AAN ONZE OPRUIMING C. J.TILROE üecovitol 75 ets. - Siroop Famel f 1,75 Drogisterij DEN HERDER - 3 DEN HERDER'S uw brIl ROUWdrukwerken HERFST EN WINTER 1933 hebben wij nog een partij DAMES- en KINDER-PULLOVERS toegevoegd. Magazijn „DE HOOP" VENDUTIE. A. WILKING "oL!-s Ganzepoortstr. 23, Goes, Tel. 45d Or, J. C. KINDERMANN Lange Vorststraat Nn. 74 Hofstede „Veldzicht" Fa. D. BAKKER oudebekenden „FOCUS" LUXE AUTO TE HUUR CHE COURANT nVALKENBURQ'S-- ••'LEVERTR, NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1933 flRECHTSZAKENll KOLONIËN h LAND- EN TUINBOUW^ BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN Telefoon 444 Telefoon 444 OOGARTS, houdt Dinsdags SPREEKUUR te Goes van 10 tot 3 uur in de Donderdag 28 September 1933 publiek verkoopen Huis, Schuur, Varkenshok, Erf, Boomgaard, Bouwland en Zijkantweg, Boomgaard, Bouwland en Zijkantweg Woensdag 27 September 1933, verkoopen openbaar te verkoopen Vrijdag 29 September 1933, 't Woon- en Winkelhuis met Bakkerij en Erf Stille Vennoot(e) ZEEUWSCH TARWEBROOD. Wederom verkrijgbaar op voorschrift van den Oogarts Fa. A. R. DE NIUYNCK LANGE KERKSTRAAT 9 GOES LANGE BURG C 102, Heeren Landbouwers. M. MOL - HEINKENSZAND PRIMA OUDE KAAS ROODBOL LEVERKAAS (fijn) PRIMA ROOKVLEESCH 60 et. per pond 35 ct. per pond 20 ct. per ons 20 ct. per ons OUITSCHE LEVERWORST 16 ct. per ons M. DE BART, GOES ais: CIRCULAIRES, KAARTEN, BI0PRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. DRUKKERIJJ.Z.C., GOES Wij hebben uitgebreide» voorraad in de nieuwste MANTELS en JAPONNEN, STOFFEN, ZIJDE en FLUWEEL. Hoogste kwaliteit en laagste prijs! 1 heeft (men tr&ohten it* peren varsieiringKplate» dotch mea heaflt 3© sta- ®aich|fcer w;as, niet k'unneB •en een groat geluk mlajef daar alle voorwerpen Waren gesloten. Zooala evallen is men door da n vertrokkea. echter, als geiz'egjd, niet op', dat men hier heeft kleine bende wellicht die ipför auto het Goioi stelt zich eerst go,ed van situatie op de hop.gt.ei en ter wordt de inbraak ver- sc hokk™ te Bloemend aal. t'tingi der gemeente1 Bloe nig© vragen gestald1 over sc'hokkea" dia men op der gemeente ondervindt, pa®1 stilstaande, auto bij eersgesiteidheid aanraakt, r. den Tex, deelde mede, n het, zonal® meermalen n dit geval niet eens zijn. nnem pijnlijk zijn voor een. en zeer ernstige gevolgen tlijders. B. en Wl. zijn ïb- erancier van het wegma- woordalijk te stellen. E|r ordig een andere „menging" wegPredekking. Een der eigl of niet desnttods de oude an worden nattgebraichfi- aeenbterg gaf in overw.elginjgl 'achten of hat verslahij tysel voordeelt nu het bovendek! i. •LEEUV/ARDEW- Het hamsteren herleeft. n Kampen wordt een leven* aardapipielen gedreven. Se* ring van 3ie crisisi-aaTdajJ-i jij. bepaald is dat ten hoogste dappeden aonder vervoeadxe* worden vervoerd van ver* öonsumant, aïet ïnen dage- n personen paar de bloeren 10 kg. aardappelen. Wierk- er een geregeldeln handed! aal heen. en weer, .en man d aardappelen ibüji elkander. 8 a 10 Wants per kilogram', betaalt men 2 tot .4 ets. Zoo wordt op1 ieder mu,d f vier vijf' Verdiend, '.erkloozen Zijn er verscheiden die oP1 dezte mianier Winter- aleff. Er zijn zialf's nu,to* er een namiddag voor over nrdappelen in te slaan. AntwerfUelie autobandieten. aragje; aan den Wiaversiehiejn! Elsene, zijn eergisteren twjefl rrest-eérd, die ejrvan verdacht aanslag! ap een bamMöoper timinsber Bank, te Antwerpen, 3d. Zooials b'eklend, waren na het slfcelen van de akten- a 250.000 francs' bevatte rdwenen. De gestolen onto, oeren van bun pllan gebruikt, 'eruggevonden in een .Stille dei Soheldestad. e van het parkeit te Brusisel, dafj de boeven de .wijk zouden r de hoofdstad, hield een oog en kwa,m te Weiten dat bw,se talianen, ieder melt 'n motor- hen Antwerpen, Bruissel .en" aialdelijk heen en weer Wanen en inbnaiak met geiweld, Zater- ik gepleegd, bleek door éen te zlijn 'bedreven. De bandieit hie in getsliaagid te ontsnappen, driel personen, die helm ver-, 'n revolver had bedreigd. In te Elsene, waar de Italianen rrest-eerd, vond de ploliti» een voorzien van een v'alseh© mum- en 'n kleinen vrachtauto, die lijk ergens Was gastolen. De haten zijn, op verztoek v,an het he parket, naar deze stad ovetr- De verdwijnende droogte. staten Idaho en Nienw-Meixioa h thans verklaard voor sefhirap- höt achttiende amendement op iaansehe grondwet, {het drank- aas héb/ben zich dus reeds 32. r schrapping van het Verbod Nog vijf .andere sfja.ten moeten zal heit, amendement van .dn bunnen wordtin geschrapt. Voor November Zullen deze vijf sta- hebben uitgesproken in den: zin idere, en dan kan de schrapping .droge" amendement worden tege- .en. Die wcreldvlicger Wjlcy Post. meldt (ujt Quincey .{Illinois) dat ost, de bekende .vlieger, die <m- recordtijd een toioht «m. da we- gemaakt, bij het opstijgen, van "eld Monrpi igevlallen is ©n ern- nd Werd. en statistiek' over afpersingen. meldt [uit WashingtonVol- statistiek' van senator Cppeland, v,an da senaats-cominissie in-: leering, Wordt een vierde van dlar in de Vereenigde Staten ba- m afpersers, dlaarlijk's wordt on- L0 milliard dollar o,f' {4 van het aan d« onderwereld betaald, wel heeft thans een graad bereikt, het in alle Amerikaansche huis- mterkbaar is door de verhoogde van de verschillende levensbenoa* :u r f Als voorbeeld noemt Copeland den han del in gevogelte. New'-.York gieferuik't jaarlijks voor >vim (100 millioen dollar aan gevogelte, dat ,uit het (Westen des lands wordt naiigevlofird. (De schippers en vrachtrijders kunnen ©venW'el slechts bepaalde karren en kisten medenemen, .anders bereiken de cenddn en kippen nooit hun bestemming. 'Een vriend' y,an C op eland bezit een kantoor-gebbn|wi op: de (Fifth-Avenue. Kjort 'geleden liet hij. den gevel verblou|w|efn. Benige dagen later vervaagde izich eein mian Wij hem, die vroeg: of Wijl zich niet wilde aansluiten 'bijl een beschermings1- veneeniging. Dit werd evenwel Igeweigjerd. pen volgenden dag wtoen alle ruiten gdbiokten. De eigenaar Was verzekerd en de verzekerings-maatschappijt herstelde de jsehade. Den volgenden dag wiaren de rui den evenwel opnieuw gebroken en d», var- Eektring weigerde voor de tweedi© maal tie betalen. Nu moet hij een WeMjfe'sdbla bijdrage aan de onderwereld storten. Hotel-eigenaars worden gedwongen ze kere wassclierijen te gébruiken, indien .'zlijl «niet willen, dat hun linnengoed vernield wordt. De wassc'herijen moeten echter Wleer hun materiaal bi}bepaalde) per-1 fconen kioopen, anders iwlordt bijl hen het linnengoed vernield. Senator Copieland stelt thans voor, in elkie Wet van de V. St. leen clausule opl te nemen, waarbij verboden wordt Wij|- flragen fee geven aan de onderw'ereld. Het te koop aanbieden van valsishe rcntewgels. De. ffieehtbiank' te Middelburg jleed gister uitspraak, in de Zaak' tegen D. O. K., 40 jatar, helderziende en !W|. P. de S.y !31. jaar, béiden w'onende te Rotterdam thans in voorarrest te Middelburg, Véir- Idatoht van het in voorraad hebben en Ihet ten veikoop aanbieden van valsdhe rente'ziegels te Vlissingen in kluif ij.l. De R|e:chtbank' veroordeelde bedde ver dachten tot een. gevangenisstraf van Zes mlaanden mét in mindering bremginigl Van liet voorarrest vboir ieder hunner. gicajrrc Te Soembaia is een aantal Chinieeztem gearresteerd, dat een gaheim' vormde, met ravolutionnaire .Van de aangehouden Chineezem' bevin den zich thans elf achter slot en grendel bij da polifcie-seictiesl; één werd Weer op vrije voeten gesteld, wegens gebrek aan bewijs. i De bergen in .geslag gienom'en opruiende lectuur zijn „doorgewerkt", d.w.z1. ver taald door da beid-a Ohinaesohe toikfen, over wia de politi-a de beschikking heeifit. Daar na. werden da boeken, brotchures «m ,P(am- Halten met .afschriften van de vertalingen naar hat kantoor voior Chineesöhe Z:aken ta Batavia opgezonden, wiaar de vlertalin- gen no.S' eens gecorrigeerd wnirden. Zoa go.ed als- zeker ia het nu schrijft da Ind. Crt. dat de gaarrestfeegde1 Chi neesöhe onderwijzlersi werden .uitgestutuird en tot taak' hadden, de nieuwla leerstellin gen, die verdaiöht veel op die vlan het communisme: gelijken ia! Wordt dit woord niat gebruikt in Indië inigaimg ta doen vinden, natuurlijk het leerst owder de Chineezem. 0,f' het ook in de bedoeling lag ,de overige bevolkingsgroepan meit di© idiaeën te besmetten, is niat zeker. Ha pplitia greepi gelukkig bijtój'ds in. Een rechtsprocedure zial waarschijnlijk niat plaas hebben. Wlellicht zal mian vol staan mat het axtermeeren van die df aam- gehouden Chineezem. Daarvoor bestaan voldoende gronden. Maar VAordat men. diaar.toe overgaat, wil die regeeging serst nog het oordeel kennen vam bat; kantoor van Chineesiche zaken. Die onkwetehaar-makende knots. Volgens de inhaepuSahe pers hleeflti zich dezer dagen in een Jpgjiasch© jfcamplonlg 'in venniakelijbe geschiedenis iaïlgeisp|aald' met een onkw0febta.arheidsp1rp.elf vertelt „Ma- taram1". I Eerst diens, dia,t volgend da toverlwlering de „geel-ijzeren" knobs {beisi koiening) v.an éen der vroegere ylotraten Van Blam- bangan den drager onk'wats|baar maakt. iWia erin slaagt, een stuk van dialt mate riaal inlianden te krijgen, is! onkwetsbaar. Nu ging eeniigem tijd bet geruchlt, dat in het Pakemsche verscheidene lieden besj koening hadden gevonden en dat daarvoor bedragen werden gevorderd 'van 10 tot 30 mille per stuk. I Dit had ten gevolgei, dalt zich naast een oateglorie eigenaren en a.s. koiopsrS ook' een g'ezelSchapi „makelaars:" vormde, die aam liefhebbers een stuk' van dit onkWeitebaartoakemd materiaal zouden kun nen bezorgen. Doch de liefhebbers waren Wantrou wend. Wiais hét omdat bleek, dat de hoe veelheden onkwetehiaarmakend metaal, wtel- kel werden iaiangebod«n, voldoend© gro.o|t waren om heel Ned.-Indië van Blanihan- gansche knoitsen te vöiorzien'Of wais hét, dat op andere wijze de aspir,an:t-k!0)O- p.ers lucht hadden gekregen van „onzui vere kdffie'V?, 1 In ieder geval is' liet een feit, dat werd besloten feit 'een bijeenkomst vam eigenaren, aanstaande koopters -en makelaars, waarin een proef met de onkwetsbaarheid .zon worden genomen. Die bij'eenlkjomsitl is. nn gehouden. De persoon, waarop1 de. proef Zou Wor den gienom'en, maakt© evenwel ernstigs bezwaren tegen het p-robceren van Scherpe voorwerpen .op zijn vleesteh. Zelfs) in deze malaise bleek? niemand b'eraid, zich aan Zoo'n proef te onderwerpen. Doch éem der makelaars wist er wel raad opi: indien het vasthouden van Zottin. St.uk' he®i koeinig inderdaad onkwetsbaar maakte', dan Zou geen scherp voorwerp! ttok! iefei kunnen, uitrichten tegen bloedlooIZe gedeelten y.ain het menschelijbe lichaamm'en zou heim bijv. niet Knnneini scheren., noch zijin nagels kunnen knippen. Zoo werd besloten. De pijoief-perSoion aam een stuk' besi koening in d'e hand en ,tot groot-e telenr^telliag van lailejn liet de man zich rustig en neiEjeis echeren en vérvblgens de nagels vlam de. vingers knippen Alle droomen v.an eigenaren' omtrent groots vermogens, alle .droiomen van lie den die reden helbb'em om! zich {btijv. tegen over klewangs 'en vuurwapienien vlan de politie) onkwetsbaar te kunnen maken, zij vervlogen elte. Miaiar, dat anderen hebben gelaelien, is begrijpelijk! Ook de „makelaars" lanhten. gelijk .tani's die kiespijn hébbien. De invoer van Russisch graan. H.et bericht in de bladen omtrent een. verbod van invtter van Rlussisch graaft dooi' de Nederlandsche Graaneentrale iwlordt van bevoegde Zijde ïajs onjuist ker- Iklaard. Bij' nadere informatie bleek' .dat Maandag j.l. do verfcegenW'oordigers d©!' Graaneentrale te Rotterdam' Russisch graan niet inMaordiep. Na telefonisch over leg imiet Den Haag 'w'erd dez'e houding ge wijzigd ten opzichte van piart!ij|en, die op .grond van loiopendei oontratoten wierden aangevoerd. Den importeurs werd echter medege deeld, dat men Zich voor invoervergun ningen van pia,rfcij)en op nieuwe dontracten tot de Graaneentrale moest wenden, waar aan werd toegevoegd, dat niet te gïoote hoeveelheden voor het Verstrekken van een vergunning in aanmerking kWlamem. Men verklaart dit plotselinge opont houd in de uitgifte der vergunninigien door het feit, dat een onderteek naar Sen invoer wan Rjussiteh graan! is ingesteld, Zulks in verband met de onderhaudelin* gen om tot een betera Verhouding ïta-i schen den inVoer .uit Rusland en den uit voer 'daarheen te (klonten. 'De tnededi'eelin'^e.n van de ambtenaren der Graancentealle Zijln blijlkibaar niet juist begrepen en: hebben Wj de importeurs da veronderstelling [ge wiekt, dat er tot ©en invoerverbod vlan- 6oW1jet graan Zou rlij'n tasloten. Dit misver stand is inmiddels uit den Weg geruimd en versteheidene inlVoerVergunningein voor Russische 'graan Zij'n intuis'scihen w'eer af- Igegeven. GOES. 'Overleden: Kjcina fTfeCoba Stehef- fers, 58 j., achtgenoote van P.aulus Z,an'- Öae'. 11 I 463E STAATS LOT E RIJ ,5 e klasse. 4e lifst. Trekking van .21 September, iü 1000 4918 19977 I I if 400 '1464 19975-'203Ö2I f 200 699 3044 5163 11381, 13)6.33 16024 17205 19508 f 100 5106 9071 10956 11164 13030! 20367 1 Vcilingsvcrcen. Zuid-Beveland te Goes. Groote veiling van 21' September 1933. Zure Kroetapp'els f 1.50, Dubbele Prin- clesselbioionen f35, beiden per 100 Kg. Kleine veiling. PerenBlonne Loiuisse d'Avranlches .extra f122—40, A ®:25—35, B. f21—(29, O f 15 19, Triumph© de Vienna extra f 29 31, A P 2130, Bi B16—212, Cl flO—15^ ilWilliams Due'hesse extra, f 1216, A If 8 11, Bi f' 510, O f46, H;erz;ogin Eisa extra f 14—18, A f16—17, B. t' 10—12, C f'58, Maagdepeer extra H910, A f 89, B ÏI78,C f'57, Beurré Hardy extra f27—29, Bl f18—'21, O f 10—16,' Beurré Clairgeiam extra f 1920, A f 17 —19, B' f13—17, C W 712, Beurré de Mercde f 58, Beurré .Wilhelmina 'f57 Beurré Durandeia.u f 712, BeuiTé Alexan. der LuWas f 11, Beiurré v.an den Hom! f7 10, Beurré d'Aremberg f 710, Blr. Bac'helier f7, Beurré1 Diel f7, Benjifé Napoleon f 57, Lange. Penzikipeer f 7 11, Doyenne dui Cornice f 2041, Spaan- sche .Wijnpeer f 1014, Leghipbnts if 19, Nouveau Roitean f'714, President R|oo- sevelt f 820, Soldat Dakoreur f 913, Oomtesse de Paris f 710, Con®, a la Cour f710, Calialbassa Ciarafon f'79 Kruidpeer f 48, Dh,ëh. d'Auglonlême tf 7 s— 9, 'Kloning C.arel vlan; iWturtemb'erg, 7, le Curé f316, Jttdenpeer (f! 416, Tam me Kweepeer f4—6, Winter Suikerijéu 4135, Eopipepeer ®35, S.ehellebieiLlen 4 f'6, Pondspeer f 46, St. Rlamy IB46, Gieser [Wildeman f 79, Afval- en Kfoetii ■peren 0.504, alles per 100 Kg. Appels: Cons. Orange Pippan A f 18 —20, B, «14—16, G if!7—10, Steraplpelz extra f 18—25, A f 13-216, Bi f 10-23, C f712, Transp. de Crondels extra f 16 .-21, A f 14-18, B ÜU—15, O 12, Lembenappel extfa. f' 15, A f 12( 13, Bi f810, C'f'58, Notarislaippel ■extra f 10, A f 8, Bi f)7, Gi f 4—6, Grom Kroon A f 10, B| f 8, Cl f 6, Laues Prins Albert extra f9, A f 7, Bi f 6, C f 5, ■Bramley Seedling extra f7, A Ï6, B f5, C f 4, Goud Rleinette f 914, Er.ans'che Goud Rleinette f712, Winter Prinöesse Rieinetten 47, Baumans Reinefetan f4' 7, Koolappel f46, Hondsmuill If 47', Present van Lunteren f 9, Grpfz|uluJ" f ft 7, Eng. Winter Gold1 Permain f 45, Riembbur Miortier f 45, BismaWkl 8 46, Court Pendu1 f'46, Zprner Court Pendu f47, Lady Hennykier f5, Ribston Pip- ping f51, Dubbele tere Bellefleur f4 6, Zomer Bellefleur f 56, Rleinette d'Or f 4, Zoete pamlpagner f 57, [Zpete Arm'gaarde f56, Zoete Blanke Arml- (gaarde f 6, Heffstdoppters f 46, Zoete 'Riblbeling f56, Rood© 'Rioode Ribbeling 857, Geldersteh® Hollaert 845, fflujn- tóoet 848, Bltan'zloet f46, Polmlm'e de Orajne ®612, Afval- èn Kroet,appels 80.504, alles per 100 Kg. Diversen: Blauwe 'druiven f 202'5, Bramen fi 12, Rleine Victoria pruim'en 8 8 15, Abriklottsprudmbn f 10, Groten® Noten f513, 'alles per 100 Kg.; Me loenen fll13, Perzlkteni 82.30, Noten! 8 0.590.66, per 100 stukfe; Bloemen p. lOOpbt f 3—1135. Groentenveilimg van 22 September 1933. Boon en: Stolkfenlijblottnien f22', 2e soort 8 37, StoklprinccssebbDnen 814, Rbetoi v. 'Holland f 8, Dubbels Princ'essen f 25, Vroege Wagenaars f 2, Groene boenen 8 2, alles pep: 100 Kg. Diversen: Blauwe druiven 8212'7, Be S;o»rt 815, Tomaten f 25, |Spina,Ziq f 3 5, Postelein f 35, Zilveruien f 1'7 per 100 stuks; Wortelen «27, Prei f47, Rladïjs If' 1.501.60, per '100 bios; Mjeloenen (f)7|19, Witte Eom^kjolmlmle:rs, jf'0.50 0.80, Pompoenen fll!, Augurken 80.09, Bloemkool 8 7-13, 2te 'soort f l.508,. Rhode kiool f lj4.90, Witte kool 82.50- 3.80, Savoye Ikjaol 81'4, Kropsla- 80.90 1.30, Andijvie f 1.10'2.80, Knol S.elderij| 8 0.70i1.70 per 100 stuks. wij vervaardigen stalen patent eggen ned. octrooy 19326, schuddend 4-, 5- en 6-balks en niet schuddend 10-, 12-, 14-, 16- en 20-balks. ifirma izak cappon heinkenszand. ©e Notaris H. JONKERS te Goes ■zal op n.m. 2 uur (N.T.) te 's-Hearsnhoak, in de herberg van de familie Van BEN BVLCK A. voor A. L. en M. 60ENSE te 's-Gra- t'eahage te Ovezand, aan den Oost Lange Weg, bestaande uit: groot 3,24,05 H A. In pacht bij H. Oosthoek tot roo- ven oogst uiterlijk 25 November a.s. In 5 perceeien, combinaties en massa. B. Voor den heer C. G0ENSE te Ovezand, de ten Zuiden daarvan aan gemelde hofstede grenzende per ceeien 32092-41 aldaar, groot circa 4,28,40 H.A. Op gebruik na rooven oogst 1933. Veiiingsnotitiën met kaart ver krijgbaar en inlichtingen te bekomen tto kantore van den Notaris. vervaardigen wendploegen met '»st voorstel, wendploegen met draai er voorstel en wendploegen met 'Hrstel om kanten af te ploegen, tea izak cappon heinkenszand. Deurwaarder J. M. DE KOK te Goes, zal op 's voorraiddags 10 uur (N. T.) in de „Prins van OraDje" te Goes, k contant, Kasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Lampen, Klakken, Bloementafels, Ledikanten, Bedden, Matrassen, Dekens, Zeil, Vloer- kleeden. Matten, Gordijnen, Keuken en Huishoudelijk gerief, Rijwielen, Kachels, Koolbakken, Glas-en Aarde werk, enz. enz. Zindelijke goederen kunnen wor den bijgebracht, waarvan opgave te doen bij den Vendumeester J. H. JACOBS, aan de Oostbavendijk, of ten kantore van genoemden Deur' waarder, aan de Kleine Kade 11. Kijkdag Dinsdag te voren van 105 uur. (29) De Notaris M. OELE Jz. te 's Gra venpolder is voornemens in het krachtens art. 1223 van het Bur gerlijk Wetboek, op des namiddags 3 uur, in de herberg van C. Vhrbebk te Ovezand: te Ovezand, groot 1 Are 67 Centiaren, in gebruik bij C. Kribbe. 30136-20 Nadere inlichtingen worden ver strekt ten kantore van den Notaris. Welke heer of dame wil STILLE VENNOOT(E) zijn in jarenlang ge vestigde, winstgevende zaak? Vasta winst 10%. Brieven onder no. 20, aan het Bureau van dit Blad. PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ GOES Fijne Mokkakoekjes 20 cent per ons. Hollandsch Speculaas met amandel 12 cent per ons. Wit Speculaas ook 12 cent per ons f ET I vanaf f 100,t. e.be- "tLW drag. 6 OOK voor aankoop vee. Iedereen schrijft brief port antw. „DE ONDERLIN GE", SCHIEDAM. VAKKUNDIG GEMAAKT bij: MIDDELBURG. Laagste prijzen en de beste kwaliteit. Oudste en bekend ste Brillenmakers in Zeeland. GRAAN en ZADEN schoonen op de hofstede is het voordeeligst voor den boer. Aanbevelend, TELEFOON 19. wij verkoopen bernard benzine moto ren 3 pk 225 gulden, 6 pk 285 gulden, 8 pk 365 gulden, 12 pk 505 gulden, marktschoone dorschmachines 520 g. firma izak cappon heinkenszand. met en zonder chauffeur. TELEFOON 443 worden met den meesten spoed en tegen concur reerenden prijs recht streeks geleverd door de Netta uitvoering gegarandeerd. Vraagt volledig monsterboek. wij vervaardigen boerenwagens met 10 cm breed beslag met 3500 kg draagvermogen en vallende schotten voor den prijs van 325 gulden, firma izak cappon heinkenszand.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3