nieuwe zeeuwsche courant donderdag 28 september 1933 Boot een auto «verreden en gedood. KERKELIJK LEVEN RECHTSZAKEN BURGERLIJKE STAND MIDDiEiLBiUBP. Bevallen: M. Bnsisie— 'Dingemanse, d.J|. L,u|ij|k[JoZjaiSse, d.'j A. v,an B-entiheM jntting.Went, d.Et iVersluHjsBiemie, ;z.O. F. PltedjteBe- rnlijjn, d.E. (Jp Öe Bo©Wistee, d.F. S'. Melitelfste|J|ooisse, d.G. J. A. TeE©gen Kingtaa, d. 463E STAATSLOTERIJ MARKTBERICHTEN Nagekomen Advertentie. Idracht va® het vonrgeiyallene-. Zoodra .uit het o-ndenztoeik! z,a(L blïjjken, Jdat het ongeluk het gevolg' Was van Bebrild of' gdbneto aan verantwoordelijk- heidlsbesei' van de daanbliji aanwezige jóorpisleden, zal de senaat er niet voor terugdeinzen .zoodanige strenge Maatrege len te nemen, dat soortgelijke herhalin gen uitgesloten zullen zlijln. Beweerd is nanneliijlk', dat 'n pia-ar stu denten den ladder opzettelijk pmgeduWd 'he/fahen. Pastoar Bieinders door tram gegrepen. .Dinsdag omlst-r-eeks halt 12 is de zeer- eerw. heer G. J. Kieandersj, tplafltpop te jZ$.st, na,dat hij uit een ®U|ticHb(U|S gestaplt •was, opi den Utredbfaehe. weg fteo® deze Keister Stoomtram aangereden. Met e'en ernstige hootfldwiond-a en ©en Zware her senschudding hleelf haf sladhlhtotffier beJ wusteloios liggen. Nadab Bector Wl- van Öen Hengel van de Si. Jo.saphkW©e'ksch'Oiol hem: het Heilig Oliesel had toegediend, werd de geWbnde,®'a,ar het St. AntoniuS-' sièkenhuis1 'te Utrecht vervoerd. Zijn toje- «tiand is zorgelijk. Auto te water gereden. Door onbekende oorzaak is nabij Lo-pdk een auto, waarin drie kooplieden uit de gemeente wa.ren gezeten, in de vaart langs den weg gereden. De bestuurder en $en der beide mede-inzittenden wisten zich te redden en ook de derde ,de 68-jarige heer den O. was spoedig Op het droge. Terwijl def beide eerstgenoeMden er echter miet den schrik en een nat plak bleken te zijn afgekomen, voelde da heer den zioh onwel en reeds korten tijd later is hij •overleden. Het stoffelijk' overschot is naar Lopiik -overgebracht. Man daar a,nfco, glegreflcin. De heer E. Boerma, uit Groningen reed Dinsdagavond door Wiildervank', toen hij plotseling een klein katje op den weg zag, waarvoor hij remde en uitweek. Het ge- Volg hiervan was, dat hij den heer Akker man aanreed, dia toesprong pm het katje weg te halen uit zijn gevaarlijke positie. Door delzen .samenloop van Omstandighe den werd A. gegrepen. Hij liep o.a. een nchedelfraotuur en een diubbele beenbreuk opl .en is na,ar het B.-K. ziekenhuis te Groningen vervoerd, meldt het „Nieuwslbl. v.h. Hoorden". De trekking van de loterij A'dam van de Joedsche Invalide. Eergisteravond heeft-, ten overstaan vlam notaris El. Hermans, in de groot© con certzaal van. ArtiS de trekking .pjiaatsi ge had van da loterij Amsterdam van de Joodsohe Invalide. De auto is| gevallen ,oip noi. 1055, het huis in de Banstraat op no. 2-0352. Beide loten zijn door de firma Gerzion Ta Amsterdam verkocht.; wie de geluk kige prijsiwinnaars zijn (Was 'savonds tno-g iiiedj bekend. M-otflrlw tter a angevaren daar nndierZeehlwri-. Men meldt uit 'Den. Helder: Dinsdag avond is in het Schuljiengait -bij Dein 'Hel- ■deir in de aslijn van het vaarwater ibefr ■hoogte van de ropda gaslboei da moitorbot- 'iter H.D. 7 door de onderzeeboot O 13 aangevaren. 'Deze onderzeeboot' kwam 'juist vau -een oefening terag ga liepl in de lichtlijn he|t Sdhul'pengat binnen, terwijl •een ander marinevaartuig -de „FriScö" het •gal uitliep-. ZooalS later bleek- bevond zich juist, voor de „Frisco" de botter, waarvan -de lichten in dia va® de „Frisjeo" vielen. Eerst op het laatste oagenblik, to,en van uitwijken bijna gee® -spirake Meer was, kwamen de lichten van dien botter „los". De ooMMandant van de 013 tracht te nog door het roer geheel PM te glooien een aanvaring te vermijden, doch de sohip- pier van -den botter, blijkbaar in de war gebracht door de beide schepen vóór en achter hem, legde eveneens ihiet roer aan 'koord. Toen was een aanvaring onver mijdelijk. Da O 13 raakte den botter juist aohter den voorsteven, waardoor een gat in de® lboeg ontstond. De drie opvarende®: de eigenaar schipper J. Shiyter en de vis- scheus V;a.n der Loo en Kroon, konden laan boord van O 13 genomen worde®, -doordat deze door een handige manoeuvre vrijwel direct langszij1 'den botter kon komen. Een poging om den botter mee 'tel fleepen mislukte, omdat dezes. te. veel water maakte. Dós-gelaten dreef! de bot ter met den sterken -eb-Stroom isnel af, zonk binnen vijf minute®. iV oor de .opvarenden was het. inderdaad* een geluk1, -dat de onderzeeboot zoo snel langszij kon komen. Da botter, die in de a,s van het .vaar water is gezonken, was niat verzekerd. 'Etergistermiddag is de Schilder P. A. Erkens, oud ongeveer 55 jaar, in De Bilt aangereden -door een auto, bestujurd door dhr D. nit1 Zeist-, E. reed pier rijwiel vjl den Utreehtscheweg ien stak, volgens •ooggetuigen zonder het daarvoor noodza kelijk© verkeersteken te geven, plotse ling den weg pver oM de Kerklna® jn te rijden. Dit hadi tot gevolg, dat E. onder den inuto terechtkwam,die: reohts van den weg reed. E. liep ,ae® söhaiM- treu-k op en is tijdens het transport naar de rijksklinieken te Utrecht overleden. Poging tot inbraak in «en piasteri©. Eemgisternadht hebben dieven getracht in ta breken in da pastorie van de® zieier- c-erw. heer H. A. J. M. Quant; pastoor der St. Josephkeirk te Noordwijkerbout. De dieven hebben man de voorzijde ©e® ruit ingedrukt ©n daarna getracht met ©en beitel het raam- te- opunen. Ejan ijzeren stang, welke achter het raam' Was aan gebracht,, heeft de dieven vermoedelijk ge- Istuit. De- politie heeft yoeit- ien vinger- lafdrukken 'genomen. Nóch een der huis- genooten, nóch een der omwonende® heeft ©enig onraad bespeurd. Doodclijk© val. Bij de werkzaamheden aan .d-et_ niauWe brug over de W|aal te Zaltbammël is. de voorwerker Th. Bonman ,uit Amsterdam v,an .een 16 meter liooigen pijler gfev-alienJ. Nadat medische hulp ui't Herawarden ge arriveerd was, weerden hot slach-tofifeir- ©enige injecties 'toegediend, waarna hij maar het ziekenhuis te "Zaltbommel .werd over gebracht. Direct na aankomst is de man overleden. B. was gehuwd ie®, laat een vrouw -en laoh-t kinderen sjubter. 'Dit i-S reeds het vierde, ongeluk hij den ibouW van deze brug. B owd'adjj bra iidlctu. ■Gisteren is te Nieulwferoord de land- (bpuwerswoning, bewoond 'Idool' den 75- jarigen Kpelol# Gtegink, afgebrand. V,an Iden inboedel (kio® weinig worden gered. Het huis was eigendom van de f amilie Bos. Een en ander Was verzekerd. 'Door onbekende oorzlaak' is brand uitgebroken in de boerderij! van den' land bouwer J. P. te Neerhant. De boerderijl is afgebrand. De inboedel ging' grooten- de^ls verloren. Verzekering delk't de edha- ide. il Met drama te Amsterdam. De zoon van prof. Eihrenfest, die ver pleegd wend in het ipiaedagoigisch instituut in da VoteuSsbrant te Amsterdam, en die hij het drama,, dat ?ich daar heeft afge speeld, zwaar gelwond' is, is overleden. Inbraak in ren Bi.-K. Kerk te BusSuni. Dieven hebben zich Maandagnacht toe gang* verschaft tot de H. Hart-fcerk ,ta Busisuim. Zij1 hebben ter zijde van het ge bouw ©en ladder geplaatst -en 'een ruit ver brijzeld. yraarna izSji zioh langs een binnen muur in da kerk hebben laten zakken. DT oanonborden bij de tabiernakcl zlijin van hun plant® gehaald. Het is .echter niet gelukt het tabernakel, waarin zich de kerksieraden bevinden, open te breken. De dieveu hebben getracht ©en offerblok ;adh- ter in de kerk te fbroaeren- Dlok' dit is niet gelukt. Heit kruisje, dat aan helt slot hing w.aisf in da gleuf gadulwd. Men heeft op het 'tabernakel breekijzers! gevon- den. deze zijn evenals de ladder .afkomstig van een in aanbouw Zijnd boulwlwerk im de bu-urt. i Dit is na, de kerkinbrake® te Blaricum, Ankeveen, Kortenhoe'f ©in 'in, de Maria- kerk te BusisuM de 'vijfde inbraak', welke ds laatste welken in ©en B,. K. Kerkgebou,m in het Gooi heeft plaatjS gevonden. Opi verzoek van den piastooir hebben 80 parochianen van Kortenhoelf zioh aan gemeld tot het vormen v,an ©en wacht. H©t kerkgebouw aldaar zal ©lk'en nacht door twee plersonen wiordèn belwlaiatk't. Inbraak ,te Wleert. Tijden© afwezigheid van de beMoners hebben dieven ©en bbzook gebracht 'aan h!et huis van den landbouwer D. teWieert. Een, kast werd opiengebroken. Een bedrag van ongeveer f 1800 is daaruit gestolen. i Inbraak te: Benncibraek. Muandagnaeht is ingebroken in oen d©r bewoonde villa/s ,a,an den Zw!a.rt-eiWeg .te Bennebroek. Uit ©en buffet in da huis kamer is f500 aan bankpapier gestolen. De bewoners' van de villa, da fajmilie jB., die boven sliepen, hebben biets gehoord'. Da gemeente- len rijkspblitia zijn onmiddel lijk met een onderzoek' begonmleln m'et po litiehonden, ©venwel tot nu toe zonder resultaat-. Dit is de vierdei inbraak' -die in korten tijd in deze buurt is -gepleegd. Auto tegen ©en muu r gebotst. Gistermiddag reed een vrachtauto uit Geldrop', bestuurd door den 2-3-jiarigen J. Maas met groot© snelheid over den Gel- dropSchenweg ouder de gemeente Eindho ven. De chauff©ur wilde zonder vaart te verminderen in de St. Jorisstra-at rijden, doch hij kon -den draai niet nemen met 'het gevolg dat -de wagen tegen ©en muur reed en omsloeg. De chauffeur liep -een arm- fractuur op, den naast hem zittenden Fr. van Grootel, een 16-jarigen jongen ®it Geldrop werd idei bostk'as" ingedrukt. De jongen was onmiddellijk dood. Banditisme in de V,er. Staten. Een der beruchtste bandieten va-n de Ver. Staten is „machinegeweer Kelley" dia behoord heeft tot de beruchte1 ben.de van Hjarvey Bailey, da groepi uitbrekers uit -de gevangenis, die Zooveel beroering gebracht hebben in de wereld der Ame- rikaianscha politie en. dia zich behalve met moorden ook bezig, hielden met ont voeringen v,an mensche®' v'an wi© dan losgeld werd geëischt. Deze Kelley nn, die ook' na, de arrestatie van Bailey pp vrije voeten w,as gebleven, is thans met zijn vrouw en twee makkers in hechtenis genomen. Da arrestatie geschiedde te Memphis, in den staiat Tennessee. Kelley en Harvey hadden o. m!. den pietroleum-magnaat 'Charles Urchel ont voerd. De valseh© Sucz-obligatirs. In Juli werden twee Nederlanders, H. en S., te Parijs gevangen genomen wegens haf vervalschen en in-be>waring-gav!e® van duizend' obligaties van de Suezkanaal-Mij. in da Banqne de Paris et des Pays-Bas, ter waarde van frs. 20.000.000. Ze dien den ter dekking van een voorschot van negen-millioen, welke voor beursspacula,- tiesj gebruikt zouden worden. De voornaamste beklaagd©, 'n Fransch- man, 'die onder den naam Jea®/ Bamu-s opereerde ©n de zaiak van heif onderpand me;t, beide Nederlanders behandeld had, is nn in Spanj© teruggevonden. Hij heet P,anl Colombe-rt en is ta Barcelona ge arresteerd op grond van den valschan naam -dien hij' voerde. Spoedig zal zijn uitlevering worden aangevraagd. Treinbotsing in België. De trein BruggeKortïijk is bij de nendelede het- stopsignaal vooirbijgereden en op, -een anderen trein ingereden. Een dertigtal personen werden gelwoind, van wie tw:ee- ernstig. Een drama zaïftler Wc,orden. Voor de rechtbank' te Berlijn bad zich dezer dagen ee® 50-jarig ZclioenMaker we gens pioging tot doodslag te verantwoor den. De man had dit voorjaar da vrouw van zijn broelder met wie hij', Zadert zijn broeder, ha,ar verlaten had, betrekkingen onderhield, door ©en schot verwond. De behandeling was buuteingelwboB tragisch' 'doordat zoowel beklaagd© ialsl elaóhtóffer doofstom zijn en ook alle getuigen in dit proces- doofstom waren. Een onderwij zer ,a,an een doOfstominenZchool waZ tolk en de rechtbank ha,d veel moeit© zich' over deze mensche-n ©en oordeel te .vormen. Bekl. beweerde in ©en ©ogenblik van v-er- sbanckverbijistering gehandeld t© helbbletn. Het vonnis luidde wegensl poging tot dood slag -en ongeoorloof d wapenbezit twee, ja,ar gevangeniïtraf m-et -aftïek v,ah vborarr-eist. Nnodwcer a,an de Italiaansclie Biviicra. De l'tajiaans'che Biviera, is DinSda.gio-ch- tend vroeg door een Met hagelslag én on- w-e'er g©pia,ard glaand vreeselijk noodweer geteisterd, dat eénige unen aanhield. Bi- zonder hevig woeid'de het- noodweer in d© omstreken van Sa,von,a. Talrijk© huizen 'zijn weggespoeld. ..Te Borgio Vérezzi -zijn drie pierson-en om hel loven gekomen. Te Pietra, LigUre zijn de bewoners opi versjcheidena plaatsen doior he't water geïsoleerd. - Een aardbeving iu Middchtlllalic!. Naar uit Sulmbna wordt gelmeld, ia da,ar Dinsdaignaicht om' 4 uur 35 een hevig© aardschok gevoeld. Ongeveer twintig ,m©n- schen hebben kwetsuren, oplgeioioipeto. Ver scheidene huizen Zijn beschadigd. Ook.'bij! Pescnra Zijn eenige dorpen verwoieiat- E-euter meldt nader, dat er ten mins|te vijftien dooden en meer da® "150 -gewon den zijn en dat de beving ©e|n) dier krach tigste is, de laatste jaren in Italië gevoeld. S'liionnagrasaak'. Onder de dringende verdenking van landverraad door het veirkoiop'en vian ge heime militaire stukken, is de ambtenaar bij het Zwitsersehe militaire departement, JaiCob Stciner, die eerste luitenant is', gear r-asteerd. Het geval-Steiner wordt heit >£Srn- st'giste geval sedert jaren genoemd. De verkoop zou Zoowel a.an Frankrijk ,a,ls a-an l-talië zijn geschied. Ford tegen den BlanWen Adelaar. Bij geruchte verluidt, dial Ford sals'1 te genzet tegen de ,dhor. d-a N. B. A. tegen helm gerichte propaganda wegens niet on- derteekening-van dein auto-o.ode ©in tevens als aanval o,pj da concurrentie, voiornemetas zon -zijn het volgend jaar ©en verbeterd' model in iden handel te brengen ©n Zijn producten in diat ja-ar zonder winst te1 ver- koopien. Een "bevestiging va® deza geruch ten is nog niet verkregen. Did ïiiiuiwe orka a,n in Mexico JBni flip Cuba. Uit het gehliad van de jongste Storm- rarnpi in Midden-Amerika komen nog steeds treurige berichten binnen' over da Schade, welke de orkaan heeft veroorzaakt. Te Tamp'ieo zijn bij-na all© huizen vernield. Het ziekenhuis het station en hat geiboiuW van de douane zijn verdwenen. Men denkt, daf er zioh onder da pluinhoiop-en van de ingestorte huizen nog, honderden levendein bevinden. f 1 Uit Cardenas opi Guba worden 20 dolo- den gemeld. Vian de spoorbanen -zijin 'de glooiingen verzakt. De rivier waaraan de sta:d ligt, is b'uitfen da oevers getreden. De omstreken van d'a -stad zijn met enorme hoeveelheden islijk bedekt ,W©lk!e tot -opi zes voet- boven de waterlijn gev!o®delB Wordt. Daardoor i<s hét Zoeken naar de slachtoffers Moeilijk geworden. Volgens de tot nu toiBiaangenlomelnl'Schat tingen rekent men er ;al opi, dat alle©®' de sfcataSspoorwiegen ieen sehade van bijna één m® toen dollar geleden heibben. Naar uit de st-ad' Mexico nader Wordt gemeld, heeft Öei wiervelstorm, welke zich voortbewopg met e:en snelheid van 170 K.M. pier uur en dia gepaard ging melti zwaxfa Wolkbreuken in het Nao,rd-oosteiijk© deel va,n Mexico, ontzaglijke materie,el© schalde (aangericht. 1 Volgtens een bericht ,uit Mexico, wieeit m)en nu al van 50 dooden bij de jongste rampl te, TnmpiCo. 'i Nader wordt gemeld: De door den geweldigen Iwervel-stjorm voor heit grootste doel verwoeste Mexi- OaanSeh© havenstad TaMpic|o biedt het beeld van een ruïne. Da havenwerken Zijn gedeeltelijk vernield. Ben Dui'tsch en ©en NoorsCh stoomschip Zijn ernstig besdha,- dig'd. Tal van schapen Zijn op drift ge raakt of ,aan land gedreven. De niet-ver- nielde officieel© gebouwen, de kerken, ho tels en particulier© huizen zijn geheel met gewonden gevuld. Een geheel gevuld ziekenhuis en een electrisehe central© zijn ingestort. De opruimingswerkzaamheden worden tengevolge Van de groot© ovfer- strooming buitengewoon bemoeilijkt, aan gezien tal van rivierdijken Zij® gebroken. Voor de, klein© steden en dorpen wordt het 'ergste gevreesd. De eerste te Vera Cruz ontvangen be richt-en houden in, dat er te T.aMpioo 500 dooden en gewonden zoude® zijn. Vliegtuigongeluk. Te Johannesburg is een vliegtuig ver ongelukt waarin Sir Michael O'ppenheimer en majoor C. H. Co-chran-P-atrick' gezeten waren. Zij wilden naar Livingstone gaan en cirkelden nog even over het clubhuis van het vliegveld om hun kennissen onder wie zich mevrouw- Cochran-Patricfc be vond. vaarwel te wuiv'en toen het toiestel jlotseling van een hoogte van 75 meter neerstortte en in brand vloog. Da beide inzittenden kwamen in de vlammen om. Sir Michael Opipenheimer was ©en zoon van Sir Bernhard, die geridderd is omdat hij diamantklooverijen had opgericht voor oorlogsinvaliden te Brighton. Toe® zijn zoon in 1921 hem in den titel oplvolgde be gaf bij zich naar C.alifornië om ziChfaan d© fruitteelt te wijden. Hij heeft verschil lende boomgaarden bezeten doch ging ten gevolge van tegenslagen in 1925 failliet. Later heeft hij o. a. een filmstudio 'gehad. Sir Michael's vrouw is onder den naam Ina, Michael bekend als schrijfster. Majoor Cochran-Pafrick' was een oud- oorlogsvlieger en directeur van tw-ee Afri- k'aansehe luch-tverkeersmnatecihaplpijen. Mexicannschc Bisschoppen bil de® Paus. Z. H, de Pans heeft ia,udiëntie Verleend aan ©enige Mexiclanen, die onder leiding <ler laarbSbissohopplen van Gnadalajana ©n •Puebla ©en pelgrimstocht heibben gedaan haar Bloime. D© reis wias niet Zonder ge vaar, want in de najnjheid ^er Antillen Werd hun sohipi door ©en h-evigen cycloon overvallen. Mgr. .Veria, y Z.uiria, aartsbis schop van Puebla,, heelft vele magnd-en in de gevangenis -van Mexico- doorgebracht, Wegens „ongehoorzaamheid" na® de ver- 'volgingsWetten van Cjalles. In iZijln toespr.aaik' zteid-e Z. H;. ld© P,aus o.a.: „W|ijl Iz'ien in ,u d© Vertegen'Woiordi-i gors van geheel Mexico, dat ZooVele jbe-- ■Rijjlzen heeft -geleverd voor liefde! tot Jden godsdienst ©n gehjoorzaalmh'eid aan den Paus, 'den Plaatsvervanger Van Christus. God 'geve:, dat in dit Heilig Jiaar de Kjai- Iholieke Kerk' van Mexic|o in hare Vifijl-' beid Wprd© hersteld. O. L. -Vrouw van Guadelup©, 'di© u opi uW reis heeift b©' sbhermd, moge wokl den godsdienstivrede 'wederom terugschenken aa® uw Zoo (be droefd vaderland. I i De -aartsbisschop van Guadeluip© ver zocht Z. H. den PauS h«t bfflcie der H. Mis van O. L. VronW Va® Guadeluipe ver plicht te stellen voor de igeheelal iKatho- lieke Kerk'. 1 Politierechter (e Middelburg. i De volgende personen Waren gedag- ylga-rd1 U. M. ide Be, ©te'htgenoote van G. (T(- J„ 46 j., Zonder beroep1 te Goes, Wegens be lediging van Krina Kooman. 'Eisc-h en uitspir. f 10 o'f 5 d- h. I. A. B,., 33 j., ismid te Vlissingen, we' gens belaediging van (Ja® Kip. I Eis'c'h en uitspï. f 10 óf' '5 d. h. IJ,. M. v. D1., 18 j., stuurman te Terneu- Zen, wégens belee!digi®'g| van Pieter Hjarm's. 'Eisch en uitspr. f 5 df 5 d. h. E. J|., 60 j., ldoto'penmak©r te Goes, iwtegens beleediging van P. A. de .Witte. Eisp'h f' 10 ,of 5 d. h., luitspr. f 7.50 olf 3 dagen h. P. A. B!., 25 'j., slchippersikhecht te Ossenisse1, 'wegens mishandeling-vian iJlosepbus Dioblbelaar té KloosterZaiid©. Eisch en nibspr. f 15 of 10 d. h. G. C. K|., 39 j., weriklman t« Sluis', we gens Mishandeling Van A. F. Maenh®ut te Middelburg in Vlaanderen. EiSeh en (uitspr. 4' 20 of 10 d. hl 1 Ei-.J. Bi„ 30 jaar, knecht, Hulst, We gens mishandeling Va-n Theophiel Peëters Eiséh -en uitSpraalk': f 7.50 of 5 d. GOES. Marinus: BondeWtjjn Schipper, i30 j. jm. e® Adriann KloppMan', 25 j. 'jd. Marinus Da,ve®, 23 j. jm. t© Middelburg ■en. Maatje Foklkb, 211 j. Jjd'. Ondertronwd: S|. IJ-. HjuiSman, 28 'j. ien M. Melse, 28 j©. I Overlieden: J. Gab'riëlSe, 67 j., Wedn. P. Eloelse.; jj'. J,. v. Botten, 86 j., ongeh. d. A. van Djalen, 76 j., iwtedn. B- Maitijjs'; Mi A. van den B-ooM, 68 'j., wed. E|. Ffij'hant; L. J. Visser, 87 j., Wlaiin. A. 'H. Moens; A. Bi. Tazefaiar, 66 j., geh'. met Al 'Plu|ij|- trnerS. IEBiSEKiB. Geboren: Geert, ,Z. v.. H. Torenbeek ©n Hendrik'a van [Wijngaarden, Levenloos aangegeven k'in'd1 vian het Vroulw elijlk geslacht va-n Piacob Willean Polderman ©n Pieternelilia jJlannetje Wissel, Overleden: Bubregt Kole, 59 j., eehtg. van Adriana van Stee. KIRiUININGEiN. Ondertrouwd: Jlaclolb 'Pieter van den Broedk'©, 27 j,a,ar, te Mid. IdaLbiirg en Maart je Mengdje Burik!un|k!, J8 jaar. Geboren: Anna Maria, d.v. Alexander PPetrus Mast en Pieternella, Maria van Loon. I Overleden: |J|ac!omina Pieternella Dees', 41 jaar, eehtg. van Antoni© Marinus Klos-, tenee. i 5da klasse be lijst. 4 25000 '17852 i. j j i 1 410000 4092 i 1 1 i 4 5000 12315 f 1000 5122 5681 20616 20678 f 400 342 7844 15440 17531 4 200 2648 18766 '20599 t- 100 1335 1355 2(304 3968 4289 4877 11843 128621 17842 5e klasse r r 1 7© ljp 4 50000 12734 j 1 .- 4 1000 1169 4529 13006 16077 4 400 5056 8980 9495 11486 4 200 4611 9444 10036 13328 4 100 37 198 1744 2095 9409, 9660 13551 14965 17123 .19673 20179 Vcilingsvcrcen. Zuid-Bevdand te Goc*. Gxoote veiling van 26 September 1933. Zure Kroctappels 4'2.30, Dubbele Prin- isessebioonen f 26, 'pier 100 Kg. Klein© veiling. Peren: Bonne Louisse d'Avranohes f31 i39, A f 129—30, BJfM—25, C f 12,1H, Doyenne du Clomica extra 4' 4043, A tf35—38, B( f2539, C. 112—24, Nou veau Poiteia® extra flO16, A fll14, Bi f]l12, C| f|610, Conferanee extga f 24, A f 14—21, Bi flO—13, Ci #8—11, Maiagdepfe.er extra flO.11, A #911, Bi f8.9, O #57, Soidat Daiboreur ex tra f 17—19, B, tf! 1314, C f8—13, 'H©r- izögin Elsa ,extr,a f1719, A #15—17, Bi 12—14, C (ij 711, Bqurré- Alex. Liujcaa extra f 16, A #14, B f 11, C; #7, Baurré Olairgaau extra f' 1920, A 4! 13.19, Bl f 1216, C f 914, Beurré Deghiponts extra 1'28, A ï!2'7, B f23, C #1'2—lê, Bieurré Duran-daa® extra f 18, A 'f'1416, Bi ff 1216, C, f 811, Beurré Hardy; il' .9.20, Beurré -de, Merodie 511, Bg. Slnperfïn f 1526, Bieiurré Lebnnn f 10 14, Beurré van den Ham f 912, Beurre Bnchelier f58, Beurré Bla,noe f10, Br. d'Arembierg f 7IQ, Beurré Wilhelmina f 68, Beurré Napoléon f 5, Duc'h. de Angnulêm© 4' 615, Triumph d'é Vieuu® '1' 1017, Williams Duchess© 'f 1018, Oalabiasse Tirlemont f59, Cnffiaibass© Oberdi'eikt f 915, Emily^Heyst ff' 13, Cour tesse d-e Paris flO15, Zwlijlndrechtschd' [Wtjlnpeer 4' 611, Triumph© die Jndoyu© 1'711, Maria. Louisse f'510, B©,zy; v. Sichonauwen f 49, General Toitlebeu''7 9, Ma-rseplijlnpeier f46, Blankle Jiutte- ■peer f 68, Bergemotten f 699, Groen© Chaumontel i'57, Winter. Suiikerlijleta. #.5 7, le Curé f3f7, Jodenpeer f69, Esperin© f 47, Foplpepeer f46, Peren Zonder zinadhuis i'46 Dorothea Bio^al 156, Sint B,emy 4—9, Pondspeer 3 i5, [Witte Conz'in f'5—6, Gieser Wilde man i'610, uitSohot Peren Ü.0.5Ö4, alles p-er 100 Kg. Appels: Cons. Oranje Pippin extra, f27 A f 25, B f'2'1—23, O f 12—17,Transp. de Cronoels extra f' 1825, A 'f 1720, Bl 4' 1215, C #7—11, Present van Luii- teren extra i' 16, A ïl 1416, Bi f 1214, O f' 813, Sterappels extra f 2224, A 4' 1422', B (#10— 20, O f7—16, Nota- risappel extra, 414—16, A If 13—15, B 41112, C 458, Gron. Kroon extra 415, A 412—14, B 411—12, Cl 4'68, Lanes Princte Albert extra, f 11, A f 810, Bl 4 79, C 446, Bra-mley Seedling extra 8—9, A f8—9, B Ï6—7,' C '44—6, Dubbele ,z®re Beüifefleure xtra 4 911, A f 8—9, B f 6—7, C 4 4-5, Goud Klei- netten extra f 17, A 4 1214, W1012, C f' 610, Fransehe Goudreinetten 'f!6 110, Winter Prinoesse Bleinetten f59, Landsberger Bleinetten f58, Lemoenapi-. p©l f 912, Princesse Noblfe-t (ft 1013, Laxton Seyerbe 4 611, Koiola,plplel #4 7, fliac'ques Lebel f5—9, Bie-Ee de Pon- toise f' 6, Striepelingen f 58, GpofiZnur 4 4—7, 'B'embour Mortier f 36, Zuire Bellefleur f 47, Court Pendu 46, Hondsmuil f 48, GrauWZnur f 45, En- 'gelsehe Pigeon f 57, Pointe© d'Oranje 712, HuisteanSzbet i'46, Blotezjoet 44 6, TuinZoet f47, Zoete Veentjes 44 5, Zoete Tarwéaplpel f36, Zoete Lin- 'denaplpel f 46, Zoete Hjolaart 57, Zoete Armgaard© f 58, Zpiete Camjpagner '4 68, Zoete Blupter 4 46, Afval- en Kroetappels f'0.50—4, laltes 'per 100 Kg. Diversen: Blauwe druiven 41526, Pruimen 4225, Bramen 4911, Fram bozen f 5, Tomaten 4 23, Groene Noten 4 0J29—0.63, Perziken f 0:20—3.20, Me loenen 4 615, per 100 stuks; Pati(ij1Zen 4 0.310.36 per stuk'; Bloem-en 4 4 per 100 bos. Groentenveiling van 27 September 1933, BlauWe druiven 41925, Tomaten 42 5, Stoitenjij|blaonen 2© snort 4 49, Sitók-i princessetooonen 4 16, Berfectboonen f 9i 10, Dubbele Pripc'essteboonea 425„ Sprul ten '4 8, Spinazie 456, alles per 100 kg.; ,Prei 4 8—9, Kiadiijls 40,90—3,60, PRlamenas 4 3,30, Wortelen 4 56, Snjijl- iseldierij!-I10,20, alles per 100 'bos; Knol selderij 4 0,60, Prei 40,80, Meloenen 44 12, Pompoenen 4 810, Witte Kjom1- jkiommers if' 0,500,80, Augurken 4 0,07, Bloemikiool 4513, idiem tweed© soort >11,5Q 6, Bioadokool f 1,504,40, Groene S®- voyeklool 414,10, Chineesche Spitskool 4 0,30, Kropsla 4 0,502, And|ij|ver f 0,5(| '2,60, alles per 100 etukls. MIDiDE|IxB|UB|G. Aanvoer op' d© graan markt ruim. Kleine gr. erwfce® 41011, •Ktoonerwte® ï'll13, SchjOikkers fl 1,3 15, Witte btxone® 15V2;171/2Efmde br. (bloonen 4J.3-15, Lange br. boonen 10— (lil, Maanziagd #2020.50. Aangevoerd door Walchersuh© boerinnen: b;ote® 87}/$, Pripeieren 4 3.90, pioelje-eiere® 4'2, een'd-i eieren 44, kalkoqneieren 416. Aa-ngeyoerd door handelaren: bk>ter 40.871/2, kïpeiexea 43.80, poelje-eieren 42, ee®d'eieren f' 3.50, ganseieren 45, k|alk'oeneieren 4 6, (Partidui- Ber© pi|ij|s: Boter 4.0.95, kipieiei'.en 4 4.75 pioelje-eieren (£13, eendeieren 45. MIDDELBUiBG, 27 September.- Op] da veiling dedenspinazie -2—9, postelein 0 13, WS-genaarSboonien 23, suikerbon^ 'nen 24, stoklsniijiboonen .4—31, stamSnïj'''! boonen 811, stoikprihciessenhoonen 2 ilO, stamprincesseniboonen 46, Boem va® Holland 49, spruiten 212', kotoite^piea 1, zilveruien 16, peën 12, uien 13, rentegevers 616, zuring 2 cent, alles per Kg.; pleën (12V2, rapen 12H/2» kroten 12, p-ne-i 35|, selderie 1/22^ knolseldierie I1/2, rammenas 111/2 cent, alles pier bos; savoye kboü! E4, rood® 1/23, boereklool 1/22, .bloemkOoi1 27, andfijivie 1/21V2> kropsla 1/22, komkom mers 13 ©ent, alles p-er etnk'; witte kool 1 ©ent per Kg.gladiolen 7, asters 1' leent, beide per bos. 1. De 'groot© najaaré-allbtaakVeiling na® de havens te BOBiS|SE;LpEN en WAABD®, 'ten verzoeke v.an dhrn. HOOBNICK Zn., zal plaats hebben, niet op! 2 Octo ber a.-s., dodh pip (a.S. IW,OEiN|S|DAG «CTOBEiB. Zie advertentie deze week. I j P. DE, jWd,IiD)Ei»

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3