CHE COURANT DINSDAG 29 AUGUSTUS 1933 GEMENGD NIEUWS ^r?t'een71elad,iei terug'- werd haar LAATSTE BERICHTEN BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN Idoen aan da uitnoodiging [inisitar vian Binnen]., zla- i, doch een uitspraak der le quaostie dier al of niet rakél|jj|kheid Voor dia te lling af te wachten; pen de voorstellen gedaan fee od hoe; tien, da.t de tekorten v<an I de jaren 1929 tot ien mlef-, Men gedekt door middel J Sane gcldlqening, af to lereenvolgende jaren; ■sie ad hoe le ontbinden T'Bg aan haar leden en logden secretaris voor den I verrichten ufbleid. Tzich met deze voorstellen blal hiet o.ïü. noodig (rijfn lig op liet gasthuis tafelt Ite herzien. Jijc-Comité. werd in het .Schutters'hoif lene Vergadering gehou- nje-Comité, die door afl- I bijna alle buurtvereeni- (ewoond. Ook de hieereiq ere scholen viaren -aon- dhr. Ballegofijjen d© Jbug, lingsweord rij|n tévredeu- ote opkomst uit, waarna iris de notulen Werden Zonder aanmerking gtaed- I ensch, gestuurd aan Ko- r gelegenheid van haar dankbericht ontvangen; ijk 't plan om de kinde- Irijiden te doen houden op n heer Zonde© op Kllein mstandighedien was men ander terrein te k'iazetn; >t stond thans izlijn 'wieida Poel naast de K-Kj Web school zal niet ,aan dia men uit piëteit, waar der onderwijzers zoo Iire ya,n de .Granje-ver-i Werd door diversie df- iroken. Dei voorzitter e weg die diverse buiurt- ïs inslaan, oorzaak' is Het eerste doel is en IIg waara.au iedereen kan limleerde béhpreking volg izetting. vraag met bonte Variatie ter de vergadering sloot Schen voor een geslaagd op 31 Augustus. aiddags komen de kiude- se scholen om te 2! uuir de Markt te gaan, waar Orden gezongefi. estterrein. Is uur Weer verzamelen Iier worden de lampions .ar da Markt. Enkele fieer gezongen, waarna bgint, welke d» volgen- Opril, Koningstraat^ Zompbloemstraat, Kam1- Leliestraat, Leliestraat), oor stad', Wilhelminasfr, itsingel, Poel'weg V, stslngel, Ravelijn. Brou narkt. Nieuwstraat, 's- It, Kade, Keizerstraat, ypril. Markt',Lange Jaardstraat, Lange Vorst ItraAtGanzepooirtblrug, J Jubileutalbank. lag van den stoet. kr.irnd. I Hondenjtenfoonstellijig >nd", te Antwerpen, be ll Snoodijk toet zijml nd een tweeden prijs in Sportterrein. j bat gemeentelijke sporf- Ifinitief vastgesteld op iber a.s. i.en was de heer L. D. net f' 675 hoogst© in- rpachlting van de buif- 'lerrein. De verpachting belastingen. en zouden er planken ling van een inspectie 'gen alhier, welke jn- geledien werd opgfe- [>r de P. V. „De Posfc- gehouden Wedvluchf kl de .volgende uitslag: [ere; 2, N. v. 't Wfestl- pS; 6 en 7, J. Tim- Jmiddag ongeveer helfi mare."door ons dorp, dronken. Het vermoe de zijn. De zoon van eb zijn vriend J. M. ie nieit, zwemmen kbn liep; gedeelte en was -drinken. Zijn yriejnd leiden verdweneja jn do makker kon na veiei en wal halen. Ken uur est, met het toepassan demhalig. De dokter, i moest gekleed over do spoedig bij den dren- ri© zal in haf levea prdeii. Naar P. D. ia gedoken, maar kon1 |en. Deze k verdrom- van het water is haP uur gevonden. rij dagavond j.l. hield *g „Vergoot mij nkt" waarin ruim dertig raiem. BsakutOn werft bloemententoonstelling te lorganisee- fxen tegen 15 en 16 September a..s. in liet vergaderlokaal. Mede werd besloten, de bloemententoonstelling te bezoeken, Welke gehouden wordt op 7 September a.s. te Dij}\ I OVjWv tW eweldingeer zullen voor dit, doel mtitobussen beschikbaar worden gesteld a t'0,50 per persoon, bovendien mag ieder lid nog een persoon meenemen. Den wel- r.i..;(w t;oes, controleur ^btoem'bollen.^Ten slotte te nog be oten lot bet gemeenschappelijk aan- iXen van bloembollen en glazen. Hansweert. Begunstigd,, door prachtig l-weer heeft „ScheMegalm J.l. Zaterdag- f «vond haar jaarlijks Bal Champetre gege ven. De belangstelling was zeer groot, j [gat concert dait door het Pantarenogipa i IE M M. van Kruiningén te vore» geigevnn [werd. oogstte veel bijval. Het gteheie! was een succesvollen avond voor „Schel- [.Idegalm". - De P V. „De Blauwe Doffer" hield '.leen wedvlucht vanaf Pont S-t. Maxienise Er. 258 IC.M. 'De Wzen vielen-tila •woM: 1, K. G. Louise; 2. 11 en 21, G.ehr. .BmMliegange; 3, 4, 16 en 18, G. Vereta* -fcpn- «5 cn 12, Tliieaiuarli6 en 14, Krijln- Tn-, 7, P. Sonke; 8 ,9 en 15 A do Klerk; 10, Gebr. Kok; 13 en 22, M. H. Ki'ombeen; 17 en 23, C. Schrier; 19 en 20, E. Modde. Los 7.2Ö. Eordtie duif 11.48.31 laatste duif 12.42.58. Icrsrkr. Den 16 Septranber a.s. zal de vcreenigipg „Flor,alia" haar gewone Jaarlijlkhche tentoonstelling houden in de achterzaal van hotel Ndlef. Naast- de groote zaal zal de heer W,. O. Logger^ •wederom een buitentluin aanlegde®, Waar voor hij reed-s een hoeil moooic iontjein mieit jbdjibehooren heeft, ontworpen. De inzem- idingen zullen die van hot vorig jaar nog overljréfifen. Die. inspectie, der directe belastingen alhier wordit' opgehevien en verplaalisit naar Goes; .accijnzen enz. gaat naar Vlislsin- jgeu. Kil'and-Batli. In de Miester-Schelde na- Wij1 Schaaf dingen is bij het z'w'emmen Ver dronken, de 23-jarige A. V„ die engehtovd hs en van Belgische nationaliteit. Domburg. Het was Maandag voor deze gemeente een dag van gewicht, omdat de waterleiding, voor .een badplaats haast onmisbaar, officieel geopend is geworden en wel door den Comm. der Koningin. Hulst. Naar „Heit dagblad van N.-Br" verneemt ligt hert in het voornemen de Idoor de Z.V. T.M. ,n,angdooielhrt.e auitobus- sen voor de lijn HulsrtvWerkoorden mat ingang van de aanstaande wimterdiensrtre- .geling jn gebruik fje neimen. Het veicr HoedeltenslcrrhcTrrneiizrn. De nieuwe brug -en pont,on zijln Zater dag' geplaatst. Bijzondere moeilijkheden deden zich daarbij niet, voor. Het) te nog nieit bekend wanneer da nieuwe ponfan in gebruik kan worden genomen. Wel staart va-St, dat hier -een grootei verbetering tot ötjand wordt gebracht, met name voor het auto-verkeer. Dc ZeeuwsrJie lurhtlijn. Naar de „Middelb. Crt." uit de beste Wron verneemt, is thans besloten, dai de Zeeuwsehe luchtlijn na, 18 September a.s. niet zal worden stilgelegd. Heit maakt nog slechts een punt van overweging uit, of' mi dien datum driemaal per week, dan wiel' eiken dag zal worden gevlogen. Dat de1 Z. L. L. ook na den aanvankelijk .gestelden termijn zal doorvliegen, staat .reeds vast. Hoag bezoek. De Commissaris der Koningin bezoekt Dinsdag 5 September de gemeenten Ove- •zande- Baarland, Kapalle, W<emeldinge en EWolpjhaartsdijk. Breede Watering Bewesten Ierseke. Maandagmiddag werd in de „Prins van Oranje" een algeimeene vergadering gehou den van het waterschap „De Bree,de Wa tering bewesten Ierseke". Voorzitter was- da dijkgraaf de heer O. D. Vereekte. Na. een kort begroetingswoord deelt de rvoorziitit.er mede, dat 74 personen aanwezig zijn, uitbrengende 120 stammen. Spreker zegt veTder dait d'e administratie geheel is bijgewerkt. Hat onderhoud van dijken en sluizen vindt normaal plaats. Ook de graafwerken vorderen regelmatig. Er zijn veel sloot-en met rij'kbsteun schoongemaakt,. 'Een ding. wordt- echter onaangenaam, alle nieuwe woningen worden van een sep- tine-tian.k voorzien die looosit op de wa tergangen, wat niet voor de zindelijkheid Wan deze bevorderlijk is. Be. plannen voor een bemaling rte Ier seke ondervond Stagnatie. De inspectie Van de Viascheriji op de Zeeuwsobe Stroo men maakt bezwaar tegen het loozen van water uit de Watergangen, daar dit bac teriën mee zou voeren die schadelijk zon den zijn voor de oester banken cm mos- selpercoelen. De kwestie is thans in on- iderzoek bij Ged. Staiton, die van advies Zullen dienen. Hierna wordt de rekening over 1932— 1933 .aangeboden. Deze geeft aan ont vangsten f313.180,20 en uitg. f 302.008,67. De heer P. Oele brengtvoor de com missie tot nazien der 'rekening verslag uit. Spreker heeft meit waardaexing ge zien dat de dijkgraaf eigener beweging f 500 van zijn salaris heeft latten vallen, Da commissie Spreekt echter haar veront waardiging nit over hert ze-er hoogte ,be- M-n'' '1,eer Magendans te Middelburg voor zijn bamioeiiingten in rafcenmg gebracht hoeft. ^Bovendien is er Van andere zijde nog een nota van ruim voor typwerk. Do commissie; advi seer verder, de rekening, die gleihteel in - orte is, goed -te keuren. Aldus wordt'besdoten. verW1 19 atnidï,°rd" ««a vteoistel 'tot van den ^V1 ^1. ^7 Van eêu ge'dieielto 11 6ó katóchiem Zandweg emz. voor TTe* i."~ wordlt bealdten. Bet bestuur stelt verder voor een nar- T. Mculbrock 'te Yersek-e, wa,armlede da vergadicring accoord ,ga.at. Vervolgens wordt besloten, het huidige Polderhuis als zetel te handhaven, daar er geen kans is het voor den pveraengja- konien prijs- te verknopen. Men zal 'trach ten, het huis op da kade te verhuren Bn tevens hert deel van hot oude Polderhuis hetwelk kan worden gemist. Zonder discussie gaat ook de vergadering hier mee» aecoord. Als laatste, punt wordt een voordracht opgemaakt tot voorziening in de periodieke aftreding op 2 November 1933 van dhr 0. D. Vereekc als dijkgraaf, luidende: 1, O. D. Ver cake2, C. Zamdee; 3, P T. de Dekker. Bij de rondvraag informeert del hear Poley, Iersakc, waarolm aan de Ingelan den geen koffietafel maer wordt aange boden. De menschen van buiten moatrn V<«r deze vergadering uren van huis. Na een opmerking van den voorzitter, dat dit uit zuinigheidsmaatregelen wordt na gelaten, wil dhr Poleï, dart de koffie tafel weer wordt ingesteld. Uit, de ver gadering gaan echter hiertegen sibeinmen op; met, 86 tegen 34 stemmen wordt besloten, geen koffietafel mieer te houden. De; voorzitter deellt nog mede, dat hij voor eigen rekening een fltoeinibje, mat de namen der gezworenen hcaft lalbetn maken voor de Sluis te Schare, en Inj sluit daarna da vergadering. Lijk van zbvrrver gevonden. Zaterdagmiddag is in de Teteringsche bosschen onder de gemfeiente Tetelringen JlJk gevonden van een persoon van meergevorderden leetftfijd. D,e maredhaus- sees te Breda nam'en direct het onderzoek an deze zaak in handen. Het Kjk M'etef ter plaatse onder politiebewlakïng tot Zondagvoormiddag. Dfeor mr. O. G E 'Sfli Ilunlblu'1'g Stirum' had het ige- ïedhteiijPi onderz'oek plaats en door dir. tl. L Hulst uit Leiden Werd de sectia vemclht. i' ts por lijlkauto naar Breda overgie- brachl-. Het onderzoek bracht aan het ueint, dat men te doen had tact het ïiilk van den 66-jarigen IV. v. G. uit 't (ias't;- huis te Breda, die dit gesticht reeds se dert een drietal 'wieken heeiflt verlaten L ff-edlurende de laatste! jaren mefesb Zwervende, ont-vluehtte kort geleden uit Veenhiuzten, .zoodat aan dit afwezig ztjla te Breda geen htijlzbndere aandacht' Werd geschonken, v. G„ die meermalen den nacht in de bosschen doorbracht is vef- tooedeIij|k sl.ai»ende in 't bosdh overiedem. r Ofide d&iu'c reden.' Zondagavond hebft rich op den Rijks straatweg Grave—'s-Hertogenboseh onder gemeente D;e Reek ^en noodlottig, vet- Jceersongeval voorgedaan, dat aan dl drie- cn-restigjarige, mevrouw Vm Laarhorien- geklT8 Ult Kaafcstfleuv®1 Jlet tóvten heeft Omstreeks negen uur bevond rich in een Ufe,zUftennM °Uden To1' naMJ het nan^^uS^r 0™ a™taJ bedevaart- kwr ware t ^tzheuve1, die vhn Kave- emJ teruggekeerd. Nadat rij| aldaau- verrtrsclhmgen hadden gebruikt ÏC li i#W de gweedstaanda autobus, welke hen naar hu,s zou ver- hewmdi zich aan de overzlijlde zoodat de retzigers den drukken niji-eg moesten oversteken. Ouder hen bevond rich de 63-iarige mevr. an Laarhoven-Diddens. Óp het ïnmnent, dat rij den Weg wilde oversteken naderde pat de richting 's-Hertogenbosoh met een tiinke vaart de juotorhij|(tei.- Van Nispen tot Pannerdien, aifcoinstig uit Arn hem met duo-passagier. Die vrouw bleef' weifelend op den weg staan en liep ver- noodlottig. Dfe motorrijlder, die op deze onverwachte beweging niet verdacht was geweest, trachtte nog op het laatste oogen- i aanrijlding te 'voorkomen, door krachtig te remlmen. Dit gelukte; echter met meer. De vrouw; werd door 'het Imiotoi-. rijtuig gegrepen en tegen den .gfrond Sa. worpen, waar Zijl hevig/bloedend en be- ivustolons bleef liggen. De m'edereizigea's snelden toe tenemde hulp te verleien,.a Onmiddellijk waarschuwde men dr. Can- W eu de Wlezlaïten uit het nabijgelegen klooster, i i™ Canters verscheen vti'lijwiel onmid- auijk 0p de plaats des onheil®. Hij) achtte 1 toe?tflud van hef slachtoffer hoogst «■orgwekkend. De Paters dlazuïten dienden de pngeiukkige de laatste H. Sacramenten lit toe" Wgrd hot slachtoffer per ,a-uto naar het Ziekenhuis hw i verv»erd. Hier is Zij 'omstreeks ar over tien aan de gevolgen van pp. geioopen verwPndingen bezweken. Ook de motomjider was krinlen te vallen, ffiji had men fa llaD<ien en be™mi -bekb- £va sJt' nttea te koa h'i eic'h tre» f begeven. Volgens ooggetuigen t eft den motorrijjdea- geen schuld. Dfe ipo B tie onderzoekt de schuldvraag. X1^r,Undil,S van een hgrrvlirgtiiig. leen riT^ omstreeks drie uur hebft makend I I' vern">adeiijk deel uit- rondvlucht-1933 Nederlondsohe Moereestel °Pde h«ade tusschen mioetm jnake^ Het^ i ao,odlailding den korite^i "«t toestel is daarbijl over tuig is gfb l12611' lm',us 'wajl het telieg- ne4r £SorernWM; ®e s^eant-w.aari ®I!f'boru 13 «n-'et' inwendige kneu- ook -eenigf^rS' gTT^ 1 dér. eerste-luitenant S^w' bestwr- «tonder letsel af. Seraeant^Sw"te? Afoor dokter BurgJ^ twinüg minuten, na het ongriukfe^ï sewas, per auto naar het - ziekemhuis te Tilburg overgebracht, waar blij ter vér- pleging is opgenomen. Bijl de landing is hert vüegtuig in ftan rafcng geWn met den term van een sloot, daarna over .den kop gag»^ ea Be. ven meter verder, aan dé andere rij|de( van den sloot, tegen den grond gesmakt. De vernielde machina maakte officieel geen deel uit van hat 'roadVhicht-eskadelr, doch verleende assistentie op de Verschil lende vliegvelden, die op de rondvlucht .'werden aangedaan. Weesl voorzichtig Wet elcc;'ricitcit. Uit het Centraal Verslag 1932 van de lArbeidsinspectiei Een verpleegster in een groot zieken huis wilde een bad nemen' n 'daarbij! te vens het haar wassohenzüji na.m een pleo- Irischen haardroger mee in de badkamler. 's Avonds miste men haar en bij) onder zoek vond de geneeshaer-directcfur haar toen geheeel ondier water in de badkuip. Den haardroger, aangesloten op het 220 Volt geliijlkstrooninet ttoor mdddei van een éontactliamphouder, die in een böven het bad op- wirda 2.25 M. hoogte hangenden lamphouder was geschroefd, hield zijj in de liand, st!jj|f tegen het lichaam aange drukt. Die geneesheier-directeui' trok de contaetstop uit den dontaetla.mph,ouder, waardoor de verbinding v(an den haar droger met het net werd verbrokten. IDo verpleegster bleek t.e rij|n ovjerleHjco- De geneesheer-directeur constalde'i'dc; op de rechterborst en den Wchterbbvenarm vier doai' 'electriviteit Vfaiporzaakte brand wonden. Blüjjktwi.ai- Was de haardroger dus door een defect uitwendig onder span- ning gekomen. Bij! onderzoek' van het ap paraat- bleek de verwarmingsslpiraal ge broken te z!ij|n. Hierdoor werd het moge- lijk, dat. de gebroken einden mét de me talen omhulling in aanraking konden ko men. hetgeen dan ook als oorzaak van het ongeval moet worden beschouwd. Kind nit den trein gevallen. Eergisteravond heeft' trein 314, die: nor maal om half acht uiit .Utrecht aan het Weesperpoori station -te- Amsterdam arri veert, ruim een half' uur vertraging gehad, tengevolge van heit feit, dart 'de machinist bij Duivendreebt, moest stoppen, doordat er aan de noodrem geitpokken was. Bij onderzoek 'bleek, dart, een zes-jarig jon getje. dart' molt zijn grootmoeder reisde, uit een derde klasse couipé opi de baan was gevallen. Toen men hef, kind voind was hert. r-eeids dood. Zwerver doodgeschoten. Gistermorgen vroëg heeft te Wiij'bosoh Schijndel z-ekere v. H.. uit Oosterwoud, den zwerver Sollen, die hij oen vrouW Ver toefde, opgeklopt en naar buiten gefokt, S. kwam mat een mes gewapend naar buiten, doch v. H. schoot, hem mét een revolver dood. v. H. trachtte tevergeefs zich hij de politie te Schijndel en in de.n Dmngan rte melden, doch hij vond er niemand. Hij reed toen door in de richting 's-Heïl- togenbosch en vertelde onderweg zijn mis daad aan een automobilist, die de Bossche politie waa,rschu!wlde. Deze- wist v. H. bij den Dunigen te arresteer en. Hij; beken de onmiddellijk' -en is naar Den Bosch ge bracht. De- oorzaak' van de misdaad zou zijn, dat dei vrouw van v. H. ongeoorloofde be trekkingen onderhield met Sellen. De Lntinctoren daar kn aadwillhreii beschadigd. Bij het Lutinewerk is een kink in den kabel gekomenTaan men Zondag, inadart er tengevolge van de ongunstige, wpers omstandigheden een wteek' stagnatie was ingetreden, de werkzaamheden wilde voort zetten, is men tot de minder prettige ont dekking gekomen, dat de Lutinctoren ern stig was beschadigd. In het 'conische gedeelte van den toren onder de wateroppervlakte, evén 'blovep de zandlaag en ruim drie-en-ieen-hialv» meter boven den ro'estkloimp Izlijja t-Wee pla ten, elk 3 M-. groot, totaal vernield! Na een nauwkeurig duikeronderZoek is komen vast te staan, dat hier een explosie heeft plaaibs geihad. Men neemt aan, dait liier kwaadwilligheid in het spel is, en dat de explosie is veroorzaakt door het wér- pen van kleine dynamietpatronen. De politie heeft onmiddellijk een uiige- breid onderzoek ingesteld. Voor de ondernemers van het bergings werk is déze beschadiging een enormb tegenvaller. Dé heer Beckers en de heeren Dros t/i .Itoeksen rij|n van plan een nieuwe toren to bouwen om het werk in élk geval voort te .zetten. Hiermede zal echter geruimlen llijld gemoeid rijk, zoodat het Wérk wél gen half jaar zal moeten Worden onderbroken; Zondagmiddag is de sleepboot „Neptu- iius" met het bergingstaateria.al van hert „Lutine"-terrein in de haven won Teré schelling teruggekeerd. Die cylinder, waarin rich de motor imet zuig- en pcrsi- inrichting bevindt is thans' in veiligheid gebracht. Hierdoor is een Waarde van 'f 15000 gered. Gisteren hoeft men getracht' 0m' hot Conische gedeelte weer te brigton. Valsth rijwielplaatje. Tijjdens de Zondagsmarkt op Uilenburg te Amsterdam', is door de politie éen rlijj- wielplaatje-, 'dat juist verhandeld was, in beslag genomen, op vermtoeden da.t het 'n •Valsch exemplaar Was. De verkooper wist te ontkomen. Het ïüjwielplaa.tje dal ter hand worden gesteld aan. het bureau voor 'falsifieteen voor nader onderzoek'. Onder aarde bedolven. In de Oud wij,kerdwarsistr aalt te Uftaoht zijn bij graafwerkzaamheden, door het instorten van een zijwand, drie mannen on der de aarde bedolven. Nadat ze bevrijd waren ,zijn ze over gebracht naar de Rijksklinielien, van waar twee al aanstonds naar huiis konden ver trekken. Ook die derde persoon is 'er ver moedelijk niet ernstig aan toe. Door een motorfiets overreden en gedood. Gistermiddag is te Smeek bij hot onver wacht oversteken van den Lec.uWaxderweg, fieit zes-jarig zoontje van den hoer Tj. Spitse aldaar door een passeierend motor rijwiel gegrepen. Het kind, dat zeer ern stig -aan hot hoofd en inwendig vcrwtond was, is onmiddellijk naa-r het ziekenhuis vervoerd, waar het spoedig na aankomst .is overleden. Motorfiets tegen paal gereden. Gistermiddag is op! den Fruitweig nabij dé M ouwermanstraait 'te 's-Gravephagc,^ de o3-jarige 'Schoolkn-eoht. van de Oonitrolet- woningen L. Wr. de Jwonende amy den Fruitweig toen hij- opi oen miotiorrijlwiel proeven van snedrijdeni wilde afleggen, zoodanig togen aem paal van de verlichting gereden, dat hij ojp slag werd gedood. Heb slaohtpffer wa® gehuwd. Zijn 'lijk' is naar het. zuikenhuis Zuidwa! gebracht. Een waarschuwing. In een hoofdartikel Waarschuwt de a.-r. „Rotterdammer" tegen de wjjjza waarop de (Jtoodsc'he propaganda, ons prijst en ons- uitspeelt tegen onze -buren, de Duit'schers. Het blad geeft deze Waarschuwing naar aanleiding van een der persp'ubliOatieiS van de (ftodsche Persootmlmissie, waarin de löf wordt geZongen voor de Nederll gastvrijheid ten opzichte vian de J.oodschc vluchtelingen nit Duitsohland. Déze 'fof brengt ons „tusschen twee vuren". Im mers, blij de DuitScihe pers kamen nu te genovergestelde uitingen Voor den dag, welke voor Nederland niet aamgenalalm! rijln. Het blad gééft er oen exemipel van en concludeert, dat Wijf gaarne gastvrij Willen rijn, 'doch dat „het ons in het geheel niet z'int tegen onze buren, de Diuitschers, uitgespeeld te warden". Nederland eul Duitsohland hebben ieder hun binnen- landsche aangelegenheden Zel'f te ragetfn. Voorts rijn beide landen sterk op elkan der aangewezen„ook nu Zal verbetering hier niet blijvend kunnen verwacht wor den zonder Duitsehlands m|aatschappellij(ko verhoffinig; wie anders oardeelen en mole- lien, dat Wij! door schelden öp 'Dluitsohland en door het treffen van ba.ycöt-mlaatregG len onsZel'f niet in de vingers snijden, irijjn kinderen in de ^gescihieidenis". „Het wordt tlij)d", aldus besluit heit blad, „dart ook' onize. regeering acht geeft op 'hetze- en boyébtcamlpoigne. Nederland moet voorZidhtig Zijfn!" Dé slag van Tannenberg herdacht. Zondag heeft de herdenking plaats ge had van de slag bijl Tanneniberg. Reeds te middernacht k'wlamén de eerste; deelnemers het oude slagvold opgemlar- cheerd, en zoodra het begon 'te scheme ren kwam een onaf gebroken riji van auto bussen, vrachtauto's, particuliere auto's en motorfietsen aangereden, terwijl van alle izlijlden de scharen in bruine, zw'arto uniformen en burgerkleeding kw'atmen aan- geloepen. Onder de aanlwierigen bemerkte men ook aantal Italianen in zWtirie hemden. Allen verzamelden rich, rond het ge- denkteeken, waaronder 20 onbekende ilJjuit- sche helden begraven liggen. Een S,Sl- 'sturm had hier de eerdWaicht betrokken. Behalve Von Hindenburg en Hitier wéren nog vele leden van dé regeering feanwekig. Met volle miuriek kwam een afdceling 'Rïjlksweer aangemarclheerd, .die de vaan dels van de 14 Oost-Pruisische regimenten bracht, welke in de slag hefbbengastre den, déze af'deeling stelde rich, voor het monument op. Omstreeks 10 uur kondigden 21 saluut schoten de komst van de ©eregasten aarll De RiijlksjKresident was gekleed in zijn uniform van Veldmaarschalk. Nadat de verzamelde troepen geïnspecteerd wiaren hield oberpresident Koch van Oost-Pruisen een rede, waarin hij de gasten welkom heette. Na Koch nam minister-president Göring het woord. 1 Hlijl overhandigde Vo'n Hindenburg da schenkingsoorkond©, Waarbij de staat Prui sen aan Yon Hindenlpurg de domeinen lnn- genau en Eorst-Pruisenwald, wolk© gren zen aan .zjijtzx bezit Neudeck, scbenken tot vorming van een Hindenb-nrg-fruis-bfezit- Moge Zoo het Huis Von Hindeüblurg voor eeuwig vast staan op Pruisisdhen bo dem als cjank voor de bevrijding Van Oost- .Pruisea. Daarna sprak' Hitier. Hij) verklaarde, dat het Dluitsche volk, thans na 19 jaren, de overwinning blij Tannenberg herdenkt. Niet door eigen schuld moesten toen de dapperen Duitsohland tegen de overmacht verdedigen. Met onvergeliijjkeliijkten moed stormden de legers in hot weisten en hielden d« weinige regimenten in het oosten stand. Toch d rong een sterke Russische over macht in ons land; groot© gelbieden van ■Oost-Pruisen wierden verwoestgebeden stegen op tot. den Almachtige! Door de» slag bijl Tiannenlberg - Werd evenwel Oost--Pruisen gered en van den vlijiand beVrifd. Duitschland dankt dit aan generaal- veldmaarschalk Von Hindenburg. Hitler herinnert er vervolgens aan, dat- h|ij| als geiwoon soldaat lieeil m'edegest re el en voor de Vrijfheid van het volk) Thans kan hiijl Von Hindennburg danikien voor alles, wat deze in dien tiijld vbori het volk heeft gedaan., I i Als dank' is thans in een wet vastge legd, dat het landgoed van .Von Hinden burg zoolang vfijl Zal zijn Van openbare rijks- en landskisten, als het in het brtziij is van een mannelijk' erfgenaam' Van den naam Von Hindenburg. Met vaste stem sprak Von Hindenburg tzlijln redfe' uit. Het eerste gevoel op deze plek was een herdenken van de trouwe hameradrin die hier 'gevallen rij'n. Elij'; gavlen hun leven voor het vaderland. Von Hindenburg legt ■verv'olgens een krans neer op het 'gedduk- leekan. IDle vanen buigen Voorover, duizenden lumden worden ten groet omhoog geheven, het lied „Ich hat ein Kameraden" Weer klinkt, de klokken luiden, dan zWSjjgt geheel Oost-Pruisen één minuut. Dan spreekt Von Hindenburg verdeir. Hlijl herdenkt met eerbied en ^trouW den ex-keizer, op- wiens bevel hij den slag leverde. Hij herdacht alle kameraden, hoog en laag, allen heriiald met) den vaiatem wil te overwinnèn. Van iziohriJf is hij slechts overtuigd zijn plicht te hehibt-n ge daan. Hij) aanvaardt het geschenk sleohta als een symbool v,an rijn verbonden-Zijln In'et het oude Djuitsidhe land, niet om gliju verdiensten. Hij dankt allen, dia dit heb ben bewerkt. Hlijj sluit miet. den ouden snl- datenroep, Welke «ens op. dit slagveld 'Weerklonk: „Duitséhland H|urna|jl Hufl'rat Hurra! Hierna wordt het Duitsehland-lied ge-1 zongen.-Stil Igeroerd reikt Von Hinderibtalg} Hitler, Göring en Kocii de hand. GOES. Op onzen Koninginnedag 31 Augustus ia,.s. is door de Dranje- Viereeniging .alhier een „sjpeldjesidag" ge organiseerd. Wat hiervan de bedoeling is! Da Nieuw© Kerk' te Delft, Iwlaiarin dB graven van ons g(elielfd' Oranjehuis rich bevinden, verkeert) in ©an zeer bouw- vlalligen toestand ©n moiat nioodzatóeli.jH geresitauraepd. Rijk en Provincie zullen hierin bij dragen, indien Diél'ft zelve zorgt voioir ©en bedrag yan f 100.000. Inmiddels hebben <fe Delffcenianen reéda f 25000 'bijéengehraiahlt; doch nu ..wordt de hulp van geheel Nederland ingere!©- pen. Oji onzen nationalen fieiesitdag bij uitne mendheid, zullen mu in geheel Nederland sjpieldjes worden vgrkbahit, die een afbeel ding ^geven van bedoeld Kerkigqbouw. Onzé Oranje-Vereeniging beiveielt dozB medewierking met grootten aandraag bijl de Goessenaren aan. GOES. Op den verjaardag van H. M. de Koningin worden d-e kaïmtiorepi' voor zoo' veel den Postdienst betreft, voor het pu bliek niet lalter opengesteld da-n tol. 14 uur. Voor hu'srcclhthoiu'ders blijft belt kan toor geopend. Voorts zul'len de kantoren op dien dag gesloten rij'n voor de 'behandeling va0 positwissels (met' uitzondering van telegra fische). pps'tbewij'zen en quit-anrtiën' eat voor de. aanneming van beilastjulsjbeitalli'n- gen, alsmede voor de: distributie van pte- m'unt. Voor den piosbchequie-enfginodianislfc zullen zij op dien dag gesloten zijin-, .be halve voor het aannemen van ftlortiimgetn: waarvan spbedbehandéling o!f' slploedberiohlj wordt, gevraagd en voor belt uitbetalen van cheques waarvan de ontvangen, adviezen! zijn voorzien van de aaniteekenimig „s|p|oed- beihandeilng". MIDDELBURG. Daadcl'ijk ongeval. He den. omstreeks 11 uur, hééft cipi den Seisweg een ongeluk meit daqdelKjkien af loop plaat,sgehad. De. 20-jarig© doiohter vian den landarbeider Vreeke uit .Gxijjps- kerke reed opi baar rijwiel in de 'ridhtjinig van .die plaats, toen van de ander© Zijida oip den Smullen weg de veertramsipiortauio van B. uit Middelburg aankwam. Deze had elven te voren moéten uitwijken vqor «ra karretje d'alt rechte van den wag Stond. MejV. werd door den antpi 'g'eigjrejpiear en overreden door het, aiChlteirwiel, dat over haar hoofd ging. Zij was 'terstond dood. Be aanslag apl den Lutiiie-foren. V. D. mieldrt uit Terschelling: In Ver band met den vermeenden aanslag op dem Lurtine-toren isMaandag des officier van justitie te Leieuwiarden op belt eiland aan gekomen vpor hét instellen van aan. ooi- dieirzoek. De „Vol:ha,rdinig" is Maandagmorgen uit'geviar-en om hét zand om den toren weg te zuigen opidart deize géiichrt kan worden. GOES. Geboren: Hubreicihita Piétermal- la, d. v. Albert Roos en Neeltj-e Maaltje Sciirier t.e RiHand-Ba'thWilly, d. v. Abroliam 'de Kubber en Geertjruid Cor nelia Book'elaar. Overleden: Jan Cornelis van der Pefljl, 55 j., euhtgen. van Maaltje Kloosterman; Jan Jonker, 41 j., eohitjgen. van Elisabeth Kesteloo. I MIDDELBURG. Huw.-aang.G. Sturm, 25 i. en C. Burggraaf 37 j. Bevallen: J. J. E. van den Bosse, geb. Braber. z.Wi. M. L. Yolmer, gab. Heij- dens, z Overleden: J. M. Meijers, 28 j., on- g'eh. d. i I GOE;S, 29 Aug. 1933. Opi de graan- (toarkt 'Was de aanvoer klrin, handel kalimq KookerWten f1910,25, Kroionerwten f 10 11,2'5, iSchoklkiers f 1113,60, "Bruine boonen f8,75, Maanlzlaaid Sfi 1821, Mos terdzaad f 1113,2.5- i GOES. 29 Augustus 1933. Boter: per Kg. f170, per halve Kg. f' 0 85. aan part. 10,95; fabr.boter f 0,95, afwijkende boten f0 60 per pond. Boter van handelaren: le soort f 0.85, geen aanvoer. Kieren: per 100 stnkis 13.80, per 25 sfc. 10,95, aan pant, per 100 situkk f5; eend- eieren 13,80, jHaedjie-eieren f2 p. 100 srt- Ve em ar kt. Plein „SJtat Ostenide". Aangevoerd 50 .biggen. GOES, 29 Aug. Eierveiling .„V. P. Z." Aanv. 8610 eieren, prijs 14,10 p. '100 art. ROTTERDAM, 28 Augustus 1933. Prijzen per halve Kg.: koeien 1619, 23—25. vgtjte kalveren 22l/2—27i/a, SO BS. 37 Va40; overjarige lammeren 691 g.ld. jl. ah; zuiisfliammeren 7—10 gld. ip. sit.varkens 15, 16, 17 riti. Zaden: Geel Mosterd 1013, blauw maanzaad 2021, karwijzaad 2527. Vlas: 100 Kg. bjliauw 4056, 4000 Kg* Holl. geiel 4050, 3000 Kg- Groningsch 4050. Slechte geringe vraag, de prijzen: laag, slechts een gadrèlte van het aanwe zige vlas werd verkocht. Aardappelen: Brielsohe eigenheimers 2 —21/2, Zêeuwsche eigenheimers li/22, Zeeuwsehe bonte en blauwe 3, W-Oat- landsche Meina ronde 11/22,OvermaaB- sche eerstelingen O/a—2, Writl. rond» zand 4. Aanvoer Hink, handel kalm.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3