MERCURIUS HAVERMOUT ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1933 NIEUWS ZSSUW3CHS COURANT KERKELIJK LEVEN CENT PER PONDSPAK GEMENGD NIEUWS eloeg de bliksem in de schuur van dhr. J. Wouterse alhier, 't Schuurtje, wa.ar o. a. een kruiwagen en nog ssenige geïaedseha,pi jpen in lagen, ginjg geheel in vlammen op. Toegeschoten buren hieLpien da bewoners 't woonhuis na.t tei houden, zoodat dit ge spaard bleef. De brandspuit behoefde niet luit te rukken. Verzekering dekt de schade. -r- De. heer D., die als vermist 'was opgegeven, is reeds Woensdagnacht gevon den te Bergen op| Z«om. De heer D. ver klaarde, naar Heerlen tei zullen gaan, waar hij familieleden heeft wonen, en wfenscht© niet na.ar zijn woonplaats terug te .keer e®. 's Heercnhoels. Tot buitengewone aange name verrassing van 'den secretaris der burgerwacht kwam van kolonel Seijn luit .Breda een douceurtje binnen ter bestrij ding van de onkosten verbonden ha® de grootsehe propaganda-bijeenkomst ojp 1 De cember a.s. Dergelijke sympathie-betuigingen zlijin ten zeerst» welkom. Moge dit pracht-voorbeeld van kolonel Seijn, navolging vinden'. De burgerwacht aal het ten hoogste wiaardeeren den mil- Iden schenker tevens als gaist 'te mogen begroeten op den propaganda-avond iz'elve. Het adres voor meerdere dergelijke. Ivter- ■rassingen is nog steeds: W. de Goede, eeer. B. W-. te- 's-Heere.nhoek'l De Baad dezer gemeente kwam Don derdag in openbare vergadering pijeein. Dei navolgende ingekomen stukken wor den voorgelezen en voor kennisgeving aan genomen Brief van B. en Wi. van Borstelen, waarin wordt, medegedeeld, dat na.ar aan - leiding van de verbetering vian den wieg Borsselen—'s-Heerenhoek, doior den Baad ■hier gemeente is besloten gedurende 50 ja ren i'150 te betalen. Bericht van den Officier van Justitie te Middelburg, waarin wordt medegedeeld, dat heit nazien van de registers van den Burgerlijken Stand over het jaar 1932 tot geen opmerkingen aanleiding heeft gege ven. Besluit der Ministeries van BinneaLand- echei Zaken 'en Financiën, dat het Kor- tittgswetje betreffende de Fiuancieele ver houding fusisiclien Rijk en Gemeente voor 's-Heerenhoek voor 19331934 geen toe passing zal vinden. De Burgemeester deelt mede, dat aan hem verlof is verleend v|a® 23 September tot 'en met 30 September en va,n 6 tot <ein mek 13 October e.k'. Behoudens goedkeuring van Ged. St. van Zeeland heeft de gemeente aangekocht bet huis, in eigendom hij L. Stokx, plaat selijk gemerkt Molendijk 14a, voor de som van f1790. 1 De Begroeting van den KeuriDigsdiemnst van vleaseh en v'ea wordt in haar geheel poeagekeiurd. Het Baadsbesluit van 10 Augustus j.l. waarbij besloten Werd niet aoooord ts gaan met het bemiddelingsvoorstel ter gak© de Zuit-Bevelandsich© tramlijn, wordt ingetrokken, terwijl nu besloten wordt met genoemd voorstel wel accoord te ga,an. Dei rekening 1932 wordt zonder a-anmea-- iking van de Commissie tot onderzoek vast gesteld Zooals zij door B. e,n W|. den Ba,ad werd aangeboden. Ter financiering van nieuwe Wegen en Straten worden geldleeningee geisloten ,ad i45/s tegen pari-koers. Bycskens. De wachtmeester der Kon. 'Marecihiauisséa Kramer alhier, heeft in Ver band niet overtreding van de bepalingen Ider Crisis-Zuiv'elwet 8 vaten roomboter in 'beslag genomen. Oostbnrg. Ter viering van bet 25-jarig bestaan der Ambachtsschool voor Oost- burg en omstreken zal naast de feeste lijke herdenking op 30 September en 1 October tevens een tentoonstelling Wor den gehouden van het werk der leerlin gen. Vergadering Dag. Best. Z. L. M. Dezer dagen vergaderde het Dag. Be stuur der Z. L. M. De, vergadering stond onder leiding va® Mr. P. Dieleman, algemeen Voorz. der Z. L. M. O. m. kwamen de volgende onderwerpen in bespreking: Medegedeeld werd «lat de 3 c-entrale landbouworganisaties ia,an deii Minister van Financiën eein adres hadden verzon den. waarhij is verzocht de verscohe in- landsehe vruchten vrij ie stellen v'an de heffing der omzetbelasting. Deze kwestie ,werd o. m. doior de Z.L.M. aanhangig gemaakt. Besloten wordt voor de leniging va® den nood den door den windhoos gefroffe- nen te Ouwerkerk een bedrag yan f50 .beschikbaar te stellen. Daar de uien overwegend t.ot de land bouwproducten kunnen Worde® gerekend hebben de drie centrale landbouworganisa ties reeds eenige jaren geleden aangedron gen op de instelling va.n een afzonderlijk luitivoercontrolebureiau voor uien, dat los van het U. C. B. de belangen der land- bouwers-uientelers kan behartigen. Ben itusschenvoorstel dat vanwege de .Directie van den Landbouw werd ingediend en waarbij eenige zeggenschap aan de uien- telers in het uitzicht zou worden geisteld werd uitvoerig besproken, 'doch vond geen ondersteuning, daar het volgens de mpe- ning van het Dagelijksch Bestuur niet ver genoeg „ging:. Beisloten werd met kleim te blijven aan dringen op het instellen van ©em afzonder lijk uitvoercontnoleburaaiu vooir land bouwproducten waar ook de uien kunnen worden ondergebracht. Een veirhoiotgin|g van onkosten behoeft dit in geeim .geval mede te brengen, terwijl t-usscben de con trolebureaus voor den landbouw en voor den tuinbouw wel degelijk samenwerking mogelijk is. Aard appels teun we t. Uitvoerig werd van gedachten gewis seld over de sinds korten tijd in werking gestelde aardappelsteunwet. Het vorige jaar zijn de aardappelen ■ynor ia fhraakprijzen opgeruimd. Da oogst was dat jaar overvloedig, zopdat nit het buitenland een belangrijk mimider groote vraag naar aardappelen bestond dan het daaraan voorafgaande japr. Desondanks werd in dat jaar nog pen groet, kwantum geëxporteerd, hoeWel tejgen zeer lage prijzen. Voor dit jaar zijn de explortmlogelijkhe- den nog belangrijk verkleind, doior de beieinmereiHte miaatragtelen die het buiten land heeft genomen. Dei me't aardappelen bebouwde oplporvlakte is «lit jaar Wat kleiner dan heit vorige jaar, tetrwijl in sommige kleistreken da opbrengst per H.A. ook geringer zal zijn, doch met) dit al Stiaat vast da,t er ook 'dit jaar ©en zeer groot overschot aan aardappelen zal zijn, waarvoor geen bestemming kan wtordem gevonden. E,r is, dan ook geen enkel© reden om te verwachten dat. de debacle met de aardappeloogst in 1932 zich dit jaar niet zou herhalen. Het valt daarom toe te juichen dat da Kegeering 'er tenslotte voor eenige weken toe is overgegaan ©en aardappel steunregeling in het leven te roepie®. Hat was volgens ,dei meening yan het Da.gelijköch Bestuur te verwachten dat zonder steunregeling de aardappelen dit jaar vermoedelijk waardeloos zouden zijn geworden. Meit alle iwlaardeering yoioir bet tot stand komen eener regeling jverd ge; meiend 'dait de begrenzing .der maten1 waar aan de levering tmoat voldoen t© 'enig is genomen o.a. voor Eigenheimersi. Opge merkt werd evenwel dat deze begrenzing juist zoo ie gekozen dat de voorraad lever bare aardappelen wordt verkleind, w,at juist de bedoeling is va,n de regeling ien de verbruiker ook ©en goed gesorbaerd pro duct ontvangt waarop .hij door den hooge- ren prijs aanspraak miag maken. Beperking .rundveestapel. In verband met de verminderde export- mogelijkheid van zuivelproducten werd aangedrongen op heit, spoedig .treffen van maatregelen «un te kpjnen tot een beper king van de nrundveestapel. Gezien de noodzakelijkheid om de pro ductie van de zuivel in te krimpen werd gemeend dait indien langs vrijwilligem Weg geen oplossing kan wiorden gevonden tot een verplichte inkrimping vpn den. yëe- stapel zal moeten worden overgegaan. 'Zceuwsclic posten op de Watërstaats- begroating. Op de bagrooting van ,W|a,tersta,at ko men o.m. v,cwr de' volgende bedragen: onderhoud en verbetering van de kust verdediging in Zeeland f81.000; nis bij drage in het tekort der uitgaven voor zee wering en oeververdjediging van de ela- lamiteuz© polders in ,de provincie Zee lt 400.000, .Vervolgens Werden ©.in. uitgetrokken voor onderhoud en verbetering van het kanaal v.an Terneuiz'en f 109.000van het kanaal door .Walcheren f 112.000. Bij 'het bedrag voor het kanaal Van Ter- neuzen werd het volgende opgemerkt: [De wens'ehielijkheid van de electriilcatie van de bruggen over liet kanaal Wan Gent tiaar Terneuz'en te Sluiskil en Sas van Gent is in het belang van het verkeer fe land reeds verscheidene jaren geleiden betoogd. Moor de uitvoering dezer eleetrificatie Wordt thans f 42.000 aangevraagd. Als bijdrage ,a,an de provincie Zeeland in de kosten van verbetering vian den weg van Philippine naar Driekwart is een be drag van f 33.125 uitgetrokken en als bij drage aan die provincie in d© klosten Van verbetering van den weg van Hulst naar Kijkuit ©en bedrag va,n f 10.000. Ten vorigen jare hebben Ged. Sta.ten van Zeeland zich tot den minister gewend met de vraag, in Welke mate «ie regeering) bereid z'ou zlijn een bij|drage te verleenen in de kosten van Werken tot Verbetering van de ia,fwate;ring in oostelijk Zeeuwsc'h- VlaJtnderen, indien ter behartiging van die belangen een 'waterschap werd opgericht. Overweging van deze aangelegenheid heeft 's ministers ambtsvoorganger er toe geleid zich in beginsel bereid te verklaren te bevorderen, dat in de kosten van een op f 480.000 geraamd verbeteringsplan 'n bijdrage Worde verleend van 28 pet. diere kosten tot ©en maximum' van f' 133.000. Ten ©inde de Staten-Generaal in de ge legenheid te stellen zich in beginsel pvet dezle bijdrage uit te spreken, Wordt Voor dit doel een bedrag van f' 10.000 fi,ange- yraiagd. WiEEKLIJST van 24—30 Sept. ZONDAG, Mis van 16e Zondag na Pinksteren, Gloria,, 2e geb. O. L. Vrouw. Credo. Praef. Drieëenheid, Laatst© Evan gelie O. L. Vrouw. MAANDAG, Mis van 16e® Zondag pa Pinksteren. Geen Gloria, 2e geb. a cunc- tis, 3 Geloovige Zielen, 4 naar keuze. Geen Credo. DINSDAG, Mis H. Cyprianus en Justi- na, Martelaars. Gloria, 2e geb. a cunctis, 3 naar keuze. WOENSDAG, Mis H. Cosrnas en Da- mianus, Martelaarsals gisteren. DONDEBDAG, Mis H. Wlenicesla,u|s, Martelaar, Gloria, 2e ge-b. a cunctis, 3 naar keuze. VRIJDAG, Mis Kerkwijding H. Aarts engel Micha.ëël, Gloria, Credo. ZATERDAG, Mis H. Hi-sronymus', Be lijder Leeraar. Gloria, 2e gab. Paus, Credo. GOES. (Parochie H. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking H. Communie om half 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 uur, half 8 de Vroeg-, 10 uur de Hoogmis. Nam. 3 uur Lot' mat rozenhoedje. 5 uur Patronaat. MAANDAG, biaabtgelegenheid voor de scho Ikinderem, om 12, 3 en 4 uur. DINSDAG, 's iav. 8 uur Maria-Congrei- gatia der groot,ere jongens. WOENSDAG, 's av. 7 uur Lof met rozenhoedje. ZATERDAG, vanaf 4 uiu.r biechtgele genheid, 7 uur Maria-lof m©t pozeinh. NEDERLANDSCH FABRIKAAT U.H. Wijdingen in het Bisdom va" Haarlem. Z.H. Exc. de Bisschop van Haarlem; heejft heden in de Kapel van het Thcologi- cium te Warmond de volgende H.H. [Wij dingen toegediend De H. Wijding van het Diaconaat iaan de ©erw. heerenP. C. B,. Andriessen, F. Pi A. Bank', G. >F. de Beer, A. J, G(. Bergman, A. Ch. W. Berkhout, (J,. P. van Beukering, A. F. Bisschop1, S. de Bot? P. B. Bottelier, A. G, F. Biurdkserij. 'J|. N. Buys, A. C. Cras, J. jVI. Dijisisel- bloem, A. V. M. Eiij'dkëlhrif, P. A. (Jp Geven, W. B;. Hermansi, C. (P, J[. J, Herzberg, P. J. J. Hofstede, E.'J. M. Hjupiperetz', jJ], P. de 'Jong, P. J. Kr,om, W. A. Nicolaas, Th. van NiCkcrk, J'. Oudshoorn, S. N. Peereboiowf, 31. H. A. Bemmer, P. 3'- Boesaen, P. G. M. S'choio- nëbeek, II. Steur, L. A. M. van Teijlin- gen, O. Wi. Thomas, '3'. J- Tuyp, IW. G. (Tlwieehuysen, O. A. Thijssen, C. W. pl. Wenncker, pl. G. M. Willcbrands, Th. H. J. Zwartkruis. Onder neerstortend zand bedolven en gedood. Eergistermiddag stond de 17-jarige J. de Boer uit Haarlem met eeu vracjlit- ■auto bij de zandgraveiijl der gemeente Bloemendaal bij den Hoogeu Duin en Daalsoheweg. Alen was bezig in zijn put o z'and te laden. Plotseling is een groiote hoeveelheid zand losgeraakt en naar be neden gestort, waardoor de jongeman en de auto onder de massa izland w'erden be dolven. Er was spoedig hulp! aanwezig, doohh et mocht niet gelukken den jonge man dadelijk te bevrijden, want het red dingswerk leverde vele moeilijkheden tenj gevolge van steeds verder neerzakkend zand. Men heelt tenslotte het omliggen de zand bij d© .afgraving imet planken en halken moeten tegenhouden, een w|erk dat vele uren in beslag nam. Na een paar uur graven wierd eerst een klein gedeelte van den ,a,uto zichtbaar maar van het lichaam van den ongeluk kige was nog niets te bemerken. Eerst om haltzeven heet'li men de jongeman kunnen bevrijden. Hlij! was toen overleden. Het slachtoffer liad een lichte hoofd wonde, waarschijnlijk door het voorover storten op zijn spade. De Boer stond pp de 'Zandhelling, ongeveer op een hoogte van 4 meter boven den beganen grond, iz'and te scheppen. Het neerstortende zjand heeft hem meegesleurd en liam' tledolvlen tusschen de helling en den auto. Het J'ijk is overgebracht naar het St. Elisabeth Gasthuis te Haarlem. Den heelen middag waren ter plaatse mr. A. R;. Andringa, officier van justitie en de burgemeester van Bloemenda,al, jhr. mr. 3- C. den Tex. Een bankbiljet uit liet lasgeld van Lindbergh? Wij lezen in hat Handelsblad van Ant werpen, dait het parket van de Schelde- sitad ©en zaak in handen heeft die in rech terlijke kringen grooten ophef gaakt, »n die direct in verband staat met de ont voering en tenslotte dan moord op! den kleinen Lindbergh in het begin van het vorige ja,ar. Eenigen tijd geleden kwam aan da loket ten van de WleiStmimslterbaink op de Meir (in Antwerpen), ©en main, die ©eh, ba(nkj bilj'et van niet minder dan 1000 pionid iter wisseling aanbood. Bett is te begrijpen, da.t zulk ©en bedrag nigt onmiddellijk werd uitbetaald en nadat Men het brieif'jia Va® alia kanten had bakelten, vroiegl men den bezitter ,d'en volgenden dag terug, te ko. men. Hij zou dan het geld in ontvaagsii kunnen nemlein. De directie telegrafeer de direct na.ar Londen en dei Baak' va® Engeland seinde terug, dat helt hriafje echt was, 'dat nummers en handtcaklenin* gen geheel in orde. waren, maar «lat beslag gelegd wais op get biljet, omdat het ter betaling liad gediend van bet los geld, do,or de AMerifcaansch© gangsters geëischt voor de teruggave Va® den kier uen Lindbergh. Natuurlijk verwekte deze mededeejing grooite opschudding en er weruen direct alle mogelijke maatregelen genomen, voor heit, geval de bezitter v;an het briefje Jen volgenden dag inderdaad terug zou komen. I IT J En hij kwam. En werd metéén in ver zekerd© bewaring gesteld. Bij het eerste korte verhoor dait hein werd afgenomen, verklaarde hij reeds: dadedjjik, da.t, hij, dqpr twee onbekende, miaune® was aamgasproken, ae hem hadden gevriaagd, tegen ©en goede belooning heb biljet vqoa- hen te gaan wisselen. Heb gelukte inderdaad da tWee mannen a.an te lioudeu, maar het ©enige, wat zij tot dusver hebben willen loslate®, is, dat het biljet .afkomstig is van een Neiaerlander, wien heit, ontroofd is. WE© den overval gepleegd hebben, willen zij echter niet mededeelen. „Als wij iets ver telden" zaggen zij voortdurend, „worden wij twee dagen nadat wij uit de gevange nis komen, do.or de handlangers van de Amerika,ansche bandieten vermoord." Eergisteren zijn zij voor het beroepshof in Brusisel geweest. Heden Wordt weer tegengesproken dat bedoeld biljet van de Amerika,ansche ban dieten Was. Men iz'egt nu dat het verduis terd is ten nadeele via den Amslei'dam- sehen bankier Beis. Te .Washington schijnt men evenWtel eenige waarde aan het hierboven gemalde toe te 'kennen. Volgens ©en telegram van Beuter uit Washington lalktamstig, heeft men 'daar telegrafisch den Amerikiaanselien eonsul-generaal te Antwerpen opdracht, ge geven om een onderzoek' in te stellen, naar aanleiding van de arrestaties Van de drie mannen. Smokkelarij' fier kinderwagen. Commiezen fei Weert hebben vrouw N. S, aangehouden, «lis in een kinderwa gen. waarin t|wee kinderen lagan, 18 kilo frauduleus ingevoerd margarine veaVioelrde. Da wagen en da smokkelwaar zijn in be slag genomen. Tegen de vrouw isi proces verbaal opgemaakt. Door de tram overreden en gedood. Eergistermiddag i® de 60-jarige landbou wer en varkenskoopman H. Keizer, uit Oost Eind© Ruinerwold ,te ïtogat 'even buiten Mep|pel onder een tram van' de D.S.M. geraakt» Hij was op slag dood. Hij verkeerde in staat van dronkenschap. Hij was gehuWd en vader van drie kinderen. Lijk gevonden. Men meldt uit Venlo Arbeiders hebben in da bosischen tp Kassei (L.) het lijk gevonden van ean zekere® L. V. d. H., een zwerver, afkomstig uit 's-Hertoigenbioiscli. Dei rij ksveldwacht, stelt ©en onderzoek in, Misdaad bleek' buitengesloten. Verdrenken. In de rivier Da Noord bij Alblasseirdam is het zevenjarig zöontj© Van -den lieier Lagerwaard uit, Alblasiserdam verdronken, Auto-botsing. Eergistermiddag is te Baarn nabij villa „Barenstein" een botsing geschied tos'- sohen eien zand-autp, dia van de Vondel- laan naar d© Prins-Hendriklaan reed, en een autp, die van den Stationsweg kWaim. De zand-anto botste tegen de linkerzijde van den personen-aiit,o, die aan dezen Jacob Hamel nik Amsterdam; deze heefflt klanitl flink werd beschadigd. In dezen auto zat, behalve de chauffeur, de musiciug eenig© snijwondein ia het gelaat, m S'ein rib-kneuzing gekregen. Oipi jadvies van dr. Heybroek is d'e gewond© naar liat ziekenhuis tp Baarn vervoerd. De' chauffeurs van beide auto's bleven ongedeerd. Gevolg van stoieicn. Eergisteravond omstreek® 7 u,uir kwa men op het, Lijnsbeike ,ta Tilburg twee jongens yan ongeveer 17 ja,ar oipi de flets ©en autobus van de Hollandsehe' Buurt spoorwegen ,de II. B. S. tegemoet gereden. Zij waren a.an bet, stoeien ©n vermoedelijk' zijn daarbij bun sji,uran in elkaar verward geraakt. Zij kwamen te vallen juist voor de. bus, die hen overreied. De een, tekens Th. S. P., van den Rugdijk, werd op slag gedood. Zijn kameraad zekere P. M. wo nende Broekhoven, werd in zeer ernstige® toestand opgenomen en naar het St. Elis-a- beitji-zickenhuis vervoerd. - De- andere van de t-weie fieibsiende jon gens die al stoeiende onder een autobub van de Hollandsehe Buurtspoorwegen te Tilburg zijn geraakt, de 15-jarige P. v. Monrik, is in heit ziekenhuis. a.an zijn ver wondingen .overleden. Daor oen laadboom getroffen icin .gedood. Aan een steiger bij de Hemhrug Waa men eergisteren bezig mat het lossen van zand uit e.e-ij, scheepje. Dit geschiedde met een ijzeren bak aan ©en laadboom, die daarbij werd omgezwaaid. Een 50- jiarige nian uit de Balistraat te Amster dam, die met, het werk niets tie maken had, kwam te dicht hij den Zwaaiende® hak .en kreeg hem met» zulk ©en 'kracht tegen het hoofd, dal hij terstond dootd wais. Heb lijk is naar het .Wlilhelminai Gasthuis gebracht. Zeg liet met vccrcn. Ter gelegenheid van het f'eit ,dat in den Deventer Schouwburg ee® vergadering dier nait.-'soc. beweging igrpeipl Musisert Wetrd gehouden, zijn da woningen vau itw'eie per- isonen, die na,ar N.S.B. waren overgegaan', m'at teer ingesmeerd .en daarna met vaeuan bedekt. Vier mannen, die ,als da vermoede- lijkei daders worden baachouiwd, zijn ge arresteerd. Brand te Gelecn, Tc» Geleen (Limb.) is DonderdagnaichJ in helt; 'oorsetteinmiagazijn De Zon brand ontet,a.an. Sppadig stond het groiote' pand geheel in lichterlaaie. De bewoners kiomdea zich slechts met dei grootist© moeite in Vei ligheid stellen. Twee- kinderen zijn in de kens gewikkeld uit de eerste verdieping naar beneden geworplen. Hat geheel© pand is uitgebrand. De oorzaak moet, worden gezocht in bet feit, dat wasehgoed, dat bij de kachel te drogen liing, in brand is geraakt, W/oer 'n kerkiubraak De reeks kerkinbraken, dia den laaüshen tijd in het Gooi worden gepleegd is iwëder mat een vermeerderd. In snelle opeenvol ging worden in de kleinere plaaiteein, klaar- blijkelik goed-voorbereid© inbraken in de katholieke kerkgebouwen verricht. Nog plas enkele weken geleden "wiasi het B'lari cum, Wiaiar de dieven hun eerste proef af legden -en hier gelukte het Jiun, zooafa wij toen meldden, ook het tabernakel te ope nen en de monjstrans, mede te nemen. Nog in denzelfden maicht. 'is Abcoud» reeds a,an de beurt geweest. Enkel© dagen geleden werd aan de O. L. Vrouwekerk to Bussum zulk een bezoek gebracht, doch het mocht den dieven hier niat gelukken iets van hun gading te vinden. Gisternacht is nu de kerk yan Korten hoef hun terrein yan actie geweest. Van Pastoor Kaarsgaren vernam men, dat de onbekenden juist dezelfde wijz'e van binnendringen als in Blaricum hebben ge kozen. Na op; hot kleine dak der sacristie te zijn geklommen, heeft men ©en ruit ingedrukt. De offerblokken werden ge ledigd, docli liierin zal niet veej. geld zijn geweest. Het tabernakel heeft men trachten t# forceeren. De koperen vensietringsplateni waren omgebogen doch men heeft de sta len deur, dia hierachter was, niet kunnen verbreken, hetgeen een groot jgieluk miag worden genoemd, daar alle voorwerpen van waarde erin waren gesloten. Zooials ook' in andere gevallen is men door de groota kerkdeuren vertrokken. De buit zal echter, als gezegd, niet groot zijn gelweea. Alles wijst eroip', dat men hier heeft te 'doen met een kl-eina be-nde Wellicht uit Amsterdam, die p'er -auto het Gooi „bezocht". Men stelt zicli eerst goed van de plaatselijk© situatie op de hoogte en enkele da.gen later wordt de inbraak ver richt. EJectrisckc schokken te Bloemendaal. In de raadszitting der gemeente Bloe mendaal zijn eenige vragen gesteld over de „electrische schokken" di© men op sommige punten der gemeente ondervindt, wanneer men een pas stilstaande, .auto bij een bepaalde weersgesteldheid aanraakt. De voorzitter jhr. den Tex, deelde mede, dait de geleerden het, zooals meermalen voorkomt, ook in dit geval niet eens zijn. Da schokken kunnen pijnlijk zijn voor ©en gezond menseh en zeer ernstige gevolge® hebben voor hartlijders, B. en W|. zijn be gonnen, den leverancier van Jict: wegma- teriaal verantwoordelijk te stellen. Er wordt tegenwoordig een andere „mengingt" gebruikt voor weglb'MtóMang. Een der raadsleden vroeg of niet desnoods de oud© we'gdekking kan worden .aangebracht Wethouder Princenberg gaf in overweging eerst aif te wachten of het verschijnisel zich nu nog voordoet nu. het bovendek stroever" is gemaakt. Het hamsteren herlcei't. Te Zwolle en Kampen wordt een leveni dig© handel in aardappelen gedreven. ®e^ dert da invoering van die crisis-iaiardap-i ipelwiet, waarbij bepaald is dat tien hoogste tien kilo .aardappelen «onder vervoeAe-i wijs mogen worden vervoerd van ver-, bouwer naar consument, Ziet men dage lijks tientallen personen naar de toeren trekken om 10 kg. aardappelen. Wierk- looeen maken er ©en gereg-eldeln lyandleül van; zevenmaal heen en weer, en man heeft een mud aardappelen bij elkander. De prijs is 8 a 10 taents per kilogram', bij de boeren betaalt men 2 tot 4 ets. per kilogram. Zoo wordt op1 ieder mud 'n gulden of vier vijf Verdiend. Behalve werkloozen Zijn er verscheiden huisvaders, die ,op deZe manier winter voorraad ophaleff. Er Zijn zelf's auto-' bezitters, die er een namiddag voor over hebben om aardajjpelen in te slaan. De Antwerfliche autobandieten. In ©en garag!© aan den Wiaversichjeai Steenweg te Eisen© zijn ©ergisltere® twlefl Italianen gearresteerd, die qrvan verdacht worden den aanslag op eein banktaoper van 'da Westminster Bank, te Antwerpen, k© hebben gepleegd. Zooials Welkend, waren da bandietje®, na liet sltelen van de akten.- tas oh dia 250.000 francis bevatte spoorloos verdwenen. De gestolen auto, bij het uitvoeren van hun plan gebruikt, werd latent ©ruggevonden in een stille buurt van dej Seheldestad. De politie van het parket te Brussel, vermoedend dat de boeven de wijk zoudien ne'men naar da hoofdstad, hield ©en oog in 't zeil en kwam te 'weiten dat tweie verdachte Italian-en, ieder met 'n motor fiets, tusschen Antwerpen, Bruissel en Luik, herhaaldelijk heen en weer waren gereden. Een inbr.aiak met geweld, Zater dag te Luik' gepleegd, bleek door éen ider kerels te zijn bedreven. De bandiet w.as er slechts in geslaagd ta ontsnaippan, doordat hij drie! personen, die hem ver rasten, met 'n revolver had bedreigd. In de garage te Elsene, waar de Italianen werden 'gearresteerd, vond de politie een motorfiets voorzien va® ©en vlalsiehe num merplaat, en 'n kleinen .vrachtauto, die waarschijnlijk e-rgensi Iw'as gastolen. De bedde bandieten zijn, o.pi verzoek van het Antweiplsche parket, naar deze stad' over gebracht. De verdwijnende draoigte. Ook de staten Idaho en Nieuw-Meixioot hebben zich than® verklaard voor sdhirapi- pung van bet achttiende amendement op de Amerikaansche grondwet (het drank verbod). Thans hebbfen zich dus reeds 32. eatten voor schrapping van het. verbod verklaard. Nog vijf andere stja-ten moeten „om"-g.aan zal het amendement van ,d« grondwet kunnen worden geschrapt. Veior den 7den November Zullen deze vijf sta len zich hebben uitgesproken in den zin der <32 -andere, en dan kan de schrapping van helt „droge" lamendement worden tege moet gezien. Be wereldvlieger Wjlcy Bost) Benter meldt uit Quiucey (Illinois) .«lat Wiley Post, de bekend© .vlieger, die on langs in recordtijd een tocht «m, da We reld heeft, gemaakt, bij het oplstjjigen van het vliegveld Monrpi igevlallen is ©n ern stig gewond Werd. Een statistiek over afpersingen. Beuter meldt uit Washington: Vol gens een statistiek' van senator Copeland, voorzitter van de sena.ats-comm'issie in zake racketeering, Wordt- een vierde van eiken dollar in de Vereenigde Sta.ten be haald aan afpersers. Jaarlijks 'wordt on geveer 10 milliard dollar of i/l van het inkomen aan da onderwereld betaald. Dit euvel lieeft thans een 'graad bereikt, waarin het in alle Amerikaansche huis houdens merkbaar is door de verhoogde prijzen van de verschillende levensbenoa" dig-dheden r f j 1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2