NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Blad J. GEENSE, Opticien ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1933 j! VAN OVER DE GRENZEN f! BUITENLAND GOES f! BINNENLAND l~j f! UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES NUMMER f 13 29»™ JAAR8ANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 47-4. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager UROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit iwee bladen Wie-ek re v u e. Op 16 October a.s, moet de indertijd iv&stgeloopen Ontwiap-eningscp-nferentie wor den blero-pend. Men begrijpt dat 'de regis seurs van dez-e vertooning met liet gevjal leelijk verlegen zitten, want de toestand js sedert de verdaging allerminst |gjun^tig«r geworden. Oalar net zich. iiet aanzien dat (Bonder «enige voorbereiding de z-a,ak (direct in het honderd zop- loepen, hebben de idrie grootste; partijen, n,ajnelij|k' (Engenand, .(Frankrijk en Italië, de hoofden bijleen- gestoken om 't althans over een ontwerp (voor «en z.g. ontwapeningscojrventie eens- te 'worden, Te. Parijs hebben diverse mi nisters van die genoemde mogendheden (zich met elkaar onderhouden, doch tot nu toe is het resultaat nihil. Alle v-oor- istellen stuitten ai! op de Fr,ansche kopi- jpiglieid; die willen van hun geweldig: militair machtsapparaat, dat de Franscha. .bevolking (brandschat, geen onderdeeltje prijsgeven. Veiligheid, veiligheid! -krijj- Bohen de onheilsravenen z'e hebben, door de chauvinistische en militajrist|;- Sèhe uitbarstingen in Dnitsidhland, de (wereldopinie op iiun hand. Al te gemak kelijk vergeten de mensehen echter, dat het Fransc'he militajrisma de vaornaaui'-- ete oorzaak is geweest van Hitler's Suc ces, en ook z-iet men (w'el te veel o-vler het hoofd, dat -al die drillerij- van d'ei (Nazi's in Duitschland, al dat soldaa,tje- Bpelen van S. A. mannen, nog geen èm- (Btig gevaar voor Frankrijk 'beteekent, om dat het den Djuitsobers nog iaan hqü groote verdelgingsmateriaal mangelt waar (Frankrijk, tot aan den nek toe mee voL- [gestampt rit. Duitschland is niet weinig in de wiek geschoten, dat het niet tot Üe 'besprekingen te Farijs werd toege laten. Hit zul het niet jnilder mal;,'en) te Ganève. Dat het niet- van, plan is (Zich zonder meer te schikken naar de Fransche eisohen, laat zich begrijpen. Won Neurath, de Duitsche minister van Ibuitenl. zaken, heeft het standpunt Van Iz'ijn land als volgt uiteengejztet „Onder de leuizte „Geen wapening" wordt jgeëischt, dat aan lieit verbod van heb (Vei'dfag van Versailles ten aanzien van iDiuitschlands materiaalei Wapening niets .gewijzigd zal worden. Huitschland rnagi niet alleen geen militaire vliegtuigen, maar ook geen luchtafweer-geschut heb ben. Daardoor is het volkomen (weerloos. (Door de totale afschaffing v,an de mili taire luchtvaart in .alle staten en een (volkomen verbod van het bombardement, |zou de kwestie van de gelijkgerechtigd heid en de Duitsche- verdediging in de lucht z'onder meer opgelost kunnen 'Wor den. Helaas bestaat er weinig kans op een dergelijke oplossing. Bllij|ven de an dere staten echter in het bezit van hun ■luchtvloten, dan zóu het een onaanzien-> lijke eisc'h zlijh, dat Duitscihland de e-eni- ge mogelijkheid van verdediging teglen luchtaanvallen, namelijk' met vliegtui gen, onthouden -Zo-u worden. Duitschland heeft hetzelfde recht op Veiligheid als -aRe andere landen,. Duitschland heeft zich steeds voor een ■idoelmatigien vorm van Wapenings-c'ontrole (uitgesproken, onder de eenige voorwaar de, dat dez'e voor alle staten gedijk' z(al laijn. De eiseh van eeazüjjdige wiapenings- (controle voor Duitschland, die steunti pp een internationale perscampagne over zoogenaamd© Wapening door Duitsch land, doet Duitschland met alle kracht afwijzen. In de pers van eenige landen is ge- aegd, dat het aan de macht komen van (Hitler elke ontwapening van de buren van Duitschland onmogelijk maakt. D© nieuw© Duitsche regeering streeft giejen 'porloigsiztaichtige doeleinden na. Duitsch land blijft ten aanzien van de w-apening Ida eischer, want het heeft reeds lang' rijn blijjdrage in alge-meene ontwapening- geleverd; het wenscht, dat nu eindelijk ook door de anderen met de pntwiapening ernst (gemaakt wordt. Na dezer eenige- en ware baak van de ontwapenings-eonfeV jentie mag de wereld niet door het op stellen van niet te verwezenlijkten con- trole-eisc'hen afgeleid wol-den!" Te Leipzig in Saksen is voor het Kajksgerechtshof Donderdag het vermaar de proces inzake den Rijksdag-brand (be gonnen. Men zal ziicli herinneren, (dat 27 Februari, even vóór de verkiezingen, (die de staatsmacht in handen bracht van. de Nazi's, het gebouw van den Rijksdag te Berlijn in vlammen opging. De politie trof in het naokende gebouw rden half- tlinden zwerver Van der Lulbbe dit Ne- feland -a.an, die slechts w:as gekleed in a bovenbroek en precies niets anders biji ®fch had dan een verloopen belwijs van lihna)atscChap der comkn-unistisehe- partij', prompt btekende hij, den brand te heb- aangestokten. Medeplichtigen, noemde niet, Wat nieit noodig was, want er lagen reeds honderden arrestatiebevWiein klaar, en den anderen morgen werden bosjes -communisten ingerekend. Na zif ting- bleven als medeplichtigen van (Van der Lu'blbe over de leider der cioim!munis- tisch-e partij in Diu-itschland, Törgler, en vier Bulgaren, die echter allen ontkenden iets m-et de zaak te m'ak'en te hebfbten. iZw'jigz'aamheid daalde over alles neer, maar de wereld-opinie wees de nationaal- socialisten .als dei eigenlijke brandstichters aan; zij gouden den idioot Van der LuWbe als marionet gebruikt hebben. Al te ij-ve- rige mensehen beschuldigden terstond Gö- ring, den pres. van den Rijksdagmaar men begrijpt, dat déze wel wiijjzer zal geweest ziijn om zuch openlijjk inet zo-o'n flffluire in te laten. Het (meest-bezwarend voor de Nazi's is, behalve de gereedlig gende arrestatie-bevelen, het feit dat (er -zooveel brandhaarden gevonden zijn iu liet gebouw' van den Rijksdag. Al dit materiaal is onmogelijk door comlmlunis- ten tersluik'sch naarbinnen gesmokkeld kunnen worden, gez'ien de scherpe be waking. Aaiia den anderen kant blijft het vreemd, dat er Zóó weinig overtuigende 'belwijzen voor hun initiatief' naarvOren! zijn gebracht, hoawel de vljj|anden Van het nieiuiwe regime waarlijk niet stilge zeten hebben. Zoo is er Zelfs te Londen een sport gerecht gevormd door dlo-oidsche en socia listische juristen, die een vóór-proces (heb ben gehouden, maar die- ito-oïr in hup „vonnis" alleen oiver de vermoededijk'g Schuld der Nazi's sprak. Het is «en duistere zaak', die, den «©rstla 'dag :althans, te Leipzig niet verhelderd is. Van der Lublbet fa,at zoo- goed als niets los en zit er bijl als 'n menschie-ïijll;1 wrak', dat op uieté meer reageert. Misschien wordt het interessanter wanneer do „mtede- iplichtigen" gehoord worden. fs In Oostenrijk is er nog voel politieke beroering. De hoogo idealen van Doll- fuss vonden nog geen vaste basis pp het drijfzand der togenstrij|digie belangen en politieke inzichten, 'n Kabinetshervorming is al ontstaan uit het conflict tussehen den naar het fascisme overhellenden ilteider dei burgèrwachten, Sta,rh«mherg en Wink ler d-en leider van de meer demberatis'ehia plattelanders, voorvechters van den stan denstaat. Dollfuss heeft de twe plattelanders uit izijn ministerie .ver'wlijldert en Zelf hun [portefeuilles overgenomen. Dit lijkt een overwinning van Starheniberg, wat eigen lijk niét 'Z'ou liggen in de llijln van Dloll- fuss' beginselen, die naar Winklers stan denstaat neigen. Wanneer ïjjpn naast het voorgaande de wroetende nat. soe'. partij z'et, bejgrijipt m'en dat de binnenl,andsc'ho vrede in Oostenrijk' nog op lossd voeten staat. (Japan is 'weer ta.an het stoken in het Oosten. Het deed weer eens, geheel on- noodig, 'n 'bpm-aanval opi een Chmeesc'he stad. Het 'breidt iz'ijn vlopt uit en zlij^i leger, terwijl het volk neergedrukt Wordt onder de ontzaggelijke lasten van nieu we schulden. Onbegrijpelijk In de Vereen. Staten volop; misère, om dat liet spelletje van Roosevelt met 'den dollar Jéelijk! mislukte. Om het leven in de brouwerij .te houden, maakt de regee ring een veldtocht onder de leuze: koop nu, want over 'n piaar maanden is alles duurder." Een economisch gekkenhuis Op Cuba een en al beroering. Iedereen speelt er de ba,as en niemand is er baas. De dichter wist het WelAch waren alle menschen wijs en deden daarbïj wel; 'do aarde, werd dan 'n paradijs, nu is het vaak 'n hel! DUITSCHLAND H,ct -proces te, Leipzig. Ook gister bracht het prpoels inzake den Rijksdagbrand1 w'einig nieuws. Uit v. d. Lsubbe is niets' te krijgenl>ij' zweeg zelfs tegenover mr. Stomps, die nu toestemming: had gekregen zich even met hem te on derhouden. De- verdediger van Törgler toonde ver volgens aan, dat zijn cliënt y. d. Lubibe nooit -ontmoet had. AMERIKA De revolutie ,ugi| Cuba. In de straten van Havanna h-ebbem he vig© sebietplartijen plaats gehad. Ter ver- si erking van de ,pk)liti© moesten taxi's met soldaten door de straten patrouilleeiren. Anjerikaansehe onderdanen, die in het bin nenland wonen, hebben zich aan btaord begeven van de Amerikaansteh© oorlogs- schepen. In «en reeks steden1 -en1 dorpen in h«t binnenland is pen malaria-epidemie uitgebroken, die tengevolge van den ge- brekkigen sanitairen toestand nauwelijks bestreden kan worden. 't Recept van Uw Oogarts om een prima Bril. Groote sorteering in de fijnste Monturen, Glazen en Etui's. DAN uaar Lange Vorststr. 49, Tel. 6 Tweede Kamer. O v er zli oht. Donderdag, heeft jhr. 'R|u[ys' als voor zitter z'ijn ambt met de volgende rede ,a|anvaard: I „Nu mij1 .opnieuw door Hare Majesteit de Koningin ,o,p uwe door mijl z'eer g.e- 'waajdeerde voordriacht het vooa-z'itter- schapi der Kia,mer werd .opgedragen, Ip-ast mij allereerst een w;o,ord van dank votor het in m'ij gestelde vertrouwen. V.010.J- hem. -wien het voorrecht te beurt valt uwe 'beraiadslagingen te leiden, is op dit oogenblik aelilbeperking meer dan ooit (plicht. Slechts .over den vorm, waarin, oivar do wijiz'ei, waarop' de K'amer haar weir'k aal verrichted, moge ik een woord- tol u spreken. De vertrouwenscrisis, 'die de weireld teis tert, heeft ook' het parlementaire stelsel niet onverlet geladen. De schade ,aan dat stelsel toegebracht, kan slechts wórden hersteld, wanneer de (parlementen het bew'ijs leveren, dat ïnefc hunne medewerking het algemeen belang naar den eisch van dezen z-waren tijd kan wórden gediend. Noodig is, dat a,lles worde- vermeden, waardoor wetgevende en uitvoerende macht in hare taal;. Worden beleihmterd. De Kamer, moge d-oor daden bCwijiz-en, ■dat rij. do plaats haar in ons jstaat|s|bostei toegedacht, op- waardige wijiz'e weet in t0 nemen. Zaakkundige bondigheid -r bon dige zakelijkheid, zjij ook' in de komende inaanden ons wachtwoord. Met dien wens-ell, dat Gods izfegen onzlen arbeid vergez-elle, aanvaard ik ,uw' Vaar- ritterstehap." - B-esloten werd tot instelling, van -vaste Commissies voor -privaat- en strafrecht, voor belastingen, voior openbare W-erlién, verkeer en Waterstaatsaangelegenhedlan, voor overleg met de regeering pantirent handelspolitieke -aangelegenheden. Men kwam' hierna, overeen om Dinsdag, 3 Oct. het aldeelingsonderzóek v-an de rijksbe- gr.o-o.ting 1934 aan te vangen. Voorts is besloten op 12 'Optolber Weder in openbare vergadering bijeen te komen. De vergadering Wórdt daarna gesloten. Crisis-botermcrk. De- crisis-zuivelcentrale maakt bekend, dat voor het tijdvak van 25 tot 30 Sep tember ,de prijs van het erisis-bbtermeirk is bepaald op- f 0,90 per Kg. en. van de vervoerv'eirguiiinmgen van buitenlaindaehe. boter oji f 1 per Kg. Steun aan rogge en gerst. Het Tweede Kamerlid van den Heuvel heeft de volgende vragen gesteld aan den minister van oe-conolmisehe- zaken: 1. Is het den mini-ster bekend, dat on danks d-e mededeelingen, welke door heon zijn verstrekt, er b-ij- de landbouwers nog enz-ekerheid besita-at -omtrent d-e yr,aa,g. of alle rogge en gerst in 1934 gesteaind zal women «n we-lke aaranjtisprijzen vo-or de'ze, i'ro-duiOtea u,zllen geld-en 2. Is die minister bereid, met het o.og -op den reedis -aangebroken zaaitijd v.oor win terrogge en winterigerst, m-ediei te -djeielein, vo.or welken p-rij-s roglgie en gerslt ge-leveird kunnen worden eln of uoig eetiigiei bepter- nijg voor de'ze cultures bestaan, zal?, De GewestelSjlke Tarwe-organnisaties v. Noord-Holland en Zuid-HoH'land melden: Er is een -stelunnagelibg in voorbereiding', waa-fbij d-en verbouwers van N-ederland- sche rogge en gerst bij-verkoop (dew producten een bijslag Zal Wordien netaaS-d. Naar ons werd medegedeeld, -Zal deZe regeling voor rogge omstreeks 1 Ootób-e|r en voor gerst omstreeks 1 October a.s. Wórden -bekend gemaakt. In verband hiermede Worden rogge- en gerstverbbulw'ers in eigen belang aange raden, in afwachting de-zbr regeling, 1rog niet tot verkoop- over te gaan. Dc 'bevordering van litiurverlaging. .Verschenen zijn die 'begrootingen van social© 2|a(k-e-n -en financiën. Aan d-e bieigroo,tingvan sociale z|alkien ontkenen. Wij, dat saa.dierhand pp dëz'a begrooting nog ©en bedrag vian f' 2.100.000 z'al wórden uitgctrolkkèn ter btevoa-deria'g van de verlaging v'an Woninghuren. Dit bedrag zpl kunnen wórden verkregen door een wijziging van dé Wloningiwet, waar door iO.ni'. Wopr z'o,o|veel noio'dig - d-e moigelijlkheid wordt verkregen om'voar- Ü-eelige saldi op- de- expKodlja,tie-r0klenin-g| van 'woningwets-w-oningen te- deen .ten goede- komen aan de exploitatie-rekoningl der v-ereenigingen, die dez'e saldi iklw-etek|en 'De post b'ijldragen Hian .gtemeenten voor ond-erhoiiditosten van woningwet-woningen is tnet f'450.000 v-e-rminderd, o-m'dat dez'e klosten in feite lager zijn geworden. Minister Oud over de milli«enenn,flta. De minisiter van Finan-cieni unr. P. J. Oud, zal Donderdag 28 dezer van 8 ■tot 9 uur des avond'si voor den A.V.R.O.- microfoon een rede houden over da mil- lioenennotia. - Wcrklonzcnsteun Vóiar het greote gezin. Het bestuur van het R.-K. Werklieden verbond heeft zich, blijkens bericht jn d'e „Volkskrant", gewend tot den minister van sociale zaken m-eit een bri-ef óver den wei'k'loozensteun vqor groote gezinn-en. Het schrijft o. m. „In verschillende planteen wordt thans da loonno-rm die a,ls maatstaf dient' voor de uitk'eering krachtens steunre|g»lin|g, vear- la-agd. Daar in da steunregeling is1 'be paald, dat niet meer dan 65 procent', in -sómmige gevallen 70 procent van het lopn mag worden uitgekeerd, beeft, dit tenge volge, dat do groote gezinnen m-et nieit- ve-vdienende kinderen daarvan de dupe worden. Daar de uitkee-ringsnormen dezelfde blij ven, krijgen gezinnen1, -alléén bestaande nit man e-n vrouw, of! gezinnen, Wlaar één otf twee kinderen zijn, dezelfde siteunibedraigetn uitgekeerd, terwiji dia groobeire gezinnen thans vaak niets méér ontvangen: dan da kleine gezinnen, omdat zij anders boven het maximum-piercentage zouden komen. Wij verzoeken u daarin verbétetring te brengen door te bepalen, dat aan -grooite gezinnen met niet-verdienendte kinderen uitgekeerd mia-g worden 'tot bijv. 90 pet. van heit vroeger verdiende loon. Daardoor wordt tegemoet gekomen a,an den nood der groote gezinnen, zónder dat daaronder de kleinere, gezinnen lijden, wsl- kel laatste de thansl aan hen nifegekeerdb bedragen dringend noodig belWWen." Mr. J. Buys cu dc S.D.A.P. Naar „Dei Telegraaf" vern-eamt, ié thans een voorstel ingediend' om het KamerRd mr. J. E. Wl. Duys te royeeren al-si lid der S.D.A.P. Tot dusver waren door ve-la afdeelingen der S.D.A.P. bij het piartijlbeistaiur moties ingediend, -allei inlioudendo hut verzoek maat regelen te nemen jegens den 'lieer Duys na,ar aanleiding van zijini bekende brochure. Het partijbestuur had tot oip heden a,an de uitnodigingen in deze moitieé ■geen .gevolg gegeven. De heer D-uys is lid der afdeeling 6' te 's-Gravenhagie van dg S.D.A.P. en volgens de statuten kan een afdeeling een lid' royeieren. Nu i® bij da genoemde afdeeling! 6 «jen vani tos- lichting voorzien voorstel ingediend! om den heer Duys van het lidtaaataahiapi der S.D.A.P. vervallen te v'erklaren. Dit voor stel wordt in een Wloensdag 27 Septem ber te houden vergadering behandeld. Wordt het aangenomen, dan is mr. Duys dus geen lid' meer va,n da S.D.A.P. Den heer Duys sitaat ten aanzien van een royemen-tsbesluit zijner -afd'aelinig aio,g beroep open bij eht parffijiWastuur. Na.ar aanleiding van het aanhangige voorstel, hierboven omschrevien, heeft het bla,d zich 'tot d-en heer Duys gewend oan van helm zijn meeming ite varneimien' ovfer deze e-zer belangrijke kwesitio in de S.D.A. P. De heer Duys1 deelde mode, voiorloo-pSg zich niet over daópl handen zijnda gebeur tenis te kunnen- uitlaten. Aijtir'ursnssen. Naar 'wijl vernemen, Al bdnnenlkbrt ïn Zeeland' de gelegenheid wórden, geloipiend voor automobilisten en ia-s. automobilis ten, om -zich volledig o,p- tt-e hoogte te stellen van at hetgeen de door hem be stuurde 'C.q. te -besturen motorrijtuigen betreft. Er iz-uRen naan'. te Mid'deïJblu'g en 'blij vold,oend-a helangjsteHiing ook in andera plaatsen van Z-eeland, worden ge opend cursussen in ant© techniek, be- pogende: l,#het geven van populair pn- derwdjs betreffende het moto-nriijttuigen do verkeersvoorscbiriften in den méest- hitgebreidien zin, vopr dames en "hoeren; 2, het opleiden voor het examen ter ver krijging van liet 7,Groot Diplomla"; het opleiden voor de rij'-pïoef, ter Ver krijging van het rij(-beWSj!s A. Slukken va,ir dan Genteenteraad. Burg. en W-eit'h. bieden den 'Raad ter voorloopige vaststelling a.an de rekening der gemeente over 1932, aanwijiz'ende in ontvangst f'1.895.412.54 en in uitgaaf f 1.838.421.32, alztoo, een batig saldo van 1156.991.92. De kapitaaldienst wijst aan in ontvangl fd.971.263.09 en in ujtgaialf f 2^01.610.56', alizóo, oen iiiaidiealig slibt van f 230.347.47, 'B,. en W-. vragen voo-r 'de onderh-andelin-i -gen met -d-e directie d-er gastabriék' o-veir (de -pvernatme do-or de gemleente of' op nieuw |uitgew-en -der eóncessie een Veiriwiogd Icïediet aan v,an f 4000, Verleend w!a9 f 3000 en bov-endien- een van f 5000 vooï het mallron yan een uitgebreid' prriojectfl voor den bo.uiw van «en nieu-wo felbrielk. Nog stell-en -zlijl voor gezien het 'feit, fdat er slelc'hts 22 leerlingen -z'ijn aange meld voor h«t openbaar ver-vó-lgóndeuivijisi, dit op te h-eiffen. 1 •'De salariskoiliiig. B. en W. z'ullcn den raad voorstallen de tijHellijlke korting op de salarissen en loonen van het 'gemeente-personeel 'te Vter-i hooigen van. '3 (bpi 8 (pleit. Gezellige avond. Gisteravond heeft da buurtvereeniging uit bouwplan II in Slot Ostende een druik< bezochte -en geanimeerd© feestavond! gö- geven, ond-er leiding va,n dhr. C. iW|. Het p-rogram bestond uit een voordra.chten, welke dhr. Ortelee -en 'n pianist vo-or hun rekening hadden: genomeln. Voorts w,ae er 'n grabbelton -en 'n tom bola, zonder nieten, waarvoor eau d-eir ledan! zeer veel prijzen van. da Go-cs-gcbe winkla- liers ha,d weten te verkrijgen. Heit werd mid'dez'naich't vo;or allen huis- Aut'otnclit. Wij verwijzen belangstellenden naar d© annonce waarin dhr. O. v. Strien ,een'auto tocht (bij genoegzame deelneming) aankon digt naar Antwerpen, ter gelegenheid van' 'da opening van heit Sportpaleis aldaar. Ifloetingï. De heeren C. Zandee, bur gemeester en C. 'Koiusemalker hebben a-ani «en aantal personen in deze gemaeintle «en circulaire gericht tot doel hebbende om eens samen te bespreken of het nie|fc (mogelijk is om' in KLoetinge, züj|n ge boorteplaats, een eenvoudig gedenkteejk'en. voor den beroemde meteoroloog Buys (Bal lot te plaatsen. HE-INKENSZANB. Zondag 24 Sepr tenilicr zal de R1.-K. IGesvereeniging na hiet Lof, in de zaal van den he-cr (Jlaje. Vermen Ie 11 een vergadering houden. (Adv.) lersclió. Meib de oesterverZending- gaafi het, gezien de .omistandigheden, yrij goed. Het w-arme Iw-eer is ervenlwie-l aan een verre export niet bevorderlijk', evenmin als; de daling van liet Engelsch© betaalmi-ddef He prijs' bevordert. Indien dit niet spoedig verandert, zal ©en verhoogin-g, pip de Eln- g'elsehe markt noiodzak-elijk zijn. De (kwa liteit is over Het! algemeen goed tot zeer goed te noepien, terwijl de groei niél! t-egenvalt. Ons wordt gemeld, da,t het door 'het Openbaar Ministerie: bij het Kantongerecht tel Goes ingesteld honger beroep! tegen het vonnis v,a,n dit Kantongerecht vjani 7 Juli 1933 inzake het aanplakken van verkic zing-sbilj-eitten alhi-er, is ingetrokken. Riliaiid-Bath. Da installatie van den he-er P. J. Domini-cus ,:als burgemeester dezer gemeente zal plaats hebben op. Woensdag 27 Sept. ,a,s. Er heeft zich een comité nit da burgerij gevormd om den burgemeester een W-aardige ontvangst te bereiden terwijl op bescheiden Wijze en kele feestelijkheden zullen plaats1 hebben. Blorsscle. Het zoontje van de wed. de M. trol; spelenderwijs een koe aan haar, staart. Het 'heest was- hier -blijkbaar niet van gediend, sloeg met een zijner achter- pooten aöhterw|aarts en trof het k'naapja Izloodianig dat één zijner b'eentjes Wórd stuk! geslagen. Dr. Elenbaas uit Zaamslag, hier juist aan'wozig, verleende de eerstë gentetefekua-i dig© hulp, 'waarna de- verdere behandeling Werd waargenomen door den gemeente arts dr. Folmer. Kwadendammc. Huldiging Pator A r nul f us. Donderdag j.l. vierde de l'-erw. P-ater Arnulfkis-, uit 't C-aplu-cijnm- klo,i,ster te Rilland-B-ath, zijn zilveren Klo-Cfiterjubile-um. Z.E-erw. is reedis ge-r-ui- men tijd als kapelaan in d'eZa paro-chiic werkzu-am, en 't was dan ook niet te ver wonderen, dia-t deze dag niet 0 no-p-gemcrkt mocht voorbijgaan. Nadat door detn. E-erW, Jubilaris morgeus een H. Mis uit' dank baarheid was op-gedragen, maakten, onmid dellijk daarna vele parochianen van de receptie gebruik, om "Z.E-erw. te ga-an f'eliciteeren. JJaarna werd naar de Meis jesschool getrokken, w-a-ar den Ju'bilaris een kristallen vaas en 'n portefeuille werd overhandigd name-ns alle leerlingen. Iu de Jongensschool werd Z.E-eOw., na "t zingen v-an een welkomstlied -en 'u klein; speech je door een der leerlingen, najntena de le-erlingen 'n zilveren vnlpotllo-ad' ovler- handigd't hoofd der school, de heer Th. J. d-e Boo, bood' den jubilaris m-et plas sende woord-en, narnen-s 't onderwijzend p-ersone-el, 'n fraaie baromeiteir aan. Patar Arnulf'us dankte hartelijk voor d-eze hawiji- zen van genegenheid. Des avonds bracht „Con Affeszione no:g n serenade -aan d-a Pastorie. Brand. Tijdens t' hevigs onweer in den nacht van Woensdag -op Donderdag.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1