het hlijl dei chateaubriant op en keek' lee- llijjk' op zij'n neup toen hij' toij nog .dienzelf den .avond 72' Sardïjh-en zlag ver2Welgen. VERKOOPINGEfl en VERPACHTINGEN! September: I f L 29 Ovezand, w'oon- en winkelhuis, Oeler. 3p G.oes, ,aïh(r,aak, Diet [Wilde, ffotober J Middelburg, hofstede, Blaupoft ten. Cate ep Jpnkers. 11 Schore, hofstede „Blona Fide", Van Dissel. 1/8| Ierseke, huis met erf' en W'eg, Verbist. P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v. deurw. G. Heijboer, op n.m. li/s uur (n.t.), a/d opslagplaatsen a/d Zaagmolenstr. te GOES van- en ten verzoeke van dhr. C. Westdorp, w.o. platen tot 8 Mr., groote partij baddings tot 7 Mr., 4x4, 3x3, 2x3, een partij prachtige planken, alsdakkraal-, vloer-, schot- en dorschvloerdeelen 10—40 c.M. breed, rachters, panlatten, tengels, deuren en ramen w.o. met kozijn, garage en glazendenren, verpl. kippenhok met ramen 4x4. golplaten in div. maten, ijz. Hekken, biels, hardsteen Holl. en Kruisdakpannen, krui wagens, handkar, slijpsteen, brand hout, enz. enz. Alles wordt, zooals gewoon, voet stoots verkocht. Men late deze bijzondere gelegen- NIET voorbijgaan. 32177-35 op de hofstede „Paardenburg" nabij 's-Heerenhoek (genummerd) metende tot 1,90 M. omtrek, in één perceel. Inschrijvingen te zenden vóór 10 Oct. a.s. en inlichtingen te verkrijgen bij AUG. SLABBE- KOORN, E 1, Biezelinge. Gevraagd te G o e s door heer gedurende de maand October Brieven met uiterste condities onder No. 95 aan het bureau van dit blad. De Notarissen J. C. BLAUPOT TEN CATE te Middelburg en H. JONKERS te Goes, zullen op des voormiddags te tien uur, in het Veilingsgebouw „Mereurius", aan de Koepoortstraat te Middelburg, in het bewoond door den heer Krijn Boone Pzin de gemeente Arnemuideu, met bij behoorende Bouw- en Wei landen inden Nieuwerkerkepolder aan den Rijksstraatweg naar Goes, en in de gemeente Nieuw- en St.- Joosland, in den Nieuw-St.-Joos- landpolder, en Dijk, in de gemeen te Arnemuiden, tusschen den Wil- helminapolder en den Snzannapol- der, ter gezamenlijke grootte van 39 H.A. 96 A. 72 c.A. of 101 Gemeten 255 Roeden (Blooische maat). In 27 perceelen met verschillende combinaties en in massa. Te aanvaarden 1 Maart 1934. Bezichtiging der landerijen op iederen werkdag, der gebouwen alleen op Vrijdag 29 September en Dinsdag 3 October, telkens van 912 en van 24 uur. Notities met kaart vanaf Donder dag 21 Sept. verkrijgbaar ten kan tore van genoemde Notarissen a 25 cent, ten bale van de Diaconie- Armen van Arnemuiden. 32174-41 van den heer J. BOONMAN Wz. te Nisse, voor 3 jaren, ingaande rooven oogst 1933, in de gemeente 's-Heer- Arendskerke aan den Stelhoekschenweg, groot 81 A. 65 c.A. In pacht bij Q. Nagelkerke. in den 's-Heer-Arendskerkepolder, groot 1 H.A. 22 A. 75 c.A. In pacht bij J. Nagelkerke en C. v. d. Velde. te 's-Heer-Abtskerke onder Baars- dorp in Adolphhoek, groot 1 H.A. 79 A. 60 c.A. In pacht bij H. J. Rijk Mz. Inschrijvingen in te leveren en inlichtingen te bekomen ten kan tore van Notaris H. JONKERS te Goes vóór Dinsdag 2 October 1933 des nam. 1 uur. 32180-30 Een span schoone struiscbe, jonge vertrouwde SCHIMMELS te koop. HOF „ARNESTEIN" bij Middelburg K.G. boter die aanwezig mogen zijn bij 1 X karnen 2 X karnen 3 X karnen per week per week per week 3/s '/z 5/s 3U 7/s 1 l'/s Aantal leden van bet gezin. V 314 1 1'/. f/- '/e 74 Va Vz 174 I3/* 17. 13 7z 3U 7e enz. Prijs retour f2,25. Veren inbegrepen. Vertrek 7 uur. verdrijven zeker en snel spoel-, made- en maagwormen, zoowel bi] volwassenen als bij kinderen. Wormpoeders f 0,85 per doos. Wormolie f 0.85 per flacon. Verkrijgb. bij Apoth. en Drogist, of n iontv. van het bedr. door Firma Jacoba Maria Wortelboer. Postgiro 17039 Oude-Pekela. is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te Wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! ALBERT HEIJN'S HEERLIJK FONDANT-BORSTPLAAT, is vanaf heden wederom in al onze filialen ver krijgbaar. Wij willen U gaarne de prima kwaliteit en fijnen smaak eens laten beoordeelen en ver strekken U daarom van Zaterdag 30 September t.m. Vrijdag 6 October, bij aankoop van een half pond Thee a 62'/zi 75, S7'l2 ct. of hooger PEULVRUCHTEN NIEUWE OOGST! N.-H0LL. CAPUCIJNERSper pond 9, 10 ct. BRUINE B00NEN N.-H0LL. CAPUCIJNERS, extra grove per pondspak GROENE ERWTEN SPLITERWTEN GRAUWE ERWTEN 7, 8 ct. 12, 15 ct. 10, 12 ct. 10, 12 ct. 16, 18 ct. Vraagt vooral ALBERT HEIJN'S VERPAKTE PEULVRUCHTEN, U hebt dan zekerheid beslist de Allerbeste, gelezen Erwten of Boenen te ontvangen VOOR DE BOTERHAM: ALBERT HEIJN'S FIJNE VLEESCHWAREN Leverworst Boterhamworst Brunswij kerworst Schouderham per ons 8 ct. 7 ct. 11 ct. 16 ct. per ons Tongenworst 12 ct. Plockworst 12 ct. Saksische Worst 12 et. Prima Rookvleesch 12 ct. DE ECHTE GELDERSCHE WORST per pond 39 ct. Het beste Zelfwerkende Wascbmiddel 10 CHOCOLADE REEPEN voor 25 ct. GOES - Lange Kerkstraat 6 - Telefoon 340 BORSSELEN - IERSEKE E 549

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4