NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND -E'S HEE De roman van Robert Haftings DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS E N D AGEN 7 CENT CELIER! 2 O FEUILLETON f em' 1 sn'-ri do banier door -en legde BUITENLAND BINNENLAND iSU&SGHË COURANT NUMMER 109 DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1933 29s™ JAARGANG Ie inboorlingen den Spaamsdhen ver» lirs zooveel mogelijk nadeel toebraot, J.angs is er onder leiding va® pi0f' lider van het museum te ConseptioiJ M lili een espeditie heen geweest-, om 9 naar da overblijfselen ,uit den H Iverstij-d. Daarnaast is de aardkun. gesteldheid van het -eiland onderzocht; I leeft men gezocht na-ar sporen vn da 9 I lang uitgestorven oorspronkelijk Lbevolking, ten einde ha-ar aard en H kch-aplpen tei. kunnen vaststellen. I midden van den dichten plaintengroej 9 men -talrijke sporen van Drake 1 kannen ontdekt. Me® vond een aantal ks, Waaronder een Engelseh ka®o-D,M prake, die -eenS door de inboorlingen H verraden, op| het eiland tijdens da 9 Jt moest achterlaten, en dat mogelijv9 Ijze -a-flkomstig is van zijn beroem! 9 "schip „Golden Hand", jider werden ondegr leiding van prof, pider in totaal zeis begraafplaatsen dei eilandbewoners blootgel-eigd -en uit I angetro'ftfen voorwerpen in gelbLeken, Ida oerbeiwonersi geen Indianen, maar I zee-bewoners van liet m-eloniopiolyne- l-he rag zijn geweest. Hierdoor wordt lieorie van den ethnoLoiog Rivet-, dat ds lze-e-volkeren deelen van Zuid-A-m©. 1 helb'ben -bewoond, bevestigd. Jdens de expeditie deed prof. S-ehnei- lev-eneens een ze,©r geologische ontdelk- 1. In een bocht van het eiland Dat- Ie h'jjl een nog in werking zijnde® |aan. Deze ontdekking maakt de mee, van het fiardbievingsstation in San, waar, volgens weGIki© het middel- van do veelvuldige voorkomende «vingen langs de Ghilleensche kust le omgeving Van Mooha mbest lig. Het -eiland -zefflf' rust op .een Vju;h Jschen bodietm1, -en de metingen die leider heeft gedaan, hebben he'wjaZenj. |het eifapd sedert de tientallen jareq "en gedane op-metinge® eon aanzien- st.uk Hoven dien zeespiegel is Verrezjen. bzie vergroo;ting zal het eiland op duur evenWOl sllecht bekomen, want P'zandduinen1 aon het strand dringen dieper het oerwoud van Meega; jiien, ztoodat eens de tjijjd zal laoonen, dat litengevolge 'de gehe.elljei fraaie planten- lei zal zlijin vernietigd'. WAT MENIGEEN NIET WEET- |)|e T-urklsehei regiering heeift 'beslatten,. ingnang van 1 J|a®uari 1934 het me lkte- stelsel in te voeremn'. In de stad Quiebdclk" (Canada) magl nand méér dan één flesdi brandewijn I blijk koopen. UWE ZEEUWSCHE COURANT DaWartie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Bureaux v voof Redactie en Administratie. SggjaSffieWM. T.W., No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 fot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN R ONSPAKJE IS II l> II II II 51 *t* inkomens en vermogen. 1 Hot onderstaande is samengesteld aan le hand van de laatstvérste'henen sta- astiek dier inkomens en vermogens m be ierland over 1931/32, welik-e statistiek opgebouwd uit de door het Centraal- ireau voor dB st#istielki verstlwkte -get- sevems. ...lm. i Vooraf zij opgemerkt, diat buiten be bouwing zijn gebleven de inkomens, J^elkie na vermindering met den kinde(r- Ktrek lager zijn dan t'800, to de v-ermo- 6DS beneden flö.OCO, alsmede die ge iten der inkomens en Vermogens, wa,ar- iver navordering vjan belasting plaats rnd. In het algemeen hebben die) cijfers jn- ,ke de inkomens betrekking op de to sten, genoten in het beiastingj-aiar wrafga.an.de kalenderjaar 1930, en dB ijlers in-z'aklei die vermogens op den stand ■an het vtermtogen op 1 Mei 1931'. Hier- >r staan de gegevens der inlkomistenbe/- _jting over 1931/32 nog in mindere mate mder den invloed van de in het najaar- van 1929 ingetreden oedonoinische crisis an de overeenkomstige gegeivens der v'er- LOgensb-eHastteg. a. Inkom'ens. Het totale bedrag van het rijksinko- (men bedroeg f 4.206.438.000 (vorig jaar ¥4.367.241.000) met 1.8671154 a-ange-- slagenen (1.892.553) en ©en opbrengst in oofdscm van f'82.670.000 (f 91.048.000). Duim. 421/2 pet. (41.95) der aangesla,genen adden «en. inkomen. van 'f' 800 tot f 1400, Sj'na 28% pdt. (als v.j.) van f 1400 tot I20CO enz. Hoe grooter het inlkpmien, hoe ,ager 'hiet percentage, Zoadat Slechts 0.04 :t. (0.05) der aa-ngeslagenen een inkomen midden van f 100.000 en hooger. Bij de verbindingsclijifers valt het eerst lp, dat slechts een Keer klein doe® van l-e belastingplichtigen in do hooger© in- comensgroiepen vallen, terwijl do vefhou- ÜingScijfers van het bedrag der tokte kneus en der belasting juist voor daz'a 'roepen van meer bWiang zijtn. Zioo. Eadideln -e ruim 421/2 pet. der aangeslagenen voor inkomens btoedien f' 1400 te z&m'en ruim 20 pet. (19.4) van het totfnalinktamien en droeg,-11 sleohtö bijna 31/2 pot. (3.13) bij tot de totaal-opbrengst der ihklomistlenl• "asting, terwijl de 1.7. pet. (1.8) Ider angeslagenen voor inkomens van if 10.000 en hooger met bijna 19 ptet. (20.41) van het inkomien 55.9.7 pet. (58.6) in het totaal-bedrag dezer 'belasting bijdroegen. Opmerkelijk is, dat in de 6 gemleentelq imet mc-er dan 100.000 inwoners (Almistier, wm, Riotterdajm', 's-Gravenhage, Haarlem', Toningen en Utrecht), waarin 27.15 pot. der totale/ bevolking was gevestigd, ruim '39 p'et. van het tot-aal inkomien was ge- ineentseiend, terwijl in de 380 tgem#n{kn ter provinciën -Zuid-Holland, Noord-iHiolll- .and en Utrecht, met t© Baroten bijna 49. t. der totale bevolking, dit het geval as met ruim! 63 pet. van het totaali nkomen. 'Diaarentegen was in 398 Jgiemeeai- ;en met minder dan' 2001 inwoners 5.8 et. der totale bevolking gevestigd, dig te -zamien slechts 3.32 pet. te.a-n het totaal- .kiomen hadden. j 1 j Van de provinciën! ha,d Dlnenthe meli .8 /piet. der bevolking het laagste in'kio, .en mlet 1.2 pet. van het totaal. Ziuid1- olland met 24.68 pet. dier bevolking het loogste inkomien met 30.57 -pöt. van het itaal. DieZe -pereentagtes waren voor N.- olland 19.07 bev. en 26.7,7 ink.; voor ©eland 3.08 bev. en 2.1 ink.; Voor 'trecht 5.15 bev. en 5.95 ink. Van de drie sleden Amsterdam', R)>t- terdam en 's-Gpavenhage had laatstlgiö- noem.de het hoogste percentage) (36.34) komens van 'f800 tot Ï1400 (Hhtfcer- dam 32.25 en Amsterdam '35.29) en ook het hoogste, percentage (1.35) inkbmehs van f 20.000 en hooger (Rotterdam! 0,69 en Amsterdam 0,7). Dlezie pteroentaigeB bte- 'droegien voor Utrecht resp. 32,42 en 0,59, Voor Groningen resp. 37,86 en 0,61', vbolr Haarlem resp. 34,83 en 0,66. Van d© pro- 4 30 Met iets koninklijks in stielm en hou ding antwoordde) ze: Ik zou wel eens willeu wetpn w.ait jè het, recht geeft nre op dfoZen toon en op E zoo'n onbehouwen manier vr-agein te k-o- nen stellen. Wiat heb je er mee te maken of ik Hij liep de kamier door en 'grecjp haar [blsen. ^eh er zeker wat moe te makten, frk houd van je en j-e hebt me gezegd, dat V8® fflij hield. G-eaf antwoordt to je met Querne verloofd of niet?, ;r.t Wv? onweerstaanbaars in zijm lliV?i doldriftig mpfcredea en tege- ujk iet pathetiseh-jongensachtigis. Lilian di-n 1 'f-C ""'^^jzer - en geraffineerder set in maar ondanksl haar zellbeheier- ho-ir ni ef,^ch een diepe bl-oa over P>ar mooi gezicht,. vinciën stond voor de laagste 'inkomens /Friesland bovenaan met 52,13 pet. en LJ.- Holland het l^afigst met .37,72 ,pct. (Zuid- Holland 38,21 pot., Ziecil|a^id p2,08 pet., Utrecht 40,69 pet.), terwijl voor de' hoog ste inkomens Zuid-Hpliand bovenaan, stond met 0,79 pet. en Dlrentjhe het laagst met 0,16 pet. (Noard-Hloliaud 0,7 piet., .Zeeland 0,2 pet., Utrecht 0,77 pet1.) In het grootste aantal gemeenten (475 v.j. 393) was het gemiddeld inkomen .Van f 1500 tot i'1750. In sl-eöhts 2 gemeenten (W-assepaar ion Bloemendaal) was liet ge middeld inkomien hooger dan f 5000. In vergelijking met Vorig jaar is het aantal gemeenten met een gemiddeld ink'olmteq van minder dan f1750 gestegen van 471 tot 610, terwijl heb aantal gemeenten mdt een gemiddeld inkom* n. van f 1750 en 'hoo ger is gedaald van 607 tot 567. Het 'hoog ste gemiddeld inkomen had Btaeim©nda,al1 met f6892 (t'7417), heit laatgste Graauw en Langtodlam (Z.) met f 1260 (v.j. Mar ken mlet 'f' 1327). Van de provinciën stond Zuid-Hofland bovenaan mlet «en gtoiiddel'd inkomen van 2490, Dwenthe het laagst met 'f1816 (Ze-eLand f1882, N.-HolSland ¥2395, JUtreeht f 2429), Amsterdam1 f12417 (f2493), Klotterdam f2441 (f2464), Dien Haag 'f2970 (f3058), Utredht -f2420 (f2447), Groningen i' 2397 (f 242,7), Haar- lom f 2406 (Hj2J47'2), Eijksge-middelde f' 22'53 (f2308). R Vermogiens. Het totale bedrag v-an het rijksvermlo'- gen bedroeg 'f 14.300.209.000 (vorig ja,ar 'f 15.623.203.000) met 194.2S7 aangesla genen (197.501) en een loph'repget inl hobfd- som van f'13.497.00 (v. j. f14.831.000)1! 'Bijna 441/2 pet. (43.13) der n-angeslagento hadden een vermogen van f' 16.000 tot f30.000, ruim 231/2 piot. (iets minder dan v.j.) van f30.000 t-ot f50.000 enzt Ook hier daalt hieit percentage wejti hot Stij gen van het vermiogen, -zoodaf gl-eclits 0.54 pet. (0.66) van de aangeslagenen een verniogen hadden vlan 1.000.000 en hoo ger. Hie-t getal milËonnairs bodro«g 1057 (v. j. nog 1306) met Ben totaal verm'ogen van f2.322.507.000 (t"2.931.;224.000). De büjha 441/2 -pat. dér aangesla|genlen voor 'Vermogens beneden 1" 30.000, bezaten bijna '13 plet. (11.61) v)an het tatlaal-vBrmloi- gen en betaalden daarvan slenhts bijtna, .8 pet. (7.23) van de totaal-opbrengst/ der belasting, terwijl 3.42 pet. (3.79) der 'aan geslagenen voor verniogiens van f300.000 en hooger met 35.28 pst. (38.45) van' het totaal-vermlogen 37.25 ptet. (40.35) Van het tot-aal-b'edrag dier belasting voor hun reke ning namen. £4.16 pet. (34.38) van het totaal-veri- anogen was gentonicentreierd in d© 6 ge meenten met mleer d,an 100,000 inwonea'S 'eu 27.15 pet. der totale bevolking, ter wijl in de 380 gemeenten der provinciën Zuid-Holland, Noord-Holfand en Utrecht met te samen bij'n'a 49 pot. der totale bevolking dit het geval was met 61.71 pet. van het tata,al-verm'ogen. D|aarenb tegen was in de 398 gemeenten met' min der dan 2001 inwoners 5.81' pot. der totale bevolking gevestigd, die te ziamep slechts 4.73 pot. van het totaal-vermo gen hadden. Evenals ben aanzien van d'e inkomens-, had van de provinciën Dlr-enthe het laag ste vermogen met 1.58 pelt.' van het! totaal en Zuid-Holland het hoogste met 31.55 pet. van het totaal. Voor Noord-Holland was dit 22.44 pet., voor Zeeland 2.57 pot., voor Utrecht 7.72 ptoti. Van de drie grootste steden had Rot terdam het hoogste percentage (39.35) vermogens van f 16.000 tot ['30.000; (Amsterdam 35.92 en 's-Gnavenhag© 30.68) 's-Gravenhage had het hoogste pereentjalg'ei (3.58) vermogens Van f500.000 en hoo ger (Botterdam 3.32 en Amsterdam 3.1®). Dtez'e percentages bbdrotegen voor JJtniécht resp. 41..05 en 1.73, voor Groningen resp. 39.56 en 1.03, voor Haarlem' resp. 39.49 en 1.61. Van de provinciën stond Voor de laagste Vermogens Limhiurgl bovenaan sntet weg, zei zie kleintjes. Ik zal gaan als' je m© antteWooi^d gegeven h-eib't. Ben je verloofd met Querne of niet Zekeeik verlegen Langs hem heien. - Ja. helt is zoo. Hij '„zei niets en liet haar ptolken los. Zijn -greep had -een rood merk -op haar blanke, huid achter,gelaten. Je. hebt me pijn gedaan. Zei 'zla klagelijk. Ook hierop zei hij niets-. Hij' wendde zich: mar dei deur. Ze keek naar hom! van onder haar lan ge wimpers .r-11 dacht aan Barlebt Querne, die noch jong, noch fo-rsch-gebouwd, nocih f* zooals R:oh, maardie millionair was. Het was alsof ze een stellende pijn in haar hart voelde. Rr klonk iets zachts in haar haar hand op zijn arm, juis't toen hij; dp deur wilde openen. Rob', ga niet zóq wegHl kon die gedachte aan levenslange armoede met verdragen.... maar ik houd van jouvan jou heb ik altjjd gehouden, dat weet j-e immers.... De jonge Hafltings bleef stilstaan. Als dat werkelijk zoo is, dat je van me meld, dan zou het je niet hebben kim- 57.94 pet. en Zuid-Holland het ia,agst met 37.91 pet. (Noord-Holland 40.06 pöt. Zee land 48.95 pöt. Utrecht 39.79 pöt'.), terwijl voor de hoogste vermogens Utrecht .bo venaan stond m'e.t 2.36 pet. en Limburg het laagst met 0.32 pielt. (Noord-Holland 2.27, pet., Zuid-Holland 2.35 pet., Zee land 0.36 plet). In het grootst© aantal gemeenten (296, v. j. 295) was het gemiddeld ivermlogen van f 40.000 tot f 50.000. In slechts 4 gemeenten (6) Bloemtodaia], Baarn, Bio- zendaal vn Wassenaar was het ge middeld vermogen f 200.000 en hooger. In vergelijking met vorig, jaar is het nantal gemeenten miet eeln gemid'd|öld vermlogjeh van minder dan f50.000 gestegen van 644 tot 695, terwijl heit atotal gemeentem met een gemiddeld verlmagejii van If' 50.000 en ihooger is gjedaja|ld v,an 434 tot 392. Htet 'hoogste gemiddeld vermogen had Bloz'en- daal met f375.000 (f393.000), het laagste Mont'fort (L.) met f 19.000 yorigjaar .Vlodrop met f 19.000. Am-sterdaiml f104 duizend (f:113.000), Bjotterdam' f 1112.00Q (f 115.000), 's-Gravehhage f 116.000 v.j. (f 131.000), Utrecht f80.000 88.000), Groningeai f71.000 (f76.000)), Haaalein f75.000 (f 83.000), Blijlksgemiddelde 11 74 duizend (f179.000). Van dei .provinciën stond Zuid-Holland bovenaan miet een ge middeld vermogen van f 91.000, Limburg het laagst met f44.000 (Noord-Hjoll'and 1'87.000. Zeeland f49.000, Utrecht f 86: duizend). c. Inkomens en verm'oigens. Thans zijn voor de eerste nfaal gegevens beschikbaar betreffend h-e-t aantal per sonen, uitsluitend aangeslagen in de in komstenbelasting, uitsluitend in de ver mogensbelasting of gelijkifdjldig in beide belastingen. Alleen in .de ink'omstenbei- lasting waren aangeslagen 1.683.902 per sonen met een inkomen van 1 2.936.739.000 en een -gemiddeld inkomen van f1744, jal- leen -in de vermogensbelasting 10.975 per sonen m'et een totaal-vermiogen van f 509.074.000' ten «en gemiddeld vermio gen van f 46.000, in bieiide belastingen 183.252 personen met een totaal -inkomen van f L269.698.000 en een totaal-vermto- gen van f 13.791.135.0CO cp. oen gemid deld inkomen van f' 692 9 en een gemid deld vermogen van f 75.000. I 1 DU ITSCH LAN D Het communistische putsch plan De bond van anti-ctemtounistischei v-er- ©enigingen 'heeft de in zijn b'eizjit zlij|nde ble- s'ch-eiden over het cbmmlunistisöhte puts'ch- plan van Februari 11. gepubliceerd. Volgens „o'fff'ici'Cele geglevens" beschiktla d© K: P. Dl, einde 1932 over 1 millippn menschen die tot alles in staat waren en nog voor het einde der winter vOornetoeins waren paar da m'adht t-a -grijpen en wtel door middel van een gewapenden opstand. Icc de lijsten, welk© in het Hart 'Liteb- knechthaus zijn gevonden staan tal van vingen van menkchen die als „vijanden" van het comlmunislme gebtekfetaa-ftl stonden en die in hun woningen 'zouden Iwordten overvallen en doodgekohoten. Onder hou waren veel Si.A.-m)a-nnen, met naime trpej- pen- en stormleiderk. Uit .andere' stukken blijkt met welkte energie in Dluitkchlanid spdonnage werd-'gte- dreven voor de Sbwjetindustrie. ZWnar belast woi'dt in dit verband da 'Voriga tweede legatiesecreiaris van het Se-wjlet- gezantstohap te Berlijn dr. Godenstein. Tot wegvoering van politiek© gteVanlgie- nen naar het buitenland waren Buitoi- lijnen ingericht. „Opi dazte wiijjzte is pok Ali Hoclder, de moordenaar van Horst W.essel, naar Tsjeohostowakïjte overgjec hkacht. j 1 Het belangrijkste jhoofdstulkl va-n het boek is dat over den gewaptenden' ppstand nen schelen om- ook armoede met me ta deel-eUjZ ei hij sitroef. De- leis va.nl den ouden Fergersou begon vruebten te dra gen! Da,ar heb je tooh ongelijk in. Lilians zachte vingers zochten zijn hand. Em met jou is het precies zoo. Ja ztoudt ommo-gelijk van ma kunnen houdeim als ik' eiken dag dezelfde armoedige japion aan had en goedkoope plompe schoenen, en ieie'lijka hoedjes droeg. Ik weet wel dat je denk'fc, dat het niet zoo is.... dat denken alle manl- nen, 'maar j© zou, zooi heusoh niet van ma blijven houden. Jijhebt misschien nog meer behoefte aan rijkdom en mooie din gen en -een gemakkëjijki leven dam ik'. Ik kan me voorstellen wat er in je mipeit zijn omgegaan toen het testament van j© vader bekend werd. Ik1 had Zoo met, je te daen ©li hte( was zoo ©en teleurstelling yioor mt zelf'. Ik we,et Wat armoede is. Ijk! hebl mijn beele leven dat getob gekend. Moeder e'n ik moeten sohuldein makem voor olnze kleeren en voor 011S .©teln. Wje ^roiunlian omkomen van hongeT ein koiu als diet .ver schrikkelijke mensechen nieit geloofldeoi dat ik ging trouwen met Querne. Zoo wiais het imm'ers mat, jou ook voordat ja vader stierf. Ze gaven ons alleen crediet omdat' ze dachten dat ik met jou ging trouwen Er waren daarvoor zieK's cursussen in gericht en de middelen ter bdwaptejning van het proletariaat tateti messen, bïjletn, iiand-granaten, dynamietbeinlmen enz. oln! tegen de politie op te trede(n, wovdtenl aan gegeven. Er rijn dan ook massa's wapen tuig door de politie in clolmlmiunistisejia wijklen in beslag genomen, oqa,. niet minder dan iOCO mfciahinegpweren. In het begin van Febk. kWjajrn dlei hpo'fdloiding .voor den opstand bijeen om! de laatste voprberei'- dingen te, treffen. D|e opistand' zjou begih- 11 en in het gedemilitariseerde) de|el v,an het Bijnland. Het sein Zou oen moordaanslag op Hitier biji zlijjn voorgpupmen reis dooir het Elij'nland zlijjn. Verder werd besloten allo 'groote diia,aéÖ(opze stations te b&zlett'en, van waaruit men het proletariaat tot den opstand zteu opwekken. In aansluiting, hierop zouden vopr het dagelijk'steh leven bteljangljijlke bedrij(vtejtt op geblazen worden, oïl men izo.u, er sabotage plegen. D'e geheime leiding; van de com munistische revolutie zioiui te Dineren e|n ICréfleld zetelen. Die militaire, leiding be rustte bij' den Bjuissisfahen Jteod, Wlollen- berg. Op 28 F-ebru,ari werd een uiterst alarm afgekbndigjd. Tot zloover die; off. gegevens, voor wel ker waarheid wij' natuurlijk niet kunnen instaan. 1 1 SPANJE Het 'kahinet-Lcrcouix Spanje heeft weer 'n kabiinet. Het nieuwe ministerie, onider leiding van den voorzitter der lr,adite|aj:e pairtij, Lerroiux', bestaat behalve dén minister van' bui ten! andschei izjakëm Sianlcheia Albbrnoa (Rte- publikfeinsche Actie), die tot nu1 toe rec tor der universiteit van Madrid is geweest! uit |ztes lelden der radicjajlb plartijl Wee eoela- li9tisclh radic|aien, «en linkb socialistisch radicaal, een lid van de RlepubÜikeinseihte atetie, een der CjateLaanselhe linkerzijde, teen der Orga «n een van de groepI „In dietnst der Republiek." 1 AMERIKA Stakingen in de Vcrccnigdc Staten. In New Yoiik alleen -zijn 25.000 ar beiders, voornamelijk, vrouwen en toedsjég, die lid zij'n van d© 'White Goods1' iWor- kei's Union in staking gegjaan, wiaardoor 500 bedrijlyen der stad worden gpth-dffen. Voorts zijn 60.C0O kleermaalksters, 10.000 man van de wassdh'erijén, schilders en strijkers en ÏO.COO arbeiders der boorden- indiustrie in staking. Ten Zuiden van de Hjudsonrivier in New Yersey 'zijri 100 vehveofj|en mte>t in het gteheel 15.000 ai-Leiders gestoten op 'grond van een Voor twee Wieken dlootr de 'zlijldewtevers in dit district uitgeroepleu staking, wpard/oor de totaal 35 a 40.00 arbeiders werkloos zijn geMoirden. Het ongunstigste bterielht inizlalke de ar- beidslgeschillen was da,t, w!a,arin melding werd gemaakt van Jmt dreigement-, da|U de stakingen, die reeds in verschillende electriciteats'centrales uitigebfakfeein zijp, voortdurend uitgebreid tollen worden'. li© revolutie oipl 'Cuba. President San Martin heeft als leden van zijn kabinet benoemd op| de pois,t van minister van buit-enlandgche, zakem Marculs Sterling, lalsi 'minister van flnainciën kolo nel Manuel Diespaign, als minister van oorlog kolonel Julioi Aguiadio en als mi nister va-n justitie Bios Balmaseda. Kolonel Despiaign is reedls„elerder minis ter gewee#, t-efwijl Sterling, tot voor kort ambassadeur te Wlaahington w.as en -onder- president De Cespedes was benoemd tot minister van buitenlandsche zakem: Kolonel Aguiadoi heeft twee jaar ge vangenisstraf uitgezeten wegiepiS «em be raamden aanslag opj het paleis van Gene raal Maehado terwijl Balimaseda verant woordelijk iwas voioï de onthnlling van de moord welke in 1932 doior dei geheime politie -te Samtiagoi de Ouib'a is -gepl-eiagd. Dei studenten zijn vo-or 'n de-el nog in oppositie: i en diat jij een rijk man zou worden. T-oem dn-t alcelige testament bejiend werd, kjw'a- me-n ze als ,een troep haai-em op ons af. Ik moest Querne wel aanmoedigen uit puren drang 'tpt zelffehond. Het kan niet, het kan eenvoudig niet, dait ikf met een man zonder geld trouw. Maar veronderstel eens dat ik' geen m-a.n zonder geld was. Er wa-s e-en vreemde klank in Eob's stem. Lilian wist nog niets van het lafer-,gevonden testament. Ze liet zijn hand' los ,en trok baar mioioia schouders op. Wait hieib ik er aan om onzinnige dingen te veronderstellen, zei zla geprik keld Wie. l-even niet in «tem sprookjes wereld. Z,e keek heim r-edhit in de ooigen. Ik wou -dait he.t zoo wlas: Bob keerde zich omhij v-at,te haar hotofld in zijn bande® -en ke-elk haar diep en peinzend in de oogeln. De zWoieiegleur van 'de rozen op haar japon maakte hem dronken échte rozen, flitste heit evetn met btherheiid door zijn hoofd, geen prulli ge! imit(atio van papier Is- de macht van het geld -sterker dan de macht van je liefde voor mij Ze trachtte zich los te makenzijn blik en zijn waeke stem brachten haar in ver- Tweede Kamer. O ver zlioht', D© g'eheele zitting va,n Dinsdag is be steed -a-an heit w-et-sontwerplje-v. Sehaik, bevattende Ij-et uniformverbod, wa,aro)m voór-al dei -socialisten,, b|educhit v-oor fas- eistiscba demonsitriatieis, eerst zoo gesmeekt hebben. Thans stemden zij met de overige revolte, elementen -eenstemmig tegjen. Bij de veranderde- koers, die 'n wat strenger optreden tegen de roode vrijmeedigh-eden met zich brengt, vreesden zijl, dat het wapen iwel eens tegen henzelf gericht zou kunnen worden. Daar de andere plart-ijem -allemaal voor waren, zegevierde minister v. Schaak gemakkelijk. Hij -diei in het oplenba-ar kleedingstuklden ofl opzichitigei 'omdersicheidingisiteek-eneni draagt of voert-, welkie uitdrukking, .zij'n van een bepaald' staatkundig ptreven, wordt dus voortaan gestraft meib hechte nis van ten hoogste 12 dagen of geld boete van ten hoogste f 150. Dhr. Albiarda heeft nog getracht ,om voor optochten wat milder bepalingen te krijgen, doch de Kaan'er -gaf hem geen voet. Del anti-pa-pislten hebben zich in hun sbakkerige bekrompenheid van dei stem ming over het weitsontlwerpi cmthóudiein. Zij .hadden gaarne de Pauselijk© vlag en del Graal-banieren iu dein ban' geziein. in een -a-vondzibtin-g heeft de fiamer het wetsontwerp tot aanvulling van de Hoo ger Onderwijisiwlet (wering v.a,n buitenland- scha studenten) em. dat betreffende de wij ziging der departementale indeeling (instel ling van ©en departement van/ sociale Za ken) aangenomen. Do Omzetbelasting is ,er door. Slechta zes onvriendelijken (de uitgespiroike,n revo-1, en twee eenlingen) vomidl minister Oud telgen zich. Het, h-eeif't -gister amendementen gere gend: Eerstj tegen de weelde-belaating, Sluk vo,or st,ii;k' werden ze echter ingetrok ken of sneuvelden ze. Alleen dhr. Korten- horst- slma^t het succes dat linoleium tot 'n dikte va,n 4 m.M. vrijgesteld1 zal blijvien v.an de' extra heffing. Met de vrijstellingen op d© -gewone Omzet-belasting was de minister iets toe schietelijker. Boeken zullen thans b-ui-t-en dei heffing vallen, zoo oiok geneesmiddelen, 'bloombollen voor inla-ndsoh verbruik en straatverlichting. Behalve deze genoemde zaken vallen dus buitpn dez'e belasting; aardappelen, brood, versche bloemen, dag en weekbladen en tijdsöhr'iflbeiioragezelta diaonlanten (in het belang der zwakka dianiani industrie, welke anders heelemaal verhuist); doode en levend-a dieren, waar onder b.v. ook zo-u&e haring valt; eieren in de schaal; granen, waaronder bloelfWeiü valtj ea o°k b.v. rijbt; gr.asi, ho,oi en stroo, ve-rsche ien -gezouten groenten, klompen, margarine, alle mestptoffen, peulvruchten, planten, rund- en varkeinsyet, turf, v'ersoh en gezoU|t©h spek, water, fijn Zont, aardap pelmeel, caicaobo-onen, leder, m-qel e-n blloem van, -granen, versohe melk en karnemelk), ongebrande kéfïie, veevoeder, zaden, zand, drijfkracht voor indusitriel en bemaling, en grondstoffen vqor d'e industrie. Er is ook no|g gestreden /olm' fruiit varij' te krijlgen, doch hier wilde- de minister niet a,an. Dq Kamer is nu uiteengegaan tot Dins dag. D;an volgt da opening der nieuw© zitting. Standbeeld voor Mgr. Ariens. Dei landelijke 'commissie 'tot oprichting v.a,n -e-en monument ter eer© vaini wijle® mgr. Dr. Alplhons Ariëns heeft, na-ar w» vern-em'en, -a-an. dein he-er Aug'ust F-alise te Wage-ningen opdracht! gegeven tot' het vervaardigen v'an eein b-ron'zein, .standheeld. Zoo-als bekend zal h-e-t m-o-numem-t wor- warring. Za voelde zich laf en -laag, maar zei mocht ha-ar doel nfet uit he-t o,og verlie zen, zei die stem van haar koel verstand. Je begrijpt he.t niet, was alleisi .Wat za zeggen kon. Ik geloof dat ik' het helaas al te goed begrijp ,zei hiji dof terwijl zijn armen sla.pi naast zijn lichaam n-eervicllein: Zijn ge-da,öhten wa-rie-n mét onlw-e-erStaan'- b-are kraöht naar Rosalie getxökkle®. Diei daplpe-re kleine mei-d had goen. oogenb-lik! ge-a-a-rzeld oml terwille van -hem armoede en -e-en hard lewe® tegemoet te gaan. Hij vroeg zich- nu Voor het /eerst -af -oif hat alleen maar teie® soort dankbaarheid waa geweest die ze voor h-em gcv-oield had, ofi dat -eir nog elein wartmer en rijker gevoel in hia-ar kinderlijfc-rein hart voor hièim! ge weest wlas. Hlet was beirn of er o-ploens een onoverkomelijke sch-eidlsmuur gerezen was tus'sehen ham- ie-n d-e-z© vrouw, die schaam teloos bereid waisi zi-chztelf en haar jeugd en ha,a,r -schoonheid! tc offeren aan e-ein ouden laeiijke-n man, v-aml wie® zij niat hield', -alleen om de millioenen die deza bezat, laEe-en om heb comfort en da luxe en d-e mooie kleeren en dte juweele® d'e hij haar verschaffen kon. (Wordt vervblgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1