imieywê zsgl2wsehê courant kerkelijk leven "i J ["i rechtszaken koloniën gemengd nieuws bib laatste der bandieten. h sport EN spel!"] ZATERDAG 9 SEPTEMBER 1933 DRAlSfflA'VAN-VALKENBURQ'S- e A ••lLEVERTR/ Financieele Berichten BURGERLIJKE STAND donk, leerl. verpleegster, van Spusti, Post- 'vval .31; A. M. II. Lamers, pnderWij|zereS, va nTilburg, iStaffstraat 3; G. Rijnberg, (huishoudster, van Utrecht, :.W|. Z ellen- weg 1J. J Pik, geb. van Beloid, ponder beroep, van Kateendjijk©,. Sit. Jiaoobstr. 5 G. P. .Wink en geizin, opz- tnaoh. 'N. Si, van Aalsmeer, VogelizlangsWeg 14; M. iVerkootjein, religieuse, van Etten etn Leur, IStalstruat 3A. van Piemen, liefdezuster, .van Maastricht, Kloet.weg 5a; J. Hl. (Krauwel en echtg. zonder berpep' van Zuidzande, Kiamperioeliestraat 10; 4- van .Wallenburg, huishoudster, van Kjoude- kerke, Westsingel 155; Wed. KempenJ izonder beroep van Botterdam, Blanok- straat 3; C. '1. Dijkstra, verpleegster, van Oveziand, Oostwiai 31; A. J. fcSphuitsk verpleegster, van Poortugaöi!, Oostwal ,31 A. M. Ulivier, dienstbode, van .Vlissingen, Gropte Markt 40; G. Brouwer, leei'aues; „van Nlijlmegem, Klokstraat 1; J> H. C. jdehellings en gezin, gasfitter, van Krui- ningen, Piceardtstrftat 47. y ertrokken: M. 0. Sdmonse, dienst bode, naar Botterdam, Julianaliaan 18; D. A. .Vleugel!, onderwijzer, naar .Nijme gen, U'bbergscheveldweg 119A. M. Bruel geb. Hemmanga, zonder beroep; naai' Go- rinchem, Hendrik Hamelstr. 11L. Nieu- .wenhuis, geb Tra,as, idem Wierden; N. (J. v. d. Vorux, koopman, n,aar iden Haag, V,aal]|antlaan 398; P. P. van Mjaainen, dienstbode, na,ar 's-Gravenpolderpi. '3'. Merison, zonder beroep; naair Breda, Gin- nekenstraat 117a; L. H. van Berk en ge zin, zonder beroep, naar Veisen, v. d. Vondellaan 27; L. P. de ponge, zonder berpep, naar Middelburg, N 134; G. Brou wer, zonder beroep; naar Haarlem, (Kte- velaan 261H. <J. v. Bangevelde, ver pleegster, naar Baarn, ziekenhuis; H. A. van Zunderen, religieuse, naar Etten teti Leur; O. O. Hoogesteger, dienstbode, naar Den Haag, v. Oidenbarn.evelldla.an 79; J. Booze geb. Kaa|ij|steker, naar Dien Hehfer, Dabliastraat 148; M. Pover, dienstbode, naar Ovez'and A 46H. de Graafï1, leerl; verpleegster, naar Almelo.; M. TJioolnaa.r, dienstbode; naar Baarn, Torenlaan 41 J. J. van Baaien, huishoudster, naar Ier- eek'e, Etmmastraat 214; M. Si A. van Reepe, zonder beroep; naar Brada, Ca- tharmastraat 26; M. Hole, kantporb'edien de, najap.- Dien Hjapg, Celebesstraa.t 39Dhr. L. Ivo evoets en gezin, gasfitter, Inialar Krui- ningen, Achterweg 277O. die Kievit, Vee handelaar, naar Botterdjam, Lppge Wa randa 57 b1. lerscke. Die slid. Oostelijk en Wiepte- lijk Zuid-Beveiand van eten Nederi. ■Bakkersbiond hebben ter gelegenheid vpn den 23ste Jaarvprgadering van idem Z«euwt- schen Bakkershond :een wedstrijd gehou den in 9 verschillende klassen, op baik- keiujgebied, waaraan verbonden was een (wisselbaker, beschikbaar gesteld door den Z©e|uwschen Bakkersbond. De samenstelling der jJjury, was als volgt.: L. (joeinan, Voorzitter, pops; J. de longe, secretaris, EillewoutsdiijlkG. Eckharüt, Goes; |J'. J. Hprihoprn, sHepr ArendskerkeG. iJi. de Doof1, Wemeldingie; P. v. d. Vreugde; -Wiolf'aartsdijkG. de Jager, Lerseke; L. J. Öpelier, s-Heerien- hoek; A. Dek, Kruiningen; <J. Tpdlenaar, Krabbendijke. Tplrijlkp prijzen werden toe gekend. Eergist'ermiddag ha.d een grooibe traetor met aanhangwagen (voor mossel- vervoer naar Parijs; uaü Antwdrp^n het ongeluk door verkeerd inanoeuvreetrein in de sloot onder aap den Mojenppiderdlijlk. Ie geraken. Eienige uren w|as men beizig' het vehikel te lichten, waarna het ernstig be schadigd paar een garage te dezer plantas werd gesleept. Hansweert. Gistermorgen is een auto, ■waarin 4 personen aaten, blijj het etptioii Vlake tegen de afgluitbiopmen van den spoorweg gereden. D» bestuurder van den auto, de neer G. A. Wessels initj Mid-t delburg Werd 'licht gewond. De anderen bleven ongedeerd. De auto. werd .zwaar beschadigd. Zaamslag. Alhier sloeg Dpnderdag een spuan ipiaarden pp hol, waardoor da 23- jarige lamdlhoMwiers'kneclht, iJtaö. D. van den wagen vieil en daarblij een trap van een der paarden tegen het liooi'd kreeg, met liet noo.dliO.ttag gevolg', dat de man dood opgenomen werd. Kerklwerve. Woensdagavond is 't land bouwbedrijf van den landbouwer H. alhier een prooi der vlammen göwtorden. Met uit zondering van het. woonhuis verbrandden de schuren met hun stroo en. tadwo-inhaud. [Niets kon worden gered. VerZeikpring dekt de schade. Die brand zou aan onvoorzich tigheid van den eigenaar zlijjn te wijten, door dathjijl op een betrekikeliij'k geringteh afstand van een strooklamp een partjijj jkiaJ; in brand liftd gestoken Wiaarvan het bran dende plulveg in de richting iva®( d(e< tótjtolo- klamp en het landbouwbedrijf! d<¥»r den wind werd opgejaagd met het bekends noodlottige gevolg1. Van «indere zijde meldt men nog dat! de brand uitbrak' te half Zes pp Ba hofstede van den landbouwer M. M. H.anse ta Schutje bSj| Brouwershaven. De brandweer van Kerkweave gaf' met haar motorspuit spoedig; winter. Met een straal werden vruchteloze pogingen in het w'erk gesteld om' de aan de kapechuur grenzende landbouwteohuur te behouden, Waaruit men met Man en mlaoht hek fge- dorschte graan en landbouwwerktuigen in veiligheid bracht. Intuss'ohen had men ook een slang op de Waterleiding aangebracht, waarmed'e men het woonhuis en eein Wa genschuur voor het vuur kon behoeden. Die brand hnd intussehen enorme afmetin gen aangenomen etn Wias ver in den omtrelk' izichtbaar. Landbouwschuur en kapsoliuujr, waarin ziioh bevonden ongedorsohte tarwe, haver, gerst en maaniz'aad. waren aiedde- loos verloren, en brandden nog geruimeu tlijld na. Die brandspuit iZou den geheelen nacht nog moeten doorspuiten, da.ar er bfij verandering van wind nog groot gevaar voor het huis en de wagenschuur bestaat. Het blusschingsWefk is zeer bemioflilüjlk't, doordat in den omtrek van de hofstede weinig water was. Verzekering dekt de schade, welke geschat kan worden op circa 10.000 gulden. Tekort aan boter en margarine in Zeeuwsch-Vlaandcrcn. Eir heerseht momlenteel in Zeeuwseh- Vlaanderen een groot tekort aan .boter em margarine, wat door verschillende oor zaken is ontstaan. Hot heersehende mond en klaju|wtoaeï 'heeft op de lioevceUreid. mlellk en boter een ongunstigen invloed. Oak' Id's langdurige droogte, is voor -de weiden zeer nadeelig, terwijl' natuurlijk' ook de ocoitiu- genteering van de margarine hier merk - baar is. Maar van den grootsben invloed; is toch w'el heit smokkelen. Het schfijlnt, dat do smokkelaars op groote söhaali boter en margarine opkloiojpein en over de greais brengen, 'waarmee nog steeds aardig wat te verdienen valt. Het. gevolg is echter dat er grens dorpen izlijln, Wiaiar noch boter noch mar garine te koop is en Wtaar pien dus wel gedwongen is Zich van slink.sche wegen! te bieidienen om aan vetten te|_ komen. De g.'-mcent.ei'aiiid van Hulst heeft zich te .deizer zake tot den minister Van ÏEiöo- nomisehe Zakien geWend Bidijlring. G.ed. Staten van Zieieland hebben bekend geomakt, dat ter slecre.tarie der geMeent© Sib. Philipsland en ter provinciale griffie is nedergelogd een n,anvraige om concessie tot indijking van het 'Zuidersohor in ge noemde geïneenitle- Die sluis te Terneuzien. D'e burgemeester van Gent, ir. Van derstegen in Nederland geen onbekende, daar blij: de oorlogsj aren te 's-Gravenhage doorbracht komt in een do|or de BruS- sclie Soir geplaiatst artikel nogmaals op voor den bóuW van oen nieuwe Zeesluis te Terneuzen. Het jongste defect aan dj0 bestaande Sluis in herinnering brengend, laat de burgemeester izich' in vleiende be. wioordingen .uit ovct de bekwaamheid van de ingenieurs van den .Nedcrlaiidschen waterstaat, die met den meest,en spoed de beschadigde sluisdeur Wisten te her stellen. Hiiji is echter minder goed te spreken over het feit, dat Nederland den bouw van een nieuwe zeesluis de oude is sedert lang ontoereikend gebleken afhankelijk maakt van .zfek'ere com pensaties, ,die naar het oordeel van den Gentschen burgemeester niets gemteen heb ben xolet d'e BelgischNederlandsehe over eenkomst van 1894 betreffende de zee sluizen te Terneiuzen. Ir. Vanderstegen geeft toe, dat m®n na, den oorlog Vlo kwestie van de sluis te Terneuzien in het ensemble van de te regelen Neder- 1 andsch-Belgische vraagstukken heeft, op genomen. Heb verwacht© Verdrag werd evenwel in 1926 door de NedefLandsche Eerste Kamer verworpen en sedert dien is de isluizlenk'westie hangende gebfllevlen. Het ligt, meent hlijj., »p tden Weg van d'e Belgische regeering" om nu, Waar de B8©- gisch-Nedierlandsc'he onderhandelingen op het doiode punt .zfijfn .gekomen en niet toelaten ,een positief resulltaiatt t,e Ver wachte nvan Nederland de uitvoering van artikel 13 van de overeenkomst Van 1894 te cisclien. Mocht de Nederlandsiche re geering in haar weigerende houding vol harden, dan zou geen andere miogeJlijili llijikheid m.eer ©.penbUijven dan het bren gen van het verschil Woor (het permanen te hof van inteinaitionale justitie te 's-Gr|SJ- venhage. WlEiEKLIJST van 10—16 Seflt. ZOPSIDAG, Mis van 14e Zondag na Pinksteren, Gloria, 2e ge'b. H. Nicolaas. Credo. Praef'. Drieëenheid. MAANDAG, Mis H. Protus en Hya- cindhus, Martelaars-. Gloria, 2e ge'b. a eunotis, 3 naar keuze. DINSDAG, Mis H. Naam v. Maria. Gloria Credo. Praef. Maria. WOENSDAG, Mis van 14e Zondag na Pinksteren. Geen Gloria, 2e geb. a cunc bis, 3 naar ke,uze. Geen Credo. DONDEBDAG, Mis H. Kruisverhef ïing, Gloria, Credo. Praef. van h>et Kruis. YBIJDAG, Mis Zeven Smarten van Maria. Gloria, Credo. Praef. Maria. ZATERDAG, Mis H. Cornelius, en Cy p-rianus, Martelaars. Gloria, 2e geb. H Eupihonia, 3 a cunctis. GOES. (Parochie H. Maria Magdalana.) ZONDAG, idDeiking Hl. Communie om hall' 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 uur, half 8, de Vroeg-, 10 ,uiur de Hoogmis. Nam. 3 uur Lof' met rozenhoedje. Half vijf Maria-C'ongragatie der groo- teren; vijf uur Patronaat. MAANDAG slechts één H. Mis om 7 uur; te acht uur Communie-uitréiking. Biec-hthooren der schoolkinderen om 12 3 en 4 uur. DINSDAG, 's ia.v. 8 uur Maria-Congrei- gatia der grootera jongens. WOENSDAG, 's av. 7 uur Lof m»t rozenhoedje. ZATERDAG, vanaf 4 uur biechtgele genheid, 7 uur Maria-lof met roizenh. Nieuwe Laurifes-gwiwing. Da Fransche bladen maken melding valn eien nieuwe onverkla.arbara geineizinig te Lourdeis. Het betreft bier ©an 3-jiaiig tu berculeus kind, welks toestand zeer ge va.arlijk was, daar zich ook' longanbsbetkinig had geopenbaard. De gieneasheeren haddeD dan ook alle hoo.pi opgegeven. Het kind dat alle voedsel teruggaf, ia tinnen den tijd van drie dagen volkomen genezen, nadat de geneesheer het water uit. da grot te drinken had gegeven. Groote LeeningslraBsacfje op til. iSediert het optreden van pns 'nieiiWe Ministerie loppen ernstige geruohtleln lovea* hot oonsolideeren onzer vlottende! staats schuld, dopr -een leening op langen 'teianjijn. Echter naar „Hiumf. Financier" ter ooge iwmt, staan er Wijl deize laeningstransacti'e meerdere ,yierstMk|kie(nde plannen op het program. i Do bedoeling |Onz'er regeering zqu ziijjii, om 'Zioo mogelijk doior een b'reede 'lalenings- lrans,a,etie, tegelijkerÜJd .een conversie do.or ta voeren van de resteepeude 6 pet. fcn Si}/u pet. Ned-eri. Indische teeningen in dollars. •Voor de 6 pet. obligaties' 'der tWeeda en derde, emissie en voor da 'öj/a pet. pb'lig. Nrederl.-Indi,ë iu dollars is de aflossing in ipJuddbRars op de stulklken vastgelegd. Echter is dit nieit het geval voor de 6 pet. obligatiees der eerste emissie. Bovendien ontkennen verschillende lau den de noiodzalkel|ij|kheid om de goud-j verplichting b|ij| aflossing en idomponbeba- ling na te komen en heeft dilj pok in andere la,nden, die dit standpunt tot dus; ver niet innamen, niet naimle ook bij| ons* onrust gewrikt, In verband daarmede be staan er blij! onza regeering plannen oui aan deze onrust, door een can versie-transl- uctie thans defïnitirif' ©en einde te maken en tegelijkertijd het credie't. van Ned-- .Indfe te versterken. .Voor dat doel wil' men dan ook da 6 pet. obligaties Nederi.-Indlë in doRars en dn 5i/g pet. obligaties Nederi.-Indië iu da/Jelfde vhluta converbeeren in eieu Nedcrlandsche leening. De bedoeling daarvan is: Jiet crediet van Ned.-Indic te versterken, en vaort te gaan op don weg die door pnzlea vro-e- geren minister van Financiën, jhr. De Geer, reeds is ingeslagen, door hdt crediet van Ned.-Indië pnherroepellij|k te dekken door dat van het m'opdterland. Het is duideïijlk, dat dit. het budget ten goede zal komen, omdat het moederland uiter aard goed hooper kan Denen dan tiidïje. Kantongerecht te Goes. Door den Kantonrechter te Goes zijn veroordeeld wegens overtreding met een moborriij|t.uig rijden aonder sig naal te geven: Wi. Z., Nisse f 5 pï' 5 dl.; met rijwiel veiligheid van het verkjeier in gevaar brengen: P. D|. v. EL, Goes if 3 O'S 1 W. tscho.al; te Goes op den opienbarenweg Vleu ten zonder vergunning, af koopwaren ta koop- aanbieden: J. A. S,., Garinchemi. O. T., Middelburg, Wj, v. 4 B., Kerkrad© W. T., T|ilburg, H, Z., Schiedam f 1 of 1 dag; met motorrijtuig rijden zonder num merbord: H. M., Kruiuingen Ï5 of 5 d. met motorrijtuig zonder noodzaak' over rijwielpad rijden: 4. J. G. J. en H. V., Amsterdam S 3 p|f 3 d. met motorrijtuig rijden Zonder twee voorlichten: M. v. P., Iersekle f5 pifl 5 d.; met riijlwi'el linkerzijde van den weg be rijden G. d. Dg Hoedek/enskerke If 1 I# 1 dag; fietsen zonder licht: J. L., Eüc.wouis- dlijk f 3 o'f' 3 dgn.J. M. M-, Zwols f'5 5 dagen; met motorriijtuig rijden z'ander achter licht C. JJ.. B„ Krabbendlijlke f 3 of 3 d. dronkenschap: 'L .V., Goes, A. M. Hoek f 15 to'f' 15 d.; P. A. JT. M,. v. B.j Oudenbosch f' 10 of 10 dagen. Huiszoekingen ter Sumatra's Westkust Donderdag vonden in gebeele geweat Westkust van Sumatra tientallen huiszoe kingen plaat® in de kantoren em woningen van belatuursleden van da Partai Moeslim Indonesia en de Partai Sarekaifc Islaiml In donesia. Bij deze hniszoakingen werden veel geschriften in beslag gemottnen. Tc Padang werden twee liooidbesit.uursledcn van de. P. M. I. gearresteerd. Te Fort de KBek en Ma,niudjau werden tfwiee leiders van de P. S. I. I. gearresteerd. Deze ar restaties vonden plaats in afwaiOhtinjg vam nadere- maatregelen. D'COr een auto. overreden en gedood. Gisteravond is de ongehuwde arbeider Heyman, Wonend te Maastricht, toén hij por tiets huiswaarts 'keerde, in liet Broek bij Meerssen aangereden door den auto van ir. Swinkels uit Maastricht. Dl© man w«rd op slag gedood. 1 Gistermorgen z'ou de knecht van 'den bierbottelaar Brouwer te Ede een auto achteruit zietfcen. Hiij1 bemerkte niet, dat oon meisje van ruim 1 j.a'ar van Bljp pa troon achter den auto omliep. Het kind kreeg een wiel over he,t hoofdje |en was op slag dood. Onaangenaam avun(uui. Eon bericht van Reuter uit Jierusa-. lem meldt: Mr. iS. A. van Vriesland, Clonsul-getoa- raai van Nedehland in ftausaliom, ik, toen hij in zlijh. auto langs Ide Dioode Zm reed, geattaqueerd door vfijp gewapende Bedouïnen, die trachtten hem te 'bieroo- van. Dia heer Van Vriesland is daarblij licht aan den schouder gewond. Hlijj -is naar (Jerusalem! teruggekeerd en he|efl; zlich daar laten behandelen. Die aanvallers ziij'n ontkomen. Die heer Van Vriesland is tevens diree tour van die onderneming, die blij |dg Dpude Zee prvtaseh wint Een kan» in zee gevonden, Da SchoklWer-visscher P. van Leest uit Moerdijk beeft Djonderdag op het Kwlaks diep tegenover het dorp Radkan je op pn- geweer 10 K'.M. uit den wal geiviseht later blij die Koninklijlke kniareohaussë|a te Moerdijk aangebracht een 6 M. lauga kano. ongeveer 60 c.M. breed, voorzien van een aiiast en een wit Zeil. In do kano bevonden zich verscheidene voorwerpen, a.a. twee piaar srilioenen en laarzen, twlee «abels, onder- en boven- kleeding, dekens, (Levenamiddelen. ëeu Ipud- del en een Dluitselh militair izlajfcbobkjq met oplleesbaar Schrift. Men veronderstelt, dat met deze kano oen ongeluk is geschied en dat da tw'ela opvarenden zijn verdronken. GezleLige bruiWt. Na ©en bruiloft te Geestereu biijj (Cub- bergen raalkten gisternaclit de g'aistlen slaags. Aan de vadhtpaa'tlij werd door ongeveer 30 personen dealgenamfen. .Ver scheiden© piersonen werden min of' m'efer ernstig gelwlond. 1 Die gribroeders Weerink werden ©rn- stig toegetakeld. Zlijl kregen Wonden, dia Werdten toegebraoht met messen, ©en blijjl en ©en schop. Brand te Lathum. Ejergistermiddag is door tot nu toe nietfc opgehelderde oorzaak het gjiqaelt perceel van den heer Go,oren te Lolthum (Limb.) in brand geraakt. De Latihnjner brand weer, welke mat. primitief materiaal spoe dig ter plaats© was, moest zich ©r toe be merken, de overige pieröaelan nat 'te houden. Het woonhuis, .alsmede het café en da danszaal van den heer Gooren standern spoedig in liohte laaie. Toen de brand heviger werd, heeft, men de brandwieer van Ble'rick laten (komen. D.eze slaagde «ar na, «enigen itjjd in hejt1 vuur meeslter te worden. Het geheel© plereteel met. den in boedel gang verloren. Verzekering dekt de aangerichte schade. Bacrderijcn afgdbraud. Eiergiéitermorgien is door .ombekende oor zaak de .boerderij van Ja.c. Bol onder da gemeente Htazerswoude, vrij'wtel geheel iaf- gebrand. Ook twee, hooibergen wiarden ■een prooi der vlammen. D-e inblaedel kog grootendeels, in veiligheid worden gebraohlt. Dei schaide wordt door verzekering ..gedelfat, Eergistermiddag is waarschijnlijk ten gevolge van hooibroiei een baerd'erij mat stalling en liooiberg, bewooind door P, Tervoort en .eigendom v.an den heer P. Vi'vs, gelegen onder de gemeente Heilo, afgebrand. D© liof'slbelde was verzekerd, maar de inboedel nieit. Te Positerholt (Liimib.) zijn eergislter- naoht,, huis, schuur em etaüing van den landbouwer J. Opi h Veld afgebrand. Ook dei inboedel ging verloren. V^gl&riug dekt, de schade. Woensdag is: eem groote boerderij, toebehoorend aam de gemeente Kampen ©n gelegen op het Kamper Eiiland, die werd bewoond door den pachter E. Bioisma, melt schuur .en hooibergen een prooi dar vlam men geworden. Het, rundvee en de pa.ar- dein leipen in dei weide,. All'ets ie viertekjerd. De, oorzaak van den brand ïs ombek'eind. Te Wagenberg (N.-Br.) is gistermor gen Lra.nd uitgebroken in de boerderij vain uen heel' S.V. De boerderij, een schuur en een loods gingen in de vlammen op. De kinderen konden, met, moeite worden gered. Twee stuks veie- Werden ©en prooi der vlammen. In de drie aangrenzende huizen ontstond eveneens brand. De brandweer wist edi tor door kordaat optreden deze huizen te behouden. De oorzaak van den brand is onbekend. Verzekering dekt te schade. Te' Vlodropi is1 gisternacht de boerde- rij .van de wed. J. S. afgebrand. Heit vee en een gedeelte van dei meubeJiem w©rdén gered. Verzekering dekt te schade. Relletjes te Haarlem. Eergisteravond is hot tie Haarlem in de binnenstad zeer rumoerig .geweest. In heit Concertgebouw werd .een vergadering ge houden van de naitionaal-sacialistdischB be weging met ir. Mussent als spreker. Het Concertgebouw was geheel d'qor de politie afgezet,, ma,ar in da aangrenzende sltratein was het zeer druk 'bemg'evolge van «em .aan zienlijke delmonstra erende, menigte tege|ni 't fascisme,. D© politie zag zich' genoodzaakt her haaldelijk charges uit 'te voeren, o. a. op heifj Splaiarne, in de nabijheid van heit kringhuis der N.S.B'. ,en in de Kleine Houtstraat. Daar weid mét staeneh ge gooid naar passeerend© aut(o,',s en maar de politie, zoadait 'deze zich genopdzlaakt zfag gebruik it.e malkan van de revolver. Tweje ptórspnen werden door revolvarachoitien ge wond. Eien vau hem is in heit, gasthuis opgenomen. Versolieidene personen werdlöm gebetein üoor politiehomden of' werdem lieh't geHVomd door sabelhouwen. Een persoon isi ip arrest gesteld wegens h»t gooien me|t steeniein uaa-r «e|n auto. Grootje spiegelruiten wei-den ingedrukt of ingegooid van diverse zakein, o.m'. in de Aneigiang, op de Groenmarkt em im de Lange Houtstraat. Be s('Jiief|nai-tij t,e Muidcn, Aangaande den toestand vam dem burge meester van Muiden vernemen wij, dat de kogel, hoewel men met een Röntgemflatoi de plaats had vastgesteld, bij de operatie niet is gevonden. De kogel is klaarblijkelijk1 verschoven. Men zal tot een tweede ope rati© moeten overgaan. De; heer De Raadt zal daartoe eerst e enige dagen volstrekte rust moeten hou den. Zijn algemeene toestand was' Vrijdag avond goed. In den toestand van dan heer Reus,, die in de Ma.jella-stichting t,e- Bussum wordt verpleegd, is wederom, ©enige verbetering ingetreden. Eien geluksvogel1. De jongste zoon van den heer Duimtjee. een H.B.S.-scholier t© Veendam, had on langs bij een brandje in het magazijn De Vlijt de helpende hand geboden. De verze keringsmaatschappij 'betaalde hem deswege een rijksdaalder uit, waarvoor de jongen een lot kocht van de Harddraverij-verlol' ting. Donderdagavond kraag de jongein op dat lot den hoogsten prijs, n.l. drie paare den ter waarde van f 1500. De laatste der Oorsicaanscfhe bandieten, Francois Bornea, die in tweei jaar lamg ni-eit,s van zich had laten hoonan, is weer eens t,e voorschijn gekopaen. Hij .pleeg- d'ei een moorda.ansla,g o,pi een burgier vam C'oli Ohiavari. Da aangevallen© lieeflt "den dader herkend, die echter oniMkwaim. Be cycloon van Texas naar Mexico, Eergisteren is melding gejuaakt van een cycloon, die Texas heelt geteisterd. Van Texas is de. cycloon Zuidwaarts getrok ken na,ar dal van de Rio Grande, de grensrivier 't,uS9öh,en Texas en Melxico. I11 het. stadje Matamiorasi is da kathedraal ingestort, waarbij volgens de eerste berich ten 50 pierspnen belt leven zoudein hieibbem verloren. Hier zijn 300 gewonden. Ln da geheel© Mexicaansohe, provinbi© Santa Eé lieefh do storm nog gewoed, ma,ar da meeste verbindingen zijn verbroken ein da belichten komen slecht® druppetegewijs binnen. In heit, geheele vaaitelandlsgieibiad mag het aantal slachtoffers o.pi 2 a 300 gsscho-t worden en daif der gelwonden ,op 'tiemmaal zooveel. Be Engelsclie kodjiivaaritijofiHieren vrijl Naar Ranker uit Newtejiamg meldt, zijn da drie Eingelsche koopYa.ardij-afficierien, die sinds maanden door Chinaeisohe bandie ten werden vastigleliouden, in vrijheid ge steld. Zij zijn te Pansijau aangekomiein. Volgens een nader berioh't, verklaaa-de® da officieren bij ,a,anko,mSt,, 'dait' zij' goed behandeld waTen, 111a,ar dak zij (telkens mat da roovers; die intusisahen weer wiaren aan gevallen dooi' .conourrenitpn, mee haddan moeten trekken na,ar andere sohuilplaatsan. Gister vertrokken zij naar Hongkomgi. Be opening van de tunnels ander dc iSHielde. De pie'rihtigp ingebruikneming^ van de tw'e© tunnels onder de SAeUde te Ant werpen, kal morgen plaats hebben in het Wijlzijn van het koninklijk gezin, de re geering, de leden van het parlement en talrijke andere binnen- en buitentandsche autoriteitien. Een beruchte smokkelaar gearresteerd. Na langdurige nasporingen heibbein Duit- s'clnü reelierch'curs in een woning aam da Duitecbe grenis bij Venlo den lap©' ge- zoclVien bestuurder vian den gepanteerden smokkelauto gearresteerd, die gedurende ruim twee jaren Noord-Limburg zqolwel als dc Duits'che grensstreek onveilig mlaak- ts me.t zijn pantserauto, waarin regelmatig g'roote hoeveelheden t,a,bak en koffie wer den vervoerd. O. i« voordien reeds tweemaal gearres teerd. doch wist telkens opi verbluffend brutale wijze te ontkomen. Zijn ootmpiag- 11011 II. Schommel' vluchtte naar Neder land, doch te Venlo werd hij gegrepsn en eb ongewensohte vreemdeling oj* last van den inspecteur van dem- vreemdelinjgein- diienst in Den Haag1 uit het lamd verwij- dierd. O., die zich na de laatste, ontsnap ping in de Duitecbe grensstreek had schuil gehouden, werd ontdekt door eien pa trouille ,'die onverwijld den naastbijigcl-eigan douanepost waarschuwde, Waarna een in val werd gedaan in de woning'. Daar werd de beruchte smokkelaar gearresteerd. Hij is in de strafgevangenis opgesloten. R.-K. Z. V. B. V eiendseliajipicllijp. Op het terrein van Volharding t© Ove- izland heeft Zondag j.l. de ontmbeting! plaats geliad tussohen het 'tweede eflTtal van Volharding en Vios 3(1 uit Heinkéns- ■zland. Volharding moest mie,t 50 voor Vios zlwichten. MIDDELBURG. Huw1.-aangifte: 7, M. Verschiere, 27 j. jm. en O. Roeleven, 18 j. jd. f Gehuwd: 6, K. rL D|eiuta, 25 j. jm. en •J'. J. Andriesgen, 22 j. jd..6, G. Ëturm, 25 j. jm'. en O. Burggraaf, 37 j. jd Bevallen: 7, E. de Bjuok', geb. Janse, jz'. 7, |Jkvr. W|. D|. J. Wilbrennm'ck! geb. öa Villen«|uve, ,z'.6, M. II. GiRissen geb. Versluis, iz).6. E. M. Back' geb. Eete- zbnne, 'd. Overlieden: 5, (W. d'e Klerk', 77, j. pugeh. 6, 'M. de Dan, 67 j., Wieduwniaar vau dj. van de 'Wljngaarde. 'S-HEiEIR, ARjRNDjSKERiKE:. Geboren: 3, Marinus, Z.v. Geeraud van Daimuie en Maria Uioihanna Wiskerike8, Elisabeth Adriapa, d.v. Adriaan B,astman de Ko,eEj|er en Adriana Wialhout; 16, Cornelia, d.v. Adriaan Leendert van Antwerpen en Eli sabeth Goedegebure; 25, Miarou®, lz;v. Dig- nus Moelker en van diMinetj© de KoK; 30, Geerard, b.v. Johannis Modderkireeke en 'Jaoomina, Mriijaard; 29, Marinus, z.v. Jan Vermu© en iJohanna, de Baar. Overleden: 20, Anthonia de Fouw, 77 j., weduwe van Marinus van Antwerpen. Gehuwd: 10, Pan Cornells Verwiijiri, 27 j. j.m. en Wilhdmina Neeltj© Maria Boo- gerd, 22' j. j.d.24, Marinus Poldea-dïjlkl, 45 j. 'jm. en Jaoomina Verdonk 31 j. Ij.d. 31, Willem Andries Smit, 32 j. jim'. en Maria, Neeltje Eversdlijk 30 j. jd.31, Mattheus Wolfert, 32 j. j.m. en Pieifcr- nella Maatje van Nieuwtenhriijaen, 25 ;j. ,1- d. NTSlSE. Göhu'wd: 30, Andries van der Poest CljeimeDt, '24 j. 'jim. te |S|o,est en Geler- trnida Zdelensk'i, 27 j. jd Geboren: 4, Pieternella Christina, d.v. Hubertus van Lie,re e.n M,aria Jacoba jj,ansen. KRUINTNGEN. Ondertrouwd: Jiohan- nes IWillieln Moeleker, 21 j. de 's Graven polder ©n Dana van den Berge, 21 j. Gebbren: Adriaan, a.v. Hubrecbt Cor- nelis Jansen en ICorneliai van der Hart;

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2