'I' NI De man van Robert f IN HET KRAAIENNEST ZATERDAG 2 SEPTEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT BOEK EN BLAD Apologetische Vragenbus I GEKKE GESPREKKEN j van publiciteit Ook in Amerika FEU1LLETC o Over o. u v] e r cl raai g'Z a mil aid. Die liberale Avondpost «cbtte liet on langs noo-dzlakelïjlkl een lieibeltje tegen die katholieken te beginnen, wegens liet vier- sohlijnen van een adresboek -vto alle mo gelijke kalh. instellingen. Het overigens Vrij! geimatiglde blad zag n. to. in deze uitgave oen harre onver-; draagzaaimheid van onze Vijlde, die ge brandmerkt mtoest Worden. Ons lijkt dat wreede vonnis ©en raadsel, want w,at voor snoodheid Steekt erin als man een wierkje samenstelt, mlet niets dia» namen van flinke eonsnmenten en dit werkje voor iedleren producent cn leve rancier verkrijgbaar stelt. Onverdraagzaam wordt men pas, wan neer men leen adresboek sdhrijï't miet dja namen van uitsluitend katholieke Zaken- mensc'hen en dit dan uitreikt alleen aan eigen gelooi'sgenooten, met het doel da,t men bijl geen andere burgers Zijn wapen en artikelen inslaat. 1 Op z'ulk een kleinzieligheid Zal men de katholieken echter nooit kunnen be trappen, omdat ttjl ons de verdraagzaam heid eerder te groot dan to klein is. .Wel Zag dezer dagen een dergelijk' protestantsch adresboek het licht, waarbij in de inleiding nadrukkelijk op den voor grond werd gesteld, dat het doel van deze uitgave was cm de protestantsche consu menten den weg te. Wijlzen 0111 niet bij' ka tholieke zaken te koopcn. .Vreemd is het dat nu de Avondpost haar beulsijizers niet uit het vuur haalde, doch onbewogen toekeek. 'n Ander sterk staaltje van onverdraag zaamheid is de. handelwijze va» het Av'ro- bestuur, welke hierop neerkomt, dat het iedereen, die voor de, Avro-mieroEoion op treedt, onmogelijk ma,a,ldt om Iblij' andero omroepen mede te werken, terwijl even eens gastvrijheid wordt geweigerd aan de genen, die dit reeds deedien. Dit komt voor één dee 1 neer op brood roof, omclat 'het voor 't. meevendeel meu- sehen treft, die hun honorarium haird 1100- dig heben en voor 'n ander doel pp unfaire concurrentie en geestelijke boyobt 'liegen de overige zendvereenigingen. Ook deZe onverdraagzaamheid werd voor zoete koek opgegeten en gleen verhit sehandeteeken kregen de Avro-isten sis send oip hun huid gedrukt. Maakt men soms het brandmerk alleen graag gloeiend voor ons? UITKIJK. liet eerst met den havenmeester van Nieuwjoort. „Is er ook nieuws bij u in de stad.?" vroeg zij'. „Niets bijzonders, alleen dat de boot van Korneiis Aertens gisternacht door den wind omgeslagen is. Vanmorgen heeft men hem zittend op de omgeslagen boot op onze kust gevonden, maar toen hij. aan land was gebracht ble,ek liiji krankzinnig te zijn geworden". „Van schrik?." vroeg de Vorstin. „.la, denkelijk w,el, dat komt, omdat wij in Nieuwpoort niets hebben, .waarop wij ais er gevaar is, op kunnen vertrouwen. Korneiis Atrtens wist, dait zijn vrouw en kleine kinderen van honger zouden ster- ven, als hij1 om het leven zou komen, en dia gedachte heeft hem krankzinnig ge maakt." „U moeit dus iets hebben, waaropi u ver trouwen kunt zeide da Vorstin. „Ja," zeide de haven meester, „de zee, de vischvangst en de winst, alles is even onzeker; W.e. moeten moer zekerheid in ons bestaan hebben." I)o voratjn bedankte den havenmeester en lichtte zich tot den pastoor van Heyst. „Is er nog wat, nieuiws in Heyst?" zeide zi; lot hem- „Neen, niats bijzonders; alleen, dat Ja cob van Ravenstein verschillende werk zaamheden heeft gestaakt, zooaLs het indijken van hef mo,e,ra,sland, heit uitgra ven van de haven en dein bouw v!a.n den vuurtpren on mie.eir van dia,t nulltig© weirk, waarmee hij bezig Was. Hij had' geërfd, maar de erfenis is schijnbaar kleiner dan hij eerst ha,d gedacht. Maar hij denkt, al is de erfenis klein, het is toch oen Zekere vastigheid. En nu waagt hijl zich nieit aan eten groot, w.erk, omdat hij) bang is het niet te kunnen uitvoeren." „Dus is ex nogal watj geld' noodig om u in Heyst, te helpen?," vroeg -da vorstin. „Ja, heel veel geld; want er is 'betel ve,el opi te knappen." De vorstin verwijderde zioh en Vo-elde zich onmachtig, iets voor dit, -arme zeevolk te kunnen doen. Nu ging zij na,ar de kerk om de Mis to hooren. D:an heelen fijd la,g zij op haar knieën, bad en .smeekte om ,een middel, dit volk toch te kunnen helpen. En, geachte burgers, op hef einde vau de Mis was het, haar duidelijk geworden, dat zij beter weinig dan in het geheel nietg kon doen. Toen zij 'hit de kerk wa,s, ging zij op de sfoeip van de kerk slaan teneinde de menschent te kunnen toespreken. .W|a,t de menschen in West-Vlaanderon toen zagen, hebben ze nooit kunne» ver geten. Maria Theresia had' zieh de kroon Laten opzetten ,en zijl had zich getooid met den keizerlijken mantel, terwijl zij bet toeken va,n haar miaeht de soepter 1 in haar hand hield. Zij had 'hoogopgekiamd wiilgepoederd haar ,en een snoler echte paarlen was door het. golvend haar ge vlochten. Zi; was gekleed in een rood-doorgchijl ne-nde japon, waarover een tweiede kleed van dunne Vla,amsche kant. Haar roods schoenen met. hoog© hakken fonkelden va» juweelen. Zoo kent heden ten da,ge nog ieder West-Vlaming zijn Vorstin, zijn Ma ria Theresia. Nu sprak zij de kustbewoners toei. Zii vertelde hoe zij er lang oveT had gedacht om hen te helpen. Zij Zeide1, dat zij niet bij machte was, de zee en den wind tel doen gehoorzamen, dat zij de visoh niet kon dwingen in hu» nette» te zwemmen. Maar wat zij zou kunnen doen, zou ge beuren." Toen zij sprak', lagen allen op hun knieën. Ieder voelde, dal', hier een mede lijdend moederhart tot hen sprak. Zij was zoo begaan over hun harde lot en hun onzeker bestaan, dat de hoorders DCgonnen te weene» om bet medegevoel, dat hun vor.tsin met hen had. „En daarom", zeide zij, „heb ik beslo ten, mijn jnw-eelen kistje, en alles wat er in zit ,a,an u af te staan. Het zal liehooren ,a,an allen, die aan de kast wonen. Het is het eenige wat ik geven kan en het splijt mij, dal het zoo heel weinig is." Toen zij dit zeide, had ook zij tranen in haar ooigen. Toen moesten zij beloven, de schaf niet ■eerder te gebruiken vooraleer de nood het hoogst was gestegen, en dat zij hun rechten zouden overdragen aan hun na komelingen, ials zij heit nieit noodig hadden. Eindelijk verzocht zij iederen man afzon derlijk, niet de trachten zijn deel van den schait machtig te worden, i zonder toestemming van de hpelei vissoliershe- volking te hebben verkregen. Allen beloofden het gaarne, en zij weenden van dankbaarheid. Burgers, zon der dat deze vrouw het zelt wist, is haar meer gelukt da,n zij! dacht e,n daarom kan men gerust zeggen dait zij1 nog in West-Vla,anderen voortleeft. Heit zal voor u een genoegen zijn te vernemen, dat, de schenking yam het ju weelenkistje spoedig in Wrat-Vlaanderen bekend werd. Nu hadden de zeelui ten minste iets, waarop zij konden vertrou wen. Hoe groot ooik de .no,od en ellende mocht zijn, nu kon angst era vertwijfeling hen niet meer aangrijpen. Hoe hot kistje, er uitziet? Ongeveer als de reliekschrijn van de, H. Ursula in Brugge, ma,ar veel mooier. Het heeft den vorm van de domkerk van Wieenetn, is geheel van zuiver .sjpud gemaakt; op dei zi.vakken zijn gebeurtenissen uiit het leven van Maria Theresia afgebeeld, het dak is bezaaid met, diamanten en juweelen Maar, burgers, als u me vraagt,hebt u bet juweelenkistje gezien? Dan moet ik antwoorden; Nee»! Maar, schipbreu kelingen die "in levensgevaar verkeerden, zagen in die oogenblikken de kist op da golven wiegelen. Dat, gaf' hun 'dan w,e-er moed «m den strijd tegen storm en zeeën weer kraiehtig voort te zetten U Deze zeelui zi,n de eenige», die deral Schaf gezien hebben. En burgiers, ook heeft de vorstin nooit medegedeeld, wpil er in het kistje zat. Maar. als u twijfelt aan de schitterende resultaten, die door het kistje werden verkregen, ga, dan mee naar de kust van Wiest-VIaanderen. Daar heeft men sinds dien itjijd weer moed gekregen om de zee te beteugelen. Nn is de zaa door dijken en dammen aan banden gelegd. Er zijn weer vuurtorens gaboiulwd, badplaat sen zi0n verrezen en achter de duin,e|n liggen de uitgestrekte weilanden. Burgers, bij ieder girooti werk, dait ondernomen vferd, dacht, men steeds a,a,n Maria Theresia. En het vertrouwen dat men steeds a.a.n Maria. Theresia, heeft, is nooit beschaamd, want steeds waren hun middelen toereikend om hot werk tot een goed einde .fa brengen. Ook njo-et, u weten, burgers, dat de vorstin nieit heeft gezegd, waar het kistje was. Niemand weet, wie het; kistje in bewaring heeifb gekregen. Ieder weet, dat het kistje zoowel aan zijn buurman als aan hemzelf' behoort,; zoodoende komt haat ,en twist onder het, zeevolk van Wiest- Viaanderen bijna niet. Voor De bisschop viel den pater iu de rede: „Ja, ja ja maar lie. hoe was ühefc einde i?" Da monnik' vervolgde: „Burgers van deze stad, heit) is voor u een groot onge luk geweest, dait de, goede vorstin Maria Theresia ook' nieitj hier naar Charleroi is gekomen. Ik 'heb medelijden met u, omdat u ook nieit) zooi'n schat hebt ge kregen -als de zeelui vau Wiest-Vlaandef ren. Want. bij' de grootte verbeteringen, die u van plan bent, in te voeren, hebt u groote behoefte ia,an een soort juweelen1- Uistje van Maria Theresia. „Nu, ;en toen?," vroeg de bisschop. „Toen ben ik' vlug den preekstoel af gegaan." „Zouden ze begrepen hebben, dat u over „Gods voorzienigheid" had ge sproken De monnik knikte van ja. „U hebt, uw hoorders dus gesproken over een macht, die .zyi itot nu toe ni-j-t konden zien. hebt het in eemi vorm gegoten, dait voor hen zeer te begrijpen was. Ik feliciteer u daarmee." De monnik' boog en ging maar de deur. De bisschop riep hem vriendelijk terug en vroeg zeer belangistellend „Maar, gelooft, u zelf aan dat juwee lenkistje?." „Ja, zeker, monseigneur 1" „En w,as er ook' werkelijk 'n schat in geborgen!" „Monseigneur, dat mag. ik mat zeggen, want ook ik héb beloofd... „Nu ja, maar aan mij kunt u gerust.... „Nu dan, de pastoor van Blankenberge heeft het om te bewaren. Ik heb het gezien, hat is een klein houten kistje met ijzer beslagen. En binnein-in ligt 'n zakje met twintig „Maria,-Thereisia-guldens". Dei bisschop lachte en zeide: „Hoe kwam u erbij, dei Goddelijke voorzienig heid met 'een houten kistje Je verge lijken'.?," E,r kwam geen antwoord meer, want dei pater ha,d de spreekkamer verlaten. B. „De, Wandelaar'". Onlangs verscheen bij den uitgever A. G. Schoonderbee'k ta Laren da Augustus aflevering van „De .Wiandelaar", maand blad, gewijd aan natuurstudie, natuurbe scherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven cn toerisme.. A. E. Binshergen publiceert een g,e- noegelijlke causerie, die. vooral op 't fofio- gralecren van de dodaarS betrekking heeft. I. F. Bamsté—Muller vertelt van een Alpenreis in 1791, van wijlen dr. II. van Capielle, den bekenden .geoloog', is iaën autobiografie opgenomen en J. L. A. Kre mer gewaagt van de bekoringen onzei onvolprezen Veluwsohe bossichen. Met A Bayer Clumper zwerven wij' opnieuw door het westelijk deel ran den Balkan, dr. A. C. de- Koek weidt uit over de levens geschiedenis der sterren, terwijl onder scheidenlijk P. L. Busticais en G. D. Duursm'a, zich bezighouden met de bloe- menglorie in den Augustnstiuin ein met de wereldberoemde cacfcussenkwle^kerij dar firma, De La-et. in Comtich bij' Antwerpen. In de rubriek „Van en voor dei lezers" (natuurhistorisch allerlei) wordt o. a. uit eengezet., dait men zel!fe| in de stad nog we'l prachtige botaniseerkansen heieflt. Feitelijk is het overbodig mede- te doe len, dat ook aan het illustratieve gedeelte der aflevering weer grootei Zoirg is be-1 steed: talrijk zijn de fraaie en groota foto's, die: o<pi nagenoeg alle bladzijden Zijn opgenomen. In dei mededeelingen der directie lezlen wij. dat 'wederom een fotowedstrijd wordt uitgeschreven. LTllusiraziunc Vatirana. Het laatste nummer van dit prachtig geïllustreerde Va,ticaansoh tijdschrift geeft wederom allerlei interessante foto's en artikelen, te vie'el om op te noemen. Dei hoofdredacteur schrijft sonige bijzon derheden ov'er de Pauskeuze va-n Paus I'ius X welk feilt nu 30 ja,ar geleden ia. Tevens is het 30 jaar geleden, dat ta Shangahi in China oen katlhblhikto universiteit w,erd opgericht en talrijk* foto's daarvan doen ons zien, hoe belang rijk deze instelling .voor China, is geworden. order twee prachtige, platen in .kleu ren 1 ruk zooals w-e va,n dit goied uitge voerde kunsttijdschrift gewiend zijn. .«'O kunnen onze lezers oog rni-dedee- len, dat ieder, die zich me,t ingang, van 1 Juli -abonneert, die twaalf verschenen nummers te zamien -oen prachtboek van 450 blz. en 36 driekleuren-plafon gratis ontvangt als premie. Vragen worde» ingewacht bij da redactie. raag: Ik ga bi,na dagelijks -te Communie. Als nu voor het, verdienen vain een .aflaat de Biecht voorgeschreven is, moet ik dan ook eiken dag biechten.? A n t w.Als iemand alle veertien dagen biecht, kan hi. in die veertien da,gein alle volle aflaten verdienen zonder op nieuw te biechten. Als iemand veelvuldig communiceert, da,t wil zeggen, minstens vi.imaal in de week, is hij heeleimaal aan geen biechtti.d gebonden. Hij kan dam biechten wanneer hij verkiest, en door loopend alle volle- aflaten verdienen, die er te verdienen zi,n. Om den jubilé-aflaait te verdienen is echter dei Biecht vereiseht. Vraag; Als ik tijdens de opheffing in aft H. Mis wegens mijn zitplaats de H. Hostie niet zien kan, ma-ar toch zeg: „Mijn Heer en mijn God", verdien ik' dam aen aflaat van zeven jaren en zeive» quaana-genen? A n t w.'t Is heel goed, op dait heilige oogenllik de .aanroeping v,ol gelooi -te zeggen, maar om een aflaat te verdienen moeit men alle voorgeschreven voorwaar den vervullen, dus in dik -geval ook de H. Hostie aanschouwen. U kunit dit niet, dus verdient u ook dien aflaat niet. Ge lukkig bestaan er honderd middelen om die schade in te halen. Elk Weesgegroet aan een rozenhoedje mat, Kruisheerienl- a,float schenkt een aflaat van vijfhonderd dagen. Vraag: Hoe kan iemand precies we ten, pf een ander zijn Pasehein nieit ge houden heeft En hoe, kan aan die» andere dan op grond daarvan de Kerke lijke begrafenis worden geweigerd.?. A n t w.La,ait ik u eerst zeggen, dat sinds het Ni-euwie Kerkelijk Wetboek, dus sinds 1918, aan ie'mand, die zijn Paschen niek zou gehouden hebben, daarom alleen da kerkelijke begrafenis niet geweigerd wordt-,. Vervolgens, dait aan iemand, a,an wien die begnaf'enis zou moeiten geiwcigerd worden volgens de bepaling) vain dat, Wet boek, die begraifenis wel Wordt toegestaan ,als -die persoon ook maar eenilg tpeken van berouw gegeiven heeft. En -tenslotte, en -dal doeit de deur dicht, als er ook' ma,ar eenige twijfel aanwezig ..is, dait zoo iemand dan altijd kerkelijk- begraven wordt. Die- bepalingen zal iedereen ,b>ij kalmei beschouwing mild noemen. RadioKameel. De groote Arabische dichter Omar Ibn Abi Rabbia schreef een gedicht, ov'er „liet. schommelende1 schip, der woestijn" den kameel. Het, gedicht was prachtig, vol gevoel, bloemrijk en de dichter ging daarmede naar het marktplein van Da mascus en droeg het. den kameel-en voor, die daar lagen geknield onder hun last. Del kameeldrijvers lachten hem uit, de kameelen sloegen hun verstandige oo,giein op, en luisterden naar Iieim. Eln Omar was verrukt, d-at juist degenen, die hij' zoo lief had, zijn gedicht hadden begrepen. lntjusschen, -sindls de wereld bestaat, hebblen de kameel-en zieh weinig voor dei dichtkunst geïnteresseerd. Ook het gedicht van Omar zou hun koud hebben gelaten, als dei groote Ibn Abi Rabia do verzen -eenvoudig had voorgelezen. Doch da dichter bewoog zich heen en weer en begeleidde zijn lied met gezang. En gezang is voor den kameel een edele .zielespdjs, Wanener hij reeds zeer moe is en nog ver weg van de volgënde oase, dan drijft zijn meester hem niöt met do zweep, maar mek gezang aan. Uiti hst gezang jut hij nieuwe krachten e,n vliegt voort als eien vogel. Wanneer evenwel de karavanen bij hek gezang nog een of twee instrumenten laiben klinken, .'fluit, doedelzak of ander instrument, dan rent hij zoo hard, dat zelfs de samoen hem niek Ea-n inhalen. Het gevoel voor maat is oij den kameel zeer ontwikkeld. Het i-s -te betreuren, dat de karavanen in de gloeihitte van de woestijn niet veel lusifa hebben, muziek ta maken. Een Engelschman is eohter op het denkbeeld gekomen om aan de ooren van de kameelen kleine radio-toe stelletjes aan te brengen, waardoor de looplust va,n da lastdragende dieren zou worden verdubbeld. Da kameel i® evenwel niet het eenige dier dat van muziek houdt. Ook het paard is een muzieklieif'h'öb'bber. Hoorn en trompiet behooren tot, zijn liefste instrii'" menten. Dat, ook de olifant een groote muziekvriend is, week men hier en daar reeds. Ook de muzikaliteit van den hond is geen geheim meer, sinds een groote gra,- mofoonmaakschappij' ham. als reclame ge bruikt. Slechtte enkelen weten, da,t, ook muizen en ratten zich voor muziek imteres- soeren. Da geschiedenis van den ratten vanger van Hameln is volstrekt geen zinneloos en ongegrond geklets. Een mooie en fijne fluittjoon betoovert- ook de meest venijnige ra,t. De «lang kan mem met. muziek volkomen hypnotiseeren. Dit geslepien cn gevaarlijke dier, volgens den Bijbel het zinnabeeld der verleiding, kan zeer gemakkelijk tot een dansje worden verleid, wanneer do slangenbezweerder oen Deetje d,en trommel roert en haar wat op zijn iluit voorspeelt. Tenslotte, is ze dan door muziek zoo bedwelmd, dab z'ij', on machtig, haar gifttanden, haar gevaar lijkste wapien, door aen tang uit den bek laak nomen. De zwaarlijvige bee-r danst de polka en tegenwoordig ook al de tango, alsi hij muziek hoort. In dit geval is hij' voor iedere mopi te vinden. Gok de gang van bet run dwordk wiegelend, wanneer de herder op zijn hoorn blaast,. En de hoorn van den jager verrukt niet alleen de hon den, maar doek het edele hert stil staan. IJcze onbeikende muzikale toon verbaast hem zoo, dat hij vergeet te vluchten. De Tyroolscho jager heeft, een fluit, waarmede nij het koninklijke wild onder schot lokit. De lustige schapen ,en de- weerspannige bokken worden riflcr den herder eveneens met zijn fluit bijeengehouden. Ook de var kens houden van deze oorspronkelijke mu ziek. i Het merkwaardige .evenwel is, dat ook d-c voor dc,af' gehouden viss-chien van muziek houden. D-a vissieher, die stjl en stom uren lang met zijn hengel in de hand aan den oever zit, houdt er niet van, wan neer -er in zijn buurt, lawaai is. Het ia hem evenwel wel aangenaam, wianmeer er in zijn buurt klakken luiden. Het is een oude vissclierservaring, dal, bij de klok- kentonen de dikke karpers uit het mid den van het, water dichter naar den kamt komen. Ook de kleine insecten zijn groote mu ziekliefhebbers. Niet, altijd degenen, die zelt musiceerem, zooals bijen, meikevers, enz., maar ook de insecten, die geheel hun leven geen geluid' laten hooren. Van zeer .bij'zond'eren invloed is de mu ziek opi spinnen. Beethoven had in zij» jeugd een diepi aanprijipend voorval mee gemaakt met zulk een kleinen muziek kenner. Toen hij flicht\ jaar was, had üe jonge kunstenaar de gewoonte op een eenzame, zolderkamer zich t.e oefenen. In een hoek van de kamer was een groote kruisspin bezig een nest te .maken, maar zoodra Beethoven begon te spelen, hield ze op met spinnen en luisterde onbewe gelijk naar het spel. Na een paar dagen waagde zij zich dan tot aan den rand van haar web en eindelijk was ze zoo tam, dab zij den knaap op den schouder kroop en vandaar van de muziek' genoot. De kleine Beethoven hield van. dezls toehoor ster, en wel zoo, dat hij dikw'erf naar ooven ging om te spielen ,om haar een ple zier te doen. Eens, evenwel, ging een oud tante naar den zolder, zag het beestje, sloeg het tegen den grond en vertrapte het. De kleinei "Beethoven schreeuwd», werd bewusteloos en was nog plagen na het voorval ziek'. Schijndood kan vastgesteld worde». De Amerika,a nsebe geleerde Toiielli maakt een gewisse, berouwbare manier bje- kend, die door hean1 reeds jaren met suc ces toegepast en w,aarmede het mogelijk' is, den doodjt erstond na zij» intrede v,a,st te stellen Bijlztendë.re beteekpnis mbet aan ■züjki methode worden toegekend om'dat zij het mogelijk' maakt met volkomen zeker heid to oonstateeren pf mien blijl hot pvpr- lij'd-en van een mensch inderdaad met den doiod ,of wel niet ieen geval v,a» schijn dood te doen h-eeftj De vrees, levend !bograv;en tie worden, 5s oeroud en ®eker niet geheel ongegrond, z'ij' het dan ook, dat vele gruwelgesehiedenis- ens, die omtrent gevallen van schijndood verteld worden, tot het rijk der sprookjes behooi'en. Ma,ar het p'haenomeen is lang niet zoo izleldzaam als gewoonlijk wel wordt aangenomen. Hot is echter niet te verwonderen, dat velen, die, anders niet tot de 'b'ijige.loovi^fm behooren, in hun testament bepalen, dat op 'hun 'doodsbed de aderen geopiend of hup hart doorb'oord nioet worden. .Vooral b'iji electrisdhe ongevallen treedt dikwerf sëWjjlndood in. Het grootei gevaar voör den betrokken persoon bestaat echter niet in liet levend begraven te wordien, maar in het Werk-eïjjk den dood in te gaan, terwij'l hij' slechts schij-njdlood is en men hem niet tijdig met kunstmatige adem haling, hart en longen prikkelende midde len etc. te hulp komt. 1 Lavend begraven te worden is tegen woordig bijna niet meer mogelijk, omdat geen lijk mag ter aarde besteld worden, dat niet onweerlegbaar de onbedriegteïijke dijo dsk enrn erlvc nverstijving en doods vlek ken vertoont. Dieae zijn eohter pias eenige uren nad|at de dood is ingetreden waar ie nemen. Diaar echter de eerste teekemêa van schijndood en die vjan de» werkelïjkea dood stilstaa» van het hart en het op. hoiudon der ladflm'halingde spiegel die den 'doode wordt voorgehouden beslaat niet, da donsveder, die opj den mond gelegd wordt, beweegt niet hetztelfde z'ij'n, w reeds ib!ij| menige sohij'ndoode het Jpviea werkelijk geweken, 'wiens levfin nog gerei) had kunnen worden. D|e wetenschap was daarom reeds lang op [zoek naai- een sympi- toom, waarbij: de dood terstond na zij» intrede oribedriegal'ijk vastgesteld kon worden. i i De Amérikaan Tonelli heeft dit syiüp, toon gevonden. Hij verklaart, dat men aam de oogen onbetwistbaar den dood oi den sahlytactood kan vaststellen en dat zich .al zij» proeven die hijl in deze richting met gestorven personen genomen heeft, steeds onmiskenbaar hebben ibewezien. D© proei, dia hijl tot het vaststellen v|an 'den dood toepast, is iztoo eenvoudig mo-geïijk en voor een leek begrijpelijk'. M-en behoeft sl echts met den vinger op, den oogappel 'te druk ken cn dan te zien of de rondo vorm van 'den pupil verandert. Wprdt de pupil ha den vingerdruk ov'aal- of sikkelvormig, dan kan met zekerheid gezegd worden, dal de dood is ingetreden. Blijft echter de pu pil na den druk in zijn origineelen ronden vorm, dan heeft men met een .schlijndoode te doen, dien nog hulp verleend kan wor den. .Zijn lichaam is wel verstijfd en on beweegbaar, zij'n -hart klopt niet, maar z'ij'n leven is niet geweken; het sluimert -en behoeft slechts weder opgowpkt ta worden. Zooals 't zoo dikwijls! met geniaal ont dekkingen gaat, verwondert men zieh ook hier, dat men reeds niet lang gelede» (leze eenvoudige ©n duidelijke aanwijzing heeft gevonden. I» elk geiv!al is het ziejker, dat met de proef yan den Ainerikaanschen geleerde de geneeskundige weitemsohap 'n zegenrijk hulpmiddel ,a,an de hand is ge daan, dat nog vele» hef. leven redden en de monschheid van de nachtmerrie des sohlijlndoods bevrijden kan. -WAT MENIGEEN NIET .WEET. De Chineeaen hebben hun land naar een d-cstiijjds heerschendei dynastie ge noemd. D|e naa|m| C'hina is yan de Chin- djmastie ajik-otmstig. Die laatste inboorling van hef, eiland Taslujanië is in 1876 gestorven; v'an de o-orspironkellijlk'0 edlandlbewbners is niemand meer overgeblév'en. j In Broome, het centrum van de Aus tralische plarelvisscherij! beproeven thans onderdanen yan 23 Verschillende nations- liteiteu hun geluk.) Opi 'teek'eningen stelt men altJijd dein bliksem met een aigza,gliij|n voor. Yan dq duizenden foto's, die men van het hemel vuur heeft genomen, Vertoont echtép g»D onk'ele, een derg«(l!ij(kJe zigzaglijn. Uit oude, afgespeelde iilms Wordt niet z'elden zilver en khmfër geWonnjen. Die Wilde banaan draagt ge,en vruch ten; de huidige bananen iz!ij|n uit een toS' Vallige kruising Vtaortgekiomienj Bureaux van Redactie en Ad Tftlefoon Interlocaal No. 20 Imt°oor MIDDELBURG. MOEILIJK PROBLEEM. Jongeiman: „Vrouwtjeliefl, is de koffie nog niet klaar.?" Jonge vrouw: „Ik Weet zelf' niet, waar aan .het ligt, lieve man, maiar dei köffie- boonen willen niet zacht Worden!" BLAUWE OOGEN. „Het is miij al dikwijls opgevallen, dat doordri,vende mensehen blauwe oogen hebben!" „Zeker, zoo niet voor da.n toch na!" MOEILIJKE VERLOVING. Rechter: „Bent u verloofd?" Verdachte: „Dat weet iki niet!" Rechter: „Druk u een beetje duide lijker uit- 1" i "Verdachte: „Ja, kijk eens hier, ©del- achtbare, de zaak zit' Voo.: krij'g ik niet meer d'an een half jaar, dia» neamt-ie me; maar krij'g ik méér, heeft-ie gezegd', dan duurt, het hem te lang." GEVAARLIJKE .TOONAARD. „Heit is toch jamimer, d'aifc men niet weet, in w©lken toonaard de trompetters van Jericho geblazen hebben!" „Nu, in alk' geval in D-tnolize hebben toch alles ged-emoliiseerd!" GERECHTIGDE VRAAG. Wiaard: „Wat heibt u dan op die viach a.an te tnerkën Gast„Dat hij den kop te dicht bij den staart heeifit." TOPPUNT VAN VOORNAAMHEID. „Jaan, ik heb' .daar net een meeni|ngs- verschil meit m-e,vrouw gehad. Sla jij ■eens even met gewald de deur toe!" ONDER VRIENDINNEN. „Heb je het' al gehoord? Eindelijk) is Miesje Meyer verloofd." „■Werkelijk? En wi-e is ,de gelukkige.?' „Haar vader!" ZWAMMEN. „Het is niet te zeggen, hoa opper vlakkig die' Albert is!" „Ja, ik geloof haas|t niet', dat er een tweede mensch besta,ait bij wien de op pervlakkigheid zoo diep zit als; bij hem!" ALLES HEiEFT ZIJN REDEN- „Inderdaad, prachtig is u hier ingelicht. Maar, gelooft u ook niet, dat de 'kamers wat. laag zijn?" i „Nee, neen, dal, schijnt maar zoo, omdait we zulke, dikke «tapijten hebben!" I)e PEDAGOOG. Jongen (die ©en stier ziet komen aam- stormen): „Vader! Vader! Koim gauw over 't- hek. Vader: „Neen m'n jongen dat 'doe ik niet. Je kunt eerst behoorlijk -alstublieft zeggen," 1 j 1 .i GROOTE WAARDE 1 „Daar was er ©ens" v Zoo begon menig vefhaalt. 1 Daar was er eens eem land, ieci r een .gond-en toekomst sc Even. Zoo scheen het, maar die naar Amerika verhuisden mieis dan teleurstellingen, som Een er een goede koslwinmt Hou weinig werden er nijjk o>t met gou» beladen naar hun terug. ju Amerika, zoo Vertelt men, Lerknuin i#i radio, ziju ford txisehe lijsmac'hinei, zij» eigen v pin alles wat een werkman kan maar op 't oogenblik, d'at won beweerd, Jlijklt niemand Izloo, ge de wereldcrisis als de gewon in het land van de» dollar. Hi lip en werkliooizlen leven- in t een ellende, die wlijl dank izlijl wetten, hier niet gevoelenj E' iJet uitzon-diering van eenige den z!ij|n da werkioozen -gen- mu op' diei p-articluliere lieï'd dio staat in d'aZe moeieljlkle fee» haast uitgedroogde brou. F Ziet men iu onze sleden fü echen, die staan te wachten pielen, in de steden der Viere ten staan die ïiijlen werkelooize ;en op hun porti» soep en br in een zlijlstraatje hangt uit h jen huis een ronde kruisvlag »en bord, waarop de wooi'den net brood. In die lange rij) indt men manne», vrouwen v,aaronder er velen zij» 'wie aan de manieren en kleeden ka «lat Zijl betere dagen hebben ge Zonder werk beteek-ent in Ai .lleen, -dat men -geen eten h .oevens dat men Zonder dak is. wooncomplexen in de arbeiders!; de mienschen door de politie gezet, omdat ze de huur niet den betalen. Do werkioozen stonden mei en huisraad opi straat, dit zji hinderlijk -zij» voor het publi cn m-en kwam nu op het id parken te sluiten voor het ze beschikbaar te stellen voo geen woning meel' hadden. In 1 park te New York Zijd er zo; dat het wiell lij|kt of er zich ee stam hooft gevestigd! Gratis soep' en brood. Vel hliijj mode maar liever zouden hunne geiZomde armen hun eij verdienen. Een krant in Sit. Louis gaf in een van. zlij(n nummers eet jvan een reusachtige kraan. 1 van de ketting w,as volgens di grooter dan den man die er Aan die kraan hing »en appï een reclame van een Oaliforni handel. Diegene onder de wiei nog niet geheel den moed hadc konden een kostwinning krtijjg van app-elvlerkboper, in af'wad betere -dagen komen. Het is te hopen, dat Zijl den ben Zoolang te wiaicJhten, ianc cr voor Amerika nog zWiairte breken. „Daar was eens,...;," Gelijk ieder legende, Zoo, 'z. leldorado yan den arbeider wel risclhe ondergrond hebb'en. Zek< heeft een tijd gekend, dat mie •vin-den een voor Europa no loon klon verdienen, dat er ks om binnen ©enigen hip Zelfs i den, maar die tij|d is voorbij' tegenwoordig blij, dat men nog voor de helft van het Vroegei ,W.aar zijjn de spaarduitjes ui flen tlijld. Da groote beurskrar tober 1929 heeft niets achter - «e nhoop gefailleerde bankjen.. 26 Mr. Fergerson dronk alleen Meyers thee; de dokter was di: thuiskomst weer weggeroepen Ik zou toch nooit een vr den om met een dokter te mrg. Meyers, terwijl ze the» sch imoe.t je man voortdurend aan schen afstaan. i Maar heit is ©en mooi be Malligheid. Het is een bro pre-C'ies al-s -een andere. Maar w-at van dat circuspiëisje. Ze schijnt, er slecht -aan t Eusta.ee denkt dat ze haar levi valide zal blijven. Mrs. -Meyers stond plofs-el eloot de hall-geopiende deur. Ik moet je iets vertellen Huwachtig. Ik we«t wel dat kletspraatjes houdt, maar ik dait je <1 i >t dient te weten. J meisje beeflt verkeering met staljongens van Haftingg. Ze v-anochtend dat haar jongen v-i ikit er het een of ander bestol

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6