DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1933 1 UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES f IN HET KRAAIENNEST ||i UIT DE PERS i|| NIEUWE ZEEUWSGHE COURANT De verhoogde aCcijns over een vpl jaar berekend Zou eeaie hioogei'e pplbrengst kun nen leveren voor: sigaren van. rond' da 1' 10.C00.000; rooktabak, enz. van rond ±'2.000.000; (sigaretten van rond de f2.000.000; te zamen f'14.000.00Ö4 Tenslotte wordt nog medegedeeld, dat de commissie van deskundigen voor den tabaksaccijns de aandacht van den minis ter heeft gevestigd op eien flWeetal punletot Het eerste punt betrelft het verbod van verkoop van tabaksfabrikaten beneden den banderollcprij'shet tW'eedel beperking van de afgifte: van bedrijï'svergunnin'gen Voor den kïeinverkloopi van t abaksfabrikaten 'tot hen, die blijkens de inrichting van hunne verkoopgelegenheid als Winkeliers moeten worden aangemerkt. Omtrent beide punteto heelft de minister zich in verbinding gesteld met zijn ambt genoot van oeecUGmische Blaken, ïnet Ver- z'oelc hein ter zake van advies tel dienen!. Ziiidcrzeelwids. Versehenoin is de memorie van toelich ting tot het wetsonj-wlerpi tot vaststelling van de begrooiting van inkomsten en uit gaven van het Zuiderzeefonds, Voor 1934, De regeering kondigt, daarin een reorga nisatie aan van de dienstem, aan welke tot dusverre het Zuiderzeewerk is opge dragen. Zij stelt zich voor dia te be reiken door instelling van een „dienst voor slaatsinj.blderingen in het IJisseilm-eer". Met, het oog hierop kan de re,gearing thans nog geen voorstellen doen tot uitvoering van bepaalde werken voor de noordooste lijke inpoldering. Zij he-efif. daarom in deze begrooting ter zake een memoriepost- uit getrokken, ten einde, zoodra in het be- grootingsjaar 1934 de tijd daartoe rijp' is, bij suppletoirs begrooting de1 noodige fond sen aan te vragen. Ministerieel bezoek aan R'dam. Da minister-president, minister van ko loniën, de heer H. Co-lijnde minister va.n waterstaat, ir. J. Kalff en de minister van sociale zaken, prof', dr. J. Ri. Sloite- maher de Bruine, hebben gister een be zoek aan Rotterdam gebracht. De- ministers hebben het noenmaal -opi het raadhuis gebruikt en jejera tocht opi de rivier en door de haive.ua gemaakt- Na,ar wij vernemen staaf het bezoek in veroand met werkverschaftingsiaaragelegen- heden. Zijn we juist ingelicht ,d.a.n zou voornamelijk de tunnelbouw onder de ri vier. de tweede oeververbinding, ter s'pirake komen in de besprekingen tusschera deze regeeringspiersionen en de gemeentelij l:ü autoriteiten. Distribatie van rundvlees c'li. Zooals reeds is medegedeeld, zal de cri- sisrundvee-eenitrale dezer dagen den mi nister hebban te adviseeren over de Vraag, hoe en op welke 'wijze gehandeld zal moe ten worden me;f het vleeseh v,an het af te slachten rundvee, dat aan den Nederlaind- sohen veestapel moet worden onttrokken. De' commissie va,n advies inzake de consumenten-belangen heeft in haar ver gadering van 8 September j.l. het besluit genomen den minister te .adviseeren! het beschikbare vleeseh van het af ta gla.c'h- ten melkvee in versohen toestand te doein disitribueeren onder de behoeftige gezin nen. Ook in het bestuur vara da Nederland- scha vakcentrale is deze aangelegenheid aan de orde geisteld en werd het bespit genomen, den minister evemeemsi te .advi seeren in den geest van het besluit v.ain de oommissia v,a,n advies inzake dé oonsumen- tenbelaragen. Opheffing gezondheidscommissies. 'Jbii de Tweede Kalmer is een wietsonti- werpi ingediend' tot; wijziging vara da Ge zondheidswet. Do hoogst zorgelijke toestand van de 'financiën van he|b Rijk era da gemeenten dwingt er toe, zooveel mogelijk Versobei- ringen in de openbare hnishojuidiinig, aara ta brengen. De Minister heeft na, rijp! be raad geineend, hiertoe wat den dienst der volksgezondheid betreft, te klunnera mede werken door opheffing van de gezond heidscommissies. Hij deep dit voorstel met groot leedwezen, omdat hij wlaardeering neeJt voor het vele, goede werk, dat Staatsburgers in die Commissie! voor het algemeen belang' hebben verricht,; maar terwijl versobering dringend gebodera is, heeft hij er naar gestreefd, zooveel moge lijk vitale voorzieningen inzlak'e de volks gezondheid te. sparen. Opine'ffing v-an de ge-zondheidsoonunis(- sielsi behoort tot de minst schadelijke maat regelen. De- Rijksbegrooting kan daardoor met ('53.200 verminderd' worden; ook de gemeentelijke beg rootingen zullen verlich ting van lasten ondervinden. Naar een afzonderlijk! rijJU!sroggebu,rea,n. Naar het „Hbld." meldt, zal de heer H. W'. Verbrugge directe,u!r warden van een in te stellen afzonderlijk' Rijlksrojgga' bureau, dat de verschillende wettelijke maatregelen met betrekking tot rogge ten uitvoer zal brengen. Russisch graan. Het Graanbureau heeft gisteren aan de graanim'portelurs medegedeeld niet bereid tet zijn nog Russische granen vain hen over ta nemen. Door dif besluit wordt de import van Russische granen piraotjisch stopgezet. De regeling toch is zoo, dat de importeurs verplicht zijn aan het Graanbureau, dat hel monopdlie van den invoer heeft, aam- gif-te te doen van hun import. Verhoiqgd men een zeker percentage winst voor bet monopolistische, graanbureau betrekken de importeurs in naam hun geymportejerde granen weer van het, bureau. Loopcnde contracten vallen raiet ouder da nieuwe regeling. Demonstratieve vergadering van den Kon. Ned. Middenstandsbond. De Koninklijke Nederlandsclhe Midden standsbond heeft gisterenmiddag in den Dierentuin te 's-Gravenhage een groote landelijke demonstratie gehouden om den no.od van den middenstand ter kennis te brengen van de regeering. De .belangstel ling was zoo groot, d;a,t twea groote zalen geheel gevuld Werden. De voorzitter der vergadering, in de tooneelz'aal, de heer E|d. Bichürmann, zfei- de in zijn openingswoord, dat Verschillen- do standen zijn gesteund, Waaraan de middenstand meebetaalde. De middenstand werd zelf niet geholpen. De vorige, regee ring is in gebreke gebleven. iWiji Wille® ons liier uitspreken, opdat da hieuw© itegeering Wete, hoe onze toestand is cn zij niet zal kunnen zeggen: „W|ij( hebben hot niet ge'weten" (applaus). Wij vragen: „Geef ons gelegenheid om door wexk bns -brood te verdienen." Negen sprekers voerden het woord. Tenslotte nam men de volgende resot- lutie aan: Do groote vergaderingen van NedeA landsche middenstanders onder leiding van den Kon. Nederl. Middenstandsbond op, SO September 1933 in het gebouw Van den Dierentuin te 's Gravenhage biij©en; gehoord de inleidingen, spreken als h,a,ar oordeel uit, dat re geering en openbare meaning! blijk'en Sliet ■doordrongen ta zijn van plen ernstige® toestand w!aarin talrijlkci middenstandera tengevolge: van de Crisis Iztijini (klotaién te 4'er'- k'eeren; i maken ernstig bezwaar tegen liet feit, dat den middenstand steeds niemve 'lajstle® worden ppgelegd tonder dat eenige cém'- pensatie daartegenover staat-; achten het tegenover duizenden nijvere burgers een niet te rechtvaardigen 'daad, dat Zoowel ten iaLanzlien van het verleu nen van buitengewone erediefe® ,a,an door de -crisis getroffen middenstahds'bedrijiven als ten opzichte van de herziening der Winkelsluitingswet ten behoeve van som mige bedrijfsgroepen, door de regtepring gedane toezeggingen niet jglereedebjk! wor den nagekomen Wa,ardoor talloiozien in groote mioeilijlklieden zJij'n komen te v'er- (k'eeren; 1 I 'betreuren het dat evenmin iets gedaan is om noodlijdende middenstanders, lietzlij door een buit engawtone steunv&rleening', teu van overheidswege, Voor den onder- het,zij door het verschaffen van opdrach- gang te behoeden en achten het f-e veroor- declen, dat dergelijke, personen worden verwezen naar armenzorg of' welrk'ver- fing; stellen vast, da.t tal van redelijke! en rechtmatige verlangens van den midden stand op het gebied van de wetgeving, inzonderheid 'Waar het de bescherming! tegen de bedrijven ondermijnende euiVelfen betreft - ondanks herhaalden aandrang der organisaties, eveneens onvervuld 'blij ven; concludeeren. dat deze toestand onhoud baar is en derhalve spoedige Verbetering 'door ingrijpende maatregelen vereiseht is; dragen het -bestuur v,an den K'.N.M.B. op, dezie eiscben met kracht -en kleui ichder de aandacht van regeering, pers en open bare mcening te brengen. Gemeenteraad. In de Woensdagmiddag gehouden raads vergadering blaejk, dat versohillande leiden pief tevreden waren met het -advies1 van Burg. -en W,eth. inzake het .aantal gem.- geneesheexen, dat t-haras -twee bedraa(gt en dat men gaarne zou zien teruggebracht op één, Van da zijde van B. en W. werd er op| gewezen, da,t dit financieel vooxlootpig g'een voordoe! van beteekienis met. zich zou brengen en dat hat .advies van het Burgerlijk Armbestuur is gevolgd. Vcior- loopig heeft de Riaiadl zich bij de meening van Bnrg. on Wieth. neergelegd. Die1 Rjaiad nam! ook voor kennisgeving a,an hieifc aptwoord vara Burg. en Wieth. op| vragen vara dhr Heemskerk inzake da berekening van rente tusséhe® d!e be drijven onderling en stelden inharadem van B. ,en W. om advies aein verzoek -v'an „Handelsbelangen" inzake de winkelslui ting on een inzake de Persomeiele Belaisiting voor oafé's ietoz. Naar aanleiding van de goedkeuring van Geld. Statera voor liet houden v'an ©era automlark't, bet,oogde dhr Paul de werasche- lijkheid om deze maxkt. ,opl ,andere uren o® dan bijv. opi hef. Molenwater ioi£ ,op de Groenmarkt te houden. De Raiad benoemde tot voio-rzitter van het( Burgerlijk Armbeis|tiu|u|r mr. F. B. Evers en tot lid der Comm. v. Toezicht ori den gemeentelijken dienst der Wjerk!- loosheadsverzékiering era Arbeddsbe|middei' ling dhr J. Mandeel, beide met, alg. Pt). E'era voorstel 'tot- ontslag aan eierai onder wijzeres, 'wier betrekking vrij! komt door bpheffing' van 'n uitstervend» opeinibara school, gaf aanleiding jtjpjt de vraag: of het niet- geweraseht is, 'de, oudste van alle onderwijskrachten der openbare scho len in de gemeente het eerst op wachtgeld tjet stellen 'era niet beslist de. oudste van de betrokken schopl. Vooral ook nadat do burgemeester betoolgjd had, dat; men dan eerst tot overplaatsing' zou mtoetein beslui te.®, wat moeilijkheden mat zich Zou bren gen. nam de raad het voorstiel vara B. en iWl. z. h. St. aan. Het belangrijkste voorstel van B. en W. was dat inzake het openbaar vervolgonder wijs. de meerderheid (beide Wethouders) steld-e Voor liat laiantal leiSwek'era terug te brengen van 32 op 16 en- de koste® vara 11016 op1 f536 per jaar. De minderheid (a« burgemeester) had zich uitgesproken voor gebeele iopheffïin,g. Na ze-er uitvoerige, discussies s-tclde de heer v. Ande-l (a.r.) voor geheels jjipbeffing en de beier Heemskerk (a.r.) bet nog d'oen doorgaan van dei tweede klasse gedurende 19331934 en dan opheffing. Deze beide voorstellen verwierp de ra,ad met 9 tegen 8 stemmen, link's -en de bezuiniger, de heer Jeronimus tegen. Daarna vereenigda de raad zich met 15 tegen 2 stemmen met het voorstel oin de- cursus wat den tijdsduur betreft, te hal- veeren, als daarvoor de toestemming Van den Minister kan worden verkregen, orn aat men zal komen beneden he-t minimum aantal lesuren. Da andere voorstellen, o. m. tot grond aankoop aan den Blauwendijk', werdein aanvaard. R o n d v raag. Dhr. Den Holla,nder komt met zijn vra gen na,ar voren inzake het gehuwd z'ijin van een onderwijzeres en herinnert er a,an, dat bepaald is-, dat -een ambtenares', .di-e huwen wil, toestemming vara den raad noodig heeft. De Voorz. geeft in overweging de stuk ken in den t,rommel ter visie te leggen, dan kunnen de raadslede® imgaara of zij me.enen dat hier art. 56 van het ambtena renreglement va,n toepassing is. Op ©era vraag van den heer v. d. Feltz, z'egt spr., da,ti als raadsleden er niet mede aocoord gaan, wat B. en W. mededeelen, zij er een interpellatie over kunnen aaravragein. Dhr. Paul bespreekt den stank] in de vesten en vra.agt om als het uitdiepen nqg larag op zich laat wachten, speciaal bij den Noordweg reeds veorloopig maateagelen ta treffen, daar is het wel het -ergste. Weth. Onderd'ijk zegt, dat- deze k'wes- tiei liem zeer ter harte gaat, er wa,s| reeds een plan voor all,a vesitjen .opgemaakt door da Heidemaatschappij, maar dat kos't f 200.000 en zou maken dat .gedurende ,een Jla.ar jaar wonen aan de singels zoioi goed als onmogelijk is. Daarom is er nu op aangedrongen na te ga.ain, om dioior het maken van een dam in plaats vara de Veiersebe Brug' en het werpen van den bagger uit de andere vesten in het deel tusschen die brulgl ,en het reeds1 gedempt» deiel der vest-, ook een oplossing is te, be reiken. Dit zal nu binnenkort onderzocht worden. Dhr. Mes wijst op ©en raadsverslag van Arnelmuidien, waaruit; blijkt, dat voor een daar wonende krankzinnige vrouw Middelburg moet betalen omdat de curator te Middelburg woont ien vraagt of B. en W. daar tegen niets kunnen doen. Dei Voorz. verzekert, dat ex niets aan te doen is, B. en W-. hebben gedaan wat zij konden. l>hr. Mes wil er de Vereeniging vara Ne- derla ndsche gemeenten voorspanne® om heirin wijziging te bepleiten. Da Voorz. meant, dat Zulks niet op, den weg dier vereeniging ligt. T'e half zes sluit de Voorz. de vergade ring. Polder Wak-lieren. Het, dag. bestuur van den Polder Wal cheren heeft aan de algemeens vergadering va,n het polderbestuur het 'voorstel ge daan om liet dijkgeschot voior het gebouwd voor 1934 te bepalen op f' 1,80 pier f 100 belastbare opbrengst tegen f 1„60 over 1933. Voor het ongebouwd stelt, het een dijkgeischot voor van f 21 per h.a. schot- baar en f 12,80 p,er h.a. vrijland' voor tegen f' 23 en f 14,80 over 1933. Verder stelt het, dag. bestuur voor -een deel van den Noordweg ,de hoiofdverbin1- ding MiddelburgDomburg, te verbete ren en er o.a. een .afzonderlijk rijwielpad langs te legjgen, wat ook opi andere deelera reeds is geschied. Geraamd wordt! daar voor f 38000, waarvan dei Polder f 9500 zal moeten bekostigen, dat uit eigen mid delen kan worden bestreden. De, minder heid van het. beist-uur meent., dat men moet wachten met zulke uitgaven tot betere tijden. Naar aanleiding vara eera motje ira de vorige algemeene vergadering, deelt liet dagelijksch bestuur mede, dat- vooralsnog ge'era voorstel tot verdere ealaa'isv'ermin- dering van zijn zijde is' te v-erwaehtera. Be werkloosheid. Het aarantal wterklaozën st-e-eg in de vorige 'Week van 964 tot 1040, v-a.n wie '116 'bij de werkverschaffing te werk Zijjn "gesteld Alstandsmarsih „Goes". Naar Wij- vernemen, hebben ziioh voor de afstaradstoarsch, die 24 dezer door Goes val Worden gehouden, reeds pl.m. 400 deelnemers (sters) opgegeven. De burgemeester heeft z'iCh bereid ver klaard, des avonds in „Slot Ostende" da 'prijzen luit ta reiken. 1 Be „Oranjevcreeniging" in ac(ie. i Aan de huldiging vara H..M. da Ko ningin te 's-Gravenhage is oolk deelge nomen door een deputatie van de Oranje- vereeniging, die tijdens' d'e openingsplech tigheid met het vaandel stond opgesteld op het Voorhout era bij de rondrit in de Zeestraat. Autotusdieiist GoesKatsehe Veer. De afd'eeling voor de geschillen Van bestuur van den Rjaad Van State behan delde gisteren e,en beroep van {Jl. D. Ki'ijjs ger, ondernemer van een autobjusdierast, welke een verbinding Vormt van Gie^s- naar Katstóhe Veer tegen een besluit tvan Gedep. Staten van Zeeland, Waarbij aan dhr. C. v. Strien vergunning is Verleend' -voor exploitatie van een nutabusverbin-i ding over hetzelfde traject. Voor :den Ra'ajd Van ISjtate' lichtte de Jieef Krijger ,Zij(n beroep toe, betoogera.de, Üat er feitelijk voor twee ondernemingen, jgqen plaats is op deZen ai'st-arad van 7 Kl-M. .doch dat hij subsidair een beurtdiens^ wensckt, waartoe: V. Si. echter niet be reid is. Namens den heer v. Strien voerde in/r. Willerais te- 's-H,a,ge het woord. Z.i. zou ©en beurtdierast de situatie, niet Vefbetie» Ten en wensclht ootk li-et publiek! Zulks niet. De Kroon 'Zal later beslissen. Kap elk. Toen Dinsdag de vrouw van dhr L. S. alhier even naar de biijrein' wilde gaan om de Troonrede te beluis teren, ikw'am zij! zóó ongelukkig te val len, dat zij! hagr arm brak' ian in h!e,t iziedlenhuis t-e Goes verder ntoestl wor den 'behandeld. Ierseke. Als een bijzonderheid kan ge- meld worden, dat (voor 'zoover belkend) do duprste autobusdienst, die tusschen het dorp lersek'e en Wet station iVl-ake, (binnenkort zal Wordlen lO-p-gebeven. Hiet ±-ari-et op d'eize lijn, die slechts enkel© kilometers lang Was, bedroeg f 1 (zégge een gulden) retour tTegen 8 October la.s. zal Vlake afe passagier^tati-on verdwij nen «n Worden vervangen door station K'xuiningeh-'Ierseke. De omlegging der rails en de uitbreiding van liet emplace ment is haast afgeiLoopen. Krumingen lerseke -Zal dan een druk station Worden. Naast veel passagiersvervoer ook' de oes ter- en m-ossalverzending. Dooi' concur recrende tarieven trekt de S. S. -ho-e lan ger hoe meer het vervoer der mlosselen (gelkuipte en ongeSchoonde.) naar Frank rijk- tot zich, dat Zeer druk belooft t-e Worden. Hansweierl. Aral Vrijdagavond ,om 8 uur houd de R.-K. Kiesvereeniging „Le:o XIII in dia zaal van dhr. Miollef haar algemeen© jiaaxvergadering. D,a zeexeiarw. heer Bosch zal een rede -opi deto vergade ring lioudiein. Ook niet-leidten zij® ,opi deze ve.rgiadering welkom. Mieifc ingapg van 8 Oct. a.s. zal het Erov. Stpiomitrammeltje Han-sweertVlake ophouden te beisitlaiam. Van diet zes' pexsoraen plexsoneel zijin -er tegen dien- datum1 vier verplaatst naar Vlisisingen. Gieid. -Stelten vara Zeeland hebben aam f- Leen-dexts© te Hanswaert (gemeente Kiuiningen) verglulmningverleend vloog ©en aralobuis-dierasit vara den aanlegsit Jeiger vara dera Provincialen Sitoiomhacltdien-st te Harae> w-eerl naar helt sploorwiegStatioin Kruinira- gen-Iei'scke. Deze dienst, ondierhoudt dan de. verbinding ook met Onsjtelijh Ze-erawseh "Vlaanderen, nu het spoorw-egfeltatiion Vlake op 8 October koïnit te veTViall-en en daar mede ook de 'tram Hansweertisfatioin Vlakle. - 's Heereuhoek. Deze week! is door den secretaris van de burgerwacht alhier laan de 'besturen van de 'burgerwachten van Heinkenslzarad, 'kHeer Heradrikskinderem, Nieuwdoi'p, Ovez'and, Nisse en Driewegen «en uitnoodiging geizond-era voor een op 'I December a.s. te houden grootschei preb pagandavergadering'. De alomgeikendei en gevierde redenaar pater -do Greave (O. F.M.) zal een rede houden. Verder cloml mentaar is overbodig, een ieder begrijpt todh wat Zulks te 'befeekenen heeft. Niet alleen kunnen de aangeschreven burgerwachten deelnemen doch ook, alle andere burgerwlaWhtven'cenigingen mits zij ten spoedigste 'bericht doen aan den secrei- t.aris van de -burgerwlaeht je 's- Beeirenr hoek, dhr. W. dei Goede, van wie zijl dan de ©ventueele voorwaarden toegezoudejn krijgen. Wij' wenschen de initiatiefneemster 't grootst mogelijk© su-cées1 toe mat dit ipralehtl-idea. Sraoc'es vooral in het ibioéken van een groot aaratal nieuw© ïjjverige leden. Driewegen. In een gecombineerde Verj gadering van g'emeerateraad, blurgei'lijik' armbestuur en gemeente ambtenaren op 1 j-Jluli 1933 alhier gehouden, tegde de Jieier ,E. A. van der Bent te Ellewoutsdijk', da door hem sedert 1880 bekleede functies van gemeentel-ontvanger en secretaris-pen ningmeester van het- burgen-,airmlbestuïf,!' neer en Wérd hij! bijl die gelegenheid door den burgemeester, sprekende namens ah len, overeenkomstig zlijii vele en trouiWe diensten van langer dan een halve eeuwi 'gehuldigd en daarvoor dank 'gébracht. In die bijeenkomst werd den scheidenden ambtenaar de toezegging gedaan van een in 'bewerking gegeven, geschenk' ials een kostbaar blijvend bewtijjs van erkentel'ijkl- Dit geschenk bestaande uit een album met fraai geoalligrafeerdé opdracht en bevattende netjes uitgevoerd de namen van de bestuursleden en gem-eenta-ambte'- naren Werd dera genoemden .ambtenaar Üe- Zer dagen overhandigd -era door hem' pndea.' groote dankbaarheid aanvaard. Oudelande. De Vrijdagmiddag gehouden raladsVergadering Was uitsluitend! gewijd aan de behandeling van de begroeting' 1934. De hceren De Jagox en MaL wiaren 'aMwézig. Ondankls schrapping van de door B. era •W i ngediende begrooting van eeraige pos ten bleek er ten slottej toch toog een tekbr(ti van ruim f 1100 te beistean, w-elb bedrag gevonden moest wérden door verhoogirag van verschillende beS|a,stingen, Waaxlbij 'da heeren Boonman en. Die Bakk'ar tegen- tot emdén. Kwadendamme. Gisterochtend heeft ze- Kiere J. D. in overspannen toestand zijn woning' verlaten ,en isj opi zijn fiets ver trokken. de mededeeling achterlatend, dat hij voor altijd na,ar hief buitenland zo,u, gaan. Men vreest echter erger. Genoemde D. is geboren 14 Novembex 1880. Zijn signalement luidt: oug. 1.70 lang, rond rood gezicht, blond haar, eenigszins kaal, gekleed in blauw of donker gestreept pak, grijze, deukhoed. Opgave van de verblijfplaats van den vermiste wordt Verzocht. Eede. Mgr. de Baekere arriveerde vo rige week alhier in zijn geboorfe;- pilaats. Na e-enigera tijd biji zijn moeder te hebben verbleven, werd Z. H. Elxc. na,- itoens de parochie verwelkomd doior den Burgemeester, tevens oudste kerkmeester, ën werd hij begeleid dopr de geestelijkheid era een -stoet van maagdekens, maar de kérk! gebracht, waar de opening vara eera plechtig triduuin plaats vond. „Zei." St. Jansteen. Dezer dagera zagen een 'tweetal dienstdoende (kbmlmiezera, onder deze; gemeente, eenige ,p6rsorateP, 'gé'zétérf op rijwielen, naderen, die echter zoodral zij de amibtenaxen bemerkten, de vlucht namen met achterlating, van de rijwielen en dia zich daarop bevindende goederen. Bij onderzloelk bleken de doozen Welke bp de rijwielen werden vervoerd, margarine te -bevatten. Alles is in besllag genomen. Aardenb'firg. Mede dank rij het schit terende 'weer, is de gehouden Ibloemjantjen'- toonstelling een suéces geribrden. Het tajajn.- tal b-etalerade bazoe'kers dat ruim! <350 'be- D| o ,o d e-h. a n dl-m a, n i ,c| u i' -ei De roemruchte ,,'Eivang. Maatschaippiji"' is altijd 'n vurig belgagste-r gCwteest v.an ,de goederen in „de doodei hand." Hiaax* J'oofl'idderlijk' gjetooed schoot direct vol Iwanneer ze a,ara die -beiz'ittingetn dacht |en haar lange vingers jeukten -dan van be geerte om toe te tasten. Het Vriend'elijk1 verbond meende n.l. dat die eigendommen niet hun eigenaardigen 'bijnaam, allee® 'aara de katholieke Kerk behoorden. Sinds naar •voren Werd gebracht, dat andore 'kerkge nootschappen jtn inrichtingen in nog rni-i mer mate 'bedeeld waren mét die onroe rend© zaken, bekoelde ha®r lust tot Con fiscatie e enigsizins. M-et ha,ar agitatie ward 'zé iets voorzichtiger. Die oude liefde 'was echter niet zoo vlug vergeten. 'Twijfel rees bij id© evangelische heeren op aan de Waar heid van do gegeven Cijfers. Vóór Ze hun btokpaardje voorgoed op stal .zetten, 'wil den 'z|e 'zekiefheid. Hoe) die te 'bekomlejn. Wel, diebrutale heeft dei halve wereH, Er 'werd hoe kan. 'fc anders in Nedéiv land een bijizéndere inqnisitie-commis|- sio gevormd, die aan gemeenten- en kerk besturen het volgende vrageralijistje, ,Zomd; le. Zijn ©r in uwe gemeenten ook zedelijke lichamen, insteiUijnge® en ver- «enigingen, reehtspersooralijkheiid beizit- tendle, Z.g.n. „instellingen van de doode hand", 'wlaarvan de opbrengsten voor liefdadig» doeleinden, ais burgerlijke! armbesturen, jannemzéPg, Wees'huiZein, hofjes, era-Z. -wlorden gebruikt, of andere doeleinden, als fundaties of leeraingen, anbisidjersvereeraiginge®, enlZ. Gelieve bij1 het antwioord de bejzittin- gen a,an tei d'uidera, als H.A. lande rijen, giebouWen met name te noeimten of fonds-en. 2e. Welke kerken en stichtingen zijn er i n uwle- gemeente!, die goederen in dja doode hand fazitten (Gelieve! bij' het antwoord voor alle 'klerken, weeshuitoa, tehuiZen voor ouden van dagen, zietkéjn- huizen ©,d. te v-ermeldian en voor tlq R.-K. kerklen -ook kloosters, ziékenliui- ,zen, enz1.)'. ÏDieZe circulaire w|as n.bl belialve door ds. Hoogenhuijzlc, bestuurslid van de |anti- p'apistische 'broederschap en G. V,oet, idle) 'redacteur van de befaamde „Protestant", onderteekënd door (Ji. J. Bekaai', ontvan ger der directe belastingen te !Elde; raoitiaris Bloemiers te Z'wélle en mr. Falbius, grif fier bij dé rechtbank te Almelo. Op de eerste plaats sta,at men Vé,rbaa,sd (dat die rijiklsambfeinaren dera, treurige®, moed beblb'en hun naam' aan iztao'n affaira te geven en ap de twétede plaats wordtj men getroffen dioor de brutaliteit wlaai-- mee, 'dit quintet,, zonder eenige blevoiegdhfeid of Wettelijke opdracht, vragen durft tot-el len aan öpemjbare licham'en over Vertroul- Iwelijlkie zaken, w,aar het niets me.ë te maken (heeft. 'n Komische noot levert nog de om!- standigh eid, d|a,t ds. Hoogenhnijlze, die zich 'bij de Oranje-hulde te Am'sterdaml ■uitgaf voor „soe'talistenvrater", nu d© me" «löwerking van een S.D.A.P.-er voor (zijn Vdjfschaar verZocht en veitkreeg. Het t-cekent schitterend de mfentalitielti van zéo'n...... fwteetal doode-hand-m'ani- efures! i UJTKBEK. -.droeg, overtrof nog verre dat -V|an het vorige jaar. De Bioiiip.toren. Zaterdag j.l. vergaderde de -commissie tot restauratie van den bekenden (Plompe, toren van Koudlekerke, gemejente Haam stede. een bouw werk toit de '15de ©epw. iDja Voorzitter deelt mede, dat va-n de Izlijda van partiöuilieren graote medewejitkiing i w.a3 omidervonderain totaal Werd ruim- tf 140Q ontvangen, Waaronder ook bijdragen -van het Koninklijk! Huis. H©t resteerejnide 'be drag van de ongeveer £5000 heraoódigde, restapria-tiekiosten wordt dooi' het Rijk |ge- Suppleerd:. Tenslotte wérd me(d,egedaél|d, dat ondanks het gevorderde eeizoeSn, zeel' spoedig oen begin met dit Werk Zal ge maakt Worden, om' het 't volgend jaox voort te Zetten. Eien oud bouwwerkl iblijfü iZoodoendé gelukkig .voor onderga-ng -ge- stpiajard. De Troonrede in de eritieki. De Tijd (R.-K.) oordeelt; de Troiora- rede een „zuur afjuk" waarin „de Warme, nationale stem" niiöf wordt gehoord. De muziek van dez|e Troonrede klinkt; bijzon der onwelluidend. Waarom spreekt, aldus het blad!. terwijl de nood ,en heit nationaal-flasicis- mc 2'cbreeuwen,. de regeeriiig ^.gexeslelrveird en zonder contant met de' natie, dia de lasten wil dragen, maar van haar idiaaelnl hooren Diat het gelheela volk zware pffera moet, brengen weet het, maar zeg h-et met meelevende mensehelijkheid ,en niét zoo ouderweteeh liberaal kanselaxij-Zuiur. Het bla-d geeft toe, dat bezuiniging en wa,t dies meer zij, noodzakelijk is. Doch, vervolgt het: Met afbraak en bezuiniging „alleen (na ken we «geen huishouden, - w,a,ar blijfÜ hef; positieve, de opnstructieve welviaarts- politiek Wiefkwerruiming dooir pnodiiotie- ven arbeid, die den werkloozen verdiendl brood geeft, heeft het katbofiéki pro gram van actiei gevorderd. Da Troonrede belooft haar „opi ruime schaal" zij noemll intussehen .alleen woningbouw voor ver laagde huren met; inschakeling .van het particulier bedrijf op zich Zelf sociaal en o economisch uitptiekend maar zwijgt over wegen en bruggenbo.uW, de Zuider zee, ontginningen', zooals) de gr-ootei lijn niet wordt getrokken tot bescherming der volkswelvaart,, samenwerking vlara werkge vers en -nemers in goede rechtsverhoudin gen zonder den vrade-onder-de-wapems van collectieve contraicten en ©en eindelijk nieu-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2