MERCURIUS HAVERMOUT 0 [""jsPORT en SPEl|~1 De man vf ZATERDAG 9 SEPTEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT T IN HET KRAAIENNEST cent per pondspak VOOR ONZE VROUWEN ALLERLEI 1 GEKKE GESPREKKEN i Het Huldigir H. M. de feu Mo ra,ta,l en; ku natj Toon onlangs dei Neder-JfvndSabe vcr- «eniging „Rem'bramd't", ma veel 'tavcn cm bieden, n paar Renter,andts van ,de tSoftw1- jote Wist aan ta koopen, hebben wlijj (.lie daad op moreele gronden becritisectrd. >\\'e vonden het alles behalve voorbeeldig, dat een officieel genootschap' zich liet ver leiden om in connectie te treden met een regeering, dlio om haar gnondslagl en beginsel, niet erkend wordt djoor de pilze. Bovendien, ziijln de Spwjets niet op eer lijke wij'z'e in het bezit van de kunst schatten uit de Pieterstourgsche Hermi tage gekomen en gebruiken .zlijf da pp- brengsl van ,hun versjachcrarlijj ook voor het bekostigen van hun staatsondermlijl- nend©. propaganda in ons eigen land. Niettemin is de genoemde vereienig|ing buitengewoon behuild om liaar aankoop, Hoeveel we het. aan ons nooit valllpre,- zen bureau van Statistiek moeten over laten om de juiste hoeveelheiden vjergotmci spraakwater en oere-wtijln te rqgistre|ercin en onder te verdeeleta, 'kjunnen 'wlljj wiel zeg gen, dat beide stroomen rijkelijk (vilioeddan. .Wanneer 'we ons niet vergissen, viel er op 't feest ook 'n bescheiden !mot regen in 'lintjes of te wel) cero-taekiens, He enorme aanwinst in kunstwaarde woog bölijjkbaar .zóóveefli zwaarder dan do zedelijke bedenkingen, dat mien de jaatstlo als nevengeschikt wet terzijde had durven schuiven. Hit laatste vermondden hvlij1 nJltlians Bpch deze illusie werd wreedaardig verstoppd toen we het (deptembériiuminer van do „Gids" ontvingen en daarin het kunsl- critisch oordeel van de redactie over den aankoop lazen. Hit deskundig oordcel werd tot 'n von nis in de volgende .regelen: „Titus in monnikspij1 en het .portret van Baskin, belmoren tot liet soort Werk van Bembrandt, waarvan men, zoo het in een provinciaal museum in het buiiten-ltind Werd aangetroffen, zou neggen: „Kijk eens aan, ze hebben hier ook al Rembrandt's,)' Het schilderij! getiteld: Hp verlooche ning van Petrus, is duidelijk een aanloop, die niet tot sprong werd, die los gelaten, terzijde werd gezet. Angstig vraagt ë'ij „onvoltooid".?. Neen, eerder onvoldragen. Wordt 'het niet hoog tijd te beseffen, dal al te groote jijlver zelfs Rembrandt's roem kan soh,a;den 1 imten wijl vooral zorgen, dat er stilte heersoht om het „doodsche Bruidje.'' iWo kunnen ons voorstellen, dat dit ontnuchterend schrijven met gemengds ge voelens zal zijln verwerkt in de kringen van onze vrtjlwülïgc: kunstbeschermers hun supporters en welwillende beschermers. Het is Kiopfets als 'n schep roet in, het eten. Na liet copieus diner vorml dit bittere hapje een des te sterker contrast. iNietfu- min zal het verwerkt moeten worden. Ho pelijk aal men dan in de toekomst Wat voorzichtiger zijln hij1 dergelijke ziaken en tot 'n Zuiverder Waardeeiring komen ivan ethiek en artistiek. i UITKIJK. Het was op bet einde der 17e epuw, dat de Muzelmannen doordrongen tot het liart van Europa;. Ho Turken hoopten in de Middel-EiUropeesche landen hun geiopf- en zed'eleer iuit te breidein door c|en alge' meene overheersching oiv'er d© b|eiv:o.lking, Zlijl koesterden het voornemen om alia landen, waar het Evangelie werd Verkon digd en aangenomen, aan de wetten van den Koran te- onderwerpen. K|an'a-Mustai- pha, een (ondernemend en stoutmoedig veld heer van Mahomocl IV, bópd zich als leider der troiopenmaoht a.an en veii'heugdia zich reeids in de overwinning Van Oosten rijkHongarije, H|udtschland pn vooral Italië, w|a,ar de hoofdzetel van het Chris tendom gevestigd is; h'ijj was vnornemens het geheele Christendom uit tui roeien Jn de bevolking aan de macht der Turken: te onderwierpen. Zeven jaar bestelsdde Kara- Mustapha aan de toebereidselen voior detz'e gewaag.de onderneming'. Uit de versteigjren- zen van hiet Turksche Rlijjk' werden sol datentroepen ont-bloden. Arabieren, Mama- lukken, Albaneezen, Grieken dn Tartaren riep men bijeen om gezamenlijk tan strijde te trekken tegen de Euro'p©eseh;e chris tenen. IMet een enorm groot leger trok Mahomed IV op weg naar Hongarije.. Men kbos de brug van Essek' tusscheD Belgrado ien Biuda. als de plaats van sa menkomst. Hier werd .aan Kara,-Musta pha, liet hoofd der troepenmachten, douï Mahomed IV de kenteekendn rijder waar digheid gegeven, welke bestonden uit dp duïbbele reigerveer, eien gaud;c,n oivirjiTok en een met diamanten omzetten pijlkoker als- medio het vaandel van Mahomed. Mustapha in het vooruitzicht van ©en sehitterendfe overwinning oiver de christenen, iziand her haalde malen een bode naar Wednen om aan Keizer Leopold de grofste en sma- delijlkste beleedigiugen over te lallen bren gen en hem1 te hoonen mat da alien over- heerschende T.urk'slche macht, die ook wel dra in izlijjn rijk .Zou bloeien. Slechts van Polen of Frankrijk dlurfdlei Leopold eenigu hulp te verwachten. Vooral van eerstge noemd land, da,ar dieaas koning. Joannes (Sobie&ki, beroemd w'as om zijn dapperheid -en groote, mensohlievendheid. Koning So- Ivieski aarz'elde dan ook niet, toen keizer Leopold hein te hulp. riep, en had fil npoe- dig een leger 'bijeen ge/bracht. Geh|edl on verwacht stonden de Turken voor de ves tingen der stad, die, hoeiw'el aangesterkt door de Wleenscho troepenmachten, lang niet in staat Zou zijln 'het- leger dier dui zenden Turken te weerstaan. In hel holst van den dacht. vluchtte Leopold mot zijn gez'in (en met hen meer dan 60.000 perso nen. D|e in de omgeving van .Wie-ene®. ge legen 'Woningen waren reed's door do bar baren uitgeplunderd dn in brand gesto ken. Hiet belegerde Weieneri had tej- haren- verdediging niet meer dam 14000 man, waanbijj zich op het laatst nog 5000 bur gers voegden. Kara Mus tapkas leger telde echter meer 'dan 300.000 soldaten. He in woners dier stad waren radeloos en geheiel Europa 'wlaohtte mftt angst en vreeze do komend!» dagen vapi stnjjd aif. Van alle 'Zijden stroomden manschappen naar .W-ee- nen om' de Turken te gaan bestrijden ph de hoofdstad ta verlossen. Thans achtte de 'koning van Polen, Jloannes Söbies'ki, den tój|d gekomen om het belegerde 'Wpd- nen jiersoonlijlk bij' te staan. Het w'as dan ook' meer dan tJijld, want de stad was np ^het )unt van baZWijjken. Eiken nacht ga ven da vuurkogels, welke de Tiurkl^n op lieten, den groot en nood en den bopeHooi- zen toestand der belegerdeln te kfenmfu. H:en 8en |Steptembbr was het lelger dleir Christenen den D|onaui overgetrokken e,n bevond zich aan dezelfde 'Zij|de, als de vij andelijke troepen. Den 11 en JSpjpitem'bfcli' bereikte Siobieski's mannen de grensvlakst en den daaropvolgenden dag werd het lot van het H. Rlij|k beslist, in ,den vroiagen morgen liet konirtgjSiobiesk'i in de open lucht een H. Mis le.Zen, waarbij hij'zielf da plaa.ts van Misdienaar innam. Vervolgens sprak liijl 'ziijln mannen hartelijk toe en spoorde hen allen tot .groote dapperheid aan. Met ong-eloiofelijken moed streden da Christenen tegen de Turken, die/ ten laat ste, ondanks hun overgroot© meerderheid, geheel verslagen werden en ij|lings dn vlucht moesten nemen., Hun legerkamp w'erd veroverd en Wenen was van do Mahomedanen bevrijd! He toejuichingen, Welke iSlobieslki en de 'Zijnen te! 'beurt viekla, waren niet vad de lucht, in ïeestelïjkel op tocht trok «men dloor de straten dor stad en in de AjUgustlijnerkerk hief te koning het Te Be,urm aan, dat door de menigte werd medegezongen. Sobieski's eelrste daad w'as nu 'den standaard van den profeet, welke in het kamp1 der Turken Was achtergeble ven, aan pa.us Innooentius te zenden, aan wien h'ijl later ook zlijh Zwaardl ter-hand? stelde om het, op het altaar van O. -L. Vr. van Lorette neer te leggen. In ge heel Europa w'erd B|oebieski gehuldigd cin geëerd; men vierde feefst in kerken, pa leizen en woningen.. Te Rome duurden deze feesten ee|n maand lang. Paus In nooentius stelde, vast, da(t deze dag van -overwinning, de 12e E,Optember dus, tvpnrt- ,a,an in de Kerk izbu wOrdem gevierd en stelde' daarom' het feest van den H. Naam van M,aria vast, hetwelk gewoionl'ijjk op den Zondag onder het octaaf van O. L, Vr. geboorte valt. r.-K. Z. V. B. Ofl'icieele Mede dealing. Aanvang competitie seizoen 1933'34. D;e comperitiewedstrijfden zullen aan vangen op Zondag 1 October a.s. L e d n 1 ijls t e n. H'e vereenigiugen zijn verplicht d'a le denlijsten voor bovenvermeld seizoen in te zenden vóór 24 September eik. bij liet Bondsseeretarriat. Heas lijsten moeten bevatten e(en op gave van d" leden, met vermelding van namen, voorletter en volledig adresals- 'meda het aantal elftallen, dat 'z'al deel nemen aan de competitie. i' Inleg gelden voor de Competitie. He inleggeldeii voor de competitie be dragen t' 2.50 per elftal, wat deel neemt ai n de competitie, Deze' gelden moeten gestort worden vóór 24 September e.k. bijl dien Bonds- jienningmcester dhr. Jos. Eggermont, On- derw'ijizer te, Ovezand. li o n d s r e g 1 e m e n t e n. Be reglementen zullen de, vepeenigingGn ou belanghebbenden in den loop dazter vven-k worden toegezonden. Dia ïtostpfijli hiervan bedraagt voor de vtereenigingten 1' 0.35 per exemplaar, wel'k bedrag gel'ijlk met d-e 'com'p'etiti'egelden, moet Worden to|e- g ozon den aan den Bondspenniingmeeste.r. Oproep van de functie v ,a n scheidsrechter bij' d e n R.-K. Z.V.B. Personen, welke bereid iz'ijn als zoo danig op te treden, gelieven z'idh sc'nrifte- lylk te wenden tot het Bondssecretarfajat, of tot één der Bondsbestuursleden. Beknopt verslag van de Bestuursver- gaderin.g van de. R.-K. Z.V.B., gehouden op dd. 16 Aug. '33 in 'hel Put i-omvatsgq- bouw te Kwadendammc. Aanwezig a'lfio hestuursleiden, alsmede de g®est(el!ijke- ftd'viseur. H'e voorzitter opent de vergadering met den christoljjlken groet en spreekt izijh voldoening uit over de goede opkomst en hoopt te kunnen rekenen op een, pret tige samen'wterking en uitbouw over orga nisatie. Hierna volgde installatie van do geestelijk-adviseur. He. Zeer-EierW. heen' A. .Wennen sprak izSjju voldoening er over uit, als Zoodanig te zijln benioemd, dannkte voor de harteïijlke weCtgetóaZen woorden door den voorzitter uitgesproken 'en hioppto met het bestuur op een aangename wijz'o te kunnen samenwerken ra.au de groei en bloei der bond. Alsnu w|erd pan dei orde gesteld de verdeeling van de be- sLuurstuncties. Aangezien de voorzitter en de seer, comp.leidcr in ee.n vorigo vergadering reeds g'ekioiZen z'ij|n, (Weird over gegaan tot een vrije stemming voor da lunctie van penningmeester. N,a herstoiri- ming werd dhr. J.os. Eggermiont als zoo danig gekozen. He overige bestuursleden 'werden benoemd voor de lumOtie van com missarissen. Het bestuiur van de R.-K Z jV.B. bestaat uit de lieeren Th. 'J, de Boo, voorzitter; 1>. Eivorann'd, sedr.- comp.leider; Jos. Eggcrmont, penuing'm.; W. Dogge, J. de Goede en .1. de -long', commissarissen. Hierna volgde behande ling en vaststelling van 't Wcdisitrijjdreg'lle- ment. Er werd o.m. besloten do regllteinen ten in druk' te doen versoh'lj|iien. Het; '5o punt van de agenda werd nu aan! de oi'do gesteld, njl. de oompetitie voor het a.s. seizoen. Na uitvoerige bespreking van Id'iti punt werd o.,a. vastgesteld, dat de ciom- petiti«wedstfij|den zullen aanvangen 1 Oo- NEDERLANDSCH FABRIKAAT tober. He inleggeilden voor deellname n,an de competitie werden bepaald op, f2,50 per elftal en de bondseontribatie werd vastgesteld op 10,50 per lid. Voorts werd besloten om ten behoeve van het seoHe- tariaat een abonnement te nemhn op do JNieu'w'e Zeeuwsche Cburant" en mieje in verband miet liet feit, omdat genoeïn'd orgaan zoo welwiLliendt is, de officieele mecledeelingen van den bond gratis af to drukken. Eenige z'aken v,an ondergeschikt, belang vv'erden ailsnog behandeld, waarna sluiting volgde van cle,Ze zeel' vruchtbare vergadering met den clhristel!ij|ken (groeit B e k ie, r W e dl s t r lij) den. (E,uiten beswaar van de competitie). Aan de vereeniging Volharding is toe stemming verleend tot het houden van heker-w'edstfijden. Die Steer. Comp.-leider R-.-R. Z..VIB. D'. E,VERAARD. Wees apgewekt Miein kan niet altijd zijn goed hunnetur behouden. Als das morgens hele onitlbijt moet worden klaar geimaaktti, diei- kinderen worden aangekleed, de mlelktaex dje oi\oie- duldig 'te bedien slt-aat moeit worden gehol pen, eu er juist; 'n boodoshap komt, dat bet: dagmeisje ziek is en u niek op haar kunt rekenen als 'tot .overmaat van smart uw jongiatei uit de kinderstoel valt «m uw oudste wik hiu,lpwaiardi|gheid da theepot over de tafel gioioit, als; mauliwf moppert dlait -er pa-pieren weig zijn die gisteravond nog op zijn bureau lagen, icn uw groote kinderen u 'eraan heriinlneineai dat, zij naar school moeiten... Niels begrijpelijker, dan dait ge radeloos «w hoofd in de banden steunlt en kreunt v,a,n akeligheid .en wanhoop'. Maar wat helpt dal Most. g.e nu bij het' geschrei van uw kleuters nog he-fc gejammer van u-zell voiegen? Probeer den itpies|tand onder de o-oigen te zien en einder dein duim te krijgen 1 Tracht orda te brengen in de maeat dan vraeaelijkc chaos. Biedt lietti hoofd a.au de situatie ian gij h-elht bef rcieds gewonnen, gie zult, -er boven komen ite staan. Als ge de goede- eigenschap «aan kweekt, ieen 'toestand, hoe: benard en hoe ouaangenaam ook, vrijmoedig1 jpind-er de oogéh te zien, krijgt ge: o«k meer -en meer de ga,ve van handelend optreden; ge leert vlug' denken, ontwarren, anidierslohei-den'. La,at de grootsten uweir kinderen, zoioiveiel hel; mogelijk is, u hierbij' helpen. Zet ze allen aan het, w,erk; laait hen vroeg leie- ren voor zichzell ,t(e zorgein en, zo» d'e lijd het toelaat, ook nog gedeeltelijk voor hun kleine broertjes en zusjes; het Ver licht; u bij heit moeilijke werk y,an huis vrouw en moeder, ein uw; 'otp|g;eiweik'tiheid zal 't op daze manier lang uithouden..! Men kan het nu eenmaal 'nieit volmaakt hebben opi de wereld, maar wie: kunnteni'w'ed baas blijven over ons. goad humeiur. Behoudt nw oplgewiektheid en het goede van het- leven is aan n, l>e opium en haar fabricatie en verbruik, ,Wat is opium eigentijk? Opium is het gedroogde sap vja,n halfrijlpe zaaddoozen van den mjaaniklop, ook wei papaver ge naamd. In Hindustan, Perz'ië, KI.-AzJë en Egypte Wordt de papaver ge;kwee|kt. om hot sap te verkrijgen, wlaarva.n pipium wordt gemaakt; ook in Europa wordt flo plant geteeld. Het verzamelen van opium uil de half'rlijlpa zaaddoozen geschiedt op de volgende wlijjze. E,enige dagen nadat «1e bloembladeren zlijjn afgevallen, worden er in de .zaaddaozien insniijjclingen 'gemaakt, 'ivaarbSji nauwlettend wordt toegezien, dat het mes niet tot in de holte der Zlaad,-- doos doordringt. Uit deze, insnlijidingpn vloeit dan ton witte vloeistof, wdl;ke elerst melkachtig is -en zich weldra aan de ran den der insnijdingen verdikt. Gedurende vier-en-twintig uur laat jnën de planten in dien toestand en den volgenden dag wordt hel; opium verzameld door middelt van stompe messen. Elke vruchtdoos jgcefl", slechts oens opium, en dan niet meer dan e-cnigc grammen. Het opium' kom't echter niet Zoo zuiver in den handel pile de plant liet voortbrengt. Dia eerste vepvalsching geschiedt reeds bijl het inzamelen nis Wij liet afschrappen een Weinig van de pppeï- huid van de vrucht w'ordt meege-namien pm het gewicht te verlioo-gen. Als het opium is ingezameld, is het een kleverige brufti|j massa, welke een z'o-etachtigen bitteren smaak heeft. Er Zijln verschillende soorten van opium in den handel, de voornaamste Zijn wol; Smyrnaasch, Gonstantinopelsch, Perzisch en Indisch opium. Opium' jbestant uit verschillende bestandeden, zoonls: houtvezels, planteneiwit, eaout'chou'c', liars, volte olie en een aantal' loogzbuten, waar van tic voornaamste ziijln morfine, narco- tine. enz. De uitwerkselen van het ojiium op den m.-nsck verschillen naarmate do hoeveelheid, Weilke wordt gebruikt en den persoon, die het gebruikt.. Een kleine dosis opium 'kan ,ajs geneesmiddel een heil zame uitwerking hebben, ma,ar bijl gerelg'eld gebruik' en waarbij de hoeveelheid niet zelden steeds Wordt opgevoerd, llijldt opium tot algebeeien ondergang. In een klein'e dosis, b.v. van een vierde of' halve grein werkt opium over het algemeen prikke lend; de pols wordt eenigsz'ins versneld, de gemoedsgesteldheid mteer opgfewpjkt fen er bestaat een gevoel van welbe,h:agien eti een geschiktheid vojar lichame'l'ijlke c,u {gierst tcllijlke inspanning. Dboh weldra, worden deze versehlijtnselen gevolgd door Vermin dering van spierkracht, ongevoeligheid' voor inwendige: indrukken, lusteloosheid ion neiging, tot slaap. Dit ziijln de gewonel uit werkselen b'iji mensehen, die niet aan gw hruik van opium verslaafd ziijln, doch dlooi' herhaald gebruik neemt de Invloed' sterk al büjlgevolg iz'ij'n ziijl, diei opium' nemen! om een .aangename op'gewtekthe|id te Verwek ken, genoodzaakt, telkens 'n gTootere hoe veelheid te nemen. In -grootere holevéiel1- heden bijlv. van meer dan twee tot vier grein, Zijln de verschijnselen gehqall an ders; meestal treedt er dan telcstond duizeligheid en dofheid op, zonder dat er eerst opgewektheid' lie,eft blestaan. Die- gevo'elip.osheid neemt toe; del hijider wprdt) bewegingloos en ongevoeligj voor indruk ken; de- ademhaling is langhaam; de Milder ligt roerloos met gesloten oogen en met saamgetrokken pupillen. ..Naarmate het vergif sterker werkt, wordt de pols steeds zwakker en verslappen de spdereh, en als er geen spoedige hulp wlordt aange bracht, treedt de dood in. Herstelt, de patient z'ieh, dan ga,at diei gevaarllijlk.e toestand ove;r in een langen slaap, Welk© Wel 36 uren kan duren.; Djt, alles! zlij'n de gevolgen bij mensehen, die aan bet gebruik van opium niet Zijln gewend. P© Zoogenaamde opium-eters en -rookers re'a,j geeren hierop' geheel anders. Die opiurni'- eters nemen het gif' geivtooiillijlk' in den vo,rm va-n iMlen, of' ook Wel pla 'n pia,pjei.( Die werking van opium openbaart zich ge- wóonllijlk éen of' twee. uren nadat het is iugenom'cin en duu.rt vlijlf tot Zes uren;; het veroorzaakt een hoogen -graad van o-pge-Wektheid, weliten de ojpium'-eters als het toppunt van geluk besehrijlven. *D|e opium'-eter is terstond a.an z'n uiteriijlk te kemnendijt Zijn mager, hebben pen bleekgele kleur en een slapende gang, do oogen liggen -diep in hun kassen en hebban 'n eigenaardigen gloed. He geestvermo gens en lichaamskrachten, van 'n opium- eter Zijln totaal uitgeput!hij is Vopr niets meer geschikt en toch voelt blij' zikfh gedrongen telkens grop-berei hoeveelheden te nemen. Opium-eters Worden zfelden ouder dan 40 jaar, daar Zijl ten laatts'te aan lievige Zenuwpijnen gaan lijden, waar tegen zelfs liet verdloio-vingsmid'deü Inidt helpt. Die opiumrooklers bClaizen den rook nooit uit 'dioor den mlomd, m'aar dojor tie neusgaten. Hiet eerste nit'wetrksel van hiet opiumschuiven is, -dat de roolcers spraak zamer en levendiger worden. Bpeih wtil- dra bedaren 'Zijl en treedt -er eien soort .vtar- dooving- in,daarna vallllen Zijl in -een die pen slaap, WeSlke sran's wed! vier jutui' duurt. Het raak-en van opiulm' 'leidt niet! alleen tot physiek, maar oolk' tot moreel verderf' van den gebruiker. D|e inviioeld van het gif op heit geheele gjebtetl uit izich voornamelijk tlboa' doofheid, ver standsverbijstering, Zwikte, enz. Krijgen deze mensehen niet op hun gew'onem tij|d opium, dan worden Zijj duizelig en begin nen de oogen te tranen en izbul heit opium hen geheel onthouden Wteden, dan wor den dei ongelukikttgea vaak krankzinnig. Uit de geschiedenis blj(kit, dat het ge bruik reads in de oudheid beleend iwlas; vooral in do geneeskunde wterd ei' eien druk gebruik van gem'aatkt. Die Griek- sche wlj|sgacr Hippocrates verklaarde, dat men zonder opium! ouinogellijlk de ge neeskunde kpn uitotofenen. In heit Ejgfypto 'was het opium dan ook' alleen maar voor medische, doeleinden toegelaten. Ma,ar on danks dezen maatregel Werd er in hat geheim door de Egyptenaren ojpiulm! Ige- bruikt. De Egyptische: toovenaars be reidden uit heulzaa-d en aachtschadeblla- d-eren een drank, Welke «(en jRfcpep ölia.ap veroprzaakte -en Ide mensc'hen dikwlijlls voor eenige dagen van het verstand btiroof- den. In da O.ostersclhe landen, vooral China, is het gebruik van opium aeer sterk. In de groote steden best-aap er speciale: gelegenhedleSn, z.g. ojiiumkittenj Waar de inboorlingen zich gaan bedwel men. Zelfs te Londen, Parijs en iWodnen vindt, men opiumkitten. D|ait het gebruik hiervan niet vpn de 'laatste jaren jcja.teiört, 'billijkt Well uit heit feit, dat er reeds) in 1870 400.000.iQC|0 mensehen Waren, die aan opium 'waren verslaafd. De levciisge.srhirdenis van den rijkston man der wereld. „Heit geld w-erti mij door God gagieven" zei John Davison Rockef-eller, deisi we relds grootste multi-millionnair, in het eerste interview, dat hij eien journalist toe stond, Vóór dien tijd was hij1 den meest ongenaakbaren menseh op aarde geweest. Een oester wais, bij hem1 vergeleken, ge makkelijk toegankelijk. Men had' hem ge scholden voor „anaconda" en Voor „oc topus" en nog heel wa,t. andere lOnplexiie- rlga namen; hij vond heit echter wensohe- lijk ziehzeW te rechtvaardigen en 'daarom zei hij„God heeft, mij het geld gegeven. Wins Rockefeller een veinzaard, een' huichelaar De theorie, dal hij geen „geveinsde" maar reeds van af zijn jeugd werkelijk „religieus" was, 'wordt door JohnT. Flynn in een nieuw boek, getiteld J,Gods Goud" ontwikkeld. Dit boek vertelt de verbazen de. wonderbaarlijke geschiedenis van Ro ckefellers verheffing uit armoede tot on dankbaren rijkdom. Rockefeller, die in Juni van dit, jaar zijn vijl' en negentigste jaar is ingetreden, heeft meer dan ©en half milliard dollars weggeschonken, ailge-worpen do,or de Stan dard Oil Company. Hij begon al met het geld wag te gieven, vooi-ilait hij nog'eenig salaris onfcvanigan had uit ziju eerste betrekkink'jte opl een kantoor tei Cleveland (Ohio), 'teen hij zestien jaar oud was, \V'a,ar kwam Rockefellers durf en genie vandaan Een genealogist heeft zijn ge slacht nagegaan tot de Planta,genets en vond, dat hij onder zijn voorzaten Zestien Engelsehe (koningen, een koning van Schotland, een koning van Frankrijk' «a een Duitscbei keizer telde. He geslachtsnaam; Rockefeller wordt g© zegd een verbastering te zijn van „Roque- feuille", den naam van een beroemde, fa. miiiei in Languedoic, in het Zuiden: van Frankrijk', duizend j,aar geleden. Later werden dei Roquefeuille.s, die tot de Hugenoten behoorden, ui't Frankrijk verdreven en vestigden zich te Sagendoif in Diui'fcsohland, waar dei naam1 verduit'soht werd tot Rockefeller. De molen van Jo hn,n Peter Rockefeller ,die. in 1792 naar Amerika, emigreerde bestaat vandaag don dag ,nog. Kort, voor hij zeistien zou worden, vbagon John H. naar een baantje om ta zien. Hoe veel teleurstelling hij daarbij ook .onder vond, zijn courage begaf! hleimi niet. Einde lijk, op den 26st,en September van het jaar 1855 een dag dile elk jaar gevierd wordt door del Rioiokefleller-Fa,mi|lid-Asisla- ciatie (waarvan John D'. geen lid is) ver overde hij zijn leersite betre,Idling jalsi assis tent-boekhouder in het kantpor van eea commissionnair in landlbouWpiioiduotela Over salaris werd niieitt gesproken. Deza man. die maer geld maakte dan eenig an der man vóór of na hem, aanvaardde zijn eerste, betrekking zonder eeirst te vragen hoeveel zijn salaris zou 'bedragen. Hij werkte drie maanden alvorens «r over geld gesproken werd., Toen kreeg fiij vijttig dolLai' in ©en ronde som, zijnde li weken salaris ad' 3i/2 dollar per week, en werd hem gezegddait. zijn bezoldiging 25 dollar pier maand zou bedragen. In de eerste' vier maanden besteedde John U. 9 dollar voor kleieren en gaf' 5% dollar aan de- kerkoolleote: en weldadigheid, maar hij bazuindei het niet van dei daken «er huizenHij' noteerde het alleen maar in zijn zakboekje. Hij was tpen heeleoiaal zestien oud. ,W;as dat allemaal huichelarij En sedert isi hij tin a/gebroken blijven doorgaan mek geld weg te gieven, Wat vo,or Rockefeller heiel ietsl anders bete&keat dan geld weg te smijten. Jaren later, toen hij millionnair was, en tpen hij 'werd uitgekre ten als des werelds grootste, de boosaar digste: monopolist en de „wreedste olie- wolf gaf hij voor <je zending ,100.000 dollars. Predikanten protesteerden gewel dig' tegen heli' aannemen vain zijm „bezoe deld geld". En ta midden en ten spijt var al dat kabaal .waaraan geheel Aimeriki deel nam, schonk John H. tien miMioelu dollar aan het onderwijs. „Gedurende veertig jaar," wordt ge- zeigd, „van 1872 'tot 1914, was de naam van John H. Rockefeller de meestj veraf- Behuwds in de Vereeniigda Stjaiten, een naam die vereenzelvigd was met, hebzucht, roofzucht, gierigheid, schijnhailigheid 'en oorrupitie." Thans neemt een aureool de plaa-tó van de horens in. i i i Bureaux van Red Telefoon Interior Bijkantoor MIDI DOMME: VRAAG. „O, meneer Kramer, wat. een piraeht van 'n jongen hieb't u!.... Wat kij(kt-ie ver standig de wereld in! En hoe heet-ie?," „jKramer, uatuurlijlk!" DlEi ONMEtRlSTANDIG'E ,V|ROU|W. Zij|: „Als alle mannen na hun huwelijk! even voorkomend voor hun vrouwen wa ren als lervoor, dan zouden er heelt wat minder ruzietjes z'ij|n!" H'ijl„Mogelijk, mpar izooveel te meer faillissementen ZUUR GEiR|E|AGE|ER,D!, „lJ|UiiïrouW' Bertha, t-elkens wanneer ii u zie, is het alsof er een elcctrisc-he vonk door mijju lichaam! gaat l" „Pas dan maar op vo,or kortsluiting!" BESCHAVING. Mevrouw Eskimo is opgewonden. Zij roept Jf.aar jongston Zoon bij' zich: ,^Na- nukje, loop eens gauw' na-ar je vader en zeg hem, dat er een interc'om'mlunale, te)fc- f'oon v,oor hem is. Als die mannen eens noodig ziijln, dan zitten zie, te Ijridgen!!1 ZEKERHEID'. .(Rebecca, hoe. weet je e'oo zeker, dat meneer Augurkje je wil trouwen?" .jOmdat hlijl mij' in goedkoop© kleeran voel aantrekkeTJijlker vindt dan in dure!" IN DE VERSTROOIING. maar ik kan mlij| Imiet dien besten wil niet herinnieren u, ooit op mlij! 'cbllleges te hebben gezien," zegt da verstrooide pro fessor tot den candida-at." ,JP,ardlon, professor," ven-klaart dez'4 'b'e- leedigd, „dat moet bepaald mij|n twteet lingbroer zijln; die lijkt sprekend op -mij!" ,yO, ztoo. J.a, in dat geval is hef na tuurlijk Wat anders i HOPEEOIOlS. JEestaat er geen onse'hu-ldige remqdifl tegen slapeloosheid „;Zek©r, dan moet .je tet duizend tel len „IDlat. llijlkt gemialikeKjlk genog', maar on ze baby kan nog niet tellen!" CONCERT JiONV'HRSA'IVE. Voortdurend zitten Kwee eionoertbezoe!1'- sters met elkaar te babbelen. „'Annie- vraagt de een aan de andere, „he.bl je «3 eens geprobeerd met gesloten oogtsn naar een muziekstuk te luisteren.?, „Probeert u liet liever eens mét pen gesloten mond!" merkt een heen achter haar op. i I AAN D'E. VR.UC'HïlHN. De kleine Liesje 'krijgt voor do -eerste maal oen glas karnemelk' te drinken, Hfeel voorzichtig proeft zlijl. Maar dan zégt ee, met een scheefgetrokken mondje: ..jMpfepjë» ilc geloof, dat de, kloê nog .niet heölelm13' rijp was!" REDE LIJK Georgië, je houdt, niet meer van me- Vroeger gaf' je mlij! -altijd de grobt-ste porties en jiji nam de kleinere. Nuf doé je het net omgekeerd Onizin, schat. Nu kook je béter! groote waarde van publiciteit 9 Zaterdagmiddag Üamsche Sitia-dion het défilé plaats gehac het 35-jarig Rage Koningin, j Hes middag' 2 u-i lijke familie van h< pveral toegejuicht «houwers naar h feestcommissie het y.ntving. Het Sta-d toe gevuld. Dluizei afwijzen. S Na de stonnacli V. Hoogenhuijzicn, sie van advies door H.M. de K ''3,-woord. Rode Mijnheer de Het is Mijn wi lands Upngeren, (li 'deze grootsehe en (ging- op zich name faj«naakten daaraan d 'grondigen dank te van hun aanhank lik 35 jaren zloo na bonden ben gewet Book "de talloos veil- verte met ons mei 'derland als in Ne kringen ©n breng ziondere erk-entelijl Als Ik op dit t hel mlet een hart v het sclioone en iVolk heb mogicn Ik steeds opnieuw wijzen van verki Mij. niet het min: volle dagen ten de thans, in dezé ur helzinnig'e wijze ni Pogen Mijn pli over 'het Vadcrlq -tijden meer dan bron van blijdseh gen weet door Ut Be nationale allen te -zamen Wij willen ons Wij willen voo, slagen door onz-e wust van r-nze ro en in liet groote j f Wij willen put door een groot overtuigd daarin dig te vinden lit me' taaie, volhart vernieuwende 'kra aanpassing bij heden, welke onil - een gelukkige toi Ik bid God om nu in den tijd, d raden daarin voo Mig thans in lie 'de Jbngieren wens van oprechte waa 'den ijver en de |zij' 'hebben aan de; I bereiding van d< W lijke ure en voo ding aan Mij en Een schoon© t: Blogd indien zij la zoo even door Mij krachten gaan wi het tijdperk~dat in de groote f'igt 9 voortgebraclit, d' K «en, welke molk er krachtig toe 9 Bohoionste uit on toekomst te dioen Robert, w.a: ernstigs beginne jammer wat jij je- beste jaren w veel goeds in je dat arme- meis'j maakt dat ze je en levensmoed het wat je nooi lore, trouwe vr die je den goede vrouwtje, geen dera denkt, dan jouw geld kan 1 vol mogelijkhed plan ze op den Op een preek: had Rob allerm( de zich wijs t.e "was, maar dna: ean Rosaliie te 1 klap was raak Hij voleld'e ©e l en een tweede de eerste voege •Roualia staan o miind bij het k

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6