D0UWE EGBERTS De Hofstede, Als Gij ALLE DRUKWERKEN K°FF|E BOUWIEN SMID practijk hervat. Algemeens Vergadering EEN HOFSTEDE, WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUGÊN BILLIJK Gij behoeft niet te klagen OlNSOAG 28 AUGUSTUS 1933 KERKELIJK LEVEN HsPORTENSPELn land- en tuinbouw GEMENGDNIEUWS Advertentién „Coöperatieve Beetwortel- suikerfabriek Roosendaal" g.a. ccg ^Alléén, cm ck kuraliteif^ f Te pachten bij inschrijving: Adverteeren doet verkoopen De ondergeteekenden berichten dat hunne Kantoren op DONDERDAG 31 AUGUSTUS (Koninginnedag) den geheelen dag GESLOTEN zullen zijn. Adverteeren SEMPRE AVANTI Vrijdag 8 September 1933, een nette Dienstbode Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen MISUSE 22EÜWSCHE COURANT V. Benoemingen. Z. H. Exe. de bisschop van Haarlem heeft benoemd tab kapelaan ie: Amster dam (R. Hart, van J.)den weleerw. heer J. B. Th. van Wbösik:'s-Gravenhaga (H.H. Martelaren van Gorcum): den wel- ©arw. heer A. Kramer; Leiden (H. Pe trus) den weleerw,. heer H. B. J. Schra,- ma; Bennebroek: den weleerw. heer F. P. J. Boel rijkDien Burg (Texel):' den ■weteevw. heer L. J. van Schijndel (neom.). Onderzoek inzake Rrauraing vanwege liet If. Officie. Kaar de „K.Wl.P." meldt, is in Beau- raing gearriveerd mgr. Fredeirico Emanuiel, hulpi-bissohop van Z. H. Bm. kardinaal SbarreWi, die bisschopi is van Sabina ©n secretaris van de H. Congregatie van het H. Officie, teneinde een onderzoek in te Stellen naar aanleiding wain de bekende verschijningen in Beanraing. K.-K. Z. V. B. Vricndscliapl|i©lij!kk: wedsiriid. Zondag speelde te Ovezande „Volhar ding" een vrfendsicibappelijke wedstrijd te gen ,,R. K. P. L." de piait(rona,atsvereeiniginlg Van Lamswaa,rde<. Er zat flink wat gang in helt spek Vooral Volharding" was veel vlugger dan gewoonlijk. Dit. was da.n ,ook hard noodig want anders hadden zie tegen helt mooie samenspel van de gasiten niets kun nen ibeginntein. Voor da rust werd er van heide kanten ©en doelpunt gbinaakt ein pa de rust mocht bet niet meer gelukken een doelpunt, te makken. De eindstand ktvam alzoo mtefc 11. Steunregeling voar ronsiunjlie-aardappelm. iZooals men weet is een steunregeling Voor ctasumptie-aMxLaplpielen in Voorbe reiding, voor de uitvloeiing waarvan een landelijke aardappelen-centrale en gewes telijke organisaties in het leven zullen worden geroepen. Omtrent deze aange legenheid vernemen Wij) het volgende: i Dteiae gewestelijke aardappelen-organisa ties zullen eon werkterrein hebben, dat Isamenyalt miet dat der gewestelijke tarwe- organi&aties. Ziijl zullen den stidhtings- krijgen, overeenkomstig bet cïisis-org-ani' salie-besluit 1933 en worden opgericht 'door de gewestelijke1 landbouw-organisia- tius. In de besturen pullen zooveel mo gelijk de personen worden benoemd, die reeds leiding, geven in de geweste'Hij|k|0l tarwe-organisaties. Voorts zullen in déze besturen evenals in dat der centrale or ganisatie eenige personen uit den aard appel eniipndel zitting kilijjgen. Begonnen wordt met de inventarisatie der consumiptie-aardappelen. Getracht ga\ worden deize inventarisatie op 1 Septem ber a.s. te doen plpats hebben. Na de inventarisatie zlal Wij) Kon. besluit ©en algemeen vervoerverbod worden af gekondigd voor aardappelen, waarvan 't vervoer niet gedekt is door een vedvoelr- bewijis. Tegelijk met bet vervoerverbod zal worden vastgesteld de minimumprij(s, welke aan den producent voor donsump- tie-aardappelen moet worden betaald. De vervoe.rbewijlzen zullen worden af gegeven door do gewestelijke aardappelen- organisaties legen betaling' van ©en zeker bedrag. Het geld, dat uit dezte heffing .wordt verkregen, zal, nadat daaruit de onkós- ten der organisatie en der controle Zullen zl^ln bestreden, worden bestemd voor het uitkeeren van een toeslag op die aardap pelen, welke niet door de binnenlandsche consumptie worden opgenomen en waar. voor niet de vast te stellen inmimlujnprijls kan worden bedongen, hetzij) deze aard appelen naar 't buitenland zullen worden uitgevoerd, hetzij) ze tot Veevoeder zullen worden verwerkt. Steun voor Fabrieksaardappelen De Minister van Economische Zaken heeft 'bepaald, dat aan de verbouwers van 'fabrieksaardappelen oogst 1933 een steun per H.L. vermalen aardappelen zal war- den verleend, afhangende van den ge middelden prijls, die voor de uit dezen oogst geproduceerde hoeveelheid aardappel meel per baal zal worden gemaakt en wed volgens onderstaande schaal: bijl een gemiddelden prijs tot f 7,50 j»er haal een steun van 30 et. per H.L. id. tot f 8 per baal een steun van 25 cent, tot f 8.50 een van 20 ©It, tot f9 een van 15 tót, tot f 9.50 een Van 10 ct, tot 1' 10 een van 5. tót. en tot f' 10.50 ©an 'van et. per H.L. De uitheering wordt in tweeën ge splitst, een voorioopige uitkaering omnid- ■delbrjjk na afloop' der campagne, on ©en slot-uitkecring na vaststelling Van de ge middelde opbrengst per baal. Voorts heeft de minister Bepaald, dat de rentebetaling ovier de cïedieten, Ver leend aan do. oogsten 1929 etn 1,930 met ingang van 1 JJuli 1933 vborloopig Wordt opgeschort totdat de omstandigheden van dien aard rijln geworden, dat de rentebe taling naar de mecning van den minister weder voortgang moet hebbbn. Meisje in brand geraakt. Zaterdagavond te ongteveer hal'f-zes werd de Amsterdamsohe brandweer gealar meerd voor een niatj alledaagsiob geval. Een 8-jiarig meisje, dat, in dei Rapenburgeri straat meit lucifers had gespeeld, was in brand geraakt,. Onmiddellijk werd dooi voorbijgangers gepoogd de vlammen te blusschen, terwijl tevens de. brandweer ■werd gewaarsehulwd, die met he gewone bezetting uitrukte,. Jdeit kind is door den G. G. D. mteit, brandwonden aan beide, bo venarmen naar heb Isr. ziekenhuis ver voerd'. Ka verbonden te zijn, kon het weer huiswaarts beeren. Het ongeval is dus nog betrekkelijk goed afgefoopen. Het Leeuwarder concentratiekamp. Re\t ©ontliet aan den bekkumcrweig, aan gaande een bouwvergunning, gerezen bus te Leeuwarden, is nog steeds niet tot rein 'definitieve oplossing gekomen. De ver sperring rond de betreffende 'huizenblok ken is nog steeds intact, waardoor bet den bloulwers absoluut onmogelijk is, voort gang te maken niet hun werk. Voorwendend, dat een bei-stelling aan de deur van een der bewoners noodig was, wist een der employe's van den aannemer door de versperring heen te komen, Invet da bedoeling weer pan het werk te gaan. Een proces-verbaal W'as echter zfijin loon. Die betreffende bewoner ontving eeta waarschuwing Hij) dergelijke pogingen niet weer 'zfijin bemiddeling te verleenein. Bij1 herhaling zlal hem de gas toevoer wiorden ontnomen. Aan slaapziekte Unici-ledmii. De slaapziekte beeft in d'ei staten Kan sas, Oklahoma Iowa, Mississippi en Gali- fbrnië tot nu tpa o,a,n 32 piersioineni het leven gekost. De autoriteiten stellen a.lfas in het werk om den verwekker der ziekltle op, te sporen. Injectie© van apen hebben tot nu toe nog geen resultaat gehad. De onderzoekers nemen a,an ,dat microsaopd- sche kleinte bacillen d© ziekte verwak ken. Hoewel de ziekte gelijke sympto men vertoont, ate dte Afrikaansehe slaap- ziekte heeft zij hiermede niets; te maken. Violette NBz!ères blijft onvindbaar. Het onderzoek der politie,' naar de veir- 'bl'ijlfjplaats van de 18-jarige Violette No- ziières, die ervan Verdacht wordt haag ouders te hebben vergiftigd, heeft tot nu to® geen reis,ul)fa,ait gehad. Het onderzoek van het l'ij'k van den vader heeft pan bet licht gebracht, dat de dood veroorzzaakt is door sterke arsenicum-vergiftiging. (Die toestand v,an d© moeder is zooVeel beter, dat men rekening houdt inlet de mogel'ijik- heid van haar genezing. Een dokter ver klaarde, dat het meisje Rjjdt aan ©en nn- geneeslijjke ziekte en bovendien teekeuen van geesteskwak'te vertoont. E|en voorbeeld voor „meer be schaafde" landen. Het parlement van Chili heeft o.p het oogenoldk een wetsvoorstel in behandeling, dat gelukkige huisgezinnen bedoelt te vor men door vrouwen ,en kinderen te bescher men tegen rampen, welke te wijten zijn aan ongelukken of misstappen van de va ders. De wet vindt steun bij alle partijen in het iiarlcjntenit, zoadat de aanneming ervain vrijwel verzekerd is. Deze Wet wil bet gezin en heit gezinshuis blaken tot ten wettig .bestaand iets. Koch het loon vai den kostwinner, noch de meubelen in het huis kunenn in besdag wordiem genomen, I Op het oogenblik, zoo wordlt in die wete j beschrijving gezegd, vervalt heit gezin tot i eRendie, buiten zijn sdKuld, wanneer hef gezinshoofd zijn betrekking verliest, drinkt f ol' in de gevangenis bomt. Voortaang zal j elk huis in zulke gleiv,allen intact blijVen. I Heit gezinshoofd zal gedwongen worden, zijn huis ta regisltreeren en bijzonderhed-a te verstrekken over zijn gezin etn huishou- delijke bezittingen. In gevallen, daifc het gezinshoofd gelen verantwoording voor zijn gezin toont, is d© staat gemachtigd, tus- siclienbeidle te komen om te zorgen voer da instandhouding vaan hot huishouden ea dei opvoeding d|er kinderen. Brand in een vliegtuig. In den nacht van 27 Aug. is (brand, uit gebroken aan boord van het postvliegtuig ParijnMarseille, tïj'dens de vlucht boven het traject DjgoinMoulins. D|c radio-telegrafist sprong met zlijp pa rachute van een hoogte rian 2500 toekeg. en kwam ongedeerd op den grond nalblijj de Loire-oever op 17 kUiometer van DteeS'Zte.i Hi]| rapporteerde het ongeval Wij de po litie. D© piloot Wist echter het vuur mteesteir te wtorden en vervolgde izlij|n wieg en land de op het vliegVeld Bron, Ecu rondvlucht over Europa. Het ministerie van luchtvaart in Frank rijk organiseert, ©en vliegtocht boven Eu ropa waarvan de bedoeling is de jongst,e ontwikkeling van de Frauischla burgerlijke luchtvaart te itoiouen. Die route zal gaan van Parijs over Amsterdam, Malmö, Stock holm, Leningrad, Moskou, Kief, Btóedapesv Praag, Parijs. Pierre Cot, dia minister van luchtvaart* za.1 den tocht leiden, waaraan drie van de nieuwste Pransich© passagiersvliegtuigen zullen dewlnemen, n.l. een Dewoitiule,, een Marcel Bloeh ,en leen Wibault-Penhoat. De ze vliegtpiglen kunnen elk vam atóhb tot twaalf piassagiers vervoeren. De toebt wordlt tegen het eind van de- volgende maand oudernomein. Allen, die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan of goederen onder hunne berusting hebben, behoorende tot de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschappen, van wijlen de echtelieden C0RNELIS DE WINTER overleden te Borsselen den 31 October 1932 en CORNELIA NIEUWKAMER, overleden te Borsselen den 31 Mei 1933, worden verzocht daarvan op gave, betaling of afgifte te doen ten kantore van den No taris M. OELE Jz. te 's-Gra- venpolder, vóór of op 10 Sep tember 1933 31996-23 TANDARTS GOES (Art. 34 der Statuten) van de Vereeniging te Roosendaal N.-Br. Woensdag 13 September a s. des voormiddags 11,30 uur (Zomertijd) in de zaal van den Katholieken Kring te Roosen daal. HET BESTUUR. Echt lekkere koffie..! maar het is dan ook Koffie van DE! Wanneer U D-E Koffie nog niet hebt geproefd kunt U zich niet voorstellen hoe geurig en smakelijk ze is! Inderdaad iets héél bijzonders! Neemt ze in huis! Van 25 tot 60 cent per half pondk DE ORANJE-VEREENIGING te GOES vestigt de aandacht der Burgerij op de mededeelingen in dit blad, betreffende de Nieuwe Kerk te Delft en beveelt het koo- pen van SPELDJES ten behoeve der restauratie dier Kerk, op 31 Augustus a.s. ten zeerste aan. De kantoren van de onder- geteekenden zullen op 31 AUGUSTUS a.s. GESLOTEN zijn. E. C. VAN DISSEL A. TH. VERBIST H. JONKERS Notarissen. WAARSCHUWING. Eenieder die zaken wenscht te doen met J. M. KOOLEN, auto-garage 'sH. H.kinderen- straat 11 te Goes, gelieve in zijn eigen belang eerst in formaties in te winnen bij A. TILROE, St. Adriaanstr. 17, Goes. voor den tijd van 3 jaar, te VHeei'cnliock, in den Wie&ti- iKraaiertpioldter, bewteond dooi' dem Undb. CORK. DIE, 'WÏÏ.KTEiR Azu bestaande uit de gebouwen zlooals Hiuis, Schuur, Keet en Varkens hok en de volgende alles fiaaaeii- liggen-d© gronden, n.l.:. 1 H.A. 90 A. 40 c.A. Weiland. 2 H.A. 23 A. 30 c.A. Boomgaard. 7 H.A. 56 A. c.A. Bouwland. samen 11 H.A. 69 A. 70 c.A. Insdhrijjvingsbiljetten worden in ge/wacht vóór Zaterdag 9 Septem ber btj| dhr. OH. P. SER(RARE(N8 te Goes. Aanwüjzingea ter plaat se wórden gegevlen door dhr. Corn, de (JVing© Lato., Zaadtelers, 's-Heie- renhoek en door voornoemden land- bouwter; AMSTERDAMSCHE BANK N.V. BANK-ASSOCIATIE N.V. BANK VOOR ZEELAND N.V. DE TWENTSCHE BANK N.V. VAN HEEL Co., ,N.V. HENDRIKSE CO'S BANK N.V. NEDERL. LANDBOUWBANK N.V. NEDERL. MIDDENSTANDSBANK N.V. 32033-42 ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING N.V. is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! ELITE AFBRAAKVEILING te GOES, aan de haven, deze week Vrijdag, 10 uur, 2 volle scheepsladingen, af komst. Gerzon's winkelpanden WAAEl$CHD,WiING. Die nu eens wat nieuw nuKten bouWen of verhouwen, verruim© dezte gelegenheid niet, nog nimtoer ■zulke sdhoone afbraak verkocht, wel 5000 Planken, veel gapü. en gesóh., W.o. eiken voor vloer, 2000 Balk- en Ribhout, 1000 2 x 3, 2 x 4, tot 3 x 9, 500 geschaafde grenen Latten, 2000 Schroten, 500 Ramen en Deuren, w.o. aleer móóie, diverse Toonbanken, w.o. schitte rende met 20 groote schuiven vönr magaiziijtn, 20 Srihermen, geschikt voor kramen en kampeert'enten, 50 groote koopen meest nieuw Brand hout, w.o. nog veel gerief'. Ook 'wórdt nog mede verkocht van gesloopte gebouwen Familie Hobbken. Enorm veel hout voor uienren- nen, te veel om tej noemen, letter lijk van alles, zleer schoont af braak, nog nimmer zulk hout te Goes verkocht. W6j hebben .zloo enorm veel goedkooep' afbraak, i zoodat wEj| aan alle jxrijlzën kunnen verkoopen, daarom allen naar Gots, deze wee'' VrfjJag 10 uur. men kan nu koopjes doen. Voor duizenden guldens is hier aan wezig. HOOR KICK Zm VOOR UW JONGEN moet U zich wenden tot het R.-K. Instituut te Ginneken, als hij minder vlug, minder vlijtig is, of om welke reden ook SPECIALE LEIDING behoeft. Individueel onderr. Hoog stens 8 leerlingen. Dertigjarige erva ring. Billijke voorwaarden. Uitst. referent. Inlichtingen op aanvraag. De Notaris E. C. VAN DISSEL, te Goes zal op des nam. 2 uur (N.T.) te Schor* in het café van Mej. de Wed JLuvk voor den heer P) TH. VER0URMEN te Schore publiek verkoopen: onder Schore op 't dorp a/d Steenweg, bestaande uit Woonhuis, Schu ren en verdere Gebouwen, met Erf en Boomgaard, groot 29 A. 30 c.A. (225 R.), gunstig gelegen voor Koemelkersbe- drijf. 32910-28. Op gebruik 1 November 1933. Voor bezichtiging zich aan te melden bij dhr. Verdurmen. Nadere inlichtingen te verkrijgen ten kantore van Notaris v. DISSEL» Wegens omstandigheden ter stond gevraagd bij Mej. P. HOOR- NICK, Geraniumstraat 10, Goes. lijdt aan trage ontlasting, gal, slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn,geen eetlus t,slechte spijsvertering enz., neem dan Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen en gij zijt spoedig weer her steld. Verkrijgbaar a 60 cent bij Apothekers en Drogisten Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes over gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijsver tering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, lusteloos heid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., want door het gebruik van de van Jaeoba Maria Wortelboer te Oude-Pekela zijt ge binnen enkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens, en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Overal verkrijgbaar a 60 cents. 13157-40 Genoeglijker is dte wc vacantietijd alweer n»t a Dis voted© iS1®63'' de "wonderen der techm f ©tellen van de geheeld hreckl nog mumer. h» i ai-n verstand, macht ©n vt I (geestelijke en stoffelijke ve ter te maken, t bekort 4 giustólen bij d« meeste autoi t zich. i Duitscliland staat nog al ken van het groote woord holte en da schitterende kreeg Jteurenberg wem' de levenheid van den pai'hjda 1 fioe. Marchteerend©: colonne devoeringen, vaten ecrc-wi, en onderscheidingen, 't G doordachte reclanieiCampag 1 venliggende pWrtiji sterk en oppervlakkige. Vraagt I ©venwel maar hun daden I op niet veel mteei' wijzen krachtsontplooiing, baantje Ibrüik van de macht. De verhalen over de ti I coneentralie-kampen zijn oi I duizenden worden er lichi I lelijk zoo gekweld, dat hui slotte bezwijkt. D© jonf I vau een mat. soc. is de^ Lessing te Mariënbiad, wie E daad was, dat hiji voor heil I dat hem van zijn betrel| uitgeweken was. Do mooi ruoht hsicrschapl is naar f ruggekeerdhij' zal or o i I Ikom gehoeiten worden Ondanks den geweldige i Oostenrijk wordt uitgeoet f ïuss nog moedig stand. D_ ter positie dan da rag' i Duitschland van Bi-üning de nationaal-sociailLkteu on houden.. Had men het Duitschlaud mie't, dezriiU' fla teugels gehouden, omgël dei maik-soc. revolutie, li v.an onheil, he,bh in kun: Den nieuwe moeilijkheid deed zich deze weck voor, der Rijksweerbiaarhiei'd, V litairis'tisch» neigingpn uk houden en 'te kennen gaif', I sturen op1 den algemeei Dit moet natuurlijk do heden, van wier hulp Oo kopschuw maken. W]a,ai iVaugoins doel ook wel I De Valera, die in Ierla" zaaide, is momemtetel bezi. van den storm, waarvan den wit staan. Do strijd tischei bfauwhemdten is u •worden tot het repuiblike van sympathie met :eerat verdacht. Hier betreedt Iter een 'terrein vol voeten want, het reprub'likieiiische nog veel grooter en invlo B' dan de iblauwhenid'en-arn heli republikeiusche legs verspreid, waarin alle ;wl Opgewekt, worden 'tot sti geering, die nielt langer van het volle bezit en in telk geval nieil\ langer e verdrag meit, Englelnnd Dö Valera zal 'n lee] ken krijgen. Voorloopiig tionnair zijn ptezier we meest; lijdt ecditer onder Ierland-zelf, dat opl zo tot eenheid en rustige o. Roosevelt's voornaamst! viseur prof. Moley, 'n 1 Buiibenlandsche zakten ea |>r.a.in{hersen)tj?uist, is .ai zicli' in de journaliatjiel Op zijn program staat van. een financieel weed. Langen itjjd is Moley Roosevelt geiweesfc en, na zijn souffleur. Bijna, geel dóór Roosevelt, ten uitv vorens het oordeel var hebben gehoord. Hoev maaregelen, uitgaande. door Moley zijn bedach 'doch vas|t ebaat dat Roo steun aan den man 'hei heeft. Tijdens de groote Ame1 zingspropaganda in litót jaar stpud Moley Roe zijde. Hij was het;, die ringen opstelde ©n voor. zorgde. Sedert, Roosevë aanvaarding licefltj prof. invloed uitgeoieflend op politiek der Amerikaan: het Amerik'aansclie vol

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4