NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DEKLEINEBAZAR Sola-Silver De roman van RoM Mailings 1,1, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS ,1, DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager j' Completa Sorteering EUWSCHE COURANT GEKKE GESPREKKEN I NUMMER 108 DINSDAG 12 SEPTEMBER 1933 2SBT' 'MM*"6 Huldigingsdefilé voor H. M. de Koningin. fl BUITENLAND VAN HET VATICAAN fl BINNENLAND FEUILLETON SBL. nd, een koning vaim Frankrijk1 «q keizer telde, eslachtsnaam Rockefeller wordt gp> n verbastering te zijn van „Roquie- den naam1 van een beroemde ia. Langqedoc, in het Zuiden! van duizend j,aar geleden. werden dei Roquoteuilles, die tot Lie note n behoorden, nit Frankrijk ken 'en vestigden zioh te Hagendori ksohland', waar de naam verduit'stoht ob Rockefeller. De molen van Jo- ater Rockefeller ,dic in 1792' naar ra, emigreerde bestaat vandaag den ijgr. i i "voor hij zestien zon worden, begon naar een baantje om te zien. Hoe- ienrstelling hij diaaPbij ook .onder- courage begat* h!am niet. Einde- i 'den 2daten September van het jaar oen dag dito elk jaar gevierd door del Rackef!tiler-Fami|lid-Asslo- |(waarvan John D. geen lid is) yer- hij zijn eerste betrekking pja assis- vekhoudler in het kantoor van een ssionnair in landbouwproducten, salaris werd ni»h gesproken. Deze lie meer geld maakte dan eenigl an- an vóór oi' na hem, aanvaardde zijn 'betrekking zonder eerst te vragen ll zijn salaris zou bedragen. Hij drie maanden alvorens «r over Igesproken werd., Toen kreeg juj dollar in een ronde som, zijnde 14 salaris ad 31/e dollar per week, en Ihem gezegddait. zijn bezoldiging 25 J per maand zou bedragen, de eerst,© vier maanden bes-teeddla |d. 9 dollar voor kleeren en gaf' 51/2 aan de' kerkcolleotei en weldadigheid, I hij bazuinda het- niet van da daken Hij noteerde het alleen maar zakboekje. Hij was ipen heelemaal In oud. Ww dat allemaal huichelarij.! sedert is hij 'önafeabroken blijven met geld weg te gieven, wat voor 1 feller heiel iets anders beteefcent dan veg te smijten. Jaren later, toen hij was, «m tpon hij Werd uitlgekre- ls des werelds grootste, de tootosaar- monopiolist en de „wreedste olie- gal hij voor 4® zending 100.000 is. Predikanten protesteerden g&Wel- egen heb" ia,ann©meni van zijn „bezoe- geld". En t,a midden en ten splijt vair it kabaal .waaraan geheel Amerika nam, schonk John D. tien millioeln aan het onderwijs. Ledurende veertig jaar," wordt ge- „van 1872 'tob 1914, was de naam |jóhn D. Rockefeller de meest, veraf- vde in de Vereenigda S-teiten, een die, vereenzelvigd was met hebzucht, nicht, .gierigheid, schijnheiligheid en ifitie." lans neemt een aureool de plaats van orens in. I 1 I ,1M(E VRAAG. 1 meneer Kramer, wat. een pracht '11 jongen hebt u!.... Wjat k'ijjkt-ie v«r- dig de Wiereld in! En hoe heet-ie?." Cramer, natuurlijk 1" ONVERSTANDIGE VROUW, iji: „Als alle mannen na, hun huwelijk l voorkomend voor hun vrouwen wa als icrvoor, da,n 'zlouden er heel' wat ld,er ruzietjes z'ij|n!" pijl„Mogelijk, maar zooveel' te meer Jissementen IR GEREAGEERD;, Bertha, telkens wanneer ik ie, is het .alsof er een elektrische vonk m'ij|n Rchaam! gaatl" |P,as dan maar op vo,or kortsluiting 1' ISiCHAVING. i J ievrouw Eskimo is opgewonden. Zij jpt h'.aar jongsten zloon Wijl zich: ,jNa- tjc, loop eens gauw' naar je vader en hem, dat er een intercommunale, tejfc- |u voor hem is. Als die: mannen eens >dig ziijin, dan zitten zie, te ijridgen V' ;K|ERHEiI>., I 1 1 IRebec'ca, hoe weet je eöo zeker, dat neer Augurkje je wil trouwen?." jOiudat Mj| mijl in goedkoop© kleeren d aantrekkeilljjker vindt dan in dure! DlEi VBRiSTROCHING. ma,ar ik kan miijl met dien besten niet herinnieren (Ui ooit op mijl colleges hie'bben 'gezien,zegt -dé. verstrooide pro- isor tot den eandidaat." JPardbn, professor," ven-klaart deZ^, 'be- digd, „dat moet. bepaald mijln twW- gbroer zïjlndie lijkt sprekend op mij ,yO, zloo. Ja, in diat geval is het na- urliijlk wat anders 1 >PEiLC*OiS|. .{Bestaat er geen onschuldige remedie jen slapeloosheid?," „(JZeloer, dan moet .je tot duizend tel- „'Dat, lüjikt gemakkelijk -genog, maar on- baby kan nog niet tellen!" N C' E RT -O O N ViEiR H.AR IE- Voortdurend .Zitten tw'eo concertbezoek |ers met elkaar te babbelen. /Annie, -aagt de een aan de andere, „hebt je wel >ns geprobeerd met gesloten oogton naar ui muziekstuk te luisteren.?, „Probeert u het liever eens met «eo islioten mondt" merkt een heer achter ar op. i AN D|E, VRUCHTEN. De kleine Liesje Gi'rfijlgt voor de rorete aal een glas karnemelk te drinken, Hfeel toorzichtig proeft zijl Maar dan zlegt ee, iet een scheefgetrokken mondje: ;,jMpfeSJ*4 Ic geloof, dat da kioC nog .niet heele^11^ fijjp was!" I I liEDELIiJIC, i George, je houdt niet meer van me- roeg.er gaf je dij! altijd dejW» irties en j.ijj nam de Hemere. Nurd.ee J iet ne,t omgekeerd'. Onlzdn, sohat. Nu kook je bteteri Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie' Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 ZEEUWSCHE COURANT Ad.ertentiSn tan l 6 r.g.i.'f 0.90. elk, regel meer, 0.15; I 11| Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager „.j waarde publiciteit i WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Zaterdagmiddag heett in liet Ainster- unSche Stadion hot gropttsche Hiuldigings- :iité plants gehad ter herdenking van :t 35-jarig RpgeeringSjubileum onzer Kmiingin. Des middagt 2 uur vertrok de Konink lijke iamilie v(an het ipailcis op Ren D|am, overal toegejuicht door 'n menigte toe- Bchouwers naar het Bfcpdion, waar do feestcommissie het vorstelijk geztolschaip ntving. Het Stadion was tot den nok gevuld. Duizenden had men moeten I f.ntving. "■toe gevu, laliviizen. 4' .1 WJJtZ'tJll. Na de stormiachligei ovaties sprak, ds, H.oogenliuij.z?n, de voorz. der cummis- van advies een welkomstwoord de Koningin werd v. sie ®tloor H.M. woord. dat beant- lted'e van de Koningin. Mijnheer de Voorzitter. Het is Mijn wensch ,persoonlij|kl Neêr- jmds Jongeren, die de voorbereiding, v,an |ü«e grootsche en indrukwekkende) betoo- •iiig op zich namen, ,en allen die zich. op- ifliaa'kten diaarafin deel te nemen, Mijh.hartj- grondigen dank te betuigen voor dit blijk van hun aanhankelijkheid en trouw, nu -111,- 35 jaren zloo nauw aan Mijn Volk ver- 1 bonden ben geweest. Hierbij geldenlk Ik look "de talloos velen, die deze ure uit de jvert-e met ons medeleven, -zoo in het Va derland ,ils in Nederland onder de kern- 1 kringen en breng hun daarvoor Mijn blijl- aondere erkentelijkheid. Als I'k op dit tijdperk .terugzie, dan is het mfet een hart vol d|a,n'kbaarheid v.oor nl jjet sciioone en goede, dat Ik van Mijn KVoik heb mogien ondervinden, dan word Tik steeds opnieuw getroffen door de 'be- vijzen van verknodhtheidi en den steun 'SMij. niet bet minst in moeilijke en fc'org- wlle dagen ten deed! gevallein en wielke £1: hans, in dezle ure, andermaal op pndub- bol zinnige wijze ondervind. I Pogen Mijn plicht te, vervullen tegen, Over 'het Vaderland is Mij in donkere «.tijden meer dan ooit een voorrecht dn bron van blijdschap, daar Ik Mij gedra gen weet door Uwe trouW en medeleven. F 'De nationale gedachte bindt ,ons wecï epllen te 'zlamen l .Wij willen ons aelf.^ijjn en blijiven. I Wij willen voortbouwen op, de grond slagen door onze Vaderen gelegd, ons be wust van rnze roeping tegenover onszelf en in het groote gezin der Volkeren. Wij willen putten uit de schatten ons oor een groot voorgeslacht nagelaten, Joverluigid daarin ten allen tijde overvlllae- dig te vinden hetgeen wij behodven om Ba-et taaie, volharding en Mich steeds woar ■vernieuwende 'kracht te strovton naar «la b,inpassing bij gcw!ijlzigdto woreldom'st.an- pheden, welke onder Gods zegen ons wifc.1' een golukkige toekomst brengen kan. Ik bid God om wijsheid en sterkte om |jiu in den tijd, dia vóór ons ligt, vastbo- aden daarin voor te gaan. Mij thans in het blijlzbnder richteii\d; (lit tTïe Jlongeren wenscli Ik tot hen het Woord van oprechte, waardeering te spirekgn 'vtololr den ijver en de voortvvarendheid weTk'o pij' hebban aan den dag gelegd bijl de voor bereiding van deze voor Mij onvergete lijke ure en voor hun trouw en toelwiijl-' Jding a,a,n Mij' en Mlj'n Huis. I Een scluoon© taak Zij1 voor hen wegge- Kegd indien zij langs de beproefde w'dgen, 1 zoo even door Mij' aangeduid, straks hunne Ifaaohten gtoan wijidleja a,an den opbouw van het tijdperkTdat voor ons ligt. Waar )Zij| in de groot© figuren, die Nederland hdeft Ivoortgebraelit, die idealen vterpei-soonlljlkt - zien, welke ook zij: nastreven, Zullen zlij) L> er krachtig tea kunnen bijidqagen het iBchoonste uit ona© historie in heden en toekomst te doen voortleven in ,zich steejls vernieuwenden en verjongienden vorm'. Ten besluite ridht lk Mij' tot ,U, pllten, o.uideren en jongci-en te izameln, ja tot de bevolking van geheel het rijk, om plti één en ondleelbaar volk' de handen ineen te slaan ten einde eendrachtig s,a>nfe(n te werken om dezen zorgvojlen tijd te boivein te 'klom'en. Als vanzelfl gaiat ons aiUier blik! naar onze fS)ere driekleui1, symboiol van ons willen en kunnen, zinnebeefid boveinM van r>ns dierbaar Vaderland. iZjijwaaie steeds over die Wereldaecën to,t in dé| |vei-st|© lan den en doe daar kond van pnZe eendracht en onizi© wilskracht. Leve liet Vaderland. HioöZee!1 i Het h ui digi n gs - djeï|il'|ét Na dezto rede werd het Kroningslieid van 1898 gezongnien en begon het gfcooto delilé. door een twintigtal ridders in de Militaire Willemsorde, die donderend toegejuicht werden. Daarna volgde een gropte cajvakciaidp van alle vereenigington, aangesloteiu bij de „Federatie van Landelijke Ruiter-veif eenigingen". Die ruiters voérdeïi de vaan dels hunner vereenigingen met zich Snep, waai-mediei zij voor de Koninklaj|ke loge oen zwierig saluut li r acht en. Bewonderende toejuichingen waren het deel van de a'fdeeling berdden niillitairp politie onder aanvoering van luitenjanit Ilckc, dia stalen vaji prachtige ruiter- kuust te 'zien gaven; epu sehau,wspp)l, dat nauwlijks onderdeed voor dat van 'n fantasia van Arabische krijgslieden. En dan volgden 'in ï'ijlen van licht, de vaandel- en banierdragers voorop, de orantje-getrquwe bonden, vereenigingen en corporaties uit \b.-et heel© land; u,it Re groote- en de provinoip-steden, nit 'dlo dorp'jes van die verste uithoeken. Pro- vinciegewijize trokken ze voorblijj. Een baji- zonder kleurige noot gaven telkens db groepen, waarvan de deelnemers, sommige off allemaal', zddlx in nationaal clostuum hadden' gestoken. En dan waren er do kranige politie,-alfdeelingeni uit velb gier meenten des lands, die hier da ©ar hunner uniform kwamen honghoudieu. Uitbundig toegejuioht werd de afdeeling Amstfeir- damsche bereden politie onder aanvoering van drie inspecteurs, die de Koninklijke •familie voor haar log© een mjartiaaï sabel- saluut brachten. Zoo: tnoklfen die hMdi- gend© rijen in sdhier eindelooiz© stoetien voorbij de Konin-kJ|ij|kl9 loge. Het waren niet h»t minst de turnvereeniginge», die het dielfilé tot Zulk! een levendig en kleu rig schouwspel maakten. Een peloton ca detten van de Kon. 'Militaire Academie te Breda opende de groep Noord-Bjiabant, waarin vooral de Söhuttea-s'kionin'gen do aandadhtt trokken. Dpn komt' ©en .nieuwe groep, die van Zeeland en Zeeiu.wseh- .Vla,a,nderen, met een doeiki voorop', waamp staat: Axel brengt hulde! Geen oogenbliild wordt 'het aanschouwen van het défilé vea-velend; volikpmen be schaamd werd d© vrees, dat de iwhbsi' findejooize opeenvolging van de groepen eentonig 'Zou .worden. Het was een ejn nl kleurige afwisseling, en nimmér werd jnéh moede om het tafi-eei vol levendigheid in de indru|k:w-e|Hiende omlijbting van de overvolle Sttadiionrangen te aanschouwen. Prachtig waa het voorbijtrekken van do Graal-meisjes in haar Zwierige mantels in wel-harmionie;erende kleuren; Zij: wer den voprafgeglaian dioor een afdeeling ha- nieidraagstea's, die, na langs de Kioninik1- lijfce 'familie te hebben gedejfïllelerd, mid den in (hie|t Veld in twee grpepein nitlzlweiimi- den. Dit was wiel de grootste pn fetekje|r de kleiurigste groep van het heel© défilé;: 1500 meisjes hebben haar samengesteld). Dian volgen Amsterdam's 'fïetsehde sehoolkanderran, jongens en meisjes van de hoogste klassen van vrijwel alle Am" sterdaansche scholen. Zijl hebben hun fiet sen versierd met echte en met papijereii blo'emien en het is een ejn al! Mliothjedldi en kleur en jeugiT en leven, Idat daar in vlot tempo, aan het oog voorbij trekt'. Diui volgden iu lang© 'gtoiédiereu db blauw-geiunifbrmeerde mieisjes-,gelZelt|en dit was meax stemmig van kleur dan do Graal-groep, maar even goed gediscipli neerd en geestdriftig. Toen het huldi- gingsdé'lilé, waiaa-aan 45.000 mensehen heb ben deelgenomen, ten einde liiep, daalde de zon reeds lager aan den hemel. Eai steeds blijven de groepen 'vtoorblijl trek ken en altijd blijft er afwisseling, en neemt de geestdrift van het publiek toe. Met luid gejuich begroet het de Jcaas- dragers en de brandweer van Alkbaaaa*, de adelborsten, de burgerwachten van vel schillende gemeenten; de marine-ana.trozen, de mariniers. Heel het Stejlion 'zingt pa©t de muizWk mede van .Piet Hein, di© de Zilveren Vloot heeït gewonnen, als onz'e marine .de. Koningin komt huldigen. De verwachting, was, dat het del'ild ruim 6 uur af'geloopen Zou zijn, maar hier Zijn nog blij(ma. 3 (uur 'iHarnai m'ee) ge moeid geweest. Het werd donker, Zoodat- in het stadion d© verlichting ontstöikfen werd. - Tegen negen uur waren de la,atstq groepen vooj bijgetrolkk'en en vea-liat de Koniiiklijke familie het Stadion. Dichte mensc'henmassa's stonden overal 1-angjs den weg geschaard. i i Op den Djam' was het Zoo vol nl-s het er wiellicht Dooit geweest is. Toen heh yijtuig van de Koningin, den Prins en de Prinses het Djamlplein opZwenlkte, brak een ork'aan van toejuiohtingen los, welke de Koningin, staande in het rijtuig, toen Rit voor den ingang vin het paleis stil stond, naar allo. klanten wuivend beant woordde. Als uit écn mond zongen de duizenden de vorstelijke familie helt Wil helmus toe. Dje Koningin, de Prins en de Prinses bleven buiten totdat de laat ste tonlen van ons Volkslied weerkftonk'en hadden. 1 I Te kwart voor elf zijn de Koningin en Prinsjes J'uliam, 'zonder icferelmlonieetl dood" de Moizies Aaronstraat cn langs de Rozen gracht na,ar den Ruigehoek gertmkken. Die mlenSchenm'c-nigif e, dip h,aar o|p dein' öa|m' Zulk een overweldigende ovatiel gebracht had, wps blijven wachten, om haar no,g eens ten afsicheid met groote gepstdrift toe te juichen. Prins Hendrik' is te Amsterdam' geble ven; hij zat a,ls eeregast aan, nanj het gala-feestmaal van het hu|Miging!scbmit|é in Hotel dj© 1'Enrope. OOSTENRIJK De katholickicndag te Weciicu. Ter gelegenheid' van d-en katholialdemdag to Wieenen is giisiteren op den Ri?|nlnplartz een 'batooging van heit Vaderlanldsoh© fromti gehouden, waar kanselier Dollfus's zijn aangekondigde programrie!d& heeft, gieliou- den Hij zCiiybe uiteen wat zijn regaering sedert de uitschakeling van hét 'parlemtont heell gedaan en stelde voor dat het piarle- mienit, in zijn vroegeren. vorm 'nipt zlal te- rugkceren. Spr. verklaarde voorts;: „Wij willen geen piolitaek van gfelweld voeren, maar zijn verplicht den rusk van heit ar- bcideude volk tegen alle -geweld te be-' schermen. Wij mototen thans ons land opt- nieuw opbouwen en zijn van zins ,ons' dlooa- geen enkele terroristisch© btoweging te la ten overroinjlclen. Wij doen nog ééns ©en 'beroep op alle Oostenrijkers, hat holoifd Eoiel te houdeu. zich niet aan valsph© verwach tingen ove.1 te gaven en trouw aain den staa.t te Wijven. Onze politiek is gericht op haudhaviog van rust en v'rede. De lijd van het liberale kapitalisme cn ,ya.n de liberale, wereld- en QesonomiBtohc orde is voorbij, de tijd van de Marxistisch'© leiding des volles eveneens. Wij verwerpen gelijk schakeling en terreur, wij willen de socia len en christlelijken sta,at Oostenrijk op vaste grondslagen vestigen. Deze opibopw ii -een haak "die ïn dit najaar valdt'e vormen zal aamvemieu." De kanselier behandelde vervolgens het wezen van de oongregatiev© constitutie. Ook op sociaal gebied staat de regeering voor tastbare plichten. PORTUGAL Tic (fkienen van grooten Katholieken <i) bloei. Heit Portug-aascihe katliolicisme gaat een nieuwen bloeitijd (tegemoet. Behalvl© .uit het 'St-cieds drukker wordend' tóea-kbezoök, blijkt dit ook uit de houding van de plens, het toonael en de biosicoipien, die zioh -allen vrijwillig ter bestohikkiug hebben gesteld; van -cfen nieuwien geiest-, di© over bet volk gekomen is. Portugal, de nabuur van Splanje, heeflt zijn katholicisme, -teruggevonden. Kapitaaikraich'tiga katholi-eklen h©bbb'en het plan gevormd om een krachtig Radio station te 'bouwen, dat d© banden tusswheaa da katholieken in het moederland ©ener zijds en de Port-ugtoazén op Madeira, de Azoren -en dto overige koloniën, Zal verster ken. Bij gWeigemkeid van een pelgrimstocht naar Fatima heeft ,een groep v:a,n katholie ke geneesheeren besloten tot het oprichten van een Katholieke Artsenverae,naging: De Sjtiehtingsvergladerinig werd bijge woond door Zijne Eminentie Kardinaal Ce- re]'eira, clm patriarch van Lisisaibon, di© in zijne toespraak wees op de belangrijk© rol, die de katholiek© geneesjileter te vervullen heeflt bij hiejt kerstenen van dte m-aatsohapij pij. 1 In Covilhn is, een college gesticht Voor d© opleidiarg van wierkers voor de katho lieke sociale actie. SPANJE Lerroiix kabinetoformatenr, Lerroux, de leider der radioalen, hoeift v,an Alcala Zamora, den president vian da Rcplubliek, opdracht ontvangen e©n nieuw kaoinet 'te vorm|en. Lerroux bqetflt de opdracht aanva:ard eq zal, naar verluidt, in overleg treden met niet aan partijen .gabon-den mannen om «en nailionaal-republikeinscb kabinlet te b'rein- gen. N,aar da Matin uit Madrid vermeeimt, zou Lerroux vioioamemiens ziju om bij de vorming der nieuw© regeeaóng zoo Vea* jno© gelijk na,ar links te gaan feneimdto ©en con- centraitie-reigeering tei vormlan. Volgens Reuter heibben die socialistisch^ radicalen besloten ni©t samen t© werken met het kabinet Lerroux. De groep deï parlementair© socialisten htoeifit zioh over samenwerking nog niat uitgesproken. AMERIKA De revolutie op Cuba, De junta heeft het voorlocptige presi dentschap opgedragen aan heit lid van de junta, Ramon Grau San Martin. Deze heeft onmiddellijk een aanvang geahaakt m«t- de vorming Van een ooalitie-kabiniet; dat -alle revolutionair© plartijen zal omvat ten. Talrijke officieren van leger en vloot heoben dien dienst weer hervat. 500 officie ren van het lager weigerden ©ohtjelr nog den dienst tj© hervatten, zoodat men vreest, dat door hun houding moeilijkheden zullen onifstaan. Het Amerikaiaas|oha ministerie van ma rine heleft noig negen torpedojagers! naar Cuba, gelzbnden, ofstchoion na oplossing van da presidlemtlskweisitie ©en ontspapnimg was ingetreden, naar het scheen. Opi hot oogen- blik bevinden zich, in totaal 35 Ainler. oorlogseehepen in da Cu'baianistoh© wateren. De nieuwle president van Cuba, San Martin verklaarde, dat d© l'ageeiring, do 'b'uitenlandsoh© siehuldlen Zal arkanjnen. De regleering wenScht m'et allle landen goede betrekkingen te onderhouden-, daoh uizonder wensioht zdj leen emge- vriendschap met do Viereenigd-a Sitatlen. Het Concordaat met Duitocbland. De ond'erteiekeninig v,an het Concordaat meit Dui'tschland schijnt «enigiszins vastge- loopen te zijn. H'©t Verlo-op ,der binnian- landsche, -gebeurtenissen in Duibstohland blijkt d-e aanvankelijk)© beizorgdbeid van den H. Stoel ma,ar al h© zeer te rechtvaar digen. Aan de vervolging .der katholieken is niet overal leien einde gemaaktda exclu sieve verheerlijking vian heb Duitstoh© ras boven alle volken wordt aldoor intenser, geöetol in strijd overigens miet de katholie ke leer, die- ziegt, dat alle miensichien broe ders zijn, en gelijk voor God, Die ben Sömej-,. Het' Schijnt overigens, dla.t da D-uit- Sohe regeering weinig geneigd! is, om de verplichtingen na, te komen, welk© zij op zioh nam, ten aanzien vau hat katholiek onderwijs. Tenslotte werd nog .gesignaleerd, dat Duitsche seminaristen, dia niet aangesloten! zijn bij een of andfera gemilifari9eerdle rijksorganisiaitie, hinder ondlepvondan bij de voortzetting hunner studiën". Tot' zoover eian Reuter-teLagra|m. Officieel wordt intusgeWen d© .vertraging verklaard met dl© afwezigheid van den kardinaal^tiaaitslselcrefaris. Tooh geratificeerd. Het opl 20 Juli j.l. ond-erteekend© oon- eordiaal tusSchen den Heiligen Stoel en, bat Dui-tisohe rijk is Zondag in hiet Viati- caan toch geratificeerd. Bij de ratificatie beeift de Heilige Stoel' mondeling en scflirifteiijk de rij!ksa'egeea"ing gewezen opi eenige -punten mieit betrekking tot de ontbinding en de voorloiopiga hand having van het. concordaat-. De-ze plunjfen betreffen voornamelijk d-e laotia en ,de basoherming der 'Katholieken en het recht van d© katholieke pars, om be@ins;elen v,an het katholieke geloof van da katholiek© zedenleer te verkondigen en te verspreiden. De rijksrageering heeft ziicJi tegenover d'e-n Heiligen Stoel bereid verklaard, over de-zo pjunben zoo ©poedi-g mogelijk te on derhandelen en tot overeenisbeimmimg te ge raken, overeenkomstig den tekst en dan geest van het concordaat. Bezuiniging bij Defensie. D© minister van koloniën «n de minister v.an defen-sie habbb'en: le. ingesteld een oomlmissie miet de op dracht hi. ©en oi'ganisati'a te ontwerpen van do weermacht in Nederland en in Ned.Tn-diëë, welke miet handhaving van haar tegen woordige doelstelling leiden kan tot -aanzienlijke besparingen zoowei op de rijks-tagrooting ,als cB-die v,an Nted.-Indië; b. een nieuwe regeling te omtwlerpen voor de administratieve v-ea-deeling ^er kosten van de maritieme weermiddelen tua< sehen de begrootingen van Nederland en van Nederl.-Indië. 2e. in die commissi© benoemd tot: lid en voorzitter den minista rv,a,n staat 29 i Robert, wanneer zul j« toch eens iets ernstigs beginnen Hot is zoo zo-nde en f jammer wat jij doet, zooals je j© geld en je1 beste jaren wegsmijt. Er zit tooh zoo veel goeds in je. Je hebt me verteld dat dat arme- mei-sj© j-© 'beschaamd ha,d ge maakt dat z© je je gebrek aan levensernst en levensmoed heeft, laten voeden. Dat- is het wat je noodig hebt, kerel; «en dap pere, trouw© vrou'w, die je kamea-a-ad is', l die je den goeden weg wijstgeen luxe- I vrouwtje, g©en speelpop, die. aan niette an ders denkt dan aan da dimgeirn die z© van Sjouw geld kan koopten. Je hebb. je handen jvol mogelijkheden, Robert... ben je van plan z© op dén grond te laten vallctn?. Op een preek van den ouideav Ijergersou had Rob allerminst gerekend. Hij probeer de zich wijs te maken dat hiji beleadigd was, maar daarvoor Was die berinnering onn Rosalie t,e hard aangekomen. Neen, de klap was raak gtowtoest. Hij voelde een prop in zijti keel kom-en a1 Cen ^w,e€<1e herinnering ltwiam1 zich bij I ib e\r.s^ v°cgen. Hij zag. zich weer met Rosalie staan op den landweg naar Bsd- münd bij het, kruispunt waar hij' haar na de voltrekking van liet liuw-©lijk had af- gezet. Hij zag weer hoe zij' haar sehuWe oogen naar hem opsloieg; hij voelde den zacht,en druk van haar klein© .hamidiein' op zijn schouders. I „Wat er ook gebeuren zal, ik z'al altijd blij zijn dat jto me getrouwd hebt, Wat er ook gebeuren zal." Met een plottelingen ruk trok Rob' zich los uit dien vriendelijken, lichten greep v'aln den ouden Fergierscn. Zonder een wpoo-d te zeggen, maar met een vuurrooden blos v-an sohaamte op zijn gezicht en tranen in zijn ooglen, rende hij' d© kamer uit. D© oude h-eer luisterde naar de gejaagde voetstappen op de trap, in de hall Daarop hoorde, hij de voordeur miet een slag dichttrekken. Er kwam een Warme tinteling in zijn heldere oogen en hij zei in zichzelf: Ik Zal hleih toch ma-ar wagen; ik' ge loof dat ik bet) tioch maar wagen moet HOOFDSTUK XI. Robert rend© in één opwinding dooi' de straat. Van ergens kwamen die klanken v,an een muziekcorps in den voebtïgen avond. Hieit deed d© herinnering ontwaken aan -den optocht van den- circustroep «n hij vroeg zich af of hij de heugenis, van die baklemmendto da,gen wel ooit W-eer zou kwijtraken. Éen taxi reed hem' achterop Taxi, sir? vroeg d'e chauffeur, die wel «en vrachtje wild'e hébben. D-e jonge Hafltings aarzelde ©en oogen- blik en antwoordde dan: Al'l right. Hij mia.abte het portier open en zei op een toon di© bijna, uitdagend klonk: II- dersle.y Gardens 45, West. De auto had' eem snelle vaart en Rob leunde achterover in de kussens. Hij staarde met een afwezigen blik door het portierraampje. Er was iets dat hemi drééf om naar liet huis van Lilian te rijden. De t-axi had het idee spontaan bij hemi doen opkomen. Hij' wist dla,t ze- waarschijnlijk niet 'thuis' zou zijn; hij was in een getwbou pak' en jn Hdersley Gardens waren ze erg op de vortnën gesteld. Maar het was alsof hem dat op dit oogenblik niets kOm schelen. Hij w,as Weer in dezelfde onverschillige, baloorige stemming als op den da,g dat list eerste testament geopend wad en dat hij weggeraeed was om 'Rodalie op te zoeken in zijn heftige hunkering naar bemoediging en troost. Toen hij opi de stoep van liet huis! stpnd voelde hij ©en ongekend gevoel van ze nuwachtigheid in zich opkruipen. Hij had Lilian niet weergezien sinds dietni avond teen hij met haar kus op de lippen ijlings naar d-e „Four Wjnds" had moetien ver- Ireltiten. Hij had den brief waarin ze hem den bons had gegeven, niet beant woord en haar evenmin van het terug krijgen van Zijn vermogen op de hooigtë gesteld. In zijn ontsteltenis om- dein doóld van Rosalie was hij niet Wleer naar Lilian toegegaan, maar toch had hij ©r zich meer malen op' 'betrapt dat hij «en visioen had van hun weerzien van Lilians vreugde als hij haar vertellen zou dat niets meeir hun huwelijk in den wieg stond! Huwelijk! Plotseling zag, hij zich wleer terug in dak kleine, eenzame, 'halflichte kerkjedo herfstbladeren dwai-rteldlen bui ten over de graven van het kerkhof -en do kille regendropipe-ls drupten als tranan langs de zerken. Hij voelde Rosalia's kleine hand weer beven in de zijne, hoorde weer haar verlegen sfem -en liet geliijn van den nmechtigen koster achter hen. Dat was het huwelijk geweest, dat hem bondwat was hij voor een harteloos man om te, denken aan -een ander, terwijl de tragedie nog zoo versch wa-s? Het meisje deed da voordeur voor hem open. Zonder een verzoek af te wachten, step'®' hij d-e hall binnen. Hij' was zoo buiten zichzelf, dat hij niet. Wachtte tot het) meisje, hem behoorlijk zou hebban aangediend, maar opi haar m'ededeeling dat miss Fan'ei thuis was, liep hij dto hall door naar de woonkamer. Voordat hij de deur bereikt had, werd deze al geopend en verscheen Lilian zelf op den drempel. Rob! Hij volgde h-aar de kam'er binnen en ging met den rug tegen de deur staan. J'e verwachtte zeker niet dat ik het zou zijn, zei hij' bijna-hijgend. Zijn hart klopte heftig 'en hij was zoo bleek' als leen doek. Neen. Ze keek hem -a,an van den overkant van de kamer; haar wenkbrau wen Waren géfronsit. J© had hier nie:t meer moeten komenik heb je in mijn brief immers ,al gezegd w,a.t er te zegggietn viel. I 11 I Daarom kom ik ook1 niet. Ik wou je alleen maar iets vragen. Is het waar, dait j® verloofd bent met Querne?, Er was een oogenblik stilte. De vraag w-as dan ook afgevuurd als een revolver schot. De zijd-en Shawl, die om! Lilians lial-s was geslagen, gleeid' af en het ge dempte lamplioht viel op haar blanke schouders. Ze had een kostbaar amber kleurig zij-don toilet^ aan met oen tuiltje theerozen in haar oorSage. In lia,ar donker haar had ze een gouden band en «en prachtige' diamanten sfer schitterde in do kant van haar iiitgetsnedetn jia,pt»n. De jon ge Haf tings kende dit kleinood; liet was ©en van zijn buihen's'poriga gasiohenkleip geweest in de- eergfe dagen van zijn ver blinde' hartstocht. 4" {Wiordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1