COURANT KRAAIENNEST DINSDAG 5 SEPTEMBER 1933 1ENGD NIEUWS sf srtsst-' LAND- EN TUINBOUW^ LAATSTE BERICHTEN BURGERLIJKE STAND ALLERLEI Aansporing tot verraad, sflfc ons nimmer eenige moeite ge le wandaden van de Nazi-mannen lden en te veroordeelen. Hun 'oorzoover liet, steunt op geweld arij is ons allerminst sympathiek, t evenwel niet in, dat wiji alle willen goedkeuren, wejke tagen- van het nieuwe regime durven 1. veroordeelenswaardig bijv. is bet socialist,ische- alg. bond van han- kanioorbedienden aan het uitspa* oet. weten dat de rond® vakbom- indertij-d dweepten met dèu Nero ioo en nu weer één lijm trekken anarchistischs texreur-giroepen in van deernis bewogen zijiu over an hun collega's in Duitaohland; gehate Hitler-bewind t(S treffen, zij o.a. het, zwaard van de en o.i. even gevaarlijk al-s ondoel- wapin. De heeren laten het even bij deze wapenfaibrioage, neen, om meer succes te. lia.nteeren, heeflt oeande bond ,aan zijln ledem eein onden met een inbdud welke kort leerkomt- op het verzoek om te -en in de zaken vain hun patroons aan hun organisatie te meldem aren, afkomstig uit Duitschland, worden aan het publiek. O-olk allerlei andere in-tjeme bijzonder- rlanigd om doeltreffender te agete- n de winkeliers, die openlijk of Dui-tsehe waren in den handel De verstrekte inlichtingen zul- .streng vertrouwelijk" worden be en moeten gericht wtorden aan t bureau. oote schaal worden hier de Wexk- angespoord -tat misbruik van var- ten koste van hun eigen wérkge- bun doel te bereiken schromen nschen niet, een afkeurenswaardig, middel te prop-ageeren. Met deze ing tot verraders- en Judasweirk le socialistische vakhonden roeke- goede trouw. Zij aarzelen niet de ng tusaohen patroon en arbeidecr ,er) volkomen te vergiftigen. In- an samenwerking na ta strevem, .partijen -tegen elkaar in het har- enlijke strijd wordt) vermeden; de aanval in den rug kreeg de voor- alt natuurlijk wel tie 'verwachten patroons zich verdedigen zullen in heimelijke besluipers. Misschien zij dezelfde maatregelen als de van Defensie tegen revplution- ïedwerkers". Vallen er dan slaobt- ïd-er dei bedienden, dan kan er Weer d worden tegen de „arbeidersvijan- Liddenstiand! uitkejk. komen stukken en mededieelingem lehandeling ingekomen voarsteUon de najaarsvergadering van -den ■kskieskring. ►orstel tot vaststelling van de ver* contributie (20 ot p. lid); van een bestuurslid en plaatsvervanger in het Rlijjkskies- ngbestuur. arstel van het bestuur om op da vergadering vprn den KJijfkstóes- ng ee.n voorstel in te dienen, ton de. de Rijkésteun voor land- 1 en nbouw meer den landarbeidersten te doen Jsomen. pndvraag en sluiting. De Zeieuwsche Luchtlijn. die Middetlb. Crt. méldt, is dia -geling v,an dia Zeeuwsohe Xiucht- ir het' tijdvak van 19 September tot 1934, thans vaatgest'eld. a -eerste plaats iis besloten, eiken vliegen. Alleien des! Zondags is er ensf. Er zal eiken dag één vlucht/ e richtingen Wordien uitgevoerd. •Een pamllel iraak in een kerk te Blarieum. i-n nacht, van Zondag op Maandag le r.k. kerk van -den ,H. Jozeif, aan de Kar kina n te Blarieum, een hienn-eude inbraak gepleegd, waarhij kostbare monstrans uit 'heit taber- verd' gasKpIen. De dieven moeten iar thans- met zekterhejd kan worden, ibeüid, reads Zondagmiddag, naclat 1 tussich-en twee en drie uur was igen', hefblhe-n laitgn i-nriuiitemi pp1 h-at Ea-t zich achter in het kerkgebouw lden hoofdingang bevindt. I dit kioor af zijn de dieven, nadat zij Id-er, di« ziieih ter jplaatsie: bevond, .gordijn-koorden, hadden) bevestigd, kerkgelUouw afgedaald, Waar zij. het ikel hébben opegeingiebroken. taibemak-el 'hebben zij de kost- i-et edelgesteenten versierde goudBu I-na gestolen. De zieh daarin ha- Heilige, Hostie betblben zij op laar achtergelaten. Bij, den hoofdin- .'aartloor de dieven bet kerkgebouw hebben, zij nog zich .a.tse bevindende oflf-eTblok van den elersjpenning opengébfokétn en h-e.t aanwezige geld gestolen. 'roebtend om half zeven, toen da jokiken voor dia eerste Mis moesten geluid, heeflt men 'den diefstal tt, ïid'deilijk heeflt man daarop den 'lijken pastoor S. L. Snelting em apelaan A. B. Knippers, dia bei- Iets van dem inbraak' hebban bémarkt, Ook de plaatselijke politie [armeerd. Onder leiding. van diem bur ster van Blarieum, den h-eer J. J. inbeek, heeff. m'en -een uitgebreid loek ingesteld, waarbij gebruik is ga- van politiehonden. I beslag genome». Gisteravond heofh jSfi- oec vin Jiuafiü van K'arfXZSS, bot oma xj lotaoi'tours- zjjln beu is procés-verbaal opgemaakt Lu- men meldt, zou een en ander rij(n «Mfafed in opdracht van de regeering, in bet blad voor den voorzatter van Seu raad van ministers beleedigende! pas- .„ges voorkwamen. termlr. In de Hart Nibbrigstraat ta Dordrecht komen de laatste dagen herlmaldeïijPc rel letjes voor. Daar woont een fascist plf althans iemand met fascistische (neigingen. (Re voornamelijk „ruwde" bewoners vlaai de straat voelden zich op Koninginnedag in hun politieke gevoelens bedejadigd, tojen gijl voor het buis van hem, die jvroeger tot hun politieke ideeën had overgeheld, efem hakenkruis op de straat vonden geteekejnd- Hoewel de fascistische bewoner van helt huis ontkende, dat te hebben gedaan, ont stond er toch een handgemeen, waarop de man ter verdediging een schot uit Ejen alarmpistool beeft gelost. Hliji wordt nu door de s.d. bewoners van de straat en voomamlelijik de jongeren geboyoot en lastig gjevallen. Die melk boer, die bakker en de groenteboer worden bewogen zfijln deur voorbij, te gaan. -Wan neer hiijl naar rijn werk' gaat, wordt bij uitgejouwd on naglesclireeuwd. 'De poli tie moet dan optreden ,en hceift «enige- ma len niet kracht de orde moeten harste.ll,'en en dien man in bescherming moeten hdmëini Hiijl .gaat nu onder politiiejg&leide- van en naar rijln werk. Tengevolge van de be dreigingen heeft blij: bet voornemen om Ifie verhuizen, waarna men verwacht, dat d-e xust zal wedierkeeren. Moord en dnedslag te O.ss, Zondagnacht, iis in de St. Willebrordns- stxaa-t te, Oes bijl een ernstige, vechtpartij zekere V,an Liieisliout zoodanig met e-en mies bewerkt, da,t hij aan d'e gevolgen is over leden. Omwonenden vonden dtn zieltogen- den man opi den weg an droegen hem in het ca.fé Natten. Een ontboden geinie.asheai constateerde zware verwondingen ,en mes steken naibij, belt hart. Benige miniitan la ter overleed de man. Zijn lijk is na,ar het' St. Annaziekenhuis ovexgabrach. Van Lieshout was gehuwd en vader van' vier kinderen. Omstreeks 12 uur 's nachts is in oen onder gedeelte van Oss op den Be'rghem- schen weg tijdens ,een familieruzie de 40- jarige J. Kooien met een voorwerp /zooda nig geslagen, dat hij zware verwondingen achter het oor opliep. In bewustelonzen. toestand is hij, naar het ziekenhuis- ge- bracht. Zijn toestand is zorgelijk. Dc heele, huurt; heeflt maage.voohteu. Moord en zelfmu-ord. Naar de „Nieuwe Koerier" yeirnaeimt, ■begaf zich eenigje dagen geleden de 17- jarigedoclit-er van den heer P. uilt Muas'- bracht. op reis met een ongeveer 30-jarigen commies H. uif Houlten hij Utrecht. H,, die vroeger in dia buurt, gesltatianneeird is igeweast, had betrekkin-gen aangeknoopt mot höt m-eiaje', waartegen de ouders be zwaren hadden. H., die eenige dagen gele den met verlof was, is naar Zuid-Limburg vertrokken -en was te Maanbracht aan gekomen. Vrijwillig schijnt bet maasje met hem op reis 'te zijn gegaan naar België. Hun fietsen hadden zijl aan belt station te Roermond -afgegevou. Gister kwam uit Angleur bij' Luik het berioht, dat beide personen daar dood irijb gevonden. Hat v-ermoedeu bestaat, dat H. heit meisje gedood lieefflt cn daarna de hand aan zich zelf heetffc. geslagen. idtoomcaroussel [ilatgcbrand. ïn den nacht van Zaterdag op 'Zon dag om 1 uur ontstond te Winssen .(Gr-l) juist na het sluiten vaai de kermis aldaar brand in de stoomoanoussel van den (heer Hiipkeima. In leen oogwenk sloegen de vlam men zbo hoog op, dat de jgehéele caronissel -oen reusachtige vuurzea was. iD|oordia,t do caraussel gelukkig apart stond, hebben de vlammen zich niet aan de andere kranten -medegedeeld. De brandweer richtte 4 stmi len. op de vuurzee, doch moest zich (wel dra beperken, tot het nahouden van da betendeude huizen en kramen. De inrich ting is geheel uitgebrand. Die oorzaak van den brand, is niet be tond. Men vermoedt, dat een brandéide sigaar is geworpen in. een hoop serpenti nes. .Verzekering. dekt de. schade. Autobus te water; iZonda.gayond omstreeiks .kwart over 8 os te Sehiebroek ter hoogte van „Bui tenzorg" een TJODl-bus, welke in de rich- ring Rotterdam, reed in de Ringvaar*, gereden. Dfe 8 passagiers, vijl! daands en 3 heeren, benevens de chauffeur slaagden er m met behulp van den heer P. Blan ken, die vanuit rijln woning bet ongeval Mg gebeuren den vasten wal te bereiken IDe oerzaik van het ongeval moet worden jffeweten aan een gebroken stuurstang. [De f nlet beschadigd en is in den loop ■van den aivond gelicht. Twee- meisjes vermist Men meldt -uit Dalen: Het murf-ek- concours hetwelk hier den vorigen Zon, dag heeft plaats gevonden, heeft sinds- dien aen tweetal huisgazinnen in helt na burige De 'Krim in groote ongerasthaid gelaten. Voorgevend, dat rijna,ai- de genoemde muziekfeesten gingen, hebben aen tweetal jonge meisjes, dochters van de veenar- bculcrs P. en van der W,, en beidd r>nge- W 20 j3-^ oud, dien dag bet ouderlijk o platen, en 2ijjn, zonder eenig «poor cr te la,ten verdwenen. °enJ 0111(1613 overleg pleegden, de i^f,r 01lderz!(>ek: instelden, bleek dat «de meisjes inderdaad met voorop, ben Uttgen ha,3r ■woonplaats heb- BfiAlT miet 0110611 werden k%>ding- «W1* doab bovendien' tiSf men 0,a'n/ waamut bleek, dat de ptremt- scbe dames eens iets meer van de. Wij|de wereld wilden rien, en niet vau zins wa ren, in het ouderlijk huis terugte komen. Men (meende reden te hebben voor de oonelussie, dat de mieisjes via CoeVord-en waren n^fferoisd. en nam de jiolitie in den arm. Een nader onderzoek, dooir de auto riteiten ingesteld, beeft tot nu toe niejb het geringste resultaat opgeleverd,' Verondersteld wordt voorts, dat nog een -derde in den opzat vau deze geheim zinnige tocht bietrokken is geweest, waar door de ongerustheid Wijl de families nog is toegenomen. Feitelijk vreest mhn 'dat de avonturiersters in verkeerde liainden rijjn beland, en hetzij hier te kimde, hetlzlij! over de grc.ns in een ongewensehte ornlgwvin^ rij|n terecht gekomen. Weliswaar wlordt bat 'onderzloek' voort gezet, doch de aanwijzingen -gev-en niet voel hioo-p dat de ouders .bun ongerustheid zlullen kunnen laten varen. Gevecht met een slang. Toen de vrouw van den timmerman K. Bijlsma te Franeker op haar slaapkamer kwaim, schrok zij niet Wieinig toen ze een beies-t op den vloer zaïg kruipen, dat tel kens d,en kopi naar haar omh-oag sljak. Ze greep een zwabber en probeerde daar mee bet, dier dood te s'laan. Na vele mis lukte pogingen slaagde vi, hieriu door het ondier op den kop t.e treffen. Een onderzoek wees uit dat het- een slang was van ongeveer 60 centimeter lengte. Het reptiel was van boven grijs groen met zwarte stipjes, terwijl da on derkant donkerder was getint. Hoe het ongure beest op de bovenwoning is ge komen, is een raadsel. Hoerderij'neii afgebrand. Zaterdagochtend tege nzes uur is door onbekende oorzaak de boerderij van diep beer H. Nijjiof te Noordbaa-ge,, geimeentle Emmen, -afgebrand. Daarbij- heeflft zich een ernstig ongeluk voorgedaan. De- pl.m. 20-j-arige dochter d|es buizes mej. Hilligje Nij-hof, pOo,gidie! ejeniga yarkens uit, de brandende -schuur tje bevrijden, toen plot seling het dak 'instortte. lie- kleeren van het; mei-sjie geraakten daarbij- in brand en hoewel zij uit, de vuurzee wist te komeD -en omstanders haar verbrande kleeren -ai- rukten, hee-ft zijl zware brandwonden op- geloop-en. Zij- werd ter plaatse door dr. van Zanten uit Eimmem blehain-deld. Er was ge-en direct- levensgevaar aanwezig. De boerderij' is tot den grond toe afge brand. De varkens, acbij in getal, kwa men in h-et vuur om, levenals een paar kalveren, terwijl van den inboedel zoo goed -als niets gered kon worden «n de hooi- le-n korenoogst, onlede verloren ging- Jui-sb -eenigia dagen geleden bad de eigle1 naar van de- hoeve da verzekeringssom aanzienlijk verlaagd, in verband met de terugloopende prijzen, zoadat het ver brandde thans niet hoog verzekerd was. "Vrijdagnacht is brand uitgebroken in de boerderij van den landbouwer Wi. Thieis- i^en te Siabengow-ald. De boerderij met schuur en stalling brandden tot den grond toe -af. Zeven varkens e,n eie-n geit kwamen in de vlammen om. De oorzaak van den brand is onbekend; verzekering dekt de soha-de. 1 Geheima dislilleertli'rijcn ontdekt. D-e -belaisitingaimbtlenajen en -da rijkspo litie; van Leek en Oos-tswold hebben -een yolle-dige geheime distilleerderij ontdekt in de woning van den arbeider H. K., Wo nende bij de Poffent onder OoistWol-d. Het toestel is naar het gemeentehuis te Leek vervoerd. Een hoeveelheid nog niet ge heel bewerkt, gedistilleierd is' eveneens in beslag genomen. Procesverbaal is opge maakt. Ambtenaren van dia directe belastin gen, gemeen-te -en rijkspolitie te Ameron- gan Ihebben Zaterdagmiddag in ©en schuur, staand© opi he-t erf van eien boerenlhofsheide aldaar -een volleidigei geheime disibilllaerin- riohting ontdekt en in beslag gemom-eu. Hef onderzoek heeft uitgewezen, dat. ge noemde inrichting sedert eenige weken i-n de omgeving was geplaatst. Tegen den bewoner zal proces-verbaal Worden opge maakt. Om de Lutine-sriiat-t«n. H-et Lutinewerk is tot op beden dus mislukt -en naar wiji vernamen zal de oon-- oetssionarisse, dia firma Doeitsen en Dros, d-en heer Beckers geien kans mieier gevein- opnfeuu met wen toren te- traahten liet goud te vinden. Men heeft thans andere pLannem. ge maakt, welke men in 1934 hoopt te verwe zenlijken. Zooals m-en meldt, zal men nog dit jaar trachten ket wrak bloot te zuigen, omldait men nu precies weet, waar dia roestklomp zich bevindt. Vervolgens zal -een drie- a viertal duikers onder lei ding van Spie-rling afdalen en men koopt, da-t zi„ heit wrak in gedeelten naar boven kunnenen brengen- Dit wrak Weegt circa 150 ton. Indertijd beeft man 15 ton -naar boven gebaald en een goeden oogst ge- maak f. Alles hangt natuurlijk weer van de weersomstandigheden af, hoe die zich zul- b-n gedragen. Men moeit beslikt -aen paar dagen hebben, dat. het vrijwel windstil ifl. Blijft het weer slacht, dan loopt men de kans vóór 23 November ni&t Maar hei ko men, den datum, waarop de concessie van Lloyd's -aan de reederiji Doefseo «n Dros afloopf. Men zal dan opnieuw de. concessie m-oe- l-en verlengen, hetgeen mani, naar men me dedeelde, mef, vrij! groote zekerheid gedaan zal krijgen. Waf. de aandeelhouders beitrelft, zij be houden het recht op uitkeering, zooLang de bergingswerkzaamheden door emifhen- ten zullen voortduren. Wat de reederij nu precies van plan is, indien men niet erin slaagt, bet wrak bloot te leggen, is nog niet bekend. Zij koesteren echter groatslchere plannen dan diet welke de heer Beckers he-etf 'trachtten te verwezenlijken. Voor den heer Beckers beifaakenf dit ge- heela Lutine-,a,von-tu-iir ©en igroote- strop. Men verneemt, dait hij. in bat geheel niat bijl de aandeden-etmiaïia van twee ton betrokken is geweest, doch zijn geld -om den bouw van den toren te bekostigen, ge put heef't uit particuliere- bronnen. Door een auto, «verraden eu gedood. Gistermiddag omstreeks 6 uur reed op aen Rijksweg AmsterdamAmersfoort -on der de gemeenfe Laren op heit gode-elta tusschen d'e Vredolaan en de Witte Ber gen. -alwaar h-et fiatspad h-at Pluk1—Ze- vene.nd dezen weg kruist, de- ongeive-er 60- jarige R. Bartsch, wonende te- Ëemn'es, pier rijwie-l. Ui-t, de richting Jfussum na-der d-e meit. grooita snelh-eid' een. a,uto het .kruis punt,. van den rijksweg mat h-at fietspad. Da bestuurder van den a,u;to, de h'eer Prins directeur van de N.V. Houthandel v.h. G. Prins Czn. terNijkerk, heeft, naar hij verklaarde, B. over he-t fieisjpad zi-en aan komen. doch heeft gemeend, dalt deze wel zou wachten o-m den rijks'Weg -over te ste ken, nadat de aulto hem zou zijin gepas seerd. De beer B. heeflt dit evenwel niet gedaan. Daar de bestuurder van den -jiuito op heit. laatste oogenblifc zai,g, dat B-. niet stopte, beeft hij, nog getracht uit al-Ie m-acht te, remmen om zoodoende oen -aan rijding té voorkomen. De heer B. kwam evenwel mef zooveel kracht tegen dé rech terzijde van den -auto terecht en vervol gens op liet wegdek, dat hij, naar de ver klaring van den geneeskundige, op sjag dood moe-t, zijn geweest. Het stoffelijk overschot is -per paliitie-brancard naar het Sf. Jan-ziekenhuis -te Laren gebracht. De a.ute is in beislag genomen. Gistermiddag is te Eist (B«t,uwe) de 31-j-arige ongehuwde A. J. Jacoba, die vermoedelijk onder den invloed van aloohol verkeerde, even over den overweg onder Eist, op -den rijksweg ArnhemNijmegen aangereden door -een auto, bestuurd door den 30-jarigon reiziger M. van Dam uit Voorburg. De man werd over den weg ge slingerd en dermate gewond, dat bijl ter stond dood was. Do autobestuurder tracht te een ongaluk te voorkom-en en reed in e,en sloot, waaruit hij- ongedeerd kon ont komen. Het ongeluk veroorzaakte v-e-el stagnatie in -h-et -vérkeer tier plaatse. Gestolen goed Te Vcendam zlij|n Zondagnacht twéé auto's tegen elkaar gebotst. Die edne auto (eigendom van dhr Jh-ger te Hoiligerlae) bleef vrijlwél onbeschadigd, doch de ander kwam ged-eeltellijjk over het kanaal ta han gen en Werd in-elkaar-gedrukt, Toen ide twee passagiers eruit, wanen géholpefn, ver dwenen 'Ze in de duisternis. i Bijj onderzoek bleek, dat de auto toe behoorde. aan dhr Koster te Winschoten en uit diens garage' was gestolen. Cycloon over Cuba. Reuter meld't uit Havana: Een ge weldige cycloon, die Cuba, heeff geteisterd, heelf ook in de hoofdstad zeer groote- stof felijke schade aangericht. Omtrent het aantal slachtoffers wordt gemeld, da.t f-e Santa Clara acht ptersonen werden gedimd, terwijl t© Havana zestien inwoners min of' meer ernstig gewond werden. In d-e stad ven vooral in h'et ha vengebied zijn -talrijke gevallen van plun dering-voorgekomen. In de sfra-ten- pa trouilleeren thans militairen, die bevel he-bben gekregen, plunderaars terstond ne.er -te schieten- De, vlo-edgolf, dia op- den cycloon volgde, heelt aen der hoofdverkeierstwegen van' Havana onder water giezet. Het .spoor wegverkeer moest, worden etopjgezét, daar men vreest dat de dijken onderspoeld zijn. Da p-rovincie Malanzas beeft zwaar ge leden. De stad Juoaro is geheel over stroomd. Te Santa Clara werden zes men- schen'-gedood -en een grooit aantal gewoind doordat een depot van de spoorwegen in stortte en aen groot, aantal menschen onder de p-uinhoopen bedolven werden. Elders werd e-en -aantal schepen op heb strand ge.worpon. De schepen ha-dden het op zee zwaar te verduren. Zelfs de Mauratania van de Cunard Line moest bij Kaap San Antonio bijdraaien en kon pas nadat de storm eenigszins bedaard was, zijn koers hervatten. Volgens -andere berichten uit Havana zijn in de hoofdstad zelf 75 personen tijd-ens de oycloon zoodanig gewond, dat zij in het ziekenhuis behandeld moesten wor den De zee hee.ft langs de geheiele kust groote schade aangericht en van veld huizen heeft de storm de da-keu afgerukt. Cok de licbtleidingen zijn voor een groat deel vernield, zoodat- Havana geheel in duisternis was gebuid. Te Cienfuegos vernielde de cycloon het haven-etablissement van de Pan-American Air Lmes. De storm bereikte op som mige oogenblilcken een snelheid van 115 mijl per uur. Een auto met 8 menschen everreden. Da sneltrein Parijs—Marseille, die eten vaart van 90 K.M. had heeft eergisteren bij' Quincey op een overweg een -au-fo met -s personen overreden, welkei baisfuuxder bet stop-taeken niet gezien had., De wagen word eenige honderden meters meegesleurd. Alle aeb-t inzittenden werden gedood. De Pinedo levend verbrand. lfa markies Francesoo de Pinedo is Zaterdag verongelukt, toen hij opisteeg pm van New Lork naar Bagdad tje vliegen teneinde het record van Codos -en Rossi te verbeteren. Hij had daartoe lange en minutieuze voorbereidingen getroffen. Nadat hij ongeveer 700 meter over het vliegveld ge.faxied had, scheen het dat De medo zi,n toestel, dat zwaar geladen was, niet meer meester Was. Hij- reed tegen een verhooging ,a,an den kant. van het terrein op; niettemin wist de vlieger zijn toestel in evenwicht te houden enliij reed naar de vliegiloodsen terug. Plotseling ja bij in da buurt van de loods itegpn 6en bek gebotst en dadelijk daarop Stond het toestel in brand. De toeschouwers konden da hulpkregen van dan ongelukkigan vlie ger hooren, maar door de'groiote hitte -en den rook waren zij. niet in stoat, iets uit ta richten. Toen men tenslotte het vliegtuig kon- naderen, vonden do beambten van hot vliegveld bet onherkenbaar verbrannmde lijk na-ast het vliegtuig liggen. [De bekende Italiaansche vlieger bereik te den leeftljld van 43 jaar. Het banditisme te Chicago. Bandieten hebben Zondag een rooord gevestigd', toen rij! in één „Hold \Up" honderd vrouiwien en negientig mannen heb ben uitgeschud. Dien bandieten ztijjn on geveer 2850 dollar' in geld en juiw-eelen ter -waarde van tusschen 5000 en 10.000 dollar inhanden gwalllen althans v'oib gons de verMaringen van do gasten Van Citystal Lodge, 'wlaar de overval plaats had. Toen de bandieten het huis binnlen- kiwkmen, losten rijf schoten in het plu- fond, teriviijfl rij de 190 gasten dwongen, plat te gaan liggen met het gfezicht' op den grond- Dit de gevangenis ontvlucht. De beruchte misdadiger Harvey Bailey die te -Dallas (Texas) preventief tëat •wegens ontvoering van den petroLeum'- magnant Charles Ursohel uit OMahoma is uit rijln eel ontvludht. HEjl tlaagdle drie tralies door en dwlong "den veriiasten cipier, hem met de lift naar benedelnl te brengen; Mj! hield! den man toet ipeln pistool in bedlwiang en maakte zich aait 'de voeten, terwij) h'ijl den cipier als igij- iz'elaar ma-denam. Naar nader uit Ardmo-re in Oklolioma wlordt gemeld, is Bailey later door de) po litie aangehouden, fn Zijln geselschap be vond .zich nog steeds de gevangenis-bej- -atobt-e, dien. de misdadiger als gij|zelalar had meegenomen. Ba,il«y hail op rijln vlueht gébruik gemaakt van een huurauto, die panne kreeg. D|anrck>or Kantlen de veiwöl- gende politic-agenten hem inha.ldn en zon der strijjd overmeesteren. C-aöjieratievc Bectwortelsuilfeff-ibriek en rafiinadcrij Roosendaal. Aan het verslag dier véreeniging Coö peratieve Beetwortelsuiklei'tlabi'iek Roosen daal, over het afgeloapen boekjaar is liet volgendie ontleend: per 31 Maart 1933 telde de vereeniging 1603 leden met te zamen 4720 laandeelen, terwiijl n-o-g 135 aandeelen geboekt waren op h|et hoolfd aandeel van alle léden. Bij het sluitiejn ■van de boeken wias de juiste opbrengst van -de suiker en de melasse nog niet be kend. Er is dus «en geschatte opbrengst op de balans, vermeld; rian de suiker is deze- f 1.12'5.893. van de m'elasse f32.500 De regeeringssteun bedroeg 913.861. De grondpi|ij|s voor de in de Campagne 1932/1933 geleverde bieten, d.w.zl. dlo prijs van 1000 Kjg. netto gelerierdie bie ten van 14 pc't. suikergehalte werd) door liet be-stuur vastgesteld op f' 9. Voor elk 1/10 pc-t. sufkergelialte meer dian 14 pelt. werd die prijk met f' 0.75 verhoogd. Latei' is nog f 1.50 per 1000 Kg. netto bijbe taald., De premie voor in de campagne 1932- 11933 per as franeio- op li-et terrein dielr 'fabriek geleverd» bieten bedroe|g fl.50 per 1000 Kg. netto. Voor de overige bejef- wortelen, waarvan het te betlal-ea gtówiöht aan de farbieki werd vastgesteld, werd oen premieverhooging betaald vlan 'f 1 pjer '1.000 Kg. netto. De vracht van het ver voer van -dia ln,dingsplaats na-ar de fabriek werd tot ten hoogste f 2.50 per 1000 Kg- bruto door de leden gezhmenllijjk gedragte-n en onder de kosten der bjij| art. 21- d-eir statuten bedoelde exploitatie van die fa briek gelboekt. De natte pulp en de ge droogde pulp ward den leden berekend resp. telgen f 3 per 1000 Kg. en f' 4.25 per 100 K-g. af ifabrick1. (De onkosten vol'gens art. 21 der sta tuten bedroegen f24.50 per aande|el. Hielt gemiddeld suikergehalte der te betalen bieten bedroeg 17.07 pc't. In d-en -uitbetaalden bietenpx|ij(s is f 8.25 per 1000 K'g. netto regeeringssteun be grepen. Ook voor de -campagne 1933/1934 is regeeringssteun toagezie)gjd. Dat wordt op- prijjs gesteld. Moge echter spoedig dé ttijld au-nbrekén, dat die steun niet meter nooidig is. IDe oampagna nam 6 October 1932 een aanvang en eindigde 2 -December 1932. Er werdén geleverd 110.771.080 Kg. bie ten mét een gemiddeld gehalte van -1:7.07 pet. Verwerkt -rijln 108.098.202 'Kg. m'et een gemiddeld! gehalte v-an 16.98 pet. Aan nn-dere fabrieken werden ovteiiigegelv'en ■270J81-5 Kg. Dé campagne had een nor maal verloop; gemiddelde c'a.pMiteit per etmaal 1.992.600 Kg Vjjf gulden per mlelk- «f kalf koe. Op) -de vergadering van den Noord-Bra- bantschen Chr. Boerenbon-d heeft, de R-e- geeringiszudveloommislSaris, dhr .L. Büdk- mlann, medegedeeld, daitj voor iedere meik of1 kalfköe-, nat, o-f- dr-ooig, die .op toafc oagen- blik bij de, Run-dveeoenifcnale is ingeschre ven uit de „zuiivelpri" van acht millioen vijf' gulden zal worden uitgekeerd. Het „HM-d." teekent bij deze voor de melkveahoudiars verhciug'ende- anededea'.ing aan, da-t er in zuivelk'ringen- reeds veel misbaar is gemaakt teigen den Reg«ering|s- commissa.ris op ditj punt. Men „eisohte" het geld' -als: ,.on® geld" op -en verlo-or zieh soms in 'n jinf-airein .gedachtenigaag. In ieder geval blijkt thans, dat de „zui- veipot" niet zal worden gebruikt ter ge- deeltelijk-e financiering van de aainstjaa-nde veeyfaipel-inkrimpinig. D-ei insiders lion-dan sedert eenige dagen deze uitkeering eenigs zins vermoeden, omdat zeer onlangs eem waarschuwing van de- Rundveeoeintrale verscheen aan d-e boeren, wier veestapel om -de een of andere reden riet gefield was, b.v. door weigering o-m dei teiMingskaarten ta onderfeekenen. Hun werd aainlbevolen, om nog vóór 31 Au|g. e.vent.uaele fouiten te heratell'en, om-dait „later zou blijken, dat diegenp.n, -die in verzuim, waren gebleivon, tegen hun teigen belang i-n he-bben glelian- deld." Die datum is nu veratreken en m-en kan zeggen, dat de 'boeren, diei op advies va.n verkeerde raadgevers aan de telling niet hebben willen m-edetwerkén, of die zoo „snugger" zijn geweest, oon1 mef hef -aantal melk- en kapflkoleien w-ait) te „smokt kelen" rnie-t, h-eifc oog op! d-e aanstaande in krimping-, die vrijmoedigheid thans moeiten betalen mie|t twee rijksdaalders per ni-et- o-pgeigeven melk- of kailfkóe. F-eitelijlk1 dus een boete, -die pas na een dringende „laat ste waarschuwing" -wordt opge" GOES. 5 Stejptv 1933. Op de -graanmarkt was de aanvoer gteri'ug, handel kalm. Haver f 66,25, Kookerwtiein f 910, Schokkers f:1214, Bruimeboon'e-n 10 11,50^ Maanzaad f 1819,50, Mosterdzaad f 12. -D|e eyOoim op Culm. (Het aantal idloodén blijl -den stlorm! opCu-ba is gestegen tot 100, het aantal getwOndleat tot ongevéer 800. Dlaarmée is de hijjafc van sla-ehtoffers nog altijld nieitvolledig, diaa-r -uit een aantal -districten nog geen nauwkeurige- bljjaouderheden rijn binnen gekomen, doordat de verbindingen verbro ken -rijfn. Naar schatting olc'hter rijln Wel 100.000 'gezinnen daikloos. GOES. Huw.-afk'.|J]óhflnnes Martinha Mulder 26 j. jm. en Maria, van den Berg, 26 j. jd. te Amsterdam. Adriaan Louis Kam'pm-an, 24 j. jm; en Maria Jannetfia van Eenc-nna-am 22 j. j-d. te Middelburg. Overleden: Geertruida d-e- W|a,aa-d, 61 j te Waard-ej KRiUINHNGEIN. G-ebioren: T-honis Jacab, z'.v. Leeudert Jlan Boot eoi Cath-arina iWil- lielmina de Wilde; Spzianina |J|ohanna, d.V. [Willem Jlohannois -de Kjoster en Johanna Adriana, Dék Jioost, z.v. J-acob van Nieu-i wenhuize-n en Adriana de R.ij|d-er. Overleden: te Goes, Mathijs Remjjn, 65 j., wednr. van Adriaantj'-e Bakker. lERiSEKiE. OndertrouwdAlb-ert vaa de Plasse, 23 j. jm. en Pieternella Cor nelia Kloste-n, 21 ,j. j-d. Hiuw.-afkond.: Dirk M-artinus van der K-em-p, 23 j. jm. en Abramina van Pope* ring, 20 j. jd. te Delft; Engel van den Boomgaard, 21 j. jm'. -en Jfanna de- [Keijh'er, 19 j. j-d.t e Kapelle. Gehuwd: Dirk' J&oobus Rietveld do Houdt, 34 j. jm'. te Amsterdam en Wilhel- mina Córstiana -de Rioaiji, 30 j. jd. Geboren: Pieter Marinus. ;z;v. JlaoobUS van S-tee- en Johanna Cornelia de Koeij|er, HOEDEK-ENSKERKE. Gehuwd: 17, Jlaoobus Rnissen, 62 j. ta Wjo-ensdrecht, weduwnaar van Tanncije Verhagen en Geertruida Wirtz, 47 ja-ar, wedu-we van Adriaan Laurus van der Lind-e-. Geboren: 13, Petrus,. iZ. v. Leonardust Verb-eem en Elizabeth Menlieere-; 14, Pie ternella Jozina, d. v. Adria-an Menheer© en Nieelt je Nagelkerk»; 18, pioha-nna, d.v. Lodewïj'k K'e-sselaar en Christina Wilhel- mina Nieuwerihuïj'se22, Petrus Leopol- dus, '7-1. v. Franeisous Johannes P-eeterd en Maria, Antonia de Baar; 29, Pieter nella Jannetje, -d.v. Pieter Adriaan Eind hout en Jannetje van Oosten-' Overlieden: 3, Cornells Marinus Bal, 5 j.; 7. Helena Juliana Vermeulen., 24 j. OVEZANDi. Gehuwd4, Pieter Duive- waarde, 22' j. en Catharina Cornelia, vau de Velde, 25 j. Gebloren6, Leonaxd-us, Z.v. Ant'hoinius Martens an Kla-zina de Baar; 31, Apalo,- nia Cornelia, -d. V. Marinus Jlanse van 't Westen-de en Klarina- de Baar. HEINKENSiZAND. Geboren: 23, Ja cobus, z.v. Adriaan Hendrik Minnaard «ai J:aoob(a E-uid'weg; 29, Adriana, Isa, d.v. Hendrik' Eduard de R»gt en Cornelia! Schrier. Gehuwd: 3, Hubrecht Marinus Ver donk, 28 j. te 's-Hieier Arendriferke em Johanna van 't W-esteindie, 30 j. Overl-edien: 15, Jlan van 't West einde, 22 j., ongehuwd; 11, levenloos aangegteveiq ee-n kind van Pieter R|ij|k! «n Jlosina- van den Dries. 's-H'EER'BNHO-EiKGeboren: Pieternel la Cornelia, dN- Wdlitem Westdiorp en Agatha Grim; Anthonius, z.v. Hubertuis Joannes C-a-pello -en Joanna Catharina Adriana. Sehreurs; Comielis Jaoobus, 0.V. Adriaan Jacobus van Bremen en Eliza-» lieth Vermeulen. Gehuwd: Maroellus LudovicUs Brujyneeil te Kortrijk en Apolonia Barbara Men-» beeie; Marinus Verbliugge te Heinktens- zand en Louisa; Maria de- Vos. Waar het meest gedronken wordt. De Engelsehe en Noorsiobe rege-eringem hébben tezamen een vergelijkend onder zoek ingesteld' naar het gebruik van bier en wijjn. Op grond van o-ffïcietele statistie ken publioe-eren rij| thans de resultaten wan hun onderzoek', dat -Zieh uitstrekt© over 28 lande-n. 1 D-e resultaten rijjn als volgt: Frankrijk verbruikt per hoofd 145 liter Wijln, Italië '92, Sipanje 88, Zwitserland 45, Grieken land 36, Hongarije 32, Bulgarije 22, Roe menië en Oostenrijk ieder 15 liter per hoofd. Duitschland blijft thans beneden de grens van 10 liter. I Per hoófid wordt het meeste bier ge dronken in België, nl. 185 liter, dan voOigtl Groot-Brittannië met 77, Oostenrij(k' met 72 en Duitschland m'et 68 liter per hoofdj Voor de overige landen zij|n de cijfers nl? volgt: Argentinië, Canada, Denemarken ieder 62, Australië 51, Zwitserland 40| Frankrijk en Iarlaffld ieder 42, Zweden 38, Holland en Noorwegen ieder 19 liter per hoofd: WAT MENIGEEN NIET WEET. Mtsa, de koning van Uganda, heeft doon- een dhirurg rijn vingernagels doeaj uittrekken en er echt gouden voor iu de plaats laten aanbrengen. Die- diepste, rivier der Wereld ia de in het Himalaja ontspringende Ira- Wadi. Zij' heeft wanneer de snce|uw kmjelt een regelmatige die-pte. van 400 mieter.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3