VOETBEHANDELi Hi. J. G. KINDERM lange Vorststraat No Schouwir St. Elizabeth-Gest ZATERDAG 2 SEPTEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT N)EUWE ZEEUWS KERKELIJK LEVEN GEMENGD NIEUWS Letteren en Advertentiën Mevr. dr. PLANTEYI D0RREP/ houdt Dinsdag SPREEKUUR te van 10 tot 3 uur i „FOCUS" Fa. A. R. de Mu 2U!D-,N00RD-ENWE KRAAIERTPOLDEI •opWegslooten, Heul Duikers en Damn apWoeisdailS September andere voorstellen van B. en '.Wi. aan te houden. Dhr. Simons bloeik daar tegen en pleitte voor heit aannemen van de bezuini gingen van de commissie ad hoe. .Ook .Wie,tli. Goedb loed bestreed het voorstel-v. d. Wlaxt, wat dhr. v. Poel geest verdedigde. 1 Dhr. Do It,oo sjtelda .voor alleen de limine. voorstellen van B. ein Wi. eweoi aan Jhei houden. Hiermee kon dhr. v. d. Wart zich ver- fiemgen. I Dhr. Visscher was da,ar tegen. Al testlaag de verplichting tot heit,alen niet, men wil toch betalen, dus de voorteelten kan men g,erus(fc behandelen. Komende tot de voorstellen der c-omm. Bd hoe zei dhr. D|u Riao. laan heb G. Bi. "willen verzoeken om de begroo.ting-1934 reeds in overeenstemming te brengen met ids .richtlijnen door dia commissie aange geven. Dnr. Visscher en v. Poelgeest bepleitten allereerst aanstelling van 'n a.lg. bedrijfsleider; de laatste wilde niet de voorstellen der commissie a,an het jöasthuisbestuur opleggen. Dhr. De, Roo zei dait het niet zoo straf beooeld is -en formuleerde. het volgende voorsel t De ra,ad verklaart in het algemeen zich accoord meit 't rapiport van de commissie ad hoe en verzoekt hst Gusthuiabe-stuur do begrooting-'31 iu overeenstemming mat de in dat rapiport aangegeven ridhtlijine® te brengen. i Z. b. s. werd nu liot rapport aangeno men. Ter 'sprake kwam heit voo-rstel van jB. en W. over de dekking der tekorten door n iu 12 j,a,ar af te. lossen leaning van 80.000. Dnr. v. d. Wia, rt propageerde; aanhou ding. Steurt men vóór deze leaning, vóór dat de verplichting vaststaat, dan zouden ook andere inrichtingen om subsidie kun nen komen. (Rumoer) Nu is. er één, later misschien twee. V o or z.W,erp; geen knuppel in 'a hoenderhok. Na eenig debat werd tot aanhouding be sloten. Dhr. Vi sscher bepleitte vervolgens installing van 'n gem. ziekenhuis; de com missie ad hoc zou het onderzoek kunnen leiden. Dhr. v. d .Wart zei dat overheids- exploitatie duurder is. Dhr. Crucq: Nog duurder! (Gelach). Dhr. Visscher: Heit Gasthuis is volgens de statistiek een der duurste zie kenhuizen! Het voorst el-Visscher (in(stellen onder zoek naar mogelijkheid van 'n gem. zie kenhuis) werd m«t 7 togen 5 at. aange nomen. Tegen dhrn. v. d. Wart, v. Poelgeest, v. Helle, Go-edbloed en Eckhardt. Tenslotte werd de comm. ad hoe mat dankbetuiging ontbonden. Da Voor z. vroeg hierna, machtiging om op heit sportterrein nog 'n gebouwtje opt t© deen trekken, waarin 'n verlof! A ge vestigd mag worden, anders zal de pacht van de buffetten £'325 minder opbrengen, iZoo'ng eho.uwtje zal 1 1500 kosten. Dhr. De Roo laakte dat gem. werken da,ar nieit eerder in voorzien heel't. Men kon toch weiben welke afmetingen d|a Wet eischic. De gevraagde machtiging werd met 9 tegen 3 s't. verleend. De Voor z. deelde nog mede dait het geraamde bekort op; de exploitatie van heil sportterrein inplaats van f 1600 omgev. tt 1000 za,I bedragen per jaar. Hierna, sluiting. Conclusi e. Na deze zitting staat het dus vasit, dat üe ra,ad in zijn groote meerderheid de bur ger!, wil lafen betalen het tegenwoordig tekort van I 80.000, hoofdzakelijk ontstaan door de schuldige nalatigheid van. enkelen en du,t men zonder .eenige noodzaak ook in de toekomst de jaarlijksche, tekorten van heit gasthuis wil dekken. Bedankt voor raadslid. Naar wij vernamen heeft hedenmorgen dhr. v. Poelgeest, voor zijn raadslidmaat schap; bedankt. II j I Zi,n opvolger op de liberale lijst is no taris Jonkers. FORUM-HORLOGES de goedkoo- ptere der bet,ere. Langdurige garantie. Nieuwste modellen. A. M. SIMONS, Lange Vorsfjstraat 82. (Adv.) Koninginnedag. Na, de door ons reads vermeld-a zang- hulue en kinderspelen, in de middaguren, concerteerde Eiuphonia vu half -z-evfen tot S uur op de Markt. Tegen 'lat, uur hadden honderden Ir in - deren zich weer onder geleide naar de Groot o Markt begeven. Allen waren Voor - 2ien van een oranje-ballon. Eerst zongen ztjl nog eenige nationale liederen en toe® ging do stoet met de ontstoken lampuons en begeleid door de muziek van om plaatselijke harmonies door 'n groot deel jder stad. Het effect van dazen licht- ojptocht was fraai, vooral ,werd het een (fantastisch schouwspel daar waar hat ,-waler aUes weerkaatste. Op enkjele pElaat- een ontstak men nog,tot meerderen luister potten met Bcngaaisch vuur. Ongeveer 10 u,ur werd de rondgang beëindigd. Autotochten. Wij, verwijzen na,ar de annonces van dhr Ut van Eraassen in dit nummer, waarin auto-tochten na,ar Antwerpen, Den Haag en de Utrechtsche Jaarbeurs worden aan gekondigd. Dhr. Krijigex annonceert, 'n tocht maar de Jaarbeurs. Het nieuwe sportterrein. Het gemeentelijk sportterrein aan den Poldersoheweg zal Zaterdag 9 Sept. a.s. /des middags om 3 uur .officieel geopend iworden. i Naai wij) vernamen heeft ook''het St. ffacobuspiatronaat een der voetbalterreinen gehuurd. .Voor Herwonnen Levenskracht. Pe blocmpjesdag te® hate van Herwon nen Levenskracht, gehouden op 23 Augi j.l heeft opgebracht £170. Het doet 't pl. comité genoegen, dat 't publiek: dr dien dag 't (aangename piet 'b nuttige wist te vermengen. Hiervjoor dank ATstandmarscli. 1 1 t '- Als zoovele andere organisaties oerJei- deden, heeft nu, ook de Gpessch© voetbal-- en ath.-vor. een langen afstaudmarsch (40 KA!.) uitgeschreven en wel op ZpnJ dag 24 Sept. 1933. Stapt "10 uur Groots Markt. Het plan bestaat ieder jaar een dergelijk en marsch te houden. VOOR, BE,KERS EN MEDAILLEiS is heit- aangewezen adresSIMONS GOUDZAAK. Verschillende; modellen voorradig, //iet etalages, vraagt prijisoourant. (Adv.) 's-Gravenpioldcr. De raad dezer ge meente vergaderde Woensdagnamiddag- Ingekomen is n.a. een schrijve® van den heer Lokërse, dat deze rij® Renotei- ming tot raadslid niet aanneemt. Aan '<1<? beurt is nu de heer M. Oele. Ing6kom|ön is een verzoek van de koffiehuishouders, om hun zaken op Zondag open te mogen en zoo anders, sinds de invoering1 der )Zon- dagsluiting, ontheffing van de biljartbo- lasting. I lü|e heer Mol maakt er aanmerking op1, dat men telkens met dit vepzoeik komt. (Wethouder Bakker wil wel, voor de toekomst, ontheffing van biljaptbolustiug geven. Die Zondagsluiting «toet echter ge handhaafd bUjlven, Spr. heeft geen Vrijheid anders te zeggen. Aldus wordt besloten, nadat wethou der Schouten er rijn spijt over betuigd heeft, dat openstelling op Zondag dooi den raad niet toegestaan wordt. De heer Verhuist maakt er aanmerking op', dat de raadsleden niet in staat Zijn het belastingkohier in te zien, in verband met de schoolgelden. Waarom krijgt het kerkbestuur wel opgaven?. D» voorzitter wijst er op, dat die sléchts enkele bepaalde gevallen nootlig hebben, in verhand met de kerkelijke belasting. De heer Verhuist wil zijn stem dan niet aan de rekening geven. H!ij| kan er niet voor instaan, dat de schoolgeldbedija- gen juist geheven worden. B. en (W, stellen verder voor, een ste un regeling in te voeren voor land- en bouw vakarbeiders. Geschikte werkobj-ectgu rijn cr niet. D:e heer Koster wil delfwerk ap» de slooten laten .uitvoeren. Wethouder S'chcuten Wijst er op, dat liier geen slooten rijm, die daarvoor iu aanmerking komen. Met eenig ander werk zou men dit uit handen nemen v.an don gemeente-werkman. Sp'r. wijst verder op wat reeds in werkverschaffing uitgevloeid werd. Dat is ook niets. 1 Do heer Koster stemt dit toe. Wethouder Schouten mcrkt verder op', dat dit voorstel, Volgens globale bereke ning oen f 3000 zal vragen, De heer Kpster is tegen het voorstel, zoolang er nog een kleine kans op arbeid is. Als men mot steun begint, is er geen eind ,aaai. Desgevraagd merkt de voorzitter op, Idat de door B. en W, gedachte regeling luidt voor kostwinners, ge-liuwden en on gel ïuwden f6 per week, benevens 50 pet. per gezinslid, (beneden 18 jaar, boven de twee personen. Voor Kostgangers f 5. Na nog eenige discussie wordt t voor stel van B. ten W. aangenomen met de stem van den heer Koster tegen. .Wethouder iSldhouten stelt voor, wat de financiën betreft, voorimpig Van de zaak af te zien ;en latei' too inoodig) een, tfi.jdellijk)a geldleening ,aan te vragen. D|a belasting is reeds meer dan hoog genoteg. Dit werd aangenomen. Hanswccrl. .Woensdagavond omstreeks 11 uur is brand uitgebroken in het ciajfé annex woonhuis van den heer P. Schot. Alles stond weldra in lichte laaie. Hoewel de brandweer direct het blus sellings werk begon, kon zijl toch niet verhinderen, dat alles geheel afbrandde, I Wel mocht het haar gelukken de aan het café grenzende doncerbzaal te behou den. Die oorzaak is onbekend en verzleke- ring dekt de icliade. Persoonlijke onge vallen kwapte® niet Voor. Donderdag had te Hansweert een ernstig ongeluk plaats. H.et 13-jarig doch tertje van dhr. de P. stak plotseling den weg over toen de motorpijldai' B. uit Kruiningen kwam aangereden. Het was hem niet mog-etijl^ liet meisje tie ontwijken, Ernstig gewond werd het Opgenomen en spoedig was geneeskundige hulp nauwezigt Volgens ooggetuigen treft den motor- itijlder geen schuld. Heink'cnszand. Installatie pl a s- toor Kleintjes. Gisteravond^is onze nieuwe pa.-t.oor dia Z.E:. heer Kleanitjes1, onder groote 'belangstelling *n zÜ(n' nieuwe parochie verwelkomd. De heeren kerk- en annmeesters leidden den nieuwen herder iin de kerk. In het, middenpad der kerk! ston- aen bruidjes met, bloemen en een -groep misdienaars, die Z.Eierw. op' e.en .kussen den sleutel van heit tabernakel overhan digden. Na het Lof sprak de pastoor nog een dankwoord vanaf1 de kansel voor de hartelijke ontvangst. Kortgene. Woensdagavond werd in hef café De R-egt alhier een bestuiurSv|e|td gadering gehouden van de Vercenigjin? „De Noord BweLandsehe brug." Mede wareu ter vergadering aanwen.» twee ingenieurs namelijk de hoeren Dlorsi eu Van Gelderen. Stort, die op uitnoodi- ging van den voorzitter, de mógelijkheden ontvouwden om den. brugbouw tot stand te brengen. Dn heeren verklaaa'den ric-h bereid een vo.ortoopig schets-ontwerp. Ito vervaardigen en zoo noodig met verschil lende bestuurscolleges de noodigo bespre kingen te voeren. De voorzitter zegde, na uitoeiini.-'tting do heeren dank voor hun uitgebreide toe t lichtingen. ijl',1 Biervliet. Blij) gelegenheid Van den ver jaardag van de Koningin gaf het muziek gezelschap een doneert op de Markt on der leiding van den onder-directeur, d,en heer J|. Anthonisse. Het kinderkoor onder leiding van den heer L. Goedbloed en de zangvielreeiui- ging „Excelsior" onder leiding van den heer M. Ma,as, zongen daarna eenige lie- deren,_ I Tot slot doinc|erteerden „de Cadzan- dria's''. iSrlioandijke. Dc heer C. A. Buigh heeft ontslag genomen als lid van .den gemeen teraad, wegens Vertrek naar .elders. Tcrneazeii. E.enige weken geleden wer den vanwege de stoomtrammaatsch. Hulst ■.Walsoorden een drietal autobussen be steld, thans bericht de „Tern. O." dat reeds Woensdag de 2 kleinste rijta. gearri veerd. i I 1 Het zijn Keurige Minerva-tautobussen, .jgohouwd volgens de nieuwste eisehjen en gemakken. Pte laiutoibussen rijln ingericht met 24 gemakkelijke, stevigvteierende) zit plaatsen. Zp zullen echter 'pas in dienst komen mlet ingang van de winterdienst- regeling en alsctan zal het personenvter- voex, bpho.udens uitaondering, vbor par ticuliere gelegenhed|en, met autobussen worden uitgevoerd. 1 Die Zreinvschc luchtllijjn. Op de Zeeuwsc'he luphtllij|n zullen met ingang van 4 September ingrijpende ver anderingen worden ingevoerd. D,a exploitatie van het trajeett Vlis- singenKnocke, zal in verhand met het «inde van het badseizoen niet worden voortgezet. Voor het .overige gedeelt® zullen de dienst worden beperkt tot 'sMaandags, Donderdags en Zaterdags, met dien ver stande dat op die dagen een ocihtend- Dn middagdienst iu iedere richting verze kerd is. Des Zaterdags wordt de ochtend dienst naar Zeeland tot na het "middag uur verschoVen. Deze regeling duurt lot 18 September- De diracltie van "de K.L.M. ovlerwefejgt echter den dienst ook gedurende den win ter in stand te houden. jb LAND- EN TUINBOUW^ Niettwei cvpor 1 belciunu-ring. Naar aanleiding van het bericht betref fende de conlingenteeriug van den invber van ,a;ardai>pelen in Engeland Verneemt men, dat de maatregelen der Englölsc'ho regecring onzen ree-ds^ aoo zWaap g(htW- fen export opnieuw een gevoeligen slag toebrengen. Nederland is steeds het voorniuato'ste exportland yoor anrdappelen naar "Enge land geweest. In de 4 maanden Spptekn- ber tot en mét December 1930 expor teerde Nederland 24 millioen Kg. aard appelen naar Engeland. ïn 1931 konden wiijl on2en eXport in die maanden vermeiejr- deren tot 80 millioen Kg. Toen kwam het Engelsehe invoerrecht op aardappelen vhu 1 pond st. per ton, waardopr onze export over genoemde maanden in 1932 slechts 12 millioen bedroeg. Hoewel 1932 dus reeds een ze,er slacht jaar voor onzen export is geweest, wor den wljj thans gedontingenteerd op 60 plot. van de in dat ongunstige jaar geëxpor teerde hoeveelheid. WEiEKLIJST van 3—9 Sept. ZONDAG, Mis van 13en Zondag na Pinksteren, Gloria, 2e göb. a eunotis, 3 na,ar keuze, Credo. Praef. Drieëenheid. MAANDAG, Mis van 13en Zondag Kna Pinksteren, geen Gloria, 2e geh. a cunc- tis, 3 Geilooviige Zielen, 4 naar keuze. Geen Credo. DINSDAG, Mis H. Laurentius Justi- nianus, Bisschop Belijder, Gloria, 2a gab. a eunotis, 3 naar keuze. 'WOENSDAG, Mis van dien Zondag. Geen Gloria, 2a geib. a eunotis;, 3 naar keuze. Geen Credo. DONDERDAG, Mis als gisberen. VRIJDAG, Mis van Maria Geboorte. Gloria, Crado. Praef. van Maria. ZATERDAG, Mis van Maria Geboorte, Gloria, 2,a geb. H. Gorgonius, 3 II. Geest, 4 Paus. Geen Crado. Praef. Maria. GOES- (Parocliie H. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking H,. Communie om half 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 uur, half 8 de Vroeg-, 10 uur de Hoogmis. Schaalcolleote voor de Kerk. 12Va uur Maria-Congrejglatie voor de jongere jongens, 3 uur Lof met Rozen hoedje, half 5 Maria-Congrejgatie eerste afdeeling jongere meisjes, 5 uur Patro naat. Maandag, Dinsdag en Woensdag slechts één H. Mis om 7 unr. De H. Communie wordt ook o.m 8 uur uitgereikt. WOENSDAG, 's iav. 7 uur Lof met rozenhoedje. DONDERDAG, 's av. half 8 Congrega tie der H. Familie. VRIJDAG, 's av. 7 uur Maria-Lof met Rozenhoedje. ZATERDAG, vanaf 4 uur biechtgele genheid, 7 uur Maria-lof met posenh. Panselïjik dankwoord. Naar aanleiding van het gemeenschap pelijk herderlijk schrijven over de moderne stroomingen, uitgevaardigd door hat Hoog waardig Episcopaat van Nederland eu op Zondag 16 Juli j.l. in alle kerkan van den predikstoel voorgelezen, mócht de Aartsbisschop van Utrecht namens dien Pa.us een dankwoord ontvangen van Z. E. kardinaal Pacelli, Staatssecretaris van Zijne Heiligheid. Fitter van der Meer wordt monnik. Naar „Het Huisgezin" meldt zal de bekende schrijver en bekeerling Pwfer van der Meer de Walcheren opi 2 Oc tober a.s. zijn intrede doen als postulant bij! de Benedictijnen van-de St. Baulus- abdij in Oosterhout. Ook zijn echtgenoote zal den sluier aannemen en wel iim een klooster der Be-- nediotinessen in Frankrijk. Piet-er van der Meer de Walcheren ward in 1S80 geboren, studeerde te Amsterdam oude talen en wijdde- zich aan de letter kunde. Ili schreef eenige roman® en ver halen, o.a. „D-e Jacht naa-r het Geluk". In de jaren voo-r den oorlog ^verd hij t« Parijs in de Katholieke Kerk opgeno men. Da zoon van Pi-eter van der Meer was priester-monnik van de St. Panlus-abdij. waar hj, in heit begin van -dit jaar op ruim dertig-jarigen leeftijd is overleden. De dochter van het echtpaar Van der Meer is novice in li-et klooster der Ben-eidiotinefe- sen „Notre Da-me" te Oosterhcmt, Twee vrouwen verdronken. Gisternacht kwam-en de heer D. Turk en ae dames C. M. Pieohfc -en C. v. Schagon van het Oranj-efleest te Né-u vv- W-minclpi terug. Te Oude-Wetering )rachtten zij niet ©en roeibootje zonder ricm'em van dan Ringdijk naar Oude-Wlebering te komen. Midden op hot waiter w-erden zij door e-en motorhoiot, wielk-er stuurman liet roeibootje door de duisternis blijkbaar niet heeft opgemerkt, overvar-en. De drie opvarenden geraakten allen te water. De heer Turk, die kon zwemmen, kon den overkant, bereiken. De vrouwen zijn verdronken. De lijken zijn gisterochtend op-gehaald en naar Vennep vervoerd. Dood gevallen. -Woensdagavond viel de 19-jarige W. in snelle vaart be Ter windsel en, gem-eiein-to Kerkrade ,van zijn rijwiel eu kwam met lie-t hoofd op den wag terecht. Hij bl-eef bewusteloos liggen. Melt een sched-elbreuk werd hij naar het ziekenhuis te Kerkrade gebracht, wa-ar liij- gisteren is overleden. Rij het baden verdronken. Eergisl ermiddag omstreeks 3 uur is op heit;^ strand t;e Sclieveningen een 17-jarige Duitsclie jongen, G. Wl. S. genaamd, bij hëitt baden in zee verdronken. Hij had ziek te ver in zee gewaagd -en verdwieien plot seling in -de diept,e. Later i-s het lijk aan gespoeld en door den Geneeskundigen Drenst naar het ziekenhuis; gebracht. Eiergtefermiddag (ia j.^ 30. jarige, appelplukker Den Harto»i uit bclioonrewoerd, in zijn sicslnaflttöjd 'in 11e Linge, bij Leerdam baden. Hij zonk' plot,se- ling weg in de diepte en kwiaun niet meer boven. Zijn lijk is lal,er opgehaald. De man laai; e-en vrouw en een kind achter. Straatroof'. Donderdag heci'f te Amsterdam opl den Olympiawe-g een brutale overval plaats gehad op -een kussier van den Gemeenf(elij- ken Woningdien-st, die huren a.an het op halen was. Een man- bracht den kassier eenige slagen in het, gezicht toe, waardoor d-eze neerviel. V-ervolgens ontrukte de dader hem een 't,ascl\, waarin f.3000 zat -en zette kat op «en loopen. De kassier was echter nog dusdanig bij zijn positie ven, dal- hij kon roepen„Houdt den dief". Die ze was o^pl die ileitis van den kassier ge- sprongen -en ginig mot, groote vaart er van door, den Olympiaweg af. Een burger, die bet geh-eele geval -gezien had, zette hem eveneens opt de fipt,s na -en wist hem ap bet einde van den Olympiaweg tagen dan giond lp rijden. Dei dief na ui hiero,p de beenen, de fiets -en h-et- geld in don p/teek latend. Echter hadden ook andere bur gers de vervolging ingezet en men smaak te liet genoegen, den dader te arres.teeiiten en over te brengen naar het posthui-s Olympiaweg, vanwaar hij vervoerd werd na,ar het bureau Overtoom, waar de zaak' nader onderzocht zal worden. De- kasjsier lieefifc vervolgens zijn tasoh mot geld opgehaald. In de nabijheid van do woning, waar de aanslag' Werd -ge pleegd, heeft men een stuk looden pijtn gevonden, gewikkeld in een kramt. Dit wapen is in beslag genomen, i Deze za,ak heeft gisteravond «en ver rassende wending1 igenomen. D-e politie had den beroofden kassier gisteren mogl uioodig voor het verstrekken van nadere inlichtin gen; miaar hij was den heelen dag .p-ergöns te vinden, -en ook' niet' verschein-en in rijln betrekking bij, den woningdiems-t. Gisteravond is hij zich kómen melden op nel politiebur-e-au Overtoom. Daar heelflt hij' toen medegedeeld, dat d-e -geheete zaak eien doorgesitoken kaart is gew-e-eisit. Zij' was op touw gezet door hem, den kassier, en een and-er, een jongeman, die dem rol van beroover heeifitj vervuld. De kasai-er. een jongeman van 24 jaar, is (hams ook opgesloten. I - 1 1 j Inbraak (o N-oordwIijjiï aan Zee. Gistermorgen vroeg b'emeikl-e de huisbe waarder van villa Landzicht, gelegen aa,n den Koe-pelweg te No-ordwlijjk aan Zee, eigenaar de heer E. te R-otterdam, Onraad. Hjijf zag hij! het na-deren van de villa twee mannen do-or -een geopend raam verdwijl- n.e?' waarschuwde onmiddelliijik de po litie ent rachtte de mannen te violgen; Met madewerking van een agent vhn ploT litie en eenige burgers wierddn da twefc personen op eenigen afstand' van d© villq- gearresteerd en ovea'gtejbhaicht naar het politiebureau. Tijjdens de overbrenging trachtte oen der gearresfje("gdein, tevler- igèeifs eenige mbrekexswerk'tuigén. en ec^j geladen revolver ongemerkt te "doen var- dwtijhen. De politie bleek hier Ben zeer 'goede vangst te hebben gedaan. De gear resteerden, Rotterdammers, bleken beruch te inbrekers te rijfn. Bij- een ingesteld onderzoek bleken dq inbrekers in de villa een ware yteiwaes- ting te hebben aangericht. Alle kasten, laden -en^ bureaux waren opengebroken.' Een aanzienllijPce buit, bestaande uit kost- 'hare ju woelen en eenig geld. Jagi reeds gesorteerd en verdeeld op een aanrecht iu de keuken. Blijkbaar werden de man nen verrast do-or den huisbewaarder en hebben geen tij|cl gehad om de buit m«|e te nemen. i "Misdaad en techniek. Da modern-e misdadiger in de Ver. Sta ten is een man di-a terdege rekening houdt mat de modern© vorderingen der techniek. Daartoe -dient dan ook gerekend te word-en de oorlogstactiek, zooals die zich op heit land en ter zee heeft ontwikkeld. Men «orde-ele zelf: Te St. Paul, de. groote graanstad a-an het Mi-chigan-meer li-eihben vijl bandieten -e-en p-aar posttoopers' be roofd van 30.000, die deze- mannen bij zie-h hadden voor zaken waar m-en dien dag de- loonen moest, uitbetalen. Daü bandieten was dit feit hekend, Want toon da 'beide loopers do stoep- van 'het post kantoor afkwamen, gevolgd do-or twee póst,bewakers, terwijl aan beide zijden van den hoofdingang twee- politieagente® op post stonden, kwam plotseling ee.n .groepje mannen, die uit twee voor de deur staande -auto's waren gekomen op. hen af. Ben der beide -agenten zag dat een man -aan hand- machinegeweer op- hem richtte'. Opi hetzelfde oogenb-lik zag ook de an dere politieagent dit en aangezien hij dacht slechte met één bandiet be doen tie hebben, losta hij een schot op- den man, die viel. an verschillende kanten opeinden toe® editor andere bandieten lie-t vuur opl do beide politiemannen, de b-eade postij -wakers ■en de twea loopers, die de portefeuille me't geld lieten vallen -en het postkantoor invluchtten. Met -een tweie.de machinege weer -sproeiden de bandieten een Waren kogelregen om- zich he-en en het mag een wonder heelen, dat slechts de beide agen ten getroffen werden. Elen hunner, Pa,v- lick, werd op s"la,g gedood, terwijl de tweede, Yeomen, vrij; ernstig .aan het hoofd gewond werd. Hij- slaagde er nog in, e-en der bandieten ne-er te schieten, di-e «joh-ter door zijn ka meraden in e-en der b-ei-de auto's werd ge- holpen. Nadat, ziji zi-ch van de portefeuille met geld hadden meester gomaak-t, gingen de bandieten -er met groot® snelh-eid van door, een rookgordijn achter zich var- spreidend, waardoor vervolging ni-e-k mo gelijk was, en luide, signalen gevend met een lcraieh4;i^e serene, wa.ardooa* de voeir- tuigen stopten en hun ©e® vrij-ein door tocht lieten. Opstand in cm Pnalsch tuchthuis. In een tuchthuis te K-onitz, waar 80 personen gedetineerd rijk, pntstonriein Woensdag ernstige incidenten, die ten sLotte het karakter van een opstond han- ïiiunen. j Tijldens het middagmaal wierpen de ge detineerden zich plotseling op de oppas sers, overweldigden dezen en barricadeer de eetzaal. In de vertrekken .der inrichting ont- slpnd vervolgens een bittere strij|d mlet de politie, waarbij een groot aantal oproeav kraaiers gewond werd. Ook eenige politie beambten en grenswachters werdlen vrij ernstig gekwetst. I De aanstichters tot den opstand, onge- veer twintig gedetineerden uit het dïstrictü LWarscha|u, rijln gearresteerd en geboeid en opgesloten in de gevangenis bijl het 0e- rechtshb'f j Bescherming van gebouwen tege» aanvallen uit de lucht. Het vraagstuk Van bescherming va® gehouwen tegen aanvallen uit de lucht trekt meer dan ooit de aandacht. Men! begint -er blijj het stichten va® nieuwe ge1- bouwen reeds rekening méde te boude®: Zoo moesten b.v. de inzenders op da -uitgeschreven p-rij^Vraag voor een nieuwl nootdgeblouw van de Rlij|ksb-a®k te Berlijn m een toelichting de maatregelen olmbchiÖ- ven, di-e zïj| gewensclit acliten ter beVei- liging tegen dergeljbe aanvalfen. Dit is niet alleen in Dujtsehland, doch wellicht ook over de geheiele werefJd <te eerste maal, dat dezé. kvvlestie bijl een prijs vraag voor het ontwierp Van ©ea gejböuw ter sprake is gebracht. H-et wijpt in (eJJc geval op de toenemiemde beteeklenis v)an 't vraagstuk, en het is daarom' oo-k vbn be lang, hoe versehillenide prchibe|citen Va® naam het geval bekijken. .Van de 38 inizlenders 'bJlijjken er -zes het vraagstuk buiten heschaujwing te hebben gelaten. Een geeft den lakonieken raad te zorgen, dat men geen gelegenheid krijjgifc tot bombarde-mént, tervVijl twee, waar onder ook' de bekende architect Walter Gropius, het geval uitvoerig b-ehandlelen. De luollifbesidherming dient niet alleen om de in het gehou'w1 aanwezige personen te beveiligen, doch ook oon bet gebouw zelf' naar mogelijkheid te sparen. Er Hient dine in het gebou'vv een ruimte, aanwezig te rijn, waarin de 'bewoners zich in vei/ ligheid kunnen brengen, en verder dient het gebouw' zoodanig, te zlijjn geconstru eerd, dat de door bommen veroorzaakte schade tot een minimluih Wordt beperkt. De ontvluchte N a zi-g au wl ei do r. Vaz Dias meld-t, uit Bolzan-o- (Bozen): Franz Hof'er, de Tü-oolsch-a gouwleider der N.S.D.A.P., die Knsdagavond d-oor partijgehooten uit liet huis van bewaring ta Innshrueck is bavrijd, i® eergisteravond om 10 uur -a,an haf. Italiaansehe grenssta tion op den Brenn-er aangekomen. Er werd een officieel proces-verbaal van zijn aan komst gema-akt, waarna hij. onder ptotiti-e- geleide naar Bresis/anone en vervolgenls naar Bolzano werd gebracht. Tengevolge van een schot tijden® de- achtervolging in de -auto heeft H-ofer ©en vleeschwond aan de rechterknie opge'looipen, waardoor de tocht over den pias zeer moeilijk wais-, om dat Hofer gedurende het grootste, gedeelte van den weg gesteund of gedragten moest worden. j Öplzicnbarendc moord op Gisternacht is de voormalif - «ar aan de technische hoo JHannover. .prof, Theodor Lee tTsjechische 'bad- -en kurpilaa,tis iwaar hi1 vertoéfd-e, sedert hij Üa m-acht komen van li-et na Duitschland uit zira funotiel gen, het sla,chtoffer gewordt jnoordaanslag. |Een onbekende dader plaatst Jjegen den buitenmuur v-a-n de in prof. Lessing niet zijn vrt en lo-ste, sta,and-a op den ladd Volverscho-ten door het ra,am iLessing's werkkamer. Eén -dn gels trof' het slachtoffer en Iden linkerw-ang in d-en sclhede" IVan den hoogleera-ar vond Iia. ^^idend in zij1® bloed zi-tbe jshrij-ffcafel. In bewusteloo- rerd hi;, na,ar het, zi-ekenhuis, «raar hij das nachtjsi te onge ■verleed. I De gah-eiele pblifiemaeht va werd terstond gemobiliseerd -onderzoek -e,n de opsporing v, jdeel te meimen. We Inzake den mbord opi prof- leasing vern-aem'fc het Tsje tlha Perebureau nog, -dat dbescbouwd Wordt de nit Sel ïienbad afkomstige 31-j-ari, iMex Eekertj -een berucht s (reeds wegens ©en overval vijf ■vangieni-seitraf li-eelft uitgezet,ei K Men noemt, aan dat Beker -0a grens is gevlucht; ook i-s b Ifcij- medelvelpers h©eft gehad. Henri Borcl Donderdagnaicht om' lialf Mtkende letterkundige en joui orel in zii'n woning te 's-G »,en korte ongesteldh-eid over ouderdom van 63 jaar. a Pastoor v. Dbrp had hem tevoren in de Katholieke Z pitmen en h'ijl is voorzien vh" Geven met blijds kennis van de geb van een Zoon C. W. DOGGE M. C. DOGGE-BO Goes, 2 Sept. 1933. -wij vervaardigen stalen patent c ned. octrooy 19326, schuddend «n 6-balks en niet schudden! 12-, 14-, 16- en 20-balks. firma tzsk cappon heinken: KINDERARTS tot 17 Sept. geen spreek OOGARTS, MAANDAG 4 SEPTEM van 2—6 uur ZITDAG voor VOETPLATEN en BANDJ KUNSTLEDEMATEN GRATIS INLICHTINGEN VOET-SPECIALIST- ORTHOPAE 1ANGEKERKSTR.9, GOES. TEL PENSION KAMERS TE HUUf ZALEN VOOR OUDEN VAN Dl *«or billijke prijzen, «eleven aan «Ie Eerw. Ov ■wij vervaardigen boerenwagei 10 em breed beslag met 35 /draagvermogen en vallende sc( Yoor den prijs van 325 gulder tirmi tzak cappon heinken

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2