achel-Etalage DE JONGE! Smid, 's-Heerenhoek NSTRATIES NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND f! BUITENLAND R DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman van Robert Mings vertuigt U op September a.s. bruikt er's Kruiden er's Pillen. •EUWSCKE COURANT RECHTSZAKEN [~j IDBOUW EN VEETEELT straat 2, Tel. 474, Goes IK'S HOOFDPIJNPOEDERS Maria Wortelboer. groote waarde van publiciteit wordt gelezen in alle kringen FEUILLETON JAPAN 1 BINNENLAND 11 NUMMER 106 DONDERDAG 7 SEPTEMBER 1933 29s™ JAARBANG laagd en de keuze is nog veel n. Al de nieuwste modellen 1933 ïwezig en ook de VUL- en de ïtige KEUKENKACHELS met egene, die een prachtige zware kelen ovens en prachtige pa- ^hitterende voorraad van. Indien wacht dan niet tot het laatst, uit de groote sorteering. rische Teakhouten WASCH- uit voorraad leverbaar. bevelend, al 1 ct. per Kg. aanvoer was reddijjk1, de handel stil,, 'wachtende houding, nmarkt. Gerst Chevalier 4.755.23. 66.50, erwten klein© groene 9—, schokkers erwten 1113.75, ex-, ,aliteit iets 'hoo-ger betaald, lata-mais 179 per last. drama in den muien te Nuth. j|k nren z'ich zal herinneren heeft J)uni j.l. te Nuth zich pen vreese» Iramla afgespeeld. 'Die molenaars- Ji. J. uit Hiouthieim' heeft toen dienaar en diens tvityuw op gijulwelïjlk© vermoord en vervölgens den molen, nd gestokjen, er had de dader zich voor de rechte te Maastricht hei verantwoorden, het getuigenverhoor eischte het 0.iMt r (gevangenisstraf terzake van moord, -g en opzettelijke brandstichting. ■ij..r -a 3e STAATSLOTERIJ asse le Lijkt- Trek'bing van 4 September. 6487 1 to, 19224 1 5670 18098 0 8177 12411 16724 0 7637 19228 0 1005 5590 16177 17550 1809$ 18803 eiisliouders en gewestelijke centrale verplielite aansluiting. der bovensitiaa-nd&n titel lazeln wijt de ugen eein persbericht van den vol- n inhoud: le 'Minister van Economische Zeken. it. bekend, dat mat ingang van 16 Oct-. slechts als -vjai-kfenshouder izmJïen 'hum- worden 'aangemerkt, de ledera eeraer stelijk© vaxkensoeutrale. aanmelding als lid kan steeds ge en «n brengt geien, kosten met zich", t Bestuur dier Zeeuwsch© Varkens- ale (Secretariaat Station Hufcltj» t dit blea-icht nog eens, speciaal onder ndacht van belanghebbenden te inoe- rengien en wel wcgeins zij® buitemigie- ef belangrijkheid, gezien det bevoegdhe- voortvloeiende uit de Machtigingswet- :.f klem dringen wijl er op aan, dat varkenshouder zoxge vóór 15 Oc— ■r lid te zijn. uitnoodiging tot een bezoek aan lok-Demonstraties, welke ge- zullen worden in het „SLOT E" te GOES, op DONDER- en VRIJDAG 8 SEPTEMBER middags van 35 uur en "s van 8—10 uur. gekookt worden op Gasfor- tabrikaat „SENKIN G". RIJ "VB ar ENTREE VRIJ kers en Drogisten; f 1,10 per doos van duurdere soorten. PRAKTISCH ZAK- NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT d., trage ontlasting, slechte spijs- st, gevatte koude, influenza, luste- eligheid, hoofdpijn, enz., de en Idelen bestaan er niet. thma „Pertolan" 12, Wortelboer's Zalf 75 cent. 's Olie I 2, ormpoeders 85 cent. n niet bij D verkrijgbaar, dan ge- ico na ontvangst van het bedrag door 50, Oude-Pekela. 553-50. Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager Naar andere verhoudingen. De -crisis vernietigt de laatste resten van het economisch liberalism© grondig, omdat thans zoo sehenp wordt aangetoond dat dit Stelsel onhoudbaar is. De nood der tijden roept na,ar andere verhoudingen, maakt; heit vraagstuk van een nieuwe maa,(.schappelijke ordening tot -een bran- deniQ Nu da pauselijke encycliek „Quadrage- trimo Anno" cle. richtlijnen uitstippelde-, werken vele katholieke sociologen die- de tails uit of' trachten het geheel te verkla- ren en kvattielijk te maken voor hat al- I gemeen. Op de sociale studia-dagen, vorige week ta Seppe gehouden, is over ©en en ara-der veel gesproken. y, 'zonder inte-resisant en leerzaam wa ren de redevoeringen van pa-of. Piomlpie en mr. Kropman. Laatstgenoemde zei over dezie kwe-stiie: De Paus wil den bestaand-en s-tri.d der tegenover -elkaar staande klates-en doen verdwinen -door samenwerking der stan den. De huidige karakteristieke- tieglen- efeUing is: bezit tegjen bezitloosheid. K-a- jilfi.al en arbeid staan tegenover elkaar en moeiten nochtans samenwerken. D© on- e'enigh-eid tussehen beide partijen dop't do maatschappij een slagveld worden, waar front tegen front veoh-t-. Die- tegenstelling van da klassen wil de Paus doen verdwij nen door de klassen zelf' te doen verdwij nen. Daarvoor in de p-laa-fcs moeten komen: del orgianisohe scanden. Nieit 'door klas-sera, doen e.oor indeeling naar de functies, de beroepen, die de mensdhen vervullen. De Paras spreekt. van hdti natuurlijke van de vorming van gemeenschappen door bij- el kaar levende mensdhen. Dat is ook het geval bi hen, die hetzelfde bero©p| vervul len. Hi, wil dus een ordening maar terri toir en naar beroep'. De klasse kent maar een uiterlijke een heid. Daar is g.een eenheid in ord-e. Dit is wel bi] beroejplsstiand'en. Voorwaarde tot het goed iunctionneere-n is, dat het beissf levendig blijft, dat slechts heit algemeien belang doel is. Is nu bereikbaar, wat do Paus wil?. De vrij© concurrentie nia,g niet gehand haafd' blijven: het b de taak van den Éftaiat, dat bij den goeden g|an|g, van zakein beschermen en zelf!s bevorderen moet. Men behoeft niet -te wa-chten o.pi verbetering van de- menschep, vooraleer de beroBp6st,an,- den worden georganiseerd. :W:a,t moeten wij nu doe-n na de totstand- koming van onze .bedrijfsraderaiweiti? Volgens deze weit Wacht de Kroon niet met instelling via,n bedrijfisraden, totdat in eien of -ander bedrijf een' badrijfsraad gevormd wordt; zij kan in de bedrijven betlrijflsraden doe.n o.pa-ich-tera. De -taak der be'drijfsraden i®: le overleg, 2e: veror denend. 3e adviseerend era uitvoerend, en '4a beslechtend bij geschillen. Die weit be- Jlaalt,. dat de regee-ring aan die bedrijven bevoegdheid tot uitvaardigen van Veror deningen ka® toekennen. Als wij nu. deze bedrijfskadeinwet be zien onder hst oogpunt) van herstel der Koci-ala orde -en wa hebben aanmaal b'e- drijikraden, die werken, dan is d».eerste stapi gezet en kan de- staat zich van veler lei terrein 'terugtrekken. Een andere belangrijke vraag, is, of de oedrijfsra.d-enwet de klassenmaatschappij1 zal veranderen in eenstandanpi'aatechaplpij. De klassentegenstelling zal inderdaad ver slappen. doch da-.? beteekent ni'eit-, dat daar door de standenmaaitschaplpdj ex zal komen. Het contact tusSdhen al de bedrijfsrade.n zal nog sle-öbtis zwak zijn. Daarom heeft men voorgesteld een onderne-mimgisgawijze yereenigi-ng jnpilaa.te van beidrij-flsigewijis. Minister Verschuur heeft' da.ax evenwel niet aan gewild'. D-e- weit kent -echter een ondernemingsraad en daardoor krijgt men verslapping van de klasSemfegrinsitlel- img. Utopie is, -als men .er een atandem- 27 Teddy leek me erg verstrooid. Hij reed da.t heiele eind mie© naar Bedmund, kwam er notabena speciaal voor uit Dora den en op» stuk van zaken vergat hiji heelfe- ma.al om den dliëëut, waarvoor hij; k'w-am, op* t© zoeken. En hij voelde er ook niieits voor om weier .terug te igaan. Ma-ar wat -d-etod hij- er dan in Gods naam'? Niets. Hij- is' bij mrs. Fowler meu na,ar bineran gegaan en, heeft een. pöos bij hot meisje zitten praten. Op» den terug weg herinenrde- ik hem a,an de zaak waar" voor hij gekdm-en was, maar hij zei dood leuk dat danr niiet' zoo'n haast bij was. Dus Teddy beelft het meisje gtespuro- ken'.?, Ja, en ze schijnen direot heel goed© maatjes te zijn gewordien. Ze waren een poos alleen toen ik mot- mrs. Fowler in de gang stond te praten. Teddy zei dat hij) Mg eens we.er naar haar toe zou gaan. Mrs. Meyers zei niets. Zij dacht' bij zichzelf dat er, ondanks die. pertinente ontkenning vain Fergerson, misschien dan fpch zou sterven, wielk' nut had het-dan maatschappij Van verwacht. Dit is echter geen t,a,ak van dun .staat, do-Ch- moet door rtö 'oedrijfenaden geleidelijk tot' stand- gc- rjracht worden. Laten -de katholieke organisaties paraat zijn era het doenvóór anderen het doen bij ons. over .ons, zondr-r ons ,era- wellicht legen ons. De bedrijfteoha.pjpen kunnen in ons laad raieifc uiitgeSpirok-en katholiek zijn; wel kunnen dis kaïfjioli-elk'e-n de leiding nemen. Hoe ze er uit, zullen zien, diaarom- tren-fc laat do Paus volle vrijheid. Wel wetten (wie reedis, dat het puMiekrïchtelijfce lichamen zullen zijn. De huidige badrijfsradenwet heeft voor de vorming van een staradenmaaitsohapipij ge,en bateekenis. Dit blijft die ta,ak d-»r or^anisatjels. Proif. mr. Wl. Pompte', h^ogileerajar aan de» rjjkS'Uinversiiieife te.' Utreolit, zeid& ovien.' dit onderwerp: Kr is een vroom Hinkende spxreukl, dat God de standen gewild heeft. Dit is op zicnze-lf juisf, als het bedoeld is als de van God gewilde orde. In den oeoora(oimi- skue-u stand zou men kunraem spu-ekein van dria sf;anden: den bOe-rensifand, den nijvca- liexdsst-and en den haradetastflinid. Jn dia «tanden zijn vanzelf Sprekend rangen. Ecu arbeider of sjouwer is niet hetzelfde als een directeur of leider. Naast den oeconomisohen stand kaïn men spa-eken van -een i-nitedleobuoelen stand, ook weer m-e-t rangen. Daarboven staat als hoogste stand de b-estuursstand, gevormd uit deigenen, die in de hoog© f'uoótie» den staat besturen. Heit verschil in standen e-n rangen dient het inkomen tot uiting te komen. Er zijn hoogiere eischen te voldoen, die ti«t uiting kóm-en in rnac- tisch© benoodigdheden of levensioimstiandio'- henen. Deze indeeling van standen, hoe vraetad Uct, ook klinklt:, is niet nieuw e»n wak' uoi» niet. geheel uit het volksbewustzijn ver- loren. Men zie slechts hoe een Wi.ner ot parvenu nog s-taeds ergernis verwekt, ieder dient -geclassificeerd te worden in dien stond en rang, waarin hij krachtens zijn be-kwaamheid thuis hoort. Deze, voor- gesieldc- st-andemndeeling is vertrouwd oan de- traditie -en ligt nog opige®loten ira onzen taalwecrstand (militaire stand) e-nz. Deze indieeling baseert zich voort® ook op ke-t onderscheid, dat- de Paus- in Qua- aragesimo Anno ten aanzien van da indee ling der bedrijfsacha.plpien maakt, n.l. in- deelmo- nielb na,ar bezit, gelijk bij- de klas sen., doch naar bekwaamheid. Die toestand van proletaria-at-zijn verwekt een blij'- vencl angst- en miniderwa-ardigbeidsbese-f fen 1-roletariër. Hij voelt zich- steeds minderwaardig behandeld, afgesnauwd. De proletariërs hebben nie.t voldoende ei«en gevoel. Zij worden ontworteld aan eigen m sebcniken; geven zich j,e nakkelijk over aan lage varmak'ken en lag© levenswijze, De trieste boodschap, van den klassenstrijd gaat er bij dezen gemak- tell l h1' h,eie'?'sichen(l('. ikiapitalistis'ehe stelsel heeft -du® niet alleen het p-rotetari- aai, doen ook den klassenstrijd ten stierk1- ste.' bevorderd. Uit dit proletariaat nu moeten de men- ec-hen verlost word-en. Ook in Nederland leven de -arbeiders m het algemeen in het proletariaat en de oproep van Z H de praus geldt dus ook voor Nederland. ÓV-at den omvang van het- proletariaat be treft, d-e schatting van Henri Hermans* is: twe-e derdedaal der baschaafde we reld, Dit cijfer geldt m.i. ook voor Ne- der] and. De sociale wetgeving* Zoo-als zij .thans geldt, i-s nog sl-aoht-s ©en klein deal'van de praotisch© 'toepwssing van dien regel, da,t iedereen recht heeft o.p een menschwaardio- best-aan. Het voornaamsite mo-et n-og ge- b-euren. Ook de resultaten der vakbeweging zijn nog onvoldoende. Zoolang de o,pi gro-nd van klassen in^eisitieil'de vakvereien^i,n,^iein van den staljongen. Die, beilangisltellinif van Teddy ,den vertrouwde van d© Hal ting® voor dat' circuskïnd, was verdacht. Het was al laat toen mr. Ferglersbn thms kwam. 0,pi d'en mooien, zonnigen nei-is'tdag was- -eien na,hhe, kille, druilerige avond gevólgd. Het diefed hein goed dait heb vuur in zijn kamer vroolijk b-xandda en^jln pantof fels lekker warm Wiaren. Hiji was vermoeid -en ni-fc zijn humeur, rtijl kon maar niet bósliislsen wat hij doen moest, oi hij aan Ho-bent zou Vertellen dat bat meisje nog leefde- of nieit. Met de rustige- zorgvuldigheid die hem -a-ltfld tij moei'lij-k-e Zaken gakenmerkt had. woog hij de argumenten voor en tegen in zrn geest af. Wjerk-elijk houden van Ro salie deed Robert melt e-n -ato zij -feu elotte toch zuo sterven, wielk nuit had helt dan om nog meer voedsel te 'geven ,a,an de praatjes die -er reeds bleken rond te- gaan, aoor Robert br, haar te brengien? Maar aan dan anderen kamt als het meisje we.1 v-an heim hield', i«t|S waarvan hi) oyeiWd was, wa® het dan niet onmen- schehjk om haar te laten starven zonder aac zi„ helm ooa-t had weergezien *f'i'Proi,l0ean viei1 Rergexson moieili.keir op te lossen dan wallicih't .ooit een ander probleem had gedaan, omdat, hier behalve scherp verstand, ook rijn goiede hart blijven bestaan, zal mien de indee-liinjg in klassen blijven behouden. Bedrijfesdhap!- i e-n zullen dia oplossing mo-eiten brengen. Hiertoe zal ©en omzetting- van da geesten zich- geheel moeiten voltrekken: m-en zorge ni-eh meer voor een bepaalde Hasse, .doch voor het algemeen belang voor alle wer kers voor -arbeiders, warkgevelrs, het be drijf zelf enz. Hoe bestrijden we- in Nederland hst Piroleitlariaat le. door het, verschaffen van bezit; 2©. door het instellen van bedrijteichap- pén binnen den oecon-omischcn st,and. Precies hetzelfde zegt' Qua,dragasimo Anno. Gelijkmatig verdeelen van hat be zit zal op- zichzëif' weinig Jtelpen. Hat zou dwaas, onrechtvaardig en ondóelmia. tig zijn. Men moet den b-azitlooze geleide lijk in het bezit* stellen van een brom van inkomsten. Ook' zulk' een bezitsver,schaf- f'iug zal weinig helpen, Wanto-e-er men de vrij© concurrentie handhaaft. Dit in goe den zin te wijzigen is de taak der be- drijfssehappen. Spreker wees in dit verband op datgene, wat op dat gebied in Italië, Duitsichland en de Ver. Staten opi grootsehe wijze (ge schiedt, Ook in Nederland gebeurt al iets. doch de huidige Bied rij fsrad-enwe-t gaait uit va u d'a huidige klass-e-vakvereenigihg en niid, van d© standeinindeeling ©n daar om moet dit veranderen, al mogen we op timistisch zijn door dit eerste begin. AMERIKA Saldalcn-reblellic op Onha. Uit Havanna wbrdt gemeld: Jn Cub'a hebben het geheele: Rgler, dó marine 'Mi dc politic gemuit en -rijjn de p'®cftei(e(n afgezet. Die on-der-o'fjfioieren hlejbben d|a leiding op zich genomen. In 'den a%!e- loopen nacht -wierd den officieren m'edte- igödeeld, dat -zlijl zijn ,a%eiZet en dat tegen stand niet zlou bjahen.. Die soldaten heb ben zich in het bezit van da wapenen en alle munitie gesteld. De regeering-Cespedep is afgetnedeji. De ue-geering der Vea-. Staten heeft ((en kruiser en drie to-rpodoblooten naar G'uba gezonden, om da Amerikaansche burgers te beschermen. Reconstructie van het kabinet Dinsdagochtend, a^us meldt V.D. uit Tokio, is tuusschen de leiders der bteidi© groote 'J.ajuamsch© politieke p-artlijjen, de Minseito en de Beiyoekai piveTetetist^n'mf.'nig bereikt inz'akë reao-nstruefcie van de re- .geering. i D'e beide partlijlen hebben e(en 'genrilen- sohap-pelïjjk communiqué Igepuib-lic'eerd, ivia-ar in verklaard Wordt, dat d© algemeene poli tieke toestand van (Jiapan het noodz!akelij(k maakt, partiijlkwestieis voorloopig. ffpt deD achtergrond t-ei stellen. Op- 'heit «ogen blik wórdt van de nationale1 jJapiansche p-artiijien dei (wled-erioiplbtoluw en d-e hnet-sten-kimg van de centrale macht der regeelcing ge- eiseht. Aan het hopiü van (Japian moet staan een regeerin'g, Welke, voorzien Kram uitgebreide volmachten, in staat' is het land te xegeenen Zonder r-ejkening .tje hou den met de parlementaire groelplem. Het is thans niet heit oogenblik' om) 'h©6 parle mentair© groepen. Het is .thjahs niet) helt oogenblik' om' het parlementaire sys'teielm te. wSjzigen, want de binnen- en buitem)- landsche politieke toestand eis'chf de cion. .centati-e van de -geheele) krachtvan het volk voor de uitbreiding van de weer macht. I I Tweede Kamer. O ver zlioht. Gister is de Tweede Ivamer, n,a, pjèn meesprak. Hij zat weggedokjen in een -grooiten ge- toakke-l-i.lk'en stoel >en dtlaardie in heit vuur. H»t was -atóof uit alle hoeken van de ka mer stemmen -tot heim kwamen: „Je- móet he-t hem Zeggen; je moeit het hem zeggien!" Maar hi; mocht nielt alleen naaa- die sjtem v-an lie,t gevolel -luisteren; hij- wilde de zaak nuichlter Mijiven bepordeieiien. Gesteld dat RoSali© bleelfi leiven, wat toch- niiet absoluut bui'tenigeisloitlen wa®, Wht' zo|u die to-ekom-st dan niet voor elieind-e era ongeluk aan beid-en brengen'? Zou de bamid niat vxeeslelijk gaan knellen; zou Rosalie ztellf werkelijk gelukkSgi khnnen wórden?. Ëini'als zij, zóoals Myers voorspelde, .werkelijk) bij herstel h-aax Weel© leven lang invalidla zou blijiven; wak zou er dan, bij isem mam van Robert's gieia,arcl!hleid, uit deze veTbin- teni'S mo ellen groeien Pergersloin' huiveadie -als hij -dit -alle® doordacht. Terwijl hij -daar Zoo zat in tMeleisltirïj'd boa hij), voorwait, zijn diael bieltnóf, het leVen van den jongen Haftiinjgs; fcide zou, werd diens bezoek aangekondigd- Hij was groot en knapt zooals hij daar do kamer binnenkwam; een b'aatje emsti- geT, e-en beetjje ouder dan een poos gel-e den, m'aar de mpedelooze, wanliiojplige, be rouwvolle uitdrulcking -wias, zooals Ferger" son zich wel bad voorgesteld, Van rijn gezicht verdwenen. Wijziging der Indische begroeting 'te heb ben aang-enomen, met de behandeling- van de Onrtfetbeiasting begonnen. DjeZe nieuwe indirecte belasting treft den consum'cnt zeer Zwaar, oimdat zóo goed al-s (alle artikelen met vier procent, van de. verkoopwaarde belast zullen wor den. Ieders intomen zal dus ongeveer mót vier procent verminderd worden. D|e -groot ste grief tegen deze -belasting, gf£$e pok tegen andore indirecte belastingen, is, dat sJijl bjurgers niet zho ziuiver in "hun draagkracht belast dan de; -directe belas tingen. Bovendien 'komt men vkn ziulko 'belastingen practisch niet meer af;. Veal eerii'ijiker was eenverhooging .vian de di recte 'belasting geweest en nog yaelt bi^tei; ©en verhooging van het invoerrecht. He laas zit een meerderheid in dei Kamer no-g t©veel vastgeroest -s-an de oude en eleoi' domme eenzfij'dige vrijhandelspplitiak'; en minister Ojid is niat de man p|m( haia-i' daarvan te willen geneaen. Groote klos ten zal de omzótbeiliaating ook wieei' mat zich m©e brengen wat inning en ocwntro-le 'b'etrölt. iZoo schjjint liet -zeker, dat er nieït minder dan t'wia-alf nie.uwe belasting-inspec ties 'blijl temón.. Het Ifcjjkt ons daarom ©en raadsel dat de nieuwe Önaae. specialiteit der K-ath. fractie, dhr. Fl-eskéns, het ontwterp -zoo licht aanva.ardde. Wiiji gelooven niet, dat zlijn voorganger, wijlen dhr. -v. Vuuren zich er Zoo gcmaHcelijlk vanaf had ge maakt. I Gelukkig beeft mr. Kprtenhorst de 'bqzlwaren b^ter dioorschiquwd -en levórde de- 'ze ©en o'pibóuiwende critiek, waar weil reke ning -mee gehouden zd.1 wórden. Sipr. Vroeg aan den minister niet alleen d-e grondstoffen van de belapting vrijf te .st-elülen maar eveneens de hulpmiddelen, de hrandstoft'en, electriciteit' en verpakkings middelen. Anders 'zou door een aehterdeiur toch weer belasting worden geheven v.an -go-ed'even, die men bedoolt vrij; .t® stellijn. iSip-r. vestigdie de aaindacht op de groote bete-ekenis^ van de brandstoffen voor den kostprijs. Voorts temt in den prijs van het product een deel der machines tot uiting, wat aanleiding kan -geven tot dub bel© beÜ-asting. Nog pleitte spr. tegen do werfde-b'eijasting, die de meest gpdupperde bedrijven nog weer scherper treft 'door de heffing van tien procent. Ook' van de linkérzijide is gedegen cri tiek' op het ontwerp- losgelaten, teoidat er nog Wiel heöl' wat afin verbeterd- zal worden. I Tegen 'n teveel aan buitcnlandsche studenten. Ingediend is ©en wetsontwerp; waarb!:/ aan de regeering dis jjewsfe'dE©!'! Kvprdï verleend, buitenlandsoh» studenten aan de Nederlandsohe hoogesoholen en universi teiten te w-eren. D© Knn. familie in dc hoofdstad. 1 (Eiergisterenmididag met d-en trein van 17.44 iu.it Dón Haag, waarin een gewoon eerste klasse-ijijjüuig gieto-pp&ld Wlae, is H-, ■M. de Koningin, Ve-rgezield door Z-.Kl.H), Prins Hendrik' en H.K.II. Prinses (Julia na te Amsberdiam aangekomen. Die (te^iók- Ifijke familie werd door een enorme! men- schenmenigte W.o. 7000 met vlagglen zlwaaiend© schoolkinderen een ovatio-neieille ontvangst bereid1. Handel .op R-usIand. D|e Alg. "R.-Kj. .W|eirklgev6rs-viereieinigin|g schreef ons: In de dagblad-en wordt den laatsten tjijjd- voel geschreven owjqr de imoreele rij|de van 'dien handel op Rusland. Ook in onze vereeniging is dit vraag stuk onderzocht ©n wlij[ hebben ons om advies ge-wend 'tot onzen .GbeesLefllijik'-aickviF seux-, pastopr L. van Alten te :Vllij|m©n. Na raadpleging, van een ylijjftal mioraSis-i ten, heeft pastoor van Aken ons iaën ad)- vies uitgieibraeht, hetgeen in ons orgaan ,,D© R'.-K. Werkgever" van a.s. Viijjdag 8 dezór -zal versohEjlraen. D© hoof)dclonc)!|u®ie Robert ging ook1 in elen grooten sjbcel bij liet vuur zitten. Op jongen-saiehtig-badretoH- melden toon ziei hijc Ik' zou graag wat geld' hebben, ia!» het kón, mr. Ferg-erson. De oude hieeT móest nog ®te©d® denken aan h-eit meisje dali hijl vanmiddag gespro ken had en dat haar Zwaar geheim zoo e-dcl -en dapper bewaarde en hij)'ten een gevoel van bitterheid -tegen diezen goed-, gekleieden jongeman die pias d© twee men- achen verloren had, dia 'hem naar godde lijk© en miensohieiijke wetlten h©t- dier baarst hadden mo-eilten zij'n: zijn vader era zijn vrouw en die om dit dubhblel» verlies luttel scheen' te treuren. Toen het -antwoord op zijn vraag Wat lang uit bleef, haek Robert iangsitig-ver baasd op-. Er i-s toch nieitlsi?. vroeg hij eten beet je) heiesch. Er was iets in Fergersons o-ogen dat helm ©en onbehaaglijk gevoel gaf. Hij kreeg *een kleur en herhaalde zijn vraag. Ér ig toch- niets bij-zonders ge-beurd? Toch geen derde testament gevonden dat mei in het armenhuis brengt Ma-ak je maar niet; ongerust. Maar dan kan ik toch zeker wel Wiat geld krijgen'? zei hij verlegen. Ik ben erg slecht bij kas ©n sedert' dat vader gestorven is word ik: bestookt met reke ningen. isIn d-e tegenwoordige omstaffidighedeh mag naar onze m-eening geen enk'eil mid del Worden nagelaten om' voor d© Ne- d-erlandsche producten a&ót te vinden. Zilver juliilé Utrech-t-schie Hanze. 'n Rede van mgr. Jansen, Op het zilver jubiilé van da Aartsdioce sane Hanze hee-flb de Aahsibisachop ©en rede gehouden waaraan wij 't volgende onitle-en-en „De middenstand is als de bre-ede en alies-verbindende gang van het groote ge bouw der mlaa-tsohappij. De middenstand doorleeft bange d-aglen. Hij vree-Sb dood' gedrukt te word-en van boven af, door da despotische ©Oonopiisiche dicteit-uur van en kelen. Eien langzaam doodemft© .uitputting van kraic-hten 'blijft niet uiit. Gij' moet veerknaichtig 'blijven oin) den druk' 'te weerstaan ©n nieuwe levens'kraoh'tjen op doen om ineit 'be bezwijken. Verbetering van zedón ,en hervorminjg van instelling moóben tezaim'en in wissel werking den druk v.an bovenaf- Wefersfaam. He|t gezag moét steunen opi -eien gezonden Christeiijken volksinvloed. Gij katholie ken moet uw beginselen in daden1 omzet ten. Eerlijk en onomkoopbaar in handel en bedrijf. Anderen geen raadsel berokke nen en geein oneerlijke concurrentie aan doen. In eerlijke concurrentie kaïn naar vooruitgang gestreefd worden. Nooit mag achter hot -algepioora betan;g uit het oog verloren word'en. ■Onze tijd heeft mannen, raoodi-g, die da^ -consequenties van hielt Chris.ten-do.m iaan- vaarden in hun b-eroepslerVen. Ons rest slach-ts d© 'eerlijke doorvoering yan onze Christelijke b'eiginselen. Wieieib het wel 1 Zoo al® wij zijn, zoo rijn de) tijden'. Niet boven uw stand leven, We-eit d-e tering,raaar da nering zetten. Maakt u- gereed, nieuwe banen in te slaan raaia,r hervorming van -da instellingen. Wla moetan raaar een Chris telijk is©.ciale isannenle-vinig -en ©coraoimisöh'e orde, beiden gebasjeerd op so-eial© recht- vaai-digheid en social© lief-'de door plubli-ek- x-och-telijbe lichamen in de maatschappij m-et orden-end© bevoegdheid -onder waak zaam toezicht en scherpe conttole van dan Staat. Door -onze Bedrijfsradenwet is hierop eien ©©rsba stap gezet door onzeD mini-aber Versohur. Ook wij Willen de herleving va,n de oor- pOrati-eve geidaioht© in onze maatschappij naiar -een indaeling naar beroepen. D.a't gij u moogt versterken door het vormen van kernen vara mannen, die Vast helsloten zijn Christelijk te leven in handel ©n wandel. Dat geve God 1" Volkstelling en religie. Na ruim drie jaar is he-t resultaat der laatste volkstelling, voor wat de kerke- lijlke gezindten betreft, bekend geWordem .Voor het. ©erst vormen de katholieken de sterkst© groep. D© Ned. Herv. werden naar de tweede plaat-s -gedrongen.; de toe name der onk'erkel!ï|ken is ontstellende Ziehier eenig.e 1930 Getal Hero. Katholieken 2.890.022 36.4 Nederl. Herv. 2.732.333 34.4 Gerafiorm. 638.372 8.04 Israëlieten 111.917 1.4 Lutheranlen 90.1267 r 1.2 'Doopsgezinden 62.012 t Chr. Geref. 50.230 Onkerkeïijlken 1.444.393 14.4 Ter vergelijking geven wij1 nog enkele dijjFers van tien ja-ar terug. 1920 Getal Pero. Katliolieken -2.444.583 35.6 Nedierl. Herv. 2.82)6.633 41*2 Gereïiorm. 571.834 - 8.33 'Israëlieten 115.223 ilj68 Ltttlieraraan 102.492 1 1.4 -Dbopsgezinden 67,769 Chr, Gerelf. 49.892 OnkerWSjPten 533.714 7.8 Ik zal morgen met je meegaan naar de bank van je vader; dan kunnen we een v.oorloopige, regeling maken en als je nu direot iets- noodig hebt O, neen, dank u, stamelde Robert. Ex is tpch niet® waarom u kw'aad -op me bent; u kijkt zoo stroef. Er was zoo iets jongensach-tirags in da manier waarop Rob het vroeg dat Fetgeir- son, ondanks zichzelf, lachen moest), Ne-en Robert. Hij; aarzelde ©ven: - Ik ben vandaag naar Bedmund gewees-tj. Da jonge Halting® werd bleek'; hij stond op en staarde in het haardvuur. U denkt misschien dal- ik er hede- m-aal over heen ben, dat ik haar al verge ten heb. Is het niet zoo zei hij hortend. Maar clan hebt u het toch mis; ik kan da gedachte aan haar niet kwijt raken. Hebt u nog ieits bijzonders -gehoord?. Ik had al bijl mezelf gedachtik zóu graag iets willen doen ter herinnering aan haar. be- grijïft u? Is za in Bedmund begraven?? Zou ik nieit oen mooien steen opi haar graf kunnen laten plaatse®, zonder dat iemand we©t wie het heeft laten doen?. Ik zou zoo verbazend graag tets doen. (Wórdt vervólgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1