NIEU' lEerste^ïadf GUTERMANN'S NAAIZIJDE in groote kieursorteering 5 ct. per rol - DE BIJENKORF, GOE Als Gij ALBERT HEIJN'S Fraaie Legkaart Gratis! ALBERT HEIJN 3 DE DRUKKERIJ DRUKWERKEN C. HOENE VRIJDAG 15 SEPTEMBER GESLOTEN de Hofstede „Veldzicht" 8WK 9 „N'.v: s NIEUWE ZEEUW5CHE i COtmNTfeGOES Act verteer en DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1933 LANDBOUW EN VEETEELT AFLOOP VEBK00PINGEN, ENZ. BOEK EN BLAD van OVER DE GRENZEN V Getrouwd WEGENS HUWELIJK DEN GEHEELEN DAG „FOCUS" Fa. A. R. de Muynck VLAARDINGER VISCHHANDEL Donderdag 28 September 1933 publiek verkoopen Huis, Schuur, Varkenshok, Erf, Boomgaard, Bouwland en Zijkantweg, Boomgaard, Bouwland en Zij'kantweg VAKSCHOOL VOOR MEISJES TE BOES. INDIEN U HOOFDPIJN HEEFT! AMeeieii boet verkoopso Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen Ontvangen de nieuwe Stalen voor a.s. seizoen VOOR OVERJASSEN, JEKKERS, ENZ. MODERNE COUPE GOEDE AFWERKING ZEER BILLIJK TARIEF VLUGSMAAKVOL EN GOEDKOOP LEVEBT? Grootste en voordeellgste Kruideniersbedrijf in Nederland GOES, Lange Kerkstraat 6, Telefoon 340 Toezicht op Pluimveeslachterijen gewcnsclit [Die Algiem. Vereeuiging; van Poe liers ie;n \ViL(ll)aiideiia,ren. heelt zioh tot den minister gewend met het verzoek zöo spoedig mogelijk een welt in het lieven te roepen tot fofoher- ming der vol'ksgeizlondheid teglen do ■ergerlijks toestanden op het gelblied der pluimveeslachterijenIn verhand hiermede hebben wiji dr. {Te Hletn- nepa bereid gevonden van izijü be vindingen in dielze mededeeling te doen. Over die keuring van slatehtplpimvaq is al heel Wjah geschreven in do liaatstei jaren ien langhaam maar iz'ekler gaan Veir- ebhiliiendia landen er to© over. In tos land is het bledrijlf yan den heer van de •Land te Amersfoort een (pionier op dit gèbied en hoe goed het is, dat elr fëte|eds( imaer toezicht komt op het slachten van gevogelte, kan een gevjai aantaoneh, dat te Amersfoort is voorgevallen. Op een goodien dag gfaat van een onbewoonbaar verklaarde woning- de deur open en ont snappen er een aantal kippen en aendletn. De politie, dia te Amersfoort (buitenge woon actief' is op het gebied van de die renbescherming, wil hier het hare van weten en gaat met Dr. (Winter op' onder- aoeki uit, bijgestaan door den heer v. d. Land, die flel'f! veel püuitove© houdt en slacht. Wftt blijkt Iemand, die riiaehb- piuimvee verhoopt, heeft permissie .ge vraagd in dit pand wat manden miet kippen en eenden te mogein zletfon, doch zooals bleek, gebeurde da,ar glchter dio dichtgespijkerde deuren en ramen heleJ. wat meer! Wat er gebeurde, was van dien aia-rd, dat de ,plhotograaT on een Vier politie ambtenaren, nadat .zlijl in dit pand waren geweest, des middags geen aten konden •zien! De stank! en de vuiligheid moeteln gewoonweg ontzettend izij'n geweest! In de twee 'btau'Wvallige 'hamertjes, waarin tie regen lustig binnenstroomde, bevonden -zich ongeveer drie honderd 'kippen, haan tjes en eenden, kegga 300! In Üa voorste kamer stond een sl,aidhtblanlk niet eenig© emtolers, waarin afval, hooldz'akielijlk poo- tsn ,en veeren, terwijl rottelndle kippjan- pooten, -een Zevental gestorvën dienen en ■een aantal pooten overal verspreid) 'ïageln. Hier werden de dieren vóór het slachten gehuisvest oni daarna voor de consumptie te worden afgemaakt. O.p den grond lag duimen dik de vuiligheid opgestapeld en lait het ifeit, dat nergens ingewanden te zien waren, zoui meii kunnen opmaken, dat de nog levende slaiohfolffers uit hon ger alvast die darmen en andere ingewan den hunner collega's versftomden-Naast den achter-uitgang, wellke was dichtgen spijkerd, Kagen wiijl een oude bedstee /en daarnaast een ikast zonder deur. Do vloer was Opengebrokenda,ar lagen een aantal doode kippen. In een achterkamertje be vond (zülch «en tralp «h lojpidh treden (hiarvaln lagen eveneense en pa-ar gestorven kippen en eundea. D|at het gehejel een nifschmvle-i lijken aanblik en stank opleverde, behoeft geen betoog en dat vele dienen z'ilefc! wer den of wanen, is ook! zeker. D|at) vele ziekte en wratk'ke dieren v,an de| pluimveie- houiders vaaik: nog gereeden aftrek Vinden als sliaohtpiEuimvee, is bekend en dat toe zicht opi d.ezteii handel in het belang der voUv-sgeztenJli-eid noiodig is, behoeft even min b'etaoig. H|eit initiatióf van de beerein v. d. Land en Winter te Amersfoort had wel op geen schooner wijiaa zÜjjh tnutf hun nen bewijiziffli! Het behoeft voorts ge/en betoog, dat onmiddiellijik1 proces-verbaal werd opgemaajk't op grond van artikel 254 van het Wjetbloaki V(an jSltralflecht, dat over misdrijvlen liandelt. Die zanik, klomt eerstdaags voor den Politie-jRiechter te Utrecht. Hiet is te hopen, dat hier eqns een 'flink voorbeeld zal worden gesteld, om aan dergelijke ptrajkliijlken een diode t|e malken. I 1 De p'ractijlc van de OrisispaclitWet. Thans zijn eenig'e gegevens betreffende de werking van de CrLsiiSpaehtiwet over heit eerste jaar van haar werking, n.l. van 1 Juli 1932 t.m. 30 Juni 1933 bekend gemaakt. In totaal bedroeg bet aantal verzoek schriften tot gebeeie of gedeeltelijke ont heffing van betaling van eern pachttermijh ingeidend in heit jaar van 1 Juli 1932 tot 1 Juli 1933 21.551. in genoemd tijdsverloop werden afge handeld 21.119 verzoekschriften, waarvan 5331 of 26.2 plet. door verschillende: om standigheden ni'et werden behandeld. m 2192 gevallen of 10.4 pot. kwam -een minnelijke schikking tot stand. ,Een beslissing van de kamers voor cri sispachtzaken werd gevoerd in 13.396 ge vallen of 63.4 pot. in slechts 31 van do 2192 gevallen kwam de tot stand gekotn'en minnelijke regeling neer op handhaving van den pachttermijn, in 761 en 1273 gevallen (34.7 en 58.1 pet. van het totaal aantal regelingten) op reductie van den pacht termijn van resp. 1 t.m. 25 en 26 t.m. 50 pot. In 7 gevallen hield de aannemelijke regeling geheel© ontheffing van de ver plichting tot betaling van den pachtter mijn in. De beslissingen van de kamers voor crisispacbtzaken leitld'en in 307 gevallen tot handhaving van den paohttermijin. D'e meeste beslissingen gaven reductie van 26 t.m. 50 pot. (7995 of 59.7 pet. van het totaal aantal beslissingen); verder werd in betrekkelijk veel gevallen tot, reductie va,n 1 t.m. 25 pet. en 51 t.m. 75 pet. be sloten, n.l. in resp,. 3650 'en 1295 gevallen of resp. 27.2 en 9.7 pot. Geheel© onthef fing werd uitgesproken in 60 gevallen. Omtrent de twee maanden van de wer king der Crisispiachtweiti in haar geWij- zigden vorm (Mei en Juni 1933) zij no,g meegedeeld, dait ingediend werden 1448 verzoekschriften, een aantal, dat ver oleef beneden heit aantal verzoekschrif ten vdat van Juli 1932 t.m. 30 April 1933 gemiddeld in rwea maanden Werd inge diend, n.l. ruim 4000. Evenwel Was het .aanfttl in de, maanden Mei' ep Juini veel hooger dan in de 3 voorafgaande maan den (resp. 1448 ;en 755). In hoeverre deze stijging toegeschreven moet. worden aan heb feit, dat van Mei 1933 af dei wet ook toepasselijk is op pluimveehouderij en tuin bouw, kan uit dei verstrekte opgave niet blijken. Ambachtsheerlijkheid verkucht. Maandagmiddag werd in dei Prins van Oranje be Goes ten overstaan van no taris Oei© te 's-G-rayenpolder publiek vetr- koclhti De Ambachtsheerlijkheid Wemeldinga c.a. Hooper hiervan werd de heer jE|- Koopman v:an -Rozenburg, particulier, wo,- -nentlie te 's-Gravenhage voor 1' 2000 den hoop. GOES. Gisteren werd door de notaris sen Jonkers en Van Dissel publiek ver kocht: a. voor de Niaamlooza Vennoot schap Bouwstoiilfenh.andel en Steenhouwerij v.li. iM. D'. de Putter in liq, 5 bouwterrei nen aan de Zaagmolenstraat en 2 injdjustrie terreinen aldagr, samen groot 74.60 A. np,n den heer A. de Bruijne q.q. te Goes voor f2900; en b'. voor de firma Van Heel Co. in liq. 3 pakhuizen met industrieter rein nabij de J1 A. v. d. Goeskia.de al hier samen groot 30.65 A. a,an den lieer J( A. Dekker q.q. te Goes voor f 4000'. 'Gisteren werd alhier door notaris Jfonkers publiek verkocht: a. een woonhuis en erf te Kloetinga aan 'den Heernisseweg, groot 2.75 A. aan dhr. Leendert Korstanje alhier voor de som van f2455. b. Een pakhuis en erf alhier aan' [If. A. van der Goeskade, groot 1.57 A. u,an do N.V. Zeeuwscihe Hypotheekbank fa Middelburg q.q. voor f2800. 's-HEERENHOEK. Ten overstaan van notaris v. Werkum te Heinkenszand werd hier gister in oafé v. d'. Bulc'k verkocht hot woonhuis met steenen fechufur en -erf, staande aan den Molendijk no. 14. Het. huis werd' gekocht door de ge meente voor f'1790. U' „.Mannenadol en Vrouweneer." Wij ontvingen het Slepi. nummer van dit bij! J. .1. Hbmen Zonen uitgegeven maandblad. In zdjh „Wat wil het nieiuW-Feminisme" bespreekt P. C'. Keuters M. ECl. Je be schouwingen van. Eainikiei over den meest passenden liuwelij!ktel©eft5j|d. Efiimke mteicnt dat de leeftijd van 25 ja,ar het iheepi.' geëigend is, m,et in normale gevallen 30 jaar als grens naar boven. Wiant voor zijn 25e jaar is de anensoh als regét noch psysisch noch pisyohisch de groeiperiode te boven. Tegen een langqu verlovingstijd agoert Eamfce sterk. Omtrent het ideaal, aantal kinderen kan men Eamke's ïnteening. hieramtrent :<1- dus weergeven: 1 of 2 kinderen is te weinig: 8 tot 12 is te veel;. 3 'tot 3 is het ideaal. Verblijdend is zeker dat deizn mo dern© vrouw zich zlonder aarzelen keept tegen IhletS 1 of 2 jkindersyateejn. P. v. d. Marlkt M.EG. bespreekt in „Het Nazi-Gevaar" de vraag ol' mten het nationaal-socSalistne alls een bondgenoot of als een vijand moet beschouwen in prnzeein strijd voor de goéde zeden. Dlaar het Niotitoaal-aocaaJisme voornamQ- lijlkl berust op een groVe dwaling omtrent wez'en en tajik, van staat en staatsgezag is voorzichtigheid ten 'Zeerste gebodfen. .Volgens bet natiouaal-socSallisone btehooren tot de Dluilsche Natie niet alle Duitscho staatsburgers, doch uitsluitend het Ari sche ras. Deze staat- en raseultujs levert) een nieuw, docth valsteh criterium voor (ze delijk goed en kwaad. R(as-ovei'wegmgen gaan boven het vijfde gebod en de huwe lijkstrouw. In haar beschouwingen over „Woning en (Zedelijkheid" bespreelkt de woning- inspectrice Ji. van B,asten-Batenburg de woningtoestanden buiten Limburg. „Be wereld van boven". Als reclame-uitgave van de firma Dbu -' we Egberts is verschenen „De Woj-eldi van boven" ©en. reoks boeiende, Yte schreven en schitterend geillustreoq ïschetsen van onzen provincie-genoot Viruly, piloot der K. L. M. en schrijver. De auteur vertelt op enthousiastr deskundige wijlzte over „Leerep vlie, „Vliegen boven Nederland"; ,,tsÊj over Azië", „In dien misf^„Noodl5l gen"; „Vliegtuigen en luchtschcpe, enz. Het is ©en genot d© vrudliten van schrijvers welversnede pen te vcii'tvl en buitendien uiterst leerzaam'. Del terende illustraties izij'u eendefeis zfeE luchtfoto's en anderdeels zwierig-g<,„ poneerde teekenibgtein van T. Lefeser. Aan do typografisch» uitvoering, ook aan 'den band is vleiel zorg best Het waardevolle boek is tegen inzeil van 'n bepaald' aantal punten (verpal da D'.'B.-artikelen) te bekomen. „Blijvers en trekkers" door J. verb'erg. Uitgave N.V. Brusse, ji terdam'. H;e Iserie „Vögel-idiylSien" is toet 'n deeltje uitgebreid. Eien versche. .oogst prachtige 'foto's, wetenswaardigheden opwindend c'anueria-jaicht-iavontuur is ej neergelegd. Met onwanlkelhaiar heeft dhr. Vijverberg (Schouwen en veland doorvorscht om dieper in gelwiereld door te dringen. Van z'ijn slagen dla,arin getuigd z'ijin jongste door Brusse k'ourig uit;geg-even. Men Redactie en Administratie: Bureaux van n 2Q7^ y00r Recta- Telefoon '".'f^pELESURCi' Markt 1 en Bijkantoor Ml groote waarde VAN publiciteit Dit nummer bestaat uit twee blade met bovenstaand' deskundig boekje gebreid tot groot gemak! voor 'de pmat* tuiniers©iatieigorie die zich gelukkig'1 fete uitbreidt in Nederland. Die uitbreidr komt net ,op tijd, nu da najiaarsbeplanlifi weer vlug, aan de orde is. Het eeM dige, inlet 40 scherpe fbto's geïlluptM J. A. MOLHOEK en A. C. VAN ANR00IL Goes, 14 Sept. 1933. De heer en mevr. MOL HOEK—v. ANROOIJ zeggen, mede nameDS hun familie, hartelijk dank voor de blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. LANGE KERKSTRAAT 9 - GOES OPTIEK, BANDAGE, F0T0 Ondergeteekende heeft de eer zijn cliëntële mede te deelen, dat hij zijn vischhandel heeft overgedaan aan den heer W. VAN WITZENBURG Az., te Vlaardingen. Hij zegt har telijk dank, mede namens zijn vrouw, voor het zooveel jaren genoten ver trouwen en beveelt zijn opvolger gaarne aan. Uw Dw. Dr. j. VAN BELZEN. Goes, Ganzepoortstraat. Reflecteerende op bovenstaande beveelt ondergeteekende zich beleefd aan voor de leverantie van eerste kwaliteit van allerlei Visch en Comestibles. Hij hoopt door een accurate be diening zich het vertrouwen waar dig te maken, dat zijn voorganger zoo ruimschoots mocht genieten. Zich beleefd aanbevelend, W. VAN WITZENBURG Az. Goes, 16 September 1933. N.B. Bij de opening geven wij ter kennismaking aan ieder, die minstens 50 ct. besteedt, een potje zure haring cadeau. De Notaris H. JONKERS te Goes zal op n.m. 2 uur (N.ï.j te 's-Heerenhoek, in de herberg van de familie Van den blt.ck A. voor A. L. en M. B0ENSE te 's-Gra venhage te Ovezand, aan den Oost Lange Weg, bestaande uit: groot 3,24,05 H A. In pacht bij H. Oosthoek tot roo- ven oogst uiterlijk 25 November a.s. In 5 perceelen, combinaties en massa. B. Voor den heer C. G0ENSE te Ovezand, de ten Zuiden daarvan aan gemelde hofstede grenzende per ceelen 32092-41 aldaar, groot circa 4,28,40 H.A. Op gebruik na rooven ooget 1933. Veilingsnotitiën met kaart ver krijgbaar en inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. De aangifte voor winteravond- en middagcursussen in koken, dekken en dienen, linnennaaien, verstellen, kostuumnaaien, knippen, weven, stofversieren en kinderverzorging is opengesteld op Dinsdag 19 en 26 September van 25 en van 79 en op Donderdag 2i en 28 Sep tember van 79 bij de Directrice van de schooi Mejuffrouw W. C. WESTSTEIJN. Koopt bij uw Apotheker of Drogist alleen de Zenuwhoofdpijnpoeders van Dr. J. B. MEENK; 5 ets. per poeder. Portret in de poeder en de driehoek- zegel met E. M. B. achterop. Praktisch zakétui van 6 poeders 28 ct. lijdt aan trage ontlasting, gal, slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn,geen eetiust,slechte spijsvertering enz., neem dan en gij zijt spoedig weer her steld. Verkrijgbaar fi 60 cent hij Apothekers en Drogisten KLEERMAKER KWADEN DAM ME. is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! Een aangename tijdspas- seering voor de jeugd, maar niet minder voor vele volwassenen. Keu rig verpakt in doos, ont vangt U deze fraai uit gevoerde Puzzle van Zaterdag 16 t.m. Vrij dag 22 September a.s. bl] aankoop van Een Pond Onzer PRIMA KOFFIE a 45, 65, 75 ct. of hooger VOLVETTE GOUDSCHE KAAS per pond 29 ct, HEERLIJKE JAMper pondspot 24 ct. APPELSTROOP per K.-G.-bus 32 et. PRIMA ROOKVLEESCH per pond 30 ct, SCHOUDERHAMper ons 16 ct. ROODE ZALM, DELMONTE per groot blik 44 ct. PINK ZALM 25 ct SLEEPASPERGES, DELMONTE 63 ct, SPERCIEBOONEN 24 ct. KERSEN, zonder pit 52 ct. NIEUWE VIJGEN per pond 10. 19 ct. NIEUWE CAPUCIJNERS 9, 10 et. extra grove, per pondspak 12, 15 ct. NIEUWE GROENE ERWTEN 10, 12 ct. GRAUWE 16, 18 ct. GROVE RIJSTper pond VL ct. ECHTE JAVARIJST per pondspak 16 ct. MAÏZENA3 pak voor 25 ct. BOTEROLIEper liter 36 ct. TAFELAZIJNper flesch 11 ct. TOMATENPUREEper busje 7'/2 ct. V e ok r üv ul •Het is d'ez'e week niet Hitler dof Dallfuss, die da meeste aandacht.op airl getrokken haef't door ap belamgrlijjke a ei over dde toekomstige staatsinrrdhting Oostenrijk. D'e bondskanselier is d© eei«l Kieeringsipjersoion in het nieuwe Euro) plaatjes en praatjes van en over «g^orden, die positief de Katholieke I Liet, Tïtis, ijsvogel, .braamsluiper, V, ^inc0leu 'tot grondslag! z,a|l probaeren koning, pimpelmlees, kneutje, putter, ^e]1 vau ajm Staat, werik, rietgors, kwikstaart, IjoompieiSjjfc ,jj,e tjjd wordt afgesloten 'zlei enz. enz'. Mollfuss waarin het liberalisme Ontwi)k(kelingslectunr in ha(a.r pre! kei marxism© hebben gieheea-scht. Thai sten en besten vorm'. erom, 0f| de komende prdenir „Vaste planten" door Ji. Bal. I der samenleving .z|afL geschieden naar I gave N.V. Brusse, Riotterdoi Christelijk© beginselen. Eenieder zat md De „reeks voor liéfheWberijejn" ten bekennen, dat het I\athnhcisine g| weldige en onoverzienbare verdiens^f heeft verworven door al de eeiulwen en dat liet krachten bezit, die nog .eyjJ Kweel tot stand kunnenn brengen, die krachten moet de sta.at gebruik ul ken, wil men de wereld opnieuw en' bei ordenen dan tot heden het geyal va? I werkje, behandelt beknopt doch degdMaFtW^> katholiek» staatslieden, moeten ©I de grondbewerking en de bemesting, openlijk tot dat katholicisme durven den bbdem', waarop, de vaste planten 2 ïennia. Ik doe het hier open au v| plaats izlulïen krijigienden planttlijjd, eenieder. gieten, de venzbrgimg1, liet voorbkweè' '■gfDioch ook den ni«t-katholieken 'a?jl dakiklen, samenstellen van. eiejn bkxord! ma" nioet het toch met o-nversojml Het boekje bevat voorts een iaJTIaibieftia ZÜD> w®Ik een op'bouwend© krachten lijst van Vatete planten, waarbij) ld© eigï ket praetische katholicisme sclhuilen. 11 schappen deizter planten en wat tij I ®hel hem tooh wat zeggen, da, c den tuin noodig hettben, worden Vermei kfodei-en op' school geleerd wordt, dat I niet mogen stelen, niet liegen, geien F Kischhedd' plegen, kortom dat hen wd geheraard, wat zij Wel moeten doetu| het leven om daarvan dat te maken, elk redelijk geschapen wiezen da,arvan kén moet. Het moet helm) focli een van groote beteekeniS zijin, da,t katholieke, opvoeding ,als hoogste gel voorgehouden wordt: bemint u» na gelijk uzelfi. D(s staat toch lieeftf aldus gevormde, burgers garooten nfl Van sta,atswega moet dan ook' lietl gleuse leven bevorderd en gestjeiund den z'oovcr als da,t maar eenigaz'ins tol lijk is. Wat Oostenrijk' betreft: onz'e eeuwenoude cultuur wijst ons den dien wij hebben te gaflm. W|Ljl moeten I tihristelijk-Duitschten staat in onze mat oprichten. E,n onl da,t veilig en te icloen behoeven wijl ons slechts t& ric'Jl naar Quadragesima Anno, en de anl Pauselijke encyclieken. Zi©d,aiar da grl wet van onzten nieulw'en staat. Hazel geering van Oostenrijk heeft eeoistT mig besloten staiat en samenleving f nieuw jn te richten, geheel vo"_ hteginselen van Q. A. .Wijl zlullen forel standen oprichten en de regeling dl beroepsstanden :z|al da basis pnzler niel steiatsgrondwet 'w'ordcn En al is Oosil rijk thans, nog slechts klein' wiijl bcll den trots het eerstla land op de Wejl te Zullen zijn, dat de P,au;seS|ij|kie ril lijhen van Q. A. in praictijlk Zal 'brenl f Dr. Diolffuss besprak' dia,a,ropi in col to, wat inmiddels door de regee,ring gfedaan is in de richting van een heil der christelijk© ztedien in het optetul aWvel ,als in het private leven. Hq s<| pe wetten is de zedelooizc' pers nan den 'gelegd; op de stehiotan is het raUgiJ pn'derwijs ,als verplicht leervak1 w'ee f de lesroosters geplaatst; bet deelhj aan religieuze plechtigheden door Schooljeugd is weier do,or doeltre'ffl toaatregelen mogelijk gtetoaakt en Bterk'st© .bevorderd. Met den H. Stol een aon'ctorda,at gesloten, dat de KerJ réchten teruggeeft, die zij! sinds eef moest missen. Zoo handelt thans dn geeping van Oostenrijk1. f OÖ'oor wetten alleen echter kunne» fle toaatsclhappiji niet 'beter mlaiktel Idaiarom roept de regeering van Oos(| de, burgers op, wed'erolml tlen-ng, te tot een werkelijke b'el'éving der kathl beginselen, weer memsehan te wl die nnerlijk iook beantwoorden aianf geen uiterlijk Kb© ono.pihffudeffijlk' aanbevolen. Laten we a#e phariz'ee uitbannen ©n eerlijk' strevend© mei» zij'n. laten w,ei betere mensdhen 'Wol •Het ideaal van HaHKluss is dlat Val len mgr. Scipiel, n.ll. do stendenstaalL fotou.geling van het, pia,rlemcntairism| m Oostenrijk izoo ontaard, is gewonf ^RHet zwaartepunt ligt natuurlijk' vraag of het Oostenfijk'söhe volk i| ONZE TWEE-O A AGS CHE Alléén Vrijdag en Zaterdag Extra Goedkoop. Afgehaald uit de winkel. Vruchtenpudding per half pondspak 16 ct, Reuzen Ontbijtkoek per stuk 22 circa 2 pond zwaar ct. A. H. THEELICHTEN per doos 29 ct. WASCHVLUG17'/2 ct. Het beste zelfwerkende Waschmiddel. BORSSELEN - IERSEKE R 523 groote meerderheid rijp is voor het I doel dat zijn leider z'ieh stelt. Is 'dal e geval, dan moet het plan Va» bondskanselier schipibreuk liideti. Me S ?n?r is ideaal van den I achtig kftth,olieken staat niet to bel .Uostasrijk' vierde dan het feest, dl voor 250 jaar het Turksehe, geval blwoor met behulpi van den P( koning en de meeste Üuitsche v» Hoe lurken waren tot voor WeenJ komen op ©en verfoek' van de H:oi|

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4