kraaiennest"1 allerlei T DE PERS 1 i|| NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1933 wfL^6li rrden 0T em Mli' e™ SijdVT^ 2al dragen GEMENGD NIEUWS KERKELIJK LEVEN [""[RECHTSZAKEN 11 LAATSTE BERICHTEN BURGERLIJKE STAND ftSCHE COURANT aode-kan dMm a.ni.c[u reis. hte „Elvang. M.aatmhaippij"' ,rig belaagster géwteest train, 1[n „de doodej hand." Haar getaoed schoot direct vol Ln die bezittingen, dapht lent ngers jeukten dan van be- te tasten. Het Vriendelijk de n.l. dat die eigendommen ïanrdigen 'bijnaam, alleen aan Kerk behoorden. Sinds naar [©brachtdat andere 'kerkge- itn inrichtingen in nog ruii deeld waren «bet die pnroe- bekoelde haar lnst tot pon- izins. Met haar agitatie ward! .chtiger. Die oude liefde was ving Vergeten. Twijfel rees isch© heoren op aan de •waar- egeven cijfelrs. Vóór Ze hun »rgoed op stal izetten, WIL Iheid. Hoc] die 'te 'bekomlqn. ale heeft da hallve wereld, oe kan. 't anders ia Necter- Ibijzondere inquisitie-eominiS- lie aan gemeenten- en kerk:i volgende vragenlijstje Iziond; er in uwe gemeenten ook lehamien, instelïüngen en ver- rechtspersoonüj'kheidl bezit- 11. „instellingen van de doode i,arv,an de opbrengsten voor doeleinden, als burgerlijk© u, armenzorg, wteeshiuiZejn, Worden gebruikt, of andera als fundaties of 'leeningen, •reenigingefn, enz. pij bet antwoord de be|Zittin» J duiden, als B.A. lande» luwen met name ta noelmeu 1 I i J I Ie kerken an stiohtingen zijn r gemeente, die goederen in (Ja p ihetzitten?, (Gelievel Lij het voor alle kerken, weeshuizen, Ioor ouden van dagen, ziefcéln- 1. te vermelden en voor dq len ook kloosters, ziëkenhui!- Iilaire wjas n.H behalve door uij'Ze, bestuurslid van de |anti- broefderschap1 en G. Voet, Ida In de befaamde „Protestant", door fJ|. J. Bek'aar, ontvan- Ibe belastingen te Ede; notaris Zwplle en tor. Fabius, grif- rechtbank te Almelói. de plaats staat men Verbaasd Isam'btpnaren den treurigén hun naam' aan Zoo'n affaire op de twietede plaats wordtj en door de brutaliteit Wlaar- tet, zonder eenige Wevoegdhjeid i opdracht, vragen durft Btel- njbare lichamen over Vert,nou|- en, w;aar het niets mfee te öhe noot levert nog de om1- (Jat ds. Hoogenhnijze, die Oranje-hulde te. Atn'sterdainl |„Soci,alistenvreter", nu de me" wan een S.D.A.P.-er voor (zdjlu ■erZocht ©n verkreeg. Int schitterend de mlgntalitfeJU |.k. tweetal doode-hand-mani-: urrKMiK. prof nog verre dat vjan het De Plouq, toren. j.l. vergaderde de commissie tie van den 'hakenden (Plompe, Roiudleikerke, gemeente Haam» oww werk luit de '15de -eeuw. IDja ieelt mede, dat van de (zijde lieren groote medewerking L was iin totaal Werd ruim! if 140Q waaronder oo|k bijdragen van Lijk HuiS. Het resbeerepide 'be* .6 ongeveer f 5000 benoodigde osten wordt d<x>r het Rijk ge» tenslotte werd taeidegedasld» dat It gevorderde eeizoeln, zeer 1 (begin met dit werk Zal ge» den, om! het 't volgend jaar Itten. Een oud boutowerkTMijff gelukkig .voor ondergang gte- troonrede in de. eritiek. S (R.-K.i oordeelt .da Troon- raur st,uk" waarin „de warme, tem" niiet wordt behoord. De laaie Troonrede klinkt bijzou- rid/end. spreekt, aldus het blad. Ie nood en het nationaal-fascis- wen,. de regeeriug ..geresetrvarcÉ contant mteh de natie, die de dragen, maar van haar ideaelu )t het gtelheele volk zware offers |en weet het, maar zeg het met mensehelijkheid: en niet zoo h liberaal kanselarij-zuiur. d geeft toe, dat .bezuiniging s meer zij, noodzakelijik is. Doch, et: raak en bfezuiniging glleen (aa ien huishouden, Waar blijfti re*, de constructieve welvaart®- Ferffverruiming door produotie» die den werkloozen verdiend ft-, heeft het katholiek? pro» actie gevorderd. De Troonrede ir „op ruime schaal" zij noemt! lalleen woningbouw voor ver ren met» inschakeling .van, het bedrijf op zich Zelf sociaal nisch uitstekend maar zwijgii ■n en bruggenbouw, de Zuidter- nningein', Zocia-l® de groote lijn getrokklen tot bescherming den lart, samenwerking Van werkga-' - jemers in goede reehtsverhoudin- r den vr ede-onder-de-wapens van contracten en een eindelijk nieu# wen maatschaptpelijken opbouW volgen®bet •organisch beginsel. Gezond versland en volkskracht staan Haar, aldus besluit het blad, om: de natia do.or een der bitterste tijdperken van onze geschiedenis heen te hielpen. Maar indien da regleering niet sterker de leiding neemt en een construotiever welv.aartspolitiek vormt, zullen de partijen en met name de R.-K. Staatspartij bij-de-hand moe ten zijn met initiatief-voorstellen. De Volkskrant (R.-K.) somt op, hetgeen uit de Troonrede niet blijkt. Men zou, ondanks de formidabele lengt# der Troonrede, geneigd zijn te Zeggen, dat er beter uit blijkt wat niet zal geb'e.uren dan wat het nieuw© kabinet, ouder da leiding van den sterken man, zal onder- nemen. Wij weten niet, of de sociale voorzie, ningen onaangetast zullen, blijven. Of de uitkeeringen aan werkloozen op hun lage laagte zullen worden gehand haafd, waaraan voortdurend en automa tisch geknabbeldw ordt door de steun maatregelen der regeering. Wij vernemen niet, dat iets zal worden ■ondernomen tot beperking van dein vrou wenarbeid, opdat W;eer meer mannen aan bet productieproces kunnen deelnemen. Wij vernemen niet-, dat de overheid van zins is iets te do,en tot wering va,n do cumulatie van ambten, dien steen de® aan* stoots, welken v.elen nog altoos de er varing der laatste dagen heeft het weer bewezen blijken lief te hebben. Wij vernemen niet, dat deze regeering, christelijk toch in haar opizet len overgroo ts meerderheid ,he.b, onder dat opzicht, sympathieke voorbeeld van Italië en Duitschland zal volgem en kras, onverbid delijk streng zal optreden tegen het schen den der publieke eerbaarheid op1 openbaar terrein. Deze saneering van het volksleven, die buiten allepi osten der Rijksbegrooting om gaat, mag niet worden nagelaten, en het zou een gewaardeerde uiting van de kracht der regeering zijn geweest, indien 111 d?l Troonrede publiekelijk tegen he)t zedelijk' 'kwaad, daf onzle volkskracht on dermijnt, ware opgetreden. .1 an veel wa-t wij graag Jiadden verno men vernemen we niets. (Wat wij hooren houd't weinig goeds, al :is het ook niet nieuw, in. Het blad vraagt zioli af, of de voonga- nomen salarisverlaging voor het rijksparso:- neel nog wel een redelijk karakter khn dragen, nu in vele gevallen dat hetgeen men thans heelfit een minimum bestaan1 nog; nauwelijks waarborgt, daargelaten nog dat, buiten de verlaging, aan de salaris sen dagelijks terk'er wondt geknabbeld door de prfj^verhoo'gingen Op order dar regeering ingesteld en nog in te stellen. Van een t,e voeren gazins-politiek! blijkt niets. Het eenige positieve is da aangekon digde werkverruiming, waarvan de w'o- ningbouw (regeeringssulbsidia Of verlaagd# loonen f vraagt het blad) de redactie- kan •tbelachen. I I De eerste Troonrede.in welke, in dit parlementaire 'tijdvak, de Regeering haar program in enkele groote lijnen teekent, en den wega anduidt .waarlangs zij hoopit te gaan in dezen voor Overheid! en! volk zloto zwaren tjjd mag een kloek en evenwichtig staatsstuk heeten, schrijft „De g tan tb aard'. Kloek door hef ernstig blijk van haar werkelijkheidszin en haar logisahen bouw. Evenwichtig door haar voiorzidhtig. beid, die wel kracht moet kennen, maar geen krachtsOv.erschatting. Het spreekt vanzelf, dat nieuwe ver rassende dingen in deze Trooprede niet worden gevonden. Oust volk' Heóft ook allerminst beEoelfte aan verrassende in vallen en nieuwigheden. Het heeft hieraan behoefte, dat het zichzelf klaar voor oogen stelt. Jme de werkelijkheid' is en welke roeping, die werkelijkheid' het stelt. En net mag dankbaar zijn een Regeering to nebben, die hef niets verbergt en over- krStf 8n,lleld,®r den we® wiJ''sh dien zij krachtens haar roeping en taak'wil be- bandelen. f f f i Feitelijk beeft dus de Troonrede ten in- u wat indertijd in ons program van actie reeds werd' beaamd. Dit o-eeft het bewijs, dat wtij het voorrecht hebb'en van een regeenng, die te midden van de on vastheid van het gebeuren, vloor zichzelf steun vindt m een weloverwogen: vaste lijn voor haar handelen. Dit stemt, tot dankbaarheid, la meer, omdat zij het bewijs geeift het «esef te kennen aan hetwelk! onze geliefde Koningin steed® weer zoo, treffend uiting geelt het besef dat heel haar werk fot r li ,i ouverem «Her souwereinen bew!n d6n Heere; de bade' dat Hem het 2 mQSe r T°lk, te ster'k'®- opdat rn(onder verhoogde kraohtsinzpanntegi vanILfnkel<5 als' het herstel verscWr7».en7 \d»e'r rij^b6fTooting, het behiiJ i toezicht op het financi'eele van b i1 ^elmeente11 on de handhaving wn het gezag, bevat de door H. M. de sprokm''t'111 dej ®tia,t6m-Haueraal nitge- - WflTrTOnrede m®ded'eelingen, welke - 7rage.n Z'3 ook openlaten kvna^ worden be- gwet sehyft de liberale ,,N. Bot*. Con sen Lnw11 °mi^h^ebied had daarentegen ran i geluid kunnen. Binken, waar- mj, 1?idin? fare uitgegaan. Mt Lu f?naD«eel ^herstel betreft, het z<d stro-, Hj cr vpor alle® naar sa»ziesima u heratei te bereiken door «bjke beperking^ van de uitgaven. den voorgrond wordtj geplaatst: en tc»t uitgangspunt van het nieuws regöerbeleid wordt gemaakt. Het is niet slechts een mimenteele „gr.ondige verwarring"*welke da wereld t.e zien geeft, doch terecht hoeft de Koningin nu de volksopini duidelijk) attent gemaakt op heit vaststaand fei, dat, hoe het toekomstig wereldbeeld ook worden zal, „bij de produotie zpcfwel als bij den ruil van goederen zich overal verschuivingen openbaren, die in menig opzicht een blijvend kiarak'ter schijnen ba dragen". Wie oofc slecht® over ©enig oriëntatie-vermogen beschikt, bij het be zien van de huidige wereldkaart, begrijpt, dat hier voor geen ernstigen twijfel meer plaats is, al kunnen de meeninigen: ver schillen over den uit,eindelijken stand van zaken, en wat in verband daarmee da toe komstige piostiia van ons Rijk' zal zijn. Tegen dif perspectief past da forsche oeconomische paragraaf van da Troon rede. Erkent deze onomwonden, dat de Ëondensche conferentie „niets tot stand kon brengen" er fan niet voldoende nadruk worden gelegd op hatj „niets" voor de r.onde erkenning yraarvan de man, dia zelf delZa conferentie presideerde, de verantwoordelijkheid durft dragen mr. Verschuur blijkt daarvan de logische con sequentie tei hebben getrokken. Leiding, hulpi, zelfs! drang z'ullen in toenelmend'e mate noodzakelijk blijken «m ons bedrijfs leven .a,an de ©economische structuur aan te passen. Dit beteek'ent dus op agrarisch gebied hanteering van da Landbouwcri sis-wet, welke niet .alleen oeconomisch maar ook spciaal vèr streiklkende bet-eekenis kan hebben. Men dehk'e, waf dit laatste betreft, .aan regletmenben als zoo pa® wer den afgekondigd inzaik'a de bloemlboll'enl- saneering en de regeling van! dein aardap- pielenhandel. Een wezenlijke Wijziging in de handelspblitiek' zal moeten volgen met behulp van de nieuwe1, differentieerendle Crisisinvoerwet, bereidt ingediend bij ,de Kamer op 18 Aug. j.l. e_M:aa,sbodeschrijft: ■I I wij opi e>en der keerpunten van de ^nreldhistorie staan, is bijna een gemeeU- ïla% geworden in vele redevoeringen. baaroin ZOu bet menigeen k'unnen ont- jtaa"> dat in de rede, waarmee H. M. Vie ®er ojende, juigf dit enorme feit op G ra r te sdiilderijondielstal. V.D. meldt, uit Berlijn: Zaterdagmiddag heeft uit den antiquiteétenhandel van Goldsehmidt en Co., de 40-jiarige bediende Karl Manchen, een aantal schilderijen in olieverf, tapijten etc., ter waarde van on- g'eiveer 70.000 mark gestolen. Manchen [heeft de doeken met kennis v.a,n zaken uit de lijsten gehaald en om de ontdekking van zijn daad zoo lang mogelijk te Vertra gen heeft hij na met dezen buit de zaak ta nebben venlaiten den deur jaloezie-grendiel vernield. Sindsdien is hij met zijn vrouw en een kind va,n één jaar verdwenen. Waarschijnlijk acht men het-, da,t hij naar Nederland gevlucht is. Onder de gestolen schilderijen bevinden zich doeken van Niedermann, Renoir, Gwardi, Terborcb, Cézanne en Slevogt. Schietpartij te Enschiede. Dinsdagmorgen vroeg werden bewoners van de Deurningestraat- te Enschede op geschrikt door tien revolverschoten. Het waa aan de pblitie sedert eenige dagen he kend, dait er pogingen zouden worden' aan gewend om in een pierceel aan die straat, dienend' als opslagplaats van door het kan tongerecht in beslag genomen en andere verbeurd verklaarde goederen, margarine tel stelen. D« politie had de buurt afgezet en heeft drie personen, die per vrachtauto waren gekomen, op heeterdaad betrapt bij het inladen van 20 kisten margarine, terwijl er nog ongeveer 50 kisten kla,ar stonden om ingeladen ta worden. De inbrekers, de 31'-j,arige werklooze de B. uit Lonneker, de 36-jarige. melkrijder G. B. uit Hass'elo, gemeente Wcerseloi en de 29-jarige J. M. C. uit Hasselo werden gegrepen, toen zij met den a,uto wilden vluchten. Zij zijn in verzekerde bewaring gesteld. I Door een trein gegrepen. Bij het station Kropswoldie aan 'de JJij|n GroningenNieiuWesohans is gisteravond' te ruim zles uur de 50-jarige boeven,a|ijbei- der H. Ivremer, die terugkeerde van 'het kioeienmelken, op ee!n particulieren onbe- Waakten overweg door een trein uit Gro- 1 ningen gegrepen. Zwaar verminkt wegd hij opgenomen. Een. onmiddellijk ontboden 'geneesheer kon slechts den dood consta- teeren. Het .ongeluk is wa,arschijnlïj|k! laan onvoorzichtigheid te Wijten. Felle brand in Dreumle.. Gisteravond, ©irqa zes uur brak tdoor onbekende oorzaak brand uit in het Win kelpand yajn UI de Jong aan Üen Hcofd'wleg te Dreumel. Da Vlamimen sloegen over haar de kapitale boerderij van !P. Entten. In een oogwenk stonden Ibeidd peröeeldn in lichte laaie. Da brandweer kon Idoor gebrek aan water niets uitrichten. WqJ slaagde (zij er in een aangrenlzejnde boer derij te behouden. Het winkelhuis (en de eerstgenoemde 'bcdrderij zijp geheel afgfe- ibrand. Bovendien brandden de tot de 'boer derij hehoorenda tweel stallen, 'twee schu ren ien een hooiberg af. Da landjboliilw1- Voorraad, W.o. 200.000 pond hooi, ging verloren. De inventaris van beidq panden Werd gedealtelij'ki gered. De schade 'wordt grootendeeld door verZekelring gedekt'. ■Wagen rijdt tegen een boom. Dinsdagmorgen omstreeks kwiart voor negen heeft op den Zutphe'nschanWeg >ta Lochem nabij bet Wialien, 'een ernstig lautQ ongeluk' plaats gehad. Van een Ihxe auito, waarin behalve 'de bestuurder nog Iviep andere personen gez(a,te|n Waren, blrak jon- •verwacht de stuurstang met het geVolg, dat de 'wagen in volle vaart tegen den langs den Wieg staanden boom Opreed, Tengevolge van den sclho'h liep het ben zine-reservoir leeg, terwijl de vgijikbmerf' de vloeistof in brand vloog. De vijf inzittenden Werden alleln min of meer ernstig gewond. Een kreeg! teen dijbeenfraotuur, een tweede een ZWare hersenschudding, een derde persoon ieen gapende hoofdwonde, terwijl de yiefrde eenige ribben brak. De vijfdci inzittende kWam er met eenige licht© verwondingen af. Alle personen waren in dienst van de firma Stork te Hengelo, in welkh plaats de slachtoffers ook woonachtig.zijn. jPcr zieken- en per vraclht|a)Uto werden zliji Snaat Hengelo overgebracht. De auto 'Wejrd! Vrij wel geheel verniéTJd. Nader meldt men uit Hengelo' De vijf personen, die gisterenmorgen bij het auto-ongelu'k op den Zutpheasefhen weg tussehen Warnsiveld en Lochem wer den gewond, Zijn ter verpleging! in het Ziekenhuis te Hengelo opgenomen. Het ernstigst is er aan toe de heeq' S. Vis, de ehef van het electrisdh bedrijf deg firma Stork, die een gapende hoofdWopde en ©enige g©hroken ribbejn heeft. -Zijn toe stand is gelukkig niet levein'sgevaariijB De toestand yan dc vier anderel geWto- dein, t*ö "wetea de "h'eiereii ir. iRocxrda, -Do Graaf en Harp va.n de firma. Stork en do phauffeur Fokkink is redelijk wel. Voor- loopig moeten zij echter in het ziekenhuis Wijven. Oplichter «gesnapt. Een paar dagen geleden 'klWaim! bij een IbeWoonster v.an de Brederod^st^aat to 'Rotterdam, 'Wier man in Amsterdam als monteur werkzaam, is, een man, die Ver telde, dat hij namens' haar echtgenoot klwlam. Deze ïw1 hwn'> alQ0 vertelde h'J voorts, verzjocht een werkpak, een booid, een das en een 'bedrug van f 20 mee to nemen. De vroulw, die te gjoeder trouw was, gaf hem het gevraagde me©. Toen lia.ar man desi ajvonds tliu,is Hdwlam, dvan nietsl te Veten en natuurlijk had hij ook! niets ontvangen. De vroulw zei daarop, dat het gezicht van den op lichter haar al dadelijk bekend Was voor gekomen en toen zij! ev,en nadacht, schoot haar te 'binnen, dat zij een 'groepsfoto had van een aantal monteurs van de vlieg» buigenfabriek Koolhaven, Waar haa,r maai (werkzaam is geweest en dat op die foto ook een man stand, die erg vqel leek op 'den oplichter. Zij zocht de foto op en toen was er geen twijfel meer. Ha,ar Wan wist, hoe da verdachte heette en met d|o foto ging men naar da politie. Kort daar op 'werd de verdachte, de 35-jarige mon teur J>. H. K. aangehouden. Het pak, do boord en de das Waren nog in zijn bezit-, maar het geld Was op. Hij! is opgesloten. Een luchtballon geland. Gisteren heeft een luchtballon tenge volge van de mist, eèn noodlanding moeten uitvoeren op helt land van den landbou wer de Wik ,te Oude Tonge. Het bleek, «Ja|t zich in den gondel twee uit Rijasel iafkomsltige Franschen bevon den, die eergisteravond om 7 li. 45, ,ui+ Grenoy waren vertrokken. De landing verliep zonder ongelukken. De beide luchtvaarder® zijn via Rotter dam naar hun woonplaat® teruggekeerd. Goed afgelooplBn. Op den bewaakten ïbverwteg van de spoorweg KaldenkirchenVenlo is een vracht,auto ■dcior dc ncergelate.11 aifsluithoio men gereden. De machinist van dein na derenden personentrein ,di« hef ongeluk bemerkte., kkm door krachtig remmen, nog tijdig den trein tot stilstand brengen. Hat ongeluk moet aan onoplettendheid van den autobestuurder worden toegé schreven. Tegen hem is pr©cee-verba,al opgemaakt. Anto-botsdng. Eergisteravond omstreeks negen uur reed een auto, waarin baron van Hövell tot Westerflier zat, opi den rijksweg Grave Nijmegen onder de gemeente Wiychenl Eensklaps naderde nit een zij weg nabij Al- verda een .auto uit Heesch, waarin- be halve de bestuurder nog een dame met twee kinderen zaiten. Beide auto's bottsten met kracht tegen elkander, tengevolge waarvan de auit.o uit Heesch ©enigie mialen over den kop sloeg en zwaar gehavend terzijde van den Weg kwam te lgigen. Da passagiers hepen al len lichte verwondingen op. Na door dr. R.uyS van D.ugteren |t# Wyohen behan deld te zijn, Isonden zij zich weer maar hun woonplaiaite begeven. Ook de andere auto werd ernstig be schadigd. Da paisSagiers van dezen au;to bleven ongedeerd. (i Nederlander veracrdeeld te Londen. V.D. meldt nit Londen: Barend de S. een 45-jarigle Nederlanidsche onderdaan, die| verklaardla twaalf jaren lang jito. ste ker te hiébben gediend blij de Britsch© ma,- rinq, herft gisteren voor den politierech ter in Old Street terecht gestaan, omdat hij als buitenlander zou hebban nagelaten een adresverandering op te geven, zoomede wegens het verlaten van zijn 'vrouv.' ein zes kinderen. De politie-officier verklaarde dat S. zich hij da Engelsoha marine goed gedragen heeft, mia.ar dat hij sinds hij, nit dienst was, zijn vrouw en kinderen mieer daar eens heeft verlaten. Hij was juist uit de gevangenis gekomten na uitzitting! yan een straftijd, omdat hij: onder valscha Voor spiegelingen, van een jomge vrouw, tegein- over Wie hij zich als vrij'gazlel 'had voorge daan, 30 pond had los gekregen. De rechter zeide, dat S. niet zoo, 6liecht van inborst w,ae, maar dat zijn gedrag den laatsten tijd aftkieurienslwaard.ig jis. Hij werd veroordeeld tot 2 p|and boete 'wagens haf niet opgeven van een- ander adres, ter wijl hem zon Wprden aangeraden het land ta verlaten. 1 1 1 Een geveltoerist. Gedurende den jongstem Zaïterdag en Zondag is er ingebroken bij de firma Ohushiers, juweliers in Netto Bondstreet te Londen. De inbreker moet la,ngk dein' ge vel, die voorzien is van een nec|nlidbt|- reclame. omhoog zijn geklauterd en heeft vervolgens a,an den achterkant eeim ruit ingeslagen, waardoor hij in dan' verlaten winkel kbn komen. Daar heeft hij op zijn gemak het een en ander uitgezocht. Hij moet echter bij het inslaan van da ruit gewond zijn, 'want hiji heeft handdoeken gebruikt om zich te verbinden en overal in den winkel vond man bloedsporen. Het winkelraam heeft hij leeggehaald, doch; de ©afe', die da voornaamste kostbaarheden bevatte, heeft hij niet opien kunmemi k'rijf- gen. Hij moet ook weer over het dakl.-en via den voorgevel verdwenen zijn. Gelz&ein de opening, waar hij' doorgekropen is, moet het ,een kleine of ;althans magere man zijn geweest. Men schat de Waarde van het gestolena pp! 3000 pond. Dit is dc achtste keer in een half jaa,r tïjds. dat er bij Chushiers' i® ingebroken. Bloedige botsing in het Oppner- Oostenrijksch© mijlngebied. In het gehucht Kohlgruibe in Opper- Oostenrij'k' zljjn Zondag vedhtpartijen .ont staan tussehen binrgei'waohten en Naizi's. Ma^hdag Werden twee burgerwachten door Nazi's laangevallen, die daarop vervkxllgdi werden en vluiehtteni in een koffiehuis'. Toen d>e gendarmerie verscheen, ging(en Ida Nazi's weer op de vluidht en liepen een antler Koffiehuis binnen, Wlaar zich be halve de, noodige Nazi's oo!k Veel socia listen en communisten bevonden. To,en |de igendarm'en 'hier da daders Wilden jagres1- teeren, ontstond er verzet, Waarbij!teen gendarme gëwtond werd. N,a herhaalde sommatie Schoten de gendarmen. Zij scho ten drie menschen dood en verwbndden pr •vfölf. Een aardbeving iu Centraal China. ■Eerst thans hebben berichten uit Cejn- traal China Sjanghai bereikt over een hevige aardbeving, die in de laatste Week van Augustus eenige Qentraal-Chineesche provinciën geteisterd' heeft. 'Er zijn ten minste 50C0 dpoden en eenige duizenden dalktoozen, miaar nadtere ibij!zloniderhé(Jau ontbreklen nog. j Na 20 jaar nit de gevangenis ontslagen. Gisteren is een man ,uit de 'gevangenis te Maidstone in Kent ontslagen, die iu 1913 w'egtens medeplichtigheid aan mpord ter dood veroordeeld was, mjaar iu.it (hoofde van izijn jeugdigen leeftlij|d bijl Wia® jnjst 18 ige!w!ord!en had de minister hem voor gedragen voor hegtenadiginig' en was het vonnis in 2Q jaar igevang.enisstrajfl ver anderd. 1 i DeZe 20 jaar w'aren gisteren om: en begeleid - door een waiker in civiel is de man naar Loniden 'gebracht, waar hij Bian een loffieier van het Leger Ides Heils werd overgedragen, die 'Zich Verder ïneü tz'ijin verzorging zbl 'belasten. De vrijlating 'W|as bekend geworden eb eenige journalisten hébben toegajig bot den vrijgelatene verkregen om hem! naar zijn eerste indrukken van het veranderde Londen te vragen. De mjan .antwoordde, dat hij geen enlklele straat van Londen, .behalve het Trafalgar-ptiein, herkend had Ibij Izjyln to|aht door de stad ten d|ajt ialla hoiOfd straten hem' volkomen veranderd: leken. Daartoe had verder bijgedragen het vol komen ontbreken van het verbepr met paarden, tlat in 1913 nog '10 maal Voq groot Was ials d!at met bussen. (Maar ook do bussen en trams had hij niet herkend. Al dezie voertuigen Waren zéker tweemiaal aoo groot als h'ijl Ze nog, in herinnering had en electrische treinen op de SVIetrOpo- litan-spoorweg h,a,d hijl ook nooit gazlien. B« moderne hooge kantoor- en fabriekS- gebouiw'en léken hem fanbastiSch, inaax kat allermeest wja® hij1 teöh getroffen door !dq Ikleeding die meisjes uit den Werkenden slandt hans algemeen droegen. Die klee- 'ding .Zou in J1913 .algemteene sensatie ver wekt hebben. Tenslotte vond hijPhef (ver keer niet alleen intenser imaar vooral vlug ger. Iedereen Scheien thans oolki op .straat haast te hebben, wat hij .zich niet kbn herinneren dat in 19,13 het geval was. In deze vreemde wereld zal het Legiej.- des Heils trachten «veer een betrekking voor den ah'ah te .z'oekein, die goed gazkmd en krachtig is, mjaar er alleen veep! en veel ouder juihzieb dan izij'n 38 jarenj- Onbekenden zouden hem' 50 gegeven hebben. i Hooge Pauselijke onderscheiding. Z. H. de Pau® heeft de hoogste ordia van Christus Verleend! aan den Oostetn- rijlk'schen (bondspresident, Miklas, en de orde van de Gouden (Spoor aan honds- kanselier DioHfuss. De ondterseheidingsteekenen Zullen bin nenkort door den ApostOlisehen nuntius te Weenen, Z. H'. Exc. nrgr. Sibilia, iaan de beide staatsmannen Worden overhandigd. De hoogste orde ,van Christus is de eerste derPauseliJk© ridderorden. Haar ken merken zijn: .aan een keten ©en rood' la- tijnsch kruis, hetwelk! een wit kruis pm- sluit, en de „plaque" ,of ster. Deze orde telt slechts één klasse, dia der ridders. Ook de erde van de Gouden Spoor telt slechts één klasse, die der ridderfs, Wieir aantal niet meer dan honderd mag be dragen. Van dteze orde (Zijh de onderstehei,- dingsteekenen een rood, witgestreept lint, waaraan een gouden wapentropee, en een gouden, 'geel geëmailleerd kruis. Op het kruis is een schild met 'de af beelding (der Oulbevlekte;, 'de patrones üezfer orde, aangebracht. Heldhaftig© dood van ren priester. D'eZer dagen is hier te lande bericht ontvangen van htet ovierlijdein, van den zeeree rw. pater Wpltejrs te Kampala (Afrika). Aan de British United Press wordt nu a.d. 13 September uit Nairobi (Kenya) het voLgend'e gemeld: In de vervulling van zijn plichten als priester h'eéf't pater Wplteirsi van de ELK. Kathedraal te Kampala (Oeganda) zijn le- ve!n geofferd-. Vier inboorlingen waren stervende aan da pest, pater Wplters werd .geroepten om hun de laatste H.K. Sacramenten toe te dienen. Hij wa,s: gelwiaarsohuiwld voor het gevaar, maar stond erop dien laatsten hij stand te verleenen, diein de R.-K. Kerk de.n Stervenden biedt. Twee dagen lader stierf pjater Walters aan de pest! Hij was in wijden omtrek ge» '■eerbiedigd ,als da .Pater Overste van de Kathedraal -en is ruim dertig jaren mis sionaris geweest in Oeganda. Vrijgesproken van Majesteitsschennis. De Ha,agSehie rechtbank deed Dinsdag Uitspraak in de Zaak tegen den 28'-jariH gen letterkundige L. M. Kj. nit Maarten®-» dijk' en den 35'-jarigen kantoorbediende A. IT. D'. O. te Delft tegen Wien door heö O. M. iedier 3 maanden gevangenisstraf is igeëfec'ht tier zake ,d|a,t 'Zij in een door hen geredigeerd orgaan „De Sbormer" uit gegeven door de RL-K. Stormtroepen, een' artiklel hadden geplaatst, dat baleedigend geacht Wlerd voor H'. M. de Koningin. De retehtb'ank achtte het aan verdacht ten bij' dagvaarding, tem laste gelegdjj niet bewezen en Sprak hen vrij. MIDDELBURG- .Op de graanmarkt a|a,nvoer ruim.. Kleine groene ecWten |f 11' 11.50, KroonerWten 1213.50, SdhokJ» kers 1516, Lange 'bruine boonen 9— 10, Ronde 'bruine boonen ,1214, !W(. bponen tf 1517, MaaUZaaid' !f2021. Aangevoerd' door boerinnen: Bioter- S3Va! kipeieren f3.55, poelje-eieren Ï2, kalkoeh- eienen tfö. Handelaren: bpter tf0.92, kip- eieren f3.50, poelje !f2, kalkoeneieren ï'4. - PartiOuliera prijls: bloter fl, kipeielren' f 4.50, poelje-eieren f 3. MIDDELBURG. Van Maandag 25 Sep!» Itember tot 27 'J,an. 1934 iZullen de Bfflan» Wendijk en de Poelendalesingélf voor het 'openbaar vefkper Zijh afgesloten. i D© revolutie op CnJia. Reuter meldt nit Havanna: De vroegere president, de C'eSpedles, Izlom 'in één der buitenlandsehe legaties ge vlucht zlijn. De studenten, die San Martin aan het bewind hébben gebracht, hebben nog 'geen besluit genomen over Zijh aanlbodi om' ziclh terug te trekken. I Het proces te Leipzig. De vierde strafsenaat van het rijks» gerechtshof, die heden z'al aanvangen met de 'behandeling, van den ibrand in 'den Rïjkfedag, is als volgt samengesteld: pre sident: senaatsprdsident dr. Buenger; as sessoren: dr. O oender», dr. Froelilich, dr. Lersch en dr. R|usch; .plaatsvervangend' rechter: dr. Foil; <rapp|o|rteujr is dr. R|usch.. De belangstellingis groot. De Nederl. advoéaat, mr. Stomps, die "op verzoek der familie, v. d. Lubjbe 5tou| verdedigen, Werd niet tot hem 'toegelaten. GOES.. Géboren: Pie'ter Jaeo-b, z. v. Corneilis Lamgeveld 'en Cornelia Lange- veld. I j 1 Tl I' Gehuwd: Johan Theodor Bleuzé, 23 j.' jm. eu Klazina Geertguida Breen, '2*4 jia,ar jd. Overleden: Cornelia van de Panne, 29 j.. ,öcht,genoote van Cornells 'Keyhoer, tja Haamstede. Dnr© duiven. In België zijn er 350.000 d'uivenhoir- 'ders, lallen bahoorende tot den werken den stand en vooral wonend in de fa brieksdistricten. Van die duivenhouders izijn er 100.000 werkloos en nu heeft mea Van 500 van hen uit de streek van Char» leroi den steun ingetrokkén, omdat tiij' (Rui-1' ven hielden, dus geld uitgaven voor hun! vermaak. Als dat overal wordt toegepast, Zullen ide ontelbare „duivenmantstehap- pijen" bijl .onze zuidelijke buren in op» stand komen. Want voor Belgen, [Vlamin gen zoowel als Wlalen, is de duivensport, wat voor de Engelschen de Wedrennen, voor de jongeren de voetbalwedstrijden, voor de Haagsehe dames de bridge-drives (z|ijh. u i 'Wij herinneren ons een wejemioedig lied nit den tijd van de invoering der' honden belasting, toan dien arme, die afstand imoest doen van zijn trouwen vriend, omdat hïjj die bloedpenningen niet bezat. Wie helpt de VlaamSdhie duivenliefhebbers eraan.3 'Wellioht zal het oude lied met een kleina variatie wederom dienst kunnen doen. WAT MENIGEEN NIET WEET* Vanaf 1 October a.s. zal in alle Fran'- sche scholen, als verplicht leervak, onder wijs in de Russische taal Worden gegeven. Mevr. Otilia Compton werd' door da Vrouwen-Universiteit ta Ox'f'ord, in den staat Ohio (Vereen. Staten) wegens haar voorbeeldigen loopbaan als huismoeder tot doctor honoris ca.usa benoemd. Om rubberstempels schoon te maken? Men laat wat zegellak op papier loopen en Qoopt dan snel den, een weinig vochtig gema,akten stempel in de taai-vloeibare massa. Allé onreinheden blijven in de bard geworden lak achter en de stempel' is volkomen schoon. De koperwinning in het voormaligs Duitsch Zuidwest-Afrika, waarmee de Ota.vi Mijnbouw-maatsoha.ppij1, .een aanvang had gemaakt, moet jaarlijks ongeveer 35Q duizend ton ko-per opleveren dus bijna een vierde gedeelte van de jaarlijksche We reldproductie. In dé haven van Messina zal een 45 meter hooge liohtzuil met een madonna beeld' erop geplaatst worden, die Marooni den 13den Augustus 1934 van Jeruzalem uit ontsteken zal. VERK00PINGEN en VERPACHTINGEN Septemlber: I i 2,3 Goes, afbraak', De. Wilde. 27i Goes, vendutie, De Kioik. 28 's-Heerenhoek, hofstede, enz., Jonkers» 29, Ovez'and, wloon- en winkelhuis, Oelet

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3