wasi NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver J De roman van Robert Haftings 3ESPREKKEN I DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering CHE COURANT DINSDAG 5 SEPTEMBER 1933 Ook in Amerika crisis. FEUILLETON |~1 BUITENLAND BINNENLAND f! UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES eizte zJij'n echter pas eenige nod is ingetreden waar te eh.tel', de eerste teckemle® in die v;an dem werkelij'ken l van het hart en h«t op- (halingde spiegel die den yjrgehoudeji beslaat niet, lie op den mond gelegd niet hetzelfde zijn, ia je schijndood»- het Jjevten an, wiens leven nog gered eden. D|e wetenschap was eg op IzOek naai' een gymp ie dood terstond na zijn ■gelijk vastgesteld kon 1 i i ÏOnelli heeft dit sym'p-. lij' verklaart, dat men aan vistbaar den dood oi" den vaststellen en dat zich al hijl in deaa richting met ïen genomen heeft, steeds jbben Ibewezlen. Die proef, vaststellen v)an iden dood mvoudig mogelijk en voor elijlk'. M-en behoeft slechts op den oogappel 'te druk- ien of de ronde vorm' van dert. Wprdt de pupil ma oYaal- of sikkelvormig, erheid gezegd worden, dat eden. Blijft echter de pu in zlij'n ^rigincelen ronden men met een schlijndoode hulp verleend kan wor- n' is wel verstijfd en on- hart klopt niet, maar >t geweken; het Bluimiert hts weder opg0w(eikt te dikwijls met geniaal ont- verwomdert men zich ook reeds niet laing geledjeuf en duidelijke aaaWijlzing ia elk gevfrl is hKt ^ejkjer, van den Amerikaanöchea iCskiiindige wetemschap 'n ddel aan de hand is ge- elea het leVen redden Pn van de nachtmerrie des jden kan. HEEN NIET .WEET. hebben hun land paar irschendet dynastie ge il China is van de Chin- :ig- inboorling van het eiland 1876 gestorven; Van üe ilandlbewoners is niemand ;n. 1 het centrum' van de Au^- ssAerij|, beproeven than? 23 Verschillende nations- ik.) agon stelt men altijd' dein zigzaglijn voor. Van «de die men van het ham'dL- ïen, v'ertoont eo'ht'ef.' gP<lp illijkie, Eiigza.gïijb. afgespeelde films iwlordt er en k'ami'er géwonnfen. ttna-an draagt geen vrnclh- b'ananen iz/ijjn. uit teen tae|. Voortgekiomienj OBLEEM. rrouwtjelief, is de koffie ,,Ik weet zelf' niet, Waar- va man, maar de koti'ie- iet zacht Worden!" EN. 1 dikwijls opgevallen, dat lensehen blauwe oogen niet. voor da.n toch na!" ERLOVING. nt u verloofd.?," lat weet ik niet 1" uk u een beetje duide- I ia, kijjk eens liier, edel- i.k zit' Zoo: krij'g ik niet ilf! jaar, dan nedmt-ie me; léér, heeft-ie gezegd', dan -te lang." E TOONAARD. jamtaier, d'a-t men niet toonaard 3a trompetter? sbtazen hebben!" val in D-anoljze hebben moliseerd!" E VRAAG. he|bt- u dan op die vi-aeh hij den kop te dicht bij It." r VOORNAAMHEID. «daar net een meenjngs- lejvrouw gehad. Sla jij «eweld de deur toe!" HUNNEN. ial' gehoord Eindelijk ir verloofd." hl wie- is ,de gelukkige,?/ te zeggen, hoe opper- jert isl" haast niet', dat er een bestaat bijl wien de opl- oa diep zit a,ls biji hem!" J ZIJN REDEN- ichtig is u hier ingericht', ook niet, dat d-e kamers I J t schijnt maar zoo, omdat tapijten hebben!" en stier ziet komen' -aa/n- er! Vader! -Kom gauw m n jongen dat 'doe ik ;rst fcehoorlij-k alstubliéft NUMMER 105 298TB JAARGANG t "UWE ZEEUWSCHE COURANT Tyfoon ïiiterlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Ifivoninnr MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No. 474. Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN e „baar was er eens" B Zoo begon menig veriiajüt. I jjaar was er eens eon land, dat voor een 1 [er een gouden toekomst sc'h|ee» tei be ren. Zoo scheen ket, maar dat mëfeste|n, -e naar Amerika verhuisden vlonden en- Lis dan teleurstellingen, sommigen von- -n er een goede kostwinning, doch o weinig werden er xrijjlt of neen-dien er iet goud beiaden naar hun vaderland rfel'Ug- I In Amerika, zoo vertelt men, heeft ieder werkman riijln raidio, zijn flord, z'ijn elec- fcsehe ijsmadhiniei, rijp eigen woning, kbr- m alles wat een werkman kan verlangen, jaar op 't oogenblik, dlat wordt algemeen eweerd, lijdt niemand too. geweldig, van wereldcrisis als de gewone workman het land van dien dollar. Bjijlna .121 mil joen -wierkloflzlen leven in Amerikia in en ellende, die wiijl, dank izlij| pnzle eociaJis setten, hier niet gevoelen.! Met uitzondering van eenige ig'rootei sitte- en .zfij(n de werkloozen 'geneel aangelwer- len op dia particluliere liafdadigh-eiict, en ie staat in dlazte moedeljlkfo tijklen bij ïen haast uitgedroogde bro-u. Ziet men in onze steden files van mien- tóhen, die staan te wachten om te etern- ■Mn, in de steden der Viereepiigde Sta- ïen staan die rijlen weikelioozien 'i|e wlaA- ten op hun porti» soeji en broodi. Ergens n een zljfetraatje hangt -uit het raam v-an ïen huis «en roode kruisvlag, waaronder ïen bord, waarop de woorden „gratis soep net brood. In die lange rijl waAtenden rindt men mannen, vrouwen en kinderen, waaronder er velen zijn Wien men het aan de manieren en kleeden kan aan ziein, dat zij betere dagen hebben gjekend. Zonder werk beteek-ent in Amprika niet illeen, dla.t men -geen etpn heeft, ma-aï. «vens dat men tonder dak' is. In gchefele woonekxmpleaen in de arbeidersbuurten zlij|u Ie mienschen door de politie op- straat fezet, o-mdat z'e de huur niet nieter kon- len betalen. De ïvierkloozen stonden met huisgteiziD an huisraad op straat, dit tofu' Ahter ta ïittderEjjk -zlijtu voor het publiek Verkeer en men kwam nu op het idee somtoiga plauken te sluiten voor het publiek ten ze beschikbaar te stellen voor allen di|a geen woning meel' hadden. In het Antra.al park te New York zlijh er zooveel bijleen, dat het well ij|kt of er aiA een nomaden!- stam heeft gevestigd! Gratis soep en brood. Velen zfijja er blij; mede maar liever «ouden vfelen met hunne geizonde armen hun eigen voedsel verdienen. Een krant in Sit. Louis gaf vorig jaar in een van ztjjn nummers een tetekeninig rran een reusaAtige kraan. 'Een sAakei ran de ketting w.as volgens de afbeelding grooter dan dien m|an die er naan- keek. Aan die kra.an hing oen appel. Het was een reclame van een Galifbrnisoheji fruit handel. Diegene onder de wierküoolzlen, diu nog niet geheel d-en moed haddjen V-erloi'elu konden een kostwinning krijgen, n.l. dat van appelvlerkoop er, in afwachting tot er betere -dagen kkmen. Het is te hopen, dat 'zlijl 'den luoed heb ben top lang te waAfcen, anders kunnen er voor Amierika nog zwarte lagen aan breken. „Daar was eens....;." Gelijk ieder legende, :zbo -zal ook lifcfc leldorado yan -d'en arbeider wal eten histo rische ondergrond hebben. Zékeir ,Amterika heeft een tij|ct gekend, dat- mien er wej-k vinden en een voor Eiuropu naait 'gAoprd loon kbn verdienen, dat er kans bestond om binnen «enigen ttijjll izteJifs rijk' te wor- den, maar die' tüj|d is voorbij' en men is tegenwoordig! dat men nog! w'ei-k heeft voor de hefit van het Vroegere loan. -Waar ztij|n de spiaaorduitjes nit dien goe den tlijd. Dia groote beurskraA van Oc tober 1929 heeft niets aAter gel-aften dan oe nhoop. gefailleerde hanken.. B»j|na allb 26 Mr. Fergerson dronk alken met mrs. Meyers -thee; de dokter was direct bijt zijn thuiskomst weer twegig-eioepen. Ik zou toch nooi-t een vrouw -aanra den om met -een dokter tei trouwen, Zei mrs. Meyers, -terwijl ze thee schonk. J-e moe-t je man voortdurend aan andere metn- echen afstaan. Maar het is e-en mooi beroep. Malligheid. Het is een broodwinning, precies als -een andere.. Maar vertel eens wat van dat cireusnieisje. Ze schijnt; er slaAt aan toe te zijn; Eustace denkt dat ze haar leven lang in valide zal blijven. Mrs. Meyers stond plotseling op en sloot de half-geopende deur. Ik moet je iets vertellen zei .Zo zte- Jmwachtig. Ik 'wieet w,el dat je niet van kletspraatjes houd't, maar ik geloof toch dat ja di.t di-emb t-e weten. Mijn diemsit- meisje heeft verkeering mieit) .een van die staljongen® van Hailtinjgft Ze. vertelde jnij vanochtend dat haar jongen verteld heeft «lat er h-et -een of ander bestond tussehen kleinei spaarders in Amerika b'eleigdan hun geld in papieren en spAulelerdon niet tel leen met hun eigen kapitaaltje., maar na men .daarvoor nog geld op. Toen nu .d'e groote klap vi6l op1 de. beurs was de kleine spaarder -ziij|n geld kVij(t., Diaar zdj'n nog altijd arbeiders, die ruim hun brood kunnen verdienen, maar dat ca- bdj|na 12 millioen zion-der weifc zïjh. z;egt voldoende hoe het er op 't oogenblik yn het land dier milliimaiijs oiitzjetj Wat doet de regeering in Amerikia vopu- do wcrkloozen. Tot heden w'erd er zou heel veel niet gedaan. In de Vereenigd-e Staten heeft het libe raal kapitalisme da maAt in handen, maiaj? hot is die vraag of dit lang non Zal blij,Yen, want de nood en de ellende, die met dalu dag toeneemt, brengt het volk in opstand tegen het kapitalisme- De staking in dia Fordfabrieken te De troit heeft als een stormklok geklonken in het land. D|e hongermarsAen, die in h-et gChieel geen voortbrengMeien zlijfii vlau cK»m- munistisAe agitatie, worden steeds groo ter en -dreigender. In Amerika is dia sociale strijd ontketend, als de teekenen niet bedriegen is daar die groote strijd tussctaem kapitaal en arbeid nog niet in al rij|n hevigheid' ontbrand en het zoo-genaam'd paradlij|s van den doLLai ton wel «ens in een slaAtveid kiunii|ejq veranderen. De belastingen in het land zlij|n zeer hoog, wolkenkrabbers -ziet men er leeg 6taan, operagebouwen en universiteiten heeft men moeten sLuiten, .zoadat wjel nie mand no<g zal geLoov-en dat de toestand in do nieuwe wereld beter is dan inEiuropa-, De crisis is er grooter dan bij ons. In October 1929 kwam da geweldige bteurs- kvaA. In 1930 maakte men zic'h nog "wfijjs, dat aUes goed ging, maar in 1931 waren de rijjltsilnanciëin .Zoo a-Aberuit gegaan, dat mou aan atl'es kon zien, d'at ook in Ame- rika ondiankte de milliard'en oorlogswinst, hot teöonomisA leven was ontwricht. .Villa's, paleizen van rijkdom', die men in het land overal .aantreft, zlij]n onbewoond en hunne bezitters zlij)n stil gaan leven in limine huiz'ein in de steden, liet plersoneel dat de 'piark'en rond die inlo.oie buitens moest onderhouden, heeft gedaan gekregen en hoogstens ieen Aaufffeur is nog in dienst iuogen blijven. De tjijld dat m!en m'et winst zSjn geld belegde in liet boiu-wen van wolk'enkralbbiers heeft opgehouden cn men tracht pok al niet de eene of andefe handel wat te| ver dienen, maar gellij|k! in Europa verltoopt cr iedereen, maar er is niemand die koopt. Do fabrieken krijgen geen ordjers meer, ofschoon de artikelen inu.ar halfnaoo-veel kosten als vroeger. D|e winkels oandur- reeren, wie de laagste prijzen zal heb ben Die prijzien in de restaurants izijjn zeer gematigd, maar toch boven de mlaicht der wcrkloozen, die ziA iZulien miaetleif wenden tot den broodwagen om gratis een sandwiA te kunnen bekomen. I (ni Amerika moest de uitga,ande vrouw söhitteren met -diam|anten en. 'n trouw bezoekster z|ij|n der Metropolitan Opéra* Hierin is al sinds de crisis éen gipoto veraudtering gekomen. Langl vóórdat de filmsterren -sAitterden in Hollywoad, was voor den 'klunsbenaar izlijn carrière gemaakt, indien hij in h-et Metroptolitaa Oiperu,-g)e|- bouw mtedht optredenen velen in Eiuropa lieten -ziA verleiden door het g®id, pm diaar hun talent te toonen. Zoo was het vroeger. Die Metropplitan-O'pera gevioelt ook de crisisde entréeprij|3en moestien tot de helft gereduceerd worden en de; gages zjijlu maar 'heel gewoon. Die miode-token ga,at het ook slecht. In de rijk-geïllustreerde modebladen ston den de mülionnairsdochters afgebeeld iD herm'elïj|n en chincilla; de rijke p-elsdiiacht heeft moeten wlijken voor een, miudere kbstbaren mianfel. Voor eenige jaa-en d|eden de jo-nge dioc'htfei-s officieel, zonal.s d'at heette, hun entree in d'e wereld door An schitterenden galapavond, welke pap'a op Robert Haftings en h«|t circusimeisje. Ik weet noituui-Lijk ni-elt ofl heit w'aar is, m'aar het is .altijd nogal een avontuurlijk' lieer -geweest. Ze vertelde dat hij bet circus in zijn -a-utto naar B'adimund achbernia gei-e- uen is om haiar te ontmoeten, maar dat zal toch Wtel niet w'aar zijn. Fergerson roerde Ia,ngiza.am in zijn thee; het zilver tink-elda tegen heit teere Chimee- sche porcel-ein. Dat was een nicu'we- com plicatie RoDert was zoo zek-er gelwteeet dat zijn ■geheA veilig was! Ma,ar zijn ervaring had den ouden man erg sceptifiich -gemaakt ten opzichte van d-e veiligheid van gehei men. Hi, had een hekel .aan sAand-aal, zooais Rob-erts' vader dab ook had gAa,d; en als Rosalie zoU Btjerven, waar hij- in zijn li-art van overtuigd was da,t gebeuren zou wolk nut had het dan dait de. heele historie bekend werd? Hiji gJimlaA-te ge* mo ettelijk tegen mrs. Meyexs. hlinkt mie tamielijik' onwaarschijn lijk in de ooren, om jie de waarheid ha zeg- gen, zelfs als ik ï-iekeni-ng houdt met Roberts aanleg op dit punt. Bovendien w-eiefc i-k toiev-ailig, dait hij' feitelijk verloofd is ol was m'eifc elen Londiensche jongedame, miss Fanei. Hef, theekopje rinkelde in mrs. Mey-ers hand. Ze zette het haa-sjig neer -en staarde touw had goz'et, ma-ar ook' dit gebruik wordt niet m'eer Diiderhau-den, want, ge* lijk Eiuropa zijn vorsten heeft onttroond; zoo- is ook Amerika zljh .do-noernkkraiingen kwlijk Men heeft nog Wel papieren, maar men kan z'e niet verkoopen teil men houdt ze vast, wil m'en zich kunnen vleien met de gedachte zlijln geld niet in de crisis te hebbten, verloren.- Zoo komt het dat werkfejijlk WtelgesteMe. lieden gepn contan ten bezitten om hun dienstbode te btetaletu. Amerika wia-s altlj|d trots op d'e. vrijgieivig- hei-d van ziij|n millioniirs. Filmsterren, fa brikanten gellijk Fo-rd moeten niet alleen reclame maken maar ook' vrijgevig rijn om opgang te kunnen maken. Universitei ten en wetensAapptellijke instellingen wer den in stand gehouden door de rijke giften, welke- gedaan werden. Die- ja.arllijjksAe inkomteten -zlijln -dioov dei crisis vervallen z'ooidat vele stichtingen hunne deuren heb ben mioieten sluiten. D'e jong» mannen, die in Amerika, allen een weinig; stndeeren alvoren p-a-pa's z'aak over be nemen moeben hun maandlelfijlks zlakgeld missen en de meisjes hunu]ei feestjes. Ze .treuren daarover nog al niet liard, maar het schaadt dc studie en ont wikkeling, -daar -Ze kun studie'® niet kun nen voortzetten. Als het ,zloo met de rijkjön gaat, hoe tol het ,dan met de armen en werkloogen gesteld zlijln? Ook' .d-e groot'» geldsAieters van d-en wereldoorlog, die wel ga.a.rne vrede wi'Mc, maar toch nog liever goud, gevoelt ol de ellende die na den oorlog over de wei-ejJd is gekbm'en. STEPH. LODIERS, O.Cist. DUITSCH LAND Hitier sprctelrt te 'Neurenberg. in d.e stad der tinn'en sloldaa-tj-eia is het Nia-ri-eongrcs beëindigd miet, '11 rede van Hitler. Deze herinnerde er a,a.n, dat het bijna. 10 jaar geleden is, dat. .dei nafao-nia-al1- soeialisti-sAe blelwteging .in Neurenberg dte|n eiersben gi-ooten opimarsA hield dei- Duit- sehei vrijlicidsbewegdng- en sedert is de nationaal-soeialis'isAe. partijdag de leiger- sAouw gebleven der mannen, die- de disci pline! der- volksgem eens Aap nieift eleA'te in theorie, maar ook in da pa'aotijik ver- wtezienMjlkten, zonder te letten op afkomst', 'stand, beroep, vermogen of ontwikkeling, alleen tot heil van het geheels DuitsChio Rijk. Tijdens de veertien jaren van «ffliepcb en smaad, wellie wij Aormaakfen, bra.k' zich togelijbertijd een nieuw, Wonderbaar ideaal b'aan in het D|uitschei volk.. Van heit onheil ,dat het Duitsche volk trof, droeg het zellf grooitendeel® de Schuld. Ma,ar .thans is dia schuld ingelost, da misdaad is geboet, da eAande uitigewisAt. Mef, de m-aAt dar manne-n van Novem ber ie het gedaan, m-aar da wereld moet in onze bijeienkomfti uieit ziein een wensA- tob 'het oogsten va,n niléuwe lanWereini iop heit slagveld, want leen oorlog zou ons nief® kunneoii bnongen. Wiji behoe-vten -dei eer van ons volk' opk niat te ilAa,biliteeren op ket slagveld, wan.t daar werd ons niat onitoomlen, maar alleen binneulande. Dit is nn weer goedgemaakt en thans moet een DuitsAa Volksgemeenschapi wor den opikegwteekt-, .w'elke nimmermeier inoein- stoif. I Fergerson onglelo|o|Vlig, iaan. VeLooÜd, met wie F-e-rg-erson zlefte ook zijn kopije ne-er, maar meit bedaarde en heheersAtb be wegingen. Hij had 'er a! spijt van, .dat hij zich de. m'ediedeeling had laten ontvallen. Brenda Was, ondanks baar vete charmie®, niet de vrouw om Verti-ou'wleiijikte m-ede.dee- lingen te dben. Zei had te v-e'el tijd, te veel vriendinnen ein -eien groot gemis aan iets d'at ha-ar leven we-rkblijk vulde. Verloofd is misschien ook niieit het juislja woo I'd: Ik' Wteie-t diait Robert ziek erg voor haar intieresseeirdte'. Ken je die miss Fane'? Da.eht je dat ik" er buiteln dit dooia nest nog ponverslaities op nahield, viel za bitter ui't. M-aar ik' las vanochtend iets over haar in da krant, tenminste als het dezelfde is; de doAter van eien gene raal of zoo. belts, nietwaar? Da,t zou ik je niet kunnieni keggen'. Ik geloof dait haar vader d'opd is. Mrs. Meyers stpnd op en zo-At op den divan een stapel couranten en tijdsichrifltiein. Zei kwam in-et, een terug. Fergerson bad hielt, land o-Vei- de, wending die dit geisplrek had genomen, maar aan den anderen kamt was heit niisteAieu; W-el de ezkerste weg omi Roberts geheim te bewaren en miss Fane een- beiefje naar ENGELAND Een vcrccnigdc partij van Ierland, In den Ierschen Vrij|staat', alduis Reuter, is Z,aterdag, ®en politieke sensatie! verwlekt door de mededeelinjg, dat de drie voor naamste oppositie-partlijen .zich ziullen -aan sluiten tot een Vereenigda Pavbijj va-n Ier land; onder leiding van O'Diuffy. Do k'euizie van O'Dtuf'fy verwekte -groote ver rassing, Wlant men verwaAtte da-t' -Gas- grave als leider gAhzien ziom Ivor den. Cosgrave is leAter met Me D|ei-mo.t en Dillon vice-jnesidient gdwordien. De positie van D-cY-alera is hierdoor zeer moeilijk gewerden. ITALIË Yict-aarivalsVcrdrag met Rusland. In heit Palazzo Venezia ta Roime is Za terdag door den chef der Italiaanstthe re- geering, Mussolini, -alsmede- den Russischein gezant, te Romia een vriendsehapisi-n-ietl-aam'- val- en neutraliteitsverdrag onderteeklend. pielijken Zagen gaf. Hiermiedc was -deto wölgeslaagld'e. meeting geëindigd. Vervanging rail gemeen (e- door rijlk'spiolitieL f I Da raad der gemeen-te Nicuwveien heeft besloten da gemeentepolitie te vervangeln. door rijkspolifie, waardoor naar mien hoopt nieit -alleien circa 1' 1000 .per jaar zal wor den bezuinigd, m-aar tevans een betere po litiedienst zal' worden verkregen. Dit besluit is gebaistóerd opl e,en nieuw -artikel in de gemeentewet. Voor zoover ons bek'end, is Nieuwveen da eerste ge- meente in Zuid-Holland, welk'e tot deken bezuinigingsmaatregel overgaat. Demonstratie Bossche Diocesane W'erklicdenboiid. Er heerscht'e Zondag te- Eindhoven r-eecls vroeg een meer dun gewone drukt», Welke tegen den middag hoe langer hoei mëer -aangroeide. Dieze drukte gold «n de monstratie van don B.oasAeni Dioceisamen W'erklie-d'eiibond. Vijlt! extra treinen 'ön 150 uufobusisen en tailaoB, vela extr-a-traml- men brachten da deelnem'ersi aani dezen bondsdag naar Eindhoven. Ruim 16000 personen hebben eraan deelgenomen. De oplto At werd in den Elzent opgesteld en (oog ya-ndaar dao'r de binnenstad, waai men op. het kerkplein voor de dekena-le St. Gaiihai'inak-erk defileerde voor mgti-. A, F. Di-ep'en, bissicthopi van Den BosA em an dere autoriteiten. Aan den optocht namen 153 -aideeiingen deel, afgewisseld dooi- 28 muziekcorpisen. Heb défilé duurde ruim' éen miur. Da massale meeting, die op het défilé volgde, werd gehouden op heit sportterrein van het R.-K. Gymnasium te .E-ind'hoven. Hander den vaandels ie-n banieren werdem in den optocht meegevoerd en bolden op het sjnort- terrein een groobSAen -aanblik. Na heit zingen van de bondsliederen sprak dei bondsvoorzitter, d'e heer A- v. Rijen het openingswoord uit. Hij aAtfa heit onderwerp van da-meeting „Voor So ciaal en geestelijk' herstel" welgekozen, waarna hij een krachtig pleidooi vpor de eenheid hield. i Onder da verend -applaus, besteeg daarop da eerste spreker pater J. Jacobs M.S.O. het podium om een gloedvolle nedë tie hou den over het sociaal en geestelijk .herstel van de. maatsAappijl Hij gaf jaarbijl de middelen aan om dit tei bereiken «ni weeg iu dit verband vooral op de Pauselijke Encycliek „Quadragesimo Anno". Tenslo-tte waarschnlw'da spreker tegen do agitatie van and-era bew-egjnigtem; die hlat vertrouwen 'trachten te ondermijmieinj. Mgr. Diepen celebreerde een Lof op een altaar, dat op hef sportterrein was opge slagen i Na e'enige dankWorden van pastoor D'e Kroon e.n den bondsvoorzitter, volgde eein ■toespraak van mgr. Di-ejpem ,die 'n propa- gandisf-isoh' woord Sprak ein den bissckop- voi-em te sAniven. Mrs. Meyers bladerde e.en pbosjo in die courant -en gaf haar daarna aan Fer gerson, terwijl ze haar riijiSvinger bij een kort 'bieriA-t' hield. Die advocaat zelt-tei z'i,n lorgnet bp. 1 „Wi,, vernembn ,-da.t hiinn^nik'ört bet hu welijk zal wbrden voltrokken Van miss Lilian Fan®; de leemigte doAter van wijlen Generaal John Fame .en mrs. Faiue, Ilder- eley Cardens 45 W). en mr. B-arleft B Querne, d-en bekenden AmerikaamsAen fi nancier." Fergerson ;gaf haar heit blad! terug en zeifcte zi;n lorgnet af. Hij zei geen woord. -En Is dait heftzelfd'e meisje Als ze het is, dan heeft za Robert Haftings zeker la.t.en schieten toen ze hoordle dait hij onterfd was. D;an krijgt ze nu w'a/t ze verdient. Ik zou haa-r gezicht wel eens willen zien als ze hoort van dat an- ctere testament. Onder ons igezejgd, zei de oude F-er- -gersou bedaard, geloof ik, dat het een geluk voor Robert, is, als hij' van zoo-'n typla vrouw af is. Hij. Stond o.p. Ma,ar als ik jou was, Brenda, Zou ik toA zorgen dialfe die m-eid dergelijke ver halen ov,er hem en dat eircusmeisje niet verder vertelt. Wia,t wordt er in zoo'n Molenwater -en Ahdijuitvoeringen. Het ligt in da bedoeling -liet volgencfel concert op het Molenwater van het Mrd* delbufgsA Muriieklkorps te doen plaats hebben op 'Wbensidagi 13 September, tier- wijl hft laatst» in dit seizoen bepaald is op Vrijdag 22 September. .Voor de laatste, uitvoering in de Abdljf is Zondag 17 September .aangewezlen, dan Zal vau 12 tot 1 uiur geeonoertneemd wor* den en Zal het Middelburg's Mannenkoor Zijln medewerking verleemen. 'E|n)kele: bij'-, zonderheden daarm'ede in verband hopen wijl volgende wieek' te puiblioenejoi., Kiekjes uit den Raad. Langzaamaan wordt de Gasthuisk'w!esti'e gelikwideei-d. Langzaamaan maar niet zonder sAokken »n veri-aissingein'. Hat is nu tenminste» duidelijk geworden, dat. B. en W|. en m'ft hem de meesfia raads leden, de burgerij willen laten opkomen voor de reuspAtiige tekorten, boiofdza-kalijfc ontstaan door -da grove nalatigheid van enk elen. Zij wille<n dit doen, pot al bestaat de verplichting daartoe niet. Even eens is de meerderheid bereid om in da toekOmst de bAorien v-an dit „schip van inleg" te blijYen dekken, zonder zaA o.i. genoeg te verdiepen in de brandeinde vraag of dit alles financieel en moreiel verant woord is. Het gaat e'en steeds onverkwik* k'e'lijker gesAieden-is worden, die, wla.t de materieel® rijde betreft, al nieit yex meej* v-a.n wanbeheer verwijderd is. Lang en breed is er Vrijdagmiddag .ge sproken over het voiorstël van B. em Wi. om ni'et in te gaan op het Vei-Zoek van tt'en minister om de verplichting tio« dek king d'er tekorten te erken-ncin', miA a.lS grootei surprise d'e mededseEng van den burgemeester, dat hij 't nu weer -w'el met die verolliAtiug eens was. Dei overgroot» meerderheid sAaarde» zich' 'echter -achter de beide wethouders, dia voet biji stuk wilden houden. Alleen het d,uo v. d. W|art-v. Poelgeest verzette zich meit hand en tand in dieze -t-egA' het volgA' van d'en wettelijk en weg, dia er to® leidt, dat ook de Raad van State' kennis maakt m'et d'e beschamende affaire. Het lijkt iutussA'en vr-eemd. dat de Raad zoo'n waarde hecht a-an zijn afwij zende uitspraak, 'terwijl hij toch van jilan is om -d'e burgerij' alles te laJteu betalen. Dia tegenstrijdigheid kan -alleen voortko men uit een reflex-werking van h-Streiehb- vaardigbeidsgevo-ej, dat zich nieit -gemakke lijk' geheel terzijde laait sAuiv-e.u en uit c-en reactie van de in '1 on-derbeiwustzijia levend,e herinnering -aam" li-at feit, dat vroe ger in-emand de ziek'enhfdaelinjg vam- heit Gasthuis -als 'n gemeentelijke instellinlg he-sAouwde. Tot die. beschouwing en de -a-anSprak'en daarop gebaseerd kwam heb Gadbhuisbe- stnur pas zelf, toen mien bab varken niA meer wasisehen kon. Voordien leefde het e'en Zelfstandig beSbaan. Het regeerde rus tig zonder begro-oiting, biazw-aarda goede ren -en leende geld zonder voorkennis van den r-a-ad. schreelf! aanbeiStedingie-ni lalleeln iu ecu hiem welgevalliga pers uit, enz. P,as toen, zoo-als gezegd, de ziaakvarifcli-ep, wiln'e h-A heSt'uur weer onderdaan twlorden en presenteerde mlet een vrijmoedig geha-ar aan den raad de hooge onklostemrelcmiina! van zijU heer9öherschap. Een -golf van verontwaardiging rees uit da boezem van heb B. en W|.-college -op; da ver. v-an N-ederl. gemeenten bracht een voor de pirebehtieis vam het Gasbhuiisbe- sitnur vernietigend rap|pox,t nit; God. Sta< ten vernietigde h-e-b -elffeA van da f 60.000- piutsA, ópgeizdt dtaor dhr. v. Paelgeest ,en klein nest itjo.A gaklebsb. De mensAen h-abbbA hier zoo'n- be- jlCrkten geziAtskring en ze moeiten toch' -ergens over piraten. Latten zo ziA da.n bepalen itb|t heltgëen w-a-ar is, zei bijl monter. Heit -Spreekwoord' zeigt: mën noeimt geien koe bont; bf er is een vlekje, ia,an. Z.a zei het lachend. Maar ik snap -toch' niatj oude jongen, waarom je je hart zo® a,an dia Haftings verloren hebt. Ik ver zeker je, -dia,ti ja 3aar net bepaald kwaad' kteek, toen ik dait praatje over Robert vertelde. - - Hi zou kunnen vol-stja,an meit heit ver-' wieier,da.t men tem slotte toA van iemand of iets opi 3e wereld ho-uden moeit, Zei hij më-t een liAte -trilling in zijn stem. Ma,ar Robert is werk1 olijk een aardige jon-gen met heel vSel goeds in zich en ik hen overtuigd dait er op dem duur öein Ilinke kerel, wa-ar je wat aan hebt, uit -groeien zal. i I Het gesprek' liep verder oYer kaat-jeiS en kalfjes, maar later opl <Jen a-vond, -toen' I'orgerson al lang weei- naar Lomdetn te rug was ïen Brenda em haar mia-n a.ain! talM zaten, begon de dokter weier pwer hA onde-rwerni. (Wordt verviolgd.j

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1