(OETBEHANDELING RANSOMES De Hofstede, f 6,90 J.C. KRIJGER, Goes Schouwing TAXI'S J. DE GRAAG ZOON Ir. J. C. KINDERMANN Lange Vorststraat No. 74 EEN HOFSTEDE, Fa. W, SCHIPPER Zn. gebruikte Wendploegen „HET ROODE HERT" AUTOTOCHTEN JAARBEURS UTRECHT M. HOOGESTEGER, Lange Vorststraat 84, GOES -P.J.GlGium WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUGêh BILLIJK koloniën □11 allerlei Een Woonhuis BUIKCORSET princenhage 6, 7, 8 en 11 September. Fa. D. BAKKER DHE COURANT ^ieUWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 2 SEPTEMBER 1933 Letteren en Kunst. MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND riRECHTSZAKENl~j Advertentiën V Geven met blijdschap tkennis van de geboorte van een Zoon C. W. DOGGE M. C. DOGGE-BONTE ■oes, 2 Sept. 1933. Mevr. dt. PLANTEYDT DORREPAAL Rijkslandbouwwinterschool 60ES houdt Dinsdags SPREEKUUR te Goes ran 10 tot 3 uur in de „FOCUS" Fa. A. R. de Muynck ZUID-, NOORD-ENWEST- KRAAIERTPOLDER «p Wegslooten, Heulen, luikers en Dammen ipWoensdag13September1933 Vrijdag 8 September 1933, Dinsdag 12 September 1933, 5 Bouwterreinen 2 Industrieterreinen Drie flinke Pakhuizen en Industrieterrein Dinsdag 12 September 1933, Het Woonhuis, Erf en Tuin o. Het Pakhuis en Erf Woensdag 13 September 1933, AARDAPPELROOIERS ORGELBOUW. TH. BACK, Orgelbouwer Te pachten bij inschrijving: „FOCUS" Bezoekt tijdens uwe uitstapjes JAC. VAN ZWEEDEN, Zenuwhoofdpijnpoeders Bij verdienste. ZEEUWSCH TARWEBROOD. ijn- I j.d onderzoek Weken d® villa een ware Vterwoes- aangericht. Alle kasten, x waren opengebroken.' buit, bestaande uit kost- a eenig geld Jagl reeds rdöeld op een aanrecht :ij!kbaar werden de man den huisbewaarder en I gehad om de ;buit to<e(e I 'Misdaad en techniek, sdadiger in de Ver. Stja- terdege rekening houdt (^orderingen der techniek, ook gerekend te worden zonals die zioh op het heeft ontwikkeld. Men St. Paul, da grooto It Mkhigan-meer lieibbeD In paar posüoopers be- pO, die deze mannen bij zaken waar men dien oest; uitbetalen. Den' feit hekend, Want toen |de stoep van het poat- gevolgd door twee vijl aan beide zijden van tweei politieagenten op im plotseling e®n groepje wee voor de deur staande xmen op hen af. Een der f dat een man een hand- pi hem richtte', ogenblik zag ook de an- difc en aangezien hij dacht andiet te doen te hebben, )t op den man, die viiel. kanten opeinden toen Indietien het vuur op jle fn, de beide postb'ewaker» ers, die de portefeuille lallen en liet postkantoor •een tweede maehinege- Ee bandieten een .Waren •li heen en het maig een at slechts de' beide agen- fden. {Jen liuinner, Pav- fla.g gedood, terwijl da vrij: ernstig .aan het hoofd bogl in, een der bandieten Idi® echter door zijn ka ler^ beide auto's werd ge- zioh van de portefeuille |meestier gemaakt, gingen net groote snelheid van rdijn achter zich ver- I or vervolging niet, mo- ida signalen gevend met •ene, waardoor de voer- hun een. vrijen door- i I i cm Poalsch (rich thuis, (lis te Konitz, waar 80 erd zij(n, ontstondjecn je incidenten, die ten van een opstand (aan- l i -t I II ddagmaal Wicrp'en de ge- plotseling op de qppas- en dezen en barridadeeir» l.k'en der inrichting ont- een hittere stfijjd miet de leen groot aantal oproer-' Iwerd. Ook eenige politiie- leaswajchterg werdlen vrï| 1 l r 9 tot den opstand, onge- j( in eerden uit het district gearresteerd en geboieid de gevangenis 'blijl hiet gle- I ig van gehouwen tegen uit de lucht. u bescherming van (aanvallen uit do ludht ooit de aandacht. Men' stichten van nieuwe go- Itening mede te houden: i'.v. de inzenders op da jlsvraag voor een nieuwl de HJij|ksbank te Berlijn 1 de maatregelen omschitj}- 'ensnht achten ter beVei- jelïjke aanvallen, sen in Duitschland, dodh r de geheele Weretii dies leze kwestie bijl een prijs- intwterp van een gijboitw oïajdht. Het wSjjst in pLb emiende 'boteelklenis vjan. 't fc is daarom' ook Van be- lillende prchitacten Van beklij]ken. enders 'bilijjkén er zes het besdhomlwing te hebben ft den lakonieken raad te i geen gelegenheid krijjgjfc nt, terwijl twee, waar- nekende architect Walter val uitvberig behandteleii. erming dient niet alleesn bon'w1 aanwezige personen >ch ook om het gebouw» Ikheid te sparen. Er Bient iu'w een ruimte aanwezig de 'bewoners zich. in vei. brengen, en verder dient danig te zlijjn geöonstra. or bommen veroorzafakth minimium 'Wordt beperkt, '1 uclite Nazi-gouwleider. dt uit Bolzano (Bozen): le Tii-oolsohe gouwleider die Dinsdagavond door 'b het huis van bewaring bevrijd, ie eergisteravond bot Italiaansohe grengsta- ner aangekomen. Er werd oes-verbaal van zijn aan- waarna Ji ij, onder politie- ressanone en vervolgens 'rfl gebracht. Tengevolge idens d® aohtervolging in ifer een vleesahwond aan ipgeloofpen, waardoor de as zeer moeilijk' was, «xm- mde het grootste: gedeelte tteund of gedragen: moeist -li I U l i Oj 'zienbarfJidc moord op hfXOXlcxrMT. Gisternacht ia de voormalige hoogleer- ,r aan de technische hoogjeSchool te Lannover. prof. Theodor Leasing, in de Ssjeohieche 'bad- «n kurplaats Martenbaa Hjwnuir hi1 vertoefde, aedert hij pa het aan Ba macht komen van het nazibawind in SWuilschlnnd uit zim (functie was ontisla- j gen, het slachtoffer geworden van een ^^Twrdaanslag. flEen onbekendie dader plaatst© oen ladder gen den buitenmuur van. do villa, Waap- f prof. Leasing met zijn vrouw WOomde I loste, staande op den ladder, twee re- Blverschoten door het raam: van prof. sssing's werkkamer. Eén der beid® ko- Els troi het slachtoffer en drong .via n linkerwang in den schedel. D® vrouw n den hoogleeraar vond haar eohtgenpot dend in zijn bloed zittend aan zijn Ihriji'tafel. jn bewustelooizien toestand rerd hij naar het, ziekenhuis overgebracht, laar hij des nachts te ongeveer één uur ■verleed. I De gébeele polifci'ema.chfc van Marienbad ierd terstond gemobiliseerd om aan het tiderzoek >en de opisjporing van den: dader ■tel te nemen. i 1 Inzake den moord op professor Thendor lessing vernoemt het Tsjeoho^lowaak- ha Persbureau nog, dat als verdachte jschouwd Wordt de uit Schanz bij Ma- lien bad afkomstige 31-jarige arbeider Hex Eckertj ieen beruoht strooper, die aeds wegens een overval vijf maanden ge- rangenisfltraf 'hoetft uitgezeten. Men neemt aan dat Eckert reeds over lei grens is gevluchtook is het zeker dat jij: medehelpers heeft gehiad. Henri Borcl f Donderdagnacht om! half twee is de kende letterkundige Cu journalist Henri pel in zijn woning te 's-Gravetthage na - korte ongesteldheid overleden, in den luderdom van 63 jaar. Pastoor v. Diorp had hem eenige dagen «evoren in de Katholieke Kerk opgeno- mta en h'ijl is voorzien Van Ide laatste HJH. Sacramenten Gods eeuwigheid inge- 'gaan. Deeds lang s'tond deze bekende schrij ver en Criticus de katholieke kerk maibijL [Dhr. Borel die in Den Haag geboren is, heeït nog eenigeu tijid de B. B. S. te Goes bezocht. Vele jaren was Hij! als re- igeeringsambtenaar in de tropta 'werk zaam. I I l Ernstig vliegongeluk "lp IJlava. Anela mieldt uit Ba,tavia: Een vim de Eoninginneparade op het -,Wiaterloop!ein, to Batavia terugkeerend vliegtiuig^is bij! 'oen noodlanding in het m'eer Tjiboero|c|j, nabijj P,adalarang tenerht gekomen. Dte kapitein 'der infanterie dr. ir. O. P. IM'. jM. 'Bogaerts en de luitenant der infanterie li, C. Pols werden gedood. Van het toe stel wterd de romp afgerukt. Yeilingsvcrcen. Ziiiil-Bevcfand te Goes 31 Augustus 1933 Groote veiling, I Zure Eliioie,tappiels 1,601,90 en dubbele Prineessieiboonen 59 per 100 k'g. Klein® veiling. Peren": Clapp's Favorite extra 1792 idem A 1416. idem B 1213, idem' P '810, Triumph de Vienne extra 20 23, idem A 1720, idem! B 131[5, idem C610, William's' Duchesse extra 13 16. idem' A 1116, idem B 912, idem C 89, Beurré de Mérode extra 68, idem A 68, idem B 57, idem! O 34, Beurré d'Amanlis extra 1718, idem A 1517, idem B 1214, idem' O 59/ Marguérithe Marilla.t extra 18, idem A 0415, idem B 1012, idem C 810, Maria, Louisse A 7, idem B 6, idem! O 35, Bonne louisse. d'Avrahohes 15 $1, Seigneur d'Esperen 825, Souv. Ala- dame Freyve 13, Soldat Laboreux 811, Beurré Hardy 1422, id. Lebrun 8 13, id. Wjlhelmina 57, Beukers ld. 1215, id. d'Aremberg 67, id. Clair- geau 510, Dir. fffules Guyot 10, Dr- Cornelis 40, Bon Ch ré tien Williams '810, Herzogin Elsa 912, Vlijigepper 1014, Lange Berzikpeer 69, ronde idem 46, Diamantpeer 58, (luttcpeer '1728, Pons, a la Cour 58, Fertility; 57, Dubbele Bergamotten 610, Espe- rine 4, Dluch. d'Angoulêmie 47, Mar- sepfijlnperen 46, DulfjeSperen 35, Col- lebontspleer 36, Sioharlakenpeer 25, Afval- en Kroetpeer 0,504, alles per '100 kg. i Appels: Trandp. de Crondels etrxia 14 20, idem 'A 1015, idem B 7Ijl', ideirnl O 47, Montes Codlin extra 1720, idem A 16—17, idem B 1:3—117, idem' C 8— 13, Hacq.ues Lobel extra 8, idem A 6 idem' B 48, idlem C 26, 'No^tarisaippel '48, Si-gne Tillish 610, Codlin K|et- .wic'h 48, Preslent van Lunteren 57, iZomer Co,urt Pienda 57, Ster-aplpel 8, Ganzerodes 46, Hondsmuil ,36, Bis marck 24, Ganzeboiut 3—5, Grofflzuitr 46, Beinette d'Automne 35, Kool- appel 35, Cliaarappel 35, Zoete Kib beling 69, id. Pippeling 47, id. Dob ber 57, id. Bloemé 46, Tuinzoet 5'7 Blomzoet 68, Afval- en Kraetappels 0,504. alles per 100 kg. [Pruimen: Rein® Victoria 616. (lef- ifersons 1217, Abrikoospiruim 813, Ca- taloni 711, Reine Olaude 1019, idi Claude Violette '911. Burhankr 8, Bqllle de Louvain 712, Róode 'Eierpruim' 6 11, GeLe idem 912, Afval- en Uit schot-pruimen 26, alles per 100 k'g; Divergent Blauwe Druiven 1732 per 100 k'g.; Meipenen 616 en Perzikken 113, beidie' per 100 stuks; Bloemen 3110 per 100 potten; Honing 0.35 per iflacbn. 'II Groentenveiling Van 1 September 1933. BoonenStoksnlijboonen f 1028, idem uitschot f128, Sitokprinchsse'boonen f16 20, Per'fectbóonen f1317, Diubbele PrinCesgen f 1014, idem 2e soort 'f 5 8, alles per 100 K'g. Diversen: Blauwe druiVen 1928, Tomaten f4—12, Zilveruien 'f7, Uien if 1.10, Kleine Uien f0.80, Aardappelen f 1.90—2.30, alles per 100 Kg.; Bloem kool f 9—16, 2o soort f58, 3e soort' f 1.70—4, Roodeklool f3.20, Wittekool f2, Groen® Savoyck'ool f 3.403.80, Andfijl- vie f2.10— 4.10, Krdpsla f 0.50—3, Knol- Seldmijl f 1—1.90, M-eloenen f4—18, W. Komkommers f 0.501.20, Groene ,ideJiï ff 1.10—1.60, Augurken f 0.03—0.11, Sel- dei|ij| f0.50fl, Wortelen f23, Bloe men fl2 per 100 bos; Bloemen f 0.75 .0.80 per pot. I GOE|S. Geboren: Maria, d.v. Anthonie Geluk en Magrieta Faasse, te Tholen Aaltje, d.v. Leendert Hibels en Hohanna Pdhinkel. 1 I Overleden: Paulina jVaa Waardenhkxrg, {41 j., weduwe vau Alphonsus Leo!p|oldus de Moor, te 's-Heerenhoek'. MIDDELBURG. Huw. aangifte'. A. L. Kampman 24 j. en 'M. |J1 v. Eenennaam', 22 j.C. van Luyk, 24 j. en P. V. dt Berge 22 j. l Bevallen: N. iSlturm'Breeï, 2 z. Overleden: W. E. den Boe'ft 78 'jaar wed. I. Wonder gem; K. Vreeke, 24 j. ongeh. d.; A. La D|ud, 77 j. wedn. P- Vogel. I twee reminen: A. V., Heiukenszand, G. H.f Kruiningea, f5 of 5 d., pl. H. [Wj KJ., Hansweert, f 10 of 10 d.i met motorrijtuig rijkten zonder achfcar. licht en rood liclhtPI. L., Goes, f5' Of 5 d,; G. F. B., Bergen op iZoom, pi. De p. K1., Oolij|nsplaat, f5 of 5 d. met motorrijltuig rijkten zonder voldoen de vioorliöhtenM. H1., Bergen op Zoom, C. M., Vlissingen, f 10 of 10 d.; mot motorrijtuig zonder noodzaak over rijwielpad rijden: A. iWl, Terapel, f5 Of 5 d.;: 11 I 1 mot motorfiets rijden zonder afgesloten! knalpot: A. P. d. Colïjnsplaat, f3 of 3 dagen; auto rijlden zonder nnmineibewijsG. P1, d. G., fl 3 of 3 d.; i fietsen zonder licht: P. G., Coïijjnsplaat, ®5 of 5 d. t i Kantongerecht te Goes. Door den Kantonrechter te Goes zijn veroordeeld wegens overtreding: met motorrijltuig rijkten zonder rijbewijs: C. M.. 's-Heerenhoek, f 15 of 15 d., iWj W'., Waarde, f 3 of 3 d. tapperijl na elf uur open houden: A. V de Si, K'apelle, f5 of 5 d. te Goes op straat 'bedrijf van liedjes zanger uitoefenen: H. A. v. Z., 's-Gr,a venhage, f3 of 3 d.; te Goes venten zonder Vergunning: D A. v. L., Tilburg, f3 of 3 overtreding Drankwet: II. J., Oudelan lande; Pl K., Driewegen; A. Rl., Ovezand1, ÏI2 of 2 d.; li I met motorrijtuig rijlden zonder nummer wiijjs: pi. L. 'Ri., Goes, f3 .of 3 d. met motorrijtuig rijlden zonder minstens WAT MENIGEEN NIET WEET. D|r. Conrado E. Planas, advocaat en heerenbber te Guantanamlo (Cuba) heteft een Yucia (tropisch® aardappel) gerooid, die 12 voet lang w'as <eax 275 Eng. pon den woog. Het Mexicaansche stadje Cholula bezit 365 kerken voor 6200 inwoners. ISdnghlee, een Hindoe-Vuureter, thans te 'zien op de Wereldtentoonstelling tia Chicago, kan met züjh tong een rood gloeiende (ijzleren staaf aanraken, Zondetf letse) te bekomen. VERK00PINGEN EN VERPACHTINGEN Septem|ber: ,i 8 Sehore, een hofstede, Van Dissel. 11 Goes, de Ambachtsheerlijkheid .Wiemei dingel c.a., Oele. 12 Goes, woonhuis, pakhuis en lerf, r Jonkers. j 13 's-Heerenhoek', woonhuis enz. Van Werkum. f j Ovezand, hofstede, donkers. Goes, bouwterreinen, pakhuizen, op» slagtexneinen, bouwliand, ènz., .Van P Dissel en donkers. wij vervaardigen stalen patent eggen ned. octrooy 19326, schuddend 4-, 5- ren 6-balks en niet schuddend 10-, 12-, 14-, 16- en 20-balka. firms iisk cappon heinkenszand. KINDERARTS Kot 17 Sept. geen spreekuur. Aangifte van nieuwe leerlingen vóór 17 Septembsr a.s. De leerlingen moeten in het jaar waarin zij tot de school worden toe gelaten, den 16-jarigen leeftijd heb ben bereikt. Aan on- en minvermogende leer lingen van goeden aanlag, kan ter tegemoetkoming in de kosten van hunne studie, een toelage worden verleend. Inlichtingen worden verstrekt door den Directeur, Ir. C. STEVENS. OOGARTS, MAANDAG 4 SEPTEMBER van 2—6 uur ZITDAG voor VOETPLATEN bn BANDAGES KUNSTLEDEMATEN GRATIS INLICHTINGEN dook VOET-SPECIALIST- ORTHOPAEDIST LANGEKERKSTR.9, G0ES.TEL.473 De "Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des nam. 2 uur (N.T.j te Schort in het café van Mej. de Wed. J. Luyk voor den heer P. TH. VERDURMEN te Schore publiek verkoopen: onder Schore op 't dorp a/d Steenweg bestaande uit Woonhuis, Schu ren en verdere Gebouwen, met Erf en Boomgaard, groot 29 A. 30 c.A. (225 R.), gunstig gelegen voor Koemelkersbe- drijf. 32910-28 Op gebruik 1 November 1933. Voor bezichtiging zich aan te melden bij dhr. Verdunnen. Nadere inlichtingen te verkrijgen ten kantore van Notaris v. DISSEL. De Notarissen E. C. VAN DISSEL en H. JONKEKS, beiden te Goes, zullen op des avonds 8 uur, in de „Prins van Oranje" aldaar publiek verkoopen A. voor de N.V. Bouwstotfanhandel en Steenhouwerij v/k m. D. DE PUTTER in liquidatie onder Goes a/d Zaagmolenstraat en daarachter en nabij de J. A. v. d. Goeskade en de Haven, samen groot 74 A. 60 c.A Op gebruik bij de betaling. B. Voor de firma VAN HEEL Co. in liquidatie: onder Goes nabij J. A. v. d. Goeskade en de Haven, samen groot 30 A. 65 c.A. Op gebruik bij de betaling. Alles dagelijks te bezichtigen, de pakhuizen echter Dinsdags en Don derdags van 24 uur. Breeder omschreven bij notitiBn, welke met kaart verkrijgbaar zijn ten kantoren van genoemde No tarissen. 32018-42 De Notaris H. JONKERS te Goes zal op des avonds 8 uur (N.T.), in de „PrinB van Oranje" te Goes, ten ver zoeke van den heer C. L. VAN DE VREEDE te Kloetinge publiek verkoopen te Kloetinge, Heernisseweg B 16, groot 2 Aren 75 Centiaren. Te aanvaarden na ontruiming, uiterlijk 1 Dec. 1933. te Goes, J. A. van der Goeskade no. 11, groot 1 Are 57 Centiaren. Te aanvaarden bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. Be zichtiging op aanvraag bij den eigenaar. 32021-30 Notaris D. C. VAN WERKUM te Heinkenszand, zal op v.m. 11 uur (N. T.) in het Café der Erven Van dbn Bulck te 's-Heeren hoek, krachtens art. 1223 B.W., publiek verkoopen met steenen Schuur (Garage) en Erf, aan den Molendijk no. 14 a, te 's-Heerenhoek, kad. sectie B no. 808, groot 1 A. 84 c.A. In gebruik bij den eigenaar L. STOKX. Te aanvaarden bij de betaling, uiterlijk 13 October 1933. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. Tel. 14. 32048-23 De prijzen der zijn nimmer zoo laag geweest als thans. Zij hebben bewezen telkenmale den gebruiker de hoogste voldoening te schenken, werkt onder de slechtste omstandigheden nog best en tot uw volle tevredenheid. Zij is en BLIJFT DE BESTE. Wordt ook algemeen in voorraad mede gerooid. Nieuwstraat 45, GOES, Tel. 10 Aan hetzelfde adres: te koop. Door wedarkeorlg to koopao bl] onza Adverteerder*, steunt man ook zijn olgon zaak. wij verkoopen bernard benzine moto ren 3 pk 225 gulden, 6 pk 285 gulden, 8 pk 365 gulden, 12 pk 505 gulden, marktschoone dorschmachines 520 g. firma izak cappon heinkenszand. pensionkamers te huur, Kalen voor ouden van dagen Zeer billijke prijzen. Brieven aan de Eerw. Overste. ij vervaardigen boerenwagens met beslaS met 3500 kg Lnn^, J*100?.611 en vallende schotten voor den prijs van 325 gulden. 'ma izak cappon heinkanszand. Stemmen - Schoonmaken Onderhoud en Nieuwbouw. prijsopgaaf gaarne. zaagmolenstraat 29 goes voor den tijd van 3 jaar, te 's-Heerenhoek, in den Westj- Kraaiertpolder, bawoond door den' Landb. CORN. ED(Ei WINTIER. Azn 'bestaande uit de gebouwten zt>0,aLo Huis, Sdhiiur, Keet en Varkens hok en de volgende alles asneem- liggende gronden, n.l. 1 H.A. 90 A. 40 c.A. Weiland. 2 H A. 23 A. 30 c.A. Boomgaard. 7 H.A. 56 A c.A. Bouwland. samen 11 H.A. 69 A. 70 c.A. InSc!hrij|ving^biljetteii worden in gebracht vóór Z^terdiag 9 Septem ber bijl Ar. CH. P. SiERiRARENS' te Goes. Aanwijzingen ter plaat se worden gegeven door Ar. Corn, de jlonge Lata., Zaadtelers, 's-Hfae- renhoete en door voornoemden land bouwer. een prachtig uitstekende pasvorm en extra steunband bij Firma A. R. DE MUYNCK Lange Kerkstraat 9, Goes Telefoon 473 VRAAGT ZICHTZENDING Speciale Bandage-Afdeeling met aparte Paskamer en eigen Ateliers. het van ouds bakende HOTEL-CAFÉ-REST. MARKT 26 TELEFOON 3083 Prachtige Omstreken^ Centrum van: MASTB08CH, LIESBOSCH en ULVENHOUTSCHE BOSCH. Speciaal adres voor BRABANTSCHE KOFFIETAFELS. Voor gezelschappen reductie. Aanbevelend, M. LIPS (Bij genoegzame deelname) Prijs: f2,75 RETOUR (veeren inbegrepen) Vanaf heden bij RECLAME HAMper half pond 20 cent Versche HAAGSCHE LEVERWORST per half pond 15 cent BOTERHAMWORSTper half pond 15 cent GEKOOKTE WORSTper half pond 15 cent ZURE ZULTper half pond 15 cent PRESKOPper half pond 15 cent TONGWORSTper half pond 25 cent KALFSGEHAKTper half pond 25 cent MOOI ROOKVLEESCHper ons 12 cent Zure Haring of Mosselen twee potten voor 25 cent. Tien Eieren voor 43 cent. Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. BERICHT! Ontvangen de nieuwe „TELEFUNKEN"- Toestellen met Electro- Dyn. Luidsprekers voor 110 GULDEN. TELEFUNKEN SERVICE STATION GROOTE MARKT 32 TEL. 367 GOES Zie EtalageZie Etalage van Or. J. B. MEENK, 5 ets. per stuk bij uw Apotheker of Drogist. Let op het portret en de driehoekzegel. Praktisch Zaketui van 6 poeders 28 ct. Groote finaneieele Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen, beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad' voor binnen* en buitenlandsche reizen. Goede wagens. Billijke tarieven. Rijdt veilig. Aanbevelend, Rijdt rustig. VOORSTAD GOES TELEFOON 416 PRIMA OUDE KAAS 60 ct. per pond ROODBQL 35 ct. per pond LEVERKAAS (fijn) 20 ct. per ons PRIMA ROOKVLEESCH 20 cl. per ons DUITSCHE LEVERWORST 16 ct. per ons PRIMA LAN8EVORSTSTRAAT22 BAKKERIJ GOES ALLE DRUKWERKEN DOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. wij vervaardigen wendploegen met vast voorstel, wendploegen met draai baar voorstel en wendploegen met voorstel om kanten af te ploegen, firma izak cappon hainktnszand.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3