I |i NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND in dit Blad D riQN VLAKE. De roman van Robert Haftings >'s Kruiden ''s Pillen. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS ;e Tarweorganisatie II and. T. Z. verzoekt dew le verstrekken aan het jis te Goes, van hun gedorschte en onge- bedrijven aanwezige De hoeveelheid ge in gerst ieder ^afzon» r 1933 blijven buiten DORST, Secretaris. SPOORWEGEN. tl ruikt aria Wortelboer. DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1933 PaferDr. RUDOLF VAN OPPENRAA Y SJ. feuilleton" BUITENLAND CHINA BINNENLAND SGHÉ COURANT Lken wij1 onzen lezers er og- voor zftolver b©langhï(b-i moeten verstrekten vjan per 1 October 1933 in ongedorschen toestand op- Inweiz'ig© inlandsehe eigen j-st. De hoeveelheid in ge-' Fjngedorschen toestand moet li-lijk worden opgegeven. Ueval daf personen gerst biji i: anderen in opslag heb(ben lit apart opgeven. Blijjzonder 1 er de aandacht op-, dat 'da «gave 4 October 1933 is ge- e der tuinbouwbedrijven. 9 der landbouwcrisis-wet 1933 teering da bevoegdheid v-er- |de' voortibrengjimg van z-A te beperken, to verbrod-en. lelijk toe te: staan. p,t ©enige maatregel vo,or een not te kunnen komen is het om den omvang der produ- den aard der bedrijven te Mr allie1 waarschijnlijkheid ook lillende tuinbouwgeiwiassen do an bovenbedoelde bevoegdheid I moeben maken zal nul. dc*on 1st van de veilingen een imjv'en- latevinden van de opper vlokte,. I groenten en fruit. Ihi-ermedie zoo spoedig mogelijk jn is onder leiding1 van de Fro- Inmissio voor -elk der veilingen. I rayon gevormd. Kfende veiling heeft dan tob alle- binnen haar rayon wnom- _bouwei-s van t.uimbonlwlgeiwast- -1 van met-leden hunner organi-1 plj-et in te zenden waarop! daa 1 den aard der bedrijven sitpai inhond dezer biljetten bij ds- lanzien van -de vlerhouwiers van Jwlassen .te nemen maata-eigeleU las zal vormen waarop deze wtor- pjerd' is het' van het gnaotfeta i een iedier dia wenseht .voort te |den verhouw van groenten en draagt ctat, zijn bedrijf owkt liventaris-eerd. I enige- twijfel bestaan of men inventarisatie valt dan z'al men zich zoo, eplo-eidig mogelijk in te stellen met' dei veiling w.a,ar- A r-esortgier.t. Ejflel zlal in hef bijizonder bestaan. |n van da vroege aaxdaptp-eletn-.'. |en n.l. tot diei tuinboulwfgelw&slsleinl mite ze zijn gerooid vóór Ij. 1 i i [er wordt. dust in zijn eigen be raden om zorg te dragen dab wordt geïnventariseerd indien Iten (ook!, grovet [ruit verbouwt. ctober 1933 wordt het station GESLOTEN en worden de sweertZeeuwsch-Vlaan- n KRUININGEN-fERSEKE. d en zendingen vee blijft het ;enlijk niets anders dan het in op zaken, inplaats van te aten tot men tot U zal komen succes op zaken af!! trage ontlasting, slechte spijs- jevatte koude, influenza, luste- ïeid, hoofdpijn, enz., de n bestaan er niet. „Pertolan" 12,— telboer's Zalf 75 cent. llie t 2,— ipoeders 85 cent. iet bij U verkrijgbaar, dan ge- na ontvangst van het bedrag door Oude-Pekela. 553-60 NUMMER 115 29s™ JAARBANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 4-74. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN •door prof', dr. ALPHONS STEGÉBI. Een florijn lustrums, ®ls levensduur,, dat is jaf niet iedereen besehoren; taaar wanneer ze pp 18-jarigen leeftlijjd plas be ginnen te tellen, wprdtihet een ztel'dziaiaim-' beid. Zoo'n zeldzame gebeurtenis over kwam Dinsdag j.l. onzen pater Van Op- penrapy; voor degenen die hem' hebben gekend en kennen is- dezte aanduiding voldoende; voor anderen zlijj de manv'ui- ling:. Pater Klwïclpihus hfartinus Vinc'em- tius van Oppeniiaay, doctor in de klas sieke letteren, assistent van dien U, [Ei. Pat-er Genei'niai dier dMuietenorde voor dei GenUnansöh© Provincies'. Gebloren den 17en Otetolbor 1856 in het G-elderscbe Bemmel, deed hij) Zich in ztjh (jongelingsjaren kennen door twtee eigen schappen voorfileen grenzelopzje speelsch- heid, tot aan het roetefop'ze toe, en ee)n buitengewone godvruchtigheid. De eerste maakte dat, als hlijj in de; -vaicantie te St. pedeprode jfelwlatm1, wapr zlij^i moeder ge boren was, d© dorpsbewoners elSkjapa' Waafr- scjhu'Wden: ..„het wild© manneke uit Gel derland is er wder"; de tweede deled tew o.a. b6j( -groot© wlap'dielingien naar omwo nend© familieleden voorstellen dehi lapgen Weg t© tertep. djoo-r het gqzaJmenllij|k bid den der BloaenlkraUS, en dan trok hij) zïjtn petje over d© oogen lom ernstiger to? kunnen bidden,. (TJit een brief' van tapte ,Oda). ZSjjii speelschheid Iztaui biiij|kbn te ■zijp het uiterlijk van een- spr,ahk'elendj iver- nuftigen ge©st, '|ziij|nj 'godvruichtigheid w'as jhes-1 izlijjn leven het fc'enjneirk .van üeln innig devoten priester-religieps. Van 1869. tot 1873 vinden wlijj dien jongen Eludblf' jn Boduc, wlaap hlijl de wanhoop w.as1 zSjhler medeleerlingen, wlant drie jaar lapg; haal de h£j| in nagenoeg fllfe vakken Üe è©rste piijjzfen wieg (uit BJoldpcfs dossier), waar anüjjnheep - Gorten, d© h'eminnelSjlkd efu be minde directeur, de man vjan Voor jEe<r pn Deugd, toen den scepter izWapide. B-aar jiijjpte izijp roeping, (B|olduc's J|aarh.Oekl 1923) en, na niet iztondcr moeite y;an z)ij(n ;vrc<men moeder toestejnlmSng, 't© hebbeto gekregen, trad hiij| cjpi 26 Sieptembter 1873 te Mariendo-al in de- Söcieteit, oil better, 'al is het niet Zoo; gebruilteBijjld tè> zieggten, in de Cpmpngnie van Jjeaus. Tot pan de voleinding van zSj|u Tbeolo'gisohe stuidies in 1887 volgde d© jeugdigte (Jiezhiet den geWoaen gang en vorming- in de orde iden 8en September 1886 Werd hlijl tot (priester gewfij|d. Dan opl Kjatwïjlk! begint tfj|n ibij'zondere leveaaloop; hijl.'wërd, vöor dien tïjld een uitiztondering, door zjjh Over heid naiar de Universiteit vlan! Leiden ge.- iz'onden, waar hSj| in een .jaar Kandidaats) en in twlee jaar daarnadoctoraal Mias'- giekia letteren deed. 'In he|t begini van '1890 verblufte, pater v;an Oppenraay izlijju professoren, 'zlijln medestudenten, zijh brde- hroeders, ilijh jo-nge volk'j© in Katwijk', ja heel inteBectueel Nederland met het) LatiijusCh, gedicht Ato'or, dat de Kon. Academie, vah iWetenschapipen met de gouden medaille uit het Hoeftstthe Legaat btibroo-nda Met delzten éénen slag mhakt© hlij) izlijh WetensChapp'elijkeP naaim1, ja, hij Ebp als cifissiouisi beroietnd geworden zlijln Wanneer hem daartoe de gelegenheid wa re gielboren (Prof. Haa-thia.n). Es hat nicht sollen sein! Voor de jJteuieten-cbjleghS Kon hlij| niet w-orden gemist- en 'de prbfes- Iso-rale toga. Was toien nog bang, vooh haar clerical© naamgenoot. Ziij|n derd© proefjaar deed p-ater van Opp'enraay in ÏRoehampton, daarna kWam) bijl aan het S.t. [WiHibïordus gymnasium! als prefect der studi-es, leeraar' in de Griektehe ein Nedcrlandstohe Toial- en Letterkunde. Mo derator vian d© ACademic. Op 'den 4en December 1893 promjo,veerde hijf eulm! lande aan de- LeidsCh© Universiteit 'tot doctor in de klassieke letteren, drie We ken later Werd! Wij) Katwüjk's directeur, wat hij) bleef tot 30 jjluli 1899. Dcz-e veel' omvattend© -en verantwoordelijke taak (Ver vullen Was niet h-et eenige werikHdiait hlif 36 Pergerson dacht, aan het vastberaden gezcihtje van d© klein© Kosali© en twij- itelde -ernstig aan bef - succes van Myers' vrouw, ondanks ha,ar charmes en haar di plomatie. Dei beide mannen lunchten siamcn. Myers- praatte aan één st,uk door, maar de óuid© soherp-ziimiige menslehenk'entn-er luid al gauw in de gaten, dat er iets onnatuurlijks en- oplgesehiwefds w,as. in de vpoiolijkheid van zijn vriend -en dait, ier iets was, Waarmee hij niet igoed voor den dag kon komen. Hij kon heit gevoel niet van zich afzetten-, dat er in de belangstelling van zijn vriemd voor het circusmeisja nag ,wel een ander element school, dan het zeer hopg-ojjger vatte plichtsgevoel vlan den medicus. Na. den maaltijd' zaten ze allebei met een sigaar, aan den kant; van het vuur. Per gerson achtte hef moment gekomen cm maar eens van wal t© steken. J-6 moet; mei niet kwalijk nemem, Busbace, dat ik er eerlijk voor uiti kom, maar ik kan he.li gevoel niet van me af deed. Behalve clah hlijj toen reeds öen steeds toenemend aantal bekeerlingen on, derwees en in een altsijid. drukker bpreiek-. ikamer ia,an ieder, die -z'ic'h daartoe pan, tneldde- wljlz-en raad en geesteljfk© leiding gaf, tr,ad hlijl oolk- na,ar buiten op'. ïn 1898 'was hfijj sp-relker van de Sectie Paedajgogiek op het Eierst-e Ned. Philologencongres fa Amsterd,am. Zlijjn ï-cde „Ontwikkeling of dressuur" Was -een „schlagefj'. Op mar, ■kante wlijlzte en overtuigend door klem mend© argumenten najml hlij) positie tegen de achterstelling van de vorming !van den ge-est 'biijl 'h-et aanleeren van zi.g, „nuttige kundighedeii" voor het praktisch leven en voorbereiding van v.ajkstudie, (blij het gymnasiaal onderwijs dier dagen. Zlij'n igezagvoll© stem .werd! met ongewone be langstelling gelhoiord, maar is gébl-even als die des roependen in de Woostiijln: „he laas! .Van 18991907 was de juMlarin rector van het gymnasium der PP- J)©z(ui©, ten te Amsterdam'. Uit detz'e iperiode Vallen te mleïnoreereniz|ij!n Moderatorsdhap var) G. IV.; 'ziijln vasten-m)editia,ties in den K.rlijltherg; izlijin triiduinm1 in de' Firansciho kerk; in 1901 zlijln piennestiijld met prof, ,Treub over het levensrecht dei- onge boren vrucht in 1903 zlijln relde over zlijln voorzitterschap -vian het vierde Phi- öchaepman's BJlijlgeiestigheid op de rouw:, lologen-ebngres te Utrecht. Het waren vergadering voor den doctor; in 1904 allen evenzfooivel© glorieï'eiten; dichter, -schrijlver, lceraaa-, op(V|0©der, Ipredlker, 'rede, naar polemist, -leider van vergaderingen. Pater Van Op-pienraayi was alles, wat snen van hem' vroeg te zlijln, en altïjld sluperiienr. In 1907 ging h|ijl naar Katwijk terug nis leeraar. Alls dlkeoteur der Ma,- ria-congregatia trad hlijl op den eersten ■directeurendag t© Maastricht op met een rede over d© pas nieulw' .uitgekomen sta tuten; een rede, welker böteeklenis -sinds nog is gegroeid, ja actueel geworden. Biijl en onder dat alles door gaf pater Van Opp'enraay uit: een Grielksc'he gram, mati'da; ziijn „Godsdienstig Leven"; zijn „Apologie d'ee Christendoms". Van het kerkboek Werden 17000 exemplaren, van -de Apologie de Zesde editie gedrukt. In 1914 Werd' pater Van Oplp-earaay, provinciaal. Opl Tw'eeden Kerstdag van hetzelfde jaar richtte hlijl in Den Haaig op de eerste heeren-chngregatie, 6'èjc(srt Igevolgd door ,acht anndere, Welke hegen thans in federatie vereenigd zlijln, niet -Zonder zSjln toestemining en invloedrijk© medewerking. Ziijln leiding van de Ned. Provincie -Zou, niet lang, duren. In Pébr. 1915, blijl gel-eigenheid v.an do G-enerftais- keu-za te Bio-me, toen pater Wla-dimir Le- doehowyky opvolger van St. Igna-tius -werd, Ikboe d© ©ongregati© generalis piatea- Van Oppenraay tot. assistent) van den generaal voor d;e Germaansche Provincie en daarmede wtaS zlijln verblijf' in Neder land beëindigd. De slag wlas gevallen qui est homo qui non ilereit maar niet onvoorbe reid. Bleeds van 1897 af consultor van pater Provinciaal, wlerd' hlijl door Öe N-e-d. Provincie in 1899 en in 1902 gtekloZen) t-ot lid in de Clongnegati© ProcuraitioimniJ en 'w'as hlijl in 1906 laf'giavaaidigde der Neid. Provincie naap da Congregatio, "G-euneiaaJis te Bijm» geweest. Inn de eentral'et der Blociëteit bekend' en van zlijln. fiaits eti gestes op de hoogte, Zóó.als da,t in delZe mbdel-organisa,tiie ialtfij!d het geval is, moest h|ij: d« aanngeW-eaen man wel Zijd olm de ppiengekom-en plaa,ts van pater LcdochoWöky in te nem-en. Zlijln status vitae en zlijln assistentschap verh'oiu-deiï z-ioh als opteuw' en bekroning. Sedert leeft en Wierkt pater Vain .Opp-enraay in de EieuWige Stad ®,an de leiding en ontwikkeling, -zlijbsr geliefde Orde. Zïjln priesterarbeid als biechtvader en -zde!©- leidier, als raadsman en hel'per van tal rijke geestelijken en leelken, als ondjey- ri'chtev van bdkeerlingein van allierlei jms en stand, Zeit hlijl da,ar onvormtoeid voort- met ©en crescendo dat ;alleen wlordt ge- zeit-ten, dat j© me niet alles- hieibt g'ez'eigd wat je eigenlijk opi het hart h-ebt. Ik ken j-e hooge opvatting van je plicht als -dok, ter. ma;ar -er is misschien nog ,©en andere reden, dhit je zooveel belang stelt) in Bosalie Deen.?, De scherpzinnige advocaat verloo chent zich niet! Ma,ar laat ik m© er niet met een grapje probeeren af te-maken; ik ben -eigenlijk blij' dat j-e me om 300 te Zeg!- gen dwingt om eerlijk' p.p| te biechten. Dei waarheid, Teddy, is, dat ik evenals iij de gedachte niet kan verdragen dat het kind weer naar helt circus terug zou! moeiten. Het is een hondenleven ein ik' heb mei afgevraagd of het niet mogelijk zoiu zijn dien Sherney al' te kooipien, al heeft hij geen recht op| het meisje. Ma,ar dan zijn we tenminste van heim af. Hiji geeft zelf^ toe, diat hij geen reohten opi haar heelt; haar moeder waS echoolrijdster en die schijnt heel jong gestorven t'e zijin. Sherney lie-eft haiar daarna als kind aan genomen. Haar vader is hij in elk' geval nieifc... en wie Het wel wlas; dat schijnt .een mysterie op zichzelf te zijn. Alleen zegt Sherney, da,t haar moeder altijd ver klaard heeft ,dat ze een kind uit ©en wet tig huwelijk' is. Maar om op de zaak terug te komen; ze is dóód-bang voor temperd dloor 'zlij'n hooge gevoel van plicht tegenover zlij'n hoofdwerk'. Benige malen slechts trad hfiji op ,al:s spreker, de 'be kendste m-aal bliji de 25-jarige Iherdenk'in'g van dr. Sdhaepmans dood mei een' rede, w elk© de katholieke en de nie-t-katlioliekb pers in het vaderland met graagte heeft' opgenomen en met bewondering Iglesim'aakt. De uitgebreid© Correspondentie, wfelke htj met oude en nieulwe bekenden csn vrien den in Nederland onderhoudt an die wel afneemt in lengt© en toeneefnt in perio diciteit, maar nog. altijd onveranderd -blijfC uaar w-aardevollen inhoud en pittigen vorm, ze bewlijist, dat de Vaderlijke Vriend wel is heengegaan, maag niet gestorven. Z'ijn vel© vrienden en vereeïdars Wildlen Shem, biijl zlj-n feest, een tastbaar bl'ijlk van. dankba.arheid geven en tonnen dat Nederland 'zlij'n wtarl!j|k! groot© mannen Weet te huldigen. Zlij' bieden hem1 aan do ipoly-chronift van ramen in de kapel der Curie, opdat d© thans levenden en het nageslacht «ich zfijh-er zullen herinneren •in lengt© van j,a,ren voor het Tabernakel Go dis. VOLKENBOND De 14de Volkcnhuiids-vergadcring Gister i® de 14e Volkenbondisverg. be gonnen. Do Britsehe minister van buitenl. za- zaken besprak voornamelijk het ontwa,ple- ningsvraagistuk. Da moeilijkheden zijn nog grooit, maar allen hebben den vasten wil ze 'te verwinnen. Simon- bepleitte, dat reeds- de eerst© ont-wapeningsOTnventi© zal vaststellen de mate van aanzienlijke wa- peniug'sveiminde-ring ma, dem -e,erste|n proef tijd. Simon verzet zich 'tegen die gedachte van e-en eventueel uitstel' Van de zitting der -algemeen© commissie der ontwape ningsconferentie. Dollfuss heeft nog eens verklaard, dat zijn land vrij' wil blijven. Er e n F r ,a, n s -c h-D u i t -s li o n- d ei r h o u d. Er bestaat hoop, dat hedenavond de Duitschs en Franseh© ministers eindelijk een onderhoud zullen hebben. lm deiz-e week van d© tallooze ministerbesprekin gen had nog, geen bespreking tusschen de Duits'chers én Franschen plaats gevonden. Geen v,a.n de twee delegaties [wilde het initiatief hiertoe nemen. De Duitsche en Fran-sehei ministers zullen thanls^ echter een gpede gel-eigenheid' tot onderlinglg voe ling Dömen krijgen opi eau avondmaaltijd, die de Duit.sehe; onderstaatssecretaris-gene raal van den Volkenbond ,voin Trendelen burg, ,a,an enkels delegatie® van de Vol- kenbondsvergadering, onder wie zich ook de! Duitöche en Fransche ministers zullen bevinden, a,an zal bieden. DU1TSCHLAND Oud-minister "Bracht 0verleden. De vroegere minister van binneinlamd- s-ehe zaken, dr. Bracht, is; Dinsdag, na een langdurig; lijden, overie-den. Frans Bracht werd den 23sten Novem ber 1877 als zoon van een Berlijinisahein geneesheer geboren. Na; zijn juridische studies voltopid te hebben, vervplda hij verscheidene .ambtelijke functies, tot hij, in 1924, .na, in het centrum te zijn getreden, tot opperburgemeester van Éssen werd gekozen. Toen rijkskanselier Von Papen het vorig jaar het Pruisische kabinet ajfezkte, werd Bracht, dia steeds, niettegenstaande zijn vriendschapi met Stegerwald, ze-er rechte gestaan had, tot commissoriaal minister van buitenlandsehe zaken .vian' Pruisen benoemd. In het, rijk'akaibinet von- Schlei cher was: Bracht rijksminister van binnen' landscha zaken. Sinds de overwinning van het, na.tionaial-socialaslme is Bracht uit het openbare leven verdwenen. Grooto verdiensten heeft Bracht zich Sherney en heelflt een grnwelijklem hekel a:an he?n. Ik zou graag willen, daf het kind e-en betere toekomst tegesnoiet ging helt is zbio'n lief', aardig meisje. Als z© een plaiar jaar jonger was, zou ik' ge-en moment aarzelen om haar te .adttpteeren, miaar onder d©ze- omsltandigheden is- het on mogelijk. Brenda, zou er niet van willen hoioren. Da wending di© de zaai' nam' stond Ber- gerspn niet hij-ster aan. Er kwamen plotse ling -gllerlei complicaities, waar-o-p hij1 niet gerekend Haid. Ben week gefecjein kraaide! ,er geen haan naar Blosalie ,-nu waren er naar zijn zin opeen-s veel te veel menschen, die belang in haar stelden. Als het zoo voortging z'oiu het niet lang meer duren of de klan-S was grooit, dat de Waarheid nok tpt Bobert-zelf doordrong. Hij haalde de Schouders op, alspf! hij de gedaöclhte een iadoptiel absurd vpnd. Die dingen loo-pien altijd falikant uit. zei hij waarschuwend. Jei kent gös-chiedenis van het kind dat diei Clintolnlg haaden aangienomen-, eeln- v-otndeling. Z-e hebben haar een uitstekend© opvoeding, ge geven ©n toen ze zaventietn" wa,s, ging ze met een huisknecht1 vandoor. Da eigen stand schijnt tenslotte toch wieer mleit magische kï-a,oht te trekken en met Bdsali-e door zijn strijd telgen de openbare onze delijkheid verworven. RUSLAND Een journalistenku'estte. De Sovjets hebben de Duitfeicha journa listen bevolen Biuslamd te verlaten. De oorrespondenten van EinsBiseh-e bla den in Duitswhlamd hebbemi vam de Sowjot- regeering den wenk gakreigpn, DuitSöhlainid binnen 3 dagen tei yerlafcefn'. Zij habbefn1 besloten den 29sten dle'zei- te vertrokken. De uitzetting van de P:uiiteohe .journa listen uit Buisland en het terugtrekken d'er Eussisohe jouirnialisten tuif Duifehland is een gevolg van da rooesnte larrestati© vlam' Bluasisch© journalisten te Leiplzjg, die kort daarop zijn vrijgelaten, maar th-anisi bij' re- gS-eringsbeisluit uit Saksen zijn gieiz'et. De oj.jnarstli van gteniei-aal Fang Sjen-woe. Half-oilicieel wordt te Tokio1, medege deeld, dat ondank'© d© Japlaneche waarschu-i wing de troepten van generaal Éarnig Sjein- wo© hun opmar-sch naar Peking hebben vo.rtgezet. Japiansieha bombardements vliegtuigen hebben Womm-en uitgas,trooid om den opanarsch tegen te gaan. Het Japan-s'che hoofdkSvartier deelt de- de, dat Maandag 4000 Cbineeeche opstan delingen hebben geprobeerd bij- Tiontsjta de spoorwegverbinding met Peking te ver breken en Tientsin binnen te dringen. Het hoofdkwartier heeft van 'het Japansdh-e ministerie van oorlog bevel ontv'angetn alle maatregelen te treffen om Peking en Tientsin te beschermen. Uit Sjanghai wordt geaneld: De Chinee'sche regeering heeft tleigten ge neraal Fang .een pro-ces, wegens hoogver raad aanhangig gemaakt. De Chineesdh-d regeering heeft den eisch gesteld1, dat hij direct, z'ijn offensief moet stoken. Da generaal hééft evenwel geweigerd dlezen eisch in te willigen en hij heeft met na druk verklaard; dat Mj zijn ofimiarsch naar Peking zal voortzetten. Naar Keuter uit Peking, meldt, zijn de gevechten, die in Noord China dreigden, voorkomen. Generaal Fang Tsjen-wo© trekt zijn troepen uit dei gedemilitariseerde z-on-e terug en dirigeert deze in N.-Wlestelijke riehtinr naar Charbar. Het bezoek van dr. Colijin aan Mae Donald. Keuter meldt dla.t dr. Colijh Dinsdag da gelegenheid ta blaat' heeft genomleo voor, het bezoeken van f'inauaieiel'e mainlnen van ge'ziag en voor het) polsen van da tnaenimg ta Londen inzak© stabilisatie. v,an mdlnt, daar hij nag altijid van meening is, dat dq oeoonomisöhe -donferentie inet vrucht har- vat kan worden als de munt maar eentaaal gestabiliseerd is. Dr. Colijn is .van mee ning. dat voor dit doei de.leidend© lanidletn hun ppgingien móeten voio-rtzetteln tolt het verwijderen van d© hinderpalen, dia dein terugkeer tot liet goiud aid umiv-erseelcn muntst'andaard' in den- weg staan. Continglemtecriiig roggedblfl'em etni roggemeel. ,In ©en nota naar aanleiding ^an het vei-slag der Tweed© Kamer Zegt de mi nister o. m'. Da overschrijding van het toegestane invoereon-tingent roggetneel ©pi roglglebloeim, wielke in den aanvang dezer <Smtinge|nte|®- ring pia,aife vond, hieef't dei minister ge meend te moeten toelaten, teneinde bij' de zen invoer beit,rokk'en importeurs vlooi aan zienlijke naideelpn ta beihoedletn. Opj het oog'enhlik; waaropl -dez© oontingenteeritaig in werking trad, (waren nog belaingrijka zendingen tein invoer naar Nederland .on derweg; indien invoer dezer partijen meel niet zon zijn toegestaan, zoiuidem deze voor raden a,an bederf zijn prijsgegeven, zoodat er te meer aanleiding yas om in den a,an- zal heit wel ni-elt .anders zijn. Z,e|t 00 ge- daichtei uit je hoofd', kerel; je baspaart jezelf er 'n ho-opl verdriet -en teleuirsitjel- ling mieie. Dr. Myfers s'cheon alleebe-halve1 over tuigd. Ei- kwam een nors'ch© trek op zijn vriendelijk gezichtzijjn vierkante kaken kïiegen ieits stroefs. Di© theorieën van j-on, Teddy, alled goed en wel, maar ik Wiord aak 'n dagje onderen een kind; ©en aardigs doch ter, al was het dan ook' maar 'n aangeno men ddochter, zou nog iets in mijn ïeveto hiateefcenen. Ieits om- voor te zorgen, i-ats om j© toewijding ,aan ts geven. V,qor Iwi-e w-er'k ik? Voor Wie splaar ik?, Aan Iwie moet ik mijn geld nalaten.2 Er is immers niemand, die '11 steek om ma geeft; en een- plaar verre neven en [nichten zullen mooi weer sptelen van mijn geld. Alleen geloof ik niet, dait' Bren-da die dingen cioik zooi begchouwt, maar 'IWïasi d-e-ze ma# dan blind, dacht Per gerson, da,t hij het groiOitei verdriet en h-et grooto gemis ia heit leven van zijn v'nouw nieit zag? Hij- zweeg een ooigeriblik', -bang ciait zijn stem zijn ontroering z'oiu verraden. Daarop z-ed hij rustig en eiflfen: Er zit zonder twijfel een groote kern van waarheid in wlait je ze-gt. Maar, als vang van deze ©ontingeinteerinlg .met he- trekking tot overgangslmoeilijkheden een coulante houiding aan te nemen- Thans echter doet de werking van den onderha vig, en maatregel zich ten volle gevoelen en wordt vrij'w'el geen roggemeel of rogge bloem meer ingevoerd. ,\Vat betreft het gebruik' van rogjge- bloelm in het. bro-oid merkt de Minister o-p( dat vooral in d© eerste maanden van het jaar 1933 dit gebruik sterk was toegeno men. Sommige bakkers voegden aan hei) tarwebloem A 20 pet. roggebloem toe. Door den steeds toeneimendein inoyer van roggebloem zou op den duiur aan de wer king van de tarwewe-t belangrijk' afbreuk worden gedaan, indien niet tot oontingein- tpering ware overgegaan. De vrees, .dat bef( gebrqik' van roggebloem hij de broiod- bereiding de werking van d© tafwawet in gevaar zal brengen, behoeft thans niet meer te bestaan. Overigens zal, ook indien de jaarlijkscha invoer v,an roggebloem overeenkomstig het vastgesteld percentage zal blijven plaats hebben, de werking .van de to-rivjawWf eyentuieel de afzet van 'tarwebloem, niet noemenswaard worden beïnvloed. m het contingent tooh isbegrepem rog gebloem bestemd voor da ko-ekbereiding, en peeimt men in aamm-erking, dat de jaar- lijksch© behoefte ,aian tarwebloem1 in ons land pl.m. 550.000 ton bedraagt, dan be hoeft bel geen betoog, dat de invoer van nog .geen 800 t°u roggebloem op die 'be hoefte van zooi goed als geen invlioed: is. Het) is onjuist, dat nog groote hoeveel heden tarwe: van den o,o,gs-t 1932 voorradig zijn. Dei leverbare hoeveelheid vlan dien oogst bedraagt ongeveer 340.000 ton. Daarvan is thans reeds geleverd' een hoe veelheid van 330.000 ton. Dei Tarwerifst. indien de omstandigheden ten aanzien van hot hroodverbruik geen Wijziging on dergaan, kan met voldoende zekerheid worden gezegd; da,t oo,k de levering, van den tarweoogst van 1933 zal pliaats heb ben, zooals hef met de -t-arwa van den- oogst 19321 het geval was; ook! omdat da kwaliteit Van den tarweoogst van 1933. voer die van den oogst Van 1932 'Waar schijnlijk niet zal onderdoen. Dumping door Sperr-Marken. De Crisis-Commissie uit de Alg. E. K. .WerkgeveraVer-eeniging, hat E.-K. Werk liedenverbond in Nederland, "dein) Kath. Ned. Boeren- en Tuindersbomd ein den Ne'd. B.-K. Middenstandsbond heeft aan den Minister van Economische Zakep. het volgende telegram verzonden „Klachten over dumping -.door middel van Sperr-Marken nemen met) dep "dag toe. Volgens krantenbericht,en zou, Ne- dle-rlandsch Consortium zich belasten met hef verhandelen van scrips. „Verzoeke dringend te willen bevorde ren, dat, deze sicripls alleen ter beschikking worden gesteld voor invoer Welk© belan gen van Nederlandisdh© bedrijfsleven niet sqhad-en. of, zooi mogelijk; bevorderen." Aigcmeene vergadering Ncdcrl'. B..-K. Middenstandsbond. Déze vergadering! werd gister te Baeda gehouden. Na d© openingsrede van den voorzitter, dhr. Meyring, heeft mr. J. van Helle-n- bei-g' Hnbar het verslag aangeboden oyer oei werkzaamheden sedert hef vorig© oon- grea van September 1931 te Venlo. Dit verslag opende; met een -overzicht' van d© groot© lijnen die in' de: period© September 1931 tot September 1933 da notia van den Ned. B.-K. Middenstands bond hebben beheersöhit. Behblapdield wor den de bevordering der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, de vernieuwingen van heit bestuur, het werkprogramma, het stre ven na,ar wettelijke bescherming van het kleinbedrijf en maar wettelijk© pensioein- verzekering voor kleine zelfstandigen, d© bevordering v,an hef moderd© bedrijfebe- j-a er werkelijk in ernst aan denkt, leien kind t,e nem;en, neem er dam' ©em aan dat jong genoeg is «mi zich h«elema,al aan ta passen en om ppgevcied' f© worden maan jelui eigen ideeën. Maiar dit meisje, dat zich nooit in jelui kring zal thuiSvoeleln, daf nota,bene al getrouwd' is- Maar toch is z© nog ,een kind, e'en onbedorvenheid; hield hij vol. Eiem kind dat uiterst gevoelig is voor liefde en hartelijkheid. Maar ik zie Wel', dat iK jei toch niet overtuigen kan. B-oiv-endieo is het mijn tijld om maar Iddler f© gaan. Tussiehen haakje® ben je van plan-, me| vanmiddag fe eten .te vragen'.S Maar dat spreekt toch vanzelf, kerel! Myers had zijn gewone, joviale opgiei wehtheid weer heeleimiaal terug gevonden. Maar de- adivocaaf gingt nadat hiji zijn vriend ha,d uitgelaten ,m-et langlzajma pas sen naiar binnen. Eén gevo-el van mOedelopislheid bekroop nem. Hij ha,d niet beisetftt wat voor riisiea hij liep toen hiji helsloten had Bibbert onkundig f© laten vanl het ,feif dat mjtn vrouw nog leefdeMaar hij Wwlaml nul tot de ontdekking da,t hij niet opl mp'edlijik- heden en complicaties gerekend had die van alle kanten op hem' loerden. (Wordt vervolgd.) 1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1