NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman van Robert Haftings Complete Sorteering DE TROONREDE. SCHE COURANT ke gesprekken"! FEUILLETON f! BUITENLAND [~1 BINNENLAND Wenden, na, lezing Vain Jeans' et betrekking tot heit aantal del zon gebruikt om onze erlichten opl een afstand va® mijl. De zon giet over onze Laneten licht uit, tot een eterk- nullen achter één 3 „kaars", het getal ma,ar ,uit! Ala |ul getallen houdt, hieir is er I Al het geld en «rijkdom der tot den ueantieelen prijk dat slechts yoo-r één enkele mi- en koopein. iceft ha,ar licht gedurende dui- lioenen va® javem. uitgestraald ■tgaan met zulks voou- millioe- reni meier te doen. Bij1 .het op- haar atomen, waarbij1 zij elec- traling de ruimte inslinigeirt, n aan actueel gewicht, iedere ioenen ton. Zj.j is zóó g,r,o|ot, voortgaan dit sckrikwekkkend materiaal gedurende eindelooze an jaren, te verduren, te telestoop toont ons ongeveer n „sterrensteden" of buiten- versjulms, waarvan sommige ere kleiner zijn dan «ons, als ilas gevormd heelal, dat wij eg" noemen. Zullen, .Wijl looit rijgen over deiza universum», moeiten geschieden door een of nblikkelijk1© overbrenging va® et het oog opl de afstanden. De n één seconde rond da -wereld vee millioen ja,ar notodig hebben eena „sterrensibad" naar een: n.n- men ,en .300 millioen jaar om arde naar da het verst verwij' «kende „sterrensltiad" ta komen, tmoedig (olm het beleefd te da natuui'-phitosofen, de groo- niet uitgezonderd, dia beweren, tte begrensd is v,an het heelal, 'wijl iwti.ü nog slechte op den r cosmisohei wetenschap staan, onuitspreekbare getallen no,o» i i uurktandigen kumjnein thank met elesiaopien en sterreni'fotogiiafio 00 millioen lichtjaren da ruim- n. Mogelijk ga,an ze verder, Jeans: „Da geest: verliest zich voorstellingentrouwens het ,an oneindige ruimte valt eigen- nen het bereik van. ons dank'- "et is ons. te hocg. Vooralsnog '.l i i lezen va,n tie „Twee millioen n in de ruimte" *en verder, dat an materie, dat in de ruimta ij'n minst gelijk staat met „elf lioen, millioen, millioen zón- behoeven we niet te vreezen dicht op[ elkaar gepakt heelal. :-oost ons met deze woorden: slechts drie wespen in geheel ifden, dan zo,ui da Ituieht van ker volgepropt zijn met wespen elal met sterren." GD. I - i rom fcykfc je .grootvader izpo 's beleedigd. Ra weet, dat lilijj ar is en nu hoonde, hlijj toevallig da,t de goede M'ensifileU jong I- I I - r (El BElWJfJp: i niets, dat liet lichaam zloo [gloed en zoo het 'leven Verlengt nis 1 I onze voorvaders wisten niet urnen: iwlas! s zoo, maarzijn zie nok' niet sterven. ;K(SRUNDiEi. lesuiur in de geschiedenis Zegt ijzer: „Otto; 1 etierfl te Mem- de malaria", en doet dan nart vraag: „Waar ligt Meml©-" arop Kareltje parmantig ont.j \an de Makaria". LRl KAMEiEREN. jneel k,a.n acht dagen lang wer- te drinken!" vertelt de man. nog niets", antwoordt de vroiuwt hem scherp napMiet, „ik! ken die pfeiht dagen kan drinken [werken!" i j IVISTKANRüpRL tan een-brief' afhalen. Lvien is. hij, g©,adresseerd, vriend- i 1 I 1 taat er -op! [TEEKEN. u het al gehoord ij Meneer O. r M N u zegt! Zoo'n gezónde, sterkte II 1 ma,ar hij was al vijfenzeventig l lijk1, maar als zóó'n man ster- is niemand zij®, leven meer ÖERLlJjK. 't niet vergieten, dat er in de g wel andere begeerénswiaardilge a dan geld!" eker, maar je moet toch maar met geld te hebben om! ze te Ixxpe®. llTNlOHEID. „Wat wensteht meneer te 1 l [E.en biefstuk maar een groo- erg nerveus, iedere kleinigheid op!" !>- beer: „Dje wapenrustingen daar a mijn Voorzaten!1" ,W,aren dat dan handelaars in r i i i I Bioewel wou je dan v;an me te U?" I - ik' heb izkww'at vSj|ftig gulden har met honderd pop ben ik tok' NUMMER 111 DINSDAG 19 SEPTEMBER 1933 298TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaa) No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regel"s f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN (Die vergadering yap den IStiaten-Geiueraal js hedenmiddag doen' de Kpnin'gin Igetopqnd met de volgende rede,: Leden der Staten-Geneyaal, Mij Wedhrom in Uw midden bevindende, ■gevoel Ik Mij .allereerst igejdlongen uiting te geven aan mijne geVoéllens van Im'ede- levtn in de moeilijke omstandigheden, (waarin ons violk1 nog steeds verkeert. .Voortbrenging, handel en veriseeh- Heiden over de geheeLe Wereld nog een Ibte^ld' Ivan grondige verwarring, waaronder, óók1 ten onzent, die volkswelvaart ernstig lijdt. Hij 'de productie .zóoWteL als bij .den ruil yap goederen ppertbaren zich voorts wet',al verschuivingien, die in menig opzicht eeln blijvend 'karakter schlijlnen te dragen. Onze Landbouw en Nijverheid worden «evenzeer als onze Handel «n Scheepvaart idoor dezé wijlzligdngen in de economische (wereldstructuur, voior eisehen van aan passing igesteïdl, [wjapikij' leiding, hulp', zélfe drang van de zijde der Kegeerinlg, in toenemende mate noodzakelijk zullen bllij!- ken. I Met vermijding van géwjaag'd© proefne mingen op .monetair en «clonoMisÓh ge bied, izluUlen, nu ooik de Londensche con ferentie niets tot' stand, kón Hengen tot het Verkrijgen van redel!ij|k« verhoudingen in het goederenverkeer, Verder gaande maatregelen moeten worden genomen in het belang yan den jafzlet onzer produc ten binnen de eigen grejnz'en. (Tevens fcal aan de bevordering van onzen uitVoer naast andere in die richting Werkend/a middelen onzte invoer dienstbaar moe iten Worden gemaakt- Die reeds jaren aanhoudend© afbrokke ling onzer Welvaart doet oo'kl iu Bterkq mate haar invloed gelden op, den toelstand 'der publiek© geldmiddelen en heeft h!at evenwicht tusscshen uitgaven en inkbm'sleln op verontrustende wijiz© Verstoord. Die Rogeering .zal dparom in het kbm[eln- ide 'zittingjaar in de allereerste' p!laatlS Uw aondaébt vi-agen voor een reckls 'Van maatregelen, idie onmitebaai- zijn voor het financieel herstel. Het streven is er (Vóór alles op gericht dit herstel1 te bareikiert Üoor aanzienlijk© beperking der uitgaven. Die (beperking zal ten deele wbrden Ver kregen door een redelijke verlaging Map de salarissen en toornen van het (Rijks personeel. Een nieuw:© satorisregefung, idie IpJp 1 Januari 1935 in -werking z'al dienen te treden, is in voorbereiding. Verdere inkrimping der uitgaven 2a-l vooral moeten wordien bereikt <toon" do,el- Imatigei' organisatie en dioor besnoeiing van Verschillende diensten. Ondanks de reeds aangebrachte en de op klorten termijn nog te verwachten ve|r- Idere btesparingen op' de uitgayeln is een nadere versterking der middelen onmis baar gebleken. Daartoe strekkende voor stellen Zullen ctóverwïjld worden ingejdiend. Aan het midbruik', da,t in steeds toene mend© mate wórdt 'gemtekt van den rechtsvorm der naalmtooz© vennx>tócha,p, ten einde de betaling van belasting te ont gaan, Zal piaa-l en perk Worden gesteüld. [Voorstellen te dier z'ak'e .zijn in voorbe reiding. Met het doel den overgang van de eer- nte naar de tweede vijfjarige uitk'eerings- periode, meer geleldelijU' te doen plaats hebben, 'zlal het vraagstuk der finairtcieale verhouding tn'SsWhen bet Rij'k en de ga- meenten opnieuw' in onderzloe/k! worden genomen. In afwlatehting van de resultaten van dit onderzfoeik! -zlal op Ide uitk'eermgteto uit het gemeentefonds over het jaar 1934 '/35 een korting moeten Worden tooigepasf, Welke verband z|al houden met dó ge,- meennteldjike dxaa-gkrateht. 'E,en daartoe strékkend wetsöntwerp zal u. dezter dagen bereikten. Die 'geldelijke toestand van verscheidene gejn'etenten maakt voorts een verscherpt 32 Bob had niet het flauwste'vermoeden wie zijn bezoeker zou kunnen zijn, maar- wie het ook zijn mocht; ,alleB leek1 hein' Defer dan als eenig gezélschap zijn wild- woelende gedachten 'te hebben. Hij Was bijna verlangend om E'erne's „ordinairem venf' te verwelkomenDe deur werd ge opend en Bob staarde opeens in den bru- taal-lachenden snuit van Sherney, den „directeur" van het reizende circus! Het was geen Wonder da,t de jonge Haf- iinga even de klu-ts kwijt raakkte. Van de vele menschen die 'hij kende, was ido nobele Sherney nu wel de laaitste die hij op den laten avond verwachtte! Hij had geloofd dat het vreemde avontuur v'an de vorige week iu den meest letterlijken zin dood en begraven was en daar stond een personage uit het treurspel in leivenden lijve voor hem! Sherney scheen bijzonder op 'zijn gemak. Hij keek Robert glimlachend aan en steunde met zijn eene hand waaraan de oiamant-en ring Zat familiaar op' een Btpel! Feme trok zich zwijgend terug, toezicht iop, heit financieel beleid 'der ge- meennten noodzakelijk. Dit brengt meide ©en versterking van den invloed van het etentranl geiz'ag op de locatie bezloldigings- reg-elen van person eejl in Ipulbllieikén dienst, Mede Met het doel -uitwassén af te snijden en niet te rechtvaardigen verschillen in de belooning van overheidspersoneel weg te nemén. I Voorstellen tot wettelijke regeling van de afb'etalingSoveneenibjomst, 'mitsgaders tot herziening van het in het Wetboek van Koophandel vervatte binnenvaartrecht 'z'ullen u wórdten aangeboden. Op het gebied; van het exeb'uitieretelhf worden voorzieningen voorbereid, W'elkiein de bijzóndere tSjjdsomstandigheden gebóden !zijn. DóafbSjj z'al, voor zBoyeel noodig dioor bijlzóndnere middelen, ervoor wörde|n géw'aak't, diat schuldeiscbers niet onrede lijk wórden benadeeld. Zoodra het evenwicht in de Ri|kisbegroo>- ting 'Zal zlijn verzteikérd', zultten u Topr- stefiien Worden aanngelboden, teln Hoejli héb- bendle, dóór uitvoering op ruim© Schaal van proèuctievla pulblilkie wierken, werki- verruiming in het leven te roepen teneindle de ellende der werkloosheid te lenigen. Bevordering Van wpninghbuw tegen ver laagde kósten zal van dezte plannen ejen deel uitmaken om voor arbeiders Wbningein te verkrijgen, Waarvan de huunpaijs meert- in oveneenstemining is mót hét loonpeil'. D'aarnevens zlullenn maatregellen wórden [getroffen om' yoor Ibestaand© wóningten gelieidelijlkó huurvei-laging mbged'ijk te Maken. I Zoolang WerlkMerSéliaffing nég niet kan Wórden gemist, mioef ernaar worden ge streefd, het particulier btedirijf daiarblij |Zooi- veel mógelijk in te stehakételn. De economische omstandighedten en, in verband daarmede, de financieel© toestand in Neiderkndsóh-Indië blijven grooite zorg :edséhen. Heit budge,tail- evenwicht "is er vooralsnog niet verzekerd. In vierhand met den reads zoo. uit,pinteenden belastingdruk, zal, na de laatstelijk' -aanhangig gemïiia'kte voorstellen tolt nieiuwa heffingen, vain be- la.stingverhooging nauwelijks meier eenig resultaat te verwachten zijn en Sal het 'financieel evenwicht in Indië dus sLeöhts door voortgaande 'beplcrking xdei uitgaven zijn te herstellen. Dei ontwikkeling der politieke verhou dingen aldaar vereiisloht Voortdurende laan- dacht en waakzaamheid. In het algemeen belang der bevolking zijn nadere maatre gelen getroffen ter beteugeling ,v.an het misbruik', dat door sommige volksleiders wordt gemaakt van de vrijheid vjan ver- eeniging en vergadering. Surinam© -heeft nog bij voortduring met •eieonomische moeilijkliteden te lampen. Zoowel van Overheidswege als vhn parti culiere zijde wordt, bet mogelijke gedaan om de gevolgen van de prisiS te Verzachten. Het stemt tot dankbaarheid, dat d© eco nomische toestand in Curasao, althanö tot dusver en de .tijdgomtetandigheden in aanmerking genomen, vrij bevredigend te noemen is. I De moeilijkheden in het begin dezer jia.ars ondervonden met «en 'deel van bet personeel der ze,erna,ebt, hebben ingrijpende maatregelen noodig igemaak't om te ver krijgen, dat onder alle omstandigheden zal kunnen worden gerekend op1 troulw' aain de Overheid en gehoorzaamheid aan het wet tig .gezag. Mochten zich ook elders teeklenen voor doen die wij-zen op verzW'ak'kïug of onj dergraving van juiste gezajgyerhoudin- gen, dan zal de Regeering het Overheids gezag .met gelijke klem handhaven. Hoewel heit huidige tijdsgewricht niet bevorderlijk is aan de ontplooiing der in ternationale samenwerking en hot- uit groeien van den Volkenbond, blijf ik' ho pten. dat de ontwikkeling van de organi satie der S'taten-gemeensiohap zich «er lang weer in opjgaande lijn Zal gaan be wegen. Het stemt tot voldoening, dat d© diepgaande veranderingen, welke op elk maar niet zonder een onderzóèkeadteln blik op de vreemde combinatie dezer twe-e man nen te hebbben geworpen. Het geluid van het sluiten van d« delur bracht Robert wfer tot de werkelijkheid. Het, bloed steeg hem na,ar het gezicht, en met ge'balde vuisten deed hij een dreigen den s'ta.p naar voren. Wat mo,at dit 'bete.ekenen, voor den duivel? Ik dacht dait u al een lesje van mij had gehad, maar als u lust, hebt in een tweede, komt n precies op bet goede moment, Sherney haalde dei schouders op. Ik twijfel er ni-et ia,an of u bent daar vol komen toe in staat, zei hij met voorge wende kalmife, Want inwendig was hij wel teen beetje bang voor Rob's aithletisohe begaafdheden. Maar als u verstandig bent, doet u bet niet en luistert u eerst naar wat ik te zeggten heb. Kr was iets iu Sherney's toon en hou ding, dat. Rob «en beetje kalmeerde'. Hij liet zijn handen zakken ,ein ging wat acht.eruit. U kunt. me hier komen vertellen wa,t n wilt; interesseeren doet het m© .geien s(jeek. z'ei hij. Maar nu u toch eenmaal hier bént, kunt ul wel voor den dag komen met wat n op het hart hebt. D,at dacht ik ook, zei hij mei op- geibied van heit internationaal handelsver keer zijn ingetreden, 'geen wijziging héb ben gebracht in de vriendschappelijke ver houding van Nederland tot de andere mogendheden. Met de bede, dat God Mijn Volk .in deze moeilijke tijden moige sterkten, en le vend in het vertrouwen, dat het in staat zal'blijken onder verhoogd© krachtsinspan ning moedig en waardig te dragien hetgeen onvermijdelijk is, verklaar Ik' de gawonb zitting d'ei' Stiaten-Generaal igeopt-ind. Ook deze Troonrede bepaalt zich tolt 'bet aangeven van hoofdlijnen en draagt weer sterk den stempel van de 'sombere econoi- miscbe omstandigheden. Aan vooruitgang en opbloei kan nog niet worden gedacht; alle krachten moeten worden ingespannen om jsitoandtei t« blijven. Beperking der uitgaven en versterking der middelen ia het parool, dat veel onaangenaams voor ieider staatsburger met zich brengt. Veel nieuws brengt de Troonrede niet. Heit centraal gezag z!al nog wat echerper op,liet gemeente-beleid' toezien, wat hier en daar geen overbodige weielde is; het. «txecuitie-rechfc zal worden herzien; een offensief tegen de woningjinren wordt aan gekondigd en op heit igelbied van in- «n uitvoer schijnt men aan de goedenruil te gaan denken. De piassage over de geZags- iiandhaving zal de' meeaten bevredigen, maar velen zullen teleurgesteld zijn, dat bestrijding der zeden-ontaarding niet aan gekondigd wordt. TrouWens er is Meer dat men mist. Me,er nog dan hef Moederland blijken de overzeeeche Gewesten onder de crisis t© lijden. I Alles bij elkaar een zorgvol doch geen wanhopig 'Stuk deze jongste Troonrede. DE DONAULANDEN E«n geschil tusschen den nuntius cn de regeci-iug (e Praag. Naar (Wolff1 uit Praag meldt heéflt het ffisjechoslowlaksche 'kabinet Zaterdag in buitengewone zitting beraadslaagd over een open brief, die den aposfolischen nun tius, Mgr. Ciriaci, ia,au prela,at Hlink'a, den voorzitter van. d© Stowjahsch© volkspartij', heeft gericht. Het kabinet heeft bestoten den Hpiligen Stoel te verzoeken, Ciriaci ter opheldering naar liet Vaticlaah te ont bieden. 1 t D:ez'e stap heeft de volgende voorge schiedenis H'linka 'bod indertijd ija Neutra een scherpe autonomistische rede -gehouden. Eu Tsjechische1 bladen wós toen den nun tius verwleteu dat 'hij' Hlinkji. daartoe had alangemóedigd. To-en Ciriaci tegen dit ver- Wyt protesteerde en de regeco-ing de p|e,rs een wenk' gaf' in te binden, leek' het ge schil bijgelegd. 'Het is thans o>puieu(tv! opgevlamd door den bóvengenoeimden <Npen brief, w'aarin o.m'. staat: „Terwïj'l te Praag de Heilige Vader in den persoon van zijn vertegenwoórdigeir beleedigd wórdt in een vorm', die Met aRe voorschriften van internationale hoffelijk heid spot, he[bt 'gij1 jslowaken het hopge igezlag van dien Heiligen 'Vader den noo- digen eerhtod IbSwtezón. Ik dank li en de Uwen voor 'den troost dien gij! den pause lijken nuntius, die in gehoorzaamheid aan den Heiligen Vader genood^aalit is te Praag te wonen, in zijn bitteren komin'er hebt gebracht. D|a,t zal ik nooit vergeten! dringerigie jovialiteit. Hij draaide den stoel, waarop zijn hand rust(te, om en ging zit ten zonder leen uitnoodiglng Ja-arto© af tel wachten. Wlelnu, mir. Hpftings', Wat is n bareid te doen?. T© doen? herhaalde Rob verbluft. Ja, te doen miett betrekking tot dat Meisje, Rosalie Deen. Ze was ®ieih mijn eigen kind, maar ik höb haar groofigei- 'biracht. alsof ziet mijn eigen kind was. Ik heb jaren besteed aan haar ojyyoeding en training. Als dit niét gebeurd .was, zou za met leen jaar een -goudmijn voor me ge weest zijn en daarom wil ik Wel eens w-eiten wiait u van plan bten't. Robert gaf geien iamtwoprd, maar het was hem -eien lief dieng wiaard ge|Weeslti OM er achter te komen, hoeveel de man wist. Zijn póenig, .aanM'aitigepd' glezieht bracht. lieM buiten zichzlelf en hij voelde op-nieuw den luist, in zich opkolmien, om zijn vuistslagen op die brutale® -brjutenkop té laiten nieeirregeinen. U hoeft, niet die verjnitwde onschuld te speten, mr. Haftings, ging Sherney met een zalvend© site111 voort. Daarvioor hebt n zich op den avond van het ongeluk te veel 'blootgegeven. Hij leunde ierbs[ vérder over de tafel. Zal ik n eens Wait ver tellen'?. bent het, die haar vermoord heeft,! Er w.as oen gemeene, gluiperige „Die edel© Stowlakisclhe natie izlall Mijt isleeds in dankbjare herinnering blijVén." D.'ez'e blief (heeft tot het lipuiden van den buitengeyonen kjabinetsijaai^ gêleid. AMERIKA Re. revolutie iOjiI Cuba. Reuter meldt uit Havanna „dat San Martin, de voorloioplg© president van Cuba voorspeld heeft, dat de tegenwoordige cri sis' zeer isipóejdig oipgeloist z(ou worden. M-en acht. het mogelijk, dab San Miartin van het Jiresidenfe'ehaip zal .afzien. Té M-anzanillo hebben soldaten met ge weerschoten befiooigingen van ooinMuinistein uiteen gedreven. Er is daar «en algemeleinle staking uitgsbrok'en. Er zijn inderhaast tTOepen gezonden. E©n Ameriklaamsehe tor- pedoboot-jiager is ta ManzanilLoi aangeko men. ZWITSERLAND Het minderliedencongrés. Het negende minderhedencóngres is te Bern geopend. Die besturen yan ojle Eiuro- jieösehe minderheidsgroepen z'ijn aanwWig. In z'ijn openingsrede wees de voorzitter Wilfan op de gespannen atmosfeer Waarin ide vergadering Van dit jaar wórdt glehnu- den. In all-ei lapden worden gr.oote ver anderingen vaoibereid. D|oo'r de geibeulrte- nissen in Dluitschland is ook voor da min derheden ©en nieuwte toestand onts-tjaan, die opheldering biehoeït. In (de openinjgslzitting. hebben ,aUe leiders der minderhedengToepen aangeda'ongen op onverwijlde international© Maatregelen ter bestrijding van den hongersnood in Sov jet-Rusland. Die, verteigenwóordigers der Russische minderheden, prof. KjoetasjinA ky gaf een uiteenizétting van de. hon'gór- elatastrophè; Waaraan volgens zijn verkla ring reeds millioenen Menschen ten offer zijn gevallen. Dlujzienden dorpen in de Oekraïne en in den Kia.uikaisus 'zijn als uit gestorven. De diplomatiek© vértegenwóor- digers van verschillende Mogendheden te Moskou geven hot feit van den hongers nood openlijk' "toe. Ondanks de ©Mandje blijft de Sovjeit-regeering Voortgaan mlet de onteigening van het Ig'raan. Die Oekrainsche afgevaardigde legide «en verklaring af waarin zij1 dei'Soivjetregeie-. ring 'uitsluitend voor de ellende aanspra kelijk stelt. Dje wlare oorzlaiak is het com- iMunistische terreurssyfeteem en die colle'cti-' veeringsMa,afregelen. In den laatsten tijd zijn twóe. honderd duizend Oekrains'che boeren in dwangarbeid ten igronde 'gegaan. ,De sectetaris-generaal van het congi'es, dr. Amende, verklaard© .dat door den nood in Rusland alle volkeren wórden getroffen. Kardinaal Innitzter, de Evange lische en de Orthodos© .(klerk heblben de Wereld reeds opmérklz'aa'm' gemjaakt op het ontzóttende gevaar v'an dezó c'atastropihe. -Ned. R.-K. Miildensantidsboiid. [Woensdag 27 en Donderdag ^8. a.s. houdt de Ned. R.-K. Midd'enstanidis'- bona e©n algem'eenej vergadering an .zijn 10e twéejiaarlij'kSch congres in Breda. D:e lalgem'eene ve^aideu-inlg neiemfi op Woensdag 27 Sopfc een aanvang des' och tends te 11 uur. .In behandeling koïnit alsdan heit nieuwe, „Beginsel- en Werkpro gram van den N.IUK.M., waarover 'do«r dr. J. van Beurden ©en lijvig p'rae-advfes is; uitgebracht. Deze vergadering waartpe zïjn nit- genooidigd -de volledige hoofdibes|turen. der diocesane middenstandsboudiein «n der na tionale vakbonden aangestoten bij dem N.R.K.M., benevens dia voorzitters Vón alle R.-K. middenStendsvereienigingein in den lande zal worden vereerd met een bezoek van Z. H. Eve. Mgr. P. Hppmans, Bisschop van Brelda- Op, Donde-rd-ag 28 Sepl|em.ber w;ordt, als een ééntlaagsah .congreis, het 10e congres van den N.R.K.M. gehouden, aanivapig 10.30 uur. uitdrukking in zijn oógen. Zijl hseft zich- met opzélt laten vallen, omdat n haar eerst hiel hoofd op hol hebt gebracht en haar 'daarna dien bons heb(\ gegeven. Ik w-eel precies hoe da|t zaakjei in «lk'aax zat. II situurd© haar briefjes met die op gedirkte- kniecht van n, u hebt haar bet hof gemaakt, blijkbaar met suöaesHij ging overeind zitten opl zijn stoel. (Ë[n ik kan me precies voorstellen hoé het geschiedenieje afliep, eindigde hij met «en nfsehuwelijken grijns, feien het haar «rnst werd, hebt n haar uitgelegd dat ze zich g'een gekke dingen in bet hoofd moast halen, want dat zij lang niet goied genoeg voor u was, omdat u «en gientlema® bent ©n zij maar «en arm circustoeisje was, heel aardig voor een kort avontuurtje. E|n dat hfflelll hiet ,arme kind' zich zóo aangétrok- ken, da,t ze zichEnfin, ik héb hét u al gezegd. I De hatelijk» woorden van den gem«en«D kevel, waarin ongetwijfeld toch een kern van waarheid lag, troffen Rpb als kwleep- rtaven en deden het gebeuren vort de vorige week Weer in geuren «n kleuren in zijn herinnering opleven. Hiji was 'bleek geworden ien achter zijn rug balden zijn handen zich tpt vuisten. lrt.ii gaf ex zich echter rekensphap van, dat Sherney zoo goed ,als zeker nief pp d© Ten congresBle komt nia, diei aanbiediinig ■van heil verslag ovler die werkzaamheden van den N.R.K.M. sinds het 9ia oongrea in behandeling het onderwerp: „Wet telijke Biescberming van het Kleinbedrijf" waraover prae-aidviezen zijn ni'lgehiraoht door prof. dr. W(. M. J. Koennaadt van het, Groot-Seminarie te Hoeven en drs. H. L. Jansen, leid(er der economische af- deeling van hiel ib'ureou van den N.R.K.M. In den avond va,n» Woensdag. 27 Sep tember zulten .d« deelnemers aan het con gres ten st0,nd'huizB! door hét gemeente bestuur van Breda wordpn ontvangen, waarna hun door de recipieierenda veaee- niging iu Cónoordia eeta gezellig samen zijn wórdt aangeboden. ,Urgentie^program Middenstand. Het ibestujur van den N«d. R.-K. Mid denstandsbond he.eft iz'idli 'bera,den over ide .vraag, 'wélk© maatrégelen van Regteertogs- 'wegei zónden kunnen en dienen te worden genomen om aan de groote Moeilijkheden waarmede het middenstandsibédi-ijfsleven in ■de huidige omstandigheden heeft te ikjaHi" pen, tegemoet te komen. (Bjet 'bestu(ur is vau meening, dia,t oen volledige. igezjonAmaking iv|ajn het bedrijfs leven .slechts mogelijk is door puhiiék- rerihtelijik© regeRng van het 'gtehe&lle |b(e- trokkén bedrijfsleven Tot de móest urgente van Öe hier be doelde regelingen acht het hoofdbestuur te ib'ebooren: .a. |W ettelijk© M|a,atr&gielen legen Ideovleir- Woekering van (het kleinliandelslliedrijf door het grootwinkelbedrijf, h. .Vesbod ic!adeaju|stelsel. Wettelijke regeling van het nfbeta- lingsstelsel in dien zin, dat 'de belangen van kóoiper en verkoo.per Verzekerd (zijn. d. Wettelijke regeling vau het nüveir- jkloopWézien. e. yertod van neven'wterkiziaiamiiheden idoor overheidspersoneel. Het leggen van Zoo 'gelijk' Mogelijke belasting op bedrijfswinst van rechtsper sonen en natuurlijke personen. [Wijziging der Winkielsluitinlgéw'et in dien 'zin, dat voor bepaalde branches (ver- kóoipMógelij'kheid op Zondag Wórdt ver leend, c.q. de bestaande verkóopigelegen- heid op Zondag wbrdt verruimd. Beschikbaarstelling met staatsgarantie van 'Crediet voor geZond© middenstands- btolernemingen, die door de crisis 6n Moei lijkheden z'ij'n geraakt. Openen der mógelijkheid om kleine vor deringen gerechtelijk snel en goedkoop Ite innen. Openen der mogelijkheid ook buiten faillissement een actoord te hoMoïógeeren. Opezt en uitvoering Van crisismaat regelen ten gunste van bepaalde bedrijfs takken, zóo, dat het particuliere (bedrijf niet onevenredig wio-rdt getohaad, het coö peratieve bedrijf niet in een 'bevoorrechtte positie wordt gebracht. Min. Verschuur kondigt tee]tbep(eiJkïng aan. Zaterdag vierde de R.-K. Blaronicsche Tuinbouwbond voor Breda, en OiMstiiekert onaer groot-e béLangtetellin-g haar zilveren jubileum. Na eieu herdenkingsnede van dem secret,aria dier jubileiepende veneeniging sprak de minister van neiconoiiniiscbe zaklen, minister T. J. Versclnrur, ©en xedo uit, waaraan Wij heit volgende ontleeneu: Na, de verieeniging, geaomplimenltéerd te bölben. zcid© de minister voor de naaste toekomst noig weinig hoop te klunnein ge ven voor «en opleving van den land- en tuinbouw. Ook al is dé toestand in da Baronie relatief gunstig veajgeliefcen bij dien v.an ,andeila s[t.reken in het land, dat deize toiestand relatiéf gunétig is, komt doordat in de Baronie die tuinbouw niét eenzijdig is georiënteerd, Zooa-ls in andera streken van het land. Hondt de'ze veelzijdigheid, ook in de toekomst vol want zij zla'l uw redding zijn, aldus de minister- Gtetoéft "toch niét, dait deze geweldige -crisis iu «enige jaren tot hét verleden zal behooren, ©n gelaoift toch Loogt© was van hun huwelijk. Anders zou ilj dezen tyoief wel direct hebben uitge speeld. Hij wendde zich naar zljln bezoeker. - II móét vooral niet denken, dat n mij met zo.f 'n verhaal kunt overbluffen, zéi hij uilerlijk hael kalm. -U. kimt een hoop beweren „maar nieits böw'ijzcn. U gagit dat Rosalie het kostte hem moeite den naam, in tegenwoordigheid van dezen inenseh ovar de- lippen te brengen'zich me't. opzet liet vallen, dus zelfmoord plaag de, omdait ik liaar slecht behandeld 'heb. Maar als dit. dat u zóoials ik z|ag niet be wijzen kunt, alles is Waarvoor ,u| kwlam, kunt, u wel Weer vertrekken. Rob rttpekte zijn hand uit naar de bel: Sherney was overeind gesprongen ,-eu hield Robte hand terug. Zijn 'lippen ver- tnkklen zich ials voor een anauw om Eïjn onverzorgde, brokkelige tonden. G©,en bewijs'.?, schreeuwde hïj. Geien be-wij's' lW|a« nWI gezicht op den avond van het ongeluk' geen .bewijs;?. Was uw heele gedliag niet meer dan voldoends bewijs Ieder yan dei omsffjanders zal kun nen bevejsltegeu, wat ik ze,g. Al had Ro salie ook' geen woord ge|ze|gd, zóu i'k het' immers gewet.en he,bbcn. Al had ze ook nopit «en woord gespitokeu, het 'Itam^ kind. I (Wordt vervólgd.).

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1