Is Gij ERKEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Eerste Blad 8 September 1933, klagen 5CHE COURANT Ibliek verkoopen HOFSTEDE, Iette Dienstbode elboer's Kruiden 'ortelboer's Pillen IITGEV0ERD I ill DIT BLAD VERSCHIJNT- nF<5 niwcnaoe lr*l 1 I DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'l1 ContractregelpHjs, te begim^n^bjj^soo' régel d ^0r j jj DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS I Dit nummer bestaat uit twee bladen OVER DE GRENZEN j X 'evlfnMW611 t 0f!zeS-ln® - viSr3" SvT" eormiE0he ad- BooZSZ Sti^tn^rma^6Ver Vaö S M den man ileeft ^ad S tët AmerikatSpfca,a^Cte V*t n BUITENLAND BINNENLAND f! UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES [rd is. Deze Wtet wil hefc zinshuis maken tot «etn iets. Noch het loon van noch de meubelen in hel beslag wordiein genomen, rldik1, zoo wordt in die weit®, tejgd, vervalt heb gezin tos zijn sötTuld, wanneer hot' betrekking verliest, drinkt (tenis komt. Voorfcaantg zal k© gWvalle® intact 'blijVem, >fd zal gedwongen worden, tetreeren en bijzoiiderhedem )ver zijn gezin en hui'shoiu- 'en. In gevallen, dat het i verantwoording voor zijp I de staaf gemachtigd, tus- lomen om te zorgen voor g van hot huishouden em kinderen. Brand in ren vliegtuig, Ivan 27 Aug, is (brand uit' mord van het postvliegtuig; e, tijdens de vlucht bove® oinMoulins, rafist sprong met zlijjn pn- hoogte Van 2500 meter erd op den grond na.blij de. 17 kilometier van DfecizteJ •de het ongeval Wij de po, Ilt eahter het vuur m'eesfceiC' ervolgdei iziijjn weg en land veld Bron, rondvlucht over Europa, e wan luchtvaart in Frank- een vliegtocht boven Du- Ie bedoeling is de jongst® in de Fran-scta burgerlijke jonen. De route zal gaarr Amsterdam, Malmo, Sitaefe'- 1, Moskou, Kief, Baedapes, minister van luchtvaart* tden, waaraan drie van de ito passagiersvliegtuigen n, n.l. een Dewoitffle-, een I leen Wib ault-P enhoet. Der kunne® elk van a-eht toii rs vervoeren. dt tegen het eind van de- ondernomen. Ijaris E. C, VAN DISSEL, zal op 2 uur (N.T.) te Schort in. van Mej. de Wed J. LuyTc heer P. TH. VERDURMEN te (ore op 't dorp a/d Steenweg, 4e uit Woonhuis, Schu- verdere Gebouwen, en Boomgaard, groot c.A. (225 R.), gunstig voor Koemeikersbe- 32010-2& 1-uik 1 November 1933. eziehtiging zich aan te? j dhr. Verdurmen. inlichtingen te verkrijgen re van Notaris v. DISSEL. is omstandigheden ter- d bij Mej. F. HOOR- eraniumstraat 10, Goes. NUMMER 104 ZATERDAG 2 SEPTEMBER 1933 298TB JAARGANG an trage ontlasting, gal, koortsigheid, maag- of pijn,geen eetlust,slechte ertering enz., neem dan Izijt spoedig weer her- f erkrijghaar 60 cent othekers en Drogisten niet Adverteert, Ben recht op succes ig, slechte spijever- inflnenza, lusteloos- n, enz., want door Of Of's Pillen tela zijt ge binnen Probeer ze maar nlzame uitwerking. Wta. 13167-40 PWE ZEEÜWSCHE COURANT Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. 'I r| r Q ra ft n r JT 'J t O DINSDAGS II Abonnementsprijs f 1 90 oord' Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager I .JROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN VAN iW: e c i; r ei v ut a GienoegeUj-ker is de wereld er in de vacantietijd alweer niet op geworden. Dei goede geest om de. vele liulplmiddelen en de wonderen der techniek iin diems'fc te stellen van de gteheele jne-nschheid, ont breekt nog immer. Liever gebruikt men zijn verstand, macht en vermogen am de geestelijke en stoffelijke verwarring .gfoo- ter te maken, 't Tekort aan hoogere be ginselen bij 'de meeste autoriteiten, wreekt zich, Duitschland staat nog altjjd in heit tee- ken van liet groote woord, de mooi© be lofte en de schitterende parade. Thans kreeg .Neurenberg weer de beurt, ter ge legenheid van den partijdag van het mat. eoc. Marchieerendiei colonne's, daverende1 re devoeringen, vaten eere-wijn, loftuitingen en onderscheidingen, 't Geheel «n- wel doordachte reclame-eiampagnie voor de bo venliggende partij, sterk in het uiterlijke en oppervlakkige. Vraagt men de nat. soo. evenwel naar hiun daden ,dara kuntnen zij op niet veel meer wijzen dian negatieve krachtsontplooiing, baantjesjagerij en mis bruik van de macht. Die verhalen over de toestanden in de concentratie-kampen zijn ontstellend. Tien duizenden worden er lichamelijk en gees- letijk zoo gekweld, dat hun weerstand ten slotte bezwijkt. De jongst© heldendaad van .een nat. eoc. is dei moord opt proif. Lessing te Mariënbad, wiens ©enigste- mis daad was, dat hiji voor het nieuwe regime, dat hem van zijn betrekking beroofde,' uitgeweken wias. De moordenaar, een be rucht heierschap is naar Duitschland te ruggekeerd; hij zal er ongetwijfeld wel kom gebeden worden! Ondanks den geweldigen druk, die op Oostenrijk wordt uitgeoefend, houdt Doi- lusa nog moedig -stand. In tienmaal slech ter positie dan dia regeerders in het Duitschland van Briiuing, weet lüji toch de nationaal-socialisten ond-er de kmie te ihouaen Had m-en bet vorig jaar in Duitschlamd met dezelfde straffe hand da teugels gehouden, ongetwijfeld zon men de natf-soc. revolutie, m-eib ihaar isleep van onheil, hebben kunaion voorkomen. Een nieuwe moeilijkheid voor Dollfuss deed zich deze week voor, toen de minister der Kijksweerbaarhei-d, Vaugoin, zijn mi litaristische, neigingen niet onder zich kon houden en ite kwaein gaif, dat' hij zou aan sturen op -den algemeen en dionisttmlicht. Dit moet natuurlijk de groote mogend heden van wier hulp. Oostenrijk afhangt, Kopischuw maken. Wlaarsicliijniijk is dit Aaugoms do,el ook wol gielweietst. De alera, die in Ierland zoolang wind Zaaide, is momenteel bezig met 't Oogsten van den storm, waarvan de matwnale vel- f^rti ®trljd de fescis- Hsche bkuwhemdien is uitgebreid moeten orden tot h-et repihbükeinscha leger dat daS dp M f mvloedrijker aamhamg iwk renhth-nr 6ni n",ame®' Re,eds hmi!t veLref^ °Sch0. 'le®el' l0en ^itbst 2 m a® aUle Waxa repuWkednen Sf' strijd tegen de- Re- van fc fci D! kD®er heb «tftrouw-ein verdra „1? T j eri««ra,g! van het verarag mot, Engeland van 1923. ten kriteenav!^l'a ^'kf ta kra" tionnair zijn i ex"I'eTOili- «Jdt^iter ond;r Z2 Ierland-zel'f da,t -gtesahiedems buitenlandscihe zabèn en WH iMi t>r-ain(bersen)trimt l Sgel^n ®dh in <fe journaliatjek" o-am ijfS OP zijn program ^aat o.m XLv' van ©en financieel weekblad zijn-soufKeiur. Bijna, geen enkdr?^' °°k Strom gT*e ^erto'a««he, v-erkie- Thigen orJ^u dïa ®ooaavelte redevoe- ^rgde L,T,„„f Va°r,?,6 a0l0ldWe reclame B^vaatoiM iPTOsidentls<',laPs invloed Moi'eiy ©en graotem Mtiek der°Ampwi! 0pl •binn'™1n'ndsch« lka,anschte volk prof. Motey ge- nejg^on is, is nie)fe te ver wonde rein, ials miem weiotj dia,t Moley bij: al zijn handelingen en rege-eringfaniaiattfeigeten die opinie van zijn volk voor oiogen houdt; diaarbij be schikt liij over een groote enrgie en e-en buitengewone handi(g<heid, gtepiaard gaan-de- m-et, ©en helder inzicht. Bij, de Ameri-kaiansch-e voiorber-eidingen vooa* d-e Ecönomisioh-e, Wiereldleonferenti-e tie, Lfmêein speelde Mdley eveneens, een belaingrijikla rol. De Amierikaanscbe ideleg-arti-e op dezle conferentie ston-d onder leiding van .Cor- de-11 Hull, miaar een bekend feit is, dat Moley -een v-eel groover invloed' hierom trent- lua-d d-an Minister Huil. Aanvankelijk zou Moley in Washington blijven tijdens da besprekingen op, da Eoonomisich'e C-om- 'fereiiilie. Het' bracht dan ook' e-enigiszi-ns v-erwarring ond-ea* d-e leden d-ar (jomille-rlemitie, toen Moley onverwacht te Londen- ver scheen. jalwaar hij mededeeld-o hier gedu rende -acht dagen t'e verb-lijiv-en. Vooral Mi nister Cord-elL Hull was opj -dit -beizoek van Prof'. Moley weinig l;a spa-eken, j,a zelfs ontstemt over deze inmenging van den on derminister. Bij Hull's terugkeer in de Vereenigde- Staten gingen -er dain ook ge ruchten als zou. hiji tegenover President Roose-velt den eisch hebben gestteld, dat Molej7 als ondersltaail&secretaris zou af treden. Indien dit niet gebeurde, zou hij zelf zijn ontslag als chef-staafss-acirafcaris aanvragen.Roosevelt had nu de keuze .t.usschen Cordell Huil en Prof'. Mol-e-y en bij- vel-en zal het, misschien verwonde ring hebben gewekt-, dat Roosevelt h-et aftreden van zij-n trouwen raadsman; ver kozen he-e-ft bo-ve-n dat van Minister Huil. Vermoed wordt dat heb hoofd v,an M-oley werd geëischt door „de ztwlare jongens" de steunpilaren van Roosevelt's zetel, die -aan Huil een gemakkelijker piartjj demklen te hebben. AMERIKA D;e Iccrkyerv„lging in JIcxico. D© Me;xicaanscslie gr>dsdienststr!ijtd hoelft, naar Kipa ,uit Mexi-cio City meidt, zafcth thans ook' .uitgebreid tot de staten Quere- (taro en Aguasc'alientes. Osorio, de gouverneur van Queretaino, Iheeït blijl decreet de leden der regpepings- piartfjl -gemiaclitigdi ®Jl|e; personen aan té ge ven di)e de -godsdienstwet-beni ovtejrtxedein. iDfe katboliak-en komen hierdoor blooit te staan aan de ergste willekeur, da,ar op,grond van een -enkele aanklacht rciO-ds de wetten in al haar gestrengheid, worde® to-agepiasK Die katholieken v,ah Queretaro 'hebben den bbndsauhoribeiten om bescherming ge vraagd, doch. niet eens een antwoord ont vangen. (Het .anti-goidsdi-e-nstige epmifé van den staat AguasCalientes heeft laten voorstel len, die -geloo'f's- en gewetensvrijheid op fa heffen. Dieze yoorstellen worden, ondanks hun anti-Eathioliek-e, tendenz-en, krachtig ondersteund door vooraanstaande staats beambten. KORTE BERICHTEN Hitier heeiflt gister in oen proel-ajnatie den zin van den n-at.-spc. piartijdag, jja Neu renberg uiteengezet; in h-et bijzondlar wees hij -daarin op het eindigen van de, be voorrechte -plositie der DuitSche .land-en. De -leider v-a,n de Iexsclne oeniruiin- piart-ij heeft Cosga-av-e -en O-'Duffy yoorge- sfe'ld een eensgezinde op|posi-tie èeigjen de V-alera te vormen door sitj-chlting yan een vereenigde Iersch-e partij. Iu verbian-d' mat, den .moord op| -prof. Lessing te Mjarienbad zijn verschillend-s aanwijzingen gevonden-, die duiden op, -aen typische-n veemmoord; maafei-egel-en van T-sjecho-slow-aks-dhe zij-de IwOrden getoolfflen. Nieuwe, Sta,at Er is een staatscommissie ingesteld om de vraag te onderzoeken, df de geldende stelsels van financiering v-an de; ptepsioelnen va,ii heit Indis-ehe overheidsplerson-elel -em vain ds uitkeeringen ,a,a-n de door dat personlee! nagelaten waduwen en wwzen moattem woi-den herzien. De Ncdcrlandschc gezant te Washingtan overleden. Te Den Haag is op 62-jarigen leeftijd na een -ongesteldheid van enkjele dagen, overleden mr. dr. Jl. Hl. v!an Royen, ge- -zant van Nederland te -Washington. De 'heer Van Royen vertoef-dje vöor twee maanden verldf in ons land en was voornemens in begin October weer naar zfjh post te -Washington terug te k'eeren. Gedurende m'eer dan 30 jaar h-e©ft de thans ontslapene deel uitgemaakt van ona diplomatieke korps. n Gemeentebestuur dat z'n piliclit begrijpt. B. en Wl van Eist stellen den (Raad voor oVer te gaan tot het Vaststellen van een verordening 'op- het baden ten zwemmen. In het prae-oid-vies zeggen B. «n >W). dat .hst ni-et alleen oimi hygiënische redjsn jga- wenScht is dat 't hebben en oprichten van bad- en iztromgolegenhedien aan voorschrift 'ten gebonden is, doch veeleter achüjlnt het hun noodig, dat een einde wordt gemaakt -aan het in en langs de rivieren al' langer hoe moer toenemende, gemengde ibadlen rjn Zwemmen, -zlonder dat blijkbaar z'elfs be- hoaf'te wordt -gevoeld aan de aanwezig heid van kl-eedka-mertjes. Bovendien komt het voor, dat vreemdelingen de gemeente passeer-en 'per ijijtwiel, alleen gekleed in «en zwembroekje o'f bad'piaikj-e van mini male -aiftnetingen, tefiw'ijl ook dam-es sehlj'- nen van oordeel te züjjn, dat het zJonno-, baden op den openharen weg kan worden ondergaan. Dierhalve wordt in de coniCept-vierorde-' ning het hebben en oprichten van 'bad- en zwemgelegehheden van ©.en vergiuinipgj afhankelijk gesteld, terw'ijiL in het alge meen verboden wordt ontkleed of iu o,n- woegzanxte Meeding te vlersdhlijlnien, daar <waar anderen plegen te vertoeven hetzij in of buiten een badinrichting of zwem- gele-genheid. Tevens wordt in het lalgemoen h,o,t ge- (m-engd zWemmen verboden. Ook stellen B. en W-. voor een vierordtej- ning op het kamp-eeren Tn het levten te roepten^ De K«uiiiginnr(lag. Bétreffen-de de reoeptite van den Com missaris der Kjoningi® en mevrOiUiW Quja(r- les van ,Ufïlord, die- zooa-ls wijl reeds meld- -den, -p'laiats had in de Mjunt, kunnen iwij| melden, dat deze druk is betocht en h-et aantal personen,-dia .in het register van 'b-ezo-ek teekende-n groptei' was dan andjere jaren. Het avondfeest hegpn met ©en conctert! van het Midd. Muziekkorps op- 't M|olen- watar, dat door duizenden werd bijlge- woond. Die heer C,apo had gezorgd vftoir ©en echt nationaal en Zieeuwsch program ma en herhaald pplplaus toonde, dat men dit op hoogen prijjs stelde. Toen het concert was pfgeloopen, vorm den zich op den Z-uidsingel de stoet die do stad door zou trekfi®® en die bestond Juit twee marechaussees te paard, de 'band v.an -d© beide padvinderstroepen, het bestuur „Uit het VolkYpor het Volk" en hef Midd. muziekkorps ©n natuurlijk .ook' ge meente- en fijlkbpolitie te v.o-et. Het ging het^ijl op dc maat van het muziekkorps, hetizlij pp, dat v,an den biand langs de reeds verm-eido route, Vootnal in d-e binnenstad gade geslagen do,or tal'loo- zen, terwijl natuurlijk vooraamelij'k 'de jeugd d-e wandeling achter het muziek korps med-e maakte. 'Her. -eerst is halt gehouden op, de IVar- kensmarkt, waar het Zeeuwsoh Volks lied ten gehoore is gebracht. Dte twelede halte w,as op de Groenmarkt voor de wo ning van den burgemeester, di-e het be stuur ©n dien directeur van het Midd. mu ziekkorps binnen nooddej Na deze ontvangst gi-ngj de tocht weer verder, doeli reeds sppedig was het we|e-r halt on wal in de Ab'dlijl v-oor de ambts woning van den Commissaris der Konin gin, die met z)ij|n echtgenoot© en zloon D-p het bordes don stoet afwachtte en het -défilé g.ade sloeg. Nadat het Wihe-Mlmus ten gehoore was gebracht, noodigde da Commissaris hier ook bestuur, directeur en muziekkorps en hopman padvinders hinnem -en evenals de burgemeester ook -den Commissaris v,a® piolitie. In de groot© zaal werd de ©erewijhi -aangeboden en nam de Commissaris h-et woord om -oip de -eersba plaats stil te staan iblij den jaardag en het 35-jarig reg-eeringsjufcileum yan H. M. de Koningin, -en vervio-lgens beschouwend den naam „Uit h-et VolkVoor het V©lk"; er op wijkende dat de vereeniging haar taak o-pwat als Uit het VolkVoorOranjei Ten slotte wenscih.be o,ok deze spr. den heer Die Graalf' geluk met Zijln Koiiinlr- lijke onderscheiding. De heer De Graalf zeid-e in zlijin ant woord o.ia. flat Uit het Volk nie;t als Oran- jevereeniging is o-pigerioht, maar dat het 'bestuur het aanvo-elt, dat -men all-en, din willen staan achter den troon van Oranje moet sam-e-n binden op da-gen als dezeiu [Voor de persoonlijke woorden van den Commissaris bracht sp-r. ook haTteilijjken dank'. |Nog restte een korte wandeling voor da stoet d-e Markt bereikte, waar bet stad huis in een zee van licht baadde eh waar d-e burgemeester de terugkomst oip rfen p'ui afwachtte en ook het bestuur daar noodde. Voor het stadhuis hebben -band en muziekkorps samen nog een taptoe ge geven en 'het korpls alleeh het Wilhteïmius waarna d-e luecr D!e Graalf met een .uit do groote menigte ondersteund „Leve die Ko ningin" den dag besloot. Motorboot evergoiiamen. Vrijdagmiddag heeft vanuit Vlissingien de- offieieiele proeftocht plaats gehad met de motorboot „Konmguin E-mma". Te 4 uur heie-ft de Commissaris- der Ko ningin het -schip- nameinB! dia Provincie over genomen en de -gebruikelijke ceremonie v-ain het hijSclien van die ylag verricht. Het schip, voldeed in alla opzichten. Kiuiinginniedag. Des middags zijn alhier kinderfeesten op helt strand, giqgie-ven, waarbijl -een 800-tal kinder-en -a,an verschillende splelen en wedstrijden deelnamen. Deis lavondlsi had -een défilé plaat-s- van vele v-ere-enjgin-oien, waarmedeu ook de piad- dersb-and uit Middelburg miedew-erktia -alvo rens zich in -eigen woonplan,tjsi aan het hoofd van een stoel to plaatsen. Gemeenteraad. Belangrjij|k'ie besluiten. Gistermiddag verga-derde de raad. Af wezig met kennisgevinlg dhr. Adriannsen. Bijl de ingefc'. etukken was een verzoiejk' van dhr. Molhoek om de pers. belasting op de eaïé's en rest-aturantb'edrijjven te SJaa'- minderen. Dit ging in handen va® J8. en lW. om advies. Dhr. v. d. Hammen te Rotterdam werd hierna definitief! benoemd tot hoofd van School A. Bijl 't voorstel tob het vterleen-en van medewerking bij| het yerleieuen van kre dieten aan ho-onikweekers, zei dhr. Van Po el-geest oï er beLangh-ebb|enden in onze -gemeente bijl dezle regejiinig zijin; voorts was spr. nieuwsgierig ho-eVeel steun ©r noodig was. D-e voorz. merkte op dat B. en ;Wi. er ook niet direct zooveel -vbor vaeldfen; Bpr. weet niet oif er belanghiebb|eiiiden in ■onze gemeente zlijini, maar voor den aan drang der regeering is men bezwpken. Dhr. v. Poelgeest bepleitte afwach ten tot steiun noodig blijkt. Ook -dhr. Orudq uitte criti-ek op het voorstel en wee» er oip dat blijj 'de boom'- kweekers te dezer stede meest arbleidivs jiit den omtrek' wérken. Tenslotte werd besloten om zich in 'prin cipe te verklaren v'aor het voorstel, tloie'h dat men ieder geya-1 op zich zelf wilde bezien. Eenige minder belangrijk^ voorstellen gingen -er z.h.s. door. Kwam aan de orde het voorstel tot het aanbrengen van een y-erkeierslverbetelring op de 'beide hoeken van het Waterstraatje. Dte -fïnane. ctamm. alchtte dit niet fïnanc. •verantwoord, omda-t d-e geheel© aankoop som (groot f 5000) van het piand-Slager verloren gaat. Die voorz. wees op deze etenige ge legenheid om' een gevaarlijk Verkeerspunt te Verbeteren. -Ook houdt men thans teen groot -deel over Van den grond von het pand-Cardon. D-hr. v. Poel-geest zei dat Goes we melt van gevaarlijk© punten. Men moet versobering betrachten. Go-edkloop-er en even veilig is instelfipg van éé!n-ricb!- tingsverkeer. Die voorz. izlei, dat -dit verkeer in voor bereiding is voor eenige straten. Dhr. Si i m o- n s verdedigde het vto-orstel ien merkte op, dat met het één-richtingsl- .'verkeer niet alles te bereiken is. Dhr. Ei -e k h a r d t betoogde in gelijken geest. Die directeur v. gem.-werken, inmiddlels ontboden, zei langdurig onderhandeld te hebben met dhr. Cardon, van wien hij! -gehooid had, dat die zij|n pand wilde ver bouwen. Indien! dit gebeurt, is voor jaren de kans verkeken dat men beidte hoeken kan doen verdwijnen. Dlhr. Vdsisd'her bestreed het voorstel, dat hlijt tegen de noodzakelijke bezuiniging -achtte. Dhr. Vermaire verklaarde zich vloer dhr. D; e Ri o- o tegen. Het voorstel in stemming gebracht, -werd .aangenomen mpt 7 tegen 5 «((emirnein. D'e verkoop vian 'n stukje gemeentel- grond aan het R-ave-l'ijjn aan dhr. v. d. Veen, werd goedgekeurd, nadat dhr. v. Poelgeest er o'p aangedrongen had, dat men den ko-oip-er verbieden zou Ier 'n ken nel (honderifokk-eilij|) op aan te leggen, (Dit was blijl aanvankelijk Van plan ge weest.) Goedgekeurd werd h-et verzo|ek v-an de Ambachtsschool tot invoering yan heit leer vak „electro-teChniek". D|e G a s t.h uisk'west iet Aan de orde kwam' hierna het rapport der commissie nd hod intake de Gasthuis- kwestie. De voo r z. bracht hulde aan genoemde (rimmissie en .stelde pp de etersto -plaats Ivoor om niet ts xioldo-en aan den iwense-h van den minister om het bekende raads besluit in te trekken. Dé voorz. -v-oor 'zich Kei het hierin niet eens t|e Bjijtn totef rijln. wethouders, omdat hlijt het Gtaaithuis .als een gemë-entelijjkle "instelling beisoho-uwt, waarvan de tekorten doior de gem-elente moeten -worden yoldaaln. Dhr. v. Poelgeest zei dat men nog geen stalp verder wjais dan in '1934 toten -er ook al twfjlfel werd igaOpp'erd over da yjeii-- plichting voor -de geimeenta om1 tokortlein- te betalen. D|a,arom] is zekerheid in d(e(Za noodig. Het Gasthuisbest-uiur wendde zich dan ook tot de Kroon, w®,aiwp d'e minister bevestigend antwoordde. Al zo-u de r,a,acl van State and-ers 'beslissen, dan zon Ide minister dit to-ch negeeren. Verzet geeft dus niets. Dhr. v. d. -Wart -gelodfd'e o-ok' dat men zich bijl de modedeeling van de-n minister moest neerleggen. Mpicht de R-aad andiers oprdeelen, dan kon men de andei© puhten beter aanhouden tot de Kroon gespr-oben 'heeft. Dhr. C ruCq zei, dat het erom ging Pt de burge-ijijj verplicht is vloar do groote tekorten op- te draaien. B. en 'IWj. ?6jjn te lankmoedig geweest, terwiijlL liet G. H. liöfc m'eer van den )piiilamtrioipliisdlien lva.ixtj ibékeek en handelde of de inrichting van hemzelf was. Slpr. pleitte voor een g©- meente-ziekenhuis, met in hejt bestuur twee raadsleden. -D|a administrateur mlo« dnn d© to-uwtjes geheel in handen lilebben. Een hoofd kan men niet missen.' -.Dhr. Vissöher merkte Op, dat het oumo-geBjk was om te beweren, dat' het Gasthuis een gemeente-insl|elling is jals b.V. de gasfabriek. iS|pT. lieéBt de meaning dat zoolang -de re-keningen klopten, iedier dacht -dat het Gasthuis zelfstandig was. Spr. ge. looft dat imen Go-es nooit verplichten kan oïn de tekorten der yorige jaren te betjaiein. Mocht dit tocli het geval zlijin, don Imoet er een reorganisatie komen in den vorm Van ©en om'zetting, tof gein. ziekenhuis. Dhr. v. Poelgeest zei, dat de R-aad altijd in zijh mao'hf heelft om te bepMen w-at het Gasthuis de gemeente kost. Koö groot is het verschil dus niet tusschcü een gem. ziekenhuis eln 'n g©m. instelling ,van liefdadigheid. Stpr. is tagen ©to ge™'- ziekenhuis, omdat dit niet zJooveel levjemn kracht hee'ft. De vo-or z. -ziei te -Vreazén, dat teen gent. ziekenhuis -duurder was. Dhr. Viss'Oher: Waarom? DO voorz.: Dan gaat alles royaler. Dhr. Vermaire wees op de zonder linge houding van Ged. Slta-teu, die eerst het f 60jp00-lbesluit verwierpen^ op het motief, dat eerst de raad moest uitspreken of do gemeente verplicht was dte tekorten te betalen en nadat dit gebeurd was, aan den minister adviseerden, dat besluit W5 vernietigen. 'Slpr. kan zic'li do-ar niet 'blij nö&xlöggö^i* Dhr. Ei'ckhar-dt .wild© dit laatste ook niot. I iWeth. Goe-dbloed was t met eens met dhr. v. Poelgeest, dat door t advies van den minister de zaak reeds vkststonajl jüt is niet zoo. Do minjister kan nog best tot andere ge.dae'hten "konten, Dte raad wensc-ht bovendien 'n 'beslissing Van <1© Kroon. 1 Dhr. De R.-oo verklaarde zidli daarmee aclcloord en herinnerde aian 't rapport Van die vier. vjan Nederi. gem-etemten, wfl,arim gezegd werd, dat de gemeentel nieit ver^ plicht is tot betalen. Dhr. Slimons zei, dat B. en lW, er 'jarenlang naar stretefden om den post Volksgezondheid izloo laa-g Jniogejijk te ho-uden. Thans kwant er 'n voorstel van B. en iVV. om onverplicht duizenden guldens be schikbaar te stellen voor het Gasthuis! T)te kath. fnaieti-e kan zich daarmee niet vereenigen. Waar Ged. Staten cn de mi nister vierkant staan tegenoVer de inzicht ten van dte vjereeriiging van Nodjelrl- (ga-- (meenten en -de meerderheid van den Ra-ad, Ijjkt het inderdaad betel' dat men van- het Gasthuis een gem. ziekenhuis m-aakt. Spr. citeerde een brochure waarin d© meeuing" vain di& comni-]3oisisierviaiii over nl -gelm. insitelling wordt gegieven. -Een W-er- Jcelijk gem. instelling; is een zoodanige die door de- gemeente bij' voortduring! wo-rdt onderhouden e® bestuurd. Toezicht hou den. is volgens die comm. nog! geen -aan deel in oen bestuur hiehben. Nog ontzenuwde -spr .het belachelijk argument, dat het Gasthuis-tekort mied-a ontslaan zou zij-n doordat het B. A. da Ka-th. -armen laat verplegen in een Kath. ziekenhuis. Spr. begrijpt niet waarom men geen beroep heeft gedaan op de parti culiere liefdadigheid; enkele zijn daarin zeer goed voorgegaan. Namens die Kath. fraotia stelde öptr. voor: le nie-t. 'te v-oldoen -aan het advies van den minister2e. in afwachting Van de definitieve beslissing nog niet over fa gaan tot geidl-eeniiig' of' subsidie; 3e. dia voorstellen van de comm. ad hoe 'te aan vaarden. Dhr. Visscher pleitte nogmaals voor een gem. ziekenhuis. Spr. vond 't vreemd dat de meeste fracties dit doodzwijgen. Dhr. D-e Roo zeide mede te willen werken -aan een onderzoek of '-n gem. ziekenhuis gewensoht is. Welth. Goedbl oed meende met dhr. v. Poelgeest dat een gem. ziekenhui-s niet zoo'n levenskracht heeft. Dhr .Visscher: Ligt er dan een rich' tiiigstempel op?, W-eth, Goedbloed: Dat niet, maar ik voel meer voor de-ze inrichting yan welda digheid. Dhr. Visscher: Die echter de ge meente-dubbeltjes niet vterstaaa-dh Dhr. E e k h ,a, r d t pleitte voor 'n soort N.V. Eindelijk werd gestemd over het voor stel van B. en Wl om geen gevolg- .te geven -aan het advies van den minister. Dit werd aangenomen met 8 tegen 2 stemmen. (Tegen da haeron v. Poelgeest en v. d! Wart). De beide S.D. A.P.-ers onthielden zich. Dhr. v. d. W-art stelde nu voor de

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1