rillll ALLERLEI UW BRIL OPENING Herfst- en Winter-Seizoen GOES A. WILKING HULST Or. J. C. KINDERMANN 1,74 Vervoerbewijzen voor Aardappeltelers. de Hofstede „Veldzicht" PlGlemm Bakkerij KLOOSTERMAN „FOCUS" LUXE AUTO TE HUUR Fa. D. BAKKER nieuwe tfeuwsche courant ZATERDAG 9 SEPTEMBER 1933 Advertentiën KERK GOES. OOGARTS, houdt Dinsdags SPREEKUUR te Goes van 10 tot 3 uur in de Dinsdag 12 September 1933, publiek verkoopen: Het Woonhuis, Erf en Tuin Het Pakhuis en Erf SOL. BELDBELEGGING. Woensdag 20 September 1933 openbaar verkoopen: op voorschrift van den Oogarts Fa. A. R. DE MUYNCK LANGE KERKSTRAAT 9 GOES Adzerteeren doet verktopsn Het Bestuur van den Kring Zuid-Beveland der Gewestelijke Aardappel-Organisatie voor Zeeland maakt bekend, dat voor Aardappeltelers gratis vervoerbewijzen zijn te verkrijgen, bij onderstaande personen: Donderdag 28 September 1933 publiek verkoopen Huis, Schuur, Varkenshok, Erf, Boomgaard, Bouwland en Zijkantweg, Boomgaard, Bouwland en Zijkantweg M. DE BART, GOES ZEEUWSCH TARWEBROOD. St. Jacobstraat 13 - GOES TE KOOP: GROOTE WIJNVATEN, Uitnood i ging Komt U eens kijken! jjohannes JjNctob, Maat en Adriana, Jatobe, bestrate. Hert Barend Stekefcae, A na Miaiia Sanderse, -o L; 23 i. «Gehuwd: Albert van de HM», i <jm. en Piete»eUaf^0^'j;an iZpetowfeRj! 'de Leeuw". I MARKTBER1CH I hiM {Vcilingsvcreen. Z«id-Bcverand te, Om. Groentenveiling van 8 September 1933. Jf SlWksnSjlbloionen. if 11—25, 2ie> .soort ¥4— '10 Rheinisch» Sipakfooionen f8—19,rer- CfectbOonenf 8-12, Rentegevers ¥10—14 l van Holland f 7, DluWbele Prmcesae- (Ilen f6—11, Groene boonen ¥3—4 per °iDiversen: Blauwe druiven 128—35, 2e ort f'2122 Tomaten tP 210, Poot- •mien f 1.50, per 100 Kg.; 'Wortelen ¥'3— rr. Prei f7, Seidefl 1-1.10, H» 2, per 100 bos; Meloenen ¥4—19, Witte Komkommers f 0.80-1.80, Groeneidem' El—1.60 Augurken f0.05—0.10, ol f714. 2e soort ¥1.507, (Witte sgol f5, Groene Savo-yaködl1 ¥2.403-50; kropsla f0.70—1.90, Andijvie ¥0.50— 1.90, KiwIseMeriJ f 1.50—1.80 per 100 Tbulkls. s PVtEDPBIiBüElG, 8 Op éa. veiling «leden: spinazie 16, postelein 14—16,; augurken 1—7, wagte®aatek»oaen 8—14,, uikerböon'en 1516, staksBiijjbooiieii 3 22, stamsnlijjbioonen 2—16, stakiprmifesse- Jhoonen 13—20, stamlpririelessenboonen 2— 16, stoKprinioessantaomen ,1320, staan- princessenkloonen 1418, roem' yan Hofl and 14—18, rentiagevers 12—19, pdën uien 23, (zfilveruien 3'10, fe'assfflij- _u0nen 1527, 'Airing 1, doperwten 16 21 Went, alles per Kg.; peliin 31/2—1tyi. Tapen 21/3—31/a, 'kroten 2ty2—4, plrej {41/25Vs, selderie 2^25, ihuofeeMerie 4, wterseJie 1, radlijs li/2, iiamimienas 1—2 Jent, alles per Kg.sayoye 'kooi 1—51/s .snode klooi 15, taerekjopll 2V2, feotetmklotol 116, andijvie 1/22> kWp®laj .1ja2, Tromkloinïners 12 dent, oltes per stuk'; gladiolen 35, .asters' 34, dahlia's 1 «ent alles per hbs; chrysanthen 1011] I eent per pot. 1 AFLOOP VEBKOOPINGEN, ENZ. IERSEIK®. Alhier Werd ten overstaan van notaris V,an Liijlve Van Kruin i ugan in de iziaal van dl. Niolllet alhier puMiak ge veild en verklooht een Woonhuis en erf aan .de NoordMandstraat, groot 3 A. 25 o.A., vojor de erven van de Wied. Kjor,- stanje. Hoogste inschrijver B. Slolm' voor f2105. Keeper .Nicola Moerifenid) voor f2470, 'plus Ï'4Q plltuis 31.61',1 pltus ffi'S 71/2 pot. Itowsevelt hjent veel talen. De president der iVi. 0. Wascfhiklt over. een talenkennis, waarop léechts weinige van 'zlijln miedteraleASchen. zieh (Kunnen fcte- roemten. Biiji de besprekingen Imet Herrio.t bleek', dat hfiji tzteer villoeiend F'najneeh. sprak. Toen dr. Luthier hem pis D|uitseh gea'ant ^ij-n geloofsbrieven overhandigde, onderhield Booslevelt iziicli met liem in correct Dluitsc'h. 'En toen blij onlangs gene raal Balbo in gehoor ontving, was «Me aeer verrast, toen de president hemt in vloeiend Italiapnsch twielkbm heette. Het Amierik&ansehe blad, waaraan wiijj deze blijj^onderheden ontleenen, vjertdlt ivletr- der, dat (Roosevelt slechts eenmaal groote moeite heeft gehad om! izieh met zijn bezoeker te -onderfKKUiden en 'wtel bliji Öte gelegenheid v,an het beztoek! van 'den 'Eln- gelsehen ministerpresident Maiol Dionald. Diazte Brit spreekt het .Engelsch met ben Schotsohen tongval, Wlaardioor het voor een Amerikaan vrijwel onverstaanbaar wordt. Maar ooi' het Amerikaansche En gelsch is ge-wloonllijk1 geen juweeltje van ziuiverheid van t|aial en; (uitspraak1. D|e Woor- naamste reden echter, wiaanom! Boosevelt en Mac DionajLd' elkander niet konden verstaan, was waarschijnlijk, meer van zakelijben d,an van taalkundigen aard. De vrouw als Toreador. (Zelfc tegen'wbordag., waar de vrouw aich op elk gebied van sjpprt beweegt, blïjitt het een ongawtaon gebeuren, wannqer «én vroulw in het bonts oostuuim! van eejn toreador met het wapperende roodlei vlag getje in de hand een Woedenden stier teV gem'oet treedt, V,an t^ulk een vrouW' en van zfulk' een ongewoion gebeuren in de gasdhiisdenis van het stierengdVelcht, 'wlaiar- lolÜf de vroiulw! als overwinnende stieren-' bevedhtster een rol speelt, vertielt epn d/qu bekendste Spaanscbe toreadors, Franieis- e!o Homero, in zfijn „Ijewensherinnermgeln''. Het tooneel van dezb merkwlaardigen Strijjd was een kleine „Pi«(z|a de Tioros" 'bÜJJBarcelona. E|en zifter bekende) toreador Was de „ster" van den dag qn talrijke toe schouwers hadden, izich verzameld- om 'dijk „üsjunst" te belwionderftn en izich te vieirma- ken m!e(t het opwindend verloop* ,van het gewicht. Maar de stierenbelvlephter lfet lang op 'kidh. w|aehten. Terwijl het publiek meer eu meer ongedjuldig 'wibrd en d|ei stie^: steeds harder bnulde, speelde zich in de kleedkamer w,n den toreador eep. zeld zaam tooneel af'. Die toreador whs plotse ling onder den verlamm'enden invloed van angst geraakt. Ta vergeefs ppqgffen Ue picatliores hem' in de larena te sleurejn en 0,0k alle smeidkjb'ftden van izijn geliefde-, die da-iikeroogig-ö Senorita Gaven-ez, die in hem het type van den hddetüaoeldig(en man had gezien, bleven zlonder succes» Heads zag het meisje haar ridder-torehdojr van ial z5j|u glorie ontdaan, toen zij'-.Oen kioen besluit nam. 1Z6J trok; het zijden ge- w'aad aan van haar „held", greep, het zlwaard van den toreador en bet vlagget je, liep met haar .golvend izlwiart haar in do arena om het pu(bliek mede te daekfn, dittt de gevierde strijlder plotseling onge steld was geworden en dat zlijj in zijn plaats izleu vechten. :Een gelbirom van verontwaardiging! werd eerst gehoord, maar de stemming Veran derde, toen het dappere meisje den stiejr met haar vlaggetje begon te prikkelen pn de overwinning behaalde. Zfi werd Öa heldin van den dag en kreeg zelfs/ de> ge wone zegetaekens dier overwinning; dp moren van den stier. De niatianale Veraeini- ging van stierenbevedhters vcrleend/e ha.ar den voliedigen aeretitel van toreiador |en liaar roem! 'drong diwr tot iMadrid. (Zo'Werd daar door Iden koning ontvangen en gelufc- „Slec'hts een enkele keer", zoo, viertejlt Francisco Ejoniero verder in zlj|n 'her inneringen, „kan 'wel eens een vrouw, in haar verlangen naar een avontuur, in 'de arena wlorden gelokt, maar de begeerte naar sensatie geeft niet de kracht het avontuur met suotses te dojorstiaian. Op een soirée leerde de tpxeador iaën bfek^pde Ajmfe» rikaansdhe iilmlsipeelster kennen, diq hem haar opleiding in het «tierenbeveehtem v,er- zloicht. Alle pogingen, om haar van haar idee af te brengen, mislukten, eta re(ads den volgenden dag versclbeen izïj( in epn rijl-kleeicl in een particuliere arena, W)a,alt- in de toreador z'idh oefende met eteal Voor dit doel bestemden stier. Bijl 'deae oefe ningen gebruikte h!ij| een geplotahep-i/d izWaard, waardoor het dier sleclits var-: doofd, maar niet gadetod werd. Plotseling sprong de jfilmisipeielst'er, nadat ,2e een lialf nnr het ocfeningsgeveeht haid igiade- geslagen, over den hoogte®. Mu®r, Wolke' de .arena omsloot en verzlocht mij' haar vaandel en dwiaard te .geivten: „Neen, neen, senorita," sdhreejulwide ik verschrikt, daar de aandacht van de®' «tier reeds op de lichtgekleelde gestalte; was gevestigd; „dat is te 'gevaarlijk Voor een vrouw'."' „Maar ik wil toch," riep de vrouw en naderdei m!ij|. Voor ik haar nog verder kom toespreken, begon de stier tel brullen, geprikkeld door de roode mints, Wfeïk'e z'e 'droeg. Ik pakte haar rnlet beide armen beet, 'ivierp haar ovter mijn echo.uder, pakte het zlwiaard mlet m'ijln viijlgehleven hand on igalf' ïdlen stier iz|uïk' een gdwlejldigem stoot tegen den slaap; dat hlij( "tegen den gïwnd viel. Nadjaf ik da film'speeteter in veilig heid had gebracht, ging ik' naar den' stier cn iz:ag, dat ik heta! de schedel had inge slagen. N,a ,dit avontuur wias da geest drift van -de ïÜm'speielster vk»r het 'stie rengevecht ten aeersfa afgekheld qn iz'e lieaf't niminter meer het Verlangen ken baar geniaiakt' mlet een wild geworden stier in de arena! te stójldem.' .1 WAT MENIGEEN NIET WEET- Consumptiei-ijö werd in hef jaia-r 1660 door den Italiaan Oultelli uitgevonden', In een park Jn Epigelamd Wantl thans een JaplanBch,» lotus in Moei, 'die uit aaad' gewonnen is, daf minstenis 120 j-aa,r lang in dein gronid gezeten heelff- Set kon niet ontkiemen, omdat het te diep lag en om'dalt de hbdem ongeschikf was. Honderd jaar geleden werd vocht de eerst,maal da ealtomortale als aen cir- cuskunststwk' (uitgevoerd' door een zefloeren Tomkinson, die te Eldiuhurg was geboren- Een lok van. Napoleons haar, de aenige „echte", waarom jarenlang een vim- nigen sitrijd werd gevoerd, is eind,elijk aan dei stiad Bologna foeg,ekend. Onlangs werd in e,e® Loindemsche „bios" spieeiaal voor aristocratische, gasten tegen eshorbitante hoeigangsprijze® een 'film vertoond, welke hef leven van dein Prins va,n Wlales te zien gaf. De meeste Japanners hebben geien oorlellen. De, eerste „leenbibliotheek" werd in het jaar 1740 te Bonden geopend. In hst jaar 1820 kwamen de zijden hooge haerenhoeden in da mode. Voor het Kerstfeest worden in En geland 30 millioen „ehrishmasoards" Ver zonden. De eerste geschreven Duifeche ka lender dateert uit de zesde eeuw. In de Alpien wordlan 1153 glefeehera gevonden. De, raven leven paarsgöwijzei (te zaman. Als men op een nachfwiaindeling .ver dwaalt e® gsen kompias bij zich heeft, kan me® zich' naar -den stand der maan! ori.e®- teeren. De volle nuaan efaat das avonds om zes uur in het Oosten, om nejganl iUlor in heit Zuid-oosten, te middernacht in het Zuiden, om drie uur 's morgens in hef Zuidwesten ien om zes uur 's morgens in het Wiftsten. Met het Eerste kw&rfcïer shaafc de maan om negen uur des avonds in het Zuidwesten, tei middernacht in het IV lesten en das morgens om zee uur in hef Noorden. Met hst laatste kwartier bevindt de maan zich te middernacht in 't Oosten, om diie uur 's morgens in hef Zuidoosten en om zes uur 'smorgens in het Zuiden. De valuta der Zuidzee-eilanden be staat uil haaiemtanden. In Ohina worde® deiza tanden, nadat ze in goud gevat zijn, •als sieraad op hpqgen prijs gesteld. De rijkste man in Ohina, En! Tan' Suing, beizit 10 paleizen. Hij is eigenaar van talrijke tinmij'nen ie® gunumifabrieken. De soboonheid der menaohelijke huid wordt bevorderd door deu regeu. Beftdg maakt men plannen om in reganrijke stre ken sanatoria tot bevordering delr schoion- heid op te richten, waar da patiënten moeten dauwtraplpen, regenbaden e® rqge®- douches moeten namen. Gundling, hofnar ftan het Pruisi-- sdhe hof te Berlijn, van 1716 tot 1731', werd tot president van de Pruisfeldhie! Academie van iWietenschapipe® be®o«Ud, om 'skbnings veraidhtiug vloor de We tenschap uit te drukken. VEBKOOPINGEN EN VERPACHTINGEN Se'ptem(ber 11 Goes, de Ambachtsheerlijkheid IWlemel dinge c.a., Oele. 12 Goes, woonhuis, pakhuis en erf, Jonkers. 13 's-Heierenhoek', woonhuis enz. Van W.erkum. 20 OveZand, inboedel, Kr.alm'. 2l8 's-H-eerenhoeik, ho:f|slte'd'e, enz., Joik'ers. Oveziand, hofstede, (Jonkers. Goes; bouwterreinen, pakhuizen, op- slagteameineu, 'bonlwliand, ènz., Van Dissel en Jonkers. wij vervaardigen stalen patent eggen ued. octrooy 19326, schuddend 4-, 5- en 6-balks en niet schuddend 10-, 12-, 14-, 16- en 20-balks. iirma "uak cappon heinkenszand. ilitloting 4 Leening 1931 groot f 100.000 ten laste der Sint Jozefschool te Goes no. 45 en 48, elk groot f 1000, per October betaalbaar aan pastorie. 4'/2 Leening 1931, groot f35000, ten laste R.-K. Par. Kerkbestuur van de H. Maria Magdalena te Goesno. 26, 27, •28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 A en B, eik groot f500, per /November betaalbaar aan de pastorie. De Notaris H. JONKERS te Goes zal op des avonds 8 uur (N.T.), in de Prins van Oranje" te Boes. ten ver zoeke van den heer C. L. VAM DE VREEDE te Kloetinge te Kloetinge, Heernisseweg B 16, groot 2 Aren 75 Centiaren. Te aanvaarden na ontruiming, uiterlijk 1 Dec. 1933. te Goes, J. A. van der Goeskade no. II, groot 1 Are 57 Centiaren. Te aanvaarden bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen ven kantore van den Notaris. Be- zichtiging op aanvraag bij den •eigenaar. 32021-30 fittest1 >'emagd. groote en kleine bedragen. Korte en lange termijn. Hooge rente. Postbox 403, Rotterdam. «n7?k°202P5 luHmarc b6QZine mot«- jnarktschoone dorschmacbinef520g firms zak cappon - heinkenszand! De Notaris J. C. KRAM te Kapelle zal op nam. 1 uur (N.T.) te Ovezand, ten verzoeke en aan het woonhuis van Notaris L. A. BETH, tegen contante betaling, in het 32086-20 Auto merk „Overlaad", notenhouten Salonameiiblement, Stoelen waar onder eiken- en mahoniehouten, Tafels, Canape's, Pendule met cou pes, Lampen, Kachels, Ledikanten met iDhoud, Glas- én Aardewerk, Keukengerief en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. C| vanaf f100,t. e.be- «tLU drag. 6 ook vooraankoop vee. Iedereen schrijft brief port antw. „de onderlin ge", schiedam: VAKKUNDIG GEMAAKT bij: LANGE BURG C 102, MIDDELBURG. Laagste prijzen en de beste kwaliteit. Oudste en bekend ste Brillenmakers in Zeeland. BAARLAND BORSSELEN: DRIEWEGEN ELLEWOUTSDIJK GOES: 'S-GRA VENPOLDER 'S-HEER-ABTSKERKE 'S-HEER-ARENDSKERKE 'S-HEERENHOEK: HEINKENSZAND: HOEDEKENSKERKE— KWADENDAMME KAPELLE—BIEZELINGE KATTENDIJKE: KLOETINGE KRABBENDIJKE KRUININGEN LEWEDORP NIEUWDORP: NISSE OUDELANDE: OVEZAND: RILLAND—BATH: SCHORE WAARDE: WEMELDINGE WILHELMINAPOLDER YERSEKE J. TRAAS JAC. VAN DE VELDE J. G. NIEUWENHUIZE D. ZOETER LANDBOUWHUIS E. VERMUE M. KRIBBE M. P. MARKUSSE ALB. VAN DEN DRIES M. J. VAN DEN DRIES M. G. VERBEEK JAC. BALKENENDE JAC. DAGEVOS J. OELE A. TOLLENAAR M. KOLE Jz. P. J. VAN DEN DRIES A. J. DE JAGER JOH. VAN LIERE ABR. REMIJNSE A. VAN LOENHOÜD M. N. VAN DE LINDE A. STEVENSE J. J. PIEPER J. OELE F. DE GROENE P. J. POLEIJ Namens het Bestuur van den Kring: C. P. VOGELAAR, Voorzitter. A. VAN LOENHOUD, Secretaris. De Notaris H. JONKERS te Goes zal op n.m. 2 uur (N.T.) te 's-Heerenhoek, in de herberg van de familie Van DEN BULCK A. vóór A. L. en M. GQENSE te 's-Gra- venhage te Ovezand, aan den Oost Lange Weg, bestaande uit: groot 3,24,05 H A. In pacht bij H. Oosthoek tot roo- ven oogst uiterlijk 25 November a.s. In 5 perceelen, combinaties en massa. b. Voor den heer C. G0ENSE te Ovezand, de ten Zuiden daarvan aan gemelde hofstede grenzende per ceelen 32092-41 aldaar, groot circa 4,47,90 H.A. Op gebruik na rooven oogst 1933. Veilingsnotitiën met kaart ver krijgbaar en inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. met en zonder chauffeur. TELEFOON 443 PRIMA OUDE KAAS 60 ct. per pond R00DB0L 35 ct. per pond LEVERKAAS (fi n) 20 ct. per ons PRIMA ROOKVLEESGH 20 ct. per ons DUITSCHE LEVERWORST 16 ct. per ons PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ GOES Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes wij vervaardigen boerenwagens met 10 cm breed beslag met 3500 kg draagvermogen en vallende schotten voor den prijs van 325 gulden, firma izak cappon heinkenszand. Voor 'n goedkoop KOEKJE en toch fijn, moet U bij KLOOSTERMAN zijn! Kwaliteit is onze reclame. zeer geschikt voor waterver voer, bij S. DE WINTER, Wijnhandel, Bergen-op-Zoom. wij vervaardigen wendploegen met vast voorstel, wendploegen met draai baar voorstel en wendploegen met voorstel om kanten af te ploegen, firma izak cappnn heinkenszand. Wil brengen thans een weelde van: Nieuwe Damesmantels Nieuwe Damesjaponnen Damespelsmanteltjes Kindermanteltjes Kinderjurken Jongensjassen Kinderjekkertjes Damesstoffen en Zijde Pelskragen en verdere Fournituren Wij noodigen daarom iedereen uit onze collectie eens te bezichtigenniet alléén onze Etalages waarin slechts enkele stuks een plaats vinden, maar ook in onze zaak. Laat U ons eens uitpakken! Trekt U, geheel vrij-blij vend natuurlijk, eens een paar Mantels, Japonnen etc. aan, om de schitterende coupe te bewonderen. U zult verbaasd staan over de fraaie modellen, de prachtige stoffen en het schit terende pels op de mantelkragen, maar vooral zult U verbaasd staan over de lage prijzen.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3