OINSOAG 5 SEPTEMBER 1933 NIEUWS ZSE'JWSCHS COURANT N|£UWE ZE f IN HET KRAAIENNEST GEMENGD NIEUWS de raad riep .eein principieel „neen" uit. Toen volgde <le wondedbare kenlbarin|g. Ged. Staten kwamen tot kun verbazing wekkend -advies aan den minister, dat do g e we stel i, k opgezette zielcenhuisaid. van heit Gasthuis een gemeentelijke instelling van weldadigheid was; de. Mi nister liet zich verleiden tot een gevaar lijken stap; B. en We stelden voor alles tot dein la,aksten cent te betalen, Ijiet rap port der ver. van Neiderl. gemeenten schoof men ludhtig terzijde ein de Raad gaf thans te kennen dat hiji da burgers alles wil doen slikken zij 'het dan zonder ver plichting. Wonderlijk, wonderlijk! Hat rapport der ooinmissie atl hoc i n 't algemeen is aanvaard. Er komt dus een reorganisatie; er voljgt bezuinigingi. Men denkt, voortaan de tekorten vain, heit Gasthui® met 'n f 10.000 pier jaar te dek ken. hoewel de finano. ooonm. van f 15.000 gewaagde. Waarschijnlijk is die: laatste som nog erg optimistisch. In ieder geval zal de exploitatie-schuld van het Gast huis op het eind van dit jaar de !1' 100.000 bereikt hebben. Voor 1934 zal men aan het Gasthuis' bestuur verzoeken om de .begroeting in' overeenstemming te brengien met het in heit bezuinigingsraptport aangegeven riohb- lijnen. 't Gaat dus allemaal poeslief en met de fluweelen handschoenen. 'n Zakelijk limiet werd- piet gesteld, 'n Gestreng ultima,turn nog veel minder, Het zonder noodzaak ziakenhuisje-stplelein voor de Bev,elanden op kosten van da Goe'sisehe burgerij, zal soepel en gemoiridle- lijk voortgang vinden. De verdere resultaten zullen niet op zich laten wachten! Plat voorstel van B. ,e.n .Wi. om oen 12- jarige leening van f 80.000 aan te ga,am, tot dekking van de tekorten over de eerste vier jaren, is aangehouden op voorstel van het lid v. d. Wart. Dez'ei vriendelijke Jteer vreesde namelijk, dat wanneer men de G asihuislekken -m-eit tienduizenden going stoppen, vóórdat de verplichting vaststond, gelijksoortige inrichtingen daaraan subsi die-aanspraken zouden ontleeinein en dat zei hij kwansuis bezorgd zouden de gemeente-financiën >nieit kujninein dragen. iWat een mentaliteitFoei! 't Was geen fortuintje voor dia klein geestige achterdocht, dat in het betoog van da kath. fractie, gdbasperd op he,t algiemeien belang, zakelijkheid e,n goede trouw, óók voorgesteld Wais da finana. voorziening ,a,an te houden. Vermelden wij tenslotte nog lj-et ijveren van de soc. fractie voor helt omzetten van da ziekena.f'deeling van hot Gasthuis in ,een gem. ziekenhuis. Hoewel ook in dit voorstel het onedele motief' steekt om an dere richtingen te benadeiellen an onrecht aan.ta doen, kan .hiet zakelijk element er niet- aan ontzegd worden. Met 7 tagein 5 stemmen besloot 'de raad die kWeiftie -eénS.1 tei onderzoeken. De Gasthuiskwestie schijnt het eerste politieke slachtoffer gemaakt te hebben. Men verzekerde ons althans,, dat meeniiügs- verschil in den Vrijheidsbond over het opi- itreden van dhr. v. Poieilgeesit in deze, tot diens bedanken voor het Raadslidmaat schap! aanleiding is geweest. De aflgefre- dene verzekerde wel aan zij'n lijfblad, dat ontevredenheid over de,n algemeenen gamg van zaken in den Raad ham t,ob zijln bei- sluit, gebracht' hebben, maar zijn tegelijk genomen ontslag alls lid der plaaitsel. ,afd. van da nVrijlhei-d'sbond, wijst- meer in 3e richting ,v,ap het eerste vermoeden. Het wa.é beter gdweiesit dat dlhr .v. Poelgeieist direct, na de bekende f 60.000-puitisdh heen gegaan was. Cursus voor brandmeesters. In de lforoande, winterseizoen zal voor de brandmeester v,a.n Zuid- e,n No»rdbleiv(3)-i land alhier een Cursus plaats hebben. e.V(en- als in het vorig winterseizoen te Mfddiel- burg voor die op Walcheren. Dietzb cursus Eal ook staan onder de hoofdleiding van Hen heer H. Bierman, commandant der MjddelburgSche brandweer. Kook dam, mst rati e Belangstellendiein verwijzen wij naar de annonce, waarin dhr. A. Viisisier kookde monstraties op Senking-formüzeln aankon digt. Hanzee vergadering, j Morgenavond vergadert de. Hanze in „Slof Östende". -Aan de ordiei ia o.m. de benoeming van twee bestuursleden. Aanrijding. Zaterdagmiddag reed ,een zekbra Koster met zijn rijwiel opl d™ Wicsdwial. Toen .hij den Middelt, straatweg overstak, schijnt 2iij niet gezien itei helbbben dat «eu auto hem aichteropreied. Een aanrijding had plaats met het. gevolg dat, K. van zijn fiete werdl geworpen 'en e-enigszin® verdoofd bi-eief liggen. Toegeschoten hulp, w. o. po litie, heeft dien man de woning van dhr. da Dveu binenugieibraciht waar dokters hulp spoedig aanwezig Jwns. K. bleek er te, zijn afgekomen met 'n hoofdwonde en enkele ontvellingen. Da fieltisi werd niet bescha digd. Volgeins ooggetuigen treft den cha,uf- feiur der a,uto een Zeeuwsahe wagen géien schuld. Gevonden voorwerpen. In de maand Augustus ijln aan het Bureau van Politic te Goes, onderstaande voorwerpen alij gevonden aangegeven en zijn aldaar verdere inlichtingen betreffen de deze voorwerpen te bekomen: Een koriijp, een stoplicht van een auto, een nïjiptang, een doosje met kjptplenringeo en schelpen, een beulsohe jpot, eon rozen krans in étui, een kindermutsje, drie por- temon naris met- inhoud, een m-eikbusisleiu/- tel, een zakje raffia, een paar gummi schoenen, twee hondjes, een kinderschoen- tje, een riem, twee sleutels ieder aan a<q blokje, een -zilveren sierspeld, edn kam metje in étui, drie parajAuie's, een izalvlerfln wilier, twee rijlwielbefjastingmerkjan 1933- 1934, een paar sokophouders, een pa|kje koperen duimpjes, een rij|wielpomp, twtea broches, een dameshandschoen, een arm band, een blril, een hos landïjjvieplanüen, «en klassen, een vulpenhouder, eein ring met twee sleutels, -een regeinja-s, tweie huis- sleutels, twee vulpootljoioden, eien goiuden polshorloge, een autobuitenband, een arm bandhorloge,!. wee tasehjes inet inhoud, een mes en paknaald in étui, een fswlem- pak met ha,ddoe(lr, een handschoen en zak- kam, een rugzlilk met inhoud, en een gulden. .Wiolpliaartsdlijk. Die raad stelde iu Zijn vergadering van Vrijldag de gfemeenllen-eké- ning vooaioopig vast yiaoi- den gewonen dienst m-et een batig saldo van f6150. B. en W|. boden de begroeting voor 1934 aan die geen belaslingverliooging' inhoudt. Onder do ingekomen stukken, was een schrijven van Ged. Staten, waarbijl goed keuring onthouden werd aan het raads besluit van Ululi j.-l. tot aankoop van een perceel grond voor uitgifte als boutw- terrein, op grond, dat de pu-Sjs Dniredelijk hoog wordt geacht. Vilei-n-nkick. De Poslduiveniverelen, heeft een wedvlucht gehouden vanuit Noy-on. 'Dé prïj|zien werden behaald als volgt: (oude duiven): 1. P. Röjlk 2 en 4 tl. Remïj'n, Kwadendamme; 3. J. Trom melen; (Jtange duivenl: 1 en 8 P. van Bikeren!2 en 3 P. Kijk4 en 9 W. v, 't Wiesteind'e; 5, Ï2, 13, 14 en 16 II, iJiansen: 6, 17 en IS J. Trommelen; 7 en ill J|. Heiligen, Nieuwdorp; 10. X. Raas Heinkenszand15, 19 en 12 B. de Jongo Eerste- -d'uif 11.4.30; laatste 11.58.3. 'Zaterdag a.s. begint hier weer een winkelweek, waaraan verscheidene zaken- mensolien meedoen. Enkelen Zijln van plan bijzonder goieid voor den dag .te kamen. In dit verband Verwijzen wij: naar de finnonoe van dhr. A. O. de Ubnge; in dit nummer. Heinkenszand. De wed. de- Winter, al hier had Zaterdag het ongeluk, do|or een verkeerde deur in de gangtei openfen, in een diepe kelder tel vallen. Spoedig Was de 89-jarige vrouw biütenkennis een gee volg van hersenschudding. Waar Zij tot heden niet bij! kennis kwam wlordt vow haar leven gevreesd. Hausweeri. Een sehipjpersdochter liet een portemjonnaie met een bedrag van f 104 in het kanaal vallen. Een tweetal goede zwemmers izjijn verschillende! malen naar benedon gedoken zoJnder refsultaat echter. Daarop hebben een paar mossel- 'vaartuigen uit le-rseke de plaats afgek'ord. Na ruim- één uur visschen hebben /Zijl de portemonnaie' 'boven water gehaald. Het vischloiou was volgons pfspraak op- .de- helft van dien inho-ud gebracht, zopda.t het miosselva.aftuig een goeden dag maakte. De P. V. „De Blauwte Doffer" hield j.l. Zondag- een Wedvlucht vanaf Lier 52 K.M., voor oudje -en jonge duiven. De prijzen vielén ,als volgt: 1 eii 10, E. Nieu- weiihuijse2, 5, 12 en 15, J. P. Thee- n,aart3 -en 7, E. MoUat'; 4, 8 en 14, G. Y-erstraeben6, M. H. Krombeen; 9, 11 en 13, A. d-e Klerk. Eeirste tluif 9.22.42; laatste duif 9.35.32. Los 8.30. Kruiningen. Zaterdagavond is de nieu we straatweg alhier, die de verbinding vormt tuss-ohen de markt en den het vo rige jaar in geihruikglastelden rijksWieigJ, Mficieel door burgemeester de Mul ge opend. D,e opening ging gepaard: met enkele feestelijkheden, o.a. -eeu bloetmentjenUoon- stelling, georganiseerd door de vea-eeinigjing .Floralia. Hiervoor bestond zeer veel be langstelling. Des middags werd een betrouwbaar. heidsrit voor wielrijlders gehouden, waajr- aan ongeveer 130 jongens en meisjels deel namen. Het was een drukke dag voor Kruinin- gen, daar de Wedstrijden veel Vreemden trokken. In da Vrijdagavond jongstl. gehou den gemeenteraadsvergadering werd vast gesteld een verordening als bedoeld bijl artikel 1 der Woningwet (Bouwverorde ning), alsmede1 eein reglement van orde voor de Vergaderingen van den ra,ad. Voorts werd de begrooting van het B. Armbestuur over 1934 behandeld met nis eind-dijker der inkomsten en uitgaven ,v)an f' 15608.81, toet een onvoorzien V. f753.81 waaronder f' 6000 subsidie van de ge- imeent-e, waarna de verordening regelen de de begraafrechlen werd herzien. iS'tkore. Vrijdagmiddag is aan den heer C. D. Vreeke, dijkgraaf van het Wa terschap -de Breede .Watering bewesiteJr Ierseke, een gedenksteen aaagabodén m-Jt het opschrift „C. D|. Vraeke-siuis 1928Ó' en welke geplaatst is in de nieuwe jrit wateringssluis alluer. D;e aanbieding ge- ec-hiedide- in tegenwoordigheid van gezwo renen, ontvanger-griffie'" en opzichter van het waterschap en bdjj monde van den waarn. dijkgraaf C. Zandee Azh., burge meester van Kloetinge. De 'heer Vreeke aanvaardde den steen met eeu korte toespraak, er daarbajl 'op wijlzeude, dat, de sluis volkomen aan haar doel beantwoordt. Belanghebbenden waar- deeren dit nieuwe suatiemiddiel, dat eerst volkomen tot zijn retaht zal komen .na uitvoering van de op handen Zijnde rijks- w-arkejr. tjpr. wees als de grootste Vol doening aan heit feit, dat dit werk hij- draagt tot verhooging van dei vruchtbaar heid va neen groot deel Van het walfetr- schap. Hierop bood de- dijkgraaf' een bij de sluiswerken aangebrachten steen ayin, waarop de namen van diijjkgraaf, gezwo renen en opzichter voorkomen. iVrijldagavtond Vergaderde -de raad voltallig onder Voorzitterschap van den Burgemeester. Tegen het besluit van den raad der gemeente Middelburg tot het instellen vau een auto- en motarrijwielenmarkt zullen geen bezwaren worden ingebracht. Over gelegd worden de rekening ov,er 1932 en de begrooting voor 1934 van het Bur gerlijk Armbestuur, benevens wijzigingen Ier begrootingen van dat bestuur Voor 1932 en 1933. De .rekening sluit met een ontvang Van 1*3600, een uitgaaf van f'3118, de begrooting inet een -ontvang en 'uitgaaf ad f' 3167. De begrooling voor 1934 vau den Vleesclikeuringsdienst wordt goedge keurd m«?t een ontvang en uitgaaf vau 'f5589. De gemeente Srihore Zal ovier ge noemd jaar moeten blijlilragen f'286.61. Medegedeeld wordt dat tójj de nieuwe wening voor bet hoofd -der school een schuurtje is gebouwd, waarvan de kos ten 'f245 bedragen; dat de datum van ingang van het in de vorige raadsjveuriadei- ring aan mej. J. van d-en Berge Verleen de eervol ontslag wl-s onderwlij|zer«s aan de openbare lagere school dour B. en W, is bepaald op 1 September 1933. Aangeboden wor ,'dltde gemeentp-bel.groo- voor 1934 met voor dien gewonen dienst 'n ontvang en uitgaat' v!an f 30.1,72. Deze be grooting sluit inet '11 post voor ouvoor ziene uitgaven van ruim 'f800 en is klop pende gemaakt izonder eenig-e belasting- verhaoging en met ruim geraamde posten voor onvoorziene- en crisisuitgaven. Tot leden der commissie van onderzoek vian deeiz begrooling worden aungewezlen de lieeren De Vriaze, Brulijn^oel, Gle,vum en Van den Brink. Vervolgens wordt de rekening den- gje-' meente over 1932 rioorloc-pig .vastgesteld met v.oor -d-an gewonen dienst -een ontvlang van 'f30.440, een uitgaaf van f27.798 eu voior den kapitaaldienst een ontvang en .uitgaaf' ad f 2206. Met algemeene stemmen wordt tot on- derwSjlzei-es aan de O. L. Sieihool benoemd, iZulks met ingang vin 1 iSe-ptember 1933, mej. T. Caljouw te. Middelburg. Waarde. Drnderdag kwam de gemeen teraad in vergadering bjjjeen. Nadat de vergadering op gebruikelijke wijize was genpend, verrezen silie leden van hun zetels en werden-door den burge meester woorden van waardeeïing gfcsplo- ken U'-ngaande dhr. W. v. d. W;eele, in leveu eerste wethouder dor gemeente, .Verder deelt de burgemeester mede dat het werk a m den havt-ndlijk is gegund aan Arn, Klap Viopr de som vjin f"235. Bericht is ingikomen van den Minister dat de steunregeling a.ldus is vastgesteld: georganiseerde -arbeiders 7 gld. per week plus 50 et. voor ieder kind. Georganiseerde de kostgangers f'5 per week. Ongeorgjini- soerden i 6.50 en 50 cent per kind. Kost gangers ï'4.50. Daarna werd de rekening 1932, die dora do oommissie .was nagezien en in orde bevonden goedgekeurd. Vervolg'ens werd de begrooting aang'eboden van liet burgj, armbestuur voor 1934: f 3607.34 plus f 1700 bïj-drage der gemeente, evenals do begrooting 1934 dier gemeente, zlijindla f 31.625.53. De Bersoneele belasting iza-1 gebracht worden v.an 100 op 170 pet. De bouwverordening werd na enkels óp- en aanmerkingen nader vastgesteld. Die benoeming van een tijdelijke wet houder w-erd van de agenda afgevoerd tot een volgende vergadering. Bijl de rondvraag, werd nog door een der raadsleden gesproken over de thans be staande aschbelt. De burg cm. izegt toe -daarop te Iptt-en eu wil met- het Polder bestuur daarover onderhandelen. Ierseke. Vrijdagmiddag was op de Ier- sekSc'he Bauk (een 1000 m. ongcveier uit deu wal) d-e heer iW. Klos met ,ziij)n midden- z'waordsjol a,an het z-eilen, toen door een ongeval het bootje omsloeg. Gelukkig wa ren de YE 128 en TH 15 spoedig ter plaatse, die scheepje en schipbreukeling wisten te- redden en naar den wal alhiefr brachten Baarland. Zaterdag vergaderde-de Raad. De voorz. deelde mede, dat de Werkver- schafTi'ing is stpplgeize't. Aangezien de bouwverordening niet. voor 19 Augs. door den Raa-d was vastgesteld zullen B. en W. dit voor 1 Oct. -a.s. doen. De: begroeting 1934 werd vervolgens post.ge-wij ze behandeld; en zonder stem ming onveranderd goedgekeurd. Dhr. De Rijk vond de subsidie aan de werkloozee- kassen a,an den lagen kamt- De rekening van hat B. A. werd goedge keurd. Bij de rondvraag zeide de voorz. dat er klachten zijn ingekomen aangaande he>t schuren der straat; deze- 'klachten zijn gegrond. Daarom sfellien B. en W. voior dei verordening te) wijtzigen -en in het ver volg gelegenheid itpt schuren te geven tot Zaterdagmiddag 11 uur. Aldus, b-eslotien. Een vijf-tal ledlen van den Ra-ad g-aait meie tot bezichtigen v-an die pompinsifcallafiei der Zuid-Beveiandsche waterleiding t-e Otspendreichtl. Dhr. Boonman vroeg lnoie heit. staat met het atiopzetten dea- werkverschaffing. De voorz .zegt. da/t op het'- oagenbli-k wel w-erk in het vrije badrijf' te bekomen i-s. Dhr. Da Rijk vroeg een verordening om het venten te verbieden. De voorz. zeide de volgende vergadering met «en dergelijke verordening te zullen komen om die: bede larij tegen itte ,ga,an. Hordeklettskerke. Vrijidagmiddag verga derde de Raad. De noftd-en wordlen gelezen -en gnjcdge- keurd -en geisohi-edtc medeidaaling, diaife blij kens berioh-t van hat B. A. boe-ken eu lca,s van dan Secretaris-Benningm. daarvan opgenomen en in orde, bevoindan zijn -ein da,t de- oeoonomisch'e teari-anden oorzaak zijn, dat. geen bijdrage aan de gemeente- voor 1934 meer kan wórden gageve-n in de kos ten vn,n den g'aneeskundaigan dienst. Dhr. L-ouisise- brengt: daarna als lid deir commissie, belast, geweest m-et bat nazien der rekening rapport dienaangaande ui-t, conelud-e,erende' tab goedkeuring. Alduq be sloten en wordt d-ez-e daarop .woorloqpig vastg'ealeld in ontvang op f 16.109,47, 'en in uitgaaf op f 15.802,60, alzoo- mat een batig saldo van f806,87. In verband met -eem verzoe- leder herber giers om verlaging van hun aanslag- in d-e personêiele belasting voior den grondslag biljart-en, thans f 20 per biljart zondejr de op'aenben, stelt de meerderheid van B. en vVl. voor dien grondslag te brengen ,opl f 10 en de verordening aldus te wijzigen. De minderheid van B. en W'. wenscht f5 grondslag. Na, -eenige discussie wordt, liet voorst-ei van de meerderheid miat 4 tegen 3 st. verworpen en d-a-armee h«t voorstel van de, minderheid aangenomen. Van -een piaar personen wordt hum re clame schoolgeldannslaig tpe- «f afgewezen. Eenige beispireiking heeft daarna plaiat-s inzake «tendpilaiaihsi van woonwagens en word-en B. en W). gema,cht|igd die-naan- gaand-e (e onderhandelen, daar mëin eem ge schikte plaats daarvoor ,op 't oo-g heeft. Opi vooratjei van B. en Wi. w,ordlt thans besloten de w-erkVaersohaffing m'eltl 8 .dezer voorl-oopig atpipi itte, zetten. De voorz. deelt nog made dat de. bouw verordening nog niet behandeld zijnde, van Ged. Stialben bericht 'Is ontvangen, dit nu vóór 1 O-otober door B. en Wi. dient te geschieden. Bij -de rondvraag antwoordt de Voorzit ter op oen vraag van dien heer Louiaslcy dait in heit vervolg volgens: beeiui-t. van B. en WI alvorens aan d'e werkverschaf fing te kunnen wordein geplaatst, men Vs jaar ingezetene der gemeente- jnaeb z( n. Daarna slui-tiug. KwaileiulaiumiC Zondag hield dei R.-K. Ki-esvercicniging na it Lof haar al-geim'een'e vergadering. Die notulen en 'ifc jaarverslag van den seeretari» werden onveiraindard goedgekeurd, '.s Bestuur werd in hoofd zaak herkozen. Al-leen kwaim in de plaats van dhr. M. Vroonland, die zich niet meer beikissba,ar islt-elde-, dhr. L. Verbaam, die zijn benoeming aaivnim. Al-s afgavaiardigd-e voor de JSbabenkieHkring werden noig geko,- zen do hoeren A. Maartense, M. Boonman en -als plaats-vei-vanger, dhr. M. Ste-ijn. Daarna sluiting. Uitslag van de kamplioeinBcihieting van den bond va,n doelsicliu-titiers-vere'emi- gin-gen Hoogste aantal punten, te-v-eine kamipioe,nis- medaille: J. Sohe'ele ,van „St. Sabastiaiain" t-a Ierseke; 2e opv. punten: M. Cha,muleia,u, van „Juliana" te Rwadendaimme; 3ei oplv. piuntein: M. Rijk, va.n „Jac. v. Beieren" te Go-es; Meeeite rozen: C. Baais, van „Wilh-eltnina" te Kwademdamm-e2e opv. rozen: J. Wpstdorpi, van „Sf. Sebas-tiaan" fel Ovezande; 3-e, opv. rozem: M. d« Jonge, van „Juliana" -tel Kwa,dend;a,mme.; M-eieslts vieren: P. Sehreurs, van „Wilhelmina," vnd.2e opK'. vierenM. Steenbakker, van „De Vrijheid" te Baarland; 3e- .opiv. vie ren: R. Baarenids, van „Jae. v. B." vnd.;' Meeste drieën: Tieleim-ans,, va.n „Ja-e. v. B." vnd.; 2e- opv. drieën; A. San-deei, van „St. Seb:a-&ti.aan" te Ierseke3e opiv. drieën: Jac. Wpst-stat-e ,van „St-. Sebasitiaan" te Ierseke; Meeste tweeën: C, Verwteij', van „Onderling Vermlaak" te Rilland; 2-c opv. iweieën: A. Ra,as. ,van „WliMielmdn-a" te Kwadendamme; 3e pv. tweeën Jac. Schee- el. vnd.; Meeste eienen: L. G,c-iis., van „Juliana" te Kwadendamme2|ei opv. lecnen, E.Be-eters-, van „Juliana" tie Kwa de ntlii,mme; 3e opv. eenen: Tilro.e, van „Jac. v. B." te, Go-es. Er w-aren bovendien nog zeis extra-ptrijl- zen, welke als volgt behaald werden: 1'. B. Moreia,u, van „D-e Vrijiheiid" te. Baar land 2, M. Ghajmul-eiau, vnd.3, L. R-e,- mijn, van ,;Juliaua'! bef Kwadendamme) 4, M. Steenbakker, vnd.'5, Jaic. Wieiat- straiet-e ,vnd.6, E. Peieters, vnd. Dtiubtirg. Nu de voiorhaaimstei maand Vau liet badseizoen, Augustus, voor l>ij[ is cn de meeste gasten -na,ar hunne woon plaats vertrokken zïj|n, kan m-en vast stellen, dat gezien de weinig "hoopvlaOa vooruit-zichten 1933 toch nog een vrij' goed seizoen is geweest. Want gtedurenda een week of -zes hebben vooral -veel land- genooten korter of' langer te Domburg vertoefd en de hotels -en pensions groo- tendie-els gevuld, al moesten de prijlzen wel lager gesteld worden dan vorige janlen. Er 'zïjln zaken, wier resultaten ee-rdleir beter dan minder rij|n ila-n in 1932. ID-e droge zomer heeft het groote nut van de waterleiding duidelijk aangetoond -eu ook' tegenstanders van dit nieuwe hebben dit volmondig moeten toegeven. Anna Jacobiifiiddcr, Zaterdagmorgen om 8 uur is -alhier opi T-holen aan bet, Zijipe een lijk aangespoeld van een- m-a-naperaoon. De politie, dia ,e-en onderzoek instelde kon de identiteit niet- vasitsit-ellen, daar het lijk' overdekt, mieit slib -en ernstig vierminkfa was. Men vermoedlde d-ait, '-t het slofflelijk overschot wais van zekeren W. C. N-olet uit Zièrikzee, die laaifcst bij het zwemmen verdronken is. Die. flamili-e,, die onmiddel lijk gewaarschuwd! iwer-d -en het lijk tracht te te idlenti-fièeerwi, m-eie-nde inderdaad het lijk -te he.rkeneinn, doch -twijfeldela.ter wlaer. Ternenz'en. Zondagavond omstreeks 7 iu. arriveerde alhier het BeLgisahe echtpiaag Tanson, -dat per cano van Brussel naar bier kwam. .In een onderhoud met het .echtpaar werd ons me'degedeeM, dat zij Zaterdagmiddag om 12 u-ur uit Brussel vertrokken waren en gevaren hadden tot Antwerpen, 'waar z'iji des avonds om 7 oifir ,a,;i nkwamen. Gister izo,u het eohtpiaar trach ten via Breskens naar Heist te varen.. Hejf ligt in -de bedoeling om alzoo de Niaofd- aee te volgen tot Frankrijk. Wanneer het weer goed blijft gaan .zlij' daarna pvei' de Schelde via Antwerpen naar Brussel te rug. Die reis duurt 16 dagpn. Si-hiMindSjikr. Donderdag 31 Augustus en Vrijdag 1 September hield de aid. Sehoondiyke van de vere-eniigdngl tat bevor dering van oof't- ,en tuinbouw in W|est|- Zeeuwscli Vlaanderen eien tenltoanisteUimg van dahlia's, dia als zeer goed -geriaagd mag beschouwd iworden. Vela leden had den particuliere inzendinigen bdjigehraiöht, waaronder praöhteoH-eaties caotussen, zoo- dat, heit geheel eein zeer mooi-en aanblik aanbood. R.-K. Sitaten'kicskring Goes. 'D'e vergadering van dea Btatenkieskring Goes zal geliomden xvorden op- Zondag 10 Sept. 1933 des namiddags 2.30 uur W.T.) in het Slot Osbende te Goes. De agenda luidt als volgl: 1. Opening1. 2. Notulen. A an spo' r i n g to t verraad. Bet heeft ons nimmer eenige moeite ge kost om de wandaden van de Nazi-maninem t,a vermelden en te veroordee,ten. Hun bewind, voorzoover het steunt op- geweld en knevelarij is ons allerminst sympathiek. Dit, houdt evenwel niet in, dat wij, alle middelen willen goedkeuren, Wejke tegen standers van het nieuwe regime durven gebruiken. Sterk veroordeelenswaaxdig bijv. is het geen de -socialist,isehe- alg. bond van han dels- en kantoorbedienden aan h«t uitspo ken is. Men moet wieten da.t de rood-a vakbon den, die indertijd dweepten mat dén Nero van Mexico en nu weer één lijm trekkem met. de -anarchistische terreur-groepen in Spanje, van deernis bewogen zijln over heit lot van hun collega's in Duitsioliland1. Oni hel gehate- Hitler-bewind t® treffen, smeedden zij o.a. hel; zwaard van de boycot, een -o.i. even gevaarlijk als ondoel treffend wapen. De> hoeren laten het even wel niet bij deze wapenfaib-rioage, neten, om het met meer succe®. t-e. han-taeren, heeft bovëngenoeimde bond -aan zijln leden eein brief gezonden met een inhdud welke- kort ge-zogd neerkomt. o,pi het verzoek om te sp'ionneeren in de zaken vain huil p-atroona en dan aan hun organisa,t,ie te melden welke waren, afkomstig uit Duitiscliland, verkocht worden -a,an hot publiek. Ook worden allerlei andere intieme bijzonder heden verlangd om doeltreffender te -ageie- reu tegen de winkeliers, die oftomlijk ofi verkapt Duitsche waren in den handel bre-ngen. Da verstrekte inlichtingen zul len als „streng vertrouwelijk" worden jtchouwd en moeten gericht wórden a,an e,en apart bureau. Op groote. schaal worden hier de Werk nemers -aangosp-oord -tio't misbruik' van ver trouwen 'ten koste van hun eigein werkge vers. Om bun doel te bereiken s-oliromcai de-ze mens-chen niet een afkeurein-siwaardig, ja, zondig middel t,e pro,page-eren. Meifc deze aanbeveling 'tot verraders- en Judaswerk dooden de socialistische vakbonden roeke loos de goede trouw. Zij, aarzelen niet de verhouding tussohen piatroon en .arbeider (arbeidster) volkomen te vergiftigen. In- plaats van samenwerking na, te streven, jagen zij partijen tegen elkaar in het har nas. Openlijke -strijd wordt vermeden; de valsche aanval in den rug kreeg de voor keur. Het valt natuurlijk wel te 'verwachten dat de patroons zich verdedigen zullen •tegen hun heimelijke besluipers. Misschien treffen zij. diezelfde maatregelen als- de mini-sier van Defensie tegen revolntion- naira „medwerkei-is". Vallen er dan slaoht- ofïcrs onder dó bediend-en, dan kaïn er Weer gefoeterd worden tegen de „arbeidersvij-an- dige" middenstand UITKIJK. 3. Ingekomen stukken en mededieelingan 4. Behandeling ingekomen voorstellen voor de najaarsvergadering van -den Rujlk'skieskring. 5. Voorstel tot vastst elling va.n de Ver hoogde Contributie (20 et p. lid); 6. Verkiezing van een bestuurslid en een plaatsvervanger in het Rlijkskies- kringbestuur. 7. Voorstel van het bestuur om op da jaarvergadering van den Rfijjkskicis- kring een voorstel in te dienen, ten einde de Rijlkssteiin voor land- 'en tuinbouw meer -den landarbeiders ten goede- te doen komen. 8. Rondvraag en sluiting. De Ziaeiuwsche Luchtlijn. Maar da Middedb. Crt. inleidt, is da dienstregeling v,a,n -dia Zeeuwsche Lucht lijn, voor bet tijdvak van 19 September toft 1 Mei 1934, thans vastgesteld. Iu dei -e'ers|tei (plaatisi is- besloten, eiken dag te vliegen. Alleien des' Zondags is er gpen dienst'. Er zal eiken dag jén vlucht in beide richtingen worden- uitgevoerd. Inbraak in een kerk te Blarieum. In de-n n-aicht van Zondag op Maandag is in de r.k. kerk va-n den ,H. Jozelf, staande, aan -de Kerkban te Blaricum, een heiligschenn-einde inbraak geploegd, waarbij o.a. de- kositare monstra-n® uit 'het taber nakel werd geiftple-n. De diavem moeit,au zich, naar (hans- met zekerheid' kan worden vastgesteld, reeds Zondagmiddag, nadat heit. Lol' tussöh-en tw-eei en drré uur was opgedragen, h-elblben lal,en inriuiteini eg* hat koor, Hat zich achter in het kerkge'houw boven den hoofdingang hervindt. Van dilt kbor af zijn dei dieven, nadat zij een ladder, die: ziidh ter plaatse- bevond, aan de .gordijn-koorden hadden bevestigd, in het kerkgelbbuw aflgedaald, WUar zij het tabernakel belb'ben opegemgebroken. Uil. di't tabernakel hebben ziji de kost bare m-et edelgesteenten versierde gouden monstrans geisitol-en. Dei zich 'daarin be vindende Heilige Hostie h'eiblbem zij ap bet -altaar achtergelaten. Bij- den hoofdin gang. waardoor d-e dieven het kerkgebouw hébben verlaten, hebben zij nog )iet zich ter la at se 'bevind-end© oflférblok van den St. Pieterspenning opengebrokein -e.n het daarin aanwezige geld geistalen. 'Cristierochtend om half zeven, toen -da kerkkldklken voor -die eerste Miisl rmioiestjen worden geluid, hee-fit men. 'dein diefstal beïnerkt. Onmiddellijk h-ee'flt m-en daarop den ifeatseEj'kén pastoor S. L. Sneltinig -en den kapelaan A. B. Knippers, die bei dén niets van dem inbraak hebben bemerkt, gew-aarschkwid. Ook -de plaatselijke jolitia is gealarmeerd. Onder leiding, van d'en bur gemeester van Blaricum, den heer J. J. Klaarenbeek, heeft, m'en «en uitgebreid' onderzoek ingesteld, w-aa.rb-iji gebruik ia ge maakt. van politiehonden. -Een pamih I Gisteravond heel I ,-.cièr vaii*'Justitie, I tie. de exemplaren'! hot blad Die K° l jwerd geoolporte-61'! naar een politie Ij 1 hou is proc®s-ver| Naur men ineld| geschied in opdrl üa-ir in het blad I deu raad van mul eages voorkwanreil In de Hart Nil komen de laatste let je® voor. Daai althans iemand Pe voornamewj'h j straat voelden au hun politieke gt izlijl voor het huis hun politieke- j'l hakenkruis oji de [Hoewel de iasci kuis ontkende, da stond er toch e de man ter verdj alarmpistool hei Hlijl wordt nu van de straat en geboycot en las hoer, die bakkér J bewogen zlijn de neer liiji naar rij uitgejouwd en tie moet dan opt len met kracht en dien man in b Hij! ,gaa-t nu on l naar zijln werk. I dreigingen heeft I verhuizen, waan mst zal wederke Mo! Zondagnacht i straat te. Os-s bil zalcere Van Liieisll bewerkt^ dat liij' leden. Omwon'cn den man op den het, café Netten.l constateerde zwj steken nabij helt ■be-i- overleed -de St. Annazi-eikeulij V-an Lieishou't vier kin-deren. Omstreeks- ander gedeelte schen weg tjjde. .jarige J. Koele' nig ..geslagen, d achter het oor toestand is hiji bracht. Zijn i D-c heel© bu Naar de „N 'begaf zich een j-al'ig edochiter bracht, op reis i: commies H. uit dia vroeger in geweest, had imeit hét meisje- zwaren hadden, 'den mat verlof vertrokken -en gekomen. Vrijt hem o,p reis| t H-un fietsen h; Roermond Gister k'wa, fo-ericht, dat be. gevonden. Hat heit meisje ga-' aan zich zelf In den nacfl dag om' 1 uur juist na het sl' brand in de st IHIpketoa. In «e men zü» hoog i oen reusaiohtigi caroussel ge-lnl vlamineji zich jmedlegedeeld. I len. opi die vuu dra beperken belendende hut ting is geheel :Dle oorzaak bend1. Men ve sigaar ie gewi nes. Verzekeri lZionda,ga,von is te. Swhiebr tenzorg" een ting Rotterdü gereden. Die 8 hee.ren, benev er in met bel ken, die vam zag gebeuren IDe oorzaak v geweten aan bus is niet b van den ajvom Men meldt concours het-i dag heeft p] dien een two burige De *1 gelaten. Voorgeven-i DiU'zlekïieest ei jonge meisje beiders P. ei veer 20 jaar huis veriater -ftdhter te lal Toen -diei ö&u nader o! •ös beide mi •kezétte bedra ben verlaten strikken vexi •een bridf aan

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2