NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND c DEKLEINE BAZAR Sola-Silver DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman van Robert Hattings Complete Sorteering DINSDAG 26 SEPTEMBER 1933 V Het Amerikaansche experi ment. n BUITENLAND FEUILLETON CHINA BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES NUMMER 114 29s™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Zooals bekend verondersteld mag wb]> den, heeft men in de Vereen. Staten ,v.a® 'Amerika in het pjl'gemeen in de) laatste jaren dte Zoogenaamd© k|oppkraieht-theorie, laiangehangen, d. w. A men mee® dei, idat, Wanneer men hoogp loonen b'ejteiaït, de arbeidersklasse die numeriek' het tal rijkst is koopkrachtiger z|al ztijfn. en (dus in staat is vele, producten te koppen, iwaardtoor de werkgelegenheid in «He tak ken van bedrijf bevorderd iwiordt. Diit heeft evenW'el nieffc kunnen Yerhin- deren, dat de crisis, Welke sinds 1929 in het iheldhij&leven Woedt, zich niet al-, leen in de Vereen. Staten vpn Ameri(k{a niet wittndleir heftig] dan in de nmdfeib landen openbaart, d-oteh het bedrijfsleven in de .V.S,t. in vele takken ya® bedrijf op een zoodanige wij'zi© heeft ontredderd, dat de toestand .uiterst eritiekl is .gef, (wjorden. Het proiblteem: van de w'eridooshiejd is voor de .V. St. wiel het' <ïtóaiigrijik£|t$ Waarmede, het MoWenteell heeft té wor stelen; het is dan ook) niet te verwon deren, dat de nieulwte regeering, die bij de verkiezing Van president RpoSejvelt in Maart van dit jaar aan het blawiad' fcwaJm', ials hapr bela®grij|kiste taak den strijjd tegen deze jrienklooehoid beschouwde. Het groot© probleem wia-s echter, hoe men de 11- a 14 millioen wierkïoio|z|eh opl een totale bevolking van ongjeveier 115 millioen aan Werkl Zo® kunnen h-eSipien) Ha verschillend© .pogingen ya® -kledneï kaliber k'wlam pres. Roosevelt Met eien plan, da.t (feor h®l eenvoudige karakter, dat het draagt, w'e'lh^a&t als 'n soort ei van ColuMbus moet Worden beschouwd, "tenminste als het lujkt. Pres. Roiosevielii ■redeneerde, dat die crisis 'te Wijten is aan de lag» prijizen. Hjij) ,z|aig echter wej in, dat een .prijsverhooging slechts zóu kunnen plaatsvinden wanneer tegelijker-, tijd de loonen feu Wb-rde® verhoogd, in het 'bijlzlonder de laagste loonen voor da verschillende Werkzaamheden. (Verder meende hij, dat, wdnnoer de arbeiders die thans werken kbrte|r iz;ouide® gaan Werifen en daardoor een ge|deelto van hun arbeid: am de werklopzen zbu- iden overdragen, de Werkloosheid even eens verminderd zhu worden. Dlaiajixta' Izeit hij! een geweldig© campagne op touw voor hoogere- loonen -en 'kbrtereln werktijd. pbiott de National Recovery Aet kreeg hij van het Parlement Schier dictatoriale helvoegd- hedien om zijn plannen door te 'ziett-én. Op echte. Amerik!a,ansoh© wijize, word propa ganda- gemaakt. D|a. werkgevers, die/ hem nfeundlen, kregen eep 'insigne- met de iwbord-en: „'"Wij. dolen het omz'e." Die -blau we adelaar werd het symbool van sullen, die op die wijize hun plicht deden. Zoo tradht men in dia Ver. Sitafem van Amerikla. -da loonen te Verhoogeh ten den Wlerk-tijd te verkorten. iWiamneisr wij als Nederlanders dit willen b'eoordelele®, moetien Wij; er steedb aan dettkien, dat da ,Ver. Staten een geweldige luitglestrekti heid vormen met Vrijwel onbeperkte tnto- gelijikhélden en ee|n binneulandsic'h KËz'et'- gébirid van 115 millioen zielen', iets Wat ïnen in ffluropa door .al do' iBtaten en staatjes len zijn tolgren'zCn enzi. Ini# kent. Zoo president Roosevelt's plan geflJuk'- fcen? Hét zou ongetwijfeld het Wel'ziijjn in -d-en wiereldtoestand izfefir ten .goede ko men. Zuivler economisch geredeneerd kan dhet' niet, daarvoor id liet te ie©nvb|u.dig ■en is jmiet 'te Wéinig moeilijikheden! rekening (Wij hopen nog eens. op dit belangrijke experiment terug te Home®. VOLKENBOND Die V. B.-Assemblee geopend. Gistermorgen is do.or den plresident van 35 i i Mr. Fiergerson bleef een p,ogenblik* in del open huisdeur staan en keekl ,3a wfeg- snorrende hnuriaiuito na. Hij- was nieuWS- dierig, hoe Robert innerlijk' reageieirdle op zijn be'sluit om heim van natef-aa® meer aan zichzélf over te laten, om heim uit eigen kracht zich uit zijn moeilijkheden tiei laten omhoog-worstelen. Rpb' moest loeren teleurstellingen t© verdragjes, moei lijkheden te overwinnen; hiji behoorde.-tot die; .naturen, dia -alleen door strijd en tegenspoed den weg naar het werkelijk geluk vinden. Maar Ijergerson Zou toch een wakend oog pp heim blijven houden, zonder 'da.t hij h-et zelf wist 'en te hulpl kómen pis er een moment kWaan dat R.ob het Werke lijk' niet alleen zlou 'k'unnein klaarspelen. En als diel oude heer zo® vinden, dat de tijd .ertoe gekomen was, zou hij. hem w-eer zach-tjies -en voorzichtig naar zich (lota halen. Ma.ar -eerst moest hij leeren, op eigen beenen te eta,an. De taxi verdween om een hoek van die straat en Fergerson ging het huis binnen. den volkenbondsr.a.ad, Mohwinckel in te genwoordigheid van delegaties nit alle bij den volkenbond «ongesloten. landen, ver tegenwoordigers van de initernatioinial-e. pers en velei belangstellenden do veiertielndie al- gemeene vergiaiderinig van den .vdlkelnihond officie el geopenid. De g'roofeite «.andacht veslig-dc de- -aanwe zige Duits,öhe minister Goebb'els opl zich «n met groote belangistelling ziet men de door helm .af te leggen verklaring tegjgemoet. Door talrijke gedeiggteerden werd bonds kanselier Dodlfuss met; oplvallende har telijkheid begroeit. DUITSCHLAND Hiel Hijksdagbrand1-|ilrecfes Gister kw.ani te Leipzig het verhoor v-an Torgler .a,an de be;urt; hij begon mot ta verklaren, dat hij middellijk' noch on middellijk iets me|t den brand in dietn' Rijklsdag t© maken heieflt gehad. Uit ver ontwaardiging .er ©ver, veaw;olgt hij, dat mon dezen brand' den oommuinistiein ijl do schoenen poogde fe- schuiven, ben ik vrij willig den dag, na den brand na,ar helt, poli tiebureau gegaan. Vooizitlber: Wat daar zegt, heeft reeds met de da.ad zelf te: mak'en en zoo ver zijn we nog niet,; voo-rloiopiig beginnen wij mielt uw idenltificia.tie. iTorgle-r; Mijnheer de voorzitterIk heb 7 maanden onschuldig in- voorloopiga hechtenis gezeten -en moet dan toch de .e-etete gelegenheid laangrijpien, o-m in het openbaar t,e getuigien dat. ik onschuldig ben. Van deze. 7 maanden; heb ik' 5 maan den dag -en nacht in boeien; gezeten. Ik héb dit uitgehouden in het bewustzijn van mijn onschuld «n omdlafc ik w.eet, wiat ik dei arbeidende kla,ssa schuldig -ben. Goébbfels sp.reÊkl minzaam. Vóór zlijn vertrek, naair Genèvo heeft rijksminister dr. Goebbels -op 'n grwt-e bijeenkomst van den gouw H-essen-N-a^sau. der N.Si.D.A.'P. het W'oord gevoerd en. m-et nadruk geiw'ezé-n op de veikb-ndenbeid van 'de N.S.D'.Al-P. met het volk. Hij Ver klaarde, dat hij ta Genève de no-oden en 'do zorg-en der DuitecSh-e natie ziou uiteen- zotten on der Wereld duidelijk' zou maken 'dat de toestand, Waarin Diuitsekland z'ieh tlians bevindt, (bijna, ondragellij|k is en dat Djuitschland d|a,t slechts zijn recht' op ar beid én brood eischt den vrede wil en ernaar streeft, den oorlog te verhinderen. FRANKRIJK Een Brits eh"I(ali a anseh'Fr ansch ecnlicids-l'i'onl D-e Romeinsche correspondent van de ,,'Matin" bericht, d|a,t een B-rifeeh-Itjalis minsch-Franseh eenheidsfront zlo,u, z'ijta ge- Voimd, d.at «Is basis Zal dienen voor Ha -onderhandelingen te Geneve. De militaire1 status quo Zal (gehandhaafd Wijven Voor -de vroegere geall-ieerdéin. Frankrijk en Italië verplichten zich -echter, in de komende vier jaren 'hun bewapening niet op t-e voeren; gedurendg deze periode zal internationale dontrol'e 'Worden uitgeoefend. Indien geen overtredingen van Duitach- land Worden gee!onst«,teerd, zlal na deZ.e vier jaren d© ont'wjapening w,orden door gevoerd volgens h-et plan-McDonaiti. Duit-sicihland z|al reeds Ihans Wlorden toe gestaan, zijn defensieve istrlij|dmaéht te 'ver sterken. i i OOSTENRIJK Dc nieuw© richting. Gemeld wordt, dat binnenkort in Oos tenrijk conoentlratiekampen ingericht Zul len worden Voor lieden, die zich tegen over den staat vijandig .gedragen. Verder 'wordt de instelling. Voon'-betreid van een Raad vaal State Van 18 leden tot het geven van advies aan. de regee ring. Dezle raad Zal na Dollfuss' terug-, keer uit Gennèv-e worden ingesteld. RUSLAND De sovjets contra iJ-apan. De consul-generaial van 8ov-jet-R|usland Een bediende ontving, hem met) de ine- de'deieling dat opl zijn werkkamer oen he,er op hem zat te wachten. Hij was gekomen' even nadat de advocaat was uitgegaan. Het. was dr. Mey-ers. Fergerson was zeer verheugd ov-eir dat be,zoek en -stapte veerkrachtig naar de hibliotjheek. Zijn bezoeker lia.d het zich' gemakkelijk gama-akt; in een easy-chair -en! han beslag giel'egd op een formidabele kist groote sigaren. Je ziet dat' ik mehier al thuis voel. Teddy, zei hij opgewekt, terwijl hij'.op stond en zijn gastheer joviaal groette, ik w,a,s zeker ook' w'e-1 de laatste die je hier v-erwaichtte, he.?, Ja., ik' be,n benieuwd om te hooren hoc jij hier zo,oi opeens verezild komt. Brenda gó-ed'?, - Uitstek-end, dank' j-eiIk ben reioht- Slreekls van Bedmund' hierheen gekomen. Van Beldmimd;?, Ja,, ik' ben hier in Londen' meh het ooigl op onze. klein© vriendin, Rosalie Deam. De ouid-e heer ha.d moeite omi niét te laten merken hoe .groot zijn hela.ngs,telling was. J«, zult h-et misschien vreemd vin-den, Teiddy, zei del dokter, ma.ar ik ban lof ligt besluit gekomen om ni-etsl o;xbep-r;?;,id tel laten om haar er bovenop te help®, al kógt het ook mijn laatöte penny. heeft den minister van Bluitenkindstehei Zaken van Mandsjoëkwüi een in soherpo ■bewoordingen gestelde nota overhandigd, Waarin liij protesteert tegen de arrestatie van drie R|uissiöche beambten van den Chineesehen Ooster-Spioioi'w'eg, ond'er b'e- «ohuldiging van sabotage. Hiji.eisoht hun Oiuniddellijkie; invrlijiheidsstellin'g. AMERIKA Amerikaanselie ü'ofpeu «p Cuba geland. De binnenlandsch© tpieisit.amid opl Cuba werd Zaterdag door del Amefikaa-nslcho autoriteiten van zoo ernstrgen aard &!ea,ciht, da.t de meeste oorlo-g-sstóbeplen gedirigeerd v/c-rdon naar plaatsen aan de kust, waar een landing gieaaakkelijk kon gies'chiedëln. indien d-e omstandigheiden dit inoodzakelijk zouden maken. De achlid-iii2®1"! bepehik- ba,ra Cu-baantehe soldaten worden Hoor da Amerikanen ontoereikend geacht oim vol doende bescherming fe tennêpi Meden -aan del vreemdelingen ,en da v-erscliiltemde 'fa,- b'rieken en ondermeimiin'gteli. Ter beschiea-- ming van de Amerikaansdhei onderdainein is derhalve een diefia-chetoéniti Amerikaansdho marine-troepen geland. Ov-erw;0;g!eni wólrdlt op welke -wijz© ooik de Brite'ch© onderdanen boschex-md kunnen worden. Verscherping van don toestand Een J'apiansteh vliegtuig heeft Zaterdag boven Pieking pamfletten ^juitgeWorplen, Welk© oen ultimalwm inhielden aan den Chinees'chen generaal Fang! TsjengéWbe, die met 2000 man de gedelnilitariseerdo zone is binnengedrongen en de ten Noor den van Peking gelegen stad. Hpaaijioo heeft beztet. i De Jlapauners somtneeren Fang Tsjen- iwoe, z'ijn troepen vóór Dinsdag uit do gedemilitariseerde z'one naar het Zuiden teruug te trekken, aangezien de Jjapan- uers anders de noodige maatregelen zou den treffen. Minister Ciiliin naar Londen cu Gcnèvc. Dr. Colijn is in zEjfe hoedanigheid (Van voorzitter van de oecpnomische eomlmissio van de .oepBnomisclie en monetaire- wereld- lejonlerentie9 Maandag najur Londen ver- trókken, ten einde daar besprekingen te houden 'met den voorzitter dier conferentie Riamsay MaWdonald. Vandaar zlal 'hij! mor genochtend naar Genève vertrekken, ten einde aldiaar met de hoofden der da,ar aan wezige delegaties ter volkenbondsver.ga.do- ■ring de ver&öhillende mogelijkheden, te on derzo-eken o-m den -arbeid der tóorferentie' op1 «enige onderdeelen voort te z'ëtten. Dr Colijn zal -ongevier tien dla-gien af wezig blij'ven. In verhand 'hiermede is de geW-'one wek'elijk'solie ministerraad Za terdag gehouden en z'a.l de ©erstvolgendh ministerraad de eerste we-ek vitn Oo'tobei' 'bSjeenkomen. Geen politieke radió-rdistriblntic. De minister van binnenl-ands'oihe z'aken, mi'. 'De Wdldlei, heeft volgens de Telegraiajf hot volgende telegram gézlondeii a,an de Nederlandsiche organisaties van lunuders van radioc'entrales: „Naar ik: verneem, worden door som1- mige radio'elentiajes blij de doorgifte van bfuitonla-ndsfehe radio-programma's ook jreda voering-en -van politiek-propa-gandistisehen iuhoud doorgegeven. In aansluiting met Fergerson k-eek helm verba,aisld a,an. Ik heb ha,ar vanochtend nog ieons heelnia.uwk!e,urig' onderzocht -en nu ben ik naar de stad gekomen ,oim het g'aval ©eins melk lddl-er t© bejspreikm, je. waeit w'el, den békendien splacialiat. Hij is .d-a «enige die mij helpen kan -alsl ler hulp mogelijk is. H-eifc zal natuurlijk' handen mle.t .g'eld kos ten ,mia,ar die Sherney Fergerson Maakt» «en -afwerend gebaar. Zo sterft liever da® dat ze naar hem terug gia,a,t, Enlace. Ik bedohouw de za,ak -als medicus; als er voor -een geval hulp bestaat, mogen wie ni-eits onbepawefd la,ten. En baveindiein, «Is ze weer heeiliemaal fikls ©n gezond is. beeft- ze w.aiarsichijinlijk een ander oordeel over -de zaak' dan nu; .ze is imimers: dood zwak en uitsgepiiit. Na de buncili iga ik na,ar Iddler; ik heb hem giabele^jraftieird. Ik wil zien dat ik hem in Redmund krijg voor e,ein consult. Ja., z© huilde teein ik haar zei dait ik' dlaioht dat we haa,r belter zouden hupn-en mafcen. Maar dergelijike overwegingen mag ik .als; medicus1 niefi laten .geldien. Maar ik kan eigenlijk' niet wijs uit haiar wóórden. Zei heeft gebeden en gtesmieekt om ,er tochgeen .anderen dokter meer bij te halen en haar ma.ar aan haar 'lok pyeir te laten. „Ik wil niet beter worden, ik wil -hetgeen t© dez'er ^akh voor den Nod-evr- landschen Rja-dio Omroep, is béplaal'd, (wórdt er m-et nadruk' op gewez'en, dlat doorgifto van dergelijke redevoeringén niét is toegelaten. I 1 Bij niet nauw'geiz'ette na(leving Van dit verbód 'zal intrekking der verleende to|e- stcMming volgen." De larieisverlaging bij dc Speorw'egcn. Naar Iwïji vernieimen, heelft d© tarietffelviei'- laging over vrij'wlel de geheele Hj|n Wij' da \Nedle-iiandséhe Spoorwegen het verheugen de resultaat gehad, dat het aantal reizfe gers niet onaahzienlijk' is gestegen. Dez'e stijging viel reeid'S' kort na do invoering van h'e-t verlaagd® taa'iofl Whar ta neimen. Zijl is .echter geduretóte hjelt .drukke seiz'oen blijvien aanihonden. Do Spoorwegen hebben dius mteer ter rein herwonnen, ,en dat geeft moed voor (bétere tijden. 'Jlamtoer genoeg is de Stij ging echter niet van dien aard jgewteeSt, dat het tofeal der inkbm'sten is gestegen. Maar aa-ng'azien d«2je hahdha,ving van het' ,0]Ude, lioioigere tarief! toch .ooki' gedaald •z]o:ude Zijn, is mem toch mi,et al te onte vreden. Geen crisis heffing op soik'er. Nog steeds, .Adds deg.r. „Rjotterd." hou den de geruchten a,am, dat per 1 October a.s. ©en érisishelflfing op suiker te verwach ten Izbu zijn. jTOet zagen 'zteifs een circulajre van een N.V., die haar klanten een prijs verhooging aankondigt in verband met deze s,uik«rprijsve-rhoo:ging. iWe hehlben te bevoegder plaats© ga- inif'orm.eerd, maa-r daar is niets van der gelijke. voornemens bekend. Financiën noch Economische Zaken weten .er iets Van. ■Wol is in de, MiLlioenenno-t-a aangekon digd dat de 10 opöenten, geheven ten bate van den Crisisdienst .en het Leening- fond's iz'ullen wbrden gecontinueerd, mapr dat is niet iets nieuws. (De Afsluitdijk officieel geopend. Gistermiddag, had de 'officieel© Opening plaats van den afetuitdijlkl dor Zuiderz'e© tussehen iWieringen ;en Friesland: dioor den Minister van .Waterstaat. De pilelclitighoid geschiedde onder .groo,- te beLangstelilling van tal van autoriteiten en genoodigden. Diopr den diredtaur-g-ene-i raai der Zniderz'eeWett'lken ir. .V. J|. P. de B-lortj van Kutfflelar w'erd een .redbi gehouden, 'waarin hij eenige mededie-ejingte11 deed over het tot stand .gekomen Werk en o.a. hei dat de dijlk' 60 millioen gulden .gekost heeft. Hierna had de overdrdöht aan bet Rijk plaats van ©en dpor architect Du-dok ©ntworpon monuinient in torenvoatol -Vervolgens sprak' minister Kjalff. Do voltooid© afsluitdijk' opent de mogedij-Jkheid met da verdere drooiglegging voolrt te jgtan De Riageering heelft lang igewikt en gje- ■wogen iof de werklzlaamheden al dan niet dienden te worden voortgezbt, maar ten slotte is zij tot de 'comjLusie gekbmen, dat ook nu m'et dit wérk' Moet worden Voort gegaan, in 't vertrouwen, dat sppiedig betere tijden Zullen aanbreken, ©ofc' vo.or Nederland. l Do Commissi© Dovinck* heelft in haar rapport reeds de ««ndaicht gevestigd op ide vele vOoi'deelen van de afsluiting der iZuidenziee. Daarnaast noeim ik1 nu nog voordoelen Voor d© vlolteoiing, van den afl- .sluitdij'k, de totstandkioming van ©en nieu we verbinding tuss'cliea N-oord-Holland e-n .Friesland en een. ibednag van -ru-iiri f 100.000, 'dat in d-e laatste mfa.an-den; doo-r de, den afsluit dijk piasseerende, autom'.o'lbi- listen is ibdjieengebrac-lit en dat bestemd is voor de Kas Van liet nationale 'crisis- c(omité. Daarna,a,st verlies ik' het helaas -aan d-e Zuiderz'eeviss'chei's berokkende na deel niet uit het oog. niet beter worden," zegt ae telkens: maar. Er moeit t©ch meer aohter zitten dan alleen dei .angst voor Sherney. Hij is een bruut, maar ten slotte heef't ze het torih' zioiorveel jaren uitgehouden bij hem. Ik' wilde dat ik' maar prelcies wist Iwat «r achter zit. Ik' vroelg haar naar dien Ipouwring, oifl ga getrouwd Wias en wiei haar mian was, maar zij gaf eenvoudig) -geen .antwoord'. Natuur lijk een ofl .andere jonge sahoft, -durf' ik wedden. Als ik' mjaar gelw'aaf kon wlorden wi© liet iis. Mrs. Fowler zei me, dat .er voortdurend een bochel om het huis1 zwerft. Maar dat z,al haar man toch waarachtig nieiti zijn! N-alaiurlijK niet! Hoe kun je dat Zooi gedecideerd ezg- gen Dr. Myers' beek' helm yorScbend a,an. Zoo'n -kind zal tpeh niet met een bochel (rouwen! Je khnt. nooit met iateolufe zekerheid zeggen, wa.t :een vrouw wiel pf niet- izai doen. Mja,ar mij lijikif het niet waarschijn lijk. Ik g-eloofl, dat het een heiel myste rieuze geisieliie-deinisi is. Hat- slohij-nt j-e bij'zönder te interesisee- ren, merkte- Fei'gerspn droo|ojjos pp. Inderdaad. En mat Brenda is het net zoo. Ze is' vanoiahten-d met me: me,e- igeiweesit. Mislsohie-n kan zij het vertrou wen van het meisje 'winn-ein. Een vrouw is Eon herinnering. .Voor hoovor noodig. herinnen-en tvij' «r aan, ida,t h-et Midd-eiborgsich tn»!zie,kkiorp!g ■hedenavond aijn laatste MuzfekjuitVoering op het MojtenWater in dit seizlopn hééft. Dc brandweer oefent. Gisterenavond .zlijin d-e brandmeesters en isp'uitgasten opgebeld voor ©en oefening. Uitgereden Werd naar den molen op den VeersJch-en weg, die in brand zbu staan. De hurgerijbpiuit en d© laddenvtigen met oen d-er kleine motorspuiteh er aplhter re-, d-en naar de Veersiclie ibirug, en da,ai".kjre®g «erst genoemde .order langs 'den VeeH'sahfein w'eg den molen te bereiken en hééft daan .aanvankelijk! met één later m'et tlw'e sla®-, g.en w'ater gegeven, terwijl .ook nog' pen üang van doze; spuit op de w'aterleiding !we,9 gepilaiatst. 1 De lad'doi'wlagen mtet aanhang reed naar den Ouden .Veersfchen weg. Hier uibeist om .'da slang: bijl het brandobjeief te kunhem brengen dezle over de 'Veerséhsi Watle^-i 'gang. jworden Igielegd en dit is1 gjeljU|k|ti doordat- na, een paax vergerfslche woxpeu «en touw. k;ön worden p;ver geworpen, Waaraan -de slang is gékloppeld en feioo over het water is getrokken. Tpen 'b-lieék', dat ook' dazé 'kleine tote torepuiten gpeid 'Werk' Hunnen verrichten, Iwant Imen spoiot Ier Mede bof hoog pvei' den Molen. Dei tw'eedo kleine motorspiuit reejd tengevolge van een misvérstpud op tefen Üonischen -opiioep! niet -uit. iWare het ernst' IgeWteost, dan had natuu-rlijik ©en tweeda loproep 'plaats giehad. Dezle oefening in 'het duister -wfis ook' «en izleer ,goied© légieinheid om het geloerde, eëjine® i® d® praktijk' te brengén e® na te gap® in hoe-, verra aan dit en .and-ere onderdeelen nog '(Verbeteringen z'ijn aa® te ibrenge®. De burgerijtepnit Was vrïjf djop in den Modderigien -grond bij' 'de iwabei'gianig ghziait ,en «r waren heel wat m'annenk'rptclhte® noo-dig oim. de® motor te hulp te kamen 'bijl het uittrekken. 1 Benoeming. G-ed. Staten van Zeeland hébben met ingang v.a® 1 October a.s.' ibenoeMd' tot clonciorgei y«n de Brpivinei-ale Bibliotheek) P. C. H. Péefers te Middelburg'. Er waren voor èe|z© botrékk'ing 17 safe licitant-en. i I \K\ 3 Vaa-rdighcidsjii-ocven 'Z.A.B'. De leden van d-e® Zeeu(wsClben Athlef tiokbónd, d» Zaterdagmiddag op het ge-t moentelïjlK sportterrein te Middellbui'g?.hef tlwéeide Ig-edeelte van hun Vlaprdigheidsproeri ven hielbbe® .afgelegd, hebb'ea het ook' dit maal inet h»t Weer getroffen. Het had Weliswaar iets warmer kunnen zlijn, maar- de temperatuur iwlas toöh niet hinderlijk'. De proeven, 'w'elie thans vppr de heeretn' lbostonden ,uit kjogelsbooten, hopkstap.- sprong, piolsstokVers'pringen, .400 en 1500 M. hardLoo.pen, btenevens touwfelimMén, en voor de damés uit 200 M. hardloop,en en teiuwkliminen, hadden een z'ee-r geanimeerd verloop, terwijl het ï-esuïtaaf, gezien het Teil-, dat de eiseh-en vTij' iz'wlaar zEjjn. alles- .zins gunstig Kan Worden genoemd. Slechts t'wéa ©andida-ten zijn afgewezen. De geslaagde leden hebben nog slechts oen 35 ZG.M. afetandinars'c'h af te leggen om in -aian'm'-erking te, kjojmen Vopr hef vla,ari diglieidedip'loma vian genoemden Biond.Hier voor heeft het "bestuur aangewèiz'en de öfctiandanars'chen, wélke -op- 2 October ds Vlissingscih-e AthletiekVeroeniging' „Mara thon" organiseert. 40 K.M. Alstantlinai'sih. Zondag; 24 September w'erd te Gpes .gehouden de ©erste wandeltocht over e)®1 traject van 40 K.M. (uitgeschreven door de soms ©erder lopenharlig tegen een oiudiera vrouw dan tegen -een ma®. Br-enida de®H, da.f heit meisje getrouwd i® -me.t ietnand boven lia.ar sfandmet ieprand die zich voor haar swhaiapilt. Breinda.'s intervemti-e beviel Feirgietrisoinl maar matig! In -elk geval, ging' Myers voort, moéten we. dien kerel vi-nde®. Rosalie heeft tein slotte to;e.gegeven da.t ze getrouwd is, toen ze za|g dat ik! ©r tóch van overtuigd' was. Ze smeekte om h-et ;a,a® niemand te vertellen en dat' zal iK natuurlijk ook niet, do,en, behalve a,an jou ,e® «.an Breu'd® da®. Ik zei o.ok' nog, dait als ik' naam -en adres v.an haar man wisit, ik' Zou zorgen daf hij bij haar kWajn. Én waf zei ze daarop vpóieig Eeugesv so® geïnferesisecrd. - Als hij om imé gaf, zo® hij! «1 dien ■tij,d bij me geweest zij'tn. Daar is niiefe veel 'tegen in te bren gen vindt je oiük! niet? zei de dokter. Fergerson gaf ge-en '-antwoord; met toe gewijde zorgvuldigheid kw hij1 zich een sigaar uit ,eie® oj-ienstaand fciistje. In -elk geval, pinaaiftef Myers, door- zie ik er Bhendia, wel vqor aan ojmi achter de waarheid ts komen. Als] hiet h-aiar ni-eit lukt, Inkt h-et geen manstóh'. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1