DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1933 MiEÜWË ZggüWSSHE COURANT N|EUWE ZEEUWSCHE f| UIT ZEELAND 1"| MIDDELBURG GOES KERKELIJK LEVEN r IN HET KRAAIENNEST TT i - iaJfjS kien geplaatst te Enschede waar Dr. Ariëns z.g., lals kapelaan der Sint J.aoo busparochie, een groot deel van zijn soci alen arbeid ben uitvoer braobt. De out hulling van heit standbeeld zal waar schijnlijk reeds in het aanstaande voorjaar plaats vinden. Uitzending van de Troonrede. De troonrede, die de Koningin Dinsdag 'oir de opening van dei zitting der Sta,ten- Generaal zal uitspreken, zal over de beide iNederlandsche omroepzenders worden uit gezonden. Tevens zijn maatregelen getroffen cum üeze rede ook in Nedeiiundseh-lndië hoor naar te maken. Behalve de Phohi-zonder zullen ook drie rij'k'sgenders te Kootwijk; de rede uitzenden. Onthulling van reu standbeeld voor Mgr. ZuijseJi. Dinsdag is te Tilburg in den tujn van het voormalig Koninklijk paleis, nu rijks H.B.S.. dat binnenkort zal worden geres" itaureerd tot repiresentaief gemeentehuis, een standbeeld onthuld voor mgr. J. Zwijsen. den in 1877 overleden aartsbis schop! van Utrecht. Onder de talrijke aanwezigen zag men o.a. den voorzitter van den raad v:a.n mi nisters dr. H. Colijn, de ministers mr. E. JV erschuur en mr. dr. L. Deckers, den commissaris der Koningin mr. dr. A. van Rijekcvorsel, mr. A. baron van Wijnber gen. enz. enz. Des morgens had mgr. Diepen in de parochiekerk Heika een pontificale mis opgedragen. Om 12 uur volgde de onthulling', waar bij de voorzitter van liet Zwijsen-eoimité', heit Eerste Kamerlid H. J. M. B-lomjous, een rede hield. Ook mgr. Diepen heeft nog gesproken. De verhoogde aardappelprijzen. Geklaagd wordt, dat de door die Regee- ring ingestelde retgelingg, tot afzet van aardappelen, aan die binnemlandsehe consu menten, zoow'el bij dezen als hij de aard- a.pipeluroducentien aanleiding zal govern tot groote ontevredenheid, aangezien aa,n laatstgenoemden ondank® de groote kos ten, en die verliezen door uitschot van aardappelen welke uit bedoelde regeling voor hen voortvloeien, slejeht® een zeer klein gedieellte van den prijs, welke door de consumetlten voor dei aardappelen moet worden betaald, ben goede komt, en eerst- genoemde-n een bij uitstek hoogen prijs voor dit product hebben moielein besteden. Het Tweede Kamerlid Bakker maakt zich tot tolk van dezie klacht ian vraagt den Minister van Economische- Zakein of het niet gewenscht en noodzakelijk zou zijn, in het belang zoowel van aardappel- producenten, als van de consumenten, na der een regeling te overwegen, waarbij met minder ambtelijke bemoeiingen en Regiee- ringsapiparalein, welke uit de huidige rege ling noodwendig voortvloeien, met de daar aan verbonden kosten, den verbouwers eep behoorlijke prijs voor hun aardappelen gegarandeerd zou kunnen worden en da,t met* veel geringer verschil -tussehein den productie- en consumptieprijs, dan hij de 'bestaande regeling het geval is. Vreest de. Minister niet, dolt met hand having van det vbor eonsumptie-aardaippee len aangegeven maat, in h#f yoorja.ar van 1934 een tekort a,an dit product zal ont staan., of dat dei prijzen daarvan voor de consumenten zeer hooig zullen wo-rdein? Tenslotte vraagt de heer Bakker of .(le Minister ook zoodanige maatregelen zbu willen bevorderen, dat de uitstekend voor mensch-elijk gebruik geschikte udtgezeefde aardappelen beschikbaar kunnen worden gesteld tegen niterst lage prijzen voor groots en behoeftige gezinnen, alsmede voor werklopzen en arbeiders, Welke bij dei werkverschaffing te werk gesteld zijn. Onderwijs-aange'egenliedeii. De toeizegging van B. en 1W, in de vergadering v,a,n den raad van 10 Mei om een eventueel© opheffing van hjet ppen- baar vervolg-onderwijs in nadere pviarwe- iging te Zulten nemen, hebben zij gestand' gedaan. Zij deelen m'ede, dat da netto- kosten van dit onderwijs volgens de be grooting 1933 f 1016.32 bedragten, bij op heffing zou het eerste japr f 910,54 pa in volgende jaren f 1016.32 te beZuiuigjen zijn. In aanmerking niejmeud, dat ,yo,or een niet onbelangrijk .aantal ffieerlingieh het vervolg-onderwijs de eenige geitegienheid biedt om na het beZoek der lagere, school, ook nog wat voortgezet sdhoMonderrichf te ontvangen en achten B. cn !W. het nielt gewenscht een voorstel tot opheffing te 'doen. 'Wel stellen B. en W., toet het oog op deu ongunstigen toestand der (getaeénte- ünanciën, voor den 'duur van het ver-i volg-onderwijs, nu 32 Weken, tot de helft terug te brengen, waardoor de netto loos- ten tot f'536.32 per jaar kunnen vermin derd worden, alzloo een besparing van i'480 en voor 1933 alsnog 8240. Ben min derheid in het College wil opheffing. Hel aantal gemeente-genecsliieeren. Men zal zich herinneren, dat bij del be handeling van da gemeente-bejgrootrng 1933 aan den heer van Andel is toege zegd, dat een onderzoek zhu worden in gesteld naar de vraag of' het niet moge lijk1 zou z!ijln, het aantal gemeente-genieos- haeren buiten de gestichten tot één te beperken en derhalve den anderen titu laris op wachtgeld te stéllen. Naar aanleiding daarvan geven B. en ■W. het gevoelen van het Burgerlijk Arm bestuur,h etwelki de voornaamste betrok kene bij deze aangelegenheid is, wlecr. Ten eerste meent heit armbestuur, dat zich bij de bedoelde beperking tnoeilJijlk- lieden -zouden voordoen bij vervanging wegens ziekte en vacantie, daar dei arts Broekhuijsen volwaardig ambtenaar is. Ook al zou e?n wEega-me-licus den dienst kunnen waarnemen, daartegenover staat, dat de .arts B,. geen wederdienst zoui kun nen bewijzen. Vervolgens 'heeft de arts B. als contro le rend geneeskim lig© do noodzakelijkheid van opname is -ien de mogelijkheid van ontslag uit het gasthuis critisch te Ibeoor- d-eelen en, controleert hij, voor qaovenn-e hij als gemcoute-geueclihaer de hem raad plegende patiënten iaat opnemen of ont slaan, i'eitejlijlk z!ij|u eigen bél-eld. Djejze tote- stand, die het bestuur verwerpelijk lacht, ,zou bij meerbedoelde bepiejrking in haar uitwerking verdubbeld worden. Ten tierde maakt de noodzakelijke wachtgeld-rager ling voor den arts Wiejjll, da,t panvanlke- lijk, slechts een geringe uitglaveiu-besparing Zou vefkregen worden cn ten slottn ver dient 'bet aanbeveling om bij (sen ijven- tueele vaöatnre, te overwegen of die ge meentelijke geneeskundige blehandaling niet aan één geneesheer zou, 'kunnetn wor den opgedragen. B. en W. wijzen er nog op, dat het wachtgeld van den arts iWeijlQI izou be dragen 1'1083.30 het eerte ja,ar, f791.66 het tweede, en f750 voor het darde, len volgens jaren. 'De beiz'waren, Welke .liet burgerlijk; armbestuur tegen de meerveii-niteldje bépfer- feing aanvoert, achten B. en W. van zoodanig belang ,en gewicht, dat Zij ghen vrijheid 'kunnen vinden op dit oogenblik slappen in die richting le doen. Sociëteit „SI. Juris." De sociëteit „Sf. Jbris", vroeger het Schuttershof van den Edelen Voethoog, aan de Balans .alhier, is in anderö ha.nden overgegaan en verkocht aan oen combi natie v,an personen, die vooral door het 'bouwen van ,een groote Zaal voor uitvoe ringen, Vergaderingen ieuz'. me-enen tp kun nen voldoen aan de wonëche'lijkheid om te voorzien in de behoefte aan een lier- gelijke inrichting, die sedert de sluiting van het Schuttershof' is gevoeld. Het schijnt in het plan te liggen de huidige societeitszaal aa.n de sociëteit te verhuren. Keuringsdienst van Waren vaar Zeeland. Aan 'heit- verslag van dezen dienst over het jaar 1932 is, he,t volgende ontleend: In den loop van hot- jaar werd overge gaan lot aankoop van een auto. De, beide motorrijwielen wierden bij den aankoop ingeruild. Behalve met de auto geschiedt hat transport per rijwiel. Systematisch zijn over bet. geheele keu ringsgeleed dit jaar de stallen geïnspec teerd. -jvaarbij bleek hoe, noodig .dit was, daar in vele stallen de zindelijkheid .te wenschen overliet. Wanneer aanmerking gemaakt nioesit worden, werd de veehou der gewaarschuwd en er op ge'weiz-en, wel ke. verbeteringen hij moeis,t aanbrengen. Na eenige dagen werd nagegaan, of ,er aan de waarschuwing gevolg was gegeven. Een groot gebrek in de Zeeuwsche stallen is, dat men bezwaar maakt tegen het. opbin den van de staarten van de koeien, als deze op stal staan. Dit bezwaar vloeit hoofdzakelijk daaruit- voprt, dat het een oud gebruik is, de koeien buiten den stal te, drenken. Op verschillende stallen werd voorlich ting gegeven, hoe het opbinden der staar ten op de m-eest pr.actische wijze geschiedt en hoe m'en dit met geringe kosten ka:n doen. Door meerdere veehouders is, daarna hef. op-binden der staarten ïn toepassing gebracht. Door de economische- inzinking is het den veehouders onmogelijk gewor den hun stallen tie verbeteren en zal daar om .een streng toezicht op de stallen nood zakelijk zijn. Het pellen van garnalen in woonkamers neemt nog geregeld toe. Behalve in Brou wershaven, heeft zich deze 'huisindustrie o-ok in Arnemuiden sterk uitgebreid. Io totaal zijn thans 280 pelvergunninge.n uit gereikt. Bij het indienen van -een aanvrage voor een pelvergunning wordt eerst de woning .geinspeoteerd en nagegaan hoe de toestand daar is. Blijkt, dat de toestand in de woning aan zindelijkheid te .Wen schen overlaat, dan wordt geadviseerd geen vergunning uit- -te reiken. Geregeld werden deze woningen Zooveel mogelijk tijdens het pellen gecontroleerd. Veel aanmerkingen behoefden daarbij nieit gemaakt te worden. Ook op, he't verpakken van bonbons als huisindustrie te Bre-skens werd geregeld toezicht uitgeoefend. Aanmerkingen be hoeven ma,ar hoogati 'zelden gemaakt te worden. In het geheel vonden -ongeveer 550 inspecties plaats. Ten einde een overzicht te verkrijgen van de hoogte van de luchtkamer van ver- sche eieren, werden op 6 verschillende hoenderparken in verschillende deeten van Zeeland af en toe de luchtkamers van de eieren gemeten. Verder Werd in verband met het eierbe- sluifc zooveel mogelijk aangedrongen op helt schouwen van de eieren en werd een eenvoudig en daarvoor geschikt toestel op markten en bij grootere opkooipers .gede monstreerd. De toestand in de bakkerijen gaf geen aanleiding tot aanmerkingen van. Jmtoe- kenis. Te-gen een winkelier, bij wien bij her haling partij-en bedorven waren a/gekeurd waren en dit jaar wederom oen aanzien lijke partij moest worden afgekeurd, Werd proces-verbaal opgemaakt. Iu verband met het Algemeen besluit (Warenwet) .Werd' ook dit jaar geregeld toezicht gehouden op, fabrieken, .graanmo-- lemsbrouwerijen, limonadefa-brieken en op markten en kermissen. Door de keurmeesters werden 11.641 in- sp rties-verricht, waarbij- 465.046 partijen ter plaatse organoleptisch werden gekeurd. 471 partijen werden naar aanleiding yan de-ze keuringen aan de consumptie ont trokken. In 't laboratorium werden 12443 monsters onderzocht., waarvan- 964 niet aan de gestelde eisolien voldeden. 67 par tijen werden aan de -ppusumptie onttrok ken. Tentoonstelling. In „Schuttershof"' zal onder leiding van dhr Van Dissel, directeur van het Staats- boschbeheer, een tentoonstelling worden georganiseerd, betrekking hebbend op- de Iepen. Het doe] is: aanschouwelijk voor te stellen, wat -de Iep in het Zeehftvlsiche landschap)- 'beteekent. Die tentoonstelling wordt van 26 tot en met 28 September gehouden cn Weeft ten doel, de aanplant te bevorderen. Federatie inzake de s 1 eenkoleukwito 1 ie In een Maandag alhier gehouden ver gadering van dei verschillende steenko len-comités op da Zeeuwsche eilanden is ■besloten tot oprichting van een federatie! van loomité's inzake te kolen'overantids in Zeeland. De 'federatie koos tot- voorzitter dhr L. I'. van Oorschot te Vlissingcn. Kloelinge. D;e Vereeuiging van oud- leerlingen van land- en tuinbauwoarsmsh sen alhier, houdt morgen overmorgen een bloemententoonstelling in den tuin van het café „den Tol." De tuin wordt clec- trisch verlicht, zbodat men de tentoon stelling ook bij avond bezichtigen kan. Kruiaingeu. Dinsdagmiddag pirobeerde del chauffeur van oen vrachtauto op den Zanddijk te draaien, wat lvem niet gelukte. De auto reed achteruit van den s-teilen kant naar beneden, sloeg -over dan kop, cn kwam in de, sloot tere.ckt. Wjoimdeir boven winder had de bestuurder geen letsel bekomen en bleek all-een een portier stuk geraakt. Door iemand die. met zijn vrachtauto daar passeerde, werd de aut-o uit de sloot gehaald. Haiiswccrt. Het schip- „Altena" schip per Cornet, heeft oen draad In de sokroef gekregen. Men heeft het sollip omhyog gezel, cn zal nu trachten deze te verwij deren. 's-Gravenj'ulder. Door den vleesohkeui- riugsdienst t-e Goes is bij den slager H. tie 's-Gravenpiolder eeu partjj ongekeurd var- kensvleesch in beslag genomen. Proces verbaal is opgemaakt wegens overtreding van de- vleesohkeuring-swet -en v'a-n de var- kenswet. Notaris Oele heeft zijn benoeming tot lid van den gemeenteraad aangenomen. Hciiikeuszaud. Gisteren had alhier de opening plaats van het nieuwe consulta tiebureau voor zuigelingen, in tegenwoor digheid van B. en W-., gemeentera-adsledep en eenige genoodigden. Dr. Griep)', als voorzitter van hat „Groe ne Kruis" hield een rede, waarin hij heit nut en de noodzakelijkheid van een bureau voor zuigelingen uiteenzette, 'hij hoopte dat. de baby's van het geheele dorp van Ueze gelegenheid gebruik zouden maken. Hij dankt,e in het bijzonder den burge meester -en heeren raadsleden vooa- hun medewerking en voteer en der gelden om de oprichting mogelijk te maken. Hij meen de niet fe veel te zeggen dat de moestte dorpen en vele steden j.aloerseli mogen zijn op zulk een mooie inriehtjng. De burge meester dankte den dokter namens don ge meenteraad voor zijn initiatief' in deze ge nomen en hoopte dat hef- de gezondheid der baby's in hef algemeen ten goede mocht komen. Ook de heeren Duivestein en Steketee spraken nog -eenige waurdee- rende woorden over de inrichting ein het mooie werk -en wenschten de.n dokter «in de zuster veel succes met hun ouderne ming. Na nog eenige ooigentilikkein samen zijn ging de- bijeenkomst, uiteen. Driewegen. De raad vergaderde giste ren. Besloten wordt de, onderwijzersWo- ning weder voor een jaar -te vexhuiren aan het hoofd der school ya.ar f 363,80. De armenbegrooiing dienst 1934 wordt goed gekeurd in ontvang, -e.n uitgaaf' elk op f4266,86Ve. Verd(?r werd behandeld ,de gemeentebegrooting vioior 1934. De-ze is opgemaakt kunnen worden zonder belas- itingverhooging. Da ontvangsten en uitgav-en bedragen ieder f 22699,75. Het. bedrag voor onvoor zien geraamd, beloopt f' 1000,37. In eene volgende vergadering zal worden uitgezien naar werkobject-em om in hot a.s. voorjaar aan te- plakken. 's-H.ecrcnhock. Bij het op Zaterdag 9 Sept.'gehouden Volksfeest werd ook ©en wielerwedstrijd gehouden genaamd: „Dt, ronde van 's-Heerenhoek," een traject Van 40 K.M. voor Zequwsclie Nieuwelingen. iRluim 40 deelnemers namen er aan deel. De uitslag was: 1. C. Otte, jCrajWbfeii- d'ijke; 2. -J. Tilroe, Krabbendjijjkë3. iJ. B-uijse, Goes; 4. J|. v. Dijke, Goes; 5. Jp Sjchoolmeester, Middelburg; 6. C. van Strien, Wolf'aartsdij'k7. W'. v. Dfijjkc, Goes; 8. Eng. Michie,lsens, Ril'land-Bath; 9. W. v. Loo, Driewegen; 10. (Tj. Vreeke, Middelburg; terwijl de 's-Heerenhockschee wisselbaker, geschonken door den burge meester, in het bezit kwam van IP. ,Ver- bart, OveiZande. Zondagavond vergaderde onze ki-es- vereeniging -bij de Erven v. d. Baddk. [We gens afwezigheid v;an den voora, werd de vergadering gepresideerd door den jpfen- ningmeester, dhr. Eavejee. Arm de orde kwam eerst het opgeven en zoo zioodig verkicizcn van de leden van het. Dag. (Beat. van den Rijikskieskring en yan can- didateu voor het lidma-ats-ehap; van «len Partijraad en hnn plaatsvervangers. Namens het bestuur werd voorgesteld de aftredende l-eden wederom als Kandi daten op te geven en werd den ledlen gelegenheid gegeven om daar nog 'eaudi- daten aan toe te voegendaar niemiuid' der lc-den daarvan gebruik wenschte te ma-ken, zullen door onze afd. aan den Rijks-kieskring als oandidaten worden op gegeven als voorzitter Riijkskieskrin-g1:- burgemeester Truffino te Hulst, als sec retaris burgemeester Mes te Heinkje.ns- zand eu als p :naingmeest-er G. Mes tel Middelburg en als afgevaardigde vo.or stemgerechtigd lid van den Partijraad A. Menheere te 's-Heelrenhoieik en als plaats vervanger L. de J-onge, gemeente slecre- taris, 'Ovezlande. In verband met de he sluiten van dein Statenkieskriiig werd, in afwijking v(an eeu vorig besluit, bejpaald dat er v.an dit jaar een contributie ge- iud zal worden van 25 cent per lid, welke door de bestuursleden ieider in zijn .aangewezen rayon zal Worden p,pgeha,ald. Besproken werd ook nog de aanstaande verhoogiug van de- contributie in de hoo- •gere instanties, die het noodzlakelijk bullen maken, dat in 1934 de contributie opl 30 cent zal moeten worden gebracht. Als- nu werd voorgelezen en uitvoerig bespro ken liet verslag van den Statenkie'skrïng Goes. Met dit verslag konden de ledeln z-icih vereeuigen. Doordat den. haeir P. Raas pp de laatste, vergadering tot voor-I zittel- is gekozen, was de verkiazting vato. oen secretaris noodig geworden, wlaartoia het bestuur als zoo-tlanig verkoos Men heer A. Menheere. Waarna -doos' dan waarn. voorz. dezle aangename -en plret'tigei vergadering met den c'hrist-elijken gi'oct werd gesloten. K«eigene. Naar gcm-eld wordt hebhan eonige bestuursleden van de vereeuiging „De Noord-Beveland-scbe Bruig" eein onder hond gehad met- Ir. Bpnga-erto ts 's-Gra- veuhage, 'betreffende de riolitiag, welke moet worden ingeslagen om de meeste kans te' hebben, het doel der vereeuiging te bereiken. Het zou de bedoeling zijn een bedrag bijeen te verkrijgen, waaruit alle kosten der voorbereidende werkzaamheden geheel kunnen worden bestreden. Deze gelden zouden later wordan gerestitueerd ui-t helt kapitaal dat voor den bouw der brug b'e- noodigd zal zijn. TeiMffiid. Op initiatief' van ceniga voor aanslaande cn invloedrijke ingezetenen is alhier gesticht de N.V. Scheld-ebad Ter- neuzen. TerncfUzten was tot nu toe wél ven bad- en iztweminrichtipg rijk, maar deze voorzag -allerminst iu de -béhoefltei. De N.V. Scbeldebud Terne-uzen z|al nu 'n strand laten maken aan de Schelde tus- schen de bolde havens. Voor dat doel zal een deel van de. nibij den .ZeiedlijiU figgjeiide slilcken worden afgedamd cn aangevmld met zand. De opmetingen vonden reeds plaats. Hel werk moet 1 Mei 1934 klaar zijn. Het benoodigde' kapitaal bedraagt voiorloppig 1'60.000. D|e N.V. heeft de gemeente Teriif-uzqn verzocht zicli ga rant te .stellen voor rente cn aflossing van een uit, te gejven ohligatieletemiig, groot, 'f25.000. Hulst. Naar het .Dagblad van N.-Br." verneemt, zal bij dein aanvang va-u de a.s. winterdienstregeliiig bij de Tranrweig- maatschappiji „Hulst-Wialsoorden" waarop in plaats van personentramis, zoioals ge meld, autobussen in gebruik zullen worden genomen, ook tfe route HulstWalsoor den uitgebreid worden tot St. Jansteeu. Sas-van-(èfiit. Opi het gehucht 'Kate tusschen Sais-van-Gent en Selzaete. even op Belgisch gebied' is d-e landbouw,schuur van den heer G. Claijs .afgebrand. 20 Koeien, 20 varkens en 2 paarden met den g'e-h-eelen oogst zijn e,e.n prooi der vlammen geworden. D-e oorzaak der brand ramp zou kortsluiting zijn. Schatting van gronden. Do.r de Arrondissementlsrechtbank te Middelburg i-s benoemd ials' depkundige vo„r do schatting van gronden gelegen in den Calamiteuzen Thomae-spolder (Bier- vlied.). de heer J. B. Be-cu-de 'Hullai te .Groede. Door den Dijkraad werd be noemd de heer T. H. E-. Moddc it-e Obst- burg eu door Gedep. Staten de heer E. P. Polderdijk te Nieuw- en St. Joioisland. Burgemeester van liiliand-Batli. Benoemd m'et, ingang van 25 Septem ber tot burgemeester van Rilland-Bath d-p heer P. .T. Dominicus. De heer Dominicus is o.p 30 Juli 1896 te Wemeldinge geboren eu js- .een zooui van den haer A. Dominicus, w-eithouider dier gem'e-ente. Hij is- ongehuwd, lid der Nederlands-cb Hervormde Kerk ien is de- Chr. Hist, beginselen toegedaan. De heer Dominions is waonaehtig te Wemieldinge -en werkzaam als gemeente-ontvanger cin amotenaar ter Secretarie te Iej-seke. ILage brrurp-rijzrii voor tanderlijen. In de gemeente- -Eede- (Z.-Vl.) heieft ïle verpachting plaats gehad' van een land- hnuwhoeve in den BSczcnpolder ter groptte van 65 gemeten. Hdew-el deze te huur werd aangeboden in ongeveer veertig perceelein en daardooir een ieder kon m-eedmgcjn, Meiék de animo om te pachten -zeer gering te zijn, zkwda- nig, -dat op verschillende perceélën hie-t eens werd geboden. Voor andere -pdrtjee- leu warden huiuiurpirijlzlan geboden Van etveo over die f 10 tot bij dc f 30 per gemat. Begrijpelijk, dat voor deze geringe piiij1- izen, geen enkel perceel kon wordfen toeg|©- ■wezen. Thans zjal getracht wordan onderhands tot hoogere huurprijzen te geraken. Schoolkwestie te Krahhendijke. De Raad van State, alf'd. geschillen van bestuur, behandelde gisteren een beroep van de vereeuiging tot liet verstrakken van lager onderwijs op gereftnueordëln grondslag te Krabbendij-ke tegen e,an ibc- sl-uit van Ged. Staten van Zeeland, tvaar- b-ij is gegrond verklaard een beroep Van den 'heer H, te -Krabbendijke, tejgan een besluit van d'en r.iiad dier gemeente, waar bij medewerking Werd verleemd aan bo vengenoemde vereemiging tot het 'bouwien van een School ïnel 4 les3lo-k;alen. Ged. Sta ten vernietigden dit, besluit op grondslag o a. d,at deze oplossing voor de gemeente niet de minst -kostbare is. Ds. G. H. Kerst-en heeft voor den, R-aad van State dit beroep toegelicht', terwijl het bestreden werd door den liey-r v. Tuinen als vertegenwoordiger vjam Ged. Staten. D;e Kon. beslissing volgt later. Provinciaal kapittel der Capucijneu. In het provinciaal kapittel der Capu- eijnen, gehouden op 12 September in het )m, .waarbij hrj cjp M Hst „gele gevaar", «.wam en-tegen een^bo stasta,anden denken da,t momcnLal jongens boien rrr.(>ncl. Beide Wie mocht denken dat Duitschland het meest bedreigd wordt door ?ur/J momenteel l°fB'6"® t^en de.n grond-J wordt door i1 f („„L ernstig, gewond; zy b&- geheimzinnige communisten en boyoottelade lonSens ©n inwendige semieten, vergist zich zeer. Het „derde ^en ?en fcC ly\' j,u zorgweikkcndeia Rijk" is oo-k uitermate benauwd voior de kneuzingen. Anthoniu«zi«konhuis Jap-ansehe concurrentie ;oip, de wereldmarkt, toestand na.u Vooral de gloeilampienindu-strie zit in zak FerV01,1'j r.,,,Kzaal te Muidein. cn lascih, omdat, 6 October a.s. het Wpl- Dl» aanslag iu fram-platent afloopt, en Japan daardoor Dinsdagavond omstree -s zijn grootste handicap: kwijtraakt, omdat het Burgerziekenhuis e W(.t liet dan eveneens mat Wplframdraad kaa heer Veth uit Muiden, .1 in_jno. x wt,1'ken. tij iu deu Muidenschen raad Die vrees van Germ-ania vbor Japian ia Sept. ernstig werd géwbu - 0e hond van den fotflgraaf I„ die .dep niet; ongegrond. O-ok wij h-eb'ben in Indit ondervonden wak Japianseba eoineurreutie is. Met één slag was- -de Twentsche- textiel- indusitrie, ondanks haar perfect fabrieks- p-paraat en ondanks de zoo laag mogelijk ■daanslag in de raadszaal van Muiden léft gepleegd, is vergiftigd. De pohtiie ft het lijk in beslag genomen. Inwoners houden zich betzig met. net berekende prijzen, haar afzetgebied in Iu-verzamelen van handteekeningein voui - sulinde kwijt. K waarin do justitie om clementie Ten opzichte v.an d-e gloeilampenindustrie yoor den dader wordt vsrzoc staan de Japanners er nog veel gunstiger K B.crucht smokkelaar aaiigi'liiiudcii. voor, daar -deze in Duitschland evenals D6 beruchte smokkelaar H„ die enkele trouwens elders in Europa gab-aeeetrd isma;lUlden geleiden uit de gevangenis' te op een hoog winstpercentage. Nu zalp ldol.f wpsp fe ontisnappeu, is teRhein- hefc Japansche fabrikaat wel niet zoo gearresteerd. lied zijn ,als het, Europeesche, maar waa-f H w°rdp. er bovendien van verdacht neer men weet, dat Japian zijn gloeilampen -j léidex te zijn v-an een' groote inbrekers voor 12 cent, in de markt brengt, dan zalto^ d;e talrijke diefstallen in het men begrijpen dat, zoo'n eniorm prijsver-gr6Ils^bied op ha,ar gewet-en heelft. Sinds schil de consumenten stormenderhand ver-gjtontsna,piping hield hij zioh op in Lim j bur° en voerde van daaruit- ziju smokkel De „Frankfurter Z-eitung" jammerde bakjes. dezer-dagen: aanraking met eléetrischén stroom „Japan is thans het schrikbeeld van alle j„„ oude gevestigde industrielanden -en he.t Eergisteren is ie 1 D beangstigend sneUe tempo, waarin de Ja-autohandelaar v. cl. jia.nsehe industrie opboufwt, wat anders8aJaS.e 111 aanrakmg «e m landen in tientallein vam. jarrn gecreëerd electnachc dwuid, we te lienbcn, doet vreezen, da,t -er nog ge-en eind*?8® geïsoleerd. e- int - is g-ekom-en aan de reaks van ona,ang0namee^ee''n n stroom ge. ro- e ,si verrassingen. Het blad bepleit daarom wusteloos neer Nadat geruimerl tyd een nanwiere samenwerking t(U-3Schein de kunstmatige adem ia g, Europeesche fabrieken." 15 efm (le l^ensgaasten we Heit is niet zeer aannemelijk dat, me!pr °f' wabken samenwerking alleen ieto ta b-ei'eiken is, j" Boerderij verbrand Opi de eerste plaats zal de Eiuropeascke Eergisteravond is een hevige brand uit industrie afstand moeten doen vam ha,ar gebroken in de boerenhofstede van dm geliefkoosd middel iwn via, t,ruist en kartó (landbouwer J. Kooien «F het gebuch da prijzen van haar producten hemeihcic Koolwijk onder de gemeente Herpen. Di opi te schroeven. Zij zal haar prijzen in.-. -br.auis in het achterhuis ontstaan en ten laten dal-en tot een peil, waarop mei SreeF zo° slie^ 0111 r,e'e{ redc-lijlaerwijze van den co'nsumenl, verlap dak 'n een oogwenk in- lichte laaie stond, gen kan, dat hij t-en gunste van bat kwa- Ia "n ommezien wais de heele boerderi liteitsversehil Wist. Da leiders van die «on vuurzee. Be brandweer was Spoed- bedrijven zullen zich -dan misschien jnelTe^3C'lcnen. dooh kon wegenis gebrek ia. één inplaato van met -drie buiteniverhlijvenb'®^.1'-- "wwcig uitrichten. E-enige varke tevreden moeten stellen of hun auto-parit j®11 toftpe11 kyvam-en in d-e vlammein om_ 'n weinig inkrimpen; zij z'ulfein mogelijkinboedel ben-evens een partij hev het geheele complex van hun industrie iets P100 en, ka,ver verbrand-en geheel. minder „model" mo-efcen inrichten, do-cli wij cl' verbrande was alleen het pi.net.- gelooven dat luet doel, zich staande te hou- verzek- rd. den tegen het gele export-gevaar, wel eeui- Hevige brand bij Sleci ge- „offertjes" waard is. Kergistermiddag hee-f't in da buurtsehal - i UIT KIJK. ,®rm onder de g-tumceut-e Sleen oen hevig brand gewoed. De brand is ontstaan ij Idel boerderij van d-e gabr. Mharnipg. wai Capaiciinchklooster te 's-B.oech, werden ge- kinderen vermoedelijk met lucifers heibbi kozen -tot Minister Provinciaal 'de hoog- gespeeld. De 'boerderij stond spoedig ecrw. piaiter dr. Anacletus van Breda, totiliobte laaie en weldra sloegen -de vlai Delini-toren ,d-e ho-oge-erw. pat-er Rabejiis .inen over op da .otp 25 M. afstand gele,25 van Kerkdriel, Natalis- van Vlierden, E Boerenwoning van de familie- Kanis, waa gelhert us v.an Delft- en Anasfcaitius v -in tevens -een bakkerij en aan k'ruideniei Houten en tot generale Cu-atodgn de hoJ iwinkcl waren ondergebracht. Ook dit pi cevw. paiters Stanislaus van Hardehwifk c xeel is e-en prooi der vlammen gew.ordl Vitus: van B.ussum. Door den wind sloeg het vuur verder <-■_ ue- nieuwe Provinciaal maakte zijn stalop' de boerderij-en van de families Habi dies te Romebehaalde aan de Pauselijk- en N-aber, doch de»e kon men tensloM Universiteit heit doctoraat in de H. Thenjwoor het vernielende clement behoiedH logie en aan he-t Bijbelinstituut hat Lioa-J Biechts de daken vertoonen époren il tiaat in dei H. -Schrift. Thans was Z. E brand. D-e handspuit van Erm en die -I E. Viciariu-s van het, Capucijuenklooster til-Sleen konden weinig tegen d-e- vlamnE Helmond en aldaar Lect(or van de H,; uitrichten mede door het feit, dait er I Schrift. brek aan water was. Van da boerderiH van vviarning en Kams kon niets won I T71 ET |W| C" M f* P\ M I F I l\A/^ gerea. alles verbrandde. Van de bakk-1 LML-IVI LIVUU IN I l_W VVU fJ1 deD winkel kon m,0n n01g, em deel r\ iji ^en inventaris in veiligheid .brengen. UnngeUikkiui. D nii de boer-d-erijen behoorenda kor Dé 20-jarige- J'. -Woudstra te Steggerda,. en hooimijten zijn verbrand, ook tien 1 'die busfehen Heerenveen en Wolv^ga dooi gen zijn in de vlammen omgekomen, een auto was aangereden, is -zond-er Wjech-ade is groo-t. bewustzijn te zhjjn gekomen, in het zie-p Kindcrlauta kernhuis te Heerenveen overleden. 'm de ütie te 6,'la"®S, zooat'e van ^JPHéïen vrouw .aangifte ge-daan, dat Molendyk uit s-Gravenmoer is gistemL^j d daaUerliB op den Heerg lli d,n ft/1 fioc, nwd.riii «-In rwn rvin r,-rv 1 ,^1 i\/.niiiirl. iu de Ma,as onder de g-emeent© (Woudri ohem over boord gevallen en verdronken. Gisteren is de 4-jarige ,J:. Eamberh le Uithoorn in de vaart voor ide wanniaj zou |Z-ijn aangesproken do-or een inan ■haar wat snuisterijen had gegeven Üaarna getracht had haar mtee te lok [Het kind zbu cr ecjiter in gieslaajgd 1- •verdronkien. Die ouders waren aifwdzig- te ontkomen. Dé politie vertrou-vrde Bi het dorsehen van graan pp ''- .izaakje echter niet en nam het ïneisje' boerderij Van den heer iW. [Kaan te Anna».nader verhoor pf. Aanvankelijk hield Paulowna -gleed gisteren de arbeider (I. kind vol. Het dicfite een ij'seEjjlt ver Andries uit. Hij kwam in 'de pMicliiWjop van een rnjan met een Zwarten b; te vallen, waardoor éen der beeuen her die getracht zou hébben haar aan tel werd afgesneden. De ongelukkige' is 11 den, maar tenslotte viel Zij door Idel Ï11 hel ziekenhuis "in 'Dien Helder vdrvoeril h«t geheele verhaal te hebbfen Verzon De onbewaakte -overwegen 9P r,sawn izondei ,tl« betalen in verschil! Gistermiddag is op den onbewaakts. g^ocht -en vrees voor ont overweg -aan de grens bij Ameren een pel- ting had haar op het dellkbeeld va] sonenircin op «en 'persom-eaau-to gered® .aanranding gebracht. Van de vier inzittenden .werd de bestuui 0 der zekere Wt K„ nagenoeg pp sla Erflerche hoéft een gedood Een-ander is zwaar geMond in de woning van de 35-, liet ziekenhuis overgebracht. De beide a,»i dere inzittenden hebben weinig letsel f 'Rutei-iaTn 6 - Wre -t(* Jcottieraam, v,an wie werd vermooc tregem „1..I :B'ij zich Schuldig maakte aan overtr Gistermiddag is een vrachtauto, den met, drie ton bloembollen, op een orj ihÊJeLkrlerT 1 in 'u-I* 0- m, ^l°° 'bewaakten overhveg ,aan -den Rijkslw».?s a= S* nomeu - - J wlCb-.-iL is, dat de vrouw aan pen AlkmaarDen Helder tusschen Schotorl Koedla door den traotortram, die- 5.30 uit Schoorl vertrokken was, gegrepen, n»e' het gevolg da.t -een 16-jarigen zoon van aantal -personen in de buurt kleine bédragen leende, tegen een nbnoril boioge rente. Gemiddeld kwam de reai mr n:-i>sjaars neer; haar klanten wwoa cijjowuiiM vuo^uiuvi ttij <len dt&ze ho,o<ge rente» dikwijls iiiel verwi.k op de rails Kviexd geislm^era. W |xrpnfyPT, tTTOT i i j is met een hersenschudding in het ziek® 2"; ^"dpor steeds meer huis te- Alkmaar opgenomen. E-en na^ dea6 woekeraarstér ver den jongen gezeten kmedte kwam er ever P™^-verba,al is tegen ha: als de bestuurder zonder leteel af. Ee C^trale Recherche waarschu Ongelnk te IJmuJclM dit verhand tegen de overtredingal Gistermiddag is op de Wilh-elminaks^8 j! de Geldschieterswet, welke oVartre ta IJmuiden -e,en ernstig ongeluk gebe|uru- ie dezer stede veelvuldig worden h Achter een vrachtauto van den bierhandc T-» ■'II naaste toekjomst izieeJ laar Bakker reden fwee jongens op 2*?* optreden tegen aflen, dia 'fiats, V. en B. genaamd, reslpi. 10 "■'aj1 fcnelating credieten ve jaar oud. Zij wilden den apto voorbij' beneden i 500. Er zijn hier ter stei rijden. V:a,n de andere- zijde kwam 0°k instellingen, die -zich «red auto van de firma van Oosten waarvan d8 Jioemen, maar die nimhiër -eredieti oestuurder bet gevaar zag aankomen. M

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2