Noord-Holiandsch Dagblad l: EMGLEBERT KOOKDEMONSTRATIES ALLE DRUKWERKEN A. G. DE JONGE, Smid, 's-Heerenhoek De Hofstede, de groote Kachel-Etalage van A. C. DE JONGE! ONS NOORDEN Noord-Holland fflEUf GELUKKIGE WINNAARS WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUG én BILLIJK De roman SUCCES Lijdt Gij WEDSTRYD Bezoekt en overtuigt U op Zaterdag 9 September a.s. Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen. 'I' DINSDAG 5 SEPTEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCKE COURANT KERKELIJK LEVEN |~1 SPORT en SPEt-H |~|rechtszaken|~) 463E STAATSLOTERIJ LANDBOUW EN VEETEELT Advertentiën Dinsdag 12 September 1933, publiek verkoopen: 5 Bouwterreinen 2 Industrieterreinen Drie flinke Pakhuizen en industrieterrein Te pachten bij inschrijving: voor den tijd van 3 jaar, RECLAME Zoskt U ten afdoende en succesvolfi reclame In Noord-Holland boten 't Y? Plaatst uvs aanbiedingen, aanvragen, enz. In ket - - - Iket meest gelezen dagblad In Noord- II Holland boren bet Y, met edttle's toor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- mnrend nn provincie - - - -11 1 Aanvragen toor adrerMetarlarao I riekte mon aan dn Administrate Talafoott 433 an 633 VAN DEN STADION A. VISSER, Lange Kerkstraat 2, Tel. 474, Goes ALLEEN Dr. J. B. MEENK'S HOOFDPIJNPOEDERS Fa. Jacoba Maria Wortelboer. fei 7 1 z d e k t( t< ei ar .Veertigjarig Priesterfeest van Jlgr. i,l. li. G. Jansen. [Die viering van liet 40-jat'ig priesteiilfiectst Van Mgr. tl. JA. Cl. J ponen, aartsbisschop van Utrecht, w,erd Zondagavond besloten met een gpootscih© huldigingsbij|eenk|oim.st An het gebouw Tivoli. iDte groote zaal Was géheel gevuld. Te 8 uiur betrad de kerkvorst ond-ep) luide toejuichingen de za,al. Het openingswoord werd gesproken door' den voorzitter van het comité, inr. (Jl- H. van Ma,arsevieen. Het katholieke Koorcoinilé bestaande uit twee honderd vijftig dames en heereta, met medewerking beroepsartisitein bracht) daarna een „Ewoe Sacerctos" ten gehoore, Pastoor iJl. -H. Hooyman sprak toen dia feestrede uit. 'Spreker begon melt er op t|e wijizen, dat ,a.an dein voora|vond van het priesterfeest bet Hoogw. lEpisieloipiaat1 van Nederland in een herderlijk sehrijlven do vrees had uitgedrukt, dat de eerbied voor het priesterschap, de eerbied iz'ejlfh voor liet Hpisöopaut, iu ons vaderland aan. 'het mini deren is. Het heeft uw kinderen leed gedaan, dat Gijl in die stemming uw jubeltij1 knóest beginnen. Pastoor Hooyman zet vervolgens uit: een de hooge waardigheid van bet pries, terscihap en wees op de grapte Verdiensten, die de jubilaris iu zij|n rijk1 jjwdesteu-levein heeft verworven en w'at door hem da tot stand gebracht, |S(preker besloot izijln rede, met allen op te wekken: den jubileeremd'etn Bisschop toe te wenscihen dat hij| nog vele jaren moge regeeren. Ha de rede van pastoor Hlooytman Werd de cantate van Van Schaak „Opi een Priester," uitgevoerd, na da piajuze gevolgd door het „Tie. Dieum" van Alph. Hiepen- broch. Daarna beklom Z.H. Eixö. dian liet spreek gestoelte, begroette de aanwe|ziigjen iein wkvja er op dat dit vo,or hem de ware bekroning is van het flaest dat begonnen is op| 1<> Augustus. j spreker wenscht dezlen avond eeln dank avond te doen ^ij|n. Na God wil spreker dank zeggen aan de mensc'chen. Allereerst 1 aan ziijjn moeder. Verder allen, die vanaf zlijjn prilste jeugd hebben medegewerkt aan 'z!ij|n opvoeding, zoowel geestelijk als li chamelijk, vooral zij1, die miji nader braioh- ten tot bet pries tersöchajpi. D|ank voiorts aan allen, die aan de huldiging van dazen avond hebben medegewerkt. Achtereenvolgens dankte spreker dein KJR.O., het Metr. Kapittel, het comité de pers e,a. Z. H. Exe. bracht tenslotte dank voor de viele geschenken, geestelijke Zoowel alls stoffelijk». Na dez'e toespraak' Werd door allen, begeleid met orkest, het „Aan U, o Ivp- ning der Eienwen" gezbngen, Waarmede dezle, huldigingsavond werd besloten. E.-K. Z. V. B. Vriendischaplpelijib. Zondag .speelden Koekoeken II eem vriendeebappelijkie en prettige wedstrijd te gen Patrijzen III. Een kijkspel zonder notie der spelers, voornamelijk omdat alle spelers, die niet in het onmiddellijk bezit zijn van het bruine monster of iu het onmiddellijk bezit kunnen komen, gleen dtsel nemen a,an den strijd. Meifc uitzondering van beide linkervleu gels waren de stormlinies zW'ak. De vele kansen voor Patrij'zen gingen verloren door bet treuzelen van den oentto-voplr, heit) van te groote afstand en kanslopze schieten van het binnentrio, heit niet drib belen van da hieele voorhoiecfe-familie'. De middenlinies voldeden goed. Die ach- Jerhoede's wanen niet s'afe. Alls voor 's-Heierenhoek niet slteieds1 op het juiste moment de spil was komen opdagen dan was de Wedstrijd nooit met blankien stand geëindigd, ondanks de piraobt.-kanseln van de voorhoede vian het derdei IG.trijzen-elf tal, dat tegen het tweede der Koekoeken zeker een kleine overwinnimlgi vuiti (het) vuur hadden moeiten sleepien, omdat zij ze ker iette in de meerderheid zijn geweieslt. Om den Pastoor Wennen-bekër. De strijd om de 4e en 5e plaats tiuisachem „V ios" en „Volharding" is lielaae niab gjc- stneden. „Volharding" meldde1, dat ze niet zouden uitkomen, waarop ',fc bestuiur van „Koekoeken" heeft besloten, 01111 „Viios" de 4e en „Volharding" die. 5e prijs toe tie kennen. K. N. V. B. Vlissingen I(roes I (51). Zondagmiddag speelde te Vlissingen Goes mtet haar .eerste elftal een vriend1- seh.appëlij|lfien oef'en-wedstrij'd tegen Vlis singen I. Deze wedstrijd Werd door Vlis singen gewonnen met bovenvermelde! uit- MARKTBER1CHTEN GOES, 5 September 1933. Boter: per Kg. f'170, per halve Kg. f0 85. aan part. f 0,95fabr.boter f 0,95, afwijkende boter f 0,60 pier pond. Boter van handelaren: lei soort f0,82, andere naar kwaliteit. Eieren: pér 100 sb, f3,20, per 23 at. f 0,80, aan port. per 100 st. f 4,20eend eieren f 3,20, poelje-eieren f 1,50 per 100 stuks, V semirkt. Plein „SJiot Ostiemde". Aangevoerd: 45 bigg'en en 1 kalf. GOES 5 September 1933. Eierveiling „V.P. Z." Aanvoer 9433 eieren, prijf f3,50 per 100 stuks. .Vcilingsvereen. Zuid-Bevefand te Goc9. Groote veiling van 2 Sept. ,1933. Zure Kroot appels f 1.40, Djubb. Prin- eesseboonen 1" 711 per 100 Kg. Kleine veiling. Peren: Beurré de Amanlis extra f18 20, A f 1416', B f'12—14, C f 910, Beurré Iiardy f 1220, B|eluirré Lebrun f'913, Beurré Djurandieiau 1912, Bit. de Merode 1'48, Br. Wdlliehnina fl5— 7, Br. Beuker 8, Br. Clairgeau f10 12, Bonne Loiuisse d'Avranc'hes f' 18 21, Triumph© cfe Vienne f 1218, Clapjps Favorite i"1418, Jluttepeer £1431', Soldat Laboreur f 812, Herzlog-in Else f8—10, Vlijlgejreer f'S, Seigneur /d'Espte- ren f 812, Souvenir de Gongrês f 6 13, Williams Duehessa ï'410, Dubbele Bergamotten f 68, Boude PerZikpeie|f f69, Diamantpeer f35, Morseplijjnpeer £35, Dulfjespeier f! 34, Groent jespoejr f46, Foppepeer f56, Slcharlakeii- peer f 35, Calleboutspe.er f 36, Aflvial- en Kro'etpiei'en tf'0.504, alles per 100 K|g. Appels: Transparant© d© Croncbls ex-ra flö—19, idem A f13—17, B 'fill—15, idem C 'f59, Manks Codlin A' 1013, Lemo-enappel f 49, Codlin Keswick f 4 7, (Jacques Lebel f47, Bramley Seed ling f 57, Landsberger Bieinettem f 4 5, Princess© Bfiinetteni f 46, fteinjeït.b d'Antomme 'f35, Constalijm de Groot f 35, Bordaanappel f46, Hondsmuil f45, Grof'zUiur Ïl3a, Bismarck! f215, Ganz'erodes f'46, Lady Hennyker £45, Zoete Kibbeling f7, Zoete Lantaarn f 5 6, Blomizoet f56, Afval- en ICroet,appole if 14, alles per 100 Kg.. Pruimen: Bieine Victoria extra f 12 —17, idem A 'f 1416, idefm B, f 1214, idem C f57, 'Jieffexsons extra flö 18, idem A 1416, idem B f 1214; idem G f' 58, Bieine Claude f 10-23, Reine Claude Violette f711, Abrikoos- pruim f' 5L3„ Giele idem f68, Eoode Ederpruim f 8^13, Gel© Ederptruim f 6- '8, uitschot Pruimen f26, alles per 100 Kilogram. Groentenveiling van 5 S.ept. 1933. Boonen: Stoksnijhoonen f'll25, idem 2e soort f'411, Stokprinoesseboonen £18 21, Diuh'bele Princessabioonen f 915, Perfeetboonen f'll19 per 100 Kg. Diversen: Blauwe druiven i'2430, To maten f'313, Zilvernien £45, Kleine Uien f 0.80, Aardappelen f2.463.32', al les pier 100 Kg.Meloenen f 826, ;W|. Komkommers f 0.601.10, Groene idem f 0.901.10, Augurken f0.06Ol.lO, Bi. kool f'1.704.20, Bloemkool £512', id. 2e soort f 36, 3e, soort f 1.504, Gr. Siavoyekool i' 2.404.2'0, Andijjvie ï'0.80 2.80, Kropsla it'0.802170, alles pier 100 stuks; Bhabiarber f 1.30, Prei f78, Bloe men f 12 pier 100 bos. MIDDELBURG, 4 Sept, Opi die veiling deden: spinazie 712, postelein 713, augurken 112, wagenaarsboonen 713, suikerboonen 10, stoksnlijlbcionen 225, stamsnlijjboonen 720, stokprinoessenboo: ueu 1521, stamprinoessenb'oomen 16, dopi- erwten 18, rentegevers 1421, peën 4, uien 13, zilvemien 610, roem van Holland 1019, kasstoiksnEjlbioonen 15 27. zuring 1 cent, alles per Kgv; peën 31/26, rapen 25/2, kreten 24, prei 21/2 61/2, selderie 131/2, knolselderie IV2 21/j, radlij)» 1, rammenas 1IV2 oent^ alles per b'os; eavdye kool 5, roode kooi 13V2, bloerekool 2, btoemkooll 2' 14, andSj|vie IV22, kropsla 1/22', kom kommers 1 oent, alles per stuliasters 12, gladiolen yyotnnio 8, flaming sword 5 cent, alles per bo®. .ROTTERDAM, 4 Sept. 1933. Vee markt. Aanvoer: 511 isoieien en ossen, 276 vette kalveren, 965 schapen en lam meren, 540 varkens. Prijpen per 1/2 Kg.koeien 1619, 23— 26, 27.5—29; ossen 16—19.5, 20—'22.5, 24—26; vette kalveren 2527.5, 3035, 37.5—42; overjarige lammeren 710 pi stukzuiglammeren 813 p. stukvar- keus 16.51717.5 pier i/j Kg. Zaden: giee limosterd 1012; lijjnziaad wit bloei zaai 810; lijlnizaad voier 68; lijnzaad blauw bloei zaai 911; blauw maanzaad 1819; koolzaad 1213; kar- wij| 2527. .Vlas: 300 Kg. bla,uw 0.45; 5000 Kg. Holl. geel 4555. Het aangevoerde vlas werd met onver anderd© prïj|z!en verkocht. Ook waren ©en paar partijjtjes nieuwe oogst aangevoerd. De kwaliteit hiervan wias echter teleur- stellend. Aardappelen. Zeeuwscne Bonte en blau we 5 oent. Door ingrijpen van de regeering zïjh da nieuwe prijjzien voor alle andere soorten allemaal 4 ct. per Kg. De aanvoer was redeL;ij(kf, de handel stil, met afwachtende houding. Graanmarkt. Gerst Chevalier 4.755.25. haver 66.50, erwten kleine groene 9-, 10.25, schokkers erwten 1113.75, ex tra kwaliteit iets 'hooger betaald. La plata-mais f 79 per last. Het ilï-auia 111 den muien te Nutk. Gelijjk men zich zal herinneren beefi op 26 Jjuni j.l. te Nuth zich pen vreest lijjk dramla. afgespeeld. 'Die molenaars, knecht IJl J. uit HoiuthJeim! liaeft toen den molenaar en diens Iviwiw op1 Igiukvelijtke wój|ze vermoord en vervolgens den molen in brand gestokjem Gister had d© dader zich voor de rechts bank te Maastricht tei verantwoorden. Na het getuigenverhoor eischte het O.jMl. 15 jaar gevangenisstraf' terziak'e vian moord, doodslag en opizlettelijjke brandstichting. 4e Klass© le Luj'st. Trekking* van 4 September, f 5000 6487 f1500 19224 f1000 5670 18098 f 400 8177 12411 167214 f 200 7637 19228 f f 100 1005 5590 16177 17550 18109$ 18803 Varkenshouders tn gewestelijke centrale verplichte aansluiting. Onder hovenstiaianden titel lazew wij! de zer dagen eon persbericht van den voh genden inhoud: „De Minister van Economische Zaken, maakt hekend, dat met ingang van 16 Oct. 1933 slechts als viarkienshouder iziuilfen kium- nem worden aangemerkt de leden eener gewestelijk© varkeneoeinitrale. Da aanmelding als lid kan steeds ge schieden i&n brengt geen kosten met zich", Het Bestuur dier ZeeuwSeh© Viarkem- oenirale (Siecreitariaat Station Hulst) meent dit bericht nog eens, speciaal onder de aandacht van belanghebbenden te moe ten brengen ©n wel wegens1 zijtn buitenge wone belangrijkheid, gezien de1 bevoegdhe den voortvloeiende uit de Machtigingswet. Met klem -dringen wijl er opi aan, dat ieder varkenshouder zorge vóór 15 Oc tober lid te zijn. De Notarissen E. C. VAN DISSEL en H. JONKERS, beiden te Goes, zullen op des avonds 8 uur, in de „Prins van Oranje" aldaar A. voor de N.V. Bouwstoifanhandel en Steenhouwerij v/h M. D. DE PUTTER in liquidatie onder Goes a/d Zaagmolenstraat en daarachter en nabij de J. A. v. d. Goeskade en de Haven, samen groot 74 A. 60 c.A. Op gebruik bij de betaling. B. Voor de iirma VAN HEEL Co. in liquidatie onder Goes nabij J. A. v. d. Goeskade en de Haven, samen groot 30 A. 65 c.A. Op tjebruik bij de betaling. Alles dagelijks te bezichtigen, de pakhuizen echter Dinsdags en Don derdags van 24 uur. Breeder omschreven bij notitiën, welke met kaart verkrijgbaar zijn ten kantoren van genoemde No tarissen, 32018-42 te VHecrenhoefe, in den Wiestl- [Kraaiertpiolder, bewoond dooa* den' Landb. CORN. DE .WINTER- Aan bestaand© uit de gebouwien zloo-als Huis, Sidhuur, Keet en Varkens hok en die volgende alles aaneesn- liggend© gronden, n.l.: 1 H.A. 90 A. 40 c.A. Weiland. 2 H.A. 23 A. 30 c.A. Boomgaard. 7 H.A. 56 A. c.A. Bouwland. samen 11 HA. 69 A. 70 c.A. Ins'efhiüjjvingshiljetten worden in igelwacht vóór Zaterdag 9 Septem ber b|ij| dhr. CH. P. SERRARENS' te Go© s. Aanwijzingen Ier plaat se worden ge-geven door dhr. Corn, ■de jfonge Lzn., Zaadtelers, 's-Kleie- renlioek en door voornoemden land bouwer. zakbnhbnschen dib de Katholieke be volking van het Noorden wenschen te bereiken moeten hbniq r.-k. dagblad voor db noorde lijke provinciën voor dit doel ge bruiken bn hebben Advertentie-tarieven tb vra gen, Administratie, Groningen aan verstopping (trage ont lasting), gal, slijm, koortsig heid, maag- of hoofdpijn, geen eetlust, slechte spijs vertering, enz. gebruikt dan drie keer daags een weinig van de beroemde Wortel- boer's Kruiden of een A twee Wortelboer's Pillen van Ja- coba Maria Wortelboer en gij zijt spoedig weer hersteld. Reeds duizenden hebben er baat door gevonden en zij zullen ook U helpen. Gij zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Wor telboer's Kruiden zestig' cent per pakje, Wortelboer's Pil len zeBtig cent per doos, 3 doozen fl,70 bij Apothe kers en Drogisten. (28) De HC.IUI is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! HOFPLEIN 6 ALKMAAR lste prijs f 30U, 2de prijs f 150, 3de prijs f75,- Utrecht Haarlem Amsterdam Mej. A. Wouterse 2de Atjehstraat 11 Joh. Hout Raamvest 9a Ch. v. d. Graaf Cliffordstraat 11 VERDERE PRIJZEN f50 E. v. Praag,Amsterdam, f 25 P. Haast, B.-o.-Zoom f 50 H. Bierman, Enschede, f 25 C. Houtzager, Delft f60 A.Gelens, Zevenbergen, f25 T. Krikke, Heerenv. f25 M.J.Hendriks,Roosendaal. Verder 250 troostpr. Vraagt een ENGLEBERT BUITENBAND maar met COUPON. Bestudeert steeds en nauwkeurig' de verrichtingen van de 20 Nederlandsche wielrenners en wint één van bovenstaande bedragen. De 3de serie van den wedstrijd is reeds begonnen en loopt nog tot 15 October 1933. Zendt Uw ingevulde coupon aan Beleefde uitnoodiging tot een bezoek aan onze Kook-Demonstraties, welke ge houden zullen worden in het „SLOT OSTENDE" te GOES, op DONDER DAG 7 en VRIJDAG 8 SEPTEMBER a.s., 's middags van 35 uur en 's avonds van 810 uur. Er zal gekookt worden op Gasfor nuizen, fabrikaat „S E N K I N G" ENTREE VRIJ IV" ENTREE VRIJ voor 5 ets. per poeder bij Apothekers en Drogisten; f 1,10 per doos van 25 poeders. Veel beter dan z g. duurdere soorten. PRAKTISCH ZAK- Erui VAN 6 POEDERS 28 cent. De prijzen zijn weer verlaagd en de keuze is nog veel grooter dan op andere jaren. Al de nieuwste modellen 1933 HAARDKACHELS zijn aanwezig en ook de VUL- en de BUFFETKACHELS, prachtige KEUKENKACHELS met nikkelen Frontton. En degene, die een prachtige zware BUISKACHEL wil met nikkelen ovens en prachtige pa- neelen, ook daar is een schitterende voorraad van. Indien U toch wat koopen wil, wacht dan niet tot het laatst. Nu heeft U keuze uit de groote sorteering. Verder eerste klas Electrische Teakhouten WASCH- MACHINES, alles direct uit voorraad leverbaar. Aanbevelend, tegen gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijs vertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, luste loosheid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., de en Beter en goedkooper middelen bestaan er niet. Tegen Kinkhoest en Asthma „Pertolan" I 2,— Wonden en Aambeien. Wortelboer's Zalf 75 cent. Rheumatiek. Wortelboer's Olie I 2, Wormen. „Fermitan" Wormpoeders 85 cent. Overal verkrijgbaar. Indien niet bij U verkrijgbaar, dan ge schiedt de verzending franco na ontvangst van het bedrag door Tel. No. 50, Oude-Pekela. 553-50 NIE Bureaux van Rei| Telefoon Interlo Bijkantoor MID GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Naar ande De crisis vernif van het eoonomis' omdat thans zoo si ldia,t dit stelsel on dei' tijden roept na,; maakt, heit vraag ma.a,(,schatpipeli;ke o denia Nu dei piaiuselijk sirao Anno" de- werken vele ka,the tails uit of tracht(| ren en Lvaittelijk gemeen. Opi da sociale st te Sej.pe giehoudei veel gesproken. fi 'zonder intere ren de redevoering mr. Kropman. Laatstgenoemde De Pa,us wil di kagenover elkaar verdwenen (loor den. De huidig gelling is bezit piijaal en arbeid' moeiten nochtans ©enigheid tusschiei maatschappij een front tegen front van de klassen w nen door de klass n©n. Daarvoor in d de organische s)t,a doen cool' indeeli beroepen, die de Paus gpreickt var vorming van gien: kaar levende me:| geval bi' 'hen, die lien. Hi,, wil dus ton' en naar ber De klass© kent| head. Daar is gé1 wel bij beroeplss| het goed functie: levendig blijft, c| belang doel is Paus wil? De vrije concul haald blijven: 1 staat, dat liij dei beache.rmen en zt behoeft nie;t te. van de menschen den worden geoi Wat moeiten wl homing van on Volgens1 deze) met instelling in een of andei gevormd wordt heUrijfsraden do^ bedrijfsraden is denend, 3e advi '4© beslechtend 1 jlaaft. dat de n bevoegdheid tp.t deningen ba,n t( Als wij nu zien onder liet sociale ord© en drijl'sraden, die stap gezet en k lei terrein terug Een andere 1 'oedrij fera.denwe zal veranderen De) klasisentegel slappen, doch c aoor de stande: Het eon'tiact L za,l nog slecht# men voorgeste vereeniging, ii| Minister Vers niet. aan gev een ondernemi: men verslappii ling. Utopie Teddy reied dak h e'elj kwam er nofc den en opj star maal oin den op te zoeken voor om weer Maar w| naam'? Niets, naar binenn h©t, meisje zi weg herinenr voor hi; gek leuk dait daa: Dus T ken? Ja, en maatjes tte s Ibos alleen t; ganig stond Eog eens we> Mrs. Mey< zichzelf dat ontkenning v ipch zou ste:

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4