iERTS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND c ROUWorukwerken Eerste Blad DRUKKERIJ_N,Z.C., GOES DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS u tvan oveitde grenzen ere koffie..! Je kwaliteit, f groote waarde van publiciteit wordt gelezen in alle kringen BUITENLAND f! BINNENLAND 1"| fl UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES S-JV/ÊCHÊ COURANT NUMMER 107 ZATERDAG 9 SEPTEMBER 1933 29sxa JAARGANG in Frankrijk vindt men ee|n kleine Ivan denzelfden naam. De hoofd- In Tibet ligt in liet district „U" fcn |rikia, bestaat een stad ,die ,,B'' heet, da kopermijnen der a,arde wordt ordig meer koper giejwpnnen dan fc,t wereldverbruik „no.odig j.s. Vele len Ipnnieta, vindein ge«n kooplers les, prdt er taan het product, zooals de den der kapema,a,tsehappijen bcwij- Ig verdiend. Ie koudste piek op narde ligt precies evenaar in het hartje van Afrika. de top van Mt. Kenya (17.040 |ie altijd me,t sneeuw bedekt is, met nperaiuur van 150 graden, ondier Ihn Bpyes van Nairobi, kbclit dien Ins voor 10 schapen en 10 geiten, lendrik de Zeevaarder (don Enrique legador) prins van Portugal (1394 legde zich toe op-de aardrijks-, Iterren- en zeevaartkunde, maai hoit op een schip gevaren. |e Amerikaansche staat Florida wer A kioemd, omdat Ponce da Laon diti [ontdekte op „P,ascu,a Florida'' of (zondag. i Buttelbrigade van Borneo, i imige deelen van Britsdh NoiorsjS bestaan geen wegen eju die "bodelot Sz&elht om door paarden begaan jta dus wordt door het '„paarden- met suidcès gebruik1 gemaakt van. i I I Nero, wiens eigenlijke naam was- Dtomitius Ahenolbardus, vergiftigde lader, rijn broeder, twtee tantes; hij lirdde zijd moeder, ziij'n guster, 2Sjn Ikindieren en drie 'zSjloeji' "lirauwien look nog twee eerste mannetn rijkjes lm. Hem waren 1800 vtersiclhillendu. lisdhe kampioenschappen toegekend, ruimkens voer verstand en liart. ligieen ziet op reizen om! diei wcneld! I' dan ppdleren op 'n w-andeling.. IJver mjenige zaak kan daarom geenl. ■roeien, wij|L er te langl ppf gjetreidfein; raar het kunnen ophoudt, beginnti d'ijk die, nijd. Iver dien slechten ttij(d wordt het geklaagd in de koffiehuizen eln lis men een goede uitvlucht vindt',, br m'en een plicht verzuimt, g^vloelt Ichier d!e voldaanheid, als had men. lervuld. CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. worden met den meesten spoed en tegen concur reerenden prijs recht streeks geleverd door de Natte uitvoering gegarandeerd. Vraagt volledig monsterboek. n ook Koffie van D-EJ Koffie nog niet hebt U zich niet voorsteller» n smakelijk ze is.t éél bijzonders! Neemt cent per half pond IËUWË ZEEUWSCHE COURANT Rureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Toipfoon interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No, 474, Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertenfiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager Dit nummer bestaat uit iwee bladen Wleeki' icv u e. Lord Grey is Donderdag overleden. Hij was minister van buiitenlandsdhe zakem bij hft uitbreken va, nden wereldoorlog eji speelde een groote, rol in de yoim-bcreiding daarvan. Hoewel hij niet, gelijk Poincaré en Deloatsjsé, die ramip gewild heeflt, voerde zijn verderfelijke jplÜjek, buiten medewe ten v.an 't pia.rlem'Mït ein de meeste minis ters, tot de groote caitastropihe. Nu bijna, geheel de wereldpers den lof zingt van den staatsman, is bat opvallend hoe weinig ter wordt gezegd over zijn enorme verantwoordelijkheid. Kent men de geschiedenis -dam niet of is men haar al weer vergaten. Heit is Grey geweest die, toen de econo mische' macht van Duiitschland steeds groo- ter werd 'en een onverstandige keizer zich aam sabelramnnelarij te hukten ging, toe nadering tot Frankrijk zocht. Beide lan den vonden elkaar al heel spoedig toen kat met schending van .alle, plechtige verdragen, in 1911 tot pen veTdeelin'g van Marokko kwam. Duitschland zond nog een oorlogsschip naar Agadir, doch stond voor ,een voldongen feit. De, publie ke opinie wierd warm, maar de gematigde elementen, die nog aanwezig Wane®, wisten een Ëluropieesche oorlog te voorkomen. Van dien tijd :a,f' echter stonden Frankrijk an Engeland schouder aan schouder. En na dat de Fraasche oorlogspartij in Januari 1912 Poincaré aan liat bewind bracht, wiat deze Grey te be'wegen om da generale staven van beidie landen eelui eo-mipiLast veld- todutplaa tegen Duitschland uit ta doen werken. Engeland had zich in 1910 reeds (Ffïbonden om bij 'n eventueel ooinflidt zijta troepen op Bielgischen bodem te: zótten, ;oök al zou België dit. weigeren! Asquith ,en Grey loochenden Steeds in Jiet piarlemlent, dat een militaire afspraak tefondl Toen te Sierajeiwo eindelijk heit conflict uitbrak, waar Poincaré, met het geduld van 'n spin o,p gewacht had' en het domme znilitairisme van Duiifcscfhland de sit.natia nog verergerde, had Grey waarschijnlijk ket ergste kunnen voorkomen, waarneer hij bekend had gemaakt ,da.t Engeland Frank rijk zou bijspringen. Hij! draaide ler echte om heen. Sterker: opi 1 Auguftus 1914 vroeg de Dnitsoha gezant te Londen offi cieel aan Grey of Ëingelandl .neuibraia} zou blijven ,als Duitisldhland da Belgische neutraliteit respecteerde. Lord Grey weigerde te antwoorden, doch op 3 Augustus bepleitte hij in heit parlement, de, noodzakelijkheid om hulp aan het arme België te verleenie®, tegen de misdaad van zijn overweldiger! Hij kreeg zij'n zin: het Engelsche, volk stortte zich in den krijg. De 'Ëmgelsehe geleerde Cornwallis Conybear© heeft e,en verschrikkelijk vonnis oyer Grey gestre ken over denzelflden Grey, die nn hemel hoog in de wereldpers verheten wiordit. Wist iedereen maar wat die gelegenheids- lofuitingen waard zijn! Het bruinhoek over de Hitler-iteojraur en den Rijksdagbrand van .wereldoomiité is vpr®dban»n. Aan de dooumenitaitfe is groote zorg beslbeed. Men kan d'e verplet terende funnkladbtook al is| men Nazi- man, niet als 'n waardeloos ftuk terzijde senuiven. Honderden ftaohtóflfers worden met name genoemd. Over alle gruwelijke feitenh- leeft men bteëedagdiei verklaringen. Hat is onbiegrijplelijfc, dat dit alles zich -Heeft kunnen afspelen ia een zich be schaafd noemeend Land. Alleen 'm volkoaneoi gemis aian chrisitekjken zin, 'n totale mo- .reiele verwildering moeit zooieits mogelijk gem a,aid, hebben. De fascistische revolutie in I;taJLië is wat xuiwlhead en misdaad be treft, kinderqpl&L geiweeet vergeleken mieit Hazi-omwenteling in D.uitsohland. Al de mooie woioirden te Neurenberg, j.l. Zondag over kuituur -en ..heerenvolk" zoitt mén dan ook gerust ,als huichelarij len .ojptsnij - derij kunnen b'asöhonwem, iwialnneer rnein niet wist dat sommige Nazi-leiders er den' laatsten tijd inderdaad naar streven, om a,an de ergsite bestialiteiten een eind te maken. Onder den invloed v.an da Duitsche bedreiging', ltomen in Frankrijk weer da Sprekers over de veiligheid naar yorien. De veiligheid, welke men heel wiat beter door igoöd vertnoinwen had kunnen Waar borgen, dam door een wajpjelnimg v.an top tot teen. De Nazi-vlaed zqu nqoit zoo, ge wassen zijn, wanneer Frankrijk pieit zulk 'n contrast melt het ontwaipfemd' Duitsch land .geschapen had. Indirect heeflt de nieuwe macht ook Kusland w,at dichter bij Italië gebracht. De, Sovjets trachten zich zooveel mogelijk in hat Western lem Zuidem te dskkiein. Aam een militair onder den voet loiojpieiip vain Enropia denken zij niet meer. Zij beb'befn ^0uoe^' Wei'k znc'liziGiLf^ in d'en zadel te hou den en het Oosten t,e bewaken. Voorloioipig irobeeren zij het: Westen er onder te krij gen door geestelijke infectie. Voor -de: wekelijksdhe Zuid-Amierft!a;an- sche revoluiti® zorgde ditmaal Cuba weer. De worsteling tegen MaCliado heeift nog met allen opigelmoipiten vechtlusit verbruikt. Nu mooist de piasigevoi-mdei regeieainjg-Geis- pedes helt ontgelden. Het heieit dat Otaspe- d,es niet biarsoh genoeg liegen de vroe gere laanhangers en vrienden van Miaichado opigelreden is. Anderen meenten de hand van Moskou in deze zaak te herk'ennein, wat wij voorshands nog niet aannemen.. 'n Cubaan hee-ff heiusch niet zoo'n aan sporing -&a,n verre nooidigi prn de dingein eens op den kopi te zetten. Ook wijst 1de samenstelling van helt nieuwe be'wind eten raad van vijf niet opl bolsjewisti sche regie. De raadi boslfaat ml. uit 2 professoren, 'n advocaat, 'n «ommuniist en 'n bankier. Wiel is het waar, dat het leger aan hot muiten is geslagen en ge- mecne zaak meif 'n troepl studenten ge maakt, heeft. De Ver. Staten hebben oor logsschepen gezonden «m liet leven van hun landgenooten te besehermein alsmede de 1500 milliaen dollar dia in diverse .on dernemingen gestoken zijn. De Vier. Sita,- ten hebben krachtens een speciaal ver drag volkomen het recht oon in te grijpen wanneer de orde: verstoord wloirdt-, ma,ai' erg h^plpig! op zulk politiewerk zijn zo niet. Znid-Amerika is', nie|b meer in een stemming om veel inmenging v,am de Ver. Stalen te verdra,gem Nn de kipi geien gou den eieren meer lagt,, ka.n men, haar geka kel niet meer uitstaan en haar gewroet in eigen bodem, nog veel minder. Un'dLei Saim heeft niet veel fijn geivoel, wel beschikt hij over zaken-instinct genoeg „om mft- deze stemming rekening te houden. DUITSCHLAND lie resultaten der vajJksticJling. Aan de in J)uni in Djuitsohlpnd gehou den volkstelling, wieljkb heeft aange|toion.d dat- in het rijjk ruim 6 6!mililSoep pienschen WOnen (de. toeneming der bevolking sinds de vorige telling in 1925 bedraagt 2t,8 miiilioen, qf 4,!4 ipet.), WSjjdt dei „Umschau'j 'het belkjenda wiedkhlad voor w;etenscha,p en tieldhniek, een korte Wesohonlwing. Dlaar- in iwiordt geconstateierd, dat ondanks het bevoikinigs-accras 'het, stei'ls ;dailiendc ger ibbortedijjfer ;Zóó .onrustbarend is, dgt teuzlijj cr .alsnog veiianidering; komt het Duitschiei volk in een nabljle toekomst een achteruitgaand volk agli worden. Het .accres is trouwens in yerstohil- lende 'deeüen Zeer fuiteiehloopiend. Het ïs blijlvoprbeeld1 Zeer gering in jde landlbauw- strekien in het oosten, die hier ,qn daar zelfs daling in zielental aanlopnen. Dlit feit kian voor het streven v|an hef nieuw'e bewind om een trek uit de steden naar het platteQla.nd door binnenlandsche klolo- uisatie te bevorderen, yan beteeklenis izlijhi. D|e 'bevolkingsdichtheid (het aantal' men- schen per K'.M.2) voor de oosteliijjke ge bieden als Posen-Westpruison is maar <14.3, voor Mbdlilenhiui'g-Sltrelita slechts 38,5, terwlijjl het in industriegebieden all's Slalki'sen sijijlgt tot 347, Eljlnprovincia 318, .Westfalen 249. Hier is de bevo'L'king' dus iz/eer dicht. De industrialiseering van DnitsehUand heeift metterdaad een sterke wisseling in de verspreiding der bevolking; tengevolge gehad. In 1871 woonde slechts 6 pielt, in de gropta steden, thans 33 pet. .Uit dezkn trek naar de steden is de daling van 'het geibloprtedijlfer in hodfdzlaaik te ver- lilaren. Het vrouw'en-ofverscliot in de Diujtsehe bevolking neemt yoüjgens de; telling snel af. In de jongere gen,era,tie is het aantal mannen en vrouwen vfijjwel gelijk'. OOSTENRIJK De Wjatsgdwi Katholiekendag. De Donderdag te Wieenen geopielnde Ka tholiekendag heeft tienduizenden vreemde lingen binneni de Oostenrijksicbe hoofdstad gebracht. Zoo zijn uit Hongarije 5000 ge- loovigen gekomen, onder leiding1 v,an den primaat, kardinaal Seredi, en da Hongaar- seke 'bisScho,plpen. Uit Polen is als kerke lijk hoogwaardijgheidsjbek'leeder aanwezig kardinaal LHlond. k oor die eerste maal heejffe Frankrijk een vertegenwioordiiger gezonden niaiar een gie- loofsuitdng van del Oostenrijkscbe Katho lieken, n.l. den iaarfslbisSeho.pi van Parijs, Kardinaal Yerdier. Uit Tsjecho-Slowakije zïjh ongeveer 12.000 Duitsche, Tsjechische en Slowiaak- s'eha Katholieken verschenen met hun bis schoppen. "Verder uit JoegoHla.vië, Zwitserland (me.t mgr. Vinoenz uit Chur), Nederland, Luxemlbiurg, Spanje 'en Ierland. Vele Dnits'ch'e, Katholieken uit Boeko- wina en Joego-Slavië, alstncd'a uit Italië zijn ook naar Wieeuejn gekomen. V an den vroegen ochtend tof dein latem V a.vond (belweegt zich een diehtei WenSdhan- menigte door de straten van Wieeraan, die feestelijk getooid zïjh met' da pauselijjke vlaggen en de kleuren, van lamd em stad. SPANJE Het Spaans die kabinet afgetreden. Minister-president Az'afia heeft gisteren den president der Republiek het ontslag y,an de reigeering aamgeboden 9p igl'ond van het feit, dia,t zlij| geen voldoende mjeer- derhieid in de C.ortes bezit. iWjediSwIaatt was de re.geering in de Kamer niet gesla- gen. Nader wlordt uit Mpidi'id aan de Hon- 'denschie avondhdiaiden gem'eCd: Vla o,jrl|ossing van de e'risis z;al wiaarsdhïjlnülijk gezobht worden in oen vereeniging van alle! repu- blikeinsdhie parilij|en met uitzondering van do sociaal-democraten. Men gelktoft dat de rephterziijlde en de agra.rförs zulk een kabinet, diat. niet over de absolute mefer- dierh'eid l^oji beschikken, zouden tdlerele- ren, omdat dei sOiOiaal-demioieraten en eo'm(; mjinisten dan bnitian. 'die regeering, zou den Mlijlven. 1 AMERIKA Die nieuwe revolutie op1 Cu'b'a. Voor O.ulba liggen thjajns aau Ameribaan- eclie oorloigsschepen een slagschip, tWee kruisers en vier torp«cliOib|ootjagers. Op Culba wijnen meer dan een kwart ïnili'ioen Amerikanen, Eiuropieiapien en an dere buitenlanders. Het Amierikaansehe kapitaal dat op Cuba is belegd', bedraagt 1500 millioen dollar, terwijl in verschillende ondernelmm- geu .alda.ar 1 inillioein ponden sterling aan Eng. kapitaal is gestoken. Secrelai'ie van Skaat Hull heeft te iWas- hiugton verklaard dat da Vereenigde Sitla- ten neutraal H.|ij|ven. 1 Tal v,a.n Amerikanen uit het bluitenlland van Ciu'bla, izlijlu opi weg*, na,ar Haviannal. Die i-Funta Welke uit v!ij|f burgers be staat, scb'jj]ut heb dioor de iu opstand ge komen onderofficieren geleide leger niet in :de hand te hebben!. t 1 De raad van vlijjf, die op 'het pogenblik' iu Ciuba de staatstaken feidt bestaat uit de volgende personen: pi'o|f. Portela van de universiteit 'van Hja;Vaana; Jlosé Mar- zari, advocaat en een van de Vooraafn-i slaande tegenstanders van Maéhado pTof. Ramon iSlan Martin, van de unrrorsiteit van Havanna,; Porforio Franco, een ban kier en iStergiu Carbo. De nieuwe revolutie is votgens de Ti mes het gevolg van p^gingten om het leger van aanhangers van Machado, ta zuiveren en van een dreigende salarislvlffir- mindering, gecombineerd 'mief den steun van radicale studenten Van de comknlu- nisten onder leiding van Slergia .Ciarbo, W9lbe. 'laatste onlangg uit <zÜjjn verban ning is teruggekeerd na een revolutio naire landingspoging in 1932. Conmiüiiisti.stlie: actie. Int, Havanna wordt gemeld: Ondanks hel door de regeering uitgevaardigde ver-' ood nebben groote 'communistische ma nifestaties plaats gevonden, waarbij 'de 'be volking wordt opgewekt zich te verzetten tegen het. „Amerika,ansche imperialisme" en liet aan land komen vam Amerika,anSche troepen met geweld' te verhinderen. De, Junta beeft verklaard, dat zij geen enkele, verstoring van orde zal tolereerein. Ta Havanna is' een afdaeliimg Ciavalerie opgeredent om de beto,o|gers te verdrijven. I11 het land hebben oommnnistisohe ar beiders een aanbal 'fabrieken bezet. KORTE BERICHTEN De fusie :t,ussoh'en de partijen van Cos- grave, Mc.Dermoit,t 'en de Blauwhemden van ODuftfy 'tot «en partij v.an het Veree nigde, Ierland is gisteren officieei beklon ken. 'Koning Feisail van Irakis gister nacht te Bern plotsleling aan hartverlam ming overleden. Emir Ghazi, de 2l-jarige zoon van koning Fieisal, is gisiter te B;a|gdad tot Ko ning van Irak uibgeroeplein. Volgens' beriohifen in da Jiapamsehe piers zou in China, door Tsijiang Kai-Sjek, So,eng en Wiang Sin-wiei binmieinkort een driemanschap, gevormd worden mle|f uitscha keling van die Kwominitiainjg. Tweede Kamer. Overzicht. De behandeling van. het ontwierp tot heffing van een ornjZetbelasting is Don derdag vporbgelzet. Over het algdmlelen Was de bieistrijlding mjat. Dja overtuiging dat er grootei tektoten Imtaeten W|oirde|n ■gedekt, $1 oudt scherpe critiefe' binnen e|n van den .anderen Kant moet gezegd, dat minister Oud geen palstaaader is en ya» toegeven Weet, Zjijln verdieidiging v.an het de buxgierij' zW;a,ar treffende ontwerpi w,as zeer g'o.ed, al 'heelft h'ij| ons niet kpnnen averbuigen ■dat deze intüreote belasting beter is dan verzlwlaring van d« directe. Diverse toezeggingien heejft die minis ter aan de, eischende Kamerle|den 'g|adaan. tinder zekere voorwaarden is Z jEocc. be reid gebleken mee tel gaan met leen vrij stelling van hulpstoffen, t.wi. steenkolen,, electris'che energie, ve:rpMikïngsmiddel{m. Een vrijstelling van maohinerie|ën en van. gereedschappen 'zbn hom te vér .gaan, Dlan Zou men op1 geen stukken mal aan da bemjodigde opbrengst komen. Vfijfeteffing van machinerieën en gereedschappen zal niet worden verleend. Ook is spr. vp.or vrijstelling, van grond stoffen voor vrijgestelde goederen en tot teruggave niet alleen van ket g-eiwone, maar ook van het oomipienseeremd invoer recht in liet desbetreffende igevaL. Ten aanzien van de quaesti© der ronde som' wlas1 epir. bereid, tegemoet to kiodnfen a,an bezwaren. Hij' wil de ronde som ge heel daten vervallen en bejlasting laten betalen precies van den pmijp, met afron ding naar heide, centen. Begint men eenmaal mtet .vrijbleTJingem ■zei de minister dan is al heeL gauwl het helk van d'en dam'. Maar spr. is Wel bereid tot tegemoetkoming inzake een nrttikd! als Miom'pen. W|a,t bladen betretf-'t, wil lilijl er de maandbladen wel bijl nemen en zich niet beperken tot dag- en weekr bladen. Te ver Zouden gaan vrijstellingen van ivleasclh. Na-ast het versche .spelk wil spr. w'el het gezouten spek vrij'st&Hen, maar die bereidheid is niet aanwezig, bij spr. ten aanzien van de boter. Die land bouw komt er al goed af. iGeizloiulten groenten wil spr. -wel met versche groen ten gejij|U stieten. Ook1 inzake veielvoer is hlij tot een tegemoetkoming bereid. |8lpr. is bereid, nog een wijziging to pverwetgb11 met bietreiklking tot bet com'penseerend in. voerreelit, dat niet zal worden geheven van artikelen, die hier niet gemaakt Wbr- den. E,en retorsiebepaliwg wijst spr. af', D'e omzetbelasting is geen geschikte ge legenheid om daarover een beslissing ta nemen. Met betreklring tot de Weeldebelasting betoogde spr. dat h!ij! bijl het mondeling overleg gezegd' heeft, dat!,, iajls da' in dustrieën daardoor in moeilijkheden zou den komen, hlijj bereid 00,11 Zijd, het nog even aan te Zien. Spr. heeft .nieitf geZegd, dat hijl de 5 müllio'an niet nopdig had. Hïj 'was en is bereid, de waeldie[ve.rt|eirings!be- lasting te offeren o.pi het a|litaar van het gemieensciliappielljlk ovieriag.Maar del Ka mer blijkt dit offer niet te Willen. iZjij wil weL 1 vrijstelling van hulpstoffen en -uitbreiding van vrijjsteillllingen. D)jt Ijaoht' spr. oollc (meeir toe. Die w!ij(Zigin'gen, 'die spr. aanbrengt, iZuRlen spoedig aan de Kamer in een not.a van wijziging worden mea- gedeeld. Maa-r dan moet de Kamer nieLt liet amendement-Korstenliordf, |c|m( de iWejel- devdrteringsblalasting 'eruit 'te liolifeU, laian- nemen. Anders 'trekt spr. iziijju. nota van w!ij(zliging in. I f' I Gister is de Kamer andermaal slaags geweest met minister Oud. Talrijke amen dementen werden ingediend, doch geen em- kei kon 'n meerderheid verwerven. Beslist jammer was het dat 'n amendeanen/t-Korl- terihorst om het compemseerendl invoer recht in art. 32 'te verlioogen .alleen steun kreeg va,n d'a Kath. fractie -en lee-nige enkelingen. De meerderhedd is zoo niter- mjalei hoffelijk voor het buitenland, dat zij kopschuw wordit op het woord „be scherming". Men vindt heit blijkbaar be ter dat ons volk tot 'n natie van steun trekkers degradeert. Dhr. v. Hellenbeng Hubar verkreeg van den minister noig dei belangrijke toezegging dat de fabrikant-kleinhandelaar^ (hieronider vallen ook de drukkers) vrijstelling yam dei omzetbelasting zullen krijgen. De weelde-verteringshelasting zal blij ven bestaan. Gezien het ultimatum dat de minister stelde en dat de Kamer voor 'n moeilijke kleuZa stelde, trok' dhr. Korten- horst zijn amendement in. Dinsdag a.s. wordt, de behandeling, voort- geizet. Orisisrbailermork. He Crisis-zuivelcentrale' maakt 'bekend, diat voor het tijdvak van 11 tolt 16 Seplt. del prijs van liet criisis-'botermerk is be paald op 'f 1 per Kg. en van d'a vervoer- vergimningen voor 'buitemlaindSchei boter opl 'f 1,10 per Kg. I)e nationale huldebetuiging. Met medewerking van de belanghebibein- da organisaties is verlcregen dat de natio- nialel viering van H.M. negeeringsijubileuml op heden tie Amsterdiam over beide .oanr.o«p- zeinders zal worden uitgazbndem. Na,ast da K.R.O. zal thans ook de A.V.R.O. de uitzending verzorgen. Daze beginnen om 14.20. Het regcerings-juIdle 11111. Het Christ. Muziekgaaelschap „Oefe ning na den Arbeid" heeift Donderdag avond onder vrij graate brianigsteilliing 'n 'fakkeloptocht gehouden ter eere van heit 35-javig reigeeringsjubileuin van H. M. do Koningin. Gekomen van den Buitentuin w,as de eerste halteplaats de Varkemgmiarkit, waar na, voorafgegaan d'oor 4 tjamiboiersi van de Padvinders ,naar de Groenmarkt werd getrokken, waar voor de woning yan dan burgemeioslter, die niét thuis waisJialt werd gehouden. wa,t ieven laiter ook in de Abdij plaats had. De Commissaris der Koningin kwam met zijn oudsten zoon op het 'bordes van z;ijn wonjng ein- oomplimemteerde 'be stuur -en directeur,, er ojp: wijzende, da,t hij door .afwezigheid van de jgastjvroulw Sit maal de hoeren niet binnen, kon noodan, maar tevens de verzekering geyende, dat hij heit op hoogen prijk ateldei, dat het mu- ziekliorpis zich in verband met, heit jubi leum deed hooren. Van de zijde van het bestuur luidde het antwoord, dat men op den dag zelf. .Woensdag, niet m'akkelijkfc1 kon, eau men) meende, toch iets te moeiten dolen, waar dit van andere rijde niali plaats haid. Bij de verdere: wandeling is nog halt ge houden op den Dlam ,en de Markt, en op - alle halteplaatsen zijn volks- of andere vaderlandsche liederen of wel gewijde mu ziek ten gehoore gebracht. De naklanken' van deze bescheiden herdenking', kwamen wel het meest tot uiting, toen ©en clubje jongelui in ©en kring op de Markt, het „Wilhelmus" aanhief, wat -bij' onsi, zooals inieuigma.al de opmerking naar voren deed komen, waarom men qp zulke: dagen niet uiitj volle borst mede zingt, als d'e jmiziek die volksliederen inzet. Nieu we zaak. Gisteravond heeft dhr. Kloosterman in pand 66 van de Lange Vorsts'traat zjjni knnstweefhui's geopiend. Deze benaming mnrt ruim opgevat worden, want behalve een keur v,an weefkels, dames-handwerken en '11 prachtcollectia wol in honderden: tinten, bevat 't kunstweefhiuis ook eenl welvoorziene- voorraad artistieke produc ten, resultaat van ander soort kunlst- nijverheid. Zoo zangen wijl smaakVoUa staaltjes van metaialiplastiek, vooral in tin; sierlijk bewerkte voorwerpen, in hout en leer en artistiek kinderspeelgoed. Het is 'n lust voor 't .oog de geheel-a verzameling in etalage, winkel ©n tooinka- mer te bezichtigen. E'en zaiak in d-eza branche, zóó opigezeit, moet wel succes hebben, wat Wij den eigenaar van hiarta tocwensohien. Het geheele interieur van de: zaak sluit zich ia.an bij wat te koop Wiord't aangebo den. Met betrekkelijk' eenvoudige midde len is een mooi geheel verkregen. Achter d'en winkel -en de toonkamer, bevindt zich de werkplaats met Weefge touw, Werkbanken en allerlei gereedschap voor het vervaardigen van het vele dat wij reeds opsomden. Dhr. en mevr. Kloosterman geven ook allerlei cursussen in kunstnijverheid en! moderne handwerken. Beiden zijn zïj daar in geschoold en gediplomeerd. Vermelden wij tenslotte nog dat in da zaak alle benoodigdheden vqor weven en- de bewerking v,an kout, leer, metaal, raf fia. enz. te verkrijgen zijn. Het s!j|»rllernein. Hedenmiddag wordt h'eit geimeeintieRjfc sflort'terrein geppeimd en mlorgeinimiddaig half drie zal hat' veld, dat da voetbalver. „Gneis" huurde, officieel iu gebruik wor den genomen mat een .vriemdschiaiplptelijken! wedstrijd tustecben Goes en het twieiedia elftal van Willem. II uit Tilburg. De .aftrap gepchiedt 'door den burgemeester. Men zie lannoncei! D.ejiiimstratie. Donderdag en gister werden in heifj Slot Ostende door de fa. Jqh. v. d. Meif dein te Amersfoort (vertegenwoordiger da h'eer A. Visser, Lange Kerkstraat) de monstraties gegeven met de S©nkira|gJgak- fornuizen. Op iediera demonktmtia werd «en gewoon middagmaal gekookt en eeinl. cabei gebakklen op e-en der fornuizen, waar bij1 bleek, dat leem hoeveelheid gas was verbruikt, die, naar gelang het tarief, dat mem betaalt, slechts 3,5 a 5,5 cent kast. De vel» goede eigenschappen en moderne afwterking dezer fornuizen wier den daarbij uiteengezet. Tevens was in dia zaal een uRgefe-reddo tentoonstelling van Siemliings-gasfo muizen en comfbren ondergebracht, die door demi directeur van 't gaisheidrijf, den. heer Brink, .©ergis'termiddaig is' geopend. Ze waa. zeker een bezoek van de huLStvrouwieU' overwaard. Iets nieuWs Waren de comfb ren met veilighei'dskranen. Ook noemea wij de fornuizen met keukenverwlarming en de half kolen- en half .gasi-fornuizen. Geëxposeerd waren ook Jiinkerdgeysers voor badkamers en kleine keuken-geysers R 12', welke laatste niet bijgevuld behoe ven te worden, omdat er geregeld doior- strooming' plaats vindlt.. Er is veel belangstelling yoor de de monstratie gew-east. Gezondheidscoiiniiissic. De Commissaris der Koningin heeft be noemd toit lid der Gezondliridslciotminissie •alhier den heer dr. P. Poft, directeur van dien Keuringsdienst; van Wlarein, wien te vens heit, voorzitterschap der commissie is opgedragen. 'Eeëcdigd. Woensdag werd tier openbare teajeichtzit- ting voor Burgerlijke Zakeu der ArrondLs- seiments-Reichit o-anlv te Middelburg beëa- d'igld als 'oandidaai-nobaris tem kantore vam nofaris E. C. van Dislsiel, den heer R. G. Poatma. te Goes. Bcvolhiug. Ingekomen: LI. J. van OverbaefkOl en eebtg. onderwijzer, van Hilversum!,, Kam'peribeliestiiaat 9ID. H. A. 'Gexretsein,' 'zonder beroep, van Leiden', Vosmaerstr. 3; B. J. Alinlkj stoker N. Si., van Bioxtel', Rommersw.alestiia,at 10; J1. J. Raambi

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1