!rant teeuwsche courant DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1933 "NEST ujtküjk. NIEUWS i vaart voor ide wonning [ouders waren aifwetoig ■hen van graan pp da le.er |W'. (K®,an te Anna- jisteren de arbeider (E kwam in fle fnajehiile J>r éen der beenpn hem I |Dte ongelukkige' is baar 'Ben Helder vérVoerd- «l. tstfis; HSPORT ENSPELÜ [^RECHTSZAKEN MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND ALLERLEI La gevaar", lat momenteel <1 wordit doi® t boyoottende Het. „derde |auwd vonr de i wereldmarkt, riet zit- ia zak J a.s. het .WjoJ. Papan daardoor lijtraakt, omdat Jframdraad kan v'oor Japan in |wb'ben in Indie concurrentie Jrentsche textiel- lerfeet fabrieks- <icn laag mogelijk petgebieid in In- iampeninidustrie veel gunstiger liland evenals gebaseerd is Imtage. Nu zal wel niet zoo So- sche, maar wan- zijn gloeilampen brengt, dan zal eniorm prijsver- Imenderhand ver- lung" jammerde fiirikbeeld van .al'le Irielanden en het waarin de Ja- |u(wt, Wat andere jaren gecreëerd It er nog geen eind d van onaangename 'bepleit daarom king knaschein de Inemelijk dat met psi ta bereiken is. de Europeesohe en. doen vain .haar I via, trust, en kartel Toductem liernelhong li haar prijzen imot- pieil, waarop men consument; verlan- vain hat kwa- )a leiders van die dan migsohien met [ria bulteniverhlijv'an of hun auto-park rij Zullen mogelijk hun industrie iets inrichten, doch wij Izich staande te hou- orfcgevaar, wel eeni- J's-Boech, werden ge- fr.avinciaal de hioog- letus van Breda, tot prw. pater Robertas van Vlierden, Ui en Anastaitius va Custode» da hoos lis van Harderwijk ffl |;ia,al maakte zijn sta lde aan de Pauselijke praat in de H. Then leiinstituut helt Licen- Thans was Z. H. [Capucijnenklooster te Lecfor van de H. i Onngrlukkem. ICoudstra te Steggerda, l.veen en iWolyega 'door Kereden, is zonder tot [gekomen, in het aio- fveen overleden. zoontje van schipper Iravenmoer is gisteren j de .gemeente tWjoudrb evalien en verdrenken- 4-jarige jJi. Lamberts onbewaakte «verwegen- op den phbewaaktea fens bij Ameren een per- 'persaneniaiute» gereden |tenden .werd de bestuur j K., nagenoeg pp slaj J:r is zwaar getwlomd naar ergebracht. De beide ,a,n' |habben weinig letsel ft6' is' een vrachtauto, gek' bloembollen, op een oor "eig ,aan den Rijklsjweifi elider tuseehen Schoort en traotortram, die 5.30 n- >kken was, gegrepen, met een 16-jarigen zoon van tuurder J. Koster uit Be; ails Werd geslingerd- ïBj msehudding in het zieken' r opgenomen. Een naaflt ;em knecht kwam er even- Ier zonder letsel af. Ojngfl nk te IJmuiden- is op de Wjühelminakad® ernstig ongeluk gebéurd- htautio van den bierhand6' den t,wee jongens op! een genaamd, reeXp. 10 en l1 wilden den auto voorbij- Ie andere zijde, kwam een- ma van Oosten waarvand® gevaar zag aankomen. Hij om, .waarbij hij *u j t j)e twee en tegen een bb^ b°tet - ens bateten tegen ta en sloegen tegen den g werden erwfetf den een zorgwekkend® S'Xr hit St' Antlioniusziekeinhuiis IXuH.g in de raadszaal te Muiden. Dinsdagavond omstreeks 6 uur is in JE Burgerziekenhuis te Amsterdam de Veth uit Muiden, die bg ^«ar id in den Muidenschen raad op ïtoatóa*, 5 SentJ ernstig werd géWond, overleden. De liond van den fotograaf I., die dep ^^frdaanslag in de raadszaal van Muiden gepleegd, is vergiftigd. De politie eei-i het lijk in beslag genomen. Inwoners houden zich bezig met- liet veSainelen van handiteekeningein voor oen adrtv. waarin de justitie om clementie voor den dader wordt verzocht. Berucht smokkelaar aangek»,aden. De beruchte smokkelaar H., die enkele minden geleden uit de gevangenis te Dueeeldorf wist- te ontsnappen, is teKhein- dahlen gearresteerd. H. wordt er bovendien v,an veruaon-l, ida leider te zijn van een groote inbrekers- bende. die talrijke -diefstallen in het grensgebied op haar geweten hoeft, ömdis i ontsnapping Hield hij zich op in D1™' burg en voer da van daaruit zijn smok-kel- zaakjes. In aanraking niet electrisdien stroom. ^Hrgis-teren is het dochtertje van den autohandelaar v. d. D. te Veghel, in de garage in -aanraking gekomen met ean dectrische dra,ad, welke niet voldoende UMZ geïsoleerd. Het kind Werd doo-r den ■ÜMtrischen stroom getroffen en viel be- wiftetios neer Nadat geruimen tijd ^^■etaiatige ademhaling was toegepast, ia tuen erin geslaagd de. levensgeesten we der pp te wekken. Boerderij verbrand, tergisteravond is een hevige brand uit- Iroken in dei boerenhofstede van dein Ibouwer J. Kooien opl het gehucht blwijk onder de gemeente Herpe-n. De iad is in het achterhuis ontstaan ein lep zoo snel om zich heen dat het- rieten t in een oogwenk in lichte laaie stand, jeen ommezien wais de heele boerderij' J vuurzee. De hrandwaer Was Spo.edig pchenen doeh kon wegens gebrek' aain iter., weinig uitrichten. Benige varkens Kkïpipen kwamen in de vlammen om. De le inboedel benevens een .partij' hooi, en haver verbranden geheel. Van verbrande was alleen het percfcfiH bekerd. Hevige brand bij Slem. ergistermiddag heofb in de buurtschap Erm onder de geuneenibei Sl-een een hlevigje brand gewoed. De brand is ontstaan in kleJfioerderij van de. gebr. Warning, waar kinderen vermoedelijk met lucifers hebben «ffifepeeld. De boerderij stond spoedig in licjhte laaie en weldra sloegen de vlam men over op de op 2-5 M. afstand gelegen boerenwoning van de familie Kams, waar- inktevens een bakkerij en een kruideniers winkel waren ondergebracht. Ook dit per ceel is een prooi der vlammen geworden. •Door den wind sloeg het vuur verder over op de boerderijen van de families Habing ent Naber, doch deze kon men tenslotte woor het- vernielende .element- behopdjen. Slechts de daken vertoonen sporen van brand. De handspuit van Erm en dia van -Sleeii konden weinig tegeni de vlammen uitrichten mede door heb feilt, diait er 'ge brek aan water was. V.an da boerderijen van Warning en Kams- kon niets worden gerea, alles verbrandde. Van de bakkerij en den winkel kon mem nog e,en deel van den inventaris in veiligheid brengen. De bij de boerderijen behoorenda koren- en hooimijten zijn verbrand, ook ti-en big gen zijn in de vlammen omgekomen. De schade is groot. 'Kinderfantasie. ©ij Ide politie te Alphen ,a. ld. K|ij|n hieetft vrouw aangifte ge-iaan, dat haar 'lgajigd dodhtertja op den Heerenwe^ gijn aangesprakcu door een man, die wat snuisterijen had gegeven en na getracht had haar mlee te lokken. Het kind zbu lex echter in gesla,a|gd zTijn te ontkiotnien. D(e politie Vertrouwde hejt 'je «tcjiter niet cn naml het .kneasjel.pen r vefhoor |af. Aanvajikielijk Tiield het vol. Het dichte een ijseliijjk verha-d iR van een nfap met een Zwai-teu baard', di^ getradht zou heb'beu haar aan td ran den, maar tenslotte viel zij dpor !del inand, h«t geheele verhaal te hebben V'erZonnan. De snuisterijen had zlij! <jp een pnderdu naam izonder M betalen in verschillend» winkels gekocht en vrees voor ontdiek'- king had ha,ar op het denkbeeld van do aanranding gebradht. 'Woeker. De Centrale Recherche heeft een inval ,an in de woning, van de 35-jarig|e vrouw W. H.-B., aan de Mijnsheerenlaau t»1 Rotterdam, v,an wie werd vermoed, dat E'ij zich schuldig maakte aan overtreding Van de Gieldsohieterswet. Een groot pan tal beseheiden is in beslag genomen. Ge Weken is, dat de vrouw aan pen groot aantal personen in de buurt kleine gelds b«dragen leende, tegen e|en abnormaal booge rente. Gemiddeld kwam' de remt-e op 5I||' ,prt. 's jaars neerhaar klanten kon den deze hooge rente dikwijls niet op brengen, waardoor aij steeds meer in de netten van daze woekeraarster V-arstfrikt den. Proces-verbaal is tegen haar pp £D-e Centrale Recherche waarschuwt i dit verband tegen de overtredingein van Geldschieterswet, welke overtredingen as. '0z*r. stede veelvuldig worden Begaan. za'l 111 de naaste toekjomst/zieer door- testend optreden tegen allen, die -Zonder ■wijs van toelating crediet-en verstrekt ,f,8,9°- Er Mm ter stede bijv. ook instelhngen, die -ziek CTedietbaiik irn-en, maar die nimhter crediet-an ver- leenen. Zij bestaan vaa de z.g.n. jnfor- imatiekosten, welke zij van haar tidspi- rant-klanten vergen. Ook tegen deze Za ken izlal streng word-ea opgetredea. Ben in 1932 beraamde aanslag legen Hitl'er ontdekt. De pblit-ie te Maaz heeft-, naar V.D. vandaar meldt, een groote aet-ie tegen com munisten ingezet. Vele flunotioniarissein -en leaen zijn gearresteerd. Het onderzoek leidde ook naar Frankfort, waar eveneens ■een .aantal leiders in hechtenis zijn geno men. Verder is gebleken, dat, d-e Bond van Bood© Frontstrijders1 daar nog altijd be staat en voorbereidingen voio-r een revolutie had getroffen. Die organisatie was uitste kend gewapend, terwijl de leden Werden onderwezen in eth kantoeren van de wape nen en het vervaardigen Vam bommen. Veel munitie werd bij' de frontstrijders in beslag genomien. De gearresteerde frontstrijders hebben (pegegev-en, dat de- bond van Ronde Front strijders een .aanslag tegen Hitler had be raamd, toen hij 18 Juni 1932 op een voet balveld te Mainz het woord voerde. De samenzweerders hadden zich, gewapend met pistolen, opgesteld in de hoofdstraat van Mainz -en hadden het plan, Hitier bij het voorbijrijden neer te schieten. Slechts door -een toeval is het plan mislukt. Ben der samenzweerders wist n.l. niet met het pistool om te gaan en liet zich- dat door -een kameraad wijzen. Daarbij ging een schot -af, waarop, de oam-munister zich uit uo voeten maakten. Ongeveer een uur nadat liet bericht inzake- de ontdekking van een in 1392 be raamden aanslag op. Hitler was gepiibli- oeerd, werd verzocht dit 'bericht- in te trekken cn niet te publiceeren. De 'brand' le Oiesehelbronn in Baden. In een kabinetezitting heeft de Ba den- sche regeering -besloten 20.000 R.M. ter beschikking te stellen van de slachtoffers van den grooteu brand in het dorp Oe- schelbroun. Ook andere giften zijn binnen gekomen. De schade -aan degebouwen wordt ge schat. op 1 millioen, die aan meubilair en oogst op een half millio-en R.M. Uit het onderzoek is gebleken, dat de Zaan va-n de weduwe Breitenstein met ©en brandende pijp in den mond heeft gewerkt in de schuur, waar de brand is uitgebroken. De jongeman en zijn moeder zijn gearresteerd. Wolff meldt nader, dat alle handen in het geteisterde dorp. meehelpen om de zwaarst, getroffenen tie steunen. In elk bedrijf wordt ijverig.gecollecteerd om den nood der daklopzen te lenigen. De burge meester van h.et dorp heeft zich met de verzekeringsmaatschappijen in verbinding gesteld, die den benadeelden omgaande 2040.000 Mark voorschot geven. Dit bedrag zal in de eerste plaats dienen om da vernielde huizen te herbouwen. Rijks- stadhouder R-obert Wiagner beeft een be zoek gebracht aan het geteisterde dorp., in gezelschap van den Badenscheu minsteri- president -en minister van bininemlandsche zaken. De rij'ksstadhouder beloofde hulp maatregelen en stelde een hulpactie van de N.S.D.A.P. in uitzicht. Het bevrijdingsfeest te Wieenen. De Oostenrijksche Heimatschutz heeft voor het standbeeld op bet Raadhuisplein het feest der bevrijding van Weenen via» het beleg der Turken gevierd. Bij deze plechtigheid hebben Dollfus de minister van justitie Schuschnigg, en da minister van landsverdediging, majoor Fey liet woord gevoerd. Opmerkelijk was de rede wiaarin Star hemberg, -de, leider van de Heiimatschutz voor -de wa,ardeering van da daden v'aa zijn voorvaders dankte. Hij betuigde daarin ook de dankbaarheid van .de. Hei- matschutz voior het feit, dat Dollfus te rechter tijd in de geschiedenis van Oosten rijk is opgetreden en verzekerde den kan selier van de onbezweken trouw' .der orga nisatie. „Wij aldus spr. verwachten van u niet de gewone prestaties van een doorsnee-kanselier, geen lapiwerk' bij de hervorming van den staat, maar het „nieu we Oostenrijk". V'erdier bracht spr. nog een concreet verzoek tot uiting: „Als in deze dagen het vreedzame katholieke Wee nen zich op dtraat hééft bataagd voor de idee van h'at nieuwe Oostenrijk, dan "is héb ondraaglijk, dat daar binnen hier wees St-arh'gmberg op het Raadhuis nog joolsjewiki zetelen. 1933 moet ,aen be vrijdingsjaar worden. Wachit, heer bonds kanselier, niét te lang, het volk verwacht heit van u. Het einde van twee „weerwolven". De leider van het organisatiebureau van het Duitsche arbeidsfront, Rainhold Mu- chow, een van de eerste mannen van de nat. soc. bedrijfseellenorganisatie, is eer- gistermiddag te Bingen aan den Rijn door een tragisch ongeluk om het leven geko men. Muchow was mot. eenige vrienden, o. w. da stormbanleider Mehrling, in da Pfalï- grafengieschenke aan het avondbrood vei- leenigd. Na heit maal stond Mehrling, die 'tegenover Muchow zat, op en wilda af scheid nemen. Toen hij zijn kopjpel oim- gesp'i.e, sloeg zijn revolver tegen den ta felrand ten er ging een schot af. Muchow werd getroffen. Mehrling trok, dit ziende, voor iemand het- kan Verhinderen, zijn re volver en j'oeig ziohzelf twee kogels door ben kop.. Hij was dadelijk dood. Muchow wjerd zwaar gewond naar bet ziekenhuis te Bingen gebracht, waar hij na korten tijd gestorven is. Afschuwelijk ongeluk. Biergisteren, toen de sneltrein- va» Mar gate naar Charing Cross het station Hither Green passeerde mat een snelheid van '80 K.M. per uur, viel een man van heb per ron. I rrmoedelijk w-erd; hij meegezogen door d-e locomotief, want zijn lijk bleef hangen tussehen een Lampiehaak en het rookscherm voprop de machine. Da men- sehen op het perron sloegen het ongeluk met ontzetting gade, maar de machinist en da stoker van dan trein hadden uietsi ge merkt, zo-adat dezé met onverminderde snelheid doorraasde. De stationschef van Hither Green waarschuwde dadelijk de heide volgende stations, doch daar was det trein ;al gepasseerd eer men het bericht begrepen had, zoodait h'at lijk hat London Bridge voor «p de locomotief blee fhangen. Daar stopte: de trein. Men had geen kans giezien den trein buiben het station toit staan te brengen, zoadat de velereizigers op het perron aldaar h'et afschuwelijk schouwspel niet besipaard kon blijven. Ver scheidene vrouwen op het perron vielen flauw. Men dekte op London Bridge het voorstuk van dei locomotief :af, waarop de trein zijn rei® naar Charing .Gross Ver volgde-. Gruwelverhalen. Afgrijselijke verhalen over mishandelin gen dbor Ohineesch© communisten in Noord Tsjetsjoean gepleegd, hebben Sjang hai bereikt. In de steden Toengtkiang, Nainkiang e» Fiaitsjoeng zijn meer dan 200.000 perso-nen met -middelee-uwsche Wreedheid vermoord. Te Peijlangpa-, leem dorp hij Patsj-oeng, zijn alle inwonere vermoord, met uitzondering via-n zeven bedelaars, die- zi-eh bij de- com munisten hebben aangesloten. Te. Tsjiaugsji werdén .600 ihwdners le vend' verbrand, terwijl 700 bewoners van Taihakoe. -een naburige, stad, hetzelfde lot ondergineng. Aanslag ttp den snelt rein ParijsKeulen? Onbekend gebleven personen hebben eer gisteren in de huurt van Sallies hij Luik zware st-eenen op de rails gelegd. Geluk kig heeft .een baanwachter tijdig deze wandaad bemerkt, zoodat de 'hindernis reeds vóór toet naderen van den sneltrein ParijsBeulen kon worden opgeruimd. Dei verdwijnende droogte. Ook de staat Minnesota toe-aft zieto nu uitgesproken voor die. afschaffing va-n toet drankverbod, n.l. met 'een meerderheid van 2 'tegen 1. Voorts is da sfaait Maryland getreden in de rij van staten, die van het drankverbod niet mieer moeten weten. Maryland nam zijn besluit met overwel digende meerderheid. 28 staten hebben zieto thans uitgesproken tegen het verbod. Nog acht staten zijn naodig voor de twee derden meerderheid ,die -het mogelijk .aal maken, .het drankverbodsa.mendeme.nt uit de grondwet, te schrappen. Banditisme te New York. Bandieten toetohhen te .Néw York of lie ver op Coney Island ©en brutaal stukje uitgehaald. Vijf heeren hadden intrek ge nomen in het Half Maan Hotel. Zij' We ven nog laat op en (Overmande» toen den portier en gingen met hem naar h-et bu reau waar de hotelklerk, hoewel gewa pend, niets durfde ondernemen, wijl de hoeven den portier vaar zich uitschoven en ,als levend Schild gebruikten. Zij na men den klerk de sleutels' af en zij wisten de hotelbrandk'ast opien te krijgen waarin zij geld en kostbaartoeden aantroffen, door dé gasten in bewaring' .gegeven- Mat me deneming van 384 dollar en v'ijft-ian geslo ten enveloppen me.t juweelen wisten zij' te ontjkomen. Avontuur in dei woestijn. Twee jeugdige Amerikanen, die par mo torfiets -een tocht rond de wereld maken ie» dezer dagen te Bagdad zijn aangekomen, hebben verhaald hoe zij na t,wee dagen in da woestijn in groote» nood hebben ver keerd. door Arabieren gered zijn. Nadat del jongelui D-amascus verlaten hadden, raakten zij van -den goeden weg af en re den twee dagen zonder eenig begrip ya» da richting dooi' het kokend heetie zaad. Eindelijk kwamen zij bij' oen Waterbron, waar zij althans hun Watervoorraad kon den bijvullen. Dit was -edhter in yerbamd mjet de diepte- va,n de bron buitengewoon moeilijk en bij; «en poging oim waiter ta scheppen viel een van de jomdens jm da bron en hij slaagde er niet' in om tejgein dé glibberige muren op te kümmien. Na vergee'fsche pogingen om hem 4ë h-elp'en kprong zijn meegezel op zijn motor en reed -door de wiaeatjjn net kao lang tot hij ..een troep Bedouïnien onbm'oette. Door teekens beduidde hij dezen manman wait zijn bedoeling wias. Zij volgden 'hem naar de bron en bevrijdden de» jomgepiau uit, zijn netelige plositde. N,a 'hun van voedsel te hebben vjoiar- zien. brachten zij d'e jongens weer op dein goeden weg na,ar Bagdad en wilden voor Jiun hulp geen 'enkele vergoeding .aan nemen. R.-K. Z. V. B. VrieudschappeBjfb Retour uit Goes kreeg Zondag j.l. Hein- kenszand op beizoek aan den Poldersche- weg. De wedstrijd Retour I tegen .Vios I eindigde inet 13 voor Vios. Dtaarna (kwam RiatoiV I en Il-ooantoinatie in het veld tegen het 2e elftal! van Vios. Uitslag 31 voor Robur. Zondag a.s. zal men te Ove^ande weer kunnen geniete» van een paar ^pannmde partijen voetbal. „Volharding" heeft n.l. vanwege d-e kermis op Zaterdag pn Maan dag op- do Zondag .daartuss'ohen .een paar wedstrijden uitgeschreven om e-e.n beker en om een medaille. Allereerst komt am 2Va u (O. T.) in het veld Volharding tegen Robur, onmiddeEij'k gevolgd door ViosKoekoeken. Voetballiefhebbers van Ovezande en om streken zullen dien dag dus weer eenis van een paar extra-wedstrijden kunne» genieten. Politierechter te Middelburg. De volgende .zaken werden in de .zitting van 12 September behandeld: H. H., toiuisvr. van A. de Si., 42 ja.ar, zonder beroep te Kapelle, werd ten liasta gelegd dat zij op' 22 'Jjuli 1933 té Wieimett- dinge Neeltje Bras op het hoofd hééft ge slagen. "Eisah en uitspraak 17.50 b'. pf 5 II h. (Ji. Si-, 38 jr., Iruitk'weak'er te lerseifei, werd verdacht dat hij op 26 fjuli 1933 J.ozias Mol op den grond 'heeft geworpen 'Eisoh en uitspraak f15 to. of 10 d. h. !WL W„ 28 jaar, visohhan'delaiar te Waarde, werd verdacht dat hij in den nacht Van 30 op 31 Jlttli j.l. H. W. de Wijiko iop h'et hoofd heeft .geslagen. Eisch en uitspraak f 15 b. of '10 d.h. jJl. 0., 25 jaar, .zionlder beroep te Mid delburg, Werd verdacht dat hij1 pp 30 Juli 1933 PI iM. Leijendekkers niet eén fflesuh op het hoiolfd heeft geslagen. Eisch en uitspraak f20 W. of 10 d. h. i F. van G-., 30 jaar, herbergier te Vlis- 'siugen, werd ten laste gelegd, dat 'hij op 1 Aug. j.l. P. pf. Haaze tegen het hobfd heeilt geslagen. Eisch en uitspraak' f 25 b. tof 10 <d. h. H'. dp K., 21 jaar, muzikant te MitL delburg, thans Zwervende, Werd verdacht dat 'hij op! 31 Jluli '1933 te' Meliakerke in 'de woning van pj. Wan iSjparremtak' is toinnengedrongen en gepoogd hedft daar een blikje te stelen. Ejsc'h: If 15 b. of 10 d. h. Uitspraak: vrijspraak'. P. F., 23 j. werkman te Behore, Werd verdacht, da.t hij in het einde van Febru ari 1933 Tona, EÜiek hedft toeleedigd.- (Eistóli en hiitspraalf (i' :7p5jO öf 5 id. h. I Faillissement P. IJ). iSiegers Zoon. Het W.told. „Handelsbelangen" neemt o.m. op de crediteur-enlijst in bovenge noemd 'faillissement. Dfeze> lijst telt .431 crediteuren met een totaal passielf van f 657.211.fl. De baten zijn nog niet vol ledig 'bekend. De voornaamste ctediteluren zijn: Verewiiging Ziekeuhui9 „Bethesda" 'f54.236.65, Stoom'vaartmautscliappij Zee land f72.340.75 en Nederlandseihe iBank f29.178.17. GOES, 12 Sept. 1933. Op de graant markt was de aanvoer gering, behalve bruine boonen. Handel kalm. Karwei, Schokkérs en Maanzaad gevraagd. Kiook-erwtien f 1010.50, Kroon-erwten if!ll12. Scholïlk'ers f 1216, Bruine boonen ï'8.5010, Karwijlzjaad f2830, Maianzlaad f 18—19.50. VciliugsvercM. Zuid-Bevefand te Goes. Groote veiling Wan 12 September "1933. Zure kroetappe's f 0.83, Dubbele Prin- eesseboonen 'f 37 per 100 Iïg. Kleine veiling. lBonne Lo:uisse d'Avrauibes extpa f40 —50, A 34—41, B f 24—35, C ffll4—'212 ïrimmphe de Vienne extra f2530, A 1'22—26 B, f 12(2-3, C f7—11, Sedgnelur d'Esepren extra lf29,/A f2630, Bi f21 24, C f 1217, Williams Duoliessa ex tra 'f 15—20, A f-H—18, B ff 9—il4t C f'911, Herzogin Elsa. extra f 13 16. B 'f 12—15, B £10—14, C tf 5'8^ Nouveau Poiteaiu extra f 11—12, A f 11, A If da; B- f 8—10, C GP59, IS^uy. de Con gres extra f 1520, A f 1216, Bi f 10 13, C 811, Maagdepeer extra if 11 13, A flO—12 B £8—10, C Jf5'— 9, Sioldat Lebrun extra 1420, A ïll —19, B £10—15, C f5—10, Beurré Har dy extra 'i"24—08, A 2^—(25, B f 20—25 C 'f 1220, Beurré Lebrun extra f'13 -20, A- f 16—17, B f 12—15, O £5—10, Beurre Wilhelmina f 610, Beurre Ola- irgean f914, Beurre de Merode f89, Beurre, van den Ham f 912, Beurre di- 'kenberg f69, Beurre Alexander Lucas f8, Doyenne du Cornice f2134, Emilyd Heijst £16, Margurith-e Mariliat £1622, Leghiponts f 1420, Vijlgeipeer I'll16, Lange Perzikpeer f 814, ronde id. f 4- 6, Souv. Madiaine Tréijive f 812, Maria Imuisse f810, Spaanseihe Wijnpeer f'10 17, Fertility f'7-10, Calabasse Carafor Duch. de Anj. t'612, Convir le c'aur f5 10, Diamantpecr f 79, D.ul'fjespeer f 5 7, Sohelicbellen f 46, Calleboutspeei 157, Scharlakeupcer 146, Gieser Wil deman 1 8, uitschot psreu f 0,504, Blies per 100 K.G. Appels: Transp. de Oroncels extip, f19 —24, A 1' 14—22, B fill—.17, C f5—9, Sig-no 'Tiliisk extra f 1417, A £1416, B f 1014, C 1' 610, Notarisippel extra f 20, A 14—15, B f10—12, O f'5—9, Eemoenappel extra f12—15, A flO12, B 1'610, C 1 48, Oranje R'einetten ex tra t il—13, A f 10—112, B: f7—9, C f' 34, Landsburger Reinetten extra 12, A 1 9—10, B '16—7, C f4— 5, The Queen extra 112—14, A £10—11, B f 10—12, ■Manks Oodlin A 4! 1.8, B, 14, C f 11, Ster- appels A 120, B f 12—17, C 15—l'l, Jacques Leto'el extra f 10, A £89, B f78, C £46, Warnersfeing extra f7, A f 7, B 1 6, C f 5, Cons. Oranje Pipping i 1213, Grohams Jlubite 'f' 913, Zotaier Bellefleur f 49, Hondsmuil f47, Cons. Bomones f 4—8, Baumian's Reinetten f 5 7, Charles Ras-s- f510, Zoinler Court Pender f 612, Lanes Prince Albert f 5 7, Present van Lunteren 79, Réi- nette d'Autamne t'57, Constantijin de Groot 146, Ganzebout £46, Grofziuuir f 45, Domino-appels 6, GuJderling f 4 8, Groninger Kroon f57, Bismarck f 46, Remibour Mortier 35, Reinttie d'Or 14, Grauwzuur 146, Striepelingen i'45, Lady Hennykler f46, Tuin'zloet 1' 48, (Zoetie Ribbeling 58, Zoete Rus ter f'36, Pomimte d'Oranje £78, Af val- en KraetappeL £0,501—4, alles pter 100 kg. Pruimen: Monarch f 1728, Jjejffersons f 17, Riademiakfexs £1423, Abrifeoospruim 1815, René Victorietpruim' £513, Reine Claude f20, Reine Claiude Vicflefte 1924j Rhode Ei-erpruim T1016, Gele idem f'1326, Kwetsen 8—12, alles per 100 kg. Diversen: Blauwe Druiven i'2433, idem tweede soort f 1619, Bramen f 12 16, Tomaten i'23, alles p. 100 kg- Perziken f 113, Meloenen! 1017, Kipeiieren 1' 3,303,50, alles per 100 st. Bloemen f 6 -per 100 bios. 1 Groent-enveiling van 13 &ept. 1933. Boonen: SWksmijboianen 'f'1321, 2e soort ï'37, Stamsnijboonen f36, Stokt princessétooonen f 1718, Roem van Hol land 'f 610, Dubbele Prineesseu f 36 Peffectboonen f 11, Gmene bo(onen 24 alles per 100 Kg. i Diversen: Blauwe druiven f 2128, To-, maten 'f'23, Postelein f7, Poofuien' £1.40 per 100 Kg.; Meloenen £5114, Witte Komtkiomimers £0.501.30 Groene idem fl, Augurken f 0.050.11', Krop sla f 0.602.30, Andijvie f 1.803.30, Bloemkool f712, 2e soort f 1.506, Witte (kool f3, Groene Savoyekool ff 1.90 4, Gele Savoyekool £5.20 per 100 stuks; (Wortelen f6, Riamimena,s f2, Bloe men '123 per 100 bos. MIDDELBURG,12 Sept. Op dié vei ling deden: peren: beurré d'amaplis 12 14, beurré demérode 310, Louise bonne d'Avrandhes 1025, stoolfpaer 17, toer- gamotte 816, bon eihrétien william^ 2, 'Clapp's 'ilaworite 9, sdharlakenpeer 28(, seigneur 'd 'esperen 1316, souvenir du congres 7—16, trjampha de vienne 10. 24, talelpeier 13, vijigepeer 610, tor. durandea» 78, baurré "hardy 1120, beurré lebrun 413, marsepein 510, dueliesse Williams 18, dr. Cornells '14— 15, koningspeer 6, odenwalder 7, herto gin Elsa 612, ma,agdepeer 810, nou' veau, poite,a|u 48, soldat laiboreur 515, dorothea royal 8, 'bqunré clairgeau '410, beurré Aramberg 913, beurré st. ni- eolaas 5, doyenne de «omioe 7, ta'Üel van beddaert 19, i'oppepeer 7, museus'peer 16, gieser wildeman .6, pondspeer 16, bon- kelpieer 25, dult'jespeer 37, prinoesso noble 512, cafcboutspeer 56 c'ent, al les per kg. Appels: duiéheese d'oldentarg 25, the queen 26, transparante de oroncol 311 tuinz'oet 59, «ukhuiZeraagt 78, gara- ivaldi 1116, codlin keswick) 17, codllin manks 67, cox poobun 3—6, dautziger kant. 812, jaeques letoel 15, lord sul'l'ield 5, bismark 25, bnanLey's seed ling 23, monarch 121 uotarïsapipel 5 .14, pippin cox oranje 14, reinette ranjie 3—8, zoete ribbèr 59, signe tillish 3, sterappel 2—8, wjarners king 8 eent, al les pér 'km'. Pruimen: reine vicotoria 725, gele pruimen 1516, 'blauwe 812, burbauh 18, tonneboer 5, reine lelaude 1526, reine oaLvijii 6 eent, (ajlttes per (tag. Diversen: tomaten 27, bla,ak affianc® 2-829, fraiuikentliah-r 2836, witte 1.920, 'bramen 911, ftRes per kg.; 'meloenen: kennemerland 13, net 422, apapas 715, vijgen 1, suiker 723f fc'esweekisc'he 11, perziken 210, sier odlabas 331/2 cent, allés per stuk. Aardappelen: mithlotians '3841, bit. eigenheimers 50, bevelanders 38 Cent affiles per 25 kg. MIDDELBURG, 14 Sept. Graam-aau- voer redelijk!. Klein© gr. erwten B 10.50 11, Kroonerwten £1113, Slöhokk'era £1-5—16.50, Lange bruine boonen f910, Rlonde bruine bkxmen 10-13.50, Wik te boonen f 1315, Maan'z'aad f 19.50- 20. Aangevoerd door boerinnenboter £0.93, kipeieren f3.40, poeljq-eieren f2, eendeieren B 3.50, kialköenoieu® f 6. Ha»- delare»boter 0.90, kipeieren f 3.40, pioelje-eieren 'f 2, eendedieren f 3.50. Part. prijs: boter f! 1, kipederen f 4.25, pioeljet- eieren f 3, oendeieiren f 4. MIDpELBjURG, '13 S^pt. Op 'da veiling deden: spinazie 1015, .postelein l'l14, hugurken 19, w,age»uarsbhonen 69, suikerboonen 48, .stoksmijbonnen 321, stam'snijtooonen 713, stokiprinoesèénboo- nen 916, doperwten 21, Roem vaa. Holland 316, uien 13, spruiten 12 13, renbqgevers 1216, zdlWeruien 17, slagzwaard' 1021, spekibloonien 5—10, WahAierSo!» princes 11 cient, allies pier kg.; peen 251/2, rapen kroteuj 2V24, prei 41/26, selderie 21/23, k'nolselderielVe3, raaüneuas I1/24 cienfc a.lles per bos; savoye kooit I1/27, rooda kool 2V24, bioere kool 121, b®oem!tóoioli 21/2I6V2, andijvie V2L kropsla 1 11/2, komikbmlmers 12 «ent, alles par stuk; ehrysantben 1011 oeut per pot; gladiolen 34, yvonue 5, 'fljaming. swo-rd 3, asters 12, cinea,'s 5, dhalia's 4 Cent alles per bos. 1 GOiE(S. GeborenNeeltje S.ara,, d.v. Cpr,- nelis la Soe en Paulina, Marteijin. Gehuwid:' {Jlohannes Alidus Miolhoék, 27, j. jm. en Adrian,:!, Cornelia van Anraoij, 23' j. jd. r I OverledenJohanna Hermina Rottier, 38 dagen. WAT MENIGEEN NIET WEET- ,Kj] (de opgravingen Ibfijf .MWhenjpf Pajn in iSind (Br.-Indië) .hae(ft toen in een graf, dia-t 5000 jaar oud tooet zijn, een koren-aar gevonden. D|e aar is uitgieH zaaad en leverde een graansoort op, flia afwijkt va» de thans Weikénde soorten, maar die heel vruchtbaar schijnt en .Zwaar is van korrel. De zeuddngsldkiailea der missionaris sen in Groenland' worden in den winter, zelfs hij de félste kiouide niet verwarmd. Dit doen die Groenlan'ders, mét de hun eigen warme uitwaseming, izélï, en wéü in zulke mate,, d|af. de in het vergjaderioKanil/ aanwezige. Europeanen, 'tengevolge van da hitte en den reuikl, het daarin niet lang kunnen uitihoiuiden. Die in Turkije versdhijlneinde Couran ten mogen geen zteïftnoorden vejémeWfen. Toen op 5 Januari 1477 Ida begrafe nis van Kiarel den Stoute plaats vjohd', verschieeu daafblj de hertog van Lotha ringen tén teelklen van rouw in 'een! zwart klead en een gouden baard. In Amerika is e,en boek over het naaien verschenen. Db titel is „Zijdela draden" en het boek is geschreven door Wilhelmina. Steek'. I

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3