GUTERMANN'S NAAIZIJDE in groote kleursorteering 5 ct. per rol - DE BIJENKORF, GOES D0UWE EGBERTS KOFFIE Levende Paling is rermitan en wormolie 4' Drukkerij N.Z.G, Firma VAN BELZEN, De Geldersche Winkel. W. JOOSSE, Lange Vorststr. 88, GOES tabletten bij Griep en Influenza Gevatte Koude Rheumattek Heden ontvangen: Hoofdpijn Kiespijn Koorts AFLOOP VERKOOPINGEN, ENZ. MARKTBERICHTEN Groote Afbraakveiling. a.s. Zaterdag 23 September, verkoopen Een groote volle scheeps lading AFBRAAK, AANBESTEDING Zaterdag 30 Sept. a.s. Eclit lekkere koffie..! 45,60 en 75 cent per pond. VAN WIT2ENBURG. fijne Leverworst, Zure Zult en Hoofdkaas Kreukeimarkt 8, Goes De Dit nummer besta DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCKE COURANT ril allerlei 11 fielt fir aatje ovier pijpen. iWielke pijp- verdient de voorkeur.? Het is moeilijk op deze. vraag .een juist antwoord te geven. De een© rwiker gtaeft de voorkeur aan een Meerschuimen pijp. da andere weer aan een houten. De meer schuimen pijp heeft het voordcel, dat zij zeer licht is en zeer pbreius, waardoioir het vocht geabsorbeerd wordt; een bijkomende liefhebberij is het doorrooken van zoo'n j.djp. De goede kwaliteiten worden hal verwege den kop en over bet geheel© repr kastanjebruin; de imitaties (massapijpeu) doen dit ook, maar in mindere mate, om- dal; deze, door het samenpersen van het gemalen meerschuim niet meier zóó po reus zijn. Het doorrooken ontstaat, doordat de witte was, waarin de meerschuimen pijp gekookt wordt, door de voortdurende warmte van het rooken langzamerhand oonker wordt. Echte meerschuimen pij pen worden ook Wel in parafina gekookt en daarna opt heet© platen gebrand: gecal cineerd; dit zijn de gele pijlpen met z'war- ten rand. Bij deza pijpen is de buitm'zlijde veel harder, du® minder gevoelig; het pro ces van het doorrooken gaat iets langza mer, maar de pijp is onbreekbaar gewor den en bestand tegen vallen of steoiteu. Een derde bewerking is de olie-plijp of olie-kopi; deze pijp geeft in den beginne een vetachtigen smaak en alleen aeier ster ke rookers kunnen dat verdragen. Gedu rende het rooken krijgt de pijp eerst een lichtgele kleur om daarna eveneens lang zamerhand kastanjebruin te, worden. De vierde bewerking is de; Goudron- jijp die in teer gekookt is en een mooie zwarte kleur heeft, welke gedurende het georuik onveranderd 'blijft. Bij de houten pijpen komt het vooral «au opi den ouderdom van den w,ort.el, waaruit, de pijp gesneden is. Er zijn pij pen waarvan het? hout gegarandeerd hon derd jaar en ouder is; dit zijn de duurste merken. Zulk' 'een pijp is bijzonder licht, zeer poreus en absorbeert de vochten, zoodat men ook zeer weinig „gezondheids- pijpen" aantreft onder de duurdere soor ten. Gezoudheidspijpen zijn zulke, die ©en inrichting hebben om vochten opt te van gen. Jn deze pijpen bestaat een groot© verscheidenheid en men doet1 het best zich door zijn piijpenleverancier, die natuurlijk een beproefd vakman moet zijn, omtrent de voordeelen der diverse systemen te la ten voorlichten; nochthans zal een .gere geld systeem den oenen rooker wel, daar entegen den anderen geen voldoening .ge ven; dit is geheel individueel en slechts door eigen ervaring, te constateeren. Een zeer aangename pijp voor thuis is de waterpijp of Nargilée; deze iwordt ge deeltelijk ïn'et water gevuld en de rook, dia na een tocht door het water, door oen lederen slang in den mond komt,, .bereikt koel den mond. Het zou on^ te ver voeren, v'a.n allo in gebruik zijnde pijpen een beschrijving te geven, maar wij willen nog,even stil staan bij da nog steeds in eere gehouden lamge- of Duitselio pijp, die door den gezelligen vorm een zekere sfeer van huiselijkheid schept; buitendien komt pij dozo pijpen, door den langen Weg, dien de rook moet, afleggen, deze eveneens koel in den momd. Op hun ii ammer gieze.K, Keizer Frans Jozef had het park rondom zijn paleis te Wieenen voor het publiek opengesteld. De adel was daarover niet goed te spre ken en beklaagde zich er over, dat er nu voor zijn leden geen plaatst in XVlamem meer overbleef, waar zij' veilig en zonder vrees om met „burgerlijke" ©leunenten in aanraking te komen, onder huns gelijken verkeeren konden. JVtaar de oude gia- narch diende lien van repliek. ,,Ja," antwoordde Frans Josef, „als ik alleen met mijns gelijken zou willen ver keeren, blijft mo geen andere plaats over dan de KapuzinergruJU" (de grafkelder, waar de leden van het vorstelijk huis ^ijn bijgezet). 463E STAATSLOTERIJ 5e- klasse 2e lijst. Trekking van 19 September. f1500 603 f 1000 442 8399 8820 9692 19477 f 400 6240 7166 9718 17782- 19158 f' 200 3201 6862 1338,3 17563 f 100 1557 3385 9368 1969(9 Trekking van 20 September. (Vijfde kl,a-s. Derde ïij|st, f1000: 10607 12358 13351 17269 f 400: 10439 36313 .20851 t 200: 7553 9168 9«J2'8 'f 300: 3614 6868 7451 7491 9850 10529 11354 12092 15085 16689 18167 EEUININGEK. Gister werd ten over staan van den notaris D. O. Van Werk'um te Heinkenszand in het hotel „de K;oren-- beurs" te Ivruiningen publiek verkocht? een woonhuis met magazijn, schuur en erf, aan den Armenweg B 51 aldaar, kad. isectiu G no. 359, grojA '2 A. 70 c.A., voor de som van f 3350. GOES, 19 Sept. 1933. Op de graan markt was de aanvoer klein, handel stil. Komergersit f'ö, Haver f' 5,50, Kookerwten f 10,50—11,50, Schokkers f 14—16, bruine Boenen f 910, Raiwijzaad f 30, Maan zaad f 20, Mosterdzaad f 13,50. .Veilingsvmea. Zuid-Bevcfand te Goes. 19, September Zure Kroctappels 1,20 ©n djuhbele Prin- ©leslsebooiien 25, 'heide per 100 kg. Kleine veiling. Peren: Bonne Loujsse d'Avranches ex tra 3046, idem A 2436, idem B 1732, idem C 822, Doyenne du Co rnice extra 3238, idem A 2532, idem' B 20'2'4, idem ,C 1019, Tgiulmph de iViennna extra 3234, idem A 2'53i3, idem B 22'30, idepx C 1219, Soldat Lebrun extra 1821, idem A 1417, idem B 1214, idem O 812', Spa,an- eche Wijnpeer extra 20'27, idem A 18—23, B, 9—15, O 5—101, Williams Du- 'chesse extra 1521, A 1416, Bi lOi 18, C 710, HerzOgin fiisa extra, 6—15', A 1114, Bi 811, C 69, Maagdepieier extra 11—15, A 10—11, B '8—9, C 68, Jfodenpeej- extra 9;10, A 89, B |78, C 46, Beurré Hardy extra 25 29, A '2'4—2,7, B 120;2A, C 13—21, Beur ré Glairgeau, extra 18, A 1718, B 12 16, C 611, Beurré Durandejiu extra 14—16, A 12—16, Bi 812', C 4—8J, Beurré van den H;a(m extra 20, A 1518, B 1214, C 611, Beurré Superfin ex tra 26 A 20—23, B 17—21, C 4—14, Beurré Lelbqun 1215, Beuirré KVilheL mina 79, Beurré d'Arethberg 716, Beurré Sex 1015, Beurré Alexand'ph' Lutcas 812, Beurré d'Merode 712', ■Zwijndr. Wijjnpeer 8, Duch. d'Angou- lêime 715, Maria, Louissei 69, Cale- hasse Tirlemont '710, Cons, a la Cour 69, General Totleben 12, Lange Perzik'- j»eex 811, Conferaner 1014, Bon Chretien Williams 1014, Nouveap Poi- teau 712, Oomtesse de Paris 811, Blanke Jjutbeii 8, Limburger Ch.auimóntel 36, Groene Chaumontel 46, Miarse- pij'npeer 48, le Curé 58, Peren zonder zaadhuis 5, Foppepeer 57, Spekpeer 4 8, Kruidpteer 46, Schelleheilen 47, Calléboutspeer 46, Scharlakenpeer 4 7, Gieser Wildeman 611, Pondspeer 4 6, St. Remy 46, Afval Peren if' 0.50 3 gulden, alles per 100 Kg. Appels: Steraplpels extra 1725, A 1024, B 820, C 6—14, Transp. de Cronbels extra 2325, A 1824, B 13 (28, C 69, Present van Lunteren extra 14—16, A 12—14, A 8—12, C 5—10, Notarisnppel extra 1417, A 1015, B 912, C 49, Goud Beinetten extra 15, A 11—13, B; 9—11, C 4—9, Lands, berger Beinetten extra 11, A 810, B 57, C 35, Jjrcque Lethel extra 12, A 1012, Bi 89., C: 57, Gons. Oranja Pippin extra 22, A 1822, B '1719, C 812, Bramley Seedling extra 8, A 68, Bi 6—7, C 3J—5, liondsm'uil 6—7, A 5—6, B 45, C 34, 'Lanes Prince Albert extra 9, A 68, B 6—7, C 35, Signa Tillisk 812, Oranje Beinetten 611 Dubbele zure Bieilefïe,ur 611, G an ze ibout 47, Blenham's pipping 48, Le- ïnoenappcl 614, Princess© Noble 46, Groninger Kroon 510, Nelsons Glwie 7, Appels van Zeijl' 56, Reinette d'Or 46, Bemibiour Mortier 35, Cbnstan- tij'n de Groot 46, Bismarck 47, Krab do Kruin 35, Zomer C\ourt Pendu 69, Poeselingcn 46, Grauwlziuur 46, Lady, {Hennyker 47, Zoet© Kant BiMbleling 57, Zoete Dobber '56, Zoet© Riuster 46, Zoet© Biilbibeling 58, Zoete Strie- pelingen 57, Tuinzoet 58, Bienden'- zoet 46, Kaudijztait 46, Lindenatppel 6, Paarskioplpen 46, Piomm© d'Oranje 612, Afval- en Kraetappels 0.504, ■gulden, allés per 100 Kg Pruimen: Bieine Victoria 1525, Mo narch 1624, Laxton Delice 21; Rhode Eierpruimen 1316, Abrisk'oospiniimen 610 gulden, alles per 100 Kg. Diversen Blauwe druiven 2331, W. idem 36, Bralden 413, Groen© Noten 1015, Tomaten 23 gulden, pier 100 Kg.; Meloennen 1221, Noten 0.590.65 per 100 stuiks; PatrijlZen 0.350.37, per stuks. Groentenveiling van 20 Sept. 1933. Bioonen: Stokisnyhoioneu 2e soort f' 23, Stok'trosprincessen f 1115, dubbele Prin sessen tf'27, Perfect f 311', Bientegevers f4, vroege Wagenaars 2, alles per 100 E.G.; diversen: hlaulw'e Druiven f21 27, Witte id. f33, Eramhozen If 12, To maten f'25, Postelein (f47, Spinazie 156, Wortelen f36, alles pier 100 E.G. BammenaS i' 3, Radijs f' 5, Etoten f 1,902,30, Prei '17, alle® per 100 bbs; Meloenen f' 613, 'witte Kpmktaijm'ete 0,50 1,30, Augurken f'0,060,07, Kropsla 10,501,40, Andijvie 'f2,103,20, Bloem kool f'813, id. 2e soort f 1,506, rooda kool f'2,705, Savoyek<kd Jf 1,60—5,70, 'witte 'kool f 4,40, aliles per 100 stuks. MIDDELBURG, 19 Sept. Fruitveiling. Peren: beurre de mierode 510 P., Loiuise btonne id'avrain'ches 216, passé Colmar '18, Bon Chétien William 8, dr. (Jjulb d'Gnypt 612, sfcharlaikénpeer 46, souvenir du Congres 12, triomphe de vienne '1423, ibeurre durendeau 6, id. hardy, 618, id. Lebrun 10, id. v. d. Ham 79, idetor Aremberg 713, id. Wilbelmina 6, id. Antoinet 6, id. reinet 24, jodenpeer (4, marsepein 310, Koningin Emma 5, du. ichesse Williams 38, Lgdy Hennéker I 4, Hertogiu Elsa 28, Marguerite Ma. rillat 4.15, Nouveaju poiteau 310, Boo. sevelt 212; soldat Labloureur 217, doyenne dn nommice 721, Zwijndreeht. echo wijnipeer 48, Gieser Wildeman 3 7, pondpeer 2'7, jnju|sk,us 8, dr. Cornelia 16, maagdepeier 4—12, l'oppeneer 4, alles in centen per k.g.aj>pels(ïrajisparente do Consels 2-14, zomerparudijs 4, hor- daan 314, codlin keswick 110, eodtin mank's 25, ciox pamona 415, bislmarck 1^li, monarch ;110, pippin Cox Oranje 2, present van Engeland 4, höndsmuiul 4, Jacques Lebel 19, reinnette Oranje 1 '—6, zoete riblber 210, sign© tillish 2' 7, slerappel 38, warmers king 25j Uie queen 15, princlesse noble 8, tuin- aoet 36, grauwzioat 3—6, citroen appel 15, kwetsen 13, enkhuizer aagt 584 iFredenk van Baden 16, blonvZoiet 3 7, leinoenapipel 79, Exansche schij- ven 7- -15, alles in centem per kg. Diversen: tomaten 25, black! alliance 3132, frauokenthjaler 2635, witte druis ven 16—17, bramen 89, reine ciotorioi pluimen 7—23, rood© pruimen 7, alles in ©enten per kg. Netmeloenen 9—14, ananaémeloe,nen 0 21, suikermeloenen 615, vijgen 1 perzikkén 5, alles in oenten /per <stuk. Aardappelveiling: blauwe eigenheimers 5359, witte aardappelen 49, late blau we 8182, alles in ©enten per 25 k(g. 20 Sept. Spinazie 2'6, postelein 26, .augurken 213, wiaigenaarshoonen 24, suikerboonen 2'3, stek'smij'bopnen 213, stam'snijboonen 215, stekhrinoas. aenboonen 46, stamprincessenboonen '4( 9, Boem van Holland 211, rentege-; vers 812, spruiten 69, peen 4, uien ■:14, zilverujen 15, witte klooi 12, roodeklool 1, alles in centen per k.g.; jpeen ;14(/<>, .ralpen 23, kroten 12, prei. "2\ji5, selderie })iD/2, knolselderie 1. Ij/2, radijs 1V-fè, rapitaenas 1D/2V alles in centen per bos; savoye kiool '1 4, roodekóol 12_1/2, Ibberekool 12, bloem kool 1I6V2, andijvie 1/2lVs. kro;pslaj }!i1, komkommers 13, alles in centen: per stuik kervel 4, per chi'pje; gladiolen 2,7, lasters 23, béide in centen per bos cyclamen 202'2, eloxéenia, 22, beide in centen per pot. P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v. deurw. G. Heijboer, op n.m. 1 uur, aan de opslagplaatsen a/d Zaagmolenstr. te GOES en ten verzoeke van dhr. C. WESTDOKP, afkomstig van de Indische] Tentoonstelling te Scheveningen, als300 Platen van 4 tot 8 Mr., 500 Baddings van 4 tot 7 Mr., 600 id. 4x4, 200 id. 3 x 3, 200 id. 2x3, 2000 Planken w.o. Dak-, Kraal-, Schot-, Vloer-, Slijp- en Dorschvloer- deelen van 10 tot 40 c.M. breed, partij Rachters, Panlatten en Ten gels, 200 Deuren en Ramen w.o. Garage- en Glazen deuren en deu ren met kozijnen, 30 koopen diver se Planken w.o. veel gerief, partij Brandhout, verplaatsb. directiekeet 2Vs x 2tyg met zinken dak, ver plaatsb. Kippenhok met ramen 4 x 4, zinken Golfplaten in div. maten, 2 dubb. ijz. Hekken in prima staat, voorts Biels, Keien,.Hardsteen, Dak pannen w.o. Holl. en Kruispannen, Kruiwagens, Slijpsteen, Handkar, Wagenwielen, 3 Dekzeilen, enz. enz. Alles wordt, zooals gewoon, voet stoots verkocht. Men vevzuime NIET deze ver- kooping bij te wonen. 32140-43 Ondergeteekenden zullen op des namiddags 3 uur, in Hotel „De Zoutkeet" te Goes, na mens den heer P.J.CARDON, Beestenmarkt te Goes, aanbesteden Het afbreken van het perceel Vlasmarkt-Hoek Waterstraatje te Goes en het aldaar opbou wen van 'n nieuw Winkelpand. Bestek en teekening verkrijg baar ad f 4,— per stel bij den Aanbesteder; restitutie bij de besteding ad f2,per stel. Aanwijzing te plaatse op Woensdag 27 September, des namiddags 4 uur. Architectenbureau F. G. C. ROTHUIZEN, B. N.A., te Goes. Ir. A. ROTHUIZEN, 32144-34 B.I., te Middelburg. Door wederkeerlg te koopen bij onze Adverteerden, steunt men ook zijn olgrn zaak. maar het is dan ook Koffie van DE.! Wanneer U D*E Koffie nog niet hebt geproefd kunt U zich niet voorstellen hoe geurig en smakelijk ze isi Inderdaad iets héél bijzonders! Neem! ze in huis! Van 25 tot 60 cent per half ponck ceg enn cU kumliteif^ f Gebakken Paling in boter- olie 15 cent in prijsver- hooging per pond. Vrijdag en Zaterdag is de weer vertegenwoordigd in de Slagerij Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijnII HARING ROLMOPS UITJES EN AUGURKJES per pot 15 cent per pot 17 cent per pot 15 cent Alles in de betere soorten. Aanbevelend m-**w o wm* v r i w W» 9 CaumaEAamH wormpoeders verdrijven zeker en snel spoel-, made- en maagwormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. Wormpoeders f 0,85 per doos. Wormolie f 0.85 per flacon. Verkrijgb. bij Apoth. en Drogist, of n iontv. van het bedr. door Firma Jacoba Maria Wortelboer. Postgiro 17039 Oude-Pekela. Bureaux van Reek Telefoon Interloc; Bijkantoor M1DD GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT 11 VA» OVER 0 Up lij October ivastgeloopien Ontwa] Jen iiieropeiid. Men Beurs van deze vert leelijk verlegen zitt ja sedert de verdagii) geworden. Da,ar liet Ponder ©enige vooru, in het honderd zit, idrie grootste partij .[Frankrijk en Itab gestoken ,om 't altl ivoor «en z'.g. ontw ,te Worden. Te Par inisters van d© gt (zich met 'elkaar <J au toe is het resu ptellen stuitten af ipigheiddie willei militair m&ch.tsa.ppa Jbevolking ibrandscl jprijsgeven. Veiligh. Bchen de onheilsr door de ©hauvini Bche uitharstinge: 'wereldopinie op h Ikelijk vergeten d. het Eransche mili 6te oorzaak is gew ices,en ook ziet het hoofd, dat af [Nazi's in Duitsch «pelen van S. A. n listig gevaar v.o>or 1< dat het den Dui 'groote verdelging-si [Frankrijk tot aan gestampt izït. Dui in de wiek gescli Ido 'besprekingen laten. Dit Zal h te Genève. Dat (zich zonder meer Eransche eisohen, ..Von Neurath, df ibuifcenl. z'aken, he (zijn land als vo „Onder de leuize 'geëischt, dat ,aan tVerdrag van Ver. Diuitschlands mat. gewijizigd zal wo niet alleen geen ïnaar ook geen 1 Iben. Daardoor is Door de totalei (a ifcaire luchtvaart (volliomen verbod Izou de kwestie lieid en de Duit lucht zonder mee, den. Helaas best;| een dergelijke opl dere staten echte'! luchtvloten, dan J lijke eisch züjh, ge mogelijkheid liUchtaoiivailen, gen, onthouden Duitschland In Veiligheid als aji Duitschland be •Hoelmatigen vorni| luitgesprokien, ondj jde, dat deze vool fcijn. De .eisch vl pontrole voor il (op een internatio (zoogenaamde wj land, doet Duit afwijzen. In de pers v ®>egd, dat het a: (Hitler elke out' Van Duitschland nieuwe Duitschd toorlogszuchtigo land blijft ten do eischer, wan teijn Wijdrage in geleverd; het y pok door de and ernst gemaakt- en ware ha,ah v: .rentie mag de stellen van ai© trole-eisc'hen afi T e Leipzig Ttijksgerechtshof de prooes inzak 'gonnen. Men a 27 Februari, ej di© de staatsinai 'de Nazi's, het te Berlijn in vl Hof in het ro; hlinden /zwerve derland aan, d h bovenibroek ®hh had dan hdtnaiatscchap Prompt bekend aangestoké: *dj' niet, wat i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4