T UN'S aarf/ iratis NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND 1EIJN Eerste Blad DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS courant ZATERDAG 16 SEPTEMBER 1933 n BUITENLAND |~1 JAPAN BINNENLAND IN PRIJS VERLAAGD! A. C. VAN DER REST UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES NUMMER 110 298TB JAARBANG k boeiende, vlot Ind gqülustr© Iprftviucie-gienoöt"' L. M. en bêkj op enthousiast© „Leerep. vlieptal eriand"; „PsNaiA nistA„Noodlandi, en luAtstahiftW Ie vrudhtenl van ,,1 Ie pen te vtartvjaC leerzaam'. Djei sqL lijn eendetels 'z|elda I deelsi zwierig-g(i(, I. van T. Leieser. Isch© uitvoering, Is vletel zorgi bes is tegen inz'ejuM punten (veojpSj 'bekomen. pekkers" dopir. J, |ve N.V, BruSse, flj Jdüien" is toet n i versdhe j0io_ ltenstwja,ardigheden ht-a.vöntu.nj.' is er 3 ranlkHlblaar 'gejdui] rg .Slch.ou wen en lom dieper in de vol Tingen. Van z'ijta 1 rt zijin Jongste W| ■uigegeven. Men ^1 van en over [.braam'sluiper, Wïuifc 1 kneutje, putter,. la 'kteta^gt, ljoompieju pur in ha.ar prettjl m" dioor Ji. Bal. Dj Irusse.', Blotterd'am'. lieflheWbei'ijeln" leskundig boekje Jsmakl vpor Öe pmlatei I ie 'zich. gelukfeigi Tland. Diie uitbreid! lu. de najftaisbep'Lanti 1 orde is. Het _r Ije foto's geïllnsti'r,,.. beknopt doch degdijt en de bemesting ar I de vaste planten Jen; den planttlijjd, |nlg(, het voortiklweieL |n vian eiejn bkx>rdki orts een alïlajbtejtdi Iten, waarbjijj ld© ei, janten en wat zij on, worden Vermeld.' angename tijdspas- ng voor de jeugd, niet minder voor volwassenen. Keu- i/erpakt in doos, ont- t U deze fraai uit- erde Puzzle Zaterdag 16 t.m. Vrij- 22 September a.s. bij oop van Een Pond ir PRIMA KOFFIE a 65, 75 ct. of hooger per pond 29 ber pondspot 24 ber K-G.-bus 32 >er 'ƒ2 P°nd 30 Sper ons 16 l;r groot blik 44 25 n 63 i> i 24 52 >er pond 10, 19 n v 9, 10 >ondspak 12, 15 10, 12 16, 18 per pond 7 '/2 ;er pondspak 16 3 pak voor 25 per liter 36 per flesch 11 per busje 1l/2 ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. UWE ZEEUWSCHE COURANT Radactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; V?1 ,„,„»l No. 207, voor Redactie en Administratie. ":„.'SlBURG. Markt 1 en 2; Te.efoon No. 474. Bureaux Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE IN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN GSCHEÜ Zaterdag ihaald uit de winkel. Jondspak 16 ct, per stuk 22 ct. aar ier doos 29 ct. i, 17'/2 ct. Waschmiddel. bedrijf in Nederland Telefoon 340 IERSEKE Djt nummer bestaat uit twee bladen VAN (1VER DE GRENZEN 11 ,Wl«©kr ev u e. cHet is deza week' niet Hitler doch HMuss die dei meeste aandacht op zioh tfo'kkten heelt door zijn lrelangrijjke rede Oper dd'& toekomstige staatsinrichting van etenrijk. D'e bondskanselier is de eerste Heeringspersoon in het nieuwe Europa, pwordiee, die positie!! de Katholieke be- iselen tot grondslag! Wall pmbeisneai te iken van zijn Staat. |be tijd' wordt afgesloten aei<fe jllfkss waarin het liberalisme en lt marxisme hebben geheerseht. Tiran» jat het erom, of! de komende prdenitujgl |r samenleving 'Zjal geschieden naar dei istelijke beginselen. 'Eenieder ziatli moie- belkennen, dat het 'K1a,tiifllicistae 'ge- jldige en onoverzienbare verdiensten *ft verworven door al de eeuwen ineen dat het krachten bezit, die nog,even- zooveel tot stand k'unnenn brengen. Vam p krachben moet de sta;ah gebruik |ma-/ in, wil men de wereld opnieuw einbetjer penen dan tot heden het gjeyal w,as. ;Wij, 'katholieke staatslieden, moeben ons jenlijk tot dat katholicisme durven be- l^fenntn. Ik doe het hier open en voor ^pieder. toch ook den niet-katholieken staafe!- (n moet het toch niet onverschillig welk een opbouwende krachten in het practise!» katholicisme schuilen. Het moot hm' toch wat zeggen, dia,t den jideren op school geleerd wordt, dat Eij tet mogen stelen, niet liegen, geien on- dschheid plegen, kortom dat hen wordt leeraard, wat zijl wel'moeten doen in Et leven om daarvan dat te taiakten, wait redelijk geschapen wezen daarvan naa ien moet. Het moet heiml t^ch een iffeit jvac groote bateekenisl zijin, dat in i,de ihtholiake opvoeding .als hoogste gebod iporgelioudcn wordt: bemint uw naaste gelijk; uzlelS. D;a staat toch heeïtt aau aldus gevormde burgers girooten nood. iVan staatswege moet dan ook1 heb reli gieus e leven bevorderd en gesteund wor den zoover als dat maar eenigsizins Moge lijk' is. Ï.TWat Oostenrijk betreft: onz'e eigteu eeuwenoude Cultuur Wijst ons den weg dien wij. hebben te gaan. ;W|i| imoeten epn «Bist elijk-Diuit.sclKiï staat in o-nze hei mat oprichten. En oml dat veilig eh juist te doen behoeven wijl ons slechts te ridhben naar Quadragesima Anno en de andere Hauselijk© encyclieken. Ziedaar de grond- wot van onaen nieulw'en staat. Diaz© xe- ^fering van Oostenrijk! heieït eenstem mig' besloten staat en samenleving op nieuw jn te richten, geheel volgens de beginselen van Q. A. Wijl zullen hlcrroeps- standen oprichten en de regeling «leizer benoepsstanden ;z|al da basis onzJer nieuwe staatsg^ondwet WOrden En al is Oosten.- rijk thans nog slechts klein' wiij| hebben den trots het eerste land op de wereld te 'ziullen .zijh, dat de B|aiu|S'el!ijjk!e xicht- ^Jnen van Q. A. in practajk z!al hrenge.nl ■Dr. Dollffuss besprak1 daarop' in donöre- to. wat inmiddels door de regeering reeds gedaan is in de richting, van een herstel, der christelijke bedien in het opiembarc! lióOiwel ,als in het private leven. D,q soher- wetten is de zedelooiz'e' pers aan baln- ■den 'gelegdop de schollen is het reli'gieulzjj onderwijs als veT,plicht leervak1 w'eer op delesroosters geplaatst; het deel'nemjen aan religieuize plechtigh«den door d'a Inchon] jeugd is weer door doel tref f'en d'e, Imaiatregelen m'ogelij'k' gem'aialt't en t'eia Eterk'ste bevorderd. Mat den H! Stoep, is een 'conetedaat gesloten, dat de Kerk' dd rechten teruggeeft, die zijl sinds eeuwtm missen. Zoo handelt thans de re- geeping van Oostenrijk'. ©oor wetten alleen echter kunnen Wijl de! !maa,tsdhaplpiji niet 'beter miaken en daarom roept de regeering van 'Oostenrijk' dei burgers op, wed'erotó ttsrag t'e kaé-en tot een werkelijke b'el'etving der k'athollfeke begins, lcn, weer m'eiiischen te Word|en, die nncrlijk iook beantwoorden aan het geen uiterlijk zbo onophoudelijk wordt aanbevolen. Laten we ale pharizteepi'doM uitbannen ,en eerlijk strevende menseh»i zijn. laten we betere niemsclien Worden." ^pet ideaal van DMWnss is dat Van wij len mgr. Seipel, n.E de stendenstaa.t, Weit beteugeling van het pariementairisine, dat ^TOostenrijk izto ontaard' is geworden. Pet zwaartepunt, ligt natuurlijk in de aS of het Oostenrijksche volk' in riijb ote meerderheid rijp is voor het hooga oei dat zijn leider zich stelt. IsTdajt' niet' m geval, dan moet het plan hdah deö »dskanse]ier schipibreuk lijdeh. Met wet- adli'ti«r I W|i,nf- f ldeaaI van «Je» Waar- S 'WMieken staat niet te bereiken. felTo1'^ "iev dan 1,et f«est, dat' h J Turische Ï5^w Te- Inins -van den Poiolslc'lien ie Turken m€esJ® ^Imtsche vorstig, lurken waren tot voor iWeenen ge:- (>p «en vertoek van de Hpngareiü ikbmen tanar vooral door de intrigues V,an den iPranstehen k'ohing Lode,wijk XIV, die het op den ondergang van het'PluitSche JRijjk gemunt liad- Van de Turken is nu ztoöiets niet! meer te verwachten, ma,ar anders kbn men er van zijn, dat de DranSdha staatslieden Constantinopel ie,ven hard zouden vleien als ,ze het thans.... Moskaui doeni 'Niet' dat ze van de, Sovjets een directelm aanhlal op het nat. sori. derde Blijk', Wat, hun niet geheel ten onrechte, tot eön bienauwelnia is geworden, verhopen, db,ch het is hun toch ontzaggelijk veel wa,ardl dat fZ'a JDluitschland ,Ak) veel mtogeffijk' isoleeren. Fier is de politiek! van Frankrijk: olies- behalve. Met weerzin leest men dia Com plimentjes, die Herriot suikerzoet aan &e bolsjewistische verdrukkers uitreikte, 'on( hen gunstig te steminen voor Zijh bedbei- lingen. Het weinigje respect, dat nog op Herriots tegoed stond, werd hierdoor ver nietigd. Ook voor Frankrijk' echter id zlulk' laf' gefleem' een blamage. Misschien denken tóe in Parijs, dat wie eens 'd'e Islanl Eiuropa inlokte, niet Zoo. erg kieskeurig meer behoeft te wezien'. li In Spanje is1 Azana dan toch gelukkig we'ggebezemd. Eeu gewetenloos, staatsman minder' in ons werelddeel. Zwaar heeft Spanje gezucht ondier het bewindl van da 'Socialisten. Vooxliooipig zullen zla er wel genoeg van hebben. De radicaal Lerrorux heeft die ongur© erfenis gekregen. Aan hein' nu de t,a,ak om het geteisterd© en ver scheurde land weer op te kalefateren. Uit zijn voorlo|oipdg uitgiestippeld1 program valt Oipl.te1 maken dat'da rooida terreur volk'o!- men opigehieven zal worden. Ook de Kerk zal minder vervolgd worden dan onder dé woeste Azana,. 'Aan het bruusk uitroeien van het katholiek'-rieligieus onderwijs komt 'n einde. Hiat zal meer geleidelijk gaan. 'n Schrala troost overigens voor da - ka tholieken. Mogelijk hebben de khvellingen on uittartingen vani Azama hen wait vuri ger gemaakt voor de eensgezindheid. Be reiken zij deze, dan zal Lerroux nog m'eer water in zijn wijh moeten doein. Laten wij heli hopen. Ook Portugal heeft weer he:- wezen da,t barre, vervolging het beigin van een beter heleafd geloof kan aijto. i i Uit Amerika, komt nog geen welluidende muziek. De door Bolosevelt opgecomMnan'- deerde welvaart 's niet erg gehoorzaam of kan misschien door de vele hindernissen in den vorm va,n .arbeidsconflicten en I-irijzenrelleitjea niet erg vorderen. Voor del profeten, die voorspelden, dat «en op bloei .pias kon komen, wannieer men met het. betaalmiddel knoeide, is deze uiti komst geen brevet va,n vakbekwaamheid, Op Cuba, is del tpostand nog peer ver ward. Men heeft 'n nieulwlen presidejnf,; 'ri nieuwe regeering en nog veel meier mieuWs, maar bet verscbe bewind1 liee'ft nog „zoo weinig jnaiahit en kracht, dat de verwiar- ring jiand over hand toenieemt. Zooheb ben zich o.m. vijfhonderd officieren in het grootste hotel van Havanna vlerschanst tot wanhoop van den eigenaar, dia niet Veel kans heeft zijn rekeningen voldaan ta krijgen van deze gasten. AMERIKA D(s revolutie spi Cahn. Beiut-er meldde gisteravond uit Washing ton, dat de ongerustheid in oif'fieieelo krin gen over den toestand op Cuba toeneemt. Men vreest vo,or ©en nieuwen opistand, welke een bedreiging van de levens! en eigendommen der Amerikanen zou betee- kenen en d© noodzakelijkheid van ingrijpen aan de Amerikaansche troepen zal mee brengen. Uit d© provincie Pinar del Bioi woa'dt een nieuwe opistand gemeld; ©en fluid-offi" cier leidt daar een troep gewapende bur gers. De opstandelingen zouden den mili tairen pjost te Consolation del Sur over gehaald hebben, zich bij 'hen aan ta slui ten. Uit Havanna zijn troepietn gebonden om den opistand te onderdrukken. De re bellen zouden naar ..da heuvels vluchten. In voering van de dictatuur De Japiansehe minister van financiën Takahasji heeft op een bijeenkomst van Japansehe journalisten verklaard, dat als da toestand zich in de tegenwoordige lich ting blijft ontwikkelen, gevreesd moeit'wor den, dat in Ja.pan de dictatuur zal worden ingesteld. Dif, is ook dei meiening van kenners van uen toestand in Japan, die verklaren1, dat voor 6en paar buitengewoioD moeilijke jar-en staat. Moed en wijs staatsmanschap zullen non ig gijn om het land over de voor de deur staande moeilijkbeden heen te Jielplen. Het national© bewustziju is tot 'een groota hoogt® opgezweept en zmi als gevolg vaq da ontwikkeling van den toestand gedu rende laatste tiwe© jaar, wel tot confliö- ten aanleiding kunnen geyeai. Da fanatici, die vrij talrijk zijn, staan gereed om bij de eerste gelegenheid hoi; land in een oorlog te storten met SoWjet'- B'uslaud, met. do Vereenigde Stalen en zelfs met, Engeland. Hek doel van hun actie 'is 'da aandacht van het volk af te leidon en tot terrorist tisehe handelingen te kunnen overgaan ten einde aldus hef afkondigen van den staat van beleg uit te lokkeu omi de militaire autpriteiten gelegenheid te geven het ha- stuur over te nemen. De komends maanden zullen buitenge woon moeilijk voor Japan zij'n. In de eer stel plaats staat men voor de moeilijkheid een reusachtig tekort op de begroeting ■tei dekken, verder de gelijkheids-ieiseli van Japan inzake de vlootsterkte, terwijl ten slotte een besluit moet worden genomen omtrent het lid-blijven van den Volken bond. Erersto Kamer. De Eierste Kamer heeft het weksontw'erp tot wering van buitenlandse!» studenten ■aan onze universiteiten' a,angenome|n met 25 tegen 9 stemmen; tegen de soe.-deono- craten. Het uniformvefbod heeft de Ka mer z. h. st. aangenomen. De njieiiing dier StatciirGifiiieiraal. Naar wij vernemen, zal aianstiaanden Dinsdag niet alleen de troonrede, doior de Koningin voor de micnofopn .gesproken', naar Oost- en Wïesit-Indië worden .uitge zonden, maar z:al dit ook geschieden met het verslag, hetwelk de heer D. Hana voor da A.V.B.O. van de openingsplechtig heid zal geven. De gehaela uitzending t,uH- sehen 12 en 2 uur zal geschieden dooi de 'PH.O.H.I. en door Kootwijk (met vier zenders). Evenals verleden jaar hebben, opl uit; noodiging van den heer Hans, eenigei Ka merleden uit' verschillende fracties zich. bereid verklaard, tijdens de uitzending een kort woord' tot heit Nederlandsohe volk te richten. Ook dit woord zal dus naar Oost en Wiest worden uitgezonden. Voorts vernemen wij, dat in dei Bidder- zaal alléén de, A.V.B.O.-microloans zullen worden opgehangen, 'doch krachtens ©en door beide vereenigingen ,gema;akta af- splraak zal, voor de' uitzending der Troon rede, ook de K.R.O. van dia microfoons gebruik maken. Des avonds van 10 uur tot half 11 geeft de heer Hans voor de A.V.B.O. een overzicht van den inhoud der millioenen- nota.. Crisis-bofermcrk. Dei crisisi-zuivelcentrale maakt bekend, dat. voor het tijdvak v'an 1823 Septem ber de prijs van het crisiB-botennerk is 'be paald op f 0,90 per Kg. en van de ver- voervergunningen voor buitenlaindsche bo ter op f 1. Steeds m!»r crisiswfctteii. Naar het ,,'Ned. Weekblad voor Kruide nierswaren" meit. zekerheid' z'agt ta verne men. kan spoedig een cririsheffing pp oliën en vetten worden tagem,o<0fcgezien. De hola, grootheid dezer heftf'ing is nog, niet bekend. Alleen kan het blad mededeelen, dat het geen doel heeft voorraden van deze artike len opi ,te doen, daar opk deze onder de heffing zullen vallen en o,p| omtjluiking ■door niet aangeven van vbcrradein strenge straffen zlillen worden gesteld. Het 'blad verneemt' tevens meit vrij groote zekerheid, dat met ingang ,van 1 October een erisishefïïngl ,o,p| suiker is t© verwachten. Helt bedrag ligt vermoedelijk t'ussehea 5 en 7 gulden per 100 Kg. Evenals bij vroegere regelingen zullen voorraden bot 500 Kg. van navordering worden vrijgesteld. Omdat de heffing, teneinde een bia- tenprijs van fill mogelijk te maken, 14 a 16 millioen zal moaten upibrengem bereke nen wij, dat zijl ruim 7 gulden pier hon( d'eird Kg. zal moeten bedragen. De „N. Botft Cirt." meldt: „Een crisia- heftfing op vetten is er al. Omtrent de heffing op oliën vernemen wij, dat Zijl in derdaad in het voornemen ligt. Hoe hoog zij zal zijn kan nog niet worden; geneigd. Er is ook nog gelmeid ,dat er een erisis- hefffing op, suiker zon koimen. Dit is ons tchter bij informatie als uit de lucht ge,- grepen tegengesproken." Gelukkig maar; het is al erg genoeg! Bescherming van de Ncderlaudsihe arbeidsmarkt. In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer betreffend© het wetsonfewegU tpt oanvulling van de Hooger Oudierwijsj- weitj (Vering va,n vreeim'de studenten), wieï- ke memorie men elders in ditt nuimimer in de rubriek Staben-Generaal aantreft, deelt minister Merchant mede, dat een voorstel van weit betreffende bescherming van de Nederlandschie .arbeidsmarkt tegen 'n toe vloed van buitenlandsehia werkkrachten bij den K,a,a.d van State aanhangig is. Bijksmiddclcn. i De Eijksimiddelen hebben in Auguistiu|s f29.568.936 opgebracht ,of f 2.269.188. minder dan verleden jaar. Over de eeffste acht maanden van het loopienda ja,ar be draagt de achterstand tegenover het vorige ja,ar f 18.239.355. HEEL VEEL MIDDELEN EN ARTIKELEN Ass. APOTHEKER LANGE KERKSTRAAT - TELEF. 168 '11 Berld cadeau. Die Diel'ftsclhe beeldhouwer H'. J], lEitien- •na 'hieeft eigener bqWeginig) een fetaancS beeld van K|arel V, opi jeugdigen ieelfltijld getmaakt, bestemd voor den la,atsten nis in den dhoer-toren van het Blaadhuis Hen Igipsaflgietsel op w,are grootte van Hit beeld is dez'er dagen in den nis geplaatst en do Biijtetnonuimehtenclolmlmissi'e heielft het daar toen in oogenscihonw genotaren. Nlaor verluidt kon zijl z'idh er ze&r Wel' Imedo vereenigen. Muziekuitvoering cn Stadliiusbelicliting. Naar wij" vernemen Zal de Woensdag j.l. door het sloohte w'eer ,ttit|g|eetiei(<lei an'uziekuitvoering van 'het Middelbui'gsöh© MiuziekkorpB1, a.s. Woiensd|a|g!avond bijl gfun- stig weer op de Markt plants hebben pn heeft het bestipur van Vreem'deilingien)ver-i keer besloten dien avond de belichting van het Stadhuis nog ©eni maal tte doen) laiansteken. Oondelvaa.ri. D'e kano-vereenigjugi Triton heeft gis terenavond begunstigd door goed wleer met suic'ees een gondelvaart georganiseerd. Voorafgegaan door de boot van den des kundigen leider, den heer Verm'eiuilen, volgde het sfchip van den heer 'van Oufw'er- kerk, ,a,an boord' Waai-van zich het mu ziekgezelschap Crescendo bevond, dlat aich ook reeds spelende haar de Kadei had be geven. Een tiental werkelijk aardig op getuigd© «o verlichte kano's volgden. De prijsuitdeeling heeft hedenavond in de Nieuwe Dbelen plaats. Na .afloop maakte Creswendb, nog een Bi'uzikale wlandeling door een deel' der stad. Crisiscomitc. Vrijdagavond hield het plaatselijjk' cri- siscomité een openbare vergadering om verslag te doen van zijn Werkzaamheden isodierb Diecetnber 1931, dit mede olmdat er reeds geruinren tijd geruiehten looped over het steunen van personen vbor ,wie men meent, dat steun in dezen vorm' niet op zijn plaats is en pok' jomdat mede daardoor de inkomsten van het Comité izeer izijh gedaald. H,e.t bleek, dat hat 'Siuboomté Voor stenn in natura ,aan Iwterk- loozen in die eerste helft van 1933 in 22'6 gevallen hul'pi verleende en per gervlal gemiddeld f 11.65 besteedde tegen 224 gevallen en 12.45 in de eerste helft 19321 Het twieiede snWciomité klon in 126 ge vallen v!an dei 387 aahvragen stgun verlee- nen, heeft ia 7 gevallen bedrij!fslk]apitaal' tot hoogstens f' 25 verstrekt, in een ge val een voorstóhot vjan f250 en in een ander geval een voorslchot van f 250 en in een ander geval f 50. Op 1 Mei j.l, \vhs er een pverSchot van f898.82, dooh nu heelt men mbeten besluiten slechts om! da 14 Idagen luit tei koeren. Die juitkeerinjgen zij'n gemiddeld f5 en pertinent is ontkend, dat aan middenstanders groote bedragen zijh verstrekt. "Men aal alies 'doen tón de inkbm'sten 'weer te vergrooten. „De1 oude vricndseliain" Met 1 October ia,.s. zal de Schionwburg- en Concertzaal „De Ouda Vriendschap" ,op de Groote Markt ,"de oiudsta vergader zaal in die pijah) definitief worden gesloten. Nu vele vereenigingen voor haar uit voeringen g,ebru.ik maken van het. Grand Hotel Britannia, kan de ,eiganares| vain genoemd gebouw daarnaast niet tlwea za len in exploitatie honden. Welke bestemming ,a,an „De Oude Vriendschap" zal worden gegeven is nag niet bekend'. Overnam'© zaak. Dhr. fl) v. Belzen heeft Zijn visbhwin- kel overgedaan aan dhr. W|. v. Wl'tzleta,-- burg uit Vlaardingen, die reeds jairen in 'de vis'chbranohei werk'^am is, zoodat men van 'zijn vakbekwaamheid overtuigd mag ■wez'en. De nieiuwe eigenaar is1 van plan, de 'bekende -zaak geheel te moderniseaten. Beeds nu bevinden zi'c'h in dén winkel twee aquariums, waarin do levende riviar- paling in voorraad' gehouden w'ordt. DWe -aquarium's >zijn van eleotrische lucht ver,- verschers voorzien. Binnenkort zullen pok andere, soorten riviarvis'ch vbo-rlranden aijh. p.anlc .zijl 'n nieuiw' bak-ap'paraat, is het mogelijk dat men den geheelen da,g door Versich-gebakken visidh Kan koopen, en in eigen inmakerij zja.l haring op diverse wijze ingelegd' worden. Zoo men ziet, wbnden de zaken dolor dhr .Van .Wittenburg flink' aangepakt'. Autotocht. Dhr. C. v. S,trien organiseert een auto tocht naar B'dam en den Haag (opening der Staten Generaal) op a.s. Dinsdag. Men zie annonce. Z. T. I. Wij verwijfzen belanghebbenden naar de annonoe van het 2. T. I. alhier, waarin o. m. bekend wlordt gemaakt dat de: nieuw© cursus voor opleiding techn. ambtenaar bij den Blij'ks,waterstaat o,pi 7 Oct. a.s. be gint. Opwekking. Wij" verwlijjaen nap-r de annonce waarin de Oranje-vei-eieniging alle vaderlands^ lievende burgers ppwiékkon om' dei hpening der Staten Generaal bijl te wonen. Bestrijding der iep,ziekte. - Dte tentoonstelling in „Schuttershof",, igewijid aan d© bestrijjding der iepiziek'te, z:al Dinsdag 26 dezler ont kwart vopr elf 'dioor den Comm'. der Kjoningin geopend! wordjen. Tot d© tentaonstellinlg, die drie dagen (duurt, heeft ieder vrij toegang. Klflctinge. Donderdag vergaderde da raad. B. en W- boden da gemeentabegrootinig 1934 aan. Delze sluit met f60.789 w.o. onvoorzien f2486. De voorz. constateerde met voldoening, dat de b'Bgrooting fluitend kan wordenn gema,akt zonder belastingverhoogmg. Da,ar- bij ,is de post onvoorzien nog hppg,er uitge trokken dan vorig jaar. Ivruiningen. Donderdagmiddag ging 'n sp-an paarden voor een hoerenwagetai ge spannen en staande voor de smederij van J. v. B. op hol, rende da Hoofdstraat door en hotste op| den hoek bij de Geref. Kerk met zulk een kracht tegen het ijz'eren hek) en deur der pastorie, dat het hek met fun deering werd stuk gereden en de voordeur uit het kozijn gestooiten werd en in de gang terecht kwam. De belwoners waren op reis. De school wap gelukkig juist even te voren uitgegaan. Schor©. Bij Kon. besluit is eervol ont slag verleend aan d'hr. J. G. v. Nieiuweni- huijzen ;als burgemeester dier gemeente Söhore met ingangl van 4 Januari 1934. De heer V,an Niguwenh,uijaen bekleedt dit -ambt sedert 4 Januari 1897. Bill'and-Biatk. Tot Gardiaan en Viearins van het klooster der paters Capucijnen alhier zijn benoemd pater Polycarpus en pater Jozef. Wlolflaartsdifk. Bdji de slagers S. .en A. alhier, is een partij ongekeurd varktensi- vleesch in beslag genomen. Tegen beide slagers is proces-verbaal opgemaakt. [Linkeii-zand. Alhier had de landbou wer de Jonge bet ongeluk, dpordat hij vooraan op de wagen stond bij het ver voer v.an aardappelen, een zoodanige slag van een pvaard' te krijgen, dat zïjn been boven de voet gebroken was. He:t meisje van de wed. De Vr. had he,t ongeluk, doordat er onverwacht een hond' voor haar fiets liep, zoodanig oyer ha,ar stuur te vallen, d'at ze bewusteloos was ,en bij den heer Minnaard moest Iwiot- den binnengedragen. Het bleek dat ze een lichte hersenschudding had opgekro pen; later isj ze met de ,auto van den dokter na,ar huis vervoerd. 's-H©tó(cmlio,ck. Het Comité „Volksfees ten'iS-Heerenhoek", dat o. m. was be last met de vaststelling van de tijden der verscheidene t.e houden volksspelen, had voor onze dorplsivoetbalelub bepaald om te 3V2 uur aan te vangen met de kamp tegen Deto I nit Middelburg' pm den door den burgemeester der gemeente uitge- loorfden schitterenden wisBelbeker. Vrecies' op tijd' dan ook nam deze. ener- veerende en spiapneinde strijd ©en aanvang, mei, den aftrap van den pdelmoedigeni sehenker van den beker. Nauwelijks had da burgemeester den bal aan het rollen gebracht of het ging ,er razend snel van door. Het eerste kwartier is ar enorm vlug fn handig met de bal gegoocheld en' beide doelmannen, kregen kanesin in over vloed om hun capaciteiten te tqomen. Zij deden dit. ook opl kranige wijze. Het eerst moest de 's-Heerenhoeksche doel- verdediger zwichten en dit WiaS het sein voor de Patrijzen om nog b-etere aanvallen op te zetten in nog beter-verztorgjd samen spel. En zoowaar succes bleeif niet uit. Beide partijen stonden nu weer op gelij ken voet. Die Patrijzen hadden den smaak) beet en door ouderling© zeer goed© ver standhouding wisten zij spoedig t,en tweed© male de Debo-doelwaehter te verschalken. Jammer, dat het Middelburgsche Deto ontmoedigd door de successen van de Pa trijzen ha,ar heil ging zoeken ini onder linge verwijten. Hierdoor zakte het spel- peil geducht en hadden de gtoeidspelende Patrijzen geen moeite de score tot 6—1 te verhoogen. Gro,cdl©. Donderdagnacht omstreeks hall één tijdens ©en onweer, brak plotseling brand uit in ©en schuurtje van den werk man Sch., wonende in de Brouwerijstraat alhier. Door de vlugge ontdekking, Kon d© brand die zich beperkt® tot het dak, spoe dig door da buurtbewoners met emlmers water Worden gebljjscht. Vermoed wordt',

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1