ERKEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Staatsloterij S UITGEVOERD iG DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De man van Robert Daftings De Millioenennota. FEUILLETON f! BUITENLAND JAPAN BINNENLAND SCHE COURANT NUMMER 112 DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1933 298TB JAARGANG Id.öpi arehqologitoh gebiedt Ivingswerkzaaimheden wer ing van. He-di® ,uitjgevo>ex-d. verd door hem doiorkruiffi- ijds .bezocht zijn. expeditie Jierka.nte kilometers in de In China. De kosten dezer Ixpeditia werden bestreden [idsdhien staat, die een half i beschikbaar stelde.' Zeer vondsten deed Hedin ook I. Niet, zelden kwam hij met llijke en wetenschappelijke lor van opzienbarende histc- Iniesen uit het grijze verle- /manluiste der vondsten in een verdlwenen binnenzjee, lan de Kaspische zee. Hier- t,evens ovlerblijfseien van leden, waarvan twee Boed- ïi én Chineesde staid. Tijdens ■■blijf in Azië stichtte Hedin Igisohe stations, welke hij lehe rege-ering ten ge-sohenke T terugreis in begin 1931' Bitiei een schat van zeldzame leemdiSoortige visschen mede. Iverzameling .schonk Hedin deel aan de Zweedsóhe IJni- li, die thans acht-e^-zestig beschouwt zijn vi-er-jarige ials zijn laatste groote Ie- Lige, jaren geleden werd be- dat de expeditie van Hedin Ige vlan vliegtuigen gebruik Ito Chineesche regeering, jfo [onderzoekingen altjijd hereid- weest, zou haar militairen dracht hebben gegeven ziek ndkoming van een eskader rien. Hoewel Hedin zelf' een. Ise had voior een dexgelijken I Leöft hij1 zijn plannen niet rezen lijken, daar de loog zouden zijn. le lijst. |ng van 18 September. 119475 2759 14071 18387 15238 20705 4547 5073 6637 87<9& |0 178102 19487 20355 'GEN 'EN VERPACHTINGEN pen, woonhui®, enz., y,an inboedel, Kr,aim'. phoek, hofstede, enz., Jonkers. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsinge! 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voör Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Harclc maatregelen. Del minister v,an Financiën deelt in de Millioenbn-N-otia, waarin hij een uiteenzet ting .geeft van dein toestand vain 's lands financiën, mede dat, de oorspronkelijke raming van den gewonen dienst der Staatsbe'grootiigll934 een tekort vertoon de van f267.087.974. .Wanneer da thans vigeerende tijdelijke hellingen (leeningfonds, invoerrechten em accijnzen, optcenteu. gemeentefonds- en ver mogensbelasting, enz.), die op 1 Januari -of in Maart zouden vervallen, worden ver lengd, kan dit, tekort worden verminderd met, t 78.398.000. Het tekort komt dan op f 190.689.974, dat moet worden gedekt door nieiuwe maatregelen. Dit geiweldig tekort behoeft nieit in 'één jaar te worden overbrugd. Wiel moeten 'de middelen worden aangewezen ejni aan vaard, waardoor vast komt tei staan dat binnen enkele jaren het begrootimgslewen- wicht zal zijn verzekerd. De verschillende 'dekMngsmia-ahregeJien, waardoor hei) tekort Zal kunnen wórden -gedekt, omvatten behalve de door de Twee de Kamer reeds; aanvaarde omzetbelasting, wat de middelen betreft, de heffing van een couponbelasting, de heffing van een belasting op het vermogen in de do-ode- hand, de heffing van .een erisisinkomstem,- helasting, verhoojginig van den .tabaks accijns en heffing van een. aCcajhS op ge brande koffie. Verder een wijziging van het tarief der inkomst,enbelaeting. Dit zal alles bijeen ruim1 106 millioen opbrengen. iWfat de uitgaven aangaat, zullen in het hijzonder die van Onderwijs, Defensie ein Waterstaat zeer belangrijke wijzigingen ondergaan, en voorts zullen bijzóndere maatregelen moeten worden getroiffen met betrekking tot de uitgaven en lasten van het Gemeentefonds en de salarisragelinfg voor het Rijkspersoneel. De bezuinigings maatregelen beloopen een tota,a,l bedrag van ruim 84 millioen. De regeeri-ng acht, het noodzakelijk', dat een geheel nieuwe saiarisregejing wordt' vastgesteld, waarbij dan tevens fouten in het huidige stelsel kunnen worden weg genomen Dia,ar het niet mogelijk is die vasfstelling zoo tijdig te doen geschieden, dat zij vóór 1 Januari 1935 in werking zou kunnen treden, is het onontkoombaar voor den duyr van het jaar 1934 nog maals een tijdelijke korting op te leggen. Aanvankelijk is de regeering van oordeel, dat dat zou kunnen geschieden in den vorm van een vlerhooiging van de hest(aain!- de korting met 5 pet. van hpt salaris voor alle ambtenaren en een verhoogde korting voor de ongehuwde ambtenaren in dezen zin, dat de, thans toegepaste vermindering van 3 tenhonderd na. dein 25-jarigein leef tijd met 1 pot-, per jaar wordt verhoogd tot 10 pet. van 32 -jarigen en ouderen. In gezinsverband levbnde eenigic kostwinners zullen daarbij met gehuwden Worden ge lijkgesteld. Van deze tijdelijke korting is een bate voor het Rijksbudget van 1 15.750.000 te verwachten. De minister schrijft, zich ,er volkomen van bewust te zijn, dat z'ijn maatregelen zware offers van ons volk zullen vforderen. De regeering hee'ffc er met den me-estea ernst naar .gestreefd de lasten naai rede lijkheid over alia groepen t.e verdeden. Wat de nieuwe verlaging van de beloo ning van het personeel in, Rijksdienst bar- t;re!ft. vertrouwt zij, da.t. dit parspneel, wanneer het keuin-s zal hebben genomen van den uiterst moeilijken toestand waarin 's Rjiks financiëen verk'eerep, fot de er kenning zal kunnen Jromep, "dat het offer niet in onredelijke verhouding sta-at tot hetgeen van de, natie in haan gefhecl wordt gevraagd en dat, het ook niet uit helt o)og zal verliezen, hoeveel hij, die in Ovlerbeidd- die-nsl, is, in deze onzekere tijden, voor heelt, bij de velen, die als ondernemer of 33 Al pra&fete hij oftk nog zoio aangedaan, Rob hiad Shetney'^ grove; truc -direct door zien. Hij ziaig de geforceerd-ei uitjdr.ulkkïng ven smart, op-, de gemeene tronie van den kermisgast, foen -deze- huichelend ver volgde: Maar zij dacht er niet nan u ue schuld t-e geven, met haar laatste,adem probeerde ze u mg vrij te pleiten, terwijl ze ineenkromp van de pijn. Zff w.a® zou dajlper als een man, heit) arme .kleine ding. Rob's adept iging' zwaar. Heit,. Was h'em of die man daar hem bij die keel greep en hem. met geweld' terugsleurde .naar 'dien vreeselijken avond; iocEI bijl hem dwong hij hta doodsbed v,an zijn vrouw tie staan en haar martelendla angsten en smarten ta zien. Toen hij wieer spteak klonk' zijn stem hecSch: Hoeveel verlangt uT, Hij kon heit, nielt langer uithouden; hij haü heit gevoel of hij alles zou willen -geven om maar van dien v'erschrikk'elijkeu hetel bevrijd te kijh, olm Ite (ontfkjojmem aan dg herinnieringetn die op helm aan stormden. Zijn zelfjbieheerslching en zajin arbeider in lietp articfuliere beldn-ijf werk zaam zijn. Het groote probleem, waarvoor wij ,ons zien gesteld, iö, dat' de oeeonomiiscihe oiml- stP-ndigheden ons dwingeln tot aanpassing aan geheel gewijzigde toestanden. De re geering is er van overtuigd, dlat het nood zakelijk' is, dat de waarde van onze munt eenheid wordt, gehandhaafd. Handlliavinlg van dc-n gouden standaard miaak't het ech ter aan den anderen kant dwingend nood zakelijk', dat wij ons instellen op een laiger niveau. I Da plicht van de overheid om het hare te doen ten bate van hen, die gelbukt gaan onder den druk, dien dei werkloosheid ver oorzaakt, wordt doior dei regeering |.en volle erkend. Zij geeft '6r zi°h daarbiji rekenschap van., dat het de heSto oplosising, die aan dit vraagstuk kan worden gegeven is net verschaffen van werkgelegenheid in het normale bedrijfsleven. Haar politiek zal cr daarom vooral op gericht z'ijn, dat normale bedrijfsleven weder in '"beweging te brengen. Daarnaast zal gij ezlf 'door het ondernemen van opeinbare werken, de werkgelegenheid Moeten trachten te yer- grooten. Oni dit doel te, kunnen 'bsreïkein, zal een b'eroepi op de kapitaalmarkt moe ten worden gedaau. Dit beroep zal alleen kans van slagen hebben, indien een volko men vertrouwen bestaat van regeerinig «n volksvertegenwoordiging om een g'ezonden financieelen toestand t-e herstellen en te handhaven. Daarom is het volstrekt nood zakelijk, dat het evenwicht in onz'e staats financiën in den. kortst mogelijk' tijd' wordt bereikt. Daarbij komt nog iets anders. Opi het gebied van het internationaal oeoonomisch leven voltrekken zich veranderingen van een omvang -en een beteakeinis als slechts het geval is, wanneer men zich op een! keerpunt in de wereldgeschiedenis bevindt. Niemand weet hoe deze betrekkingen Zich in us toekomst zullen ontwikkelen, doch ook niemand gelooft, dat de oude toestan den zullen fer.ugkeeren. Groote verande ringen zullen daarom moefen .worden .ge bracht in da oeoonomische structuur van pns land, om van veranderingen, in. puza Overzeesche gebieden met haar groote ge volgen v,o,or <de welvaart, pok in Neder land. nog geheel te zwijgen. Het over gangstijdperk' dat wiji daartoe zullen moeten doormaken, zal ongetwijfeld nog Zware eischen Stellen. Aan die eisehen Zal al leen dan kunnen worden voldaan, indien te voren het evenwicht- in de begroeting is hersteld. De zorgwekkende toestand, waarin da rijksfinanciën verk'eeren, maakt het vol staat onmogelijk', dat de bedragen, die door het rijk ten bate van de; gemeenten worden aangewend, worden verhoogd. In tegendeel is beperkingl daarvan onvermij delijk. Bij die beperking is de regeerinig bereid te zoeken na,ar de wiegen, waardoor da lasten zooveel mogelijk worden verdeeld in verhouding tot de draagkracht. 'Wij stippen verdetr uit de nota, pog aan, dat het batige saldo in het Deeningsfonds 1914 in een na,deelig saldo is verkeerd door de geweldige stijging, v.an de crisis- uitgaven. Deze uitgaven zlullen nui op! an dere wijze worden gefinancierd; de st,eun aan den landbouw uit, het Dandboiutwcrisisj- fondis en de overige crisisuitgiaven uit de gewone begrooting. 't LeeningSfotads Wordt geliquideerd. Aangekondigd wordt de instelling yam een verkeerSfonds, dat alle. uitgaven en inkomsten van het verkeer omviat. Het wegenfonds Wordt, opgeheven. Op de uit gaven voor spoor- en tramwegen zal zeeir aanzienlijk worden beizUiinigd. Daarbij zul len takken van bedrijf worden afgesneden, welke oeconomischer aan het imojtorvcrldaeir kunnen worden overgelaten. Verdea' stelt da regeering zich voor, den bruggenbouw op een andere wijze t)e financieren en 'dein wegenaanleg eenigszins te fomporisieeren. .Uit dit nUeis wordt 'n bezuiniging van 82 millioen verwacht. vermogen om hielder door te denken wanen van ham weggegledenhelt beirouW en de knagende zelfkwelling van dein avond vlam Rosalie's dood waren opniieiuiwl oven hem gekomen. Hoevael vealangt, u, Vroeg hij nog eens. Hij was niet dapper genoeg otm zlijin zielelced, waarvan zijn eigen Zwakheid der oorzaak was, als een man, die dei coinse- kwenties van zijn dadiein a,amvaart, tei dra gen. lli.i zocht het af te konpsn. Eindelijk kunnen wie dam. eema vcr- atjandig j.rafen. Sherniey.ging gama,kk'elijk zitten en haalde zijn sigarettenkoker voor den da,g. Hij present-eerde Rob, maar deze weigerde ia,hrup|i), Iwioeldend pjni 's mana v'rijppstige longenleigeerdheid. Sberney zelf stak een siganat op en leglde, den a-f^eibrani. den lucifer Maard 'op het, aschhaijc. Laa,t «ena kijk'en, zei hiij1, terwijl hij aan zijn ruige, bors't.eliigle wen.khra,u|wen plukte; wat d,aicht u van 500 (pond? Hoeveel Sherney haaldie de Schouders op. Kom ,kom, mr. Haftjngs ,wö Iweban alle maal wel, dat dat bedrag voor u niet veiel t0 'betieekenen heeft, ,W|a,t is nu 500 piond voor li Als Rosalie leieifdei zou ide verbroken trouwbeloifts u .jneer hebbfeii gekóst; u komt er nog voor leen -(koppijn iafl 1 DUITSCHLAND Het fleeces over den Rijksdagbrand. Naar "Wolff meldt, is mr. Stoim-pis-, die da verdediging van d. v. Dubba iu 'het proces wegens den brand in dem Rijksdag op zich zal netoen, per vliagtuigi yan' Amsterdam naar Leipzig vertrokken. Dr. Sa,dk'. jja verdediger van den oom- tounistaBohan leider Torgler in heit proces over den Rijksdagbrand, dia tg Honden is geweest in verhand' met baspirejkinigtein van da internaitionala jusiStenooimimislsie, heieft ®,an een medewerbe-r van de Dieut^'clie .Zei- fung verklaard, da tnoch de rechter van instructie, noch de justiti,ei, noch heit rijks- gerecht aan het mondeling ,of schriftelijk verdeer -met de bcklaagdten ook maar het geringste, in den weg igalegd: hebben. In het belang van zijn cliënt had IhSjj liet zijn plicht geiaicht al het materiaal dat ten gUntee v.an Torgler kon dieinem, te Ver zamelen. Daartoe ha,d hij ziöli ook naar Londen hegflven. Over den brapd Zelf heeft geien van de, daar verhoorde giekuigien iafo kunnen mededeelen. Hum verklaringen waren niet me-er dan vermoedens «m ooim- hinaties. Schriftelijk materiaal was hem niet overhandigd of getoond. Men heeft hem echtpr toegezegd tet materiaal tijdig toe te zendein. BELGIE De verdediging van de oosfcclijkle grens. In ministerieel'® kringen wordt verze kerd, dat Devèzei, da minister van lands verdediging, in den •eerstkbmendeln minik- terna-ad zijn volledig uitgewerkt plan be treffende de versteïkingi van .de oostex- grens zal uiteenzetten. Minister Devèze heeft het voornemen voor de uitlvbering v-an dit plan één versterking van. de legermacht en 'een krediet van 700 milli oen frank te verzoeken. Dit krediet zou over de buitengewone begrept-ingten vain 1934 en 193 5-worden verdeeld. Van de 700 millioen, welke- hij noödig meende te hebben, zou er 220 bestemd zijn voor het houwen van forten enandere verdediging,s- werhen, 30 voor de helwlapening ,ein 450 voor het eigenlijke leger. Dit zou -er op moeten wijzen dat ook het aantal leger divisies in actioven dienst zal worden verhoogd. Japuinsehe luchtaanval op Kalgau. He-t telegranf-agentlsohap S-jimboen Rengo m-eldt, dial Japansah-ei bomibard'a- mentevliegt'uigen Maiandagmorgien vroeg een aanval hebben gedaan, op Kalgain. De luchtaanval duiurde bijna, -een ulux. D'e .ves tingwerken van de stad iw'erden verwoest. Vele dooden 'en gewonden -Wórd-eui- gemeld. Kalgan ligt a,an den spoorweg di-c van Peking loopt in N-oiordwestelijkb richting -en die beistemd is la,ter te worden doorge trokken, om een Verbinding te vormen met Siberië, via, Mongolië. H-e-t is zeker opmerkelijk', dat dezfe aan val uit da lucht op Kalgan door de Ja panners noodig is geacht. Kalgan; ligt in ,eien Chin-eesch .geh-i-ed -en «en- ,-hJeel lelind verwijderd v,an de streken Wa,ar het Ja- pansche gezag zich had genesteld. De opening van de zitting der Sfaleu-Generaal. Den Haag heeft j.l. Dinsdag schitterend revanche genomen. Wjas het 't vjorige ja,ar 'oen Ro-oden Dinsdag geworden toet rellet jes, scheldpartijen en dqodsl|a;g, thans-bleek het een Oranjie-Dinsda-g te -zijn met Igroot laanhankelijkheidsbetaon ten qpizic'ht-e van he.t Koninklijk Huis'. De ongure elementen dia het vorige jaar den boventoon voerden Waren in geen H-et laatste argument van Sherney werkte op R,o.b ia)s een roiode lap pip, -een -stier. Hij liep, langs hem heen -en gooid-e a,c deur wijd open. Eir uit! w,a,s allels Wat hij zei. Rob za;g -ex werkelijk angsitjw'elkkend uit. Sh-crney ma-aikte -d'an ook' aanstalten «m aan h-et bevel te' voldoen, want hij had weinig lust in een hernieuWd-ei keinnisma,- ning melt Rob's stevijge, knuisten. Luistert ,u: n,u toch ciens na,ar rede, mr. Hafltjngs, zei hij suslsend. Helt is toen -e-vengöed in uw belang als iu helt mijne, d-at we tot bviereenstemmin-g ko men. En er zijn bovendien noig 0inderein, vergeet dot niet. - "Wat wilt u diaarmis-e zeggen'? -Shierney -aarzelde -even. Kijk ,e-ens'; daar ia Bunch, de bochel. Hij w-ais dol op R.oealic, (3fca.peldolhijl zou u nog dienzelfd'en avond vermoord heb ben ials ik er niet tusslcheugekbm'eu W-as. .U hebt helt, werkelijk iaan mSjl te dankketn, dat u no-g leeft, mr. Haftingfe, al wilt .ui het misschien nidt gelooven. Bahand-el mij billijk' dan zal ik' wel voor hèm Zotegen. Scheer' je weig, brutale kerelZei Rob no,g -eens. Gauw of ik' trap je eruit I Sherney belgneepi dat het m-ecues werd. Goed dan. U zult, 1-aiteX niét kunnau zeggen, dat ik' u niet gewao-rscktöd heb Velden ,oif wegen te bekennenwel ben bewijs dat het 'gez|ag, ook zonder uittar ten-de taaa.tregelen icrf nuM gewéld Zich' kan doen gelden, 'wanneer het daartoe den ern- stigen Wil heeft. j 'n Dichte menigte had Dinsdagmjddag den weg toeiziet welke de Koninklijlk'e stoet zou volgen. Op het Binnenhof! stonden eveneens de Ibelangsteilïienden vele rijén dik' om! ide kom'st van den -Koninklijken stoet af te Wachten. In -een der hoeken vjajn het plein hadden de- verpleegsters van het H:a,ag- sche Rood-e Kruis-iziek!enh|uis een plaats 'gevonden. Overal w|a,S de ibelangsteMing enorm'. Alle ramen en vensters vlan de rijksgebouwen aan het Binnenhof waren 'dicht heZet. i Om kWart over één kondigde het nade rend gejuich de bom!st van 'den gouden k-oets aan. De eereiwiacht presenteerde het [geweer en even later kwaim! (bet Oei'stle gedeelte van het datValerie-escorte het Bin nenhof ,op rijden. Toen dei 'Koninklijke familie op het Binnenhof verScheen barstte een luid 'ge juich los, -dat weldra overstemd -werd dooi de ton-en van (he-t. iWilbelmlus, gespeeld door de marine-kapel, dat door t.al'lioozen toede- 'gez-ongen Werd. Voor de eerste niaal dit jaar stond de microfoon voor H. M. de Koningin opge steld bij- het voorlezen der Troonrede, zlao- dat ha.ar Woord in Nederland en Koloniën direct gehoord Werd. Van de soc.-dem!ocpa,ten was alleen dhr. Slchaper ia,anweizdgde eomWunisten waren thuis -gebleven. Onder hetz'elfde entliousiasme v,an het publiek -w'erd door de Koninklijke familie -den terugtocht ondernomen. De voorzitter van de Tweede Kamer. In de koj'ta Zittingvan de pVeledlo Kamer Werd Dinsd,agtaiiddag de ndminatie voor het voorzitt-exédhap opgemaakt. Met ibij'na algem-eene stemimfen Werd jhr. Ruys w-eex no. 1 geplaatstpo. 2 werd dhr. Sichaper en no. 3 dhr. v. Dijk (A.-R.), De Corapnnliélasting. Ingediend is een wetsontwerp toh hef fing van een c'ouipionbel|a(stingt. Aan d:e me morie van toelichting Wto-rdt hot völgéndel ontleendI I De minister heeft met hqt! oog op den dringenden nood der schatkist de inege- lijkheid van deize 'belasting nagegaan, Jein is tot de conolnsiei gekomen, dat aan eejn lage opbrengst yan Nederlandsche olbliga- ties alsmede van de bhitenlandsche êffec- ten in ons helastingstejlsell) een pliaate klan (worden ingeruimd, die in veXbiand toet dc andere he3ta,ande heffingen te rechtvaar digen is. Ten aanzien van. d-e 'binnenlandsche elB- fétften is (uitgegaan van het heginsep. öojt aan de belasting onderw'orpen Zujllen (zlijm de opbrengsten van alle effecten, (uitge geven door hier te lande gevestigde li- 'ihamen, 'behalve van'die, welker op- ilxengst reeds door de dividend- ,en tantiè- toebelasting is getroffen. In h.O(ófdz)aiak .fij'n Öus vrijlgesteld de hinnenlandsche, aan- •deelen, belast de 'hmn,enl(ap-dsche -obligaties, aemder onderscheid wie hiervan ei'ge- nuiar is. I De heffing van belasting is hier vrij Eenvoudig te regelen. Zij kan geschieden bij de 'bron; degene die de opbrengst (in hoofdzaak dus de obligatierente) moet juit- ibetal-en Wordt toti scüiuldepaiar van ide belasting verklaard m-et het recht om Ide belasting af te houden 'bij (ie uitbetaling van de opbrengst aan de daarop recht hebbenden. Controle is vrij' gemakkelSjjk. De belastingschuMenaren toch zijn hier in hoofdzaak óf piubliekr-eiéhteilijke lichamen, óf corporaties, Welker winstuitdeelingen -aan de heffing van dividend- -en t-antième|- belasting ond-eXwioipën Zijn. Die weinige lichamen die niet onder dez'e 'groepen ge rangschikt zouden khnnen Wtorden, treden bij 'het uitgeven van hunne obligaties itodh en -een redelijke .(kans! heb.-gegeven. Als u niet luigtemen tWler Zijn andereln diei dat. m-aar al te graag zullen dae-n, ein digde, hij veeibatte-eikëneind. Rob' nam «x -geen u-o|tjiti|e| yap, zoo«la,t Sherney besloot nog »en heiterq troef uit te épel'en. Mi-sisichiian Zal heit miss Fane intieiresisietexen te, hoor en wa,t VfflQX soort man u is. mr. Huffing»om een arm kind- bef hoofd gek ,te praten en dan lm den dood te drijven. Sh-exney wao zicht baar tevreden over het m'elodxamatisicha slotgedeelte van den zin. Het is' een stichtelijk verhaal voor de ,ponen Van ,een la,dy, vindt u o°k' niet mr. 'Haftin'gs? Ik' wensch u 'goeden avond. Wiaohb nog even! Robert sloot d-e deur wie,er. JT-ét noe men van Lilians na,am opletmdei .hieip de oogen voior het gqwieldige schandaal, dat volgen zou ate de hisito-rie- belkend werd, Hij da,ebt. aan da graagte, waarm'eie zijn kennissenklring ,,die op ohrojniquia soapdaieu,- se b-elusite dameö, de baeren van zijn olub zouden smulleu van het verhaal, waarvan zo de ongunstigste- leizing zouden geloioiveto 'en waarin ze het Ziiele-p'robleem, dht er foob in school, nooit zouden kuinulem. bogrij- pten of willen gelopven. Had hij niet zelf allijbc tot -deze op( schandaaltjjieisl-beluista kliek' behoord en moioh-t hij zi-óh be|kl|agen ook, min of meer in het ppeubaar pp', zbo-. dat hun bestaan ,aan het oog van den fisc'u-s bezwaarlijk' kan ontgaan. De opbrengst van de ibuibenlandsdhe fondsen is aan dn belasting onderworpen verklaard, indien zij toekionit ,a,an ieen per soon, die lii-er te lande woont pf 'aan een lichaam, dat hier te lande is gevestigd. In den regel Zal hij ,di-e (ais eigenaar, vruchtgebruiker of anderszins) recht hedft o-p de opbrengst, zijne coupons en 'divi dendbewijzen wel verzilveren 'bij' een -ban kier hi-er te ltande, 'bij' welke' VeTZillvexing de voldo-ening der belasting kan geschie den door 'ztegeling der ooupon-pota. (Echter moet ook rekening Worden gehouden toet <de mogelijkheid, dat de oóupons én divi dendbewijzen naar het 'buitenland 'zloudeh Worden gezlonden, teneinde die aldaar 'te laten innen. Men moet deze mógelijkheid hij een -belasting tot een laag percentage als de voorgestelde niet te 'Zw|a,ar wegen. Niettemin Zou vooral voor bezitters ivian een groote buitenlamdsölie affieoten-portjei-i icuille men denke in de eerste plaats aan groote naamloo-ze venuootóc-happen de 'beizlwiaren van het inuen in het buiten land overtroffen kunnen worden do,or het voordeel ,a,an de besparing dor belasting verbonden. Daiarom kan met een belasting heffing bij heit verzilveren van coupons enz. hier te lande niet Worden Volstaan, te-ar móet aan den rechthebbende np de -Opbrengst de verplichting worden opge legd van het worderb[a,ar Woirden Van Üie opbrengst aangifte: te doen, voor Zoover 'dez'e niet door hem door verzilvering (vak de 'ebupons enz', hier te lande is geïnd. Deze aangifte behoeft eerst te -geschie den e-en jaax na afloop van liet jaar Waar in de Coupons enk. voor invordering fvat- baar -zijh gewórden, Zoodat de bezitter van buitenlandéche effecten allfe -gelegen heid heeft op de normale wijlzle de belas ting te Voldoen. Bij 'n heffing van twee ten honderd slchat de minister de opbrengst de-zler (be lasting oip x-uaim1 6 miilflfioen. .Vei'boagiug (ahalisaecijiis. Ingediend is een wetsontwerp: tot ver hooging van den OicCijlis op tab|ak. In de memorie van toelichting, deeüt Ide minister van financiën mede, dat t-e-n ieindq woor het dienstjaar 1934 tot een sluitende jbegroioting te. kiomen en mede om! uit den fcabjaksacCijns ook voqr de Volgende vier jaren op eene grootere ibiate te kunnenj rekenen, liet noodig ge-Meikën is, den ftq- ejjtis, gehe-ven Van sigaren pn Van rook- ,en pxuimt.ab|a,k en snuif, te verkoogen|. 'Ofschoon het den minister (b-ekend is, (dat vooral in de sigaren'brandhe v-eirsohiMeudq fabrikanten den terugslag ondervinden yan den achteruitgang in het igébïuik Van genotmiddelen, ziet hij zich genoopt 'in (dg reeks van 'beliastingverhoogingen, diei hij gedwóngen is voor te stellen, pok pene verhooging van den ladcijns op het genot middel tabiaik -op te nemen. Het zal geen verwondering Wejkiken dat in den laa-tsten tijd verhooging van Üen 'tnlbukSaiC'cijns meermjalen aan het dieplarte- ment van financiën in overweging is ge weest en van buiten het detpartjemenfj is aanbevolen als middeï tot Versterking van -de jnkotosten yan den Staat. Men •heeft om verschillende rédenen ws-a,ronden.* ook de moeilijkheden, verbonden aan den overgang n-aar -een verhoogden aéoijtns óen rol spelen, van het voornemen afgpzien. IThans echter mogen die redenen niet lan ger een 'beletsel vormen, waar het gaat 'om 'de levensb-elangeln van dein Staat. De accijns, die oorspronkelijk voor si garen ,e,n rook- qn pruimtabak en Snuif -zóu 'worden verhoogd tot 20 (ptffc'. van deu kl-einhahdelslprijs -en voor sigaretten ;ziou 'blijven bepaald op 25 'pot. van den kleinhandelsprijs, Wordt verhoogd Voor si garen en geklorvem tabak tot 221/2' pot. en voor sigaretten tot 37i/a pdt. Van den' kleinhandelsprijs. als hij nu zelf slachtoffer werd M-aar er was nog ieitg weel b-elangrijkéxis. Rosalie, die arme, lieve meid, wat had zij in 1 sdrcvgh daifc hfta-T natajn u-oj^J ml99 door den modder mo'esit word-en gehaa-ldl Zij w.as dofld, maar hij! kon nu |w!at voor haar doen hij kon tpimiinisite haar nage- aaiehteni-s tegen vuil en laster Waéöhermein. Heit was het «enige W|at hij nog kon doian. om ieits van zijn pnbekoplkte ion onverant woordelijke dW;a,ash'eid .go-ed t.e maken. Sherney ppogd'e onverschillig te doen, maa.r zijn hand betefd-e tpen liif .de Eigaret uit zijn mond n,a-m. Rob-ent spxa-k langzaam; Mj schéén -elkl woord zorgvuldig -fcet PiVerwagen. Ik' zal voor uw zWijgen tjwieehonciierd ppnd geven, maar u moet g«ed begrijpen, d'ait ik in geen e®k[el opzicht bang voor u hem -evenmiu als Voor dien haar Bujnlch. Voor zoover het mij alléén aangaat kunt. u mijnentwege opl Piaadilly gaan staan -em: de geschiedenis ia.au alia inwoners vap, Lomd-em toesclireeuw-en, maar terWilte van andgre» ben ik' bereid dezen qtapLte doen. Maar denk erom. dif is .d-e e-etefe -§n do laja-tste maal. Als u weer kbmt0 dien ik' een aan klacht in wegens afpersing. L (Wordt vervolgd.)' 1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1