DONDEROAG 28 SEPTEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSGHE COURANT UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES r IN HET KRAAIENNEST 1 GEMENGD NIEUWS licet en de oeoondmisoha samenwerking onder de katholieke middenstanders. In de -volgende paragrafen worden de crisiszorgen van de organisatie in het licht gesteld. Aparte* gedeelten zijn ge wijd aan det bemoeiingen van de organi satie voor het verkrijgen v!an -een crisis- crecuethulpi voor den middenstand en voor de wijziging van de Winkelslui-tanigslwet. De paragraaf middenstand, wetgever en recht sluit met een kraichtigen aandrang lot betere inrichting en autitage van het bureau- middenstand aan het departement voor oeoonomische zaken en vervtolgens schetst het verslag den .arbeid, verricht in publiekrechtelijke commispie -en de an dere colleges van samenwerking, Waarin dei Ned. R. K. Middenstandsbond is verte genwoordigd. Begonnen werd met de behandeling en vaststelling van het beginsel- en werkpro gram voor den Nederlandschen B. K. Mid denstandsbond, aan de baud van een p-rae- advie-s. uitgebracht door pater dr. J. van Beurden te Heesiwijk. Dit pra-e-,advies aat neergelegd is in e-en boekwerk van 140 pagina's, bestaat uit een zedelijk-glocKs- Gienstig een sociaal-o-eco-niomisch en een ejeciaal-politiek program. Als de voornaamste taak van de. Midden standsorganisatie- noemt de prae-adviseur „Krachtig tei werken aan de „sociale vorming" van den Middenstand doo-r te verlevendigen -en /te Versterken, te vlex- breeden en rbe verdiepen het bewustzijn lein heit besef van wat hij, heel bijzonder krachtens de sociale rechtvaardigheid -en da sociale liefde, gehouden is te do-en dn -zijn maatschappelijk en oeis-ono-misch ver- lieer; en daarnevens! volhardend te bestrij den alles wat aan de bereiking yan dit doel in den weg staat." -Wiat de vakorganisatie betreft, deze behoort met alle gepiastia middelen te be vorderen: de praotiseha doorvoering de/r katholieke beginsel-en in onderneming en bedrijf'; de bescherming van de zedelijk heid der (arbeiders', h-eel. bijzonder in die Ondernemingen, wa-ar p-ersoin-en van bei derlei geslacht werkzaam zijn; liet ver strekken van de gelegenheid tot waarne ming door de a,rheiders(sters) van hunn-e (hare) godsdienstplichten en het bevorde ren wa.ar mogelijk - van deelneming aan bijzondere -o-efeningein van godsdienst; het beperken, zooveel do-enlijk, van deD arbeid op- Zon- en feest,dag-en. Tot de -SiOeiaal-oeoonomische taak der stondaorganisatie behoort het op bevatte- lijWe en p-raetischa wij-ze bekend maken aan den middenstander met di-e soeia-al- oeconomische en öaciaal-pplitiek'e leerstuk ken. stelsel en feiten, wier kennis hij behoeft, -om in en door zijn stands- res|p-. beroepsorganisatie met de grootst moge lijke vrucht te 'kunnen arbeiden -aan -een sociaal gezonde ontwikkeling en loe-ooinio- mischs versteviging vlan de positie van zijn persoon, van zijn beroeip en van de jgansche maatschappelijke klasse, waartoe hij behoort - -alles in volmaakte overeen stemming met de- desbetreffende leer dier katholieke kerk. Voorts concludeert de p-rae-adviseur a-a-n de hand van een desbetreffende beschou wing, dat het de groota en voorname s-o- cia.al-oeconomisphe taak is der vakorga nisatie: krachtdadig te ijveren voor de instelling van eenbe-drijf's-raad in dan eigen tak van bedrijf' -en voor de ontwikkeling daarvan lot een volledig piubliekre-chtelijk bedrijfschap-. Da socia.al-pioliti-eke taak der atandso-r- 'ganisatie wordt als volgt omschreven'. Met kracht en .beleid te ijveren voor de ontwikkeling der -sociale politiek in de richting van een sociale en juridische orde ning der samenleving maar bedrijfeschap- peu. Voorts beveelt- het p-rae-advie-S -aan het nemen van wettelijke maatregelen, waar door de ontwikkeling van het grootbedrijf binnen bepaalde grenzen wordt gehouden. Wat het kleinbedrijf betreft meent de schrijver van het jptrae-advies- aan de standswereeniging te mo-ge-n -en te moetetn toedenken de taak: actie te voeren voor het tact- en beleidvol treffen door de overheid van maatregelen, welke tenzij rechtstreeks ingrijpen noodzakelijk' blijkt. do-or het stellen van nadere eis-chen aam ondernemer en -onderneming, ertoe leiden, dat de productie en distributie in het kleinbedrijf bij benadering zich .aanpassen aan de werkelijke behoeften der sam-en-l-e ving; een en ander met inaeht-neminï van hetgeen in de omschrijving van 'het va- rga.andei taakdeel der standsvereeniginig is gezeigd me-fc betrekking to-t het p-v-er- giangskarakter der ta treffen maatrege len en he-t te plegen overleg rnJet. de be treffende georganiseerde, bedrijfsjgroiepen De sociaal-politiek© taak der vakorgani satie isdoor verlichting ennadere uitwer king .der in algemeenen zin door. cros ge- [formuleerde; sociaal-politieke middenstands wen-schen, de uitvoering en feitelijke toe passing daarvan door hoogtere en lagere burgerlijke besturen t-a vergemakkelijken en meer doeltreffend te maken, en made Eelfat-andige lactiei te voeren ten behoeve van so-ciaal-piolitdeke belangen, die uitslui tend liet „beroep!" betreffen en eventutcel tot welslagen daarvan den steun tin te roe pen van de st.andsvereeniging- Tenslotte wordt, nog een hoofdstuk' ge wijd aan den jongen Middenstand. De conclusie hiervan -luidt ,a-ls. volgtden jongen middenstand ander te bremgem in -een van de organisaties! van de oudere etandge-nooten onderscheiden yere-euigingi die ten doel heeft haar leden te -ontwik kelen en te vormen tot deugdelijk onder legde en karakter-vaste, tot. diepi geloovige en werkdadig® katholieke mannen hunner stands- en beroe-pSvereeniging. Mgr. Hopmans sp-re-ek't- D-e ntiddagZitting va,n de .algemeen© ver gad-ering van den N-ederlandschen R.-K, Middenstandsbond Werd vereerd me-t eejn Ihez'oiek van mgr. P. H-opmjans, bisschop1 van Breda. Mgr. P. Hopmans gaf als zïjln vurigen w-enseh te kénnen, -dat alle ka tholieke middenstanders Zich zullen |or- ganiseeren in katholieke organisaties Waar zlij, overeenkomstig -de beginselen, van hun godsdienst, le-eren leven cn .arbeiden. [Wan neer d-e katholieke middenstanders iop [da hulp vau het ©piseiöplaat Willen aanspraallf maken, moeten zijl zelf voorgaan en' in tie ©erst-e plaats hun katholieke standgem/oioten steunen -(a,pipla,us). Na den aanwezigen den bissohoppel|ij|k.en zegen te hebben gegeven, verli6t /die bis schop, terwjijlL da aanwezigen zongen het „Aan U, o Koning d-er eeuwen," Üa vergadering. D ti si c u s s i e d, Hierna Werd behandeld het prea-iadvies van dr. J. v. B-eurden over de sociaal- .oeconomisdli-e taak d-er standsorganisaties voortgezet. De debaters van de ochtendlvergadei- ring beantwoordende, z-eide dr. van [Beur den, dat w,at de verzekeringsparagraal! 'betreft, -een a'fw|ij|ziing -diaaryan inconse quent ziou zlij'n t-ein aanzien van andere groot-e middenstandsvpaagstukken. Zo-u het verzekeringswezen in ©en sociale,' [functie voorzien, dan zou d-e -middenstand pok van de .onderlinge verzekering moeten |i-f- bliijven. Zo-over zijn wij ec-hter nog niet cu daarom heeft spreker ook het Wezen der middenstandseaopegafies niet êii'ge'- keurd, hoewel deze in feite e-en noo-d- 'zakeliijk kwaad zijn. Zij izijn echter even als de -eoll-e-etieve verzekering een w|af- pen in de hand van tjen middenstand. In dez'e liberaul-oecionomistisclhe samen!" leving kan d-e middenstand dit Wapen! niet laten glippen. Weüli-cht -echter ziad in da toekomst het beginsel van de christeil|ij(ke solidariteit meer doordringen, W.aiaii'd-o-or ,al deze problemen zouden -wegvallen. Bpr. hoopt, dat door een krachtige actie de ordening van onze samenleving ter hand- zal Worden genomen, waardoor ook teD -aanzien van d-e verbruikscoöperaties -©en bevredigende -oplossing k,an Wlorden Ver kregen. Wanneer het distributiew-ezen so ciaal juridisch beter kan Worden geo-rdend, zal het mogelijk z'ijn dat de Coöperaties zich zelf .opheffen. Spreker spreekt, ten slotte den wensc-h uit, dat deze bet-er© ordening van den middenstand zélve zal uitgaan, voordat luijl er door andere be vol'kingsgroepen toe gedwongen wordt (ap plaus). De heer Kuipers, Amsterdam, vroeg istemming over ziijln voorstel om! fl-e con clusie inzake- -de collectieve verzekering te laten verValllen. Dit voorstel Wbrdtl bij zitten en .opstaan vetwiorpen, waarna Ide ■c'onclusies ten aanzien 'van -d-e sociaal- oecionomische taak der standsorganisaties wordt -aangenomen, evenals de omlsc-hnLj'- ving van de sociaal-o-economische taak van de vakorganisaties. De sociaal-poli tieke beginselverklaring Wordt verV-oljgens in haar geheel wa.anvaa.rd. De heer Kuipers verzoekt alsnog in het prae-,advies ,op te nemen een bespre king van het te veel -aan 'winkels, vlan liet hunrvraagstuken van de wettelijke ont eigening. De -prae-adviseur zegde toe, dat wan neer bijl onderzoek bleek, dat op deze gebieden wantoestanden bestaan, het pra-e- advies met betréf'f'ende conclusies Zal Wor den uitgebreid. Het -prae-advies is in ziijn geheel aan genomen. - Nadat rector Timp nog een Woord' Van aanbeveling had gesiprolken voor de ka tholiek© jonge middenstandsvereeniging is de algemeen© vergadering mle|t aen dank woord aan den prea-adviseur gesloten. Het invoercontingent voor hater in België verhoogd. Ten gevolge van het afnemen méde d-oor de felle imond- -en kiLauWZe-erepidie'- mie - van d-e productie van inlandsohe boter, zal "d-e geoontingente-erde invopr van vreemde boter met 300.000 k'g. Wor den verhoogd. O hl: is de taxe op- Üe in- v-oerc-onsenten voor dit product met I !fr. 50 per kilogram verminderd, Iwja-t, haai de regeering verwacht, Mijdtia.geji zal (tot het beletten van een oVerdreVen etij'gmg van d-e boterpdijlzen die thans g-emiddeld 24 'frös. per -Kg. bedragen. Do f;i!r,sussen voor -w-efklaozjen. De -commissie voor vakopleiding -en ont wikkeling van werkloozen heeft ,aan .alle werkloozen, welk'e zich lieten inschrijven voor de vak- en ontwikkelingscursussen, ©en -schrlij'ven gezonden, waarin zij- ver zocht w-orden Maandag 2 October 's mor gens ten Si ure in het ontspanningslokaal in het Militair Hospitaal te komen, ten einde kennis te nemen van bet 'lesrooster en d'esgew-enscht van het bekomen twain nadere inlichtingen. Wanneer door buiten -ggWome -omstandigheden hieraan niet kan Worden voldaan, dan dient toen eohrifbellijtk bericht ta Zenden blijf den secretaris Van ide vakclömtoissie, dhr G. Wagenvoorde, BlauWendlijik P 39. Personen die dit ver zuimen ©n zon Ier kennisgeving wegbllijl- ven, zullen Van de 3/ijist geschrapt Worden Collecte crisiscomité. De collecte voor 't Crisi-slcio-mité heeft deze week f57,37i/2' opgebracht. Gasviiorzipiling Zuid-Bevelaud. Door he-t gasbedrijf der gemé-ente is e-en aanvang gemaakt met het leglgjgen van de gaspersbuis door de geme-enten Kapell-e en -Schorc, welke buis de verbinding zal vormen tusschen ons gasbedrijf en dat van Oosteinde (geim. Ivruiningen, Krabben dij ke, Schore, Waarde en Rilland-Ba-th). Binnen kort zal dan ook het gasbedrijf van Oosteindo worden stilgelegd, waarna dit deel van Zuid-Beveland rechtstreeks v'an gas- zal worden v.oo-rz'ien vanuit onze fabriek. E|EN VERVULDE WE-NSCH. Dhr. J:. CAPEiELO, onze op één na .o-udste stadgenoot (hlijl wo-rdt binnenkort 97 ja,ar), ha.d alllijjl verlangd om de- Ko ningin e-ens in do goud-en k-oets te zien. Dit jaar is zlljin Wensch in vervulling gegaan. Toen hlijl logeerde bijbeen zijner klein kinderen in de Hofstad, lieert deze or .Voor gezorgd, dat de krasse oude te Goes ga.a,t hij! dagelijks nog alléén ter -kerke op- 19 September j.l. eeln -goed zitje op het Binnenhof- kreeg:, to-en -de. zitting der S-taten-Generaal werd ge opend. Mevr. Wem-elsf'elder uit Wasse naar kiekte- hem daar -en zond de ifotoi 'na-ar de „Mid-d. Crt.", van welk bla,d wtijt weer het cliché in bruikleen hebben ontvangen. Overzicht v. d. Ipni|euzlektp-tent«»ustclHns. Het Cbmité ter Bestudeerinig gn Bestrij ding van -da Iep-einziekte org,anise,erde van 2628 de-zer een tentroanst-elling i.e- Go-es,. In Z-eeland, meer nog dan iiu- andere deeliein v.a.n -ons la,nd. is da iep van gro-oib "b-alatngl, niet alleen uit ©ein oogpunt- van landsioha-p-Sr schoon, ma,ar ook in eoonoimiisfc'h opzicht. De beipilantin-giein van wegen -ein dijken en om de boerderijen bestaan -er opl vele plaatsen uit iepen, -en deze Vert-agiejn[- woordigen -een gropt-e waarde. Bet- hout van den Zeeiuwschen olm is n.l. zeer ge zocht vanwege .zijn uitstekende hoedanig heid. Geen wonder, .dat men juist' in Zee land de igropte verbreiding va-n de iepiin, ziekte, di-e d-a,ar r^sds; vela slachtoffers heeft -ge-maakt, niet .angtst gadeslaat. Dooi hek organiseeren van een tentooros-tielliin® ta Goes traioht heit Iepenziekte-Oomité, in Ze-eland m-e-er bekendheid te gleven aan ha,ar doel en alle eigenaren van iepen :op t.e wekken, mede te helpeu bij het bcsitrijl- den van d-c ziekte. Op de' tentoonstelling is zooveel mogelijk -alles- bijeengebracht, wat kan dienen om -een inzicht, t-e geven in he-t weizen van da iepenzi-ekte, de wijze van bestrijding ea de economische belange-n, 'die daarbij op liet spel staan. Da.ar is in de, eerste plaats de; inzending va.n, heit, plain-te-uziiebtekundig laboratorium „Wallis Commelin Sch-olten" te- Ba,arn. Men zie-t hier vele -stukken hout van de- door de tiepenziekte ,aanige-ta,s,tiq boomen. Een bruine verkleuring, vaini he-i jonga h,ou-t is: iala g-evolg van da aantalsitj/nlg waar te n-em-en. De veroorzaker van da iepenziekte,, de .zwam Gra,p,hd;um uimi, ia t.entoongeat-eld, gekweekt -op .allerlei ver schillende oveding-sbodemis. Een v-erza,ma ling foto's, waarop verschiLl-end-ei stadia van de jgpenziektei, zijn .afgebeeld, ©n elan serie .gekleurde, ip-lat-en i-s mede door het Baarnsche L-aboraitprium ingezond-ep, even als grafische- voorstellingen van de Ver woestingen, welke de iepenziekte heiaft -aangericht in Bot-terdam, Utrach-t en Hil versum. Op- -e-en ka,art( van Europa, is' het ver breidingsgebied van de ziekte aangegeven. Voorts bekoort tot d-eza inzendi-ng zeker het. niet het minst belangrijks deel een groo-ts verzameling t,alkken van, ver schillende iepen-soorten, wiaaroroder oiok Amerika,anseh-e -en Aziatj-Sahe. Dezie -zijn gerangschikt, naar haar -gevoeligheid yo-oir de iepenziekte. Terwijl d-e Amerika,ansche soorten alle zeer vatbaar z'ijn, komen -er onder de Aziatische enkele niet-gevoielige soorten voor. Oo-k v.an ©enige zaailin-gein van den gewonefn ,-Euro-p-eeecbein- veldiep, dia wegens hun weerstandsvermogen ten- opzichte van de i-etpenzdekte zijn uitgezocht, zijn takken tentoongesteld. De hoop wordt gekoesterd, dat er onder deze uitgezochte exemplaren zich een -enkel bevindt, dat op den duur den tegenwoordigen Hollaind- sehen iep, z,al kunnen vervangen, waar mede het vraagstuk van de iepenziekte fei telijk zou zijn opgelost. -Een tweede -afdeieliug omvat, de 'inzen ding van he( Laboratorium, voor Entomo logie te Wiageningero. Hier wordt, -een vol ledig overzicht, gegeven v!a,n die- levenswijze van den grooten ein dein kleru-on ieip-en- sp-inlke-ver, welke keivers de zwam Gra- phium ulmi, diet de iepenziaktc veroor zaakt, van den -eeroeai boom op- dein B-nd-eren overbrengen. Men kan in.agia.an, hoe d-e larven van de genoemde ke-vlers doorvraten, in het zieke- hout, besmet rak-en me-t da sporen van Granhium ulmi, en hoe- de p:as uitgevlogen kevers bij- het knagen aan jonge takken de-ze sporen in gelzlorod hout overbrengen en zooi de si-akte v-ersptaeide-n. Aquarellen en ta-1 van fbtojs ge-ven -e,e(n bc-eld v.an de kevers in hun vlerschilleimdia OBwikkelint'gsto,©stonden. Uit het aainlwe- zige materiaal blijkt duidelijk, dat .een doeltreffende bestrijding van da sp-int- kevers alleen kan worden toegepast, indien allet eigenaren van zwaar zieke <p£' dooide ie-p-en deze boomen laken r,opietn «n zie ontschorsen ,of onder water b-elwlaxem. Een derde gedeelte v.an de tento,o-niS(telr ling is verzorgd door hoti Staiatoboschbe- heer. Met» medewerking van verschillends gemeenten en la.ndene- lichamen zijn rhier vele foto's- van den iepil in het landsc-hapfe- en stadBibeeld -bijeengebracht, ferw-ij-1 ook eenige oude prenten, welke zijn -afgestaan door he-t. museum voor Nqord- en Zuid- Beveland, den iepl in het dorp-s- en stads beeld uit vroeger tij-den do-en zien. O-pi ©an k'aart van Nederland zijn sl'angegevein da provincies, gemeenten ten waterschappen, (lie bijdragen -aan net- jepie.nzieikte.-Coinitc. Iiel -aantal van deze contribuantein is, n,o(g -altijd nlein. Echter dient opigamerk-t te worden dat Zeeland hierbij geien sle-cht fig'u.ur slaat. Verder treft men aen /aantal inzein-dm- gen laan van verschillende firma's, die duidelijk doen uit/bolmen, voo-r welke- p-rac- tische doeleinden he-t i-epienhjout wordt ge bruikt (in de wlagenm,a,kerij, carossejie- 'bouw, v-oo-r -borstelwerk, ©to-elen, klompen euz.). Ook /als z.g. „lignostone" (warm gep-erst hout) vo-ldo-e-t het ieipenhoailt ze,er. De tentoonstelling iiS heden mog geopignd da toegang is; vrij. Ovezaml. D-o L.TjB-. legt op- het oogen- iblik met haar r;urs|u;3sen een buitengewone activiteit ,aan de d,ag. De landbouwhu-is- h.O|Uidt'iursus is in v-ollen gang. .Verder wordt er flink' wierk van gemiaakt te Ik-o- men ,tot pen 2e landbio-ulwlqursus, terwiijll voor -de te houden tuinbbiu|w|cursuis zjdi bereids 14 deelnemers hebben D-pgegfev/en. Er 'wiordt tegenwoordig-ook eens iets aan gepakt om d-e jongere boerenstand "ipeSx [beetje .ontwikkelder viaor hun 'ta,a|k te maken. AUerw-e-ge hoort men van werkf-i laosheidbcstriijlding vo/or de ia,s. wint-er. Ook ons -gemeentebestuur laaf zich p-p ditl puunt niet onbetuigd wat moge bl/ijiken |uitl de volgende- jdannen: In de afgeilioiopien fvteejk is meu begonnen met het pp/meten voor ide vierbreeding van het Oud Ovezlands-che Weegje -en voor het We-gnemen van de gevaarllijlkc bocht en tevens verbre-eding van het Coolla.ardslwiegj-e. Het is ie hopen dat da begroo-ting van ©en en ander onze vroede yadereu niet al te ve-el afschrikt om da plannen to-t werkelijkheid t-e brengen, dapr het aen mooi stuk werk z'al opleveren. 'sHetr Avendsktrke. De politie alhi-eir heeft aangehouden en ter beschikking van -de justitie te Middelburg gesteld, zekeren J. J. E. 41 jaar, makelaar, wo n-end© te Hejnk-enszand, verdacht van op lichting en Verduistering göpleeigd te G,oe|i IStihore. TSjldens de Werkzaamheden tïj het leggen van de gia-spersibuis (verbin ding gasbedtiiji'ven vap Goes en Oosteinde) kreeg de Werkman M. een ibuis op Zij|n been. H-ijl liep daarbij! Zoodanige kneuzin g-en op, Alat hlijj zich pnd'er .geneeskun dige behandeling moest stellen ©n zijjn werkzlaaimihciden niet kon hervatten. B|ij| het spoorwegstation Vl-ak'e is ©en aanvang gemaakt m'et de giedeeltellijlkia demping van het spoorgat tetii zuiden van genoemd station en ten oosten van het Kanaal door Zuid-Beveland. Voor de dem ping zal ongeveer 10.000 M3 zahd noo'- dig zijn, -dat m-et echelpen wordt aan gevoerd. Deze w-erkza-amheden z|ij|n hoodig in'verband met de ia,s. 'bruggenbouw o-vei' bet Kanaal. Billand-Bath- Gister heeft hier de fees telijke installatie plaats gehad va-n d-en nieuwen burgemeester ,dhr. P. J. Domi- nicus. Om 11 qur werd opi 'n Wei, nabij de grens der gemeente, de ruiterstoet opge steld en nam ook het- muziekkorps „Ril- landia" plaats. Precies 12 uur arriveerde de burge meester aldaar, waarna naar het met fraaie eerepioort-en versierde dqrp getrok ken werd, Waar honderden burgers dhr. Dominicus toejuichten. Het feestcomité en eere-comité ontving den burgemeester. Ds. cl,-, Beus- sp-ra.k he-t hartelijk welkbmlst- woord, waarna bloemen Werden aangebo den. Nadat dhr. Dominicus»bedankt had werd een rijtoer door Rilland' en door Bath gemaakt. Ook te Bat-h liet men zioh nie-t onbetuigdhier sp-rak o. m. dhr. Dronkeirs. Vervolgens reed men weer na.ax Rilland, waa- op het- gemeentehuis' de installatie p-laafs had. Heel den dag verkeerde het dorp iu opgewekte stemming. Sluis. Naar het „Dagblad van Noord- Brabant" verneemt, Zal de Verbetering van den weg gre'ns-Wiestciipelle re-a'ds spoedig tier hand worden genom-en, ter- -wjijjl naar het -schijnt de bestaande plan nen tot .aanleg van ©en Wteg van Mal-de- gem via Houck© ©n iWiestcalpelle na,ar KnoCke niet Zullen Id-óorgaan o.m. iri ver ba nd met het niet yerleenen yam de ge vraagd© Ze-er hoo-ge. jafirllijlklsöhe blijldrage door de gemeente Rnoelkie. De 'vraag nijjst Wanneer ©indielij(k[ Üe verbetering van den w-eg Draaibrug Belgisch© .grens (blijj St. Anna ter Mui- den Zal Worden ter hand genomen. Kath. OnderWijZers-dag; in Z.-Vlaanderen. Onder leiding v.an den- heer P. A. Eg- germont-' is Wjoensdag j.l. de zeve-ndél Katholieke Onderwijzersdag in ZeeuWsch- Vla,anderen gehouden. Ta half' 10 werd door den zeereerw1. heer Lievegoed, pastoor en geestelijk advi- seaii' dor ,a£d. Oostburg, in tegenwoordig- heia van een respactabele schare leden v'an den bond iu de parochiekerk -ta 'Sas-van- Gent voor de levende en overleden ledlan een II. Mis, opige.drflg.en, waaronder de cele brant een korte toespraak hield. Daarna is te half' elf 'in het patronaat ©en bijeen komst gehouden, waarin B'r. dr. Denijs uit- Oostakker (België) een belangwekken de lezing hield over „Da globajasafie voornamelijk in betrekking met bet lees onderricht". Sp-r. betoogde o.a,. dat door het globa-lieatie-beginsel, toegepast oip de le.esme-thodiek bet -onderwijs veraange- OnlogiSc'h en oncollegiaal De R. L. M. -piloten -zïjln voprtreTfeijkei (vliegers, maar geen gemakkelljlke heeren. Zïj) hebben nogal wat noten jop hun Zang en kunn-p, Wanneer Ze niet diad-ellijlk hun zin kriijlgen, heel leeClijk doen Zoo ook laatst Weer, toen zie om 'n loongaschil! b|ij:na eenparig besloten om te-staken. De IC. L. M. moclit zich daarbij! natunr- lïjjk niet ne-erl-eggen om de igroote belan gen, di-e -er voor haar op jhiet gpel ston den. M-et toestemming van den minister van (Waterstaat trof zijl haar maatregelen en ste-lde ,o..a. een ©rvpren Duitsc-hei' Ris vliegenier iaan. Te m-eer stond -de IC. L. M. 1'ierbij in haa,r -goed repht, omdat 'zijl alleen 'be staan k,an door lioo-ge R[ij|kssubtsidi-es er het dus ui-et aanging om de salarissen len vergoedingen (de oudste piloten komen tot tra-c'tem-enten v.an 15.000 per jaar) te v-erhoo-gen. Inmiddels bonden de opstandige avia- teurs in -en bleven .aan het w'erk'; jalledn -dhr. Evert van Djjk w-eigerde in dienst te treden, zoo-lang de DuitSciher niet ont slagen w|as. D-et K.L„iM. gaf niet toe en men bleef mokken. DeUu we-e'k hebben -de verkeelravli|e- gers nu d-e- stoute schoenen aangetrokkén en -d-en minister van Waterstaat verzocht ,om dhr. Siliberste-un ^ijin ©iongé te geven. De beeren Schreven o.m.'. „Het is den leden der vereeniging een 'dagelijlksche ergernis om een vreemde ling in het bedrijf Werkzaam t-e zien. Da K.L.IM. behoort te- zijn ©en bijl .uitstek' nationaje loUd-ernemmg -en uit dieu ho-o'fda alleen Nederlanders in ha,aï dienst te hebben. Het vli-egweizen bestrlijlkt Wijha <le geheele wereld en overal waar d(9 R.L.M. ai-clh vertoont, Wijl W-elkle gelegen heid zlijj uit den aard der zaak! steeds door de vliegtuigbestuurders vertegenwoordigd wordt, verschijnt met haar een bode vaïi onze natie. Het is nu w-e-1 heel vreemd, dat men hiervoor iem'and kiest, die tie -Nederlands-die nationaliteit mist en het behoeft -geen betoog, -dat dit in het bui tenland een zeer zonderlingen indruk maakt. Zonder overdiljjving kan men Wel zég gen, dat de- K.L.M. één vlan üe voornaam ste middelen is, waarvan voor het Neder- lands-che vlagvertoon gebruik wordt ge maakt. De vreemdeling, die in zlijin land een vliegtuig ontvangt, beoordeelt do -liuchtvaartmaats'chapplj! nu eenmtol niet na-ar de organisatie, die Ver weg p-p- kan toor zit en zoo ongetwijfeld haar Randeel bijdraagt. Onmiddellijk tot hem spreekt' de vliegtuigbestuurder en ho© -beschamend Voor ons is het dan niet lals dez© niet eens Nederlandsch spreekt Men staat toch wel 'n beetje perplex, wanneer men zulks leest. Men beroelpt zich nu op de enorme Waarde, die de K.L. M.-diensten voor het -prestige van Neder land in den vreemde hebben, doch en kele. toaanden geleden, dreigden deZelfdjq daarvoor thans bezorgde- menschen, Üa geheele IC.L.Mi-beweging lam te Je'ggfen, De logica is hier toch wel 1-eel'ijlk zloek, om van de collegialiteit maar te zlwïjigen. Aan hun eigen optreden hebben de ÏC'. E.M.-vliege-rs het t-e wljjlen, -dat er een Piuitseher ,als vliegenier hier Werd aan gesteld; de beoogde sabotage van de E. L.M. is door dezia aanstelling WaarschljW- Ejjk grootendeels verijdeld en nu zou men leuktveg een wettigibenoemde aan kant Willen zetten, alleen omda.t hlijl buiten lander is. Het onnoo-dig aanstellen van vreem delingen is te v-eroordeelen; Wanneer 'land genoot-en -echter liun dienst weigeren, om dat zïjl hun -p-lioht niet begrijlpcn, Üan Wordt- het anders. Dan moet men het tnlaar o)» den looop toe nemen dat de buitenlander de eigen taal niet spreekt daar men op' «Je meeste Vliegv-elden -elders toch niet Weet hoe o'f 't Ne-de-rlandsc'h klinkt, Zal flit frou- W-ens wel te dragen z'ijn. Wij; zijn er dan ook jiiet- bezorgd voor flat minister ICalff zfijjn eigem beslissing Vernietigen zlal, lall-eep omdat eenige! iefw&b „opvliegerige" tiviateurs Zich ergeren..».. o'f omdat dhr. E. v. D'ijlk' mogelijk wéér graag terug wil komen! 1 UITKIJK. na-amd wordt, -en dat een veel zuiverder taalgevoel zal worden aangekweekt -dan bij de- oude methodes het geval was. Na- een geanime-erden maaltijd in hotel „Da Zwaan" hebben „De Gheisellen van Sinl-e Geneisius" dn de toonieelzaal van het patronaat ee-n kunstzinnige vertolking gegeven van W-illiam Shakespeare's „Ju lius Caesar". Een dank- -en. slotwe-oïd van den voor zitter vormde het eind© van den geslaag den dag. Onjuiste berichtgeving. „Het Volk" kwam dezer dagen met het verhaal, dat Ged. Staten ernstig overwe gen den gemeentebesturen in de provin cie Zeeland te a-dviseeren het gemelentle- piersoneel -per 1 Jan. a.s. een salarisverla ging op- ta leggen, gelijk -aan de doo-r da rij ksregeering aan haar person-eel voorge stelde verlaging. Dit. bericht kunnen wij tegenspreken er is geen woord van aan. Het ongeluk 'Wijl het ontgroenen te Utrecht. In verband Melt dagbladbericihten over het ongeluk tijdens- de ontgroening van toekomstige nieuiwe leden van bet Utr. studentencorps, 'stelt de -senaa-t er prïjja op, het volgende mede te de-elen: De S-enatus Veteranorum, belast m'et' het toezicht over de novici, isl dad-ellijlk nadat het ongeluk had plaatsgevonden, overgegaan tot het instellen van een uit gebreid onderzoek naar de juiste toe-»

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2